Google

benzotriazol Molecules Structural Archive and Gallery


2-(4-Chloro-3,5-dimethylphenoxy)-N-(2-phenyl-2H-benzotriazol-5-yl)-acetamide C11561

pdb file: 13008.pdb
sdf file: 13008.sdf
directory: 13008


1H-Benzotriazole, 5-nitro- 1H-Benzotriazole, 6-nitro- 2338-12-7 5-Nitrobenzo-1,2,3-triazole 5-Nitrobenzotriazole 6-Nitro-1H-benzotriazole 6-Nitrobenzotriazole NSC3132 WLN: T56 BMNNJ HNW

pdb file: 52708.pdb
sdf file: 52708.sdf
directory: 52708


1-Methyl-1,2,3-benzotriazole 1-Methylbenzotriazole 13351-73-0 1H-Benzotriazole, 1-methyl 1H-Benzotriazole, 1-methyl- NSC11743 WLN: T56 BNNNJ B1

pdb file: 76606.pdb
sdf file: 76606.sdf
directory: 76606


16584-00-2 2-Methylbenzotriazole 2H-Benzotriazole, 2-methyl- NSC11744

pdb file: 76607.pdb
sdf file: 76607.sdf
directory: 76607


1-Benzotriazolemethanol 1H-Benzotriazole-1-methanol 28539-02-8 NSC12463

pdb file: 77158.pdb
sdf file: 77158.sdf
directory: 77158


1H-Benzotriazole, 5-nitro- 1H-Benzotriazole, 6-nitro- 2338-12-7 5-Nitrobenzo-1,2,3-triazole 5-Nitrobenzotriazole 6-Nitro-1H-benzotriazole 6-Nitrobenzotriazole NSC66476 WLN: T56 BMNNJ HNW

pdb file: 111536.pdb
sdf file: 111536.sdf
directory: 111536


1-Benzotriazoleacetic acid 1H-Benzotriazole-1-acetic acid 4144-64-3 NSC227393

pdb file: 132018.pdb
sdf file: 132018.sdf
directory: 132018


1H-Benzotriazole, 5-chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)- NSC243472

pdb file: 135273.pdb
sdf file: 135273.sdf
directory: 135273


1H-Benzotriazole, 4,5,6,7-tetrahydro-1-[2-(2-methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethyl]- NSC265265

pdb file: 139738.pdb
sdf file: 139738.sdf
directory: 139738


1,2,-Aminozophenylene 1,2,3-BENZOTRIAZOLE 1,2,3-Triaza-1H-indene 1,2,3-Triazaindene 1,2-Aminoazophenylene 116421-31-9 1H-1,2,3-Benzotriazole 1H-Benzotriazole 2,3-Diazaindole 25377-81-5 27556-51-0 28880-01-5 4-26-00-00093 (Beilstein Handbook Reference) 70644-74-5 94160-69-7 95-14-7 AI3-15984 Azimidobenzene Aziminobenzene BRN 0112133 Benzene azimide Benzisotriazole Benzotriazole Benzotriazole (VAN) Benztriazole CCRIS 78 Cobratec

pdb file: 150268.pdb
sdf file: 150268.sdf
directory: 150268


136-85-6 1H-BENZOTRIAZOLE, 5-METHYL- 4-26-00-00144 (Beilstein Handbook Reference) 49636-02-4 5-Methyl-1,2,3-benzotriazole 5-Methyl-1H-benzotriazole 5-Methylbenzotriazole 6-Methyl-1,2,3-benzotriazole 6-Methylbenzotriazole BRN 0116658 CCRIS 6780 EINECS 205-265-8 NSC 122012 Tolutriazole

pdb file: 151860.pdb
sdf file: 151860.sdf
directory: 151860


106085-67-0 114921-82-3 134018-55-6 136567-91-4 141602-58-6 149780-04-1 159520-35-1 169340-52-7 189377-86-4 2-(2'-Hydroxy-5'-methylphenyl)benzotriazole 2-(2-HYDROXY-5-METHYLPHENYL)BENZOTRIAZOLE 2-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)-2H-benzotriazole 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-methylphenol 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-p-cresol 2-Benzotriazolyl-4-methylphenol 2440-22-4 50815-99-1 BRN 0615546 Benazol P Drometrizol [INN-Spanish, French] Drometrizole Drometrizole [USAN:INN] Drometrizolum [INN-Latin] EINECS 219-470-5 NSC 91885 Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl- Porex P Tin P Tinuvin P UV Absorber-1 p-Cresol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-

pdb file: 160308.pdb
sdf file: 160308.sdf
directory: 160308


1-(2-CARBAMYLOXYETHYL)BENZOTRIAZOLE 13260-62-3

pdb file: 168582.pdb
sdf file: 168582.sdf
directory: 168582


1-METHYLBENZOTRIAZOLE 1-Methyl-1,2,3-benzotriazole 1-Methyl-1H-benzotriazole 13351-73-0 1H-Benzotriazole, 1-methyl- 4-26-00-00095 (Beilstein Handbook Reference) BRN 0118900 EINECS 236-401-4 NSC 11743

pdb file: 168665.pdb
sdf file: 168665.sdf
directory: 168665


1-Ethylbenzotriazole 16584-05-7 1H-BENZOTRIAZOLE, 1-ETHYL- 4-26-00-00096 (Beilstein Handbook Reference) BRN 0127548 Benzotriazole, 1-ethyl- (6CI)

pdb file: 170467.pdb
sdf file: 170467.sdf
directory: 170467


1-((3-Methylpiperidino)methyl)benzotriazole hydrochloride 19212-98-7 1H-BENZOTRIAZOLE, 1-((3-METHYLPIPERIDINO)METHYL)-, HYDROCHLORIDE

pdb file: 171806.pdb
sdf file: 171806.sdf
directory: 171806


1-((4-Methylpiperidino)methyl)benzotriazole hydrochloride 19212-99-8 1H-BENZOTRIAZOLE, 1-((4-METHYLPIPERIDINO)METHYL)-, HYDROCHLORIDE

pdb file: 171807.pdb
sdf file: 171807.sdf
directory: 171807


1-(1-Pyrrolidinylmethyl)-1H-benzotriazole hydrochloride 1-(Pyrrolidinomethyl)benzotriazole hydrochloride 19213-37-7 1H-BENZOTRIAZOLE, 1-(1-PYRROLIDINYLMETHYL)-, HYDROCHLORIDE

pdb file: 171810.pdb
sdf file: 171810.sdf
directory: 171810


1,3-Dimethyl-1H-benzotriazolium iodide (6CI) 1,3-Dimethyl-3H-benzotriazolium iodide 1,3-Dimethylbenzotriazolium iodide 1,3-Dimethylbenzotriazolium jodid [German] 1H-Benzotriazolium, 1,3-dimethyl-, iodide (8CI,9CI) 22713-35-5 3H-BENZOTRIAZOLIUM, 1,3-DIMETHYL-, IODIDE

pdb file: 173580.pdb
sdf file: 173580.sdf
directory: 173580


102257-30-7 104817-16-5 131242-53-0 134018-57-8 153613-73-1 186805-09-4 188025-36-7 189377-89-7 2-(2H-BENZOTRIAZOL-2-YL)-4,6-DI(T-PENTYL)PHENOL 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol 25973-55-1 3142-41-4 42558-99-6 51829-45-9 70419-42-0 98354-04-2 EINECS 247-384-8 Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1-dimethylpropyl)- Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-pentyl-

pdb file: 175132.pdb
sdf file: 175132.sdf
directory: 175132


1H-BENZOTRIAZOLE, METHYL- 1H-Benzotriazole, 4(5)-methyl- 1H-Benzotriazole, 4(or 5)-methyl- 29385-43-1 39327-11-2 39410-70-3 42441-65-6 82467-35-4 CCRIS 4738 Cobratec TT 100 EINECS 249-596-6 Methyl-1H-benzotriazole Olin 53734 Tolutriazole Tolyl triazole Tolyltriazole

pdb file: 176275.pdb
sdf file: 176275.sdf
directory: 176275


1H-BENZOTRIAZOLE-5-CARBOXAMIDE, 6-METHOXY-N-((1-(2-PROPENYL)-2-PYRROLIDINYL)METH 1H-Benzotriazole-5-carboxamide, 6-methoxy-N-((1-(2-propenyl)-2-pyrrolidinyl)methyl)- 59338-93-1 6-Methoxy-N-((1-(2-propenyl)-2-pyrrolidinyl)methyl)-1H-benzotriazole-5-carboxamide Alizaprida [INN-Spanish] Alizapride Alizapride [INN] Alizapridum [INN-Latin] BRN 6432438 EINECS 261-710-6 N-((1-Allyl-2-pyrrolidinyl)methyl)-6-methoxy-1H-benzotriazole-5-carboxamide

pdb file: 183472.pdb
sdf file: 183472.sdf
directory: 183472


1-(2-(N-(2-Chloroethyl)-N-ethylamino)ethyl)-1H-benzotriazole hydrochloride 1H-BENZOTRIAZOLE, 1-(2-(N-(2-CHLOROETHYL)-N-ETHYLAMINO)ETHYL)-, HYDROCHLORIDE 69766-31-0 Triethylamine, 2-(1H-benzotriazol-1-yl)-2'-chloro-, hydrochloride

pdb file: 189065.pdb
sdf file: 189065.sdf
directory: 189065


1-(2-(N-Benzyl-N-(2-chloroethyl)amino)ethyl)-1H-benzotriazole hydrochloride 1H-BENZOTRIAZOLE, 1-(2-(N-BENZYL-N-(2-CHLOROETHYL)AMINO)ETHYL)-, HYDROCHLORIDE 69780-75-2

pdb file: 189086.pdb
sdf file: 189086.sdf
directory: 189086


1H-BENZOTRIAZOLE, compd. with CYCLOHEXANAMINE (1:1) 90683-27-5 Benzotriazole cyclohexylamine salt

pdb file: 193450.pdb
sdf file: 193450.sdf
directory: 193450


1H-BENZOTRIAZOLE-1-ETHANOL, 5-ETHOXY- 5-Ethoxy-1H-benzotriazole-1-ethanol 94120-18-0 BRN 4436660

pdb file: 193984.pdb
sdf file: 193984.sdf
directory: 193984


1H-BENZOTRIAZOLE-1-ETHANOL, 5-METHOXY-6-NITRO- 5-Methoxy-6-nitro-1H-benzotriazole-1-ethanol 94120-22-6 BRN 4509673

pdb file: 193985.pdb
sdf file: 193985.sdf
directory: 193985


1H-BENZOTRIAZOLE-1-ETHANOL, 5-ETHOXY-6-NITRO- 5-Ethoxy-6-nitro-1H-benzotriazole-1-ethanol 94120-25-9 BRN 4512697

pdb file: 193986.pdb
sdf file: 193986.sdf
directory: 193986


1,2-Dimethyl-1H-benzotriazolium iodide 1,2-Dimethylbenzotriazolium jodid [German] 109439-90-9 1H-BENZOTRIAZOLIUM, 1,2-DIMETHYL-, IODIDE

pdb file: 196658.pdb
sdf file: 196658.sdf
directory: 196658


(+)-(S)-6-(p-Chloro-alpha-1H-1,2,4-triazol-1-ylbenzyl)-1-methyl-1H-benzotriazole 129731-10-8 1H-Benzotriazole, 6-((4-chlorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1-methyl-, (S)- 6-((4-CHLOROPHENYL)(1H-1,2,4-TRIAZOL-1-YL)METHYL)-1-METHYL-1H-BENZOTRIAZOLE,D- CCRIS 7482 R 83842 Vorozol [INN-Spanish] Vorozole Vorozole [USAN:BAN:INN] Vorozolum [INN-Latin]

pdb file: 197042.pdb
sdf file: 197042.sdf
directory: 197042


1H-Benzotriazole, 5-nitro- 1H-Benzotriazole, 6-nitro- 2338-12-7 5-NITRO-1H-BENZOTRIAZOLE 5-Nitrobenzo-1,2,3-triazole 5-Nitrobenzotriazol 5-Nitrobenzotriazol [UN0385] [Explosive 1.1D] 5-Nitrobenzotriazole 6-Nitro-1H-benzotriazole 6-Nitrobenzotriazole AI3-17342 EINECS 219-047-5 NSC 3132 NSC 66476 UN0385

pdb file: 197570.pdb
sdf file: 197570.sdf
directory: 197570


1H-Benzotriazole, 4(or 5)-methyl-, sodium salt 64665-57-2 70896-29-6 74346-07-9 86832-39-5 EINECS 265-004-9 Methyl-1H-benzotriazole, sodium salt Sodium 4(or 5)-methyl-1H-benzotriazolide Tolyltriazole, sodium salt

pdb file: 198876.pdb
sdf file: 198876.sdf
directory: 198876


108021-89-2 123307-21-1 131242-52-9 134018-56-7 149780-04-1 188025-34-5 2-(2'-Hydroxy-5'-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl)benzotriazole 2-(2'-Hydroxy-5'-t-octylphenyl)benzotriazole 2-(2'-Hydroxy-5'-tert-octylphenyl)benzotriazole 2-(2'-Hydroxy-5'-tert-octylphenyl)benztriazole 2-(2-Hydroxy-5-t-octylphenyl)-2H-benzotriazole 2-(2-Hydroxy-5-t-octylphenyl)benzotriazole 2-(2-Hydroxy-5-tert-octylphenyl)-2H-benzotriazole 2-(2-Hydroxy-5-tert-octylphenyl)benzotriazole 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol 2-(5'-tert-Octyl-2'-hydroxyphenyl)benzotriazole 2-(5-t-Octyl-2-hydroxyphenyl)benzotriazole 2-Benzotriazolyl-4-tert-octylphenol 31016-94-1 3147-75-9 51656-56-5 52188-76-8 Cyasorb 5411 Cyasorb UV 5411 EINECS 221-573-5 OCTRIZOLE Octrizol [INN-Spanish] Octrizole [USAN:INN] Octrizolum [INN-Latin] Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)- Seesorb 709 Spectra-Sorb UV 5411 Sumisorb 340 Tinuvin 329 UV Absorber-5 Viosorb 583

