Google

ethyl 3-phenyl Molecules Structural Archive and Gallery


2-METHYL-3-PHENYL-4-QUINOLINOL 5350-61-8 NSC47

pdb file: 50043.pdb
sdf file: 50043.sdf
directory: 50043


2-METHYL-4-PHENOXY-3-PHENYLQUINOLINE 5350-65-2 NSC51

pdb file: 50046.pdb
sdf file: 50046.sdf
directory: 50046


2-Propenamide, N,N-diethyl-3-phenyl- 3680-04-4 Cinnamamide, N,N-diethyl- N,N-Diethyl-3-phenylpropenamide N,N-Diethylcinnamamide NSC84

pdb file: 50075.pdb
sdf file: 50075.sdf
directory: 50075


5336-70-9 N,N-DIBUTYL-3-HYDROXY-3-METHYL-3-PHENYLPROPANAMIDE NSC361

pdb file: 50327.pdb
sdf file: 50327.sdf
directory: 50327


(Phenoxymethyl)oxirane .gamma.-Phenoxypropylene oxide 1,2-Epoxy-3-phenoxypropane 1-Phenoxy-2,3-epoxypropane 122-60-1 2,3-Epoxypropyl phenyl ether 3-Phenoxy-1,2-epoxypropane 3-Phenoxy-1,2-propylene oxide 3-Phenyloxy-1,2-epoxypropane Benzene, (2,3-epoxypropoxy)- Ether, 2,3-epoxypropyl phenyl Ether, phenylglycidyl Fenyl-glycidylether Glycidol phenyl ether Glycidyl phenyl ether NSC635 Oxirane, (phenoxymethyl)- Oxirane, (phenoxymethyl)-phenol-glycidaether Oxirane,(phenoxymethyl)-phenol-glycidaether PGE Phenol glycidyl ether Phenoxypropene oxide Phenoxypropylene oxide Phenyl 2,3-epoxypropyl ether Phenyl glycidyl ether Phenylglycydyl ether Propane, 1,2-epoxy-3-phenoxy- WLN: T3OTJ B1OR

pdb file: 50578.pdb
sdf file: 50578.sdf
directory: 50578


3-PHENYL-2-PROPENYLIDENE-1,1-DICARBAMIC ACID, DIETHYL ESTER 5394-38-7 NSC1028

pdb file: 50938.pdb
sdf file: 50938.sdf
directory: 50938


.beta.-Phenylisovaleric acid 1010-48-6 3-Phenylisopentanoic acid Benzenepropanoic acid, .beta.,.beta.-dimethyl- Hydrocinnamic acid, .beta.,.beta.-dimethyl- NSC1046

pdb file: 50953.pdb
sdf file: 50953.sdf
directory: 50953


5,5-DIMETHYL-3-PHENYL-2-CYCLOPENTEN-1-ONE 5395-41-5 NSC2814

pdb file: 52456.pdb
sdf file: 52456.sdf
directory: 52456


1-Methyl-3-phenylthiocarbamide 1-Methyl-3-phenylthiourea 1-Phenyl-3-methylthiourea 2724-69-8 N-Methyl-N'-phenylthiourea NSC3736 Thiourea, N-methyl-N'-phenyl- Urea, 1-methyl-3-phenyl-2-thio- WLN: SUYM1&MR

pdb file: 53221.pdb
sdf file: 53221.sdf
directory: 53221


.alpha.-Benzylideneacetophenone .beta.-Benzoylstyrene .beta.-Phenylacrylophenone 1,3-Diphenyl-1-propen-3-one 1-Benzoyl-1-phenylethene 1-Benzoyl-2-phenylethene 1-Phenyl-2-benzoylethylene 2-Benzalacetophenone 2-Benzylideneacetophenone 2-Propen-1-one, 1,3-diphenyl- 3-Phenylacrylophenone 94-41-7 Acrylophenone, 3-phenyl- Benzalacetophenone Benzylideneacetophenone Benzylidenecetophenone Chalcone Chalkone Cinnamophenone NSC4523 Phenyl styryl ketone WLN: RV1U1R

pdb file: 53839.pdb
sdf file: 53839.sdf
directory: 53839


.alpha.-Cyanoacetophenone .omega.-Cyanoacetophenone 2-CYANOACETOPHENONE 2-Cyanoacetyl phenone 3-Phenyl-3-ketopropionitrile 614-16-4 Acetonitrile, benzoyl- Acetophenone, 2-cyano- Benzenepropanenitrile, .beta.-oxo- Benzoylacetonitrile Cyanoacetophenone Cyanomethyl phenyl ketone Hydrocinnamonitrile, .beta.-oxo- NSC4713 Phenacyl cyanide

pdb file: 54003.pdb
sdf file: 54003.sdf
directory: 54003


(Chloromethyl)styrene 1-Phenyl-3-chloro-1-propene 1-Propene, 3-chloro-1-phenyl- 2687-12-9 3-Chloro-1-phenylpropene 3-Phenyl-2-propenyl chloride Benzene, (3-chloro-1-propenyl)- Benzene, (3-chloropropenyl)- Cinnamyl chloride NSC5599 Propene, 3-chloro-1-phenyl-

pdb file: 54739.pdb
sdf file: 54739.sdf
directory: 54739


4921-82-8 Benzamide, N-[(phenylamino)thioxomethyl]- Benzamide, N-phenylthiocarbamoyl- NSC5817 Urea, 1-benzoyl-3-phenyl-2-thio- Usaf k-1473 WLN: SUYMR&MVR

pdb file: 54909.pdb
sdf file: 54909.sdf
directory: 54909


103-58-2 3-Phenylpropyl isobutyrate Hydrocinnamyl isobutyrate Isobutyric acid, 3-phenylpropyl ester NSC6039 Propanoic acid, 2-methyl-, 3-phenylpropyl ester WLN: 1Y1&VO3R

pdb file: 55083.pdb
sdf file: 55083.sdf
directory: 55083


2-Benzyl-3-phenylpropanoic acid 618-68-8 Benzenepropanoic acid, .alpha.-(phenylmethyl)- Dibenzylacetic acid Hydrocinnamic acid, .alpha.-benzyl- NSC6239

pdb file: 55275.pdb
sdf file: 55275.sdf
directory: 55275


103-36-6 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, ethyl ester Cinnamic acid ethyl ester Cinnamic acid, ethyl ester Ethyl cinnamate NSC6773 WLN: 2OV1U1R

pdb file: 55780.pdb
sdf file: 55780.sdf
directory: 55780


2-Propen-1-one, 1-(4-methylphenyl)-3-phenyl- 4'-Methyl-3-phenylacrylophenone 4'-Methylchalcone 4224-96-8 Chalcone, 4'-methyl- NSC6843 p-Tolyl styryl ketone

pdb file: 55846.pdb
sdf file: 55846.sdf
directory: 55846


1,2-Propanedione, 1-phenyl- 1-Phenyl-1,2-propanedione 3-Phenyl-2,3-propanedione 579-07-7 Acetylbenzoyl Benzoyl methyl ketone Benzoylacetyl Methylphenylglyoxal NSC7643 Phenylmethyldiketone Pyruvophenone

pdb file: 56522.pdb
sdf file: 56522.sdf
directory: 56522


2-Propenoic acid, 3-phenyl-, 1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl ester, endo- 6330-67-2 Bornyl cinnamate Cinnamic acid, 2-bornyl ester, endo- NSC7757

pdb file: 56600.pdb
sdf file: 56600.sdf
directory: 56600


6262-23-3 Formamide, N,N'-(4-methyl-1,3-phenylene)bis- Formamide, N,N'-(4-methyl-m-phenylene)bis- Formamide, N,N'-2,4-tolylenebis- N,N'-2,4-Tolylenebisformamide N,N'-Diformyl-2,4-tolylenediamine NSC8623

pdb file: 57313.pdb
sdf file: 57313.sdf
directory: 57313


121-39-1 Ethyl .alpha.,.beta.-epoxyhydrocinnamate Ethyl 2,3-epoxy-3-phenylpropionate Ethyl 3-phenylglycidate Ethyl phenylglycidate Glycidic acid, 3-phenyl-, ethyl ester NSC8899 Oxiranecarboxylic acid, 3-phenyl-, ethyl ester

pdb file: 57560.pdb
sdf file: 57560.sdf
directory: 57560


2-Propenoic acid, 2-cyano-3-phenyl-, ethyl ester 2025-40-3 Cinnamic acid, .alpha.-cyano-, ethyl ester Ethyl .alpha.-cyano-.beta.-phenylcinnamate Ethyl benzylidenecyanoacetate NSC8904

pdb file: 57565.pdb
sdf file: 57565.sdf
directory: 57565


103-26-4 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, methyl ester Cinnamic acid methyl ester Cinnamic acid, methyl ester Methyl 3-phenylpropenoate Methyl cinnamate Methyl cinnamylate NSC9411 WLN: 1OV1U1R

pdb file: 57951.pdb
sdf file: 57951.sdf
directory: 57951


1-Phenyl-2-propanone 103-79-7 2-Propanone, 1-phenyl- 3-Phenyl-2-propanone Benzyl methyl ketone Methyl benzyl ketone NSC9827 PHENYLACETONE Phenyl-2-propanone

pdb file: 75199.pdb
sdf file: 75199.sdf
directory: 75199


.beta.-Phenylpropionic acid methyl ester 103-25-3 Benzenepropanoic acid, methyl ester Hydrocinnamic acid, methyl ester Methyl .beta.-phenylpropionate Methyl 3-phenylpropanoate Methyl 3-phenylpropionate Methyl hydrocinnamate NSC10128

pdb file: 75447.pdb
sdf file: 75447.sdf
directory: 75447


2-Propene-1,2-dicarboxylic acid, 3-phenyl- 5653-88-3 Butanedioic acid, (phenylmethylene)- NSC10134 Succinic acid, benzylidene-

pdb file: 75453.pdb
sdf file: 75453.sdf
directory: 75453


1-Methyl-3-phenylurea 1007-36-9 Defenuron N-Methyl-N'-phenylurea N-Phenyl-N'-methylurea NSC10989 Urea, 1-methyl-3-phenyl- Urea, N-methyl-N'-phenyl-

pdb file: 76041.pdb
sdf file: 76041.sdf
directory: 76041


1,1,3-Trimethyl-3-phenylindan 1,1,3-Trimethyl-3-phenylindane 1,3,3-Trimethyl-1-phenylindan 1-Phenyl-1,3,3-trimethylindan 1-Phenyl-1,3,3-trimethylindane 1H-Indene, 2,3-dihydro-1,1,3-trimethyl-3-phenyl- 2,3-Dihydro-1,1,3-trimethyl-3-phenyl-1H-indene 3910-35-8 Indan, 1,1,3-trimethyl-3-phenyl- NSC11311

