Google

chromane Molecules Structural Archive and Gallery


4-(4'-Hydroxyphenyl)-2,2,4-trimethylchroman 4-(4-Hydroxyphenyl)-2,2,4-trimethylchromane 4-p-Hydroxyphenyl-2,2,4-trimethylchroman 472-41-3 Diamin's compound Dianin's compound NSC39757 Phenol, 4-(3,4-dihydro-2,2,4-trimethyl-2H-1-benzopyran-4-yl)- Phenol, p-(2,2,4-trimethyl-4-chromanyl)- p-(2,2,4-Trimethyl-4-chromanyl)phenol

pdb file: 95201.pdb
sdf file: 95201.sdf
directory: 95201


4-(4'-Hydroxyphenyl)-2,2,4-trimethylchroman 4-(4-Hydroxyphenyl)-2,2,4-trimethylchromane 4-p-Hydroxyphenyl-2,2,4-trimethylchroman 472-41-3 Diamin's compound Dianin's compound NSC46014 Phenol, 4-(3,4-dihydro-2,2,4-trimethyl-2H-1-benzopyran-4-yl)- Phenol, p-(2,2,4-trimethyl-4-chromanyl)- p-(2,2,4-Trimethyl-4-chromanyl)phenol

pdb file: 99495.pdb
sdf file: 99495.sdf
directory: 99495


2H-1-Benzopyran-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl- 2H-1-Benzopyran-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-, (+-)- 3,4-Dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-2H-1-benzopyran-2-carboxylic acid 53188-07-1 56305-04-5 6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid 6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid BRN 5052542 EINECS 258-422-8 TROLOX C Trolox

pdb file: 181474.pdb
sdf file: 181474.sdf
directory: 181474


2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,4,7,8-chromanetetrol AIDS-125969 AIDS125969 NSC93086

pdb file: 221909.pdb
sdf file: 221909.sdf
directory: 221909


7-Methoxy-3-phenyl-3,4-chromanediol AIDS-125976 AIDS125976 NSC93367

pdb file: 221916.pdb
sdf file: 221916.sdf
directory: 221916


4-Methyl-4-chromanecarboxylic acid AIDS-132426 AIDS132426 NSC626330

pdb file: 228374.pdb
sdf file: 228374.sdf
directory: 228374


6-Allyl-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-4,8-dimethoxychromane 6-Allyl-4-methoxy-3',4',8-trimethoxy flavan AIDS-137411 AIDS137411 NSC641523

pdb file: 233359.pdb
sdf file: 233359.sdf
directory: 233359


2-Methylchromane AIDS-143862 AIDS143862 NSC665553

pdb file: 239810.pdb
sdf file: 239810.sdf
directory: 239810


2-Oxo-3-chromanecarboxylic acid AIDS-144774 AIDS144774 NSC668037

pdb file: 240722.pdb
sdf file: 240722.sdf
directory: 240722


3-(2-Hydroxyphenyl)-3,7-chromanediol AIDS-150947 AIDS150947 NSC689607

pdb file: 246895.pdb
sdf file: 246895.sdf
directory: 246895


4-(4'-Hydroxyphenyl)-2,2,4-trimethylchroman 4-(4-Hydroxyphenyl)-2,2,4-trimethylchromane 4-p-Hydroxyphenyl-2,2,4-trimethylchroman 472-41-3 Diamin's compound Dianin's compound NSC527817 Phenol, 4-(3,4-dihydro-2,2,4-trimethyl-2H-1-benzopyran-4-yl)- Phenol, p-(2,2,4-trimethyl-4-chromanyl)- p-(2,2,4-Trimethyl-4-chromanyl)phenol

pdb file: 482674.pdb
sdf file: 482674.sdf
directory: 482674


(-)-6-chloroepicatechin (2R,3S)-6-chloro-5,7,3',4'-tetrahydroxylflavan-3-ol 2H-1-benzopyran-3,5,7-triol, 6-chloro-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-, (2R,3S)- 6-Chlorocatechin 6-chloro-2-(3,4-dihydroxy-phenyl)-chroman-3,5,7-triol InChI=1/C15H13ClO6/c16-13-10(19)5-12-7(14(13)21)4-11(20)15(22-12)6-1-2-8(17)9(18)3-6/h1-3,5,11,15,17-21H,4H2/t11-,15+/m0/s rel-(2R,3S)-6-chloro-2-(3,4-dihydroxyphenyl)chromane-3,5,7-triol

pdb file: 585445.pdb
sdf file: 585445.sdf
directory: 585445


(2S)-3',4'-Methylenedioxy-5,7-dimethoxyflavan 2-(1,3-benzodioxol-5-yl)-5,7-dimethoxychromane 2-Benzo[1,3]dioxol-5-yl-5,7-dimethoxy-chroman 2H-1-benzopyran, 2-(1,3-benzodioxol-5-yl)-3,4-dihydro-5,7-dimethoxy-, (2S)- InChI=1/C18H18O5/c1-19-12-8-16(20-2)13-4-6-14(23-17(13)9-12)11-3-5-15-18(7-11)22-10-21-15/h3,5,7-9,14H,4,6,10H2,1-2H3/t14-/m0/s