pdb file: 203914.pdb
sdf file: 203914.sdf
directory: 203914


103843-16-9 106085-65-8 136567-90-3 144598-90-3 144856-53-1 145379-55-1 155375-84-1 2-(2'-Hydroxy-3'-t-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole 2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole 2-(2-Hydroxy-3-tert-butyl-5-methylphenyl)-5-chloro-2H-benzotriazole 2-(5-Chloro-2H-benzotriazol-2-yl)-6-(1,1-dimethylethyl)-4-methylp- henol 2-tert-Butyl-6-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)-p-cresol 3896-11-5 61489-93-8 80479-99-8 85497-36-5 BUMETRIZOLE Bumetrizol [INN-Spanish] Bumetrizole [USAN:INN] Bumetrizolum [INN-Latin] EINECS 223-445-4 Phenol, 2-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)-6-(1,1-dimethylethyl)-4-methyl- Tinuvin-326 UV Absorber-6

pdb file: 203973.pdb
sdf file: 203973.sdf
directory: 203973


1H-Benzotriazole, 5-chloro- 5-Chlorobenzotriazole 6-Chlorobenzotriazole 94-97-3 AI3-52175 EINECS 202-378-4 NSC 16507

pdb file: 208851.pdb
sdf file: 208851.sdf
directory: 208851


1H-Benzotriazole-1-ethanol 938-56-7

pdb file: 212500.pdb
sdf file: 212500.sdf
directory: 212500


1211-08-1 2-(o-Aminophenyl)-2H-benzotriazole Benzenamine, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-

pdb file: 213207.pdb
sdf file: 213207.sdf
directory: 213207


273-02-9 2H-Benzotriazole Pseudoazimidobenzene

pdb file: 213251.pdb
sdf file: 213251.sdf
directory: 213251


1H-Benzotriazole-5-carboxylic acid 23814-12-2 Benzotriazole-5-cooh

pdb file: 215162.pdb
sdf file: 215162.sdf
directory: 215162


1-Hydroxy-1H-benzotriazole hydrate 1-Hydroxybenzotriazole 1-Hydroxybenzotriazole hydrate 1H-Benzotriazole, 1-hydroxy- 1H-Benzotriazole, 1-hydroxy-, hydrate 2592-95-2 4-26-00-00095 (Beilstein Handbook Reference) 40150-21-8 63307-62-0 BRN 0004515 Benzazimidol hydrate CCRIS 2605 EINECS 219-989-7 N-Hydroxybenzotriazole hydrate

pdb file: 217988.pdb
sdf file: 217988.sdf
directory: 217988


AIDS-122670 AIDS122670 E-2-(1H-Benzotriazol-1-yl)-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)prop-2-enenitrile

pdb file: 219058.pdb
sdf file: 219058.sdf
directory: 219058


1-(4-Morpholinylmethyl)-1H-1,2,3-benzotriazole 5472-71-9 AIDS-124413 AIDS124413 NSC29448

pdb file: 220354.pdb
sdf file: 220354.sdf
directory: 220354


2-(1H-1,2,3-Benzotriazol-1-ylmethoxy)-N,N-dimethylethanamine 6335-20-2 AIDS-124414 AIDS124414 N-(2-(1H-1,2,3-Benzotriazol-1-ylmethoxy)ethyl)-N,N-dimethylamine NSC29449

pdb file: 220355.pdb
sdf file: 220355.sdf
directory: 220355


1-phenyl-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-1H-4,7-methano-1,2,3-benzotriazole 1975-39-9 AIDS-124784 AIDS124784 NSC51519

pdb file: 220725.pdb
sdf file: 220725.sdf
directory: 220725


4,8-Methano-1,2,3-triazolo[4,5-f][1,2,3]benzotriazole, 1,3a,4,4a,7,7a,8,8a-octahydro-1,7-diphenyl- 6945-88-6 AIDS-124804 AIDS124804 NSC52588

pdb file: 220745.pdb
sdf file: 220745.sdf
directory: 220745


4,7-Methano-1H-1,2,3-benzotriazole-5,6-dicarbonitrile, 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-1-phenyl- AIDS-124805 AIDS124805 NSC52590

pdb file: 220746.pdb
sdf file: 220746.sdf
directory: 220746


5-Chloro-1-phenyl-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-1H-4,7-methano-1,2,3-benzotriazole-5-carbonitrile 6945-89-7 AIDS-124806 AIDS124806 NSC52593

pdb file: 220747.pdb
sdf file: 220747.sdf
directory: 220747


4,8-Methano-1,2,3-triazolo[4,5-f][1,2,3]benzotriazole, 1,5-dicycloheptyl-1,3a,4,4a,5,7a,8,8a-octahydro- AIDS-125517 AIDS125517 NSC74826

pdb file: 221457.pdb
sdf file: 221457.sdf
directory: 221457


1-Acetyl-1H-1,2,3-benzotriazol-5-yl acetate AIDS-125872 AIDS125872 NSC87068

pdb file: 221812.pdb
sdf file: 221812.sdf
directory: 221812


4-(6-Methyl-1-oxido-1,7a-dihydro-2H-1,2,3-benzotriazol-2-yl)phenol AIDS-126347 AIDS126347 NSC106288

pdb file: 222287.pdb
sdf file: 222287.sdf
directory: 222287


4-(5-Methyl-2H-1,2,3-benzotriazol-2-yl)phenol AIDS-126348 AIDS126348 NSC106291

pdb file: 222288.pdb
sdf file: 222288.sdf
directory: 222288


4,8-Methano-1H-furo[3,4-f]-1,2,3-benzotriazole-5,7-dione, 3a,4,4a,7a,8,8a-hexahydro-1-phenyl- AIDS-126552 AIDS126552 NSC115696

pdb file: 222492.pdb
sdf file: 222492.sdf
directory: 222492


1-(Cyclohexylsulfonyl)-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-1H-1,2,3-benzotriazole AIDS-127114 AIDS127114 NSC144428

pdb file: 223054.pdb
sdf file: 223054.sdf
directory: 223054


1975-41-3 4,7-Methano-1H-1,2,3-benzotriazole, 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-1-(4-nitrophenyl)- AIDS-127177 AIDS127177 NSC149063

pdb file: 223117.pdb
sdf file: 223117.sdf
directory: 223117


4,7-Methano-1H-1,2,3-benzotriazole-3a,7a-dicarboxylic acid, 4,5,6,7-tetrahydro-1-phenyl-, dimethyl ester 56382-90-2 AIDS-127343 AIDS127343 NSC159636

pdb file: 223283.pdb
sdf file: 223283.sdf
directory: 223283


1614-11-5 2H-1,2,3-Benzotriazol-2-amine 2H-1,2,3-Benzotriazol-2-ylamine AIDS-127452 AIDS127452 NSC164774

pdb file: 223392.pdb
sdf file: 223392.sdf
directory: 223392


5H,7H-Pyrido[3',2':4,5][1,2,3]triazolo[1,2-a][1,2,3]benzotriazole 86662-92-2 AIDS-129884 AIDS129884 NSC371081

pdb file: 225833.pdb
sdf file: 225833.sdf
directory: 225833


4,7-Methano-1H-1,2,3-benzotriazole-5,6-dimethanol, 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-1-phenyl- 7500-01-8 AIDS-130221 AIDS130221 NSC400081

pdb file: 226170.pdb
sdf file: 226170.sdf
directory: 226170


AIDS-130640 AIDS130640 N-Formyl-7,8-dimethyl-1,8-dihydroimidazo[4,5-e][1,2,3]benzotriazole-4-carboxamide NSC607953

pdb file: 226588.pdb
sdf file: 226588.sdf
directory: 226588


3-(5-(Hydroxy(oxido)amino)-1H-1,2,3-benzotriazol-1-yl)-2H-chromen-2-one AIDS-130820 AIDS130820 NSC614573

pdb file: 226768.pdb
sdf file: 226768.sdf
directory: 226768


6-Bromo-3-(5-(hydroxy(oxido)amino)-1H-1,2,3-benzotriazol-1-yl)-2H-chromen-2-one AIDS-130821 AIDS130821 NSC614574

pdb file: 226769.pdb
sdf file: 226769.sdf
directory: 226769


3-(1H-1,2,3-Benzotriazol-1-yl)-7-(diethylamino)-2H-chromen-2-one AIDS-130822 AIDS130822 NSC614575

pdb file: 226770.pdb
sdf file: 226770.sdf
directory: 226770


1-Acetyl-6-(hydroxy(oxido)amino)-1H-1,2,3-benzotriazole AIDS-134326 AIDS134326 NSC631968

pdb file: 230274.pdb
sdf file: 230274.sdf
directory: 230274


AIDS-138532 AIDS138532 N-(1H-1,2,3-Benzotriazol-6-yl)-3-(1H-1,2,3-benzotriazol-6-ylamino)-2-butenamide NSC645529

pdb file: 234480.pdb
sdf file: 234480.sdf
directory: 234480


AIDS-140290 AIDS140290 N-(1H-1,2,3-Benzotriazol-1-ylmethyl)-4-(4-morpholinyl)aniline N-(1H-1,2,3-Benzotriazol-1-ylmethyl)-N-(4-(4-morpholinyl)phenyl)amine NSC651705

pdb file: 236238.pdb
sdf file: 236238.sdf
directory: 236238


AIDS-140291 AIDS140291 N-(1H-1,2,3-Benzotriazol-1-ylmethyl)-4-(1-piperidinyl)aniline N-(1H-1,2,3-Benzotriazol-1-ylmethyl)-N-(4-(1-piperidinyl)phenyl)amine NSC651706

pdb file: 236239.pdb
sdf file: 236239.sdf
directory: 236239


1-(3-((1H-1,2,3-Benzotriazol-1-ylmethyl)amino)phenyl)ethanone AIDS-140292 AIDS140292 NSC651707

pdb file: 236240.pdb
sdf file: 236240.sdf
directory: 236240


(2-((1H-1,2,3-Benzotriazol-1-ylmethyl)amino)-5-chlorophenyl)(phenyl)methanone AIDS-140293 AIDS140293 NSC651708

pdb file: 236241.pdb
sdf file: 236241.sdf
directory: 236241


1H-1,2,3-Benzotriazol-1-amine 1H-1,2,3-Benzotriazol-1-ylamine AIDS-141419 AIDS141419 NSC656987

pdb file: 237367.pdb
sdf file: 237367.sdf
directory: 237367


AIDS-143069 AIDS143069 Ethyl 4-(1H-1,2,3-benzotriazol-1-yl)-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate NSC662559

pdb file: 239017.pdb
sdf file: 239017.sdf
directory: 239017


4,4,7,7-Tetrakis(hydroxy(oxido)amino)-2-phenyl-4,5,6,7-tetrahydro-2H-1,2,3-benzotriazole AIDS-143330 AIDS143330 NSC663942

pdb file: 239278.pdb
sdf file: 239278.sdf
directory: 239278


AIDS-143564 AIDS143564 Methyl 2-(acetylamino)-3-(1-acetyl-1H-1,2,3-benzotriazol-5-yl)-2-methylpropanoate NSC664573

pdb file: 239512.pdb
sdf file: 239512.sdf
directory: 239512


1H-1,2,3-Benzotriazole, 1,1'-(3,4,4-trichloro-2-nitro-1,3-butadienylidene)bis- AIDS-143713 AIDS143713 NSC665095

pdb file: 239661.pdb
sdf file: 239661.sdf
directory: 239661


1H-1,2,3-Benzotriazole, 1-[(1E,3Z)-4-(1H-1,2,3-benzotriazol-1-yl)-1,4-dichloro-2-nitro-1,3-butadienyl]- AIDS-143714 AIDS143714 NSC665096

pdb file: 239662.pdb
sdf file: 239662.sdf
directory: 239662


1H-1,2,3-Benzotriazole, 1,1',1'',1'''-(2-nitro-1,3-butadiene-1,4-diylidene)tetrakis- AIDS-143715 AIDS143715 NSC665097

pdb file: 239663.pdb
sdf file: 239663.sdf
directory: 239663


2-Phenyl-2H-1,2,3-benzotriazole-4,5-dione dioxime AIDS-145131 AIDS145131 NSC669448

pdb file: 241079.pdb
sdf file: 241079.sdf
directory: 241079


AIDS-145877 AIDS145877 Ethyl 7-(1H-1,2,3-benzotriazol-1-yl)-7-(1-pyrrolidinyl)-2-heptenoate NSC671447

pdb file: 241825.pdb
sdf file: 241825.sdf
directory: 241825


2-((2-(Cinnamyloxy)phenyl)(4-morpholinyl)methyl)-2H-1,2,3-benzotriazole 2-(2H-1,2,3-Benzotriazol-2-yl(4-morpholinyl)methyl)phenyl cinnamyl ether 2-\{\[.Alpha.-(N-Morpholino)\]-\[2-((E)-3-phenyl-2-propenyloxy)benzyl\] \}benzotriazole AIDS-145878 AIDS145878 NSC671448

pdb file: 241826.pdb
sdf file: 241826.sdf
directory: 241826


2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 1-[5-O-[(1H-1,2,3-benzotriazol-1-yloxy)-1-piperidinylphosphinyl]-2-deoxy-.beta.-D-erythro-pentofuranosyl]-5-fluoro- AIDS-148250 AIDS148250 NSC680083

pdb file: 244198.pdb
sdf file: 244198.sdf
directory: 244198


1-(3-(Trichloromethyl)tetrahydro-2-furanyl)-1H-1,2,3-benzotriazole AIDS-148998 AIDS148998 NSC682546

pdb file: 244946.pdb
sdf file: 244946.sdf
directory: 244946


5,6-Dimethyl-1-tetrahydro-2-furanyl-1H-1,2,3-benzotriazole AIDS-148999 AIDS148999 NSC682548