pdb file: 76330.pdb
sdf file: 76330.sdf
directory: 76330


6279-72-7 Ethanol, 2,2'-[(5-tert-butyl-2-hydroxy-3-phenyl)benzylamino]bis- Ethanol, 2,2'-[[(5-tert-butyl-2-hydroxy-3-biphenylyl)methyl]imino]di- NSC11408

pdb file: 76411.pdb
sdf file: 76411.sdf
directory: 76411


103-41-3 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, phenylmethyl ester Benzyl .gamma.-phenylacrylate Benzyl alcohol cinnamic ester Benzyl alcohol, cinnamate Benzyl cinnamate Benzylcinnamate Cinnamein Cinnamic acid, benzyl ester NSC11780 WLN: R1U1VO1R

pdb file: 76633.pdb
sdf file: 76633.sdf
directory: 76633


.beta.-Phenylpropiophenone .omega.-Benzyl acetophenone 1,3-Diphenyl-1-oxopropane 1,3-Diphenyl-1-propanone 1,3-Diphenyl-3-propanone 1-Propanone, 1,3-diphenyl- 1083-30-3 2-Phenethyl phenyl ketone 3-Phenylpropiophenone Benzylacetophenone Dihydrochalcone Hydrochalcone Hydrocinnamophenone NSC12245 Phenethyl phenyl ketone Phenyl phenethyl ketone Propiophenone, 3-phenyl-

pdb file: 76969.pdb
sdf file: 76969.sdf
directory: 76969


1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1,3-dimethyl-8-(3-phenyl-2-propenyl)- 74039-67-1 8-Cinnamyl-theophylline NSC14321 Theophylline, 8-cinnamyl-

pdb file: 78522.pdb
sdf file: 78522.sdf
directory: 78522


.beta.-Methylcinnamic acid 1199-20-8 2-Butenoic acid, 3-phenyl- 3-Phenylcrotonic acid Cinnamic acid, .beta.-methyl- Crotonic acid, 3-phenyl- NSC16625

pdb file: 80148.pdb
sdf file: 80148.sdf
directory: 80148


(2-Cyanoethyl)benzene .beta.-Phenylpropionitrile 2-Phenylethyl cyanide 3-Phenylpropanenitrile 3-Phenylpropionitrile 645-59-0 BENZENEPROPANENITRILE Benzenepropionitrile Hydrocinnamonitrile NSC16936

pdb file: 80411.pdb
sdf file: 80411.sdf
directory: 80411


.beta.-Phenethyl cinnamate .beta.-Phenylethyl cinnamate 103-53-7 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, 2-phenylethyl ester Benzylcarbinyl cinnamate Cinnamic acid, phenethyl ester NSC16962 Phenethyl cinnamate Phenylethyl cinnamate WLN: R2OV1U1R

pdb file: 80436.pdb
sdf file: 80436.sdf
directory: 80436


2-Butenoic acid, 3-phenyl-, ethyl ester 945-93-7 Cinnamic acid, .beta.-methyl-, ethyl ester Ethyl 3-phenylcrotonate NSC20769

pdb file: 83318.pdb
sdf file: 83318.sdf
directory: 83318


.alpha.-Methylcinnamaldehyde .alpha.-Methylcinnamic aldehyde .alpha.-Methylcinnimal 101-39-3 2-Methyl-3-phenyl-2-propenal 2-Methyl-3-phenylacrolein 2-Methyl-3-phenylacrylaldehyde 2-Propenal, 2-methyl-3-phenyl- Cinnamaldehyde, .alpha.-methyl- Methyl cinnamic aldehyde NSC22283 WLN: VHYU1R

pdb file: 84481.pdb
sdf file: 84481.sdf
directory: 84481


1,3-Dioxolane, 2-(2-phenylethyl)- 1,3-Dioxolane, 2-phenethyl- 3-Phenylpropionaldehyde, ethylene acetal 4360-60-5 Benzenepropanal, cyclic 1,2-ethanediyl acetal Hydrocinnamaldehyde, cyclic ethylene acetal NSC22573

pdb file: 84711.pdb
sdf file: 84711.sdf
directory: 84711


16602-96-3 Hydrazine, (1-methyl-3-phenylpropyl)-, sulfate (1:1) NSC23431

pdb file: 85318.pdb
sdf file: 85318.sdf
directory: 85318


1-Benzyl-3-phenylthiourea 726-25-0 N-Phenyl-N'-benzylthiourea NSC25017 Thiourea, N-phenyl-N'-(phenylmethyl)- Urea, 1-benzyl-3-phenyl-2-thio-

pdb file: 86341.pdb
sdf file: 86341.sdf
directory: 86341


3-Buten-2-one, 4-phenyl-, semicarbazone 5468-31-5 Benzylideneacetone semicarbazone Hydrazinecarboxamide, 2-(1-methyl-3-phenyl-2-propenylidene)- NSC25390

pdb file: 86582.pdb
sdf file: 86582.sdf
directory: 86582


1-Aziridinecarboxamide, N,N'-(4-methyl-1,3-phenylene)bis- 1-Aziridinecarboxamide, N,N'-(4-methyl-m-phenylene)bis- 2,4-Bis(3,3-ethyleneureido)toluene 2,4-Tolylenebis(ethyleneurea) 2131-75-1 ESK 230 N,N'-(2,4-Tolylene)bis(1-aziridinecarboxamide) N,N'-Bis(cycloethylenecarbamyl)-2,4-diaminotoluene NSC26238 OM 53264 Olin 53264

pdb file: 87125.pdb
sdf file: 87125.sdf
directory: 87125


2-Methyl-3-phenyl-1-propanol 7384-80-7 Benzenepropanol, .beta.-methyl- NSC26440

pdb file: 87302.pdb
sdf file: 87302.sdf
directory: 87302


.alpha.-Benzylideneacetophenone .beta.-Benzoylstyrene .beta.-Phenylacrylophenone 1,3-Diphenyl-1-propen-3-one 1-Benzoyl-1-phenylethene 1-Benzoyl-2-phenylethene 1-Phenyl-2-benzoylethylene 2-Benzalacetophenone 2-Benzylideneacetophenone 2-Propen-1-one, 1,3-diphenyl- 3-Phenylacrylophenone 94-41-7 Acrylophenone, 3-phenyl- Benzalacetophenone Benzylideneacetophenone Benzylidenecetophenone Chalcone Chalkone Cinnamophenone NSC26612 Phenyl styryl ketone WLN: RV1U1R

pdb file: 87443.pdb
sdf file: 87443.sdf
directory: 87443


(Phenylisopropyl)amine .alpha.-Methylbenzeneethanamine .alpha.-Methylphenethylamine .alpha.-Methylphenylethylamine .beta.-Aminopropylbenzene .beta.-Phenylisopropylamin .beta.-Phenylisopropylamine 1-Methyl-2-phenylethylamine 1-Phenyl-2-amino-propan 1-Phenyl-2-aminopropane 1-Phenyl-2-propylamine 2-Amino-1-phenylpropane 3-Phenyl-2-propylamine 60-15-1 AMPHETAMINE Benzeneethanamine, .alpha.-methyl- Desoxynorephedrine Elastonon Fenopromin Mydrial NSC27159 Phenamine Phenethylamine, .alpha.-methyl- Protioamphetamine WLN: ZY1&1R

pdb file: 87765.pdb
sdf file: 87765.sdf
directory: 87765


.alpha.,.beta.-Epoxy-.beta.-methylhydrocinnamic acid, ethyl ester 2,3-Epoxy-3-phenylbutyric acid, ethyl ester 3-Methyl-3-phenylglycidic acid ethyl ester 77-83-8 Aldehyde C16 C-16 Aldehyde EMPG Ethyl .alpha.,.beta.-epoxy-.beta.-methylhydrocinnamate Ethyl 2,3-epoxy-3-methyl-3-phenylpropionate Ethyl ester of 2,3-epoxy-3-phenylbutanoic acid Ethyl methylphenylglycidate Ethyl(methylphenyl)glycidate Fraeseol Hydrocinnamic acid, .alpha.,.beta.-epoxy-.beta.-methyl-, ethyl ester NSC27905 Oxiranecarboxylic acid, 3-methyl-3-phenyl-, ethyl ester Strawberry aldehyde WLN: T3OTJ B1 BR& CVO2

pdb file: 88138.pdb
sdf file: 88138.sdf
directory: 88138


3-Phenylpentanoic acid 5669-17-0 Benzenepropanoic acid, .beta.-ethyl- NSC30122

pdb file: 89465.pdb
sdf file: 89465.sdf
directory: 89465


6362-63-6 Benzenepropanoic acid, .beta.-cyano-.alpha.-oxo-, ethyl ester Ethyl .alpha.-cyanophenylpyruvate Ethyl 3-cyano-3-phenylpyruvate Ethyl cyanophenylpyruvate Ethyl phenylcyanopyruvate NSC31650 Pyruvic acid, cyanophenyl-, ethyl ester WLN: NCR X1V1UNO2

pdb file: 90464.pdb
sdf file: 90464.sdf
directory: 90464


1,1-Dimethyl-3-phenyl-2-thiourea 1,1-Dimethyl-3-phenylthiourea 1-Phenyl-3,3-dimethylthiourea 705-62-4 N,N-Dimethyl-N'-phenylthiourea N-Phenyl-N',N'-dimethylthiourea NSC31893 Thiourea, N,N-dimethyl-N'-phenyl- U 10157 Urea, 1,1-dimethyl-3-phenyl-2-thio-

pdb file: 90627.pdb
sdf file: 90627.sdf
directory: 90627


5560-59-8 Alverine citrate Antispasmin Benzenepropanamine, N-ethyl-N-(3-phenylpropyl)-, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1) Dipropylamine, N-ethyl-3,3'-diphenyl-, citrate Dipropylamine, N-ethyl-3,3'-diphenyl-, citrate (1:1) Gamatran citrate N-Ethyl-3,3'-diphenyldipropylamine citrate (1:1) NCI 85x NSC35459 Spacolin

pdb file: 92531.pdb
sdf file: 92531.sdf
directory: 92531


1734-78-7 2-Propenoic acid, 2-methyl-3-phenyl-, ethyl ester Cinnamic acid, .alpha.-methyl-, ethyl ester NSC36614

pdb file: 93222.pdb
sdf file: 93222.sdf
directory: 93222


2-Methyl-3-phenyl-4-quinazolone 2-Methyl-3-phenylquinazolin-4-one 2385-23-1 4(3H)-Quinazolinone, 2-methyl-3-phenyl- NSC37229

pdb file: 93663.pdb
sdf file: 93663.sdf
directory: 93663


2-Propynoic acid, 3-phenyl-, ethyl ester 2216-94-6 Ethyl 3-phenylpropiolate Ethyl phenylacetylenecarboxylate Ethyl phenylpropiolate Ethyl phenylpropriolate NSC41566 Phenylacetylene monocarboxylic acid ethyl ester Propiolic acid, phenyl-, ethyl ester