pdb file: 585630.pdb
sdf file: 585630.sdf
directory: 585630


(3S,4R)-6-Acetyl-3,4-dihydroxy-2,2-dimethylchromane 1-(3,4-Dihydroxy-2,2-dimethyl-chroman-6-yl)-ethanone InChI=1/C13H16O4/c1-7(14)8-4-5-10-9(6-8)11(15)12(16)13(2,3)17-10/h4-6,11-12,15-16H,1-3H3/t11-,12+/m1/s ethanone, 1-[(3S,4R)-3,4-dihydro-3,4-dihydroxy-2,2-dimethyl-2H-1-benzopyran-6-yl]- rel-1-[(3R,4S)-3,4-dihydroxy-2,2-dimethyl-3,4-dihydro-2H-chromen-6-yl]ethanone

pdb file: 585738.pdb
sdf file: 585738.sdf
directory: 585738


(3,4-Dihydro-5-hydroxy-2,7-dimethyl-8-(2-methyl-2-butenyl)-2-(4-methyl-1,3-pentadienyl)-2H-1-benzopyran-6-carboxylic acid 2H-1-benzopyran-6-carboxylic acid, 3,4-dihydro-5-hydroxy-2,7-dimethyl-8-(3-methyl-2-butenyl)-2-[(1E)-4-methyl-1,3-pentadienyl]- 5-Hydroxy-2,7-dimethyl-8-(3-methyl-but-2-enyl)-2-(4-methyl-penta-1,3-dienyl)-chroman-6-carboxylic acid 5-hydroxy-2,7-dimethyl-8-(3-methylbut-2-en-1-yl)-2-[(1E)-4-methylpenta-1,3-dien-1-yl]chromane-6-carboxylic acid InChI=1/C23H30O4/c1-14(2)8-7-12-23(6)13-11-18-20(24)19(22(25)26)16(5)17(21(18)27-23)10-9-15(3)4/h7-9,12,24H,10-11,13H2,1-6H3,(H,25,26)/b12-7

pdb file: 585757.pdb
sdf file: 585757.sdf
directory: 585757


2H-1-benzopyran-6-carboxylic acid, 3,4-dihydro-8-hydroxy-2,2-dimethyl-4-oxo-, methyl ester 8-Hydroxy-2,2'-dimethyl-6-carboxychroman-4-one methyl ester 8-Hydroxy-2,2-dimethyl-4-oxo-chroman-6-carboxylic acid methyl ester Cyclolanceaefolic acid methyl ester InChI=1/C13H14O5/c1-13(2)6-10(15)8-4-7(12(16)17-3)5-9(14)11(8)18-13/h4-5,14H,6H2,1-3H methyl 8-hydroxy-2,2-dimethyl-4-oxochromane-6-carboxylate

pdb file: 586472.pdb
sdf file: 586472.sdf
directory: 586472


2,2-dimethylchromane-3,6-diol 2H-1-benzopyran-3,6-diol, 3,4-dihydro-2,2-dimethyl- InChI=1/C11H14O3/c1-11(2)10(13)6-7-5-8(12)3-4-9(7)14-11/h3-5,10,12-13H,6H2,1-2H

pdb file: 594374.pdb
sdf file: 594374.sdf
directory: 594374


(+)-Catechin (+)-Cianidanol (+)-Cyanidan-3-ol (+)-Cyanidanol 154-23-4 159761-73-6 (DELETED) 16198-00-8 (DELETED) 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-3,5,7-triol, (2R-trans) 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)chromane-3,5,7-triol 3,3',4',5,7-Flavanpentol 321-01-7 (DELETED) 4211-28-3 (DELETED) 5323-80-8 (DELETED) AIDS-001418 AIDS001418 D-(+)-Catechin ND-0342 NSC2819

pdb file: 595954.pdb
sdf file: 595954.sdf
directory: 595954


31589-45-4 AIDS-015444 AIDS015444 N-(4,7-Dihydroxy-8-methyl-2-oxo-2H-chromen-3-yl)-2,2-dimethylchromane-6-carboxamide NSC5157

pdb file: 606275.pdb
sdf file: 606275.sdf
directory: 606275


2-{[2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3,4-dihydro-2H-chromen-3-yl]oxy}-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chromane-3,4,5,7-tetrol 20136-67-8 AIDS-016604 AIDS016604 NSC143101 Prodelphiniline

pdb file: 606665.pdb
sdf file: 606665.sdf
directory: 606665


2-(4-hydroxyphenyl)chromane-3,5,7-triol AIDS-051672 AIDS051672 Flavan-3-ol

pdb file: 620738.pdb
sdf file: 620738.sdf
directory: 620738


2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-4-(3,5,7-trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chroman-8-yl)chromane-3,5,7-triol AIDS-051682 AIDS051682 Proanthocyandin der.