pdb file: 244947.pdb
sdf file: 244947.sdf
directory: 244947


2-Tetrahydro-2-furanyl-2H-1,2,3-benzotriazole AIDS-149000 AIDS149000 NSC682549

pdb file: 244948.pdb
sdf file: 244948.sdf
directory: 244948


2-(3-(Trichloromethyl)tetrahydro-2-furanyl)-2H-1,2,3-benzotriazole AIDS-149001 AIDS149001 NSC682550

pdb file: 244949.pdb
sdf file: 244949.sdf
directory: 244949


5,6-Dimethyl-2-tetrahydro-2-furanyl-2H-1,2,3-benzotriazole AIDS-149002 AIDS149002 NSC682551

pdb file: 244950.pdb
sdf file: 244950.sdf
directory: 244950


4,5,6,7-Tetrachloro-1-tetrahydro-2-furanyl-1H-1,2,3-benzotriazole AIDS-149003 AIDS149003 NSC682552

pdb file: 244951.pdb
sdf file: 244951.sdf
directory: 244951


4,5,6,7-Tetrachloro-2-tetrahydro-2-furanyl-2H-1,2,3-benzotriazole AIDS-149004 AIDS149004 NSC682553

pdb file: 244952.pdb
sdf file: 244952.sdf
directory: 244952


1-Tetrahydro-2H-pyran-2-yl-1H-1,2,3-benzotriazole AIDS-149005 AIDS149005 NSC682554

pdb file: 244953.pdb
sdf file: 244953.sdf
directory: 244953


5,6-Dichloro-1-tetrahydro-2H-pyran-2-yl-1H-1,2,3-benzotriazole AIDS-149006 AIDS149006 NSC682555

pdb file: 244954.pdb
sdf file: 244954.sdf
directory: 244954


5,6-Dimethyl-1-tetrahydro-2H-pyran-2-yl-1H-1,2,3-benzotriazole AIDS-149007 AIDS149007 NSC682556

pdb file: 244955.pdb
sdf file: 244955.sdf
directory: 244955


2-Tetrahydro-2H-pyran-2-yl-2H-1,2,3-benzotriazole AIDS-149008 AIDS149008 NSC682557

pdb file: 244956.pdb
sdf file: 244956.sdf
directory: 244956


5,6-Dimethyl-2-tetrahydro-2H-pyran-2-yl-2H-1,2,3-benzotriazole AIDS-149009 AIDS149009 NSC682559

pdb file: 244957.pdb
sdf file: 244957.sdf
directory: 244957


6-(Hydroxy(oxido)amino)-2-methyl-2,7a-dihydro-1H-1,2,3-benzotriazole 1-oxide AIDS-149010 AIDS149010 NSC682560

pdb file: 244958.pdb
sdf file: 244958.sdf
directory: 244958


AIDS-149490 AIDS149490 Methyl 3-(2H-1,2,3-benzotriazol-2-yl)-2-butenoate NSC684116

pdb file: 245438.pdb
sdf file: 245438.sdf
directory: 245438


1-((5-(Hydroxy(oxido)amino)-2-methyl-2H-1,2,3-benzotriazol-4-yl)methyl)-1H-1,2,3-benzotriazole AIDS-149841 AIDS149841 NSC685429

pdb file: 245789.pdb
sdf file: 245789.sdf
directory: 245789


7H-12.Lambda.~5~-[1,2,3]Benzotriazolo[2',3':1,2][1,2,3]triazolo[4,5-e][2,1,3]benzoxadiazole AIDS-150175 AIDS150175 NSC686494

pdb file: 246123.pdb
sdf file: 246123.sdf
directory: 246123


2-Methyl-9-((2-methyl-2H-1,2,3-benzotriazol-5-yl)amino)-2H-[1,2,3]triazolo[4,5-f]quinolin-7-ol AIDS-150970 AIDS150970 NSC689724

pdb file: 246918.pdb
sdf file: 246918.sdf
directory: 246918


4,7-Methano-1H-1,2,3-benzotriazol-8-ol, 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-1-(4-nitrophenyl)-, acetate (ester) AIDS-151931 AIDS151931 NSC694179

pdb file: 247878.pdb
sdf file: 247878.sdf
directory: 247878


6-(Hydroxy(oxido)amino)-7-methyl-3-phenyl-9H-10.lambda.~5~-[1,2,3]triazolo[1,2-a][1,2,3]benzotriazole AIDS-152000 AIDS152000 NSC694560

pdb file: 247947.pdb
sdf file: 247947.sdf
directory: 247947


2-(2'-Hydroxy-5-methylphenyl)benzotriazole 2-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)benzotriazole 2-Benzotriazolyl-4-methylphenol 2440-22-4 Benazol P Drometrizole NSC91885 Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl- Tin P Tinuvin P UV Absorber-1 WLN: T56 BNNNJ CR BQ E1 p-Cresol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-

pdb file: 377573.pdb
sdf file: 377573.sdf
directory: 377573


1H-Benzotriazole, 1-.beta.-D-ribofuranosyl- 22596-06-1 NSC122817

pdb file: 416459.pdb
sdf file: 416459.sdf
directory: 416459


18355-09-4 1H-Benzotriazole, 1-acetoxy-4,5,6,7-tetrachloro- NSC145061

pdb file: 428837.pdb
sdf file: 428837.sdf
directory: 428837


1-Chlorobenzotriazole 1H-Benzotriazole, 1-chloro- 21050-95-3 NSC186037

pdb file: 447706.pdb
sdf file: 447706.sdf
directory: 447706


1H-Benzotriazole, 1-methyl-5-nitro- 25877-34-3 NSC343735

pdb file: 462059.pdb
sdf file: 462059.sdf
directory: 462059


1H-Benzotriazole, 1-methyl-6-nitro- 25877-35-4 NSC343737

pdb file: 462061.pdb
sdf file: 462061.sdf
directory: 462061


13091-80-0 1H-Benzotriazole, 6-chloro-4-nitro- 4-Nitro-6-chlorobenzotriazole 6-Chloro-4-nitrobenzotriazole NSC509702

pdb file: 479800.pdb
sdf file: 479800.sdf
directory: 479800


1H-Benzotriazole-1-acetamide, N,N-bis(2-chloroethyl)- NSC619391

pdb file: 489283.pdb
sdf file: 489283.sdf
directory: 489283


1H-Benzotriazole, 1-(phenylmethylamino)- NSC622729

pdb file: 490915.pdb
sdf file: 490915.sdf
directory: 490915


2H-Benzotriazole-5-sulfonic acid, 2,2'-azobis[(2-sulfo-4,1- phenylene-2,1-ethenediyl)-3-sulfo-4,1-phenylene]bis[1,3- dihydro-, hexasodium salt NSC633424

pdb file: 496444.pdb
sdf file: 496444.sdf
directory: 496444


2-{[.alpha.-(N-Morpholino)]-[2-((E)-3-phenyl-2-propenyloxy)benzyl]}benzotriazole NSC671448

pdb file: 514399.pdb
sdf file: 514399.sdf
directory: 514399


1,3-Butadiene-1,4-diamine, 1-(1H-benzotriazol-1-yl)-3,4-dichloro- N,N'-bis[4-ethoxyphenyl]-2-nitro- NSC698379

pdb file: 526002.pdb
sdf file: 526002.sdf
directory: 526002


Benzotriazole, 1-(p-methoxyphenylethynyl) NSC712700

pdb file: 531824.pdb
sdf file: 531824.sdf
directory: 531824


1,2,3-Benzotriazole 1,2,3-Triaza-1H-indene 1,2,3-Triazaindene 1,2-Aminoazophenylene 1,2-Aminozophenylene 1H-1,2,3-Benzotriazole 1H-Benzotriazole 2,3-Diazaindole 95-14-7 Azimidobenzene Aziminobenzene Benzene azimide Benzisotriazole Benzotriazole Benztriazole Cobratec

pdb file: 538574.pdb
sdf file: 538574.sdf
directory: 538574


1H-Benzotriazole, 5-chloro- 5-Chlorobenzotriazole 6-Chlorobenzotriazole 94-97-3 NSC16507

pdb file: 541148.pdb
sdf file: 541148.sdf
directory: 541148


1H-Benzotriazole, 5-chloro- 5-Chlorobenzotriazole 6-Chlorobenzotriazole 94-97-3 NSC58361

pdb file: 548507.pdb
sdf file: 548507.sdf
directory: 548507


136-85-6 1H-Benzotriazole, 5-methyl- 5-Methyl-1,2,3-benzotriazole 5-Methylbenzotriazole 6-Methyl-1,2,3-benzotriazole NSC122012 Tolutriazole WLN: T56 BMNNJ G1

pdb file: 556529.pdb
sdf file: 556529.sdf
directory: 556529


1H-Benzotriazolium, 6-(2,4-diamino-6-ethyl-5-pyrimidinyl)- 1-hydroxy-2-phenyl-, hydroxide, inner salt NSC382054

pdb file: 578070.pdb
sdf file: 578070.sdf
directory: 578070


1-methyl-1H-1,2,3-benzotriazole 13351-73-0 1H-1,2,3-benzotriazole, 1-methyl- InChI=1/C7H7N3/c1-10-7-5-3-2-4-6(7)8-9-10/h2-5H,1H

pdb file: 587972.pdb
sdf file: 587972.sdf
directory: 587972


1-(2-deoxy-beta-erythro-pentofuranosyl)-1H-1,2,3-benzotriazol-4-amine 1H-1,2,3-benzotriazol-4-amine, 1-(2-deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)- InChI=1/C11H14N4O3/c12-6-2-1-3-7-11(6)13-14-15(7)10-4-8(17)9(5-16)18-10/h1-3,8-10,16-17H,4-5,12H2/t8-,9+,10+/m0/s

pdb file: 590232.pdb
sdf file: 590232.sdf
directory: 590232


1-(1H-benzimidazol-1-ylmethyl)-1H-1,2,3-benzotriazole 1H-1,2,3-benzotriazole, 1-(1H-benzimidazol-1-ylmethyl)- InChI=1/C14H11N5/c1-3-7-13-11(5-1)15-9-18(13)10-19-14-8-4-2-6-12(14)16-17-19/h1-9H,10H

pdb file: 590272.pdb
sdf file: 590272.sdf
directory: 590272


1H-1,2,3-benzotriazole-1-propanoic acid, beta-methylene-, methyl ester InChI=1/C11H11N3O2/c1-8(7-11(15)16-2)14-10-6-4-3-5-9(10)12-13-14/h3-6H,1,7H2,2H methyl 3-(1H-1,2,3-benzotriazol-1-yl)but-3-enoate

pdb file: 590357.pdb
sdf file: 590357.sdf
directory: 590357


1-[(tert-butylthio)methyl]-1H-1,2,3-benzotriazole 1H-1,2,3-benzotriazole, 1-[[(1,1-dimethylethyl)thio]methyl]- InChI=1/C11H15N3S/c1-11(2,3)15-8-14-10-7-5-4-6-9(10)12-13-14/h4-7H,8H2,1-3H

pdb file: 591957.pdb
sdf file: 591957.sdf
directory: 591957


1-ethyl-1H-1,2,3-benzotriazole 1H-1,2,3-benzotriazole, 1-ethyl- InChI=1/C8H9N3/c1-2-11-8-6-4-3-5-7(8)9-10-11/h3-6H,2H2,1H

pdb file: 591961.pdb
sdf file: 591961.sdf
directory: 591961


1-(isopropoxymethyl)-1H-1,2,3-benzotriazole 1H-1,2,3-benzotriazole, 1-[(1-methylethoxy)methyl]- InChI=1/C10H13N3O/c1-8(2)14-7-13-10-6-4-3-5-9(10)11-12-13/h3-6,8H,7H2,1-2H

pdb file: 591962.pdb
sdf file: 591962.sdf
directory: 591962


2-isopropyl-2H-1,2,3-benzotriazole 2H-1,2,3-benzotriazole, 2-(1-methylethyl)- InChI=1/C9H11N3/c1-7(2)12-10-8-5-3-4-6-9(8)11-12/h3-7H,1-2H

pdb file: 591963.pdb
sdf file: 591963.sdf
directory: 591963


2,2'-methylenebis(2H-1,2,3-benzotriazole) 2H-1,2,3-benzotriazole, 2,2'-methylenebis- InChI=1/C13H10N6/c1-2-6-11-10(5-1)14-18(15-11)9-19-16-12-7-3-4-8-13(12)17-19/h1-8H,9H

pdb file: 591970.pdb
sdf file: 591970.sdf
directory: 591970


1-(tert-butoxymethyl)-1H-1,2,3-benzotriazole 1H-1,2,3-benzotriazole, 1-[(1,1-dimethylethoxy)methyl]- InChI=1/C11H15N3O/c1-11(2,3)15-8-14-10-7-5-4-6-9(10)12-13-14/h4-7H,8H2,1-3H

pdb file: 591971.pdb
sdf file: 591971.sdf
directory: 591971


16584-00-2 2-methyl-2H-1,2,3-benzotriazole 2H-1,2,3-benzotriazole, 2-methyl- InChI=1/C7H7N3/c1-10-8-6-4-2-3-5-7(6)9-10/h2-5H,1H

pdb file: 591974.pdb
sdf file: 591974.sdf
directory: 591974


1-(1-ethoxyvinyl)-1H-1,2,3-benzotriazole 1H-1,2,3-benzotriazole, 1-(1-ethoxyethenyl)- InChI=1/C10H11N3O/c1-3-14-8(2)13-10-7-5-4-6-9(10)11-12-13/h4-7H,2-3H2,1H

pdb file: 591975.pdb
sdf file: 591975.sdf
directory: 591975


1-isopropyl-1H-1,2,3-benzotriazole 1H-1,2,3-benzotriazole, 1-(1-methylethyl)- InChI=1/C9H11N3/c1-7(2)12-9-6-4-3-5-8(9)10-11-12/h3-7H,1-2H

