Google

0853205 Molecules Structural Archive and Gallery


100857-73-6 2-(3-(N-o-Methoxyphenylpiperazino)-propyl)-3-methyl-7-fluorochromone 4H-1-Benzopyran-4-one, 7-fluoro-2-(3-(4-(2-methoxyphenyl)-1-piperazinyl)propyl)-3-methyl- 5-23-02-00497 (Beilstein Handbook Reference) BRN 0853205 CHROMONE, 7-FLUORO-2-(3-(4-(o-METHOXYPHENYL)-1-PIPERAZINYL)PROPYL)-3-METHYL-

pdb file: 194994.pdb
sdf file: 194994.sdf
directory: 194994