pdb file: 96387.pdb
sdf file: 96387.sdf
directory: 96387


(S)-N-Acetyl-3-phenylalanine methyl ester 3618-96-0 Acetyl-L-phenylalanine methyl ester Alanine, N-acetyl-3-phenyl-, methyl ester, L- L-Phenylalanine, N-acetyl-, methyl ester Methyl N-acetyl-L-phenylalaninate N-Acetyl-L-phenylalanine methyl ester N-Acetylphenylalanine methyl ester NSC43116

pdb file: 97607.pdb
sdf file: 97607.sdf
directory: 97607


2-Chloroethyl N(sup2)-phenylcarbazate 3-Phenylcarbazic acid 2-chloroethyl ester 5923-43-3 Carbazic acid, 3-phenyl-, 2-chloroethyl ester NSC43645 WLN: G2OVMMR

pdb file: 98011.pdb
sdf file: 98011.sdf
directory: 98011


103-41-3 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, phenylmethyl ester Benzyl .gamma.-phenylacrylate Benzyl alcohol cinnamic ester Benzyl alcohol, cinnamate Benzyl cinnamate Benzylcinnamate Cinnamein Cinnamic acid, benzyl ester NSC44403 WLN: R1U1VO1R

pdb file: 98539.pdb
sdf file: 98539.sdf
directory: 98539


2-Propenamide, N-(2-hydroxyethyl)-3-phenyl- 6961-46-2 Brolitene Cinnamamide, N-(2-hydroxyethyl)- Idrocilamide LCB 29 N-(2-Hydroxyethyl)cinnamamide N-(2-Hydroxyethyl)cinnamide N-(Hydroxy-2 ethyl)cinnamamide NSC44979 Srilane WLN: Q2MV1U1R

pdb file: 98920.pdb
sdf file: 98920.sdf
directory: 98920


103-59-3 Cinnamyl isobutyrate Isobutyric acid, cinnamyl ester NSC46133 Propanoic acid, 2-methyl-, 3-phenyl-2-propenyl ester

pdb file: 99581.pdb
sdf file: 99581.sdf
directory: 99581


140-27-2 3-Phenylallyl isovalerate Butanoic acid, 3-methyl-, 3-phenyl-2-propenyl ester Cinnamyl isovalerate Isovaleric acid, cinnamyl ester NSC46141

pdb file: 99589.pdb
sdf file: 99589.sdf
directory: 99589


.alpha.-Hexylcinnamaldehyde .alpha.-Hexylcinnamic aldehyde .alpha.-n-Hexyl-.beta.-phenylacrolein 101-86-0 3-Phenyl-2-propenal dimethyl acetal Cinnamaldehyde, .alpha.-hexyl- Cinnamaldehyde, dimethyl acetal Cinnamic aldehyde dimethyl acetal Hexyl cinnamic aldehyde Hexylcinnamaldehyde NSC46150 Octanal, 2-(phenylmethylene)- WLN: VHY6 & U1R

pdb file: 99596.pdb
sdf file: 99596.sdf
directory: 99596


2-Propenoic acid, 3-phenyl-, 1-ethenyl-1,5-dimethyl-4-hexenyl ester 78-37-5 Cinnamic acid, 1,5-dimethyl-1-vinyl-4-hexenyl ester Cinnamic acid, linalyl ester Linalyl cinnamate NSC46163

pdb file: 99609.pdb
sdf file: 99609.sdf
directory: 99609


.alpha.-Amylcinnamaldehyde, methyl anthranilate Schiff base .alpha.-Amylcinnamylidene methyl anthranilate 68527-78-6 Amyl cinnamylidene methyl anthranilate Anthranilic acid, N-(2-benzylideneheptylidene)-, methyl ester Benzoic acid, 2-[[2-(phenylmethylene)heptylidene]amino]-, methyl ester Methyl N-(.beta.-pentylcinnamylidene)anthranilate Methyl N-(2-amyl-3-phenylpropenylidene)anthranilate NSC46165 WLN: 1OVR BNU1Y5&U1R

pdb file: 99611.pdb
sdf file: 99611.sdf
directory: 99611


1-Ethyl-3-phenylurea 621-04-5 N-Phenyl-N'-ethylurea NSC46782 Urea, 1-ethyl-3-phenyl- Urea, N-ethyl-N'-phenyl-

pdb file: 100114.pdb
sdf file: 100114.sdf
directory: 100114


67649-52-9 Butanedinitrile, 2-[4-(dimethylamino)phenyl]-3-phenyl- NSC47386

pdb file: 100402.pdb
sdf file: 100402.sdf
directory: 100402


1,3-Benzenediamine, 4,4'-[(4-methyl-1,3-phenylene)bis(azo)]bis[6-methyl- 4482-25-1 Astra Vesuvine B Bismarck Brown Base Bismarck Brown Base NS Bismarck Brown G Base Bismarck Brown R Base Bismarck Brown RX Base Bismarck Brown TSS Base Bismarck Brown X Base Bismark Brown Brasilazina Brown R Base C.I. 21010 C.I. Basic Brown 4 NSC47722 Vesuvine

pdb file: 100574.pdb
sdf file: 100574.sdf
directory: 100574


1-Phenyl-1-(2-pyridyl)-3-dimethylaminopropane 2-(3-Dimethylamino-1-phenylpropyl)pyridine 2-Pyridinepropanamine, N,N-dimethyl-.gamma.-phenyl- 2-[.alpha.-(2-Dimethylaminoethyl)benzyl]pyridine 2-[.alpha.-[2-(Dimethylamino)ethyl]benzyl]pyridine 3-Phenyl-3-(2-pyridyl)-N,N-dimethylpropylanine 86-21-5 AVIL Feniramine Inhiston Metron N,N-Dimethyl-3-phenyl-3-(2-pyridyl)propylamine NSC47965 PM 241 Pheniramine Prophenpyridamine Pyridine, 2-[.alpha.-[2-(dimethylamino)ethyl]benzyl]- Pyriton Trimeton Tripoton WLN: T6NJ BYR&2N1&1 p-Aminosalicylsaures salz

pdb file: 100679.pdb
sdf file: 100679.sdf
directory: 100679


.alpha.-Methylcinnamaldehyde .alpha.-Methylcinnamic aldehyde .alpha.-Methylcinnimal 101-39-3 2-Methyl-3-phenyl-2-propenal 2-Methyl-3-phenylacrolein 2-Methyl-3-phenylacrylaldehyde 2-Propenal, 2-methyl-3-phenyl- Cinnamaldehyde, .alpha.-methyl- Methyl cinnamic aldehyde NSC49286 WLN: VHYU1R

pdb file: 101529.pdb
sdf file: 101529.sdf
directory: 101529


1,1'-(4-Methyl-1,3-phenylene)bis(3,4-dihydro-4,4,6-trimethyl-2(1H)-pyrimidinethione 1-Methyl-2,4-phenylene bis[1,1'-(2-thio-4,4,6-trimethyl)] dihydropyrimidine 2(1H)-Pyrimidinethione, 1,1'-(4-methyl-1,3-phenylene)bis(3,4-dihydro-4,4,6-trimethyl- 2(1H)-Pyrimidinethione, 1,1'-(4-methyl-1,3-phenylene)bis[3,4-dihydro-4,4,6-trimethyl- 63690-23-3 NSC49836 Usaf K-1360

pdb file: 101896.pdb
sdf file: 101896.sdf
directory: 101896


1-Aziridinecarboxamide, N-phenyl- 1-Aziridinecarboxanilide 1-Phenylcarbamoylaziridine 13279-22-6 3-Phenyl-1,1-ethyleneurea N-(Phenylaminocarbonyl)aziridine N-Phenyl-N'-ethyleneurea NSC50706 Phenyl-N-carbamoylaziridine WLN: T3NTJ AVMR

pdb file: 102364.pdb
sdf file: 102364.sdf
directory: 102364


1-Ethyl-3-phenylthiocarbamide 1-Ethyl-3-phenylthiourea 2741-06-2 N-Ethyl-N'-phenylthiourea N-Phenyl-N'-ethylthiourea NSC52739 Thiourea, N-ethyl-N'-phenyl- Urea, 1-ethyl-3-phenyl-2-thio-

pdb file: 103638.pdb
sdf file: 103638.sdf
directory: 103638


(Phenoxymethyl)oxirane .gamma.-Phenoxypropylene oxide 1,2-Epoxy-3-phenoxypropane 1-Phenoxy-2,3-epoxypropane 122-60-1 2,3-Epoxypropyl phenyl ether 3-Phenoxy-1,2-epoxypropane 3-Phenoxy-1,2-propylene oxide 3-Phenyloxy-1,2-epoxypropane Benzene, (2,3-epoxypropoxy)- Ether, 2,3-epoxypropyl phenyl Ether, phenylglycidyl Fenyl-glycidylether Glycidol phenyl ether Glycidyl phenyl ether NSC53476 Oxirane, (phenoxymethyl)- Oxirane,(phenoxymethyl)-phenol-glycidaether PGE Phenol glycidyl ether Phenoxypropene oxide Phenoxypropylene oxide Phenyl 2,3-epoxypropyl ether Phenyl glycidyl ether Phenylglycydyl ether Propane, 1,2-epoxy-3-phenoxy- WLN: T3OTJ B1OR

pdb file: 103994.pdb
sdf file: 103994.sdf
directory: 103994


1-Phenyl-2-methoxycarbonyloxirane 37161-74-3 Methyl .beta.-phenylglycidate NSC53768 Oxiranecarboxylic acid, 3-phenyl-, methyl ester

pdb file: 104134.pdb
sdf file: 104134.sdf
directory: 104134


1,1,3-Trimethyl-3-phenylindan 1,1,3-Trimethyl-3-phenylindane 1,3,3-Trimethyl-1-phenylindan 1-Phenyl-1,3,3-trimethylindan 1-Phenyl-1,3,3-trimethylindane 1H-Indene, 2,3-dihydro-1,1,3-trimethyl-3-phenyl- 2,3-Dihydro-1,1,3-trimethyl-3-phenyl-1H-indene 3910-35-8 Indan, 1,1,3-trimethyl-3-phenyl- NSC55135

pdb file: 104950.pdb
sdf file: 104950.sdf
directory: 104950


1,6-Hexanediamine, N,N'-bis(3-phenyl-2-propenylidene)- 1,6-Hexanediamine, N,N'-dicinnamylidene- 140-73-8 Bis(cinnamylidene)hexamethylenediamine Diak 3 Diak no. 3 Dicinnamylidene hexamethylenediamine N,N'-Dicinnamylidene-1,6-hexamethylenediamine N,N'-Dicinnamylidene-1,6-hexanediamine N,N'-Dicinnamylidene-1,6-hexylenediamine N,N'-Dicinnamylidenehexamethylenediamine NSC56776