pdb file: 591977.pdb
sdf file: 591977.sdf
directory: 591977


1-[(1E)-1-(4-fluorophenyl)-2-methyl-3-(propylsulfinyl)prop-1-en-1-yl]-1H-1,2,3-benzotriazole 1H-1,2,3-benzotriazole, 1-[(1E)-1-(4-fluorophenyl)-2-methyl-3-(propylsulfinyl)-1-propenyl]- InChI=1/C19H20FN3OS/c1-3-12-25(24)13-14(2)19(15-8-10-16(20)11-9-15)23-18-7-5-4-6-17(18)21-22-23/h4-11H,3,12-13H2,1-2H3/b19-14

pdb file: 591978.pdb
sdf file: 591978.sdf
directory: 591978


2H-1,2,3-benzotriazol-2-ylmethanol 2H-1,2,3-benzotriazole-2-methanol InChI=1/C7H7N3O/c11-5-10-8-6-3-1-2-4-7(6)9-10/h1-4,11H,5H

pdb file: 591979.pdb
sdf file: 591979.sdf
directory: 591979


2-vinyl-2H-1,2,3-benzotriazole 2H-1,2,3-benzotriazole, 2-ethenyl- InChI=1/C8H7N3/c1-2-11-9-7-5-3-4-6-8(7)10-11/h2-6H,1H

pdb file: 591980.pdb
sdf file: 591980.sdf
directory: 591980


1-[(1E)-1-ethoxyprop-1-en-1-yl]-1H-1,2,3-benzotriazole 1H-1,2,3-benzotriazole, 1-[(1E)-1-ethoxy-1-propenyl]- InChI=1/C11H13N3O/c1-3-11(15-4-2)14-10-8-6-5-7-9(10)12-13-14/h3,5-8H,4H2,1-2H3/b11-3

pdb file: 591981.pdb
sdf file: 591981.sdf
directory: 591981


1-(2H-1,2,3-benzotriazol-2-yl)ethanol 2H-1,2,3-benzotriazole-2-methanol, alpha-methyl- InChI=1/C8H9N3O/c1-6(12)11-9-7-4-2-3-5-8(7)10-11/h2-6,12H,1H

pdb file: 591982.pdb
sdf file: 591982.sdf
directory: 591982


1-(methoxymethyl)-1H-1,2,3-benzotriazole 1H-1,2,3-benzotriazole, 1-(methoxymethyl)- InChI=1/C8H9N3O/c1-12-6-11-8-5-3-2-4-7(8)9-10-11/h2-5H,6H2,1H

pdb file: 591983.pdb
sdf file: 591983.sdf
directory: 591983


1-acetyl-1H-1,2,3-benzotriazole 1H-1,2,3-benzotriazole, 1-acetyl- InChI=1/C8H7N3O/c1-6(12)11-8-5-3-2-4-7(8)9-10-11/h2-5H,1H

pdb file: 591984.pdb
sdf file: 591984.sdf
directory: 591984


1-methoxy-1H-1,2,3-benzotriazole 1H-1,2,3-benzotriazole, 1-methoxy- 22713-34-4 InChI=1/C7H7N3O/c1-11-10-7-5-3-2-4-6(7)8-9-10/h2-5H,1H

pdb file: 591987.pdb
sdf file: 591987.sdf
directory: 591987


1-(2H-1,2,3-benzotriazol-2-yl)propan-1-ol 2H-1,2,3-benzotriazole-2-methanol, alpha-ethyl- InChI=1/C9H11N3O/c1-2-9(13)12-10-7-5-3-4-6-8(7)11-12/h3-6,9,13H,2H2,1H

pdb file: 591988.pdb
sdf file: 591988.sdf
directory: 591988


1614-11-5 2H-1,2,3-benzotriazol-2-amine InChI=1/C6H6N4/c7-10-8-5-3-1-2-4-6(5)9-10/h1-4H,7H

pdb file: 591989.pdb
sdf file: 591989.sdf
directory: 591989


1H-1,2,3-benzotriazol-1-ylmethanol 1H-1,2,3-benzotriazole-1-methanol 28539-02-8 InChI=1/C7H7N3O/c11-5-10-7-4-2-1-3-6(7)8-9-10/h1-4,11H,5H

pdb file: 591991.pdb
sdf file: 591991.sdf
directory: 591991


1-vinyl-1H-1,2,3-benzotriazole 1H-1,2,3-benzotriazole, 1-ethenyl- InChI=1/C8H7N3/c1-2-11-8-6-4-3-5-7(8)9-10-11/h2-6H,1H

pdb file: 591992.pdb
sdf file: 591992.sdf
directory: 591992


2H-1,2,3-benzotriazol-2-ylacetonitrile 2H-1,2,3-benzotriazole-2-acetonitrile InChI=1/C8H6N4/c9-5-6-12-10-7-3-1-2-4-8(7)11-12/h1-4H,6H

pdb file: 591993.pdb
sdf file: 591993.sdf
directory: 591993


1-(1H-1,2,3-benzotriazol-1-yl)ethanol 1H-1,2,3-benzotriazole-1-methanol, alpha-methyl- InChI=1/C8H9N3O/c1-6(12)11-8-5-3-2-4-7(8)9-10-11/h2-6,12H,1H

pdb file: 591994.pdb
sdf file: 591994.sdf
directory: 591994


1H-1,2,3-benzotriazole-1-sulfonyl fluoride InChI=1/C6H4FN3O2S/c7-13(11,12)10-6-4-2-1-3-5(6)8-9-10/h1-4

pdb file: 591998.pdb
sdf file: 591998.sdf
directory: 591998


1-(1-chloroethyl)-1H-1,2,3-benzotriazole 1H-1,2,3-benzotriazole, 1-(1-chloroethyl)- InChI=1/C8H8ClN3/c1-6(9)12-8-5-3-2-4-7(8)10-11-12/h2-6H,1H

pdb file: 591999.pdb
sdf file: 591999.sdf
directory: 591999


1-(1H-1,2,3-benzotriazol-1-yl)propan-1-ol 1H-1,2,3-benzotriazole-1-methanol, alpha-ethyl- InChI=1/C9H11N3O/c1-2-9(13)12-8-6-4-3-5-7(8)10-11-12/h3-6,9,13H,2H2,1H

pdb file: 592000.pdb
sdf file: 592000.sdf
directory: 592000


1-(phenoxymethyl)-1H-1,2,3-benzotriazole 1H-1,2,3-benzotriazole, 1-(phenoxymethyl)- InChI=1/C13H11N3O/c1-2-6-11(7-3-1)17-10-16-13-9-5-4-8-12(13)14-15-16/h1-9H,10H

pdb file: 592001.pdb
sdf file: 592001.sdf
directory: 592001


1-(1-ethyl-1-isopropoxypropyl)-1H-1,2,3-benzotriazole 1H-1,2,3-benzotriazole, 1-[1-ethyl-1-(1-methylethoxy)propyl]- InChI=1/C14H21N3O/c1-5-14(6-2,18-11(3)4)17-13-10-8-7-9-12(13)15-16-17/h7-11H,5-6H2,1-4H

pdb file: 592002.pdb
sdf file: 592002.sdf
directory: 592002


1-(2H-1,2,3-benzotriazol-2-yl)-2-methylpropan-1-ol 2H-1,2,3-benzotriazole-2-methanol, alpha-(1-methylethyl)- InChI=1/C10H13N3O/c1-7(2)10(14)13-11-8-5-3-4-6-9(8)12-13/h3-7,10,14H,1-2H

pdb file: 592021.pdb
sdf file: 592021.sdf
directory: 592021


1614-12-6 1H-1,2,3-benzotriazol-1-amine InChI=1/C6H6N4/c7-10-6-4-2-1-3-5(6)8-9-10/h1-4H,7H

pdb file: 592022.pdb
sdf file: 592022.sdf
directory: 592022


1-(1-methoxy-1-methylethyl)-1H-1,2,3-benzotriazole 1H-1,2,3-benzotriazole, 1-(1-methoxy-1-methylethyl)- InChI=1/C10H13N3O/c1-10(2,14-3)13-9-7-5-4-6-8(9)11-12-13/h4-7H,1-3H

pdb file: 592023.pdb
sdf file: 592023.sdf
directory: 592023


1-[(cyclohexyloxy)methyl]-1H-1,2,3-benzotriazole 1H-1,2,3-benzotriazole, 1-[(cyclohexyloxy)methyl]- InChI=1/C13H17N3O/c1-2-6-11(7-3-1)17-10-16-13-9-5-4-8-12(13)14-15-16/h4-5,8-9,11H,1-3,6-7,10H

pdb file: 592026.pdb
sdf file: 592026.sdf
directory: 592026


1-[(1E)-1-ethoxy-3-phenylprop-1-en-1-yl]-1H-1,2,3-benzotriazole 1H-1,2,3-benzotriazole, 1-[(1E)-1-ethoxy-3-phenyl-1-propenyl]- InChI=1/C17H17N3O/c1-2-21-17(13-12-14-8-4-3-5-9-14)20-16-11-7-6-10-15(16)18-19-20/h3-11,13H,2,12H2,1H3/b17-13

pdb file: 592034.pdb
sdf file: 592034.sdf
directory: 592034


1-[(2-methyl-1H-benzimidazol-1-yl)methyl]-1H-1,2,3-benzotriazole 1H-1,2,3-benzotriazole, 1-[(2-methyl-1H-benzimidazol-1-yl)methyl]- InChI=1/C15H13N5/c1-11-16-12-6-2-4-8-14(12)19(11)10-20-15-9-5-3-7-13(15)17-18-20/h2-9H,10H2,1H

pdb file: 592036.pdb
sdf file: 592036.sdf
directory: 592036


1-(2H-1,2,3-benzotriazol-2-yl)-2,2-dimethylpropan-1-ol 2H-1,2,3-benzotriazole-2-methanol, alpha-(1,1-dimethylethyl)- InChI=1/C11H15N3O/c1-11(2,3)10(15)14-12-8-6-4-5-7-9(8)13-14/h4-7,10,15H,1-3H

pdb file: 592037.pdb
sdf file: 592037.sdf
directory: 592037


1-(1-chloropropyl)-1H-1,2,3-benzotriazole 1H-1,2,3-benzotriazole, 1-(1-chloropropyl)- InChI=1/C9H10ClN3/c1-2-9(10)13-8-6-4-3-5-7(8)11-12-13/h3-6,9H,2H2,1H

pdb file: 592038.pdb
sdf file: 592038.sdf
directory: 592038


1-[isopropoxy(phenyl)methyl]-1H-1,2,3-benzotriazole 1H-1,2,3-benzotriazole, 1-[(1-methylethoxy)phenylmethyl]- InChI=1/C16H17N3O/c1-12(2)20-16(13-8-4-3-5-9-13)19-15-11-7-6-10-14(15)17-18-19/h3-12,16H,1-2H

pdb file: 592043.pdb
sdf file: 592043.sdf
directory: 592043


1-(2H-1,2,3-benzotriazol-2-yl)-N-(2-furylmethyl)-N-methylmethanamine 2H-1,2,3-benzotriazole-2-methanamine, N-(2-furanylmethyl)-N-methyl- InChI=1/C13H14N4O/c1-16(9-11-5-4-8-18-11)10-17-14-12-6-2-3-7-13(12)15-17/h2-8H,9-10H2,1H

pdb file: 592044.pdb
sdf file: 592044.sdf
directory: 592044


1-[(4-methoxyphenoxy)methyl]-1H-1,2,3-benzotriazole 1H-1,2,3-benzotriazole, 1-[(4-methoxyphenoxy)methyl]- InChI=1/C14H13N3O2/c1-18-11-6-8-12(9-7-11)19-10-17-14-5-3-2-4-13(14)15-16-17/h2-9H,10H2,1H

pdb file: 592047.pdb
sdf file: 592047.sdf
directory: 592047


1-[1-(cyclopentyloxy)-1-methylethyl]-1H-1,2,3-benzotriazole 1H-1,2,3-benzotriazole, 1-[1-(cyclopentyloxy)-1-methylethyl]- InChI=1/C14H19N3O/c1-14(2,18-11-7-3-4-8-11)17-13-10-6-5-9-12(13)15-16-17/h5-6,9-11H,3-4,7-8H2,1-2H

pdb file: 592049.pdb
sdf file: 592049.sdf
directory: 592049


1-(1-ethyl-1-methoxypropyl)-1H-1,2,3-benzotriazole 1H-1,2,3-benzotriazole, 1-(1-ethyl-1-methoxypropyl)- InChI=1/C12H17N3O/c1-4-12(5-2,16-3)15-11-9-7-6-8-10(11)13-14-15/h6-9H,4-5H2,1-3H

pdb file: 592691.pdb
sdf file: 592691.sdf
directory: 592691


98051-92-4 AIDS-011014 AIDS011014 Benzamide der. Benzotriazolyl 2-{[2-(benzotriazolylcarbonyl)phenyl]disulfanyl}phenyl ketone

pdb file: 604877.pdb
sdf file: 604877.sdf
directory: 604877


1-(5,6-Dichloro-benzotriazol-1-yl)-anthraquinone AIDS-014786 AIDS014786 NSC90982

pdb file: 606074.pdb
sdf file: 606074.sdf
directory: 606074


AIDS-015396 AIDS015396 NSC639718 Tert-butyl 5,5-dimethoxy-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-1H-4,7-epoxy-1,2,3-benzotriazole-1-carboxylate

pdb file: 606236.pdb
sdf file: 606236.sdf
directory: 606236


AIDS-015398 AIDS015398 NSC639817 Tert-butyl 5-(acetyloxy)-5-cyano-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-1H-4,7-epoxy-1,2,3-benzotriazole-1-carboxylate

pdb file: 606238.pdb
sdf file: 606238.sdf
directory: 606238


AIDS-015399 AIDS015399 NSC639818 Tert-butyl 6-(acetyloxy)-6-cyano-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-1H-4,7-epoxy-1,2,3-benzotriazole-1-carboxylate

