Google

696988 Molecules Structural Archive and Gallery


4-(2-(Diphenylmethoxy)ethyl)morpholine 4-27-00-00062 (Beilstein Handbook Reference) 525-01-9 A-446 BRN 0266743 Linadryl Morpholine, 4-(2-(diphenylmethoxy)ethyl)- N-(2-Benzhydryloksy-etylo)morfolina [Polish] beta-Morpholinoethyl benzhydryl ether

pdb file: 696988.pdb
sdf file: 696988.sdf
directory: 696988