Google

1.8983 Molecules Structural Archive and Gallery


36061-32-2 NSC61512

pdb file: 108983.pdb
sdf file: 108983.sdf
directory: 108983


27466-91-7 NSC78828

pdb file: 118983.pdb
sdf file: 118983.sdf
directory: 118983


NSC216335

pdb file: 128983.pdb
sdf file: 128983.sdf
directory: 128983


2,5-Cyclohexadien-1-one, 4-[[4-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]imino]-2-methoxy- NSC260643

pdb file: 138983.pdb
sdf file: 138983.sdf
directory: 138983


148-51-6 3-PYRIDINEMETHANOL, 4,6-DIMETHYL-5-HYDROXY- 4-Deoxypyridoxine 4-Deoxypyridoxol 4-Desoxypyridoxine 5-21-04-00448 (Beilstein Handbook Reference) 5-Hydroxy-4,6-dimethyl-3-pyridinemethanol 61-67-6 BRN 0128029 Deoxypyridoxine Desoxypyridoxine

pdb file: 148983.pdb
sdf file: 148983.sdf
directory: 148983


1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-3-phenyl-2-propen-1-one 1776-30-3 2',4'-Dihydroxychalcone 2-Propen-1-one, 1-(2,4-dihydroxyphenyl)-3-phenyl- (9CI) 4-08-00-02543 (Beilstein Handbook Reference) Acrylophenone, 2',4'-dihydroxy-3-phenyl- BRN 2052485 CHALCONE, 2',4'-DIHYDROXY- NSC 401492

pdb file: 158983.pdb
sdf file: 158983.sdf
directory: 158983


13737-96-7 5-Amino-2-(decyloxy)benzoic acid BENZOIC ACID, 5-AMINO-2-(DECYLOXY)- BRN 2982716 M & B 8766

pdb file: 168983.pdb
sdf file: 168983.sdf
directory: 168983


37094-62-5 8-Bromo-alpha-((dibutylamino)methyl)naphtho(2,1-b)thiophene-4-methanol hydrochloride NAPHTHO(2,1-b)THIOPHENE-4-METHANOL, 8-BROMO-alpha-((DIBUTYLAMINO)METHYL)-, HYDRO Naphtho(2,1-b)thiophene-4-methanol, 8-bromo-alpha-((dibutylamino)methyl)-, hydrochloride

pdb file: 178983.pdb
sdf file: 178983.sdf
directory: 178983


4-06-00-03336 (Beilstein Handbook Reference) 69455-01-2 AI3-02470 BRN 2371734 Benzene, 4-methyl-1-(1-methylethyl)-2-(phenylmethoxy)- Benzyl thymyl ether ETHER, BENZYL THYMYL p-Cymene, 3-(benzyloxy)-

pdb file: 188983.pdb
sdf file: 188983.sdf
directory: 188983


108983-07-9 2,4,6-Trimethylbenzoic acid 2-(diethylamino)ethyl ester 4-09-00-01858 (Beilstein Handbook Reference) BENZOIC ACID, 2,4,6-TRIMETHYL-, 2-(DIETHYLAMINO)ETHYL ESTER BRN 2618665

pdb file: 196633.pdb
sdf file: 196633.sdf
directory: 196633


4-(1-Pyrrolidinyl)-2-(4-(1-pyrrolidinyl)-1,3-butadienyl)quinazoline AIDS-138983 AIDS138983 NSC646856

pdb file: 234931.pdb
sdf file: 234931.sdf
directory: 234931


2-((4-Pyridinylmethyl)amino)-9H-purin-6-ol AIDS-148983 AIDS148983 NSC682526

pdb file: 244931.pdb
sdf file: 244931.sdf
directory: 244931


13134-00-4 NSC108983

pdb file: 408280.pdb
sdf file: 408280.sdf
directory: 408280


NSC118983

pdb file: 413942.pdb
sdf file: 413942.sdf
directory: 413942


89478-08-0 NSC128983

pdb file: 420157.pdb
sdf file: 420157.sdf
directory: 420157


81517-97-7 NSC138983

pdb file: 425683.pdb
sdf file: 425683.sdf
directory: 425683


NSC148983

pdb file: 430728.pdb
sdf file: 430728.sdf
directory: 430728


NSC158983

pdb file: 436026.pdb
sdf file: 436026.sdf
directory: 436026


93428-33-2 NSC168983

pdb file: 441978.pdb
sdf file: 441978.sdf
directory: 441978


AIDS-108983 AIDS108983 Carbamic acid, [4-(hydroxymethyl)-13,13-dimethyl-2,8,11-trioxo-1,9-bis(phenylmethyl)-12-oxa-3,7,10-triazatetradec-1-yl]-, 1,1-dimethylethyl ester

pdb file: 645776.pdb
sdf file: 645776.sdf
directory: 645776


2-[5-(5-Nitro-2-thienyl)-1,3,4-thiadiazole-2-yl]thio acetic acid butyl ester AIDS-118983 AIDS118983

pdb file: 652334.pdb
sdf file: 652334.sdf
directory: 652334


2-(2-Imino-5-(4-morpholinyl)-1,3,4-thiadiazol-3(2H)-yl)-1-phenylethanone hydrobromide AIDS-158983 AIDS158983 NSC683610 (HYDOBROMIDE SALT)

pdb file: 797515.pdb
sdf file: 797515.sdf
directory: 797515