pdb file: 606239.pdb
sdf file: 606239.sdf
directory: 606239


AIDS-015400 AIDS015400 NSC639819 Tert-butyl 5-oxo-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-1H-4,7-epoxy-1,2,3-benzotriazole-1-carboxylate

pdb file: 606240.pdb
sdf file: 606240.sdf
directory: 606240


AIDS-015401 AIDS015401 NSC639820 Tert-butyl 6-oxo-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-1H-4,7-epoxy-1,2,3-benzotriazole-1-carboxylate

pdb file: 606241.pdb
sdf file: 606241.sdf
directory: 606241


AIDS-015402 AIDS015402 Isobutyl 6-oxo-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-1H-4,7-epoxy-1,2,3-benzotriazole-1-carboxylate NSC639822

pdb file: 606242.pdb
sdf file: 606242.sdf
directory: 606242


1H-Benzotriazole-5-carboxylic acid 23814-12-2 AIDS-020350 AIDS020350

pdb file: 609766.pdb
sdf file: 609766.sdf
directory: 609766


1-(5-Nitro-2-pyridyl)-1H-benzotriazole AIDS-020494 AIDS020494 NSC692430

pdb file: 609910.pdb
sdf file: 609910.sdf
directory: 609910


4,5,6,7-Tetrachloro-1H-1,2,3-benzotriazole AIDS-020857 AIDS020857 T163693

pdb file: 610267.pdb
sdf file: 610267.sdf
directory: 610267


2338-12-7 5-Nitrobenzotriazole AIDS-021215 AIDS021215

pdb file: 610342.pdb
sdf file: 610342.sdf
directory: 610342


(2R,3S,4S)-N-[4-[[N-[(Benzyloxy)carbonyl]valyl]amino]-3-hydroxy-2-(4-methoxy-benzylamino)-5-phenylpentanoyl]valine 2-(1-benzotriazol)ethylamide 169305-65-1 AIDS-031488 AIDS031488 Cbz-Val-NHPhCH2-Statine deriv. L-Lyxonamide, N-[1-[[[2-(1H-benzotriazol-1-yl)ethyl]amino]carbonyl]-2-methylpropyl]-2,4,5-trideoxy-2-[[(4-methoxyphenyl)methyl]amino]-4-[[3-methyl-1-oxo-2-[[(phenylmethoxy)carbonyl]amino]butyl]amino]-5-phenyl-, [1(S),4(S)]-

pdb file: 613942.pdb
sdf file: 613942.sdf
directory: 613942


149488-75-5 AIDS-033436 AIDS033436 N-[2-(Benzotriazol-2-yl)ethyl]-N'-[2-(5-bromopyridyl)]thiourea PETT deriv. Thiourea, N-[2-(2H-benzotriazol-2-yl)ethyl]-N'-(5-bromo-2-pyridinyl)-

pdb file: 615507.pdb
sdf file: 615507.sdf
directory: 615507


181305-57-7 AIDS-033437 AIDS033437 N-[2-(5,6-Dimethylbenzotriazol-2-yl)ethyl]-N'-[2-(5-bromopyridyl)]thiourea PETT deriv. Thiourea, N-(5-bromo-2-pyridinyl)-N'-[2-(5,6-dimethyl-2H-benzotriazol-2-yl)ethyl]-

pdb file: 615508.pdb
sdf file: 615508.sdf
directory: 615508


2-(Benzotriazol-1-yl)-3-phenylacrylonitrile AIDS-040937 AIDS040937

pdb file: 616416.pdb
sdf file: 616416.sdf
directory: 616416


2-(Benzotriazol-2-yl)-3-phenylacrylonitrile AIDS-040938 AIDS040938

pdb file: 616417.pdb
sdf file: 616417.sdf
directory: 616417


2-(Benzotriazol-1-yl)-3-(4-nitrophenyl)-acrylonitrile AIDS-040939 AIDS040939

pdb file: 616418.pdb
sdf file: 616418.sdf
directory: 616418


2-(Benzotriazol-2-yl)-3-(4-nitrophenyl)-acrylonitrile AIDS-040940 AIDS040940

pdb file: 616419.pdb
sdf file: 616419.sdf
directory: 616419


2-(Benzotriazol-1-yl)-3-(4-aminophenyl)-acrylonitrile AIDS-040941 AIDS040941

pdb file: 616420.pdb
sdf file: 616420.sdf
directory: 616420


2-(Benzotriazol-2-yl)-3-(4-aminophenyl)-acrylonitrile AIDS-040942 AIDS040942

pdb file: 616421.pdb
sdf file: 616421.sdf
directory: 616421


2-(Benzotriazol-1-yl)-3-furyl-acrylonitrile AIDS-040943 AIDS040943

pdb file: 616422.pdb
sdf file: 616422.sdf
directory: 616422


2-(Benzotriazol-2-yl)-3-furyl-acrylonitrile AIDS-040944 AIDS040944

pdb file: 616423.pdb
sdf file: 616423.sdf
directory: 616423


2-(Benzotriazol-1-yl)-3-(4-methylphenyl)-acrylonitrile AIDS-040946 AIDS040946

pdb file: 616424.pdb
sdf file: 616424.sdf
directory: 616424


2-(Benzotriazol-1-yl)-3-phenyl-acryloamide AIDS-040949 AIDS040949

pdb file: 616425.pdb
sdf file: 616425.sdf
directory: 616425


2-(Benzotriazol-2-yl)-3-(4-methylphenyl)-acrylonitrile AIDS-040950 AIDS040950

pdb file: 616426.pdb
sdf file: 616426.sdf
directory: 616426


4,7-Epoxy-1H-1,2,3-benzotriazole-1-carboxylic acid, 5-(acetyloxy)-5-cyano-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-, ethyl ester, (5S,7aS)- AIDS-044363 AIDS044363 NSC628439

pdb file: 617889.pdb
sdf file: 617889.sdf
directory: 617889


4,7-Epoxy-1H-1,2,3-benzotriazole-1-carboxylic acid, 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-5,5-bis(phenylmethoxy)-, 1,1-dimethylethyl ester AIDS-044377 AIDS044377 NSC639719

pdb file: 617903.pdb
sdf file: 617903.sdf
directory: 617903


4,7-Epoxy-1H-1,2,3-benzotriazole, 1-(2,2-dimethyl-1-oxopropoxy)-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-6,6-bis(phenylmethoxy)- AIDS-044378 AIDS044378 NSC639720

pdb file: 617904.pdb
sdf file: 617904.sdf
directory: 617904


(5S,6S,4R,7R)-1,3-Bis[(1H-1,2,3-benzotriazol-5-yl)methyl]-4,7-dibenzyl-5,6-dihydroxy-1,3-diazepin-2-one AIDS-044844 AIDS044844 Cyclic urea deriv.

pdb file: 618264.pdb
sdf file: 618264.sdf
directory: 618264


1H-Benzotriazole 95-14-7 AIDS-045556 AIDS045556 Benzotriazole Purine analog

pdb file: 618890.pdb
sdf file: 618890.sdf
directory: 618890


1H-1,2,3-Benzotriazole-1-methanol AIDS-049494 AIDS049494 NSC12463

pdb file: 619522.pdb
sdf file: 619522.sdf
directory: 619522


2-(Benzotriazol-1-yl)-3-(4-methylphenyl)acryloamide AIDS-052681 AIDS052681

pdb file: 621165.pdb
sdf file: 621165.sdf
directory: 621165


2-(Benzotriazol-2-yl)-3-(4-methylphenyl)acryloamide AIDS-052682 AIDS052682

pdb file: 621166.pdb
sdf file: 621166.sdf
directory: 621166


2-(Benzotriazol-1-yl)-3-(4-chlorophenyl)-acrylonitrile AIDS-052683 AIDS052683

pdb file: 621167.pdb
sdf file: 621167.sdf
directory: 621167


2-(Benzotriazol-2-yl)-3-(4-chlorophenyl)-acrylonitrile AIDS-052684 AIDS052684

pdb file: 621168.pdb
sdf file: 621168.sdf
directory: 621168


2-(Benzotriazol-1-yl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-acrylonitrile AIDS-052685 AIDS052685

pdb file: 621169.pdb
sdf file: 621169.sdf
directory: 621169


2-(Benzotriazol-2-yl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-acrylonitrile AIDS-052686 AIDS052686

pdb file: 621170.pdb
sdf file: 621170.sdf
directory: 621170


2-(Benzotriazol-2-yl)-3-(4-chlorophenyl)-acryloamide AIDS-052687 AIDS052687

pdb file: 621171.pdb
sdf file: 621171.sdf
directory: 621171


2-(Benzotriazol-1-yl)-3-(4-chlorophenyl)-acryloamide AIDS-052688 AIDS052688

pdb file: 621172.pdb
sdf file: 621172.sdf
directory: 621172


2-(Benzotriazol-1-yl)-3-(4-carboxyphenyl)-acrylonitrile AIDS-052689 AIDS052689

pdb file: 621173.pdb
sdf file: 621173.sdf
directory: 621173


2-(Benzotriazol-2-yl)-3-phenylacryloamide AIDS-052690 AIDS052690

pdb file: 621174.pdb
sdf file: 621174.sdf
directory: 621174


2-(Benzotriazol-2-yl)-3-(4-carboxyphenyl)-acrylonitrile AIDS-052691 AIDS052691

pdb file: 621175.pdb
sdf file: 621175.sdf
directory: 621175


2-(Benzotriazol-1-yl)-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-acrylonitrile AIDS-052692 AIDS052692

pdb file: 621176.pdb
sdf file: 621176.sdf
directory: 621176


2-(Benzotriazol-1-yl)-3-(2-pyrrol)-acrylonitrile AIDS-052693 AIDS052693

pdb file: 621177.pdb
sdf file: 621177.sdf
directory: 621177


2-(Benzotriazol-1-yl)-3-(4-fluorophenyl)-acrylonitrile AIDS-052694 AIDS052694

pdb file: 621178.pdb
sdf file: 621178.sdf
directory: 621178


2-(Benzotriazol-1-yl)-3-(4-trifluoromethylphenyl)-acrylonitrile AIDS-052698 AIDS052698

pdb file: 621181.pdb
sdf file: 621181.sdf
directory: 621181


2-(Benzotriazol-1-yl)-3-(4-bromophenyl)-acrylonitrile AIDS-052699 AIDS052699

pdb file: 621182.pdb
sdf file: 621182.sdf
directory: 621182


2-(Benzotriazol-1-yl)-3-(2-thiophene)-acrylonitrile AIDS-052700 AIDS052700

pdb file: 621183.pdb
sdf file: 621183.sdf
directory: 621183


2-(Benzotriazol-1-yl)-3-(3-nitrophenyl)acrylonitrile AIDS-052701 AIDS052701

pdb file: 621184.pdb
sdf file: 621184.sdf
directory: 621184


1-[3-(Benzotriazol-1-yl)-2,3-dideoxy-.beta.-D-arabino-hexopyranosyl]thymine AIDS-060382 AIDS060382

pdb file: 624366.pdb
sdf file: 624366.sdf
directory: 624366


1-[3-(benzotriazol-1-yl)-2,3-dideoxy-.alpha.-D-ribo-hexofuranosyl]thymine AIDS-060383 AIDS060383

pdb file: 624367.pdb
sdf file: 624367.sdf
directory: 624367


1-[3-(Benzotriazol-1-yl)-2,3-dideoxy-.alpha.-D-arabino-hexopyranosyl]thymine AIDS-060436 AIDS060436

pdb file: 624419.pdb
sdf file: 624419.sdf
directory: 624419


(Z) 2-(Benzotriazol-1-yl)-3-(4-nitrophenyl) acrylonitrile AIDS-064407 AIDS064407

pdb file: 625164.pdb
sdf file: 625164.sdf
directory: 625164


(Z) 2-(Benzotriazol-2-yl)-3-(4-nitrophenyl) acrylonitrile AIDS-064408 AIDS064408

pdb file: 625165.pdb
sdf file: 625165.sdf
directory: 625165


(Z) 2-(Benzotriazol-1-yl)-3-(2-thiophene) acrylonitrile AIDS-064409 AIDS064409

pdb file: 625166.pdb
sdf file: 625166.sdf
directory: 625166


(E) 2-(Benzotriazol-1-yl)-3-(methylenedioxyphenyl) acrylonitrile AIDS-064413 AIDS064413

pdb file: 625167.pdb
sdf file: 625167.sdf
directory: 625167


(E) 2-(Benzotriazol-2-yl)-3-(bromophenyl) acrylonitrile AIDS-064414 AIDS064414

pdb file: 625168.pdb
sdf file: 625168.sdf
directory: 625168


(E) 2-(Benzotriazol-2-yl)-3-(3,4-methylenedioxyphenyl) acrylonitrile AIDS-064415 AIDS064415

pdb file: 625169.pdb
sdf file: 625169.sdf
directory: 625169


(E) 2-(Benzotriazol-2-yl)-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl) acrylonitrile AIDS-064416 AIDS064416

pdb file: 625170.pdb
sdf file: 625170.sdf
directory: 625170


(E) 2-(Benzotriazol-2-yl)-3-(4-trifluoromethylphenyl) acrylonitrile AIDS-064417 AIDS064417

pdb file: 625171.pdb
sdf file: 625171.sdf
directory: 625171


(E) 2-(Benzotriazol-2-yl)-3-(4-fluorophenyl) acrylonitrile AIDS-064419 AIDS064419

pdb file: 625172.pdb
sdf file: 625172.sdf
directory: 625172


2-(Benzotriazol-2-yl)-3-(2-pyrrole) acrylonitrile AIDS-064422 AIDS064422

pdb file: 625173.pdb
sdf file: 625173.sdf
directory: 625173


2-(Benzotriazol-2-yl)-3-(2-thiophene) acrylonitrile AIDS-064423 AIDS064423

pdb file: 625174.pdb
sdf file: 625174.sdf
directory: 625174


1H-1,2,3-Benzotriazole, 5,6-dichloro-1-(tetrahydro-2-furanyl)- AIDS-080289 AIDS080289 NSC682547

pdb file: 629026.pdb
sdf file: 629026.sdf
directory: 629026


2H-1,2,3-Benzotriazole, 5,6-dichloro-2-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)- AIDS-080290 AIDS080290 NSC682558

pdb file: 629027.pdb
sdf file: 629027.sdf
directory: 629027


(E)-2-(Benzotriazol-1-yl)-3-(1-naphtyl)acrylonitrile AIDS-082701 AIDS082701

pdb file: 631160.pdb
sdf file: 631160.sdf
directory: 631160


(E)-2-(Benzotriazol-1-yl)-3-(2-napthyl)acrylonitrile AIDS-082702 AIDS082702

pdb file: 631161.pdb
sdf file: 631161.sdf
directory: 631161


(E)-2-(benzotriazol-1-yl)-3-cyclohexylacrylonitrile AIDS-082703 AIDS082703

pdb file: 631162.pdb
sdf file: 631162.sdf
directory: 631162


(E)-2-(Benzotriazol-1-yl)-3-(4-trifluoromethylphenyl)acrylamide AIDS-082704 AIDS082704

pdb file: 631163.pdb
sdf file: 631163.sdf
directory: 631163


(E)-2-(Benzotriazol-1-yl)-3-(4-bromophenyl)acrylamide AIDS-082705 AIDS082705

pdb file: 631164.pdb
sdf file: 631164.sdf
directory: 631164


(E)-2-(Benzotriazol-1-yl)-3-(4-bromophenyl)propenoic acid AIDS-082706 AIDS082706

pdb file: 631165.pdb
sdf file: 631165.sdf
directory: 631165


(E)-2-(benzotriazol-1-yl)-3-(4-chlorophenyl)propenoic acid AIDS-082707 AIDS082707

pdb file: 631166.pdb
sdf file: 631166.sdf
directory: 631166


(E)-2-(Benzotriazol-1-yl)-3-(2-chlorophenyl)acrylonitrile AIDS-082708 AIDS082708

pdb file: 631167.pdb
sdf file: 631167.sdf
directory: 631167


(E)-2-(Benzotriazol-1-yl)-3-(3-chlorophenyl)acrylonitrile AIDS-082709 AIDS082709

pdb file: 631168.pdb
sdf file: 631168.sdf
directory: 631168


(E)-2-(benzotriazol-1-yl)-3-(2-bromophenyl)acrylonitrile AIDS-082710 AIDS082710

pdb file: 631169.pdb
sdf file: 631169.sdf
directory: 631169


(E)-2-(Benzotriazol-1-yl)-3-phenylpropenoic acid AIDS-082712 AIDS082712

pdb file: 631171.pdb
sdf file: 631171.sdf
directory: 631171


(E)-2-(Benzotriazol-1-yl)-3-(4-trifluoromethylphenyl)propenoic acid AIDS-082713 AIDS082713

pdb file: 631172.pdb
sdf file: 631172.sdf
directory: 631172


(E)-2-(Benzotriazol-1-yl)-3-(3-cyanophenyl)acrylonitrile AIDS-083665 AIDS083665

pdb file: 631214.pdb
sdf file: 631214.sdf
directory: 631214


(E)-2-(Benzotriazol-1-yl)-3-(4-cyanophenyl)acrylonitrile AIDS-083666 AIDS083666

pdb file: 631215.pdb
sdf file: 631215.sdf
directory: 631215


(E)-2-(Benzotriazol-1-yl)-3-(4-iodophenyl)acrylonitrile AIDS-083667 AIDS083667

pdb file: 631216.pdb
sdf file: 631216.sdf
directory: 631216


(E)-2-(Benzotriazol-1-yl)-3-(2-fluorophenyl)acrylonitrile AIDS-083668 AIDS083668

pdb file: 631217.pdb
sdf file: 631217.sdf
directory: 631217


(E)-2-(Benzotriazol-1-yl)-3-(3-fluorophenyl)acrylonitrile AIDS-083669 AIDS083669

pdb file: 631218.pdb
sdf file: 631218.sdf
directory: 631218


(E)-2-(Benzotriazol-1-yl)-3-(4-byphenyl)acrylonitrile AIDS-083670 AIDS083670

pdb file: 631219.pdb
sdf file: 631219.sdf
directory: 631219


3,4-Pyridinedicarboxylic acid, 1,6-dihydro-1-(2-methyl-2H-1,2,3-benzotriazol-5-yl)-6-oxo-, dimethyl ester AIDS-089537 AIDS089537 NSC689723

pdb file: 635467.pdb
sdf file: 635467.sdf
directory: 635467


(E)-2-(Benzotriazol-1-yl)-3-(2-nitrophenyl)acrylonitrile AIDS-090755 AIDS090755

pdb file: 635563.pdb
sdf file: 635563.sdf
directory: 635563


2-(Benzotriazol-1-yl)-3-(2-iodophenyl)acrylonitrile (Z) AIDS-090756 AIDS090756

pdb file: 635564.pdb
sdf file: 635564.sdf
directory: 635564


1-(3H-Benzotriazole-5-sulfonyl)-1H-pyrrole-2-carboxylic acid, ethyl ester AIDS-096418 AIDS096418 PAS Pyrrolyl Heteroaryl Sulfone Deriv.

pdb file: 639288.pdb
sdf file: 639288.sdf
directory: 639288


AIDS-096559 AIDS096559 N-((2S)-3-{[(Benzotriazol-7-ylmethyl)sulfonyl](cyclopentylmethyl)amino}-2-hydroxypropyl)phenyl-N-(2-phenylethyl)carboxamide

pdb file: 639428.pdb
sdf file: 639428.sdf
directory: 639428


((2S)-4-{[(Benzotriazol-7-ylmethyl)sulfonyl](cyclopentylmethyl)amino}-2-hydroxybutyl)[(4-methoxyphenyl)sulfonyl](2-methylpropyl)amine AIDS-096630 AIDS096630

pdb file: 639499.pdb
sdf file: 639499.sdf
directory: 639499


(E) 2-(Benzotriazol-1-yl)-3-(2-trifluoromethylphenyl)acrylonitrile AIDS-099101 AIDS099101

pdb file: 640980.pdb
sdf file: 640980.sdf
directory: 640980


(E) 2-(Benzotriazol-1-yl)-3-(3-trifluoromethylphenyl)acrylonitrile AIDS-099102 AIDS099102

pdb file: 640981.pdb
sdf file: 640981.sdf
directory: 640981


AIDS-100625 AIDS100625 E 2-(Benzotriazol-1-yl)-3-(2-methoxyphenyl)acrylonitrile

pdb file: 641009.pdb
sdf file: 641009.sdf
directory: 641009


AIDS-100626 AIDS100626 E 2-(Benzotriazol-1-yl)-3-(3-methoxyphenyl)acrylonitrile

pdb file: 641010.pdb
sdf file: 641010.sdf
directory: 641010


2-(Benzotriazol-1-yl)-3-(4-methoxyphenyl)acrylonitrile AIDS-100627 AIDS100627

pdb file: 641011.pdb
sdf file: 641011.sdf
directory: 641011


152843-92-0 153613-71-9 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-dodecylphenol 3142-42-5 EINECS 221-548-9 Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-dodecyl-

pdb file: 653661.pdb
sdf file: 653661.sdf
directory: 653661


153613-75-3 189377-87-5 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(1,1-dimethylethyl)phenol 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-tert-butylphenol 206192-99-6 3147-76-0 86321-61-1 EINECS 221-574-0 Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1-dimethylethyl)-

pdb file: 653673.pdb
sdf file: 653673.sdf
directory: 653673


1H-Benzotriazol-5-amine 3325-11-9 5-Aminobenzotriazole

pdb file: 653907.pdb
sdf file: 653907.sdf
directory: 653907


104817-17-6 131242-54-1 134512-21-3 189377-88-6 2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol 29820-26-6 3135-21-5 3846-71-7 EINECS 223-346-6 Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1-dimethylethyl)-

pdb file: 654508.pdb
sdf file: 654508.sdf
directory: 654508


106085-69-2 114625-87-5 153613-74-2 188025-33-4 189456-66-4 2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol 2-(3',5'-Di-tert-butyl-2'-hydroxyphenyl)-5-chloro-2H-benzotriazole 3864-99-1 60712-40-5 EINECS 223-383-8 Phenol, 2-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1-dimethylethyl)-

pdb file: 654523.pdb
sdf file: 654523.sdf
directory: 654523


1H-Benzotriazole, 5,6-dimethyl- 4184-79-6 5,6-Dimethyl-1H-benzotriazole AI3-52170 EINECS 224-058-3

pdb file: 654897.pdb
sdf file: 654897.sdf
directory: 654897


1-(4-Morpholinomethyl)-1H-benzotriazole 1H-Benzotriazole, 1-(4-morpholinylmethyl)- 5472-71-9 EINECS 226-813-2 NSC 29448

pdb file: 656620.pdb
sdf file: 656620.sdf
directory: 656620


4-Nitro-1H-benzotriazole 6299-39-4 EINECS 228-579-7

pdb file: 657533.pdb
sdf file: 657533.sdf
directory: 657533


1H-Benzotriazole, 4,5,6,7-tetrahydro- 4,5,6,7-Tetrahydro-1H-benzotriazole 6789-99-7 EINECS 229-858-6

pdb file: 658191.pdb
sdf file: 658191.sdf
directory: 658191


121711-76-0 3682-82-4 37554-47-5 6H-Benzotriazolo(2,1-a)benzotriazol-5-ium, inner salt 7120-73-2

pdb file: 658476.pdb
sdf file: 658476.sdf
directory: 658476


13091-80-0 1H-Benzotriazole, 6-chloro-4-nitro- 30773-59-2 4-Nitro-6-chlorobenzotriazole 6-Chloro-4-nitro-1H-benzotriazole 6-Chloro-4-nitrobenzotriazole EINECS 236-003-0 NSC 509702

pdb file: 660048.pdb
sdf file: 660048.sdf
directory: 660048


148918-02-9 15217-42-2 1H-Benzotriazole, sodium salt Benzotriazole, sodium salt EINECS 239-269-6 Sodium 1H-benzotriazolide Sodium benzotriazole

pdb file: 661703.pdb
sdf file: 661703.sdf
directory: 661703


15284-70-5 2H-Benzotriazole, 2-(o-azidophenyl)-

pdb file: 661728.pdb
sdf file: 661728.sdf
directory: 661728


15497-45-7 EINECS 239-524-1 N,N-Dibutyl-1H-benzotriazole-1-methylamine

pdb file: 661813.pdb
sdf file: 661813.sdf
directory: 661813


15805-10-4 1H-Benzotriazole, 5,5'-methylenebis- 5,5'-Methylenebis(1H-benzotriazole) 5,5'-Methylenebis-1H-benzotriazole EINECS 239-903-1

pdb file: 661967.pdb
sdf file: 661967.sdf
directory: 661967


125534-16-9 16515-58-5 2H-1-Benzopyran-2-one, 7-(5-butoxy-6-methyl-2H-benzotriazol-2-yl)-3-phenyl- 7-(5-Butoxy-6-methyl-2H-benzotriazol-2-yl)-3-phenyl-2-benzopyrone 7-(6-Butoxy-5-methyl-2H-benzotriazol-2-yl)-3-phenyl-2H-1-benzopyran-2-one EINECS 240-580-4

pdb file: 662318.pdb
sdf file: 662318.sdf
directory: 662318


127519-17-9 Benzenepropanoic acid, 3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, C7-9-branched and linear alkyl esters

pdb file: 663075.pdb
sdf file: 663075.sdf
directory: 663075


125304-04-3 Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-6-dodecyl-4-methyl-, branched and linear

pdb file: 663217.pdb
sdf file: 663217.sdf
directory: 663217


17843-09-3 3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-1-(trimethylsilyl)-4,7-methano-1H-benzotriazole 4,7-Methano-1H-benzotriazole, 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-1-(trimethylsilyl)- EINECS 241-800-1

pdb file: 663474.pdb
sdf file: 663474.sdf
directory: 663474


18076-61-4 1H-Benzotriazol-4-amine EINECS 241-982-2

pdb file: 664268.pdb
sdf file: 664268.sdf
directory: 664268


18773-93-8 1H-Benzotriazole, 1-acetyl- N-Acetylbenzotriazole

pdb file: 664604.pdb
sdf file: 664604.sdf
directory: 664604


1-(1H-Benzotriazol-5-yl)-3-phenylurea 18811-70-6 EINECS 242-595-1 Urea, 1-(1H-benzotriazol-5-yl)-3-phenyl- Urea, N-1H-benzotriazol-5-yl-N'-phenyl-

pdb file: 664627.pdb
sdf file: 664627.sdf
directory: 664627


19759-89-8 Benzenamine, 4,4'-(1H-benzotriazol-1-ylmethylene)bis(N,N-dimethyl- Bis(p-dimethylaminophenyl)benzotriazole methane

pdb file: 665025.pdb
sdf file: 665025.sdf
directory: 665025


1-Chloro-1H-benzotriazole 1-Chloro-benzotriazole 1-Chlorobenzotriazole 1H-Benzotriazole, 1-chloro- (8CI)(9CI) 21050-95-3 AI3-61733 EINECS 244-171-1 NSC 186037

pdb file: 665556.pdb
sdf file: 665556.sdf
directory: 665556


1H-Benzotriazole, silver(1+) salt 22257-44-9 26266-00-2

pdb file: 666414.pdb
sdf file: 666414.sdf
directory: 666414


1,3,7,9-Tetranitro-6H-benzotriazolo(2,1-a)benzotriazol-5-ium ate 15285-07-1 25243-36-1 47584-15-6 6H-Benzotriazolo(2,1-a)benzotriazol-5-ium, 1,3,7,9-tetranitro-, hydroxide, inner salt 6H-Benzotriazolo(2,1-a)benzotriazol-5-ium, 1,3,7,9-tetranitro-, inner salt EINECS 246-752-5

