Google

Tyrosine Molecules Structural Archive and Gallery


C00585 Protein tyrosine [Protein]-L-tyrosine

pdb file: 3806.pdb
sdf file: 3806.sdf
directory: 3806


C01167 Protein tyrosine phosphate [Protein]-L-tyrosine phosphate

pdb file: 4329.pdb
sdf file: 4329.sdf
directory: 4329


2-Amino-3-(p-hydroxyphenyl)propionic acid 3-(p-Hydroxyphenyl)alanine 556-03-6 C01536 Tyrosine

pdb file: 4620.pdb
sdf file: 4620.sdf
directory: 4620


(-)-.alpha.-Amino-p-hydroxyhydrocinnamic acid .alpha.-Amino-.beta.-(4-hydroxyphenyl)propionic acid 60-18-4 Benzenepropanoic acid, .alpha.-amino-4-hydroxy-, (S)- L-2-Amino-3-p-hydroxyphenylpropanoic acid L-Phenylalanine, 4-hydroxy- L-Tryosine L-Tyrosine L-p-Tyrosine NSC9973 Propanoic acid, 2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)-, (S)- TYROSINE, (L) Tyrosine Tyrosine, L- p-Tyrosine

pdb file: 75320.pdb
sdf file: 75320.sdf
directory: 75320


(-)-.alpha.-Amino-p-hydroxyhydrocinnamic acid .alpha.-Amino-.beta.-(4-hydroxyphenyl)propionic acid 60-18-4 Benzenepropanoic acid, .alpha.-amino-4-hydroxy-, (S)- L-2-Amino-3-p-hydroxyphenylpropanoic acid L-Phenylalanine, 4-hydroxy- L-Tryosine L-Tyrosine L-p-Tyrosine NSC82624 Propanoic acid, 2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)-, (S)- Tyrosine Tyrosine, L- p-Tyrosine

pdb file: 121178.pdb
sdf file: 121178.sdf
directory: 121178


(-)-alpha-Amino-p-hydroxyhydrocinnamic acid (S)-Tyrosine (S)-alpha-Amino-4-hydroxybenzenepropanoic acid 140-43-2 1991-85-1 2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid, (S)- 4-Hydroxy-L-phenylalanine 46209-14-7 55520-40-6 60-18-4 AI3-09055 Benzenepropanoic acid, alpha-amino-4-hydroxy-, (S)- EINECS 200-460-4 FEMA No. 3736 HSDB 2003 L-2-Amino-3-p-hydroxyphenylpropanoic acid L-Phenylalanine, 4-hydroxy- L-Tyrosine L-p-Tyrosine NSC 82624 Propanoic acid, 2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)-, (S)- TYROSINE Tirosina [Spanish] Tyrosine (VAN) Tyrosine [USAN:INN] Tyrosine, L- Tyrosinum [Latin] alpha-Amino-4-hydroxybenzenepropanoic acid, (S)- alpha-Amino-beta-(4-hydroxyphenyl)propionic acid alpha-Amino-p-hydroxyhydrocinnamic acid, (-)- beta-(p-Hydroxyphenyl)alanine p-Tyrosine

pdb file: 148936.pdb
sdf file: 148936.sdf
directory: 148936


2-Thio-3-phenyl-5-(p-hydroxybenzyl)hydantoin 3-Phenyl-5-(p-hydroxybenzyl)-2-thiohydantoin 4-IMIDAZOLIDINONE, 5-((4-HYDROXYPHENYL)METHYL)-3-PHENYL-2-THIOXO- 4332-95-0 5-((4-Hydroxyphenyl)methyl)-3-phenyl-2-thioxo-4-imidazolidinone Hydantoin, 5-(p-hydroxybenzyl)-3-phenyl-2-thio- Hydantoin, 5-(p-hydroxybenzyl)-3-phenyl-2-thio- (8CI) NSC 96434 Throsine, 3-phenyl-2-thiohydantoin Tyrosine phenylthiohydantoin Tyrosine, 3-phenyl-2-thiohydantoin

pdb file: 163153.pdb
sdf file: 163153.sdf
directory: 163153


1991-85-1 55520-40-6 60-18-4 CCRIS 6768 TYROSINE

pdb file: 182188.pdb
sdf file: 182188.sdf
directory: 182188


4089-07-0 EINECS 223-820-2 Ethyl L-tyrosinate hydrochloride Ethyl tyrosinate hydrochloride L-Tyrosine, ethyl ester, hydrochloride TYROSINE ETHYL ESTER HYDROCHLORIDE Tyrosine ethyl ester hydrochloride (9CI) Tyrosine, L-, ethyl ester, hydrochloride Tyrosine, ethyl ester, hydrochloride, L-

pdb file: 197595.pdb
sdf file: 197595.sdf
directory: 197595


(+)-Tyrosine (+-)-Tyrosine 556-03-6 AI3-18479 EINECS 209-113-1 NSC 205006 Tyrosine

pdb file: 207089.pdb
sdf file: 207089.sdf
directory: 207089


29593-19-9 537-55-3 Acetyl tyrosine EINECS 208-671-3 L-Tyrosine, N-acetyl- N-Acetyl-L-tyrosine N-Acetyltyrosine N-Acetyltyrosine (VAN) NSC 10853 Tyrosine, N-acetyl-, L- (8CI)

pdb file: 210433.pdb
sdf file: 210433.sdf
directory: 210433


10331-72-3 949-67-7 EINECS 213-442-6 Ethyl L-tyrosinate Ethyl tyrosine ester L-Tyrosine ethyl ester L-Tyrosine, ethyl ester NSC 519993 Tyrosine ethyl ester

pdb file: 212552.pdb
sdf file: 212552.sdf
directory: 212552


1080-06-4 CCRIS 4038 EINECS 214-095-3 Methyl L-tyrosinate Tyrosine methyl ester

pdb file: 212829.pdb
sdf file: 212829.sdf
directory: 212829


2-Thio-3-phenyl-5-(p-hydroxybenzyl)hydantoin 3-Phenyl-5-(p-hydroxybenzyl)-2-thiohydantoin 4-Imidazolidinone, 5-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-3-phenyl-2-thioxo- 4332-95-0 5-[(4-Hydroxyphenyl)methyl]-3-phenyl-2-thioxo-4-imidazolidinone Hydantoin, 5-(p-hydroxybenzyl)-3-phenyl-2-thio- NSC96434 Throsine, 3-phenyl-2-thiohydantoin Tyrosine phenylthiohydantoin Tyrosine, 3-phenyl-2-thiohydantoin

pdb file: 400822.pdb
sdf file: 400822.sdf
directory: 400822


949-67-7 Ethyl L-tyrosinate L-Tyrosine ethyl ester L-Tyrosine, ethyl ester NSC519993 Tyrosine ethyl ester Tyrosine, ethyl ester, L-

pdb file: 480777.pdb
sdf file: 480777.sdf
directory: 480777


NSC608334 Stearyl tyrosine

pdb file: 485147.pdb
sdf file: 485147.sdf
directory: 485147


6636-22-2 ACETYL TYROSINE InChI=1/C11H13NO4/c1-7(13)16-9-4-2-8(3-5-9)6-10(12)11(14)15/h2-5,10H,6,12H2,1H3,(H,14,15 O-acetyltyrosine tyrosine, O-acetyl-

pdb file: 587112.pdb
sdf file: 587112.sdf
directory: 587112


60-18-4 InChI=1/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13 Tyrosine

pdb file: 588607.pdb
sdf file: 588607.sdf
directory: 588607