Google

045714 Molecules Structural Archive and Gallery


1-Methyl-3-phenoxybenzene 3-Methyldiphenyl ether 3-Methylphenyl phenyl ether 3-Phenoxytoluene 3586-14-9 4-06-00-02041 (Beilstein Handbook Reference) BENZENE, 1-METHYL-3-PHENOXY- BRN 2045714 EINECS 222-716-4 Ether, phenyl m-tolyl Ether, phenyl m-tolyl- Phenyl m-tolyl ether m-Methylphenyl phenyl ether m-Phenoxytoluene

pdb file: 162110.pdb
sdf file: 162110.sdf
directory: 162110


AIDS-045714 AIDS045714 Mono-ol-based HIV Protease inhibitor Derivative {1-[(1S,2R,3S)-1-Benzyl-2-hydroxy-3-(3-methyl-2-{[1-(4-methyl-piperazin-1-yl)-methanoyl]-amino}-butanoylamino)-4-phenyl-butylcarbamoyl]-2-methyl-propyl}-carbamic acid benzyl ester

pdb file: 619027.pdb
sdf file: 619027.sdf
directory: 619027