pdb file: 668079.pdb
sdf file: 668079.sdf
directory: 668079


1-(4-Chlorophenyl)-3a,4,4a,6a,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-(1,2)diazeto(3,4f)benzotriazole 4,7-Methano-1H-(1,2)diazeto(3,4-f)benzotriazole, 1-(4-chlorophenyl)-3a,4,4a,6a,7,7a-hexahydro- 65245-23-0 Tetcyclacis

pdb file: 668486.pdb
sdf file: 668486.sdf
directory: 668486


4,7-Methano-1H-(1,2)diazeto(3,4-f)benzotriazole, 1-(4-chlorophenyl)-3a,4,4a,6a,7,7a-hexadydro-, (3a-alpha,4-beta,4a-alpha,6a-alpha,7-beta,7a-alpha)- 77788-21-7 BAS 106 BAS 106-00W BAS 106-04W Ken BYO LAB 102883 Tetcyclacis Tetracyclacis

pdb file: 669274.pdb
sdf file: 669274.sdf
directory: 669274


102577-46-8 84268-33-7 Benzenepropanoic acid, 3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, methyl ester Tinuvin 1130

pdb file: 670466.pdb
sdf file: 670466.sdf
directory: 670466


70210-28-5 Benzoic acid, 5-((4'-((6-amino-5-(1H-benzotriazol-5-ylazo)-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl)azo)-3,3'-dimethoxy(1,1'-biphenyl)-4-yl)azo)-2-hydroxy-4-methyl-, disodium salt

pdb file: 671766.pdb
sdf file: 671766.sdf
directory: 671766


1-Abtz 1-Aminobenzotriazole 1614-12-6 1H-Benzotriazol-1-amine NSC 114498

pdb file: 674513.pdb
sdf file: 674513.sdf
directory: 674513


36325-69-6 EINECS 252-976-4 N-(2-(2-Hydroxyphenyl)-2H-benzotriazol-5-yl)methacrylamide

pdb file: 677633.pdb
sdf file: 677633.sdf
directory: 677633


(2H-Benzotriazol-2-yl)hydroquinone 1,4-Benzenediol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)- 31701-42-5 476364-74-6 EINECS 250-769-3 NSC 375989

pdb file: 678222.pdb
sdf file: 678222.sdf
directory: 678222


59338-86-2 EINECS 261-705-9 Methyl 6-methoxy-1H-benzotriazole-5-carboxylate

pdb file: 678423.pdb
sdf file: 678423.sdf
directory: 678423


59338-92-0 6-Methoxy-1H-benzotriazole-5-carboxylic acid EINECS 261-709-0

pdb file: 678426.pdb
sdf file: 678426.sdf
directory: 678426


67845-60-7 Dibutyl hydrogen phosphite, compound with methyl-1H-benzotriazole (1:1) Dibutyl hydrogen phosphonate, tolyltriazole salt EINECS 267-332-8 Phosphorous acid, dibutyl ester, compd. with methyl-1H-benzotriazole (1:1)

pdb file: 683176.pdb
sdf file: 683176.sdf
directory: 683176


1H-Benzotriazole, 5-methyl-, sulfate (2:1) 5-Methylbenzotriazole, sulfate (2:1) 67924-12-3 Bis(5-methyl-1H-benzotriazole) sulphate EINECS 267-797-7

pdb file: 683468.pdb
sdf file: 683468.sdf
directory: 683468


118949-22-7 1H-Benzotriazole, 6-((4-chlorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1-methyl- 6-((4-Chlorophenyl)-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl)-1-methyl-1H-benzotriazole CCRIS 8867 R 76713 R 83839 R 83842 R-76713 R-83839 R-83842 Vorozole

pdb file: 684995.pdb
sdf file: 684995.sdf
directory: 684995


2,2',2''-Nitrilotrisethanol, compound with 1H-benzotriazole (1:1) 60303-08-4 Benzotriazole, triethanolamine salt EINECS 262-152-6 Ethanol, 2,2',2''-nitrilotris-, compd. with 1H-benzotriazole (1:1)

pdb file: 686266.pdb
sdf file: 686266.sdf
directory: 686266


1H-Benzotriazolecarboxylic acid 60932-58-3 EINECS 262-527-4

pdb file: 686383.pdb
sdf file: 686383.sdf
directory: 686383


1-((Bio(2-hydroxyethyl)amino)methyl)benzotriazole 2,2'-((1H-Benzotriazol-1-ylmethyl)imino)bisethanol 61691-97-2 EINECS 262-898-2 Ethanol, 2,2'-((1H-benzotriazol-1-ylmethyl)imino)bis-

pdb file: 686461.pdb
sdf file: 686461.sdf
directory: 686461


2,2',2''-Nitrilotrisethanol, compound with 5-methyl-1H-benzotriazole (1:1) 68480-31-9 EINECS 270-909-7 Ethanol, 2,2',2''-nitrilotris-, compd. with 5-methyl-1H-benzotriazole (1:1) Tolutriazole, triethanolamine salt

pdb file: 687637.pdb
sdf file: 687637.sdf
directory: 687637


1-(o-Tolyl)biguanide, compound with 5-methyl-1H-benzotriazole (1:1) 68480-32-0 EINECS 270-910-2 Imidodicarbonimidic diamide, N-(2-methylphenyl)-, compd. with 5-methyl-1H-benzotriazole (1:1)

pdb file: 687638.pdb
sdf file: 687638.sdf
directory: 687638


2,2'-Iminobisethanol, compound with 5-methyl-1H-benzotriazole (1:1) 68480-33-1 EINECS 270-911-8 Ethanol, 2,2'-iminobis-, compd. with 5-methyl-1H-benzotriazole (1:1) Tolutriazole, diethanolamine salt

pdb file: 687639.pdb
sdf file: 687639.sdf
directory: 687639


1-(o-Tolyl)biguanide, compound with 1H-benzotriazole (1:1) 68480-34-2 EINECS 270-912-3 Imidodicarbonimidic diamide, N-(2-methylphenyl)-, compd. with 1H-benzotriazole (1:1)

pdb file: 687640.pdb
sdf file: 687640.sdf
directory: 687640


134531-15-0 147614-31-1 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenol 70321-86-7 83931-73-1 88653-64-9 EINECS 274-570-6 Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl)-

pdb file: 689682.pdb
sdf file: 689682.sdf
directory: 689682


1-Hydroxy-1H-benzotriazole ammonium salt 1-Hydroxy-1H-benzotriazole, ammonium salt 1-Hydroxybenzotriazole, ammonium salt 1H-Benzotriazole, 1-hydroxy-, ammonium salt 2592-95-2 63307-62-0 839725-22-3 EINECS 264-090-5

pdb file: 690349.pdb
sdf file: 690349.sdf
directory: 690349


1-BBT 105026-59-3 1H-Benzotriazol-1-amine, N-(phenylmethyl)- N-(Phenylmethyl)-1H-benzotriazol-1-amine N-Benzyl-1-aminobenzotriazole

pdb file: 692060.pdb
sdf file: 692060.sdf
directory: 692060


2,2'-Iminobisethanol, compound with 1H-benzotriazole (1:1) 64601-09-8 Benzotriazole, diethanolamine salt EINECS 264-955-7 Ethanol, 2,2'-iminobis-, compd. with 1H-benzotriazole (1:1)

pdb file: 693305.pdb
sdf file: 693305.sdf
directory: 693305


2-(2-Hydroxy-3,5-bis(tert-octyl)phenyl)benzotriazole 70693-49-1 75980-56-2 Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-

pdb file: 693472.pdb
sdf file: 693472.sdf
directory: 693472


122245-62-9 142513-61-9 153613-76-4 188025-37-8 189456-67-5 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol 2-(3-sec-Butyl-2-hydroxy-5-tert-butylphenyl)benzotriazole 36437-37-3 EINECS 253-037-1 Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1-dimethylethyl)-6-(1-methylpropyl)-

pdb file: 695028.pdb
sdf file: 695028.sdf
directory: 695028


105026-61-7 1H-Benzotriazol-1-amine, N-(1-phenylethyl)- N-alpha-Methylbenzyl-1-aminobenzotriazole alpha-MB alpha-Methylbenzylaminobenzotriazole

pdb file: 696019.pdb
sdf file: 696019.sdf
directory: 696019


27799-91-3 5-Methoxy-1H-benzotriazole EINECS 248-663-7

pdb file: 696421.pdb
sdf file: 696421.sdf
directory: 696421


1H-Benzotriazole, 4-methyl- 29878-31-7 4-Methyl-1H-benzotriazole EINECS 249-921-1

pdb file: 699035.pdb
sdf file: 699035.sdf
directory: 699035


56602-32-5 56602-33-6 Benzotriazol-1-yloxy-tris(dimethylamino)phosphonium Benzotriazol-1-yloxy-tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate Benzotriazol-1-yloxy-tris(dimethylamino)phosphonium tetrafluoroborate Bop reagent Btzo-tdmap Phosphorus(1+), (1H-benzotriazol-1-olato-O)tris(N-methylmethanaminato)-, (T-4)-

pdb file: 701116.pdb
sdf file: 701116.sdf
directory: 701116


2-(1H-Benzotriazol-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate 2-Hbtu 94790-37-1 Methanaminium, N-((1H-benzotriazol-1-yloxy)(dimethylamino)methylene)-N-methyl-, hexafluorophosphate(1-)

pdb file: 702005.pdb
sdf file: 702005.sdf
directory: 702005


103215-29-8 MBBTP Methyl-O,O-bis(1-benzotriazolyl)phosphate

pdb file: 704894.pdb
sdf file: 704894.sdf
directory: 704894


(1H-Benzotriazol-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate 125700-67-6 Benzotriazol-1-yl-tetramethyluronium tetrafluoroborate Btttfb Methanaminium, N-((1H-benzotriazol-1-yloxy)(dimethylamino)methylene)-N-methyl-, tetrafluoroborate(1-)

pdb file: 706990.pdb
sdf file: 706990.sdf
directory: 706990


132195-09-6 1H-Benzotriazol-1-amine, N-(1-phenylpropyl)- N-alpha-Ethylbenzyl-1-aminobenzotriazole alpha-EB

pdb file: 707904.pdb
sdf file: 707904.sdf
directory: 707904


1-(3-(4-(2-Methoxyhenyl)-1-piperazinyl)propyl)-1H-benzotriazole 1-(3-(4-(2-Methoxyphenyl)-1-piperazinyl)propyl)-1H-benzotriazole 156007-21-5 1H-Benzotriazole, 1-(3-(4-(2-methoxyhenyl)-1-piperazinyl)propyl)- 1H-Benzotriazole, 1-(3-(4-(2-methoxyphenyl)-1-piperazinyl)propyl)- 4-(3-(Benzotriazol-1-yl)propyl)-1-(2-methoxyphenyl)piperazine BPMPP MP 3022

pdb file: 709307.pdb
sdf file: 709307.sdf
directory: 709307


1-Phenyl-1,2,3-benzotriazole 883-39-6

pdb file: 712954.pdb
sdf file: 712954.sdf
directory: 712954


2-Benzylideneamino-2,1,3-benzotriazole 21978-61-0

pdb file: 717853.pdb
sdf file: 717853.sdf
directory: 717853


1-Benzylideneamino-1,2,3-benzotriazole 23589-43-7

pdb file: 718061.pdb
sdf file: 718061.sdf
directory: 718061


1-((1H-Benzotriazol-L-yl)methyl)pyridinium 125713-96-4

pdb file: 723328.pdb
sdf file: 723328.sdf
directory: 723328


2H-Benzotriazole-5-carboximidamide, 2-(4-(aminoiminomethyl)phenyl)-, dihydrochloride 38224-48-5

pdb file: 725923.pdb
sdf file: 725923.sdf
directory: 725923


1-(2'-Pyridyl)benzo-1,2,3-triazole 13174-93-1 1H-Benzotriazole, 1-(2-pyridinyl)-

pdb file: 729349.pdb
sdf file: 729349.sdf
directory: 729349


1H-Benzotriazol-4-ol, 6-nitro- 6-Nitro-1H-benzotriazol-4-ol 64265-13-0

pdb file: 729603.pdb
sdf file: 729603.sdf
directory: 729603


1-Hydroxy-6-nitrobenzotriazole 1H-Benzotriazole, 1-hydroxy-6-nitro- 26185-63-7 OHNBT

pdb file: 730327.pdb
sdf file: 730327.sdf
directory: 730327


1916-72-9 2-Phenyl-2H-benzotriazole 2H-Benzotriazole, 2-phenyl-

pdb file: 731493.pdb
sdf file: 731493.sdf
directory: 731493


194590-84-6 Acetamide, N-(2-(5-amino-7-bromo-4-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)-5-(bis(2-methoxyethyl)amino)-4-methoxyphenyl)- CCRIS 8662

pdb file: 731502.pdb
sdf file: 731502.sdf
directory: 731502


204499-49-0 Acetamide, N-(2-(6-amino-4-bromo-2H-benzotriazol-2-yl)-5-(bis(2-methoxyethyl)amino)-4-methoxyphenyl)-

pdb file: 731533.pdb
sdf file: 731533.sdf
directory: 731533


2-(2-(Acetylamino)-4-(N-(2-cyanoethyl)ethylamino)-5-methoxyphenyl)-5-amino-7-bromo-4-chloro-2H-benzotriazole 215245-16-2 Acetamide, N-(2-(5-amino-7-bromo-4-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)-5-((2-cyanoethyl)ethylamino)-4-methoxyphenyl)- CCRIS 8663 PBTA 2 PBTA 2 (pollutant)

pdb file: 731610.pdb
sdf file: 731610.sdf
directory: 731610


240433-80-1 Acetamide, N-(5-(bis(2-methoxyethyl)amino)-2-(4-bromo-6-nitro-3-oxido-2H-benzotriazol-2-yl)-4-methoxyphenyl)-

pdb file: 731653.pdb
sdf file: 731653.sdf
directory: 731653


240433-81-2 Acetamide, N-(2-(5-amino-2H-benzotriazol-2-yl)-5-(bis(2-methoxyethyl)amino)-4-methoxyphenyl)-

pdb file: 731654.pdb
sdf file: 731654.sdf
directory: 731654


240433-82-3 Acetamide, N-(2-(5-amino-4-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)-5-(bis(2-methoxyethyl)amino)-4-methoxyphenyl)-

pdb file: 731655.pdb
sdf file: 731655.sdf
directory: 731655


1H-Benzotriazole, 1-benzoyl-5,6-dichloro- 72435-62-2

pdb file: 733285.pdb
sdf file: 733285.sdf
directory: 733285


73941-82-9 Ethanamine, 2-(1H-benzotriazol-1-yloxy)-N,N-dimethyl-

pdb file: 733843.pdb
sdf file: 733843.sdf
directory: 733843


1-Propanamine, 3-(1H-benzotriazol-1-yloxy)-N,N-dimethyl- 73941-85-2

pdb file: 733844.pdb
sdf file: 733844.sdf
directory: 733844


1H-Benzotriazole-1-ethanamine, N,N-dimethyl-, 3-oxide 73941-88-5

pdb file: 733845.pdb
sdf file: 733845.sdf
directory: 733845


1H-Benzotriazole-1-propanamine, N,N-dimethyl-, 3-oxide 73941-89-6

pdb file: 733846.pdb
sdf file: 733846.sdf
directory: 733846


1H-Benzotriazole, 6-chloro-1-(4-methylbenzoyl)- 74530-03-3

pdb file: 733907.pdb
sdf file: 733907.sdf
directory: 733907


1H-Benzotriazole, 5-nitro-1-(1-oxo-3-phenyl-2-propenyl)- 75615-28-0

pdb file: 734025.pdb
sdf file: 734025.sdf
directory: 734025


83741-30-4 Ethanone, 1-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-hydroxyphenyl)-

pdb file: 736006.pdb
sdf file: 736006.sdf
directory: 736006


84268-36-0 Benzenepropanoic acid, 3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-

pdb file: 736058.pdb
sdf file: 736058.sdf
directory: 736058


1H-Benzotriazole-1-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)-ar-methyl- 94270-86-7 98226-36-9

pdb file: 737791.pdb
sdf file: 737791.sdf
directory: 737791


1H-Benzotriazole, C-methyl-, potassium salt 4(Or 5)-methyl-1H-benzotriazole, potassium salt 64665-53-8 EINECS 265-002-8

pdb file: 739713.pdb
sdf file: 739713.sdf
directory: 739713


2,5-Furandione, dihydro-3-(tetrapropenyl)-, compd. with 1H-benzotriazole 64681-12-5 Dihydro-3-(tetrapropenyl)furan-2,5-dione, compound with 1H-benzotriazole Dodecenylsuccinic anhydride, benzotriazole salt EINECS 265-011-7

pdb file: 740565.pdb
sdf file: 740565.sdf
directory: 740565


1H-Benzotriazole, methyl-, reaction products with Bu vinyl ether 67762-67-8 Butyl vinyl ether, compound with tolyltriazole EINECS 267-031-1

pdb file: 740651.pdb
sdf file: 740651.sdf
directory: 740651


109348-55-2 110750-62-4 Phosphonium, tetrabutyl-, salt with 1H-benzotriazole (1:1) Tetrabutylphosphonium benzotriazalate

pdb file: 741260.pdb
sdf file: 741260.sdf
directory: 741260


1-H-Benzotriazole-1-methamine,N,N-di-2-ethylhexyl 1H-Benzotriazole-1-methanamine, N,N-bis(2-ethylhexyl)- 80301-64-0 EINECS 279-446-5 N,N-Bis(2-ethylhexyl)-1H-benzotriazole-1-methylamine

pdb file: 743902.pdb
sdf file: 743902.sdf
directory: 743902


1H-Benzotriazolium, 6-chloro-4-((4-((2-cyanoethyl)ethylamino)phenyl)azo)-1,3-dimethyl-, methyl sulfate 36116-25-3 5-Chloro-7-((4-((2-cyanoethyl)ethylamino)phenyl)azo)-1,3-dimethyl-1H-benzotriazolium methyl sulphate 5-Chloro-7-((4-((2-cyanoethyl)ethylamino)phenyl)azo)-1,3-dimethyl-1H-benzotriazolium, methyl sulfate EINECS 252-870-8

pdb file: 747273.pdb
sdf file: 747273.sdf
directory: 747273


1H-Benzotriazole, 5-methyl-, sodium salt 41253-36-5 EINECS 255-281-4 Sodium 5-methyl-1H-benzotriazolide Tolutriazole, sodium salt

pdb file: 748012.pdb
sdf file: 748012.sdf
directory: 748012


1H-Benzotriazole, potassium salt 51126-65-9 EINECS 256-999-0 Potassium 1H-benzotriazolide Potassium benzotriazole

pdb file: 748513.pdb
sdf file: 748513.sdf
directory: 748513


2H-Benzotriazol-5-amine, N-((1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2H-indol-2-ylidene)ethylidene)-2-(4-(((1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2H-indol-2-ylidene)ethylidene)amino)phenyl)-, dihydrochloride 70632-10-9 EINECS 274-710-6 N-((1,3-Dihydro-1,3,3-trimethyl-2H-indol-2-ylidene)ethylidene)-2-(4-(((1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2H-indol-2-ylidene)ethylidene)amino)phenyl)-1H-benzotriazole-5-amine dihydrochloride

pdb file: 750007.pdb
sdf file: 750007.sdf
directory: 750007


2,5-Furandione, dihydro-3-(tetrapropenyl)-, compd. with methyl-1H-benzotriazole 71829-80-6 Dihydro-3-(tetrapropenyl)-2,5-furandione, compd. with methyl-1H-benzotriazole Dihydro-3-(tetrapropenyl)furan-2,5-dione, compound with methyl-1H-benzotriazole EINECS 276-047-8

pdb file: 750307.pdb
sdf file: 750307.sdf
directory: 750307


64653-97-0 9-Octadecenoic acid (9Z)-, compd. with 1H-benzotriazole EINECS 264-996-0 Oleic acid, benzotriazole salt Oleic acid, compound with 1H-benzotriazole

pdb file: 751375.pdb
sdf file: 751375.sdf
directory: 751375


109622-37-9 141186-42-7 153613-72-0 188025-35-6 219811-74-2 83044-89-7 Benzenepropanoic acid, 3-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, octyl ester EINECS 280-171-8 Octyl 3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)phenyl)propionate

pdb file: 751596.pdb
sdf file: 751596.sdf
directory: 751596


2-Ethylhexyl 3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)phenyl)propionate 83044-90-0 Benzenepropanoic acid, 3-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, 2-ethylhexyl ester EINECS 280-172-3

pdb file: 751597.pdb
sdf file: 751597.sdf
directory: 751597


85153-20-4 Benzoic acid, 5-((4'-((6-amino-5-(1H-benzotriazol-4-ylazo)-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl)azo)-3,3'-dimethoxy(1,1'-biphenyl)-4-yl)azo)-2-hydroxy-4-methyl-, disodium salt Disodium 5-((4'-((6-amino-5-(1H-benzotriazol-4-ylazo)-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl)azo)-3,3'-dimethoxy(1,1'-biphenyl)-4-yl)azo)-4-methylsalicylate EINECS 285-798-0

pdb file: 751702.pdb
sdf file: 751702.sdf
directory: 751702


185828-68-6 88477-37-6 Ethanol, 2,2'-(((methyl-1H-benzotriazol-1-yl)methyl)imino)bis-

pdb file: 751977.pdb
sdf file: 751977.sdf
directory: 751977


1-Hydroxybenzotriazole, monoethanolamine salt 2-Aminoethanol, compound with 1-hydroxy-1H-benzotriazole (1:1) 72939-66-3 EINECS 277-112-3 Ethanol, 2-amino-, compd. with 1-hydroxy-1H-benzotriazole (1:1)

pdb file: 752564.pdb
sdf file: 752564.sdf
directory: 752564


68295-51-2 Butanedioic acid, dodecenyl-, mono(1-carboxyethyl) ester, compd. with 4(or 5)-methyl-1H-benzotriazole (1:2) Dodecenylsuccinic lactate, di(tolyltriazone) salt EINECS 269-534-1 Mono(1-carboxyethyl) hydrogen 2-dodecenylsuccinate, compound with 4(or 5)-methyl-1H-benzotriazole (1:2)

pdb file: 753575.pdb
sdf file: 753575.sdf
directory: 753575


(6R,7R)-7-(Z-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-methoxyacetamido)-3-((1-methylbenzotriazol-3-ium)methyl)-ceph-3-em-4-carboxylate monosulfate 148098-42-4 1H-Benzotriazolium, 1-((7-(((2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl)amino)-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo(4.2.0)oct-2-en-3-yl)methyl)-3-methyl-, (6R-(6alpha,7beta(Z)))-, sulfate (1:1) Dwc 751 Dwc-751

pdb file: 769773.pdb
sdf file: 769773.sdf
directory: 769773


AIDS-153232 AIDS153232 N-(2-(1H-1,2,3-Benzotriazol-6-yl)ethyl)-N-(2-[1,1'-biphenyl]-4-ylethyl)-1-propanamine N-(2-(1H-1,2,3-Benzotriazol-6-yl)ethyl)-N-(2-[1,1'-biphenyl]-4-ylethyl)-N-propylamine NSC699428

pdb file: 792503.pdb
sdf file: 792503.sdf
directory: 792503


AIDS-156726 AIDS156726 Gallium, trichloro-, compd. with 2,3-dihydro-1H-1,2,3-benzotriazole (1:2) NSC630050

pdb file: 795263.pdb
sdf file: 795263.sdf
directory: 795263


1H-1,2,3-Benzotriazole-5-sulfonic acid, 2,2'-[azobis[(2-sulfo-4,1-phenylene)(E)-2,1-ethenediyl(3-sulfo-4,1-phenylene)]]bis[2,3-dihydro- AIDS-156962 AIDS156962 NSC633424 (SODIUM SALT)

pdb file: 795499.pdb
sdf file: 795499.sdf
directory: 795499


AIDS-159492 AIDS159492 E-2-(1H-Benzotriazol-1-yl)-3-(3-iodophenyl)acrylonitrile

pdb file: 797984.pdb
sdf file: 797984.sdf
directory: 797984


AIDS-159493 AIDS159493 E-2-(1H-Benzotriazol-1-yl)-3-(2,3-dichlorophenyl)acrylonitrile

pdb file: 797985.pdb
sdf file: 797985.sdf
directory: 797985


AIDS-159494 AIDS159494 E-2-(1H-Benzotriazol-1-yl)-3-(2,4-dichlorophenyl)acrylonitrile

pdb file: 797986.pdb
sdf file: 797986.sdf
directory: 797986


AIDS-159495 AIDS159495 E-2-(1H-Benzotriazol-1-yl)-3-(2,6-dichlorophenyl)acrylonitrile

pdb file: 797987.pdb
sdf file: 797987.sdf
directory: 797987


AIDS-159496 AIDS159496 E-2-(1H-Benzotriazol-1-yl)-3-(3,4-dichlorophenyl)acrylonitrile

pdb file: 797988.pdb
sdf file: 797988.sdf
directory: 797988


AIDS-159497 AIDS159497 E-2-(1H-Benzotriazol-1-yl)-3-(3,5-dichlorophenyl)acrylonitrile

pdb file: 797989.pdb
sdf file: 797989.sdf
directory: 797989


AIDS-159498 AIDS159498 E-2-(1H-Benzotriazol-1-yl)-3-(2,3-difluorophenyl)acrylonitrile

pdb file: 797990.pdb
sdf file: 797990.sdf
directory: 797990


AIDS-159499 AIDS159499 E-2-(1H-Benzotriazol-1-yl)-3-(2,4-difluorophenyl)acrylonitrile

pdb file: 797991.pdb
sdf file: 797991.sdf
directory: 797991


AIDS-159500 AIDS159500 E-2-(1H-Benzotriazol-1-yl)-3-(3,4-difluorophenyl)acrylonitrile

pdb file: 797992.pdb
sdf file: 797992.sdf
directory: 797992


AIDS-159501 AIDS159501 E-2-(1H-Benzotriazol-1-yl)-3-(3,5-difluorophenyl)acrylonitrile

pdb file: 797993.pdb
sdf file: 797993.sdf
directory: 797993


AIDS-159502 AIDS159502 E-2-(1H-Benzotriazol-1-yl)-3-[2,4-bis(trifluoromethyl)phenyl]acrylonitrile

pdb file: 797994.pdb
sdf file: 797994.sdf
directory: 797994


AIDS-159503 AIDS159503 E-2-(1H-Benzotriazol-1-yl)-3-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]acrylonitrile

pdb file: 797995.pdb
sdf file: 797995.sdf
directory: 797995


(2Z)-2-(2-Hydrobenzotriazol-2-yl)-3-pyrrol-2-ylprop-2-enenitrile AIDS-159504 AIDS159504

pdb file: 797996.pdb
sdf file: 797996.sdf
directory: 797996


(2E)-2-Benzotriazolyl-4,4-diphenylbut-2-enenitrile AIDS-159505 AIDS159505

pdb file: 797997.pdb
sdf file: 797997.sdf
directory: 797997


4,8-Methano-1H-furo[3,4-f]-1,2,3-benzotriazole, 3a,4,4a,5,7,7a,8,8a-octahydro-1-phenyl- AIDS-159979 AIDS159979 NSC154740 NSC94579 NSC95641 NSC95642

pdb file: 798325.pdb
sdf file: 798325.sdf
directory: 798325