pdb file: 106044.pdb
sdf file: 106044.sdf
directory: 106044


2-Propenamide, N-(2-hydroxyethyl)-3-phenyl- 6961-46-2 Brolitene Cinnamamide, N-(2-hydroxyethyl)- Idrocilamide LCB 29 N-(2-Hydroxyethyl)cinnamamide N-(2-Hydroxyethyl)cinnamide N-(Hydroxy-2 ethyl)cinnamamide NSC58207 Srilane WLN: Q2MV1U1R

pdb file: 106966.pdb
sdf file: 106966.sdf
directory: 106966


620-79-1 Benzenepropanoic acid, .alpha.-acetyl-, ethyl ester Ethyl .alpha.-acetylhydrocinnamate Ethyl .alpha.-benzylacetoacetate Ethyl 2-acetyl-3-phenylpropionate Ethyl 2-benzylacetoacetate Hydrocinnamic acid, .alpha.-acetyl-, ethyl ester NSC60581

pdb file: 108574.pdb
sdf file: 108574.sdf
directory: 108574


.alpha.,.alpha.-Dimethyl-.delta.-phenylpropyl alcohol 1,1-Dimethyl-3-phenyl-1-propanol 1,1-Dimethyl-3-phenylpropanol 1-Propanol, 1,1-dimethyl-3-phenyl- 103-05-9 2-(2-Phenylethyl)-2-propanol 2-Butanol, 2-methyl-4-phenyl- 2-Methyl-4-phenyl-2-butanol Benzenepropanol, .alpha.,.alpha.-dimethyl- Benzyl-tert-butanol Dimethylphenethylcarbinol Dimethylphenylethylcarbinol NSC62145 Phenylethyl dimethyl carbinol WLN: QX1 & 1 & 2R

pdb file: 109435.pdb
sdf file: 109435.sdf
directory: 109435


2-Propenamide, N-(2-hydroxyethyl)-3-phenyl- 6961-46-2 Brolitene Cinnamamide, N-(2-hydroxyethyl)- Idrocilamide LCB 29 N-(2-Hydroxyethyl)cinnamamide N-(2-Hydroxyethyl)cinnamide N-(Hydroxy-2 ethyl)cinnamamide NSC63229 Srilane WLN: Q2MV1U1R

pdb file: 109958.pdb
sdf file: 109958.sdf
directory: 109958


.beta.-Methylstyrene .beta.-Methylstyrol .omega.-Methylstyrene 1-Phenyl-1-propene 1-Phenylpropene 1-Propene, 1-phenyl- 1-Propenylbenzene 3-Phenyl-1-propene 637-50-3 Benzene, 1-propenyl- Benzene, propenyl- Isoallylbenzene NSC65591 Propenylbenzene WLN: 1U2R

pdb file: 110899.pdb
sdf file: 110899.sdf
directory: 110899


102-40-9 2,2'-(m-Phenylenedioxy)diethanol Ethanol, 2,2'-(m-phenylenedioxy)di- Ethanol, 2,2'-[1,3-phenylenebis(oxy)]bis- NSC65613 Resorcinol bis(.beta.-hydroxyethyl) ether m-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene

pdb file: 110920.pdb
sdf file: 110920.sdf
directory: 110920


3-Phenylpropynal diethyl acetal 6142-95-6 Benzene, (3,3-diethoxy-1-propynyl)- NSC66194 Phenylpropargyl aldehyde diethyl acetal Phenylpropylargylaldehyde-diethyl acetyl Propiolaldehyde, phenyl-, diethyl acetal

pdb file: 111298.pdb
sdf file: 111298.sdf
directory: 111298


2-Propenoic acid, 3-phenyl-, 1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl ester, endo- 6330-67-2 Bornyl cinnamate Cinnamic acid, 2-bornyl ester, endo- NSC67373

pdb file: 112057.pdb
sdf file: 112057.sdf
directory: 112057


(Nitrosomethylphenyl)urea 1-Methyl-1-nitroso-3-phenylurea 21561-99-9 3-Phenyl-1-methyl-1-nitrosoharnstoff NSC68456 Urea, 1-methyl-1-nitroso-3-phenyl- Urea, N-methyl-N-nitroso-N'-phenyl- WLN: ONN1&VMR

pdb file: 112711.pdb
sdf file: 112711.sdf
directory: 112711


13331-67-4 Alanine, 3-[p-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]-N-(N-formyl-3-phenyl-L-alanyl-, ethyl ester L- NSC68989

pdb file: 113007.pdb
sdf file: 113007.sdf
directory: 113007


2-Propenoic acid, 3-phenyl-, 1-phenylethyl ester 56961-72-9 NSC71969

pdb file: 114820.pdb
sdf file: 114820.sdf
directory: 114820


3-Pyrazolin-5-one, 4-benzyl-1-(1-methyl-4-piperidyl)-3-phenyl- 3H-Pyrazol-3-one, 1,2-dihydro-2-(1-methyl-4-piperidinyl)-5-phenyl-4-(phenylmethyl)- 53-89-4 Benzometan Benzpiperilone Benzpiperylon Benzpiperylone KB 95 NSC73254 PPBP Reubenil Reublonil Telon

pdb file: 115613.pdb
sdf file: 115613.sdf
directory: 115613


13206-67-2 NSC74253 Urea, 1-(2-chloroethyl)-1-nitroso-3-phenyl- Urea, N-(2-chloroethyl)-N-nitroso-N'-phenyl-

pdb file: 116203.pdb
sdf file: 116203.sdf
directory: 116203


1008-74-8 5-Methyl-3-phenylisoxazole Isoxazole, 5-methyl-3-phenyl- NSC74482

pdb file: 116340.pdb
sdf file: 116340.sdf
directory: 116340


1,1'-Biphenyl, 3-ethyl- 1-Ethyl-3-phenylbenzene 3-Ethylbiphenyl 5668-93-9 Biphenyl, 3-ethyl- NSC75365

pdb file: 117000.pdb
sdf file: 117000.sdf
directory: 117000


1,3-Bis(2,3-epoxypropoxy)benzene 101-90-6 2,2'-[1,3-Phenylenebis(oxymethylene)]bisoxirane Araldite ere 1359 Benzene, m-bis(2,3-epoxypropoxy)- Diglycidyl ether of resorcinol Diglycidyl resorcinol ether NCI-C54966 NSC76621 Oxirane, 2,2'-[1,3-phenylenebis(oxymethylene)]bis- RDGE Resorcinol bis(2,3-epoxypropyl) ether Resorcinol diglycidyl ether Resorcinol glycidyl ether Resorcinyl diglycidyl ether WLN: T3OTJ B1OR CO1-BT3OTJ m-Bis(2,3-epoxypropoxy)benzene m-Bis(glycidyloxy)benzene

pdb file: 117759.pdb
sdf file: 117759.sdf
directory: 117759


1136-45-4 3-Phenyl-5-methylisoxazol-4-carbonsaeure 3-Phenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid 4-Isoxazolecarboxylic acid, 5-methyl-3-phenyl- 5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid Isoxazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-3-phenyl- NSC76870 WLN: T5NOJ C1 DVQ ER

pdb file: 117934.pdb
sdf file: 117934.sdf
directory: 117934


1H-Pyrazole, 3-methyl-5-phenyl- 3-Methyl-5-phenylpyrazole 3347-62-4 5-Methyl-3-phenylpyrazole Femerazol NSC78454 Phemerazole Pyrazole, 3-methyl-5-phenyl- WLN: T5MNJ C1 ER

pdb file: 118767.pdb
sdf file: 118767.sdf
directory: 118767


4926-14-1 NSC79012 s-Triazolo[4,3-a]pyridine, 5-methyl-3-phenyl-

pdb file: 119137.pdb
sdf file: 119137.sdf
directory: 119137


13907-73-8 NSC79650 Urea, 1-(2-bromoethyl)-1-nitroso-3-phenyl-

pdb file: 119552.pdb
sdf file: 119552.sdf
directory: 119552


2272-55-1 Glycidic acid, 3-phenyl-, ethyl ester, trans- NSC82271 Oxiranecarboxylic acid, 3-phenyl-, ethyl ester, trans-

pdb file: 120976.pdb
sdf file: 120976.sdf
directory: 120976


3-Phenylcarbazic acid isopropyl ester 40886-95-1 Carbazic acid, 3-phenyl-, isopropyl ester Hydrazinecarboxylic acid, 2-phenyl-, 1-methylethyl ester NSC83156 WLN: 1Y1&OVMMR

pdb file: 121390.pdb
sdf file: 121390.sdf
directory: 121390


Benzoic acid, 2-(methylamino)-, (3-phenyl-2-propenylidene)hydrazide NSC205506

pdb file: 124918.pdb
sdf file: 124918.sdf
directory: 124918


16205-14-4 2H-Azirine, 2-methyl-3-phenyl- NSC208904

pdb file: 125840.pdb
sdf file: 125840.sdf
directory: 125840


2400-02-4 3-Phenyleicosane Benzene, (1-ethyloctadecyl)- Eicosane, 3-phenyl- NSC219884

pdb file: 129956.pdb
sdf file: 129956.sdf
directory: 129956


.alpha.-p-Tolythiocinnamamide 2-Propenamide, 2-[(4-methylphenyl)thio]-3-phenyl- 73790-91-7 Cinnamamide, .alpha.-(p-tolylthio)- NSC221228 WLN: 1R DSYVZU1R

pdb file: 130328.pdb
sdf file: 130328.sdf
directory: 130328


(R)N-(5-Chloro-3,4-dihydro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-1H-2-benzopyran-7-yl)phenylalanine 303-47-9 Alanine, N-[(5-chloro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-7-isochromanyl)carbonyl]-3-phenyl-, (-)- Antibiotic 9663 L-Phenylalanine, N-[(5-chloro-3,4-dihydro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-1H-2-benzopyran-7-yl)carbonyl]-, (R)- NSC221991 OCHRATOXIN A WLN: T66 BVOT & J D1 GG IVMYVQ1R & JQ

pdb file: 130503.pdb
sdf file: 130503.sdf
directory: 130503


3-Hydroxy-3-phenylpropionic acid ethyl ester 5764-85-2 Benzenepropanoic acid, .beta.-hydroxy-, ethyl ester Ethyl 3-hydroxy-3-phenylpropanoate Hydracrylic acid, 3-phenyl-, ethyl ester NSC226071

