Google

158776 Molecules Structural Archive and Gallery


1-METHOXY-2-VINYLOXY ETHANE 1-Methoxy-2-(vinyloxy)ethane 1-Methoxy-2-vinyloxyethane 1663-35-0 2-Methoxyethyl ethenyl ether 2-Methoxyethyl vinyl ether 4-01-00-02387 (Beilstein Handbook Reference) AI3-18434 BRN 1741642 Ethane, 1-methoxy-2-(vinyloxy)- Ethene, (2-methoxyethoxy)- Ethene, (2-methoxyethoxy)- (9CI) Ether, 2-methoxyethyl vinyl Ethylene glykol methyl vinyl ether HSDB 2826 Methylvinylether ethylenglykolu [Czech] NSC 2143 Vinyl 2-methoxyethyl ether

pdb file: 158776.pdb
sdf file: 158776.sdf
directory: 158776


24050-97-3 4-Phenyl-2-(3,4,5-trimethoxybenzylamino)thiazole BRN 1158776 Thiazole, 4-phenyl-2-(3,4,5-trimethoxybenzylamino)-

pdb file: 786335.pdb
sdf file: 786335.sdf
directory: 786335