pdb file: 620748.pdb
sdf file: 620748.sdf
directory: 620748


2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-4-(3,5,7-trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chroman-8-yl)chromane-3,5,7-triol AIDS-051684 AIDS051684 Proanthocyanidian der.

pdb file: 620750.pdb
sdf file: 620750.sdf
directory: 620750


2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-4-(3,5,7-trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chroman-8-yl)chromane-3,5,7-triol AIDS-051685 AIDS051685 Proanthocyanidin der.

pdb file: 620751.pdb
sdf file: 620751.sdf
directory: 620751


(+/-)-3,10,10-Trimethyl-8-propyl-2H-pyrano[6,5-f]2H-pyrano[6,5-h]chromane-4,6-dione AIDS-058232 AIDS058232

pdb file: 622362.pdb
sdf file: 622362.sdf
directory: 622362


11-{(3S)-3-(3-chlorophenyl)-4-[methyl(phenylsulfonyl)amino]butyl}spiro[chromane-2,4'-piperidine]-4-one AIDS-092711 AIDS092711

pdb file: 636086.pdb
sdf file: 636086.sdf
directory: 636086


493-05-0 EINECS 207-774-0 Isochromane

pdb file: 673458.pdb
sdf file: 673458.sdf
directory: 673458


122970-81-4 122970-82-5 122970-83-6 122970-84-7 122970-85-8 122970-86-9 122970-87-0 122970-88-1 35485-38-2 4-(4'-Hydroxyphenyl)-2,2,4-trimethylchroman 4-(4-Hydroxyphenyl)-2,2,4-trimethylchromane 4-p-Hydroxyphenyl-2,2,4-trimethylchroman 472-41-3 56954-97-3 EINECS 207-450-9 NSC 39757 Phenol, 4-(3,4-dihydro-2,2,4-trimethyl-2H-1-benzopyran-4-yl)- Phenol, p-(2,2,4-trimethyl-4-chromanyl)- p-(2,2,4-Trimethyl-4-chromanyl)phenol p-(3,4-Dihydro-2,2,4-trimethyl-2H-1-benzopyran-4-yl)phenol

pdb file: 675020.pdb
sdf file: 675020.sdf
directory: 675020


2,2,5,7,8-Pentamethyl-1-hydroxychroman 2,2,5,7,8-Pentamethyl-6-chromanol 2,2,5,7,8-Pentamethyl-6-hydroxychroman 2H-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,2,5,7,8-pentamethyl- 6-Hydroxy-2,2,5,7,8-pentamethylchroman 950-99-2 Chroman C1 Chromane C1 Chromanol NSC 226236 PMHCR

pdb file: 676825.pdb
sdf file: 676825.sdf
directory: 676825


163163-23-3 293B Cpd 6-cyano-4-(N-ethylsulfonyl-N-methylamino)-3-hydroxy-2,2-dimethylchromane Chromanol 293B Ethanesulfonamide, N-((3R,4S)-6-cyano-3,4-dihydro-3-hydroxy-2,2-dimethyl-2H-1-benzopyran-4-yl)-N-methyl-, rel-

pdb file: 698348.pdb
sdf file: 698348.sdf
directory: 698348


143413-68-7 4-(N-(5-Methoxychroman-3-yl)-N-propylamino)butyl-8-azaspiro(4,5)decane-7,9-dione 4-N-(5-Methoxychromane-3-yl) N-propylaminobutyl-8-azapiro 4,5-decane-7,9-dione, hydrochloride 8-(4-(N-(5-Methoxychroman-3-yl)-N-propyl)aminobutyl)-8-azaspiro(4,5)decane-7,9-dione 8-Azaspiro(4.5)decane-7,9-dione, 8-(4-((3,4-dihydro-5-methoxy-2H-1-benzopyran-3-yl)propylamino)butyl)-, monohydrochloride, (+-)- S 20244 S-20244 S20244 alnespirone

pdb file: 698352.pdb
sdf file: 698352.sdf
directory: 698352


100748-03-6 6-(3-Picolyl)amino-2,2,5,8-tetramethylchromane PATMC

pdb file: 724686.pdb
sdf file: 724686.sdf
directory: 724686


(+-)-1-(tert-Butylamino)-3-(thiochroman-8-yloxy)-2-propanol hydrochloride (1)-1-(tert-Butylamino)-3-((3,4-dihydro-2H-1-benzothiopyran-8-yl)oxy)propan-2-ol hydrochloride 2-Propanol, 1-((3,4-dihydro-2H-1-benzothiopyran-8-yl)oxy)-3-((1,1-dimethylethyl)amino)- 2-Propanol, 1-(tert-butylamino)-3-(thiochroman-8-yloxy)-, hydrochloride, (+-)- 33580-30-2 76544-35-9 Artex Chlorhydrate de dl-(hydroxy-2' t-butylamino-3' propyloxy)-8 thiochromane [French] EINECS 251-578-8 S 2395 SE 2395 Tertatolol hydrochloride

pdb file: 739302.pdb
sdf file: 739302.sdf
directory: 739302