Google

chromaven Molecules Structural Archive and Gallery


2092-55-9 Acid Alizarin Violet N Acid Alizarine Violet Acid Alizarine Violet B Acid Alizarine Violet N Acid Chrome Violet K Acid Chrome Violet N Aizen Chrome Violet BH Alizarine Violet N Alphacroic Violet B Atlantichrome Violet B Benzenesulfonic acid, 4-hydroxy-3-((2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo)-, monosodium salt Brasilan Chrome Violet B C.I. 15670 C.I. MORDANT VIOLET 5, MONOSODIUM SALT C.I. Mordant Violet 5 C.I. Mordant Violet 5 (VAN) C.I. Mordant Violet 5, monosodium salt (8CI) Chromacid Violet R Chromal Violet B Chromaven Violet B Chrome Fast Violet B Chrome Violet B Chrome Violet K Chrome Violet R Cromal Violet B Diacromo Violet N Diamond

pdb file: 159656.pdb
sdf file: 159656.sdf
directory: 159656


1-Naphthalenesulfonic acid, 4-((4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo)-3-hydroxy-, monosodium salt 3618-63-1 7247-94-1 Acid Chrome Bordeaux 2A Acid Chrome Bordeaux B Acid Chrome Red Airedale Red BC Alizarine Brilliant Red 3R Anthranol Chrome Red ECB Atlantichrome Fast Red B Azochromol Red G C.I. 18760 C.I. Mordant Red 7 C.I. Mordant Red 7, monosodium salt (8CI) Calcochrome Fast Red ECB Chromaven Fast Red B Chrome Bordeaux R Chrome Fast Red 2B Chrome Fast Red B Chrome Red Chrome Red B Chrome Red ECB Chrome Red MB Diacromo Red B Diacromo Red MB Diamond Red ECB Durochrome Red B EINECS 222-811-0 Eriochrome Red B Fenakrom Red B

pdb file: 214917.pdb
sdf file: 214917.sdf
directory: 214917


1796-92-5 5-((3-Carboxy-5-methyl-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1- ylidene)(2,6-dichlorophenyl)methyl)-2-hydroxy-3- methylbenzoic acid, disodium salt Aizen Chrome Pure Blue BH Alizarol Azurine ECA Atlantichrome Brilliant Blue B Benzoic acid, 5-((3-carboxy-5-methyl-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)(2,6-dichlorophenyl)methyl)-2-hydroxy-3-methyl-, disodium salt C.I. 43830 C.I. Mordant Blue 1 (VAN) C.I. Mordant Blue 1, disodium salt C.I. Mordant Blue 1, disodium salt (8CI) Calcochrome Brilliant Blue BBG Chromaven Brilliant Blue B Chromaven Brilliant Blue BN Chromaven Brilliant Blue BNG Chromazine Pure Blue BX Chromazurol B Chrome Blue DSC Chrome Fast Blue BX Chrome Fast Blue GBX Chrome Fast Pure Blue B Chrome Sky Blue B Chromoxan Pure Blue B Chromoxane Pure Blue B Chromoxane Pure Blue BA Diacromo

pdb file: 216765.pdb
sdf file: 216765.sdf
directory: 216765


3564-27-0 Acid Chrome Orange GR Acid Leather Orange CG Alizarine Chrome Orange GR Anthracene Orange G Anthranol Chrome Orange GR Atlantichrome Orange G Azochromol Orange AS Belachrome Fast Orange GR Benzoic acid, 2-hydroxy-5-[[4-[(4-sulfophenyl)azo]phenyl]azo]-, disodium salt Brilliant Orange (indicator) C.I. 26520 C.I. Mordant Orange 6 C.I. Mordant Orange 6, disodium salt Calcochrome Orange GR Chromaven Milling Orange G Chrome Fast Orange G Chrome Fast Orange GR Chrome orange Chromocard Orange 3R Cromal Orange G Cromal Orange P Diacromo Orange GR Diamond Chrome Orange GR Durochrome Orange G Eriochrome Orange G Hispacrom Fast Orange GR Java Chrome Orange EN Java Unichrome

pdb file: 540172.pdb
sdf file: 540172.sdf
directory: 540172


2092-55-9 Acid Alizarin Violet N Acid Alizarine Violet Acid Alizarine Violet B Acid Chrome Violet K Acid Chrome Violet N Aizen Chrome Violet BH Alizarine Violet N Alphacroic Violet B Atlantichrome Violet B Benzenesulfonic acid, 4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-, monosodium salt Brasilan Chrome Violet B C.I. 15670 C.I. Mordant Violet 5 C.I. Mordant Violet 5, monosodium salt Chromacid Violet R Chromaven Violet B Chrome Fast Violet B Chrome Violet B Chrome Violet K Chrome Violet R Cromal Violet B Diacromo Violet N Diamond Corinth N Durochrome Violet B Erio Chrome Violet BA Erio Chrome Violet BR Eriochrome Violet B Hispacrom Violet B

pdb file: 540309.pdb
sdf file: 540309.sdf
directory: 540309


6054-97-3 Acid Chrome Yellow 2G Acid Chrome Yellow A Alizarine Chrome Yellow BN Atlantichrome Yellow D Azochromol Yellow BN Benzoic acid, 2-hydroxy-5-[(6-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-, disodium salt C.I. 14095 C.I. Mordant Yellow 3 C.I. Mordant Yellow 3, disodium salt Chromacid Yellow JS Chromaven Yellow LSW Chromazine Yellow 2G Chrome Fast Yellow O Chrome Yellow BN Chrome Yellow D Chrome Yellow GN Chrome Yellow JS Extra Chrome Yellow R Diacromo Yellow BN Diamond Chrome Yellow BN Erio Chrome Yellow S Eriochrome Yellow SO Hispacrom Yellow GN Java Chrome Yellow OB Java Chrome Yellow OG Java Unichrome Yellow OB Kenachrome Yellow O Lighthouse Chrome

pdb file: 541190.pdb
sdf file: 541190.sdf
directory: 541190


3618-62-0 Acid Anthracene Brown RHA Acid Chrome Brown 2R Acid Chrome Brown R Acid Chrome Brown RH Acid Leather Brown TV Alizarine Chrome Brown RH Alizarol Brown RH Anthracene Acid Brown RH Atlantichrome Brown RH Azochromol Brown RH Benzenesulfonic acid, 2,4-diamino-5-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-, monosodium salt C.I. 13250 C.I. Mordant Brown 33 C.I. Mordant Brown 33, monosodium salt Calcochrome Brown RH Calcochrome Brown RHL Chromacid Fast Brown 2R Chromaven Brown RH Chromazine Brown TV Chrome Brown RH Chrome Brown RHK Chrome Fast Brown 2R Chrome Fast Brown RH Chrome Fast Brown TV Cromal Brown RH Curolite Brown R Dermachrome Brown 2R Diacromo

pdb file: 546988.pdb
sdf file: 546988.sdf
directory: 546988


1-Naphthalenesulfonic acid, 4-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-3-hydroxy-, monosodium salt 3618-63-1 Acid Chrome Bordeaux 2A Acid Chrome Bordeaux B Acid Chrome Red Airedale Red BC Alizarine Brilliant Red 3R Anthranol Chrome Red ECB Atlantichrome Fast Red B Azochromol Red G C.I. 18760 C.I. Mordant Red 7 C.I. Mordant Red 7, monosodium salt Calcochrome Fast Red ECB Chromaven Fast Red B Chrome Bordeaux R Chrome Fast Red 2B Chrome Fast Red B Chrome Red Chrome Red B Chrome Red ECB Chrome Red MB Diacromo Red B Diacromo Red MB Diamond Red ECB Durochrome Red B Eriochrome Red B Fenakrom Red B Hispacrom Red 2B Java

pdb file: 547005.pdb
sdf file: 547005.sdf
directory: 547005


1796-92-5 Aizen Chrome Pure Blue BH Alizarol Azurine ECA Atlantichrome Brilliant Blue B Benzoic acid, 5-[(3-carboxy-5-methyl-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)(2,6-dichlorophenyl)methyl]-2-hydroxy-3-methyl-, disodium salt C.I. 43830 C.I. Mordant Blue 1 C.I. Mordant Blue 1, disodium salt Calcochrome Brilliant Blue BBG Chromaven Brilliant Blue B Chromaven Brilliant Blue BN Chromaven Brilliant Blue BNG Chromazine Pure Blue BX Chrome Blue DSC Chrome Fast Blue BX Chrome Fast Blue GBX Chrome Fast Pure Blue B Chrome Sky Blue B Chromoxan Pure Blue B Chromoxane Pure Blue B Chromoxane Pure Blue BA Diacromo Sky Blue B Diamond Chrome Pure Blue B Diamond Pure Blue B Durochrome Azurol B Erio

pdb file: 547496.pdb
sdf file: 547496.sdf
directory: 547496


1-Naphthalenesulfonic acid, 5-[[2,4-diamino-5-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]phenyl]azo]-, monosodium salt 3564-15-6 Acid Leather Brown CBE Acid Leather Brown EBC Acid Leather Brown EBY Alizarine Brown EB Alizarol Brown EB Alizarol Brown ECB Anthracene Chromate EBA Anthranol Chrome Brown EBS Apochrome Brown EB Apochrome Brown EBY Belachrome Brown EB C.I. 20110 C.I. Acid Brown 17 C.I. Mordant Brown 1 C.I. Mordant Brown 1, monosodium salt Calcochrome Brown EB Chromate Brown EBN Chromate Brown EBNL Chromaven Brown EB Chrome Brown EB Chrome Fast Blue EBY Chrome Fast Brown EB Chrome Fast Brown EBC Chrome Fast Brown EBW Diamond Chrome Brown EB Durochrome Brown EB Eriochromal Brown

pdb file: 574538.pdb
sdf file: 574538.sdf
directory: 574538


1-Naphthalenesulfonic acid, 5-((2,4-diamino-5-((2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo)phenyl)azo)-, monosodium salt 3564-15-6 Acid Leather Brown CBE Acid Leather Brown EBC Acid Leather Brown EBY Alizarine Brown EB Alizarol Brown EB Alizarol Brown ECB Anthracene Chromate EBA Anthranol Chrome Brown EBS Apochrome Brown EB Apochrome Brown EBY Belachrome Brown EB C.I. 20110 C.I. Acid Brown 17 C.I. Mordant Brown 1 (VAN) C.I. Mordant Brown 1, monosodium salt (8CI) Calcochrome Brown EB Chromate Brown EBN Chromate Brown EBNL Chromaven Brown EB Chrome Brown EB Chrome Fast Blue EBY Chrome Fast Brown EB Chrome Fast Brown EBC Chrome Fast Brown EBW Diamond Chrome Brown EB Durochrome Brown EB

pdb file: 654164.pdb
sdf file: 654164.sdf
directory: 654164


12236-55-4 2-Hydroxy-5-((4-((4-sulfophenyl)azo)phenyl)azo)benzoic acid disodium salt 3564-27-0 Acid Chrome Orange GR Acid Leather Orange CG Agochromol Orange AS Alizarine Chrome Orange GR Anthracene Orange G Anthranol Chrome Orange GR Atlantichrome Orange G Azochromol Orange AS Belachrome Fast Orange GR Benzoic acid, 2-hydroxy-5-((4-((4-sulfophenyl)azo)phenyl)azo)-, disodium salt Brilliant Orange Brilliant Orange (indicator) C.I. 26520 C.I. Mordant Orange 44 C.I. Mordant Orange 6 C.I. Mordant Orange 6 (7CI) C.I. Mordant Orange 6 (VAN) C.I. Mordant Orange 6, disodium salt C.I. Mordant Orange 6, disodium salt (8CI) Calcochrome Orange GR Chromaven Milling Orange G Chrome Fast Orange G Chrome Fast Orange GR Chrome orange Chrome

pdb file: 654167.pdb
sdf file: 654167.sdf
directory: 654167


3618-62-0 72980-19-9 73560-45-9 Acid Anthracene Brown RHA Acid Chrome Brown 2R Acid Chrome Brown R Acid Chrome Brown RH Acid Leather Brown TV Alizarine Chrome Brown RH Alizarol Brown RH Anthracene Acid Brown RH Atlantichrome Brown RH Azochromol Brown RH Benzenesulfonic acid, 2,4-diamino-5-((2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo)-, monosodium salt C.I. 13250 C.I. Mordant Brown 33 (VAN) C.I. Mordant Brown 33, monosodium salt (8CI) Calcochrome Brown RH Calcochrome Brown RHL Chromacid Fast Brown 2R Chromaven Brown RH Chromazine Brown TV Chrome Brown RH Chrome Brown RHK Chrome Fast Brown 2R Chrome Fast Brown RH Chrome Fast Brown TV Cromal Brown RH Curolite Brown R

pdb file: 654230.pdb
sdf file: 654230.sdf
directory: 654230


2-Hydroxy-5-((4-((4-sulfophenyl)diazenyl)phenyl)diazenyl)benzoic acid 3564-27-0 (DISODIUM SALT) AIDS-155881 AIDS155881 Acid Chrome Orange GR Acid Leather Orange CG Alizarine Chrome Orange GR Anthracene Orange G Anthranol Chrome Orange GR Atlantichrome Orange G Azochromol Orange AS Belachrome Fast Orange GR Benzoic acid, 2-hydroxy-5-[[4-[(4-sulfophenyl)azo]phenyl]azo]- Benzoic acid, {2-hydroxy-5-[[4-[(4-sulfophenyl)azo]phenyl]azo]-,} disodium salt Brilliant Orange (indicator) C.I. Mordant Orange 6 (*disodium salt*) C.I. Mordant Orange 6, disodium salt Calcochrome Orange GR Chromaven Milling Orange G Chrome Fast Orange G Chrome Fast Orange GR Chromocard Orange 3R Cromal Orange G Cromal Orange P Diacromo Orange GR Diamond Chrome Orange GR Durochrome Orange G Eriochrome Orange G Hispacrom Fast Orange

pdb file: 794423.pdb
sdf file: 794423.sdf
directory: 794423


1796-92-5 (DISODIUM SALT) 5-((3-Carboxy-5-methyl-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)(2,6-dichlorophenyl)methyl)-2-hydroxy-3-methylbenzoic acid AIDS-155946 AIDS155946 Aizen Chrome Pure Blue BH Alizarol Azurine ECA Atlantichrome Brilliant Blue B Benzoic acid, 5-[(3-carboxy-5-methyl-4-oxo-2, 5-cyclohexadien-1-ylidene)(2, 6-dichlorophenyl)methyl]-2-hydroxy-3-methyl- Benzoic acid, {5-[(3-carboxy-5-methyl-4-oxo-2,} 5-cyclohexadien-1-ylidene)(2, 6-dichlorophenyl)methyl\]-2-hydroxy-3-methyl-, disodium salt C.I. Mordant Blue 1 (*disodium salt*) C.I. Mordant Blue 1, disodium salt Calcochrome Brilliant Blue BBG Chromaven Brilliant Blue B Chromaven Brilliant Blue BN Chromaven Brilliant Blue BNG Chromazine Pure Blue BX Chrome Blue DSC Chrome Fast Blue BX Chrome Fast Blue GBX Chrome Fast Pure Blue B Chrome Sky Blue B Chromoxan Pure Blue B Chromoxane Pure Blue B Chromoxane Pure Blue BA Diacromo Sky Blue B

pdb file: 794487.pdb
sdf file: 794487.sdf
directory: 794487