Google

epoxyethane Molecules Structural Archive and Gallery


(1,2-Epoxyethyl)benzene (Epoxyethyl)benzene .alpha.,.beta.-Epoxystyrene 1-Phenyl-1,2-epoxyethane 1-Phenyloxirane 2-Phenyloxirane 96-09-3 Benzene, (epoxyethyl)- Epoxystyrene NCI-C54977 NSC637 Oxirane, phenyl- Phenethylene oxide Phenyl oxirane Phenylethylene oxide Phenyloxirane Styrene 7,8-oxide Styrene epoxide Styrene oxide Styryl oxide WLN: T3OTJ BR

pdb file: 50580.pdb
sdf file: 50580.sdf
directory: 50580


(1,2-Epoxyethyl)benzene (Epoxyethyl)benzene .alpha.,.beta.-Epoxystyrene 1-Phenyl-1,2-epoxyethane 1-Phenyloxirane 2-Phenyloxirane 96-09-3 Benzene, (epoxyethyl)- Epoxystyrene NCI-C54977 NSC7582 Oxirane, phenyl- Phenethylene oxide Phenyl oxirane Phenylethylene oxide Phenyloxirane Styrene 7,8-oxide Styrene epoxide Styrene oxide Styryl oxide WLN: T3OTJ BR

pdb file: 56468.pdb
sdf file: 56468.sdf
directory: 56468


1,2-Epoxyaethan [German] 1,2-Epoxyethane 184288-32-2 19034-08-3 37341-05-2 75-21-8 99932-75-9

pdb file: 149299.pdb
sdf file: 149299.sdf
directory: 149299


(Epoxyethyl)benzene 1,2-Epoxy-1-phenylethane 1,2-Epoxyethylbenzene 1-Phenyl-1,2-epoxyethane 1-Phenyloxirane 2-Phenyloxirane 5-17-01-00577 (Beilstein Handbook Reference) 62497-63-6 67253-49-0 96-09-3 AI3-18151 BRN 0108582 Benzene, (1,2-epoxyethyl)- Benzene, (epoxyethyl)- CCRIS 1268 EINECS 202-476-7 EP-182 Epoxyethyl benzene Epoxyethylbenzene Epoxystyrene Fenyloxiran [Czech] HSDB 2646 NCI-C54977 NSC 637 Oxirane, phenyl- Phenethylene oxide Phenyl oxirane Phenylethylene oxide Phenyloxirane STYRENE-7,8-OXIDE Styrene 7,8-oxide Styrene epoxide Styrene oxide Styryl oxide

pdb file: 150328.pdb
sdf file: 150328.sdf
directory: 150328


16650-10-5 5-17-01-00009 (Beilstein Handbook Reference) BRN 0104771 Epoxyperchlorovinyl Ethane, tetrachloroepoxy- Oxirane, tetrachloro- (9CI) PCEO TETRACHLOROETHYLENE OXIDE Tetrachloroepoxyethane Tetrachlorooxirane

pdb file: 170499.pdb
sdf file: 170499.sdf
directory: 170499


1,1,2-Trichloroepoxyethane 16967-79-6 Epoxy-1,1,2-trichloroethane Ethane, trichloroepoxy- Oxirane, trichloro- (9CI) TCEO TRICHLOROOXIRANE Trichloro-oxirane Trichloroepoxyethane Trichloroethylene epoxide Trichloroethylene oxide

pdb file: 170667.pdb
sdf file: 170667.sdf
directory: 170667


17362-04-8 2-EPOXYETHANETHIO 2-Ethoxyethanethiol EINECS 241-390-4

pdb file: 170953.pdb
sdf file: 170953.sdf
directory: 170953


1,1-Bis(p-chlorophenyl)-2-chloro-1,2-epoxyethane 79133-02-1 ETHANE, 1,1-BIS(p-CHLOROPHENYL)-2-CHLORO-1,2-EPOXY- Oxirane, 2,2-bis(p-chlorophenyl)-2-chloro-

pdb file: 191954.pdb
sdf file: 191954.sdf
directory: 191954