pdb file: 131449.pdb
sdf file: 131449.sdf
directory: 131449


1031-47-6 5-Amino-1-[Bis(dimethylamino)phosphinyl]-3-phenyl-1,2,4-triazole 5-Amino-1-[bis(dimethylamide)phosphoryl]-3-phenyl-1,2,4-triazole 5-Amino-1-[bis(dimethylamido)phosphoryl]-3-phenyl-1,2,4-triazole 5-Amino-3-fenil-1-bis(-dimetilamino)-fosforil-1,2,4-triazolo 5-Amino-3-fenyl-1-bis(dimethyl-amino)-fosforyl-1,2,4-triazool 5-Amino-3-phenyl-1,2,4-triazole-1-yl-N,N,N',N'-tetramethylphosphodiamide 5-Amino-3-phenyl-1,2,4-triazolyl-1-bis(dimethylamido)phosphate 5-Amino-3-phenyl-1,2,4-triazolyl-N,N,N',N'-tetramethylphosphonamide 5-Amino-3-phenyl-1-bis (dimethyl-amino)-phosphoryle-1,2,4-triazole 5-Amino-3-phenyl-1-bis(dimethylamino)-phosphoryl-1H-1,2,4-triazol Bis(dimethylamino)-3-amino-5-phenyltriazolyl phosphine oxide ENT 27,223 NSC232670 P-(5-Amino-3-phenyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyl phosphonic diamide Phosphonic diamide, P-(5-amino-3-phenyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyl- Triamifos Triamiphos Triamphos WLN: T5NN DNJ APON1&1&N1&1 CR& EZ WP 155 Wepsin Wepsyn Wepsyn-155

pdb file: 133406.pdb
sdf file: 133406.sdf
directory: 133406


58200-02-5 Acetamide, N,N'-[5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1,3-phenylene]bis- NSC237654

pdb file: 134028.pdb
sdf file: 134028.sdf
directory: 134028


2-Propen-1-one, 1-(4-methylphenyl)-3-phenyl- 4'-Methyl-3-phenylacrylophenone 4'-Methylchalcone 4224-96-8 Chalcone, 4'-methyl- NSC240002 p-Tolyl styryl ketone

pdb file: 134350.pdb
sdf file: 134350.sdf
directory: 134350


1-Propanone, 1-[2,4-dihydroxy-3-[(2-hydroxyphenyl)methyl]-6-methoxyphenyl]-3-phenyl- 58449-06-2 NSC241906 UVARETIN

pdb file: 135075.pdb
sdf file: 135075.sdf
directory: 135075


1-Butene, 3-methyl-3-phenyl- 18321-36-3 3-Methyl-3-phenyl-1-butene Benzene, (1,1-dimethyl-2-propenyl)- NSC245058

pdb file: 136102.pdb
sdf file: 136102.sdf
directory: 136102


58200-04-7 NSC246083 Urea, N,N''-[5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1,3-phenylene]bis-

pdb file: 136440.pdb
sdf file: 136440.sdf
directory: 136440


2,5-Pyrrolidinedione, 4-ethyl-3-methyl-3-phenyl- 3-Ethyl-2-methyl-2-phenylsuccinimide 60-45-7 CI 419 CI-419 Fenimid Fenimide NSC248080 PM 1807 Succinimide, 3-ethyl-2-methyl-2-phenyl-

pdb file: 136792.pdb
sdf file: 136792.sdf
directory: 136792


2-[5-METHYL-2-(3-PHENYLINDENO[1,2-C]PYRAZOL-1(4H)-YL)-4-PYRIMIDINYL]PHENOL NSC250620

pdb file: 137223.pdb
sdf file: 137223.sdf
directory: 137223


19464-95-0 Ethyl-3-methyl-3-phenylglycidate Hydrocinnamic acid, .alpha.,.beta.-epoxy-.beta.-methyl-, ethyl ester, stereoisomer NSC251076 Oxiranecarboxylic acid, 3-methyl-3-phenyl-, ethyl ester, cis- cis-Ethyl 3-methyl-3-phenylglycidate

pdb file: 137379.pdb
sdf file: 137379.sdf
directory: 137379


27305-41-5 7,8-DIHYDRO-4-HYDROXY-8,8-DIMETHYL-3-PHENYL-2H,6H-BENZO[1,2-B:5,4-B']DIPYRAN-2-ONE NSC251160

pdb file: 137403.pdb
sdf file: 137403.sdf
directory: 137403


1-METHYL-2,5-DIOXO-3-PHENYL-4-IMIDAZOLIDINECARBOXYLIC ACID, ETHYL ESTER 56598-96-0 NSC251537

pdb file: 137456.pdb
sdf file: 137456.sdf
directory: 137456


1-(3,6-DIHYDRO-6-METHYL-3-PHENYL-2H-1,3-OXAZIN-5-YL)ETHANONE NSC252060

pdb file: 137700.pdb
sdf file: 137700.sdf
directory: 137700


2,5-DIHYDRO-5-OXO-3-PHENYL-1,2,4-TRIAZINE-6-CARBOXYLIC ACID, ETHYL ESTER 36286-76-7 NSC252114

pdb file: 137750.pdb
sdf file: 137750.sdf
directory: 137750


2-Propenoic acid, 2-methyl-3-(3-phenyl-2H-azirin-2-yl)-, methyl ester NSC255228

pdb file: 138277.pdb
sdf file: 138277.sdf
directory: 138277


1,4-Benzenediol, 2,3-dimethoxy-5-[(3-phenylpropyl) thio]-, bis(methylcarbamate) (ester) NSC267209

pdb file: 140310.pdb
sdf file: 140310.sdf
directory: 140310


3-Benzofurancarboxylic acid, 2,3-dihydro-2-oxo-3-phenyl-, ethyl ester NSC271486

pdb file: 141491.pdb
sdf file: 141491.sdf
directory: 141491


NSC271895 Pyrimidine, 1-cyclohexyl-4-ethoxyhexahydro-5,5-dimethyl-3-phenyl-

pdb file: 141556.pdb
sdf file: 141556.sdf
directory: 141556


2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, 2,3-dimethoxy-5-methyl-6-[(3-phenylpropyl)thio]- 69241-85-6 NSC274531

pdb file: 141900.pdb
sdf file: 141900.sdf
directory: 141900


61369-40-2 Benzo[g]pteridine-2,4(3H,7H)-dione, 6,8,9,10-tetrahydro-10-methyl-3-phenyl- NSC288384

pdb file: 144658.pdb
sdf file: 144658.sdf
directory: 144658


2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 6-amino-1,3-dimethyl-5-(1-oxo-3-phenyl-2-propenyl)-, (E)- NSC290115

pdb file: 145081.pdb
sdf file: 145081.sdf
directory: 145081


16699-20-0 NSC290687 Piperazine, 1-(diphenylmethyl)-4-(3-phenyl-2-propenyl)-, (E)- Piperazine, 1-cinnamyl-4-(diphenylmethyl)-, (E)-

pdb file: 145189.pdb
sdf file: 145189.sdf
directory: 145189


2H-1,3,2-Oxazaphosphorin-2-amine, 5-(1,1-dimethylethyl)tetrahydro-N,N-dimethyl-3-phenyl-, 2-oxide, cis- 70219-44-2 NSC300842 cis-2-Oxo-2-dimethylamino-3-phenyl-5-tert-butyl-1,3,2-oxazaphosphorinane

pdb file: 148129.pdb
sdf file: 148129.sdf
directory: 148129


86970-55-0 Carbamic acid, (5-amino-3-phenyl-2H-pyrido[4,3-b]-1,4-thiazin-7-yl)-, ethyl ester NSC302066

pdb file: 148390.pdb
sdf file: 148390.sdf
directory: 148390


1166-34-3 2'-((3-(Dimethylamino)propyl)thio)cinnamanilide hydrochloride 2'-((3-(Dimethylamino)propyl)thio)cinnamanilide monohydrochloride 2-Propenamide, N-(2-((3-(dimethylamino)propyl)thio)phenyl)-3-phenyl-, monohydrochloride 54-84-2 CINNAMANILIDE, 2'-((3-(DIMETHYLAMINO)PROPYL)THIO)-, MONOHYDROCHLORIDE Cinanserin hydrochloride Cinanserin hydrochloride [USAN] Cinnanserin MAPTC NSC 125717 SQ 10,643

pdb file: 148724.pdb
sdf file: 148724.sdf
directory: 148724


2,5-Pyrrolidinedione, 4-ethyl-3-methyl-3-phenyl- 3-Ethyl-2-methyl-2-phenylsuccinimide 4-Ethyl-3-methyl-3-phenyl-2,5-pyrrolidinedione 5-21-11-00239 (Beilstein Handbook Reference) 60-45-7 BRN 1534262 CI-419 FENIMIDE Fenimid Fenimida [INN-Spanish] Fenimide [USAN:BAN:INN] Fenimidum [INN-Latin] NSC 172121 PM 1807 Succinimide, 3-ethyl-2-methyl-2-phenyl- alpha-Methyl-alpha-phenyl-beta-ethylsuccinimide

pdb file: 148952.pdb
sdf file: 148952.sdf
directory: 148952


1173-88-2 4-Thia-1-azabicyclo(3.2.0)heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-6-(((5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)carbonyl)amino)-7-oxo-, (2S-(2alpha,5alpha,6beta))- 4-Thia-1-azabicyclo(3.2.0)heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-6-(5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolecarboxamide)-7-oxo- 5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl-penicillin 66-79-5 7240-38-2 EINECS 200-635-5 MPI-penicillin MPi-PC OXACILLIN Ossacillina [DCIT] Oxacilina [INN-Spanish] Oxacilline [INN-French] Oxacillinum [INN-Latin] Oxazocillin Penicillin, (5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)- Prostaphlyn

pdb file: 149104.pdb
sdf file: 149104.sdf
directory: 149104


(R,S)-3-(2-Diethylaminoethyl)-2,3-dihydro-3-phenyl-2-benzofuranon 2(3H)-BENZOFURANONE, 3-(beta-DIETHYLAMINOETHYL)-3-PHENYL- 3-(2-(Diethylamino)ethyl)-2-oxo-3-phenyl-2,3-dihydrobenzofuran 3-(2-(Diethylamino)ethyl)-3-phenyl-2(3H)-benzofuranone 3-(beta-Diethylaminoethyl)-3-phenyl-2-benzofuranone 4-18-00-07995 (Beilstein Handbook Reference) 76-65-3 AP 43 Amethone Amocaine Amolanona [INN-Spanish] Amolanone Amolanonum [INN-Latin] BRN 0287893 Butyric acid, 4-(diethylamino)-2-(o-hydroxyphenyl)-2-phenyl-, gamma-lactone gamma-Diethylamino-alpha-(o-hydroxyphenyl)-alpha-phenylbutyric acid lactone

pdb file: 149403.pdb
sdf file: 149403.sdf
directory: 149403


2,6-Piperidinedione, 3-ethyl-3-phenyl- 2-Ethyl-2-phenylglutarimide 2-Phenyl-2-ethylglutaric acid imide 3-Ethyl-3-phenyl-2,6-diketopiperidine 3-Ethyl-3-phenyl-2,6-dioxopiperidine 3-Ethyl-3-phenyl-2,6-piperidinedione 3-Phenyl-3-ethyl-2,6-diketopiperidine 3-Phenyl-3-ethyl-2,6-dioxopiperidine 77-21-4 AI3-50601 Alfimid CC 11511 DEA No. 2550 Doriden Doriden-sed Dorimide EINECS 201-012-0 Elrodorm GLUTETHIMIDE Gimid Glimid Glutarimide, 2-ethyl-2-phenyl- Glutathimid Glutethimid Glutethimide [BAN:INN] Glutethimidum [INN-Latin] Glutetimid Glutetimida [INN-Spanish] Glutetimide Glutetimide [DCIT] Glutetimidu [Polish] Gluthetimide HSDB 3088 NSC 95239 Noxiron Noxyron Ondasil Phenyl-aethyl-glutarsaeureimid [German] Rigenox Sarodormin alpha-Ethyl-alpha-phenylglutarimide alpha-Phenyl-alpha-ethylglutaric acid imide alpha-Phenyl-alpha-ethylglutarimide

pdb file: 149428.pdb
sdf file: 149428.sdf
directory: 149428


(RS)-1,3-Dimethyl-3-phenyl-2,5-pyrrolidindion 1,3-Dimethyl-3-phenyl-2,5-dioxopyrrolidine 1,3-Dimethyl-3-phenyl-pyrrolidin-2,5-dione 1,3-Dimethyl-3-phenylsuccinimide 2,5-Pyrrolidinedione, 1,3-dimethyl-3-phenyl- 2,5-Pyrrolidinedione,1,3-dimethyl-3-phenyl- 5-21-11-00209 (Beilstein Handbook Reference) 77-41-8 BRN 0168315 Celontin EINECS 201-026-7 HSDB 3124 METHSUXIMIDE Mesuximida [INN-Spanish] Mesuximide Mesuximidum Mesuximidum [INN-Latin] Methsuximid Methsuximide [BAN] Metosuccimmide [DCIT] Metsuccimide N,2-Dimethyl-2-phenylsuccinimide N-Methyl-alpha-methyl-alpha-phenylsuccinimide PM 396 Petinutin Succinimide, N,2-dimethyl-2-phenyl- alpha-Methyl-alpha-phenyl N-methyl succinimide alpha-Methylphensuximide

pdb file: 149439.pdb
sdf file: 149439.sdf
directory: 149439


2,3-Epoxy-3-phenylbutyric acid, ethyl ester 3-Methyl-3-phenylglycidic acid ethyl ester 3-Methyl-3-phenylglycidic acid, ethyl ester 3-Methyl-3-phenyloxiranecarboxylic acid, ethyl ester 5-18-06-00385 (Beilstein Handbook Reference) 77-83-8 AI3-02458 Aldehyde C-16 BRN 0012299 Butanoic acid, 2,3-epoxy-3-phenyl-, ethyl ester C-16 aldehyde CCRIS 2624 EINECS 201-061-8 EMPG ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE Ethyl 2,3-epoxy-2-methyl-3-phenylpropionate Ethyl 2,3-epoxy-3-methyl-3-phenylpropionate Ethyl 2,3-epoxy-3-phenylbutyrate Ethyl 3-methyl-3-phenylglycidate Ethyl 3-methyl-3-phenyloxiranecarboxylate Ethyl alpha,beta-epoxy-beta-methylhydrocinnamate Ethyl alpha,beta-epoxy-beta-methylphenylpropionate Ethyl ester of 2,3-epoxy-3-phenylbutanoic acid Ethyl(methylphenyl)glycidate FEMA No. 2444 Fraeseol HSDB 1150 Hydrocinnamic acid, alpha,beta-epoxy-beta-methyl-, ethyl ester NSC 27905 Oxiranecarboxylic acid, 3-methyl-3-phenyl-, ethyl ester Strawberry aldehyde alpha,beta-Epoxy-beta-methylhydrocinnamic acid, ethyl ester

pdb file: 149464.pdb
sdf file: 149464.sdf
directory: 149464


1,5-Dimethyl-1-vinyl-4-hexen-1-yl cinnamate 1,5-Dimethyl-1-vinyl-4-hexenyl cinnamate 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, cinnamate 1-Ethenyl-1,5-dimethyl-4-hexenyl 3-phenyl-2-propenoate 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, 1,5-dimethyl-1-vinyl-4-hexen-1-yl ester 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, 1-ethenyl-1,5-dimethyl-4-hexenyl ester 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-yl 3-phenylpropenoate 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-yl beta-phenylacrylate 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-yl cinnamate 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-yl cinnamtae 3-Phenyl-2-propenoic acid, 1,5-dimethyl-1-vinyl-4-hexen-1-yl ester 4-09-00-02010 (Beilstein Handbook Reference) 4-Hexen-1-ol, 1,5-dimethyl-1-vinyl-, cinnamate 78-37-5 AI3-02451 BRN 3140688 CINNAMIC ACID, LINALYL ESTER Cinnamic acid, 1,5-dimethyl-1-vinyl-4-hexen-1-yl ester Cinnamic acid, 1,5-dimethyl-1-vinyl-4-hexenyl ester Cinnamic acid, 1,5-dimethyl-1-vinyl-4-hexenyl ester (8CI) EINECS 201-110-3 FEMA No. 2641 Linalyl 3-phenylpropenoate Linalyl cinnamate NSC 46163

pdb file: 149495.pdb
sdf file: 149495.sdf
directory: 149495


(E)-1-(6-((3-Acetyl-2,4,6-trihydroxy-5-methylphenyl)methyl)-5,7-dihydroxy-2,2-dimethyl-2H-1-benzopyran-8-yl)-3-phenyl-2-propen-1-one 5-18-05-00695 (Beilstein Handbook Reference) 82-08-6 ACETOPHENONE, 3'-((8-CINNAMOYL-5,7-DIHYDROXY-2,2-DIMETHYL-2H-1-BENZOPYRAN-6-YL)M Acetophenone, 3'-((8-cinnamoyl-5,7-dihydroxy-2,2-dimethyl-2H-1-benzopyran-6-yl)methyl)-2',4',6'-trihydroxy-5'-methyl- BRN 0070757 EINECS 201-395-4 Kamalin Mallotoxin NSC 56346 NSC 94525 Rottlerin

pdb file: 149677.pdb
sdf file: 149677.sdf
directory: 149677


1-Phenyl-1-(2-pyridyl)-3-dimethylaminopropane 132-20-7 2-(3-Dimethylamino-1-phenylpropyl)pyridine 2-(alpha-(2-Dimethylaminoethyl)benzyl)pyridine 2-Pyridinepropanamine, N,N-dimethyl-gamma-phenyl- 2-Pyridinepropanamine, N,N-dimethyl-gamma-phenyl- (9CI) 3-Phenyl-3-(2-pyridyl)-N,N-dimethylpropylanine 5-22-10-00487 (Beilstein Handbook Reference) 86-21-5 BRN 0192445 EINECS 201-656-2 Feniramina [INN-Spanish] Feniramine N,N-Dimethyl-3-phenyl-3-(2-pyridyl)propylamine NCI-C60695 NSC 47965 PHENIRAMINE Pheniraminum [INN-Latin] Prophenpyridamine Pyridine, 2-(alpha-(2-(dimethylamino)ethyl)benzyl)- Pyriton Trimeton Tripoton

pdb file: 149834.pdb
sdf file: 149834.sdf
directory: 149834


(+-)-N-Methyl-2-phenylsuccinimide 1-Methyl-3-phenyl-2,5-pyrrolidinedione 1-Methyl-3-phenylpyrrolidin-2,5-dione 2,5-Pyrrolidinedione, 1-methyl-3-phenyl-, (+-)- 5-21-11-00188 (Beilstein Handbook Reference) 86-34-0 AI3-20372 BRN 0155329 EINECS 201-664-6 Epimid Fenosuccimide Fensuccimide [DCIT] Fensuximida [INN-Spanish] Lifene Methylphenylsuccinimide Milontin N-METHYL-2-PHENYL SUCCINIMIDE N-Methyl-alpha-phenylsuccinimide PM 334 Phensuximide Phensuximide [BAN:INN] Phensuximidum [INN-Latin] Phenylsuximide Succinimide, N-methyl-2-phenyl- Succitimal

pdb file: 149840.pdb
sdf file: 149840.sdf
directory: 149840


1-Ethoxy-3-phenylpropane-1,3-dione 4-10-00-02756 (Beilstein Handbook Reference) 94-02-0 AI3-01353 Acetic acid, benzoyl-, ethyl ester BRN 0389944 Benzenepropanoic acid, beta-oxo-, ethyl ester Benzoylacetic acid ethyl ester EINECS 202-295-3 ETHYL BENZOYLACETATE Ethyl 3-oxo-3-phenylpropanoate Ethyl 3-phenyl-3-oxopropanoate Ethyl benzoyl acetate Ethyl beta-oxobenzenepropanoate FEMA No. 2423 NSC 227214

pdb file: 150209.pdb
sdf file: 150209.sdf
directory: 150209


1,3-DIPHENYL-2-PROPEN-1-ONE 1,3-Diphenyl-1-propen-3-one 1,3-Diphenylpropenone 1-Benzoyl-1-phenylethene 1-Benzoyl-2-phenylethene 1-Phenyl-2-benzoylethylene 2-Benzalacetophenone 2-Benzylideneacetophenone 2-Propen-1-one, 1,3-diphenyl- 3-Phenylacrylophenone 94-41-7 AI3-00946 Acrylophenone, 3-phenyl- Benzalacetophenone Benzylidene acetophenone Benzylidenecetophenone CCRIS 2213 Chalcone Chalkone Cinnamophenone EINECS 202-330-2 NSC 26612 Phenyl 2-phenylvinyl ketone Phenyl styryl ketone Styryl phenyl ketone alpha-Benzylideneacetophenone beta-Benzoylstyrene beta-Phenylacrylophenone

pdb file: 150232.pdb
sdf file: 150232.sdf
directory: 150232


101-39-3 2-07-00-00291 (Beilstein Handbook Reference) 2-Methyl-3-phenyl-2-propenal 2-Methyl-3-phenylacrolein 2-Methyl-3-phenylacrylaldehyde 2-Methylcinnamaldehyde 2-Propenal, 2-methyl-3-phenyl- 3-Phenyl-2-methylacrolein AI3-26230 ALPHA-METHYLCINNAMALDEHYDE BRN 0507514 CCRIS 6257 Cinnamaldehyde, alpha-methyl Cinnamaldehyde, alpha-methyl- EINECS 202-938-8 FEMA No. 2697 Methyl cinnamic aldehyde NSC 22283 alpha-Methyl cinnamaldehyde alpha-Methylcinnamic aldehyde alpha-Methylcinnimal

pdb file: 150637.pdb
sdf file: 150637.sdf
directory: 150637


1,1-Dimethyl-3-phenylurea 1-Phenyl-3,3-dimethylurea 101-42-8 3-Phenyl-1,1-dimethylurea 4-12-00-00735 (Beilstein Handbook Reference) Amicure UR BRN 2208535 Caswell No. 457 Croptex Chrome Croptex Ruby Dibar Dybar Dyhard RU 300 Dyhard UR 300 EINECS 202-941-4 EPA Pesticide Chemical Code 035507 Electrum FENURON Falisilvan Fenidin Fenuron [ANSI:BSI:ISO] Fikure 62U HSDB 6639 Herbon Yellow N,N-Dimethyl-N'-phenylurea N-Phenyl-N',N'-dimethylurea Omicure 94 PUD PUD (herbicide) Quintex Red Urea, 1,1-dimethyl-3-phenyl- Urea, N,N-dimethyl-N'-phenyl-

pdb file: 150640.pdb
sdf file: 150640.sdf
directory: 150640


1-HEPTANOL, 2-BENZYLIDENE- 1-Heptanol, 2-(phenylmethylene)- 101-85-9 2-(Phenylmethylene)-1-heptanol 2-Amyl-3-phenyl-2-propen-1-ol 2-Benzylidene-1-heptanol 2-Benzylideneheptanol 2-Pentyl-3-phenylprop-2-en-1-ol 2-Pentylcinnamic alcohol 3-06-00-02542 (Beilstein Handbook Reference) AI3-28807 BRN 3127316 Buxinol EINECS 202-982-8 FEMA No. 2065 alpha-Amylcinnamic alcohol alpha-Amylcinnamyl alcohol alpha-Pentylcinnamyl alcohol

pdb file: 150664.pdb
sdf file: 150664.sdf
directory: 150664


101-86-0 2-(Phenylmethylene)octanal 2-Benzylideneoctanal 2-Hexyl-3-phenyl-2-propenal 2-Hexylcinnamaldehyde AI3-05096 CINNAMALDEHYDE, alpha-HEXYL- EINECS 202-983-3 FEMA No. 2569 Hexyl cinnamic aldehyde Hexyl cinnamic aldehyde (VAN) NSC 406799 Octanal, 2-(phenylmethylene)- alpha-Hexyl-beta-phenylacrolein alpha-Hexylcinnamaldehyde alpha-Hexylcinnamic aldehyde alpha-Hexylcinnamyl aldehyde alpha-n-Hexyl-beta-phenylacrolein

pdb file: 150665.pdb
sdf file: 150665.sdf
directory: 150665


1,3-Bis(2,3-epoxypropoxy)benzene 1,3-Diglycidyloxybenzene 101-90-6 168331-52-0 2,2'-(1,3-Phenylenebis(oxymethylene))bisoxirane 2,2'-(1,3-Phenylenebis(oxymethylene)bisoxirane) 5-17-03-00024 (Beilstein Handbook Reference) Araldite ERE 1359 BRN 0203671 Benzene, m-bis(2,3-epoxypropoxy)- Benzene, m-bis(2,3-epoxypropoxy)- (8CI) CCRIS 1424 DGRE DIGLYCIDYL RESORCINOL ETHER Diglycidyl ether of resorcinol Diglycidylresorcinol ether EINECS 202-987-5 ERE 1359 HSDB 4166 NCI-C54966 NSC 76621 Oxirane, 2,2'-(1,3-phenylenebis(oxymethylene))bis- Resorcinol bis(2,3-epoxypropyl) ether Resorcinol diglycidyl ether Resorcinyl diglycidyl ether m-Bis(2,3-epoxypropoxy)benzene m-Bis(glycidyloxy)benzene meta-Bis(2,3-epoxypropoxy benzene) meta-Bis(glycidyloxy)benzene

pdb file: 150666.pdb
sdf file: 150666.sdf
directory: 150666


1,1-Dimethyl-3-phenyl-1-propanol 1,1-Dimethyl-3-phenylpropanol 1,1-Dimethyl-3-phenylpropyl alcohol 1-Propanol, 1,1-dimethyl-3-phenyl- (8CI) 103-05-9 2-(2-Phenylethyl)-2-propanol 2-BUTANOL, 2-METHYL-4-PHENYL- 2-Methyl-4-phenyl-2-butanol 2-Methyl-4-phenylbutan-2-ol 2-Phenethyl-2-propanol 4-06-00-03380 (Beilstein Handbook Reference) AI3-24192 BRN 2076770 Benzenepropanol, alpha,alpha-dimethyl- Benzyl-t-butanol Benzyl-tert-butanol Dimethyl phenylethyl carbinol Dimethylphenethylcarbinol Dimethylphenylethyl carbinol Dimethylphenylethylcarbinol EINECS 203-074-4 FEMA No. 3629 NSC 62145 Phenethyl dimethyl carbinol Phenylethyl dimethyl carbinol alpha,alpha-Dimethyl-gamma-phenylpropyl alcohol alpha,alpha-Dimethylbenzenepropanol

pdb file: 150713.pdb
sdf file: 150713.sdf
directory: 150713


1,1-Dimethyl-3-phenylpropan-1-yl acetate 1,1-Dimethyl-3-phenylpropyl acetate 103-07-1 2-Butanol, 2-methyl-4-phenyl-, acetate 2-Methyl-4-phenyl-2-butanyl acetate 2-Methyl-4-phenyl-2-butyl acetate 4-06-00-03380 (Beilstein Handbook Reference) ACETIC ACID, (1,1-DIMETHYL-3-PHENYLPROPYL) ESTER AI3-24193 BRN 2522047 Benzenepropanol, alpha,alpha-dimethyl-, acetate Dimethyl phenethyl carbinyl acetate Dimethylphenethylcarbinyl acetate Dimethylphenylethylcarbinyl acetate Dmpec acetate EINECS 203-077-0 FEMA No. 2735 Phenylethyl dimethyl carbinyl acetate alpha,alpha-Dimethylbenzenepropanol acetate alpha,alpha-Dimethylbenzenepropyl acetate

pdb file: 150714.pdb
sdf file: 150714.sdf
directory: 150714


103-25-3 AI3-02453 Benzenepropanoic acid, methyl ester EINECS 203-092-2 FEMA No. 2741 Hydrocinnamic acid, methyl ester Hydrocinnamic acid, methyl ester (8CI) METHYL PHENYLPROPIONATE Methyl 3-phenylpropanoate Methyl 3-phenylpropionate Methyl benzenepropanoate Methyl beta-phenylpropionate Methyl dihydrocinnamate Methyl hydrocinnamate NSC 10128 beta-Phenylpropionic acid methyl ester

pdb file: 150724.pdb
sdf file: 150724.sdf
directory: 150724


103-26-4 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, methyl ester AI3-00579 CINNAMIC ACID, METHYL ESTER Cinnamic acid methyl ester EINECS 203-093-8 FEMA No. 2698 Methyl 3-phenyl-2-propenoate Methyl 3-phenylacrylate Methyl 3-phenylpropenoate Methyl cinnamate Methyl cinnamate (natural) Methyl cinnamylate NSC 9411

pdb file: 150725.pdb
sdf file: 150725.sdf
directory: 150725


103-36-6 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, ethyl ester 3-Phenyl-2-propenoic acid, ethyl ester AI3-00667 BRN 1238804 Cinnamic acid ethyl ester Cinnamic acid, ethyl ester EINECS 203-104-6 ETHYL CINNAMATE Ethyl 3-phenyl-2-propenoate Ethyl 3-phenylacrylate Ethyl 3-phenylpropenoate Ethyl benzylideneacetate Ethyl beta-phenylacrylate Ethyl cinnamate (natural) Ethyl trans-cinnamate Ethylcinnamate Ethylcinnamoate FEMA No. 2430 NSC 6773

pdb file: 150731.pdb
sdf file: 150731.sdf
directory: 150731


103-41-3 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, phenylmethyl ester 3-Phenyl-2-propenoic acid phenylmethyl ester 8014-16-2 AI3-01268 BENZYL CINNAMATE Benzyl 3-phenylpropenoate Benzyl alcohol, cinnamate Benzyl alcohol, cinnamic ester Benzyl gamma-phenylacrylate Benzyl-3-phenylpropenoate Benzylcinnamate Benzylcinnamoate Benzylester kyseliny skoricove [Czech] Cinnamein Cinnamic acid, benzyl ester EINECS 203-109-3 FEMA No. 2142 HSDB 359 NSC 11780 Phenylmethyl 3-phenyl-2-propenoate trans-Cinnamic acid benzyl ester

pdb file: 150734.pdb
sdf file: 150734.sdf
directory: 150734


103-53-7 2-Phenylethyl 3-phenylpropenoate 2-Phenylethyl cinnamate 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, 2-phenylethyl ester AI3-01026 Benzylcarbinyl 3-phenylpropenoate Benzylcarbinyl cinnamate CINNAMIC ACID, PHENETHYL ESTER EINECS 203-120-3 FEMA No. 2863 NSC 16962 Phenethyl cinnamate Phenylethyl cinnamate beta-Phenethyl beta-phenylacrylate

pdb file: 150741.pdb
sdf file: 150741.sdf
directory: 150741


103-58-2 3-Phenylpropyl 2-methylpropanoate 3-Phenylpropyl isobutyrate 3-Phenylpropyl isobutyrate (natural) 4-06-00-03201 (Beilstein Handbook Reference) BRN 2454387 EINECS 203-125-0 FEMA No. 2893 Hydrocinnamyl 2-methylpropanoate Hydrocinnamyl isobutyrate ISOBUTYRIC ACID, 3-PHENYLPROPYL ESTER NSC 404455 Phenylpropyl 2-methylpropanoate, beta- Phenylpropyl isobutyrate Propanoic acid, 2-methyl-, 3-phenylpropyl ester

pdb file: 150744.pdb
sdf file: 150744.sdf
directory: 150744


103-59-3 2-06-00-00527 (Beilstein Handbook Reference) 2-Methyl-propanoic acid, 3-phenyl-2-propenyl ester 3-Phenyl-2-propen-1-yl 2-methylpropanoate 3-Phenyl-2-propen-1-yl isobutyrate AI3-24262 BRN 3130772 Cinnamyl 2-methylpropanoate Cinnamyl isobutyrate EINECS 203-126-6 FEMA No. 2297 ISOBUTYRIC ACID, CINNAMYL ESTER NSC 46133 Propanoic acid, 2-methyl-, 3-phenyl-2-propenyl ester

pdb file: 150745.pdb
sdf file: 150745.sdf
directory: 150745


1-Phenyl-2-propanone 103-79-7 136675-26-8 2-Propanone, 1-phenyl- 3-Phenyl-2-propanone AI3-02938 BENZYLMETHYL KETONE Benzyl methyl ketone DEA No. 8501 EINECS 203-144-4 Methyl benzyl ketone NSC 9827 P2P Phenyl-2-propanone Phenylacetone Phenylmethyl methyl ketone

pdb file: 150760.pdb
sdf file: 150760.sdf
directory: 150760


121-39-1 2-Ethyl-3-phenylglycidate 3-Phenylglycidic acid, ethyl ester 5-18-06-00373 (Beilstein Handbook Reference) AI3-07356 BRN 0163394 CCRIS 2623 EINECS 204-467-3 ETHYL 2,3-EPOXY-3-PHENYLPROPIONATE Ethyl 3-phenyl-2,3-epoxypropionate Ethyl 3-phenylglycidate Ethyl 3-phenyloxirane-2-carboxylate Ethyl 3-phenyloxiranecarboxylate Ethyl alpha,beta-epoxy-alpha-phenylpropionate Ethyl alpha,beta-epoxyhydrocinnamate Ethyl phenylglycidate FEMA No. 2454 Glycidic acid, 3-phenyl-, ethyl ester HSDB 5404 NSC 8899 Oxiranecarboxylic acid, 3-phenyl-, ethyl ester

pdb file: 151627.pdb
sdf file: 151627.sdf
directory: 151627


1-(Diphenylmethyl)-4-(3-phenyl-2-propenyl)piperazine 1-Cinnamyl-4-(diphenylmethyl)piperazine 298-57-7 5-23-01-00233 (Beilstein Handbook Reference) 516 MD 7002-58-6 BRN 0626121 CINNARIZINE Cinarizina [INN-Spanish] Cinnarizine [USAN:BAN:INN:JAN] Cinnarizinum [INN-Latin] Dimitron Dimitronal EINECS 206-064-8 Folcodal Glanil Labyrin Lazeta Marisan Midronal Mitronal Piperazine, 1-(diphenylmethyl)-4-(3-phenyl-2-propenyl)- Piperazine, 1-cinnamyl-4-(diphenylmethyl)- R 1575 R 516 Sepan Stugeron Stutgeron Stutgin Toliman

pdb file: 152478.pdb
sdf file: 152478.sdf
directory: 152478


(+-)-Benzedrine (+-)-alpha-Methylbenzeneethanamine (+-)-alpha-Methylphenethylamine (+-)-alpha-Methylphenylethylamine (Phenylisopropyl)amine 1-Methyl-2-phenylethylamine 1-Phenyl-2-amino-propan [German] 1-Phenyl-2-aminopropane 1-Phenyl-2-aminopropane (VAN) 1-Phenyl-2-propanamine 1-Phenyl-2-propylamine 17108-96-2 2-Amino-1-phenylpropane 3-Phenyl-2-propylamine 300-62-9 60-13-9 60-15-1 96332-84-2 AI3-02438 AMPHETAMINE Actedron Adderall Adderall XR Adipan Allodene Amfetamina [INN-Spanish] Amfetamina [Italian] Amfetamine Amfetaminum [INN-Latin] Amphetamine, its salts, optical isomers, and salts of its optical isomers Anfetamina [Spanish] Anorexide Anorexine Benzebar Benzedrine Benzeneethanamine, alpha-methyl- Benzeneethanamine, alpha-methyl-, (+-)- Benzolone DEA No. 1100 Desoxynorephedrine EINECS 200-458-3 EINECS 206-096-2 Elastonon Fenopromin Fenylo-izopropylaminyl [Polish] Finam HSDB 3287 Isoamyne Isomyn Mecodrin Mydrial NSC 27159 Norephedrane Novydrine Obesin Obesine Oktedrin Ortedrine Percomon Phenamine Phenedrine Phenethylamine, alpha-methyl- Phenethylamine, alpha-methyl-, (+-)- Profamina Propisamine Protioamphetamine Psychedrine Raphetamine Rhinalator

pdb file: 152506.pdb
sdf file: 152506.sdf
directory: 152506


(-)-N-((5-Chloro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-7-isochromanyl)carbonyl)-3-phenylalanine (R)-N-((5-Chloro-3,4-dihydro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-1 H-2-benzopyran-7-yl)carbonyl)phenylalanine (R)-N-((5-Chloro-3,4-dihydro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-1H-benzo(c)pyran-7-yl)carbonyl)-3-phenylalanine 303-47-9 5-18-09-00056 (Beilstein Handbook Reference) Alanine, N-((5-chloro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-7-isochromanyl)carbonyl)-3-phenyl-, (-)- Antibiotic 9663 BRN 1301486 CCRIS 2382 EINECS 206-143-7 HSDB 4305 L-Phenylalanine, N-((5-chloro-3,4-dihydro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-1H-2-benzopyran-7-yl)carbonyl)-, (R)- N-(((3R)-5-Chloro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-7-isochromanyl)carbonyl)-3-phenyl-L-alanine NCI-C56586 NSC 201422 OCHRATOXIN A Phenylalanine - ochratoxin A

pdb file: 152549.pdb
sdf file: 152549.sdf
directory: 152549


(3-Hydroxy-3-phenyl-3-(2-thienyl)propyl)trimethylammonium iodide 2-Thiophenepropanaminium, gamma-hydroxy-N,N,N-trimethyl-gamma-phenyl-, iodide 357-76-6 AMMONIUM, (3-HYDROXY-3-PHENYL-3-(2-THIENYL)PROPYL)TRIMETHYL-, IODIDE

pdb file: 152868.pdb
sdf file: 152868.sdf
directory: 152868


1-(p-Hydroxyphenyl)-2-(1'-methyl-3'-phenylpropylamino)-1-propanol 4-Hydroxy-alpha-(1-((1-methyl-3-phenylpropyl)amino)ethyl)benzenemethanol 447-41-6 849-55-8 Benzenemethanol, 4-hydroxy-alpha-(1-((1-methyl-3-phenylpropyl)amino)ethyl)- Benzyl alcohol, p-hydroxy-alpha-(1-((1-methyl-3-phenylpropyl)amino)ethyl)- Bufenina [INN-Spanish] Buphenin Buphenine Bupheninum [INN-Latin] CS 6712 EINECS 207-182-2 HSDB 3137 NYLIDRIN Nilidrine Nylidrinum Phenyl-sec-butyl norsuprifen SKF 1700-A Suprifen-psb p-Hydroxy-N-(1-methyl-3-phenylpropyl)norephedrine p-Hydroxy-alpha-(1-((1-methyl-3-phenylpropyl)amino)ethyl)benzyl alcohol

pdb file: 153165.pdb
sdf file: 153165.sdf
directory: 153165


3,8-DIAZABICYCLO(3.2.1)OCTANE, 3-(3-PHENYL-3-BUTENYL)-8-PROPIONYL 3-(3-Methyl-3-phenylallyl)-8-propionyl-3,8-diazabicyclo(3.2.1)octane 448-32-8 BRN 0541925

pdb file: 153167.pdb
sdf file: 153167.sdf
directory: 153167


1-Propanol, 3-(diethylamino)-, cinnamate, hydrochloride 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, 3-(diethylamino)propyl ester, hydrochloride (9CI) 538-66-9 Apothesine hydrochloride CINNAMIC ACID, 3-(DIETHYLAMINO)PROPYL ESTER, HYDROCHLORIDE Cinnamate du diethylamino-propanolchlorhydrate [French] Cinnamyl diethylaminopropanol hydrochloride gamma-Diethylaminopropyl cinnamate hydrochloride

pdb file: 154167.pdb
sdf file: 154167.sdf
directory: 154167


1-(3-Hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester 3627-49-4 4-Piperidinecarboxylic acid, 1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenyl-,

pdb file: 154530.pdb
sdf file: 154530.sdf
directory: 154530


1,2-Propanedione, 1-phenyl- 1-PHENYL-1,2-PROPANEDIONE 1-Phenylpropane-1,2-dione 3-Phenyl-2,3-propanedione 30581-69-2 579-07-7 AI3-23868 Acetyl benzoyl Acetylbenzoyl Benzoyl methyl ketone Benzoylacetyl CCRIS 6297 EINECS 209-435-2 FEMA No. 3226 Methyl phenyl diketone Methyl phenyl glyoxal Methylphenylglyoxal NSC 7643 Phenyl methyl diketone Phenylmethyldiketone

pdb file: 154664.pdb
sdf file: 154664.sdf
directory: 154664


614-27-7 EINECS 210-373-3 ETHYL BENZOYLFORMATE Methyl 3-oxo-3-phenylpropionate

pdb file: 155273.pdb
sdf file: 155273.sdf
directory: 155273


1-Ethyl-3-phenylurea 4-12-00-00735 (Beilstein Handbook Reference) 621-04-5 BRN 2087534 N-Phenyl-N'-ethylurea NSC 46782 UREA, 1-ETHYL-3-PHENYL- Urea, N-ethyl-N'-phenyl- (9CI)

pdb file: 155430.pdb
sdf file: 155430.sdf
directory: 155430


1-Phenyl-1-propene 1-Phenylpropene 1-Propene, 1-phenyl- 1-Propenylbenzene 3-05-00-01185 (Beilstein Handbook Reference) 3-Phenyl-1-propene 637-50-3 BETA-METHYL STYRENE BRN 1679279 Benzene, 1-propenyl- (9CI) Benzene, propenyl- Benzene, propenyl- (VAN) (8CI) EINECS 211-287-9 HSDB 6504 Isoallylbenzene NSC 65591 Propenyl benzene Propenylbenzene beta-Methylstyrene beta-Methylstyrol

pdb file: 155821.pdb
sdf file: 155821.sdf
directory: 155821


(2-Cyanoethyl)benzene 2-Phenylethyl cyanide 3-Phenylpropanenitrile 3-Phenylpropionitrile 3-Phenylpropiononitrile 4-09-00-01764 (Beilstein Handbook Reference) 645-59-0 AI3-23733 BRN 0636348 Benzenepropanenitrile Benzenepropionitrile EINECS 211-447-8 HYDROCINNAMONITRILE Hydrocinnamique nitrile [French] NSC 16936 Phenethyl cyanide Phenylpropionitrile

pdb file: 155909.pdb
sdf file: 155909.sdf
directory: 155909


1-Phenyl-2-propen-1-one 2-Propen-1-one, 1-phenyl- (9CI) 2-Propenophenone 3-Oxo-3-phenylpropene 4-07-00-00995 (Beilstein Handbook Reference) 768-03-6 Acetophenone, 2-methylene- Acrylophenone Acrylophenone (8CI) BRN 0635987 EINECS 212-190-4 Ethylene, benzoyl- KETONE, PHENYL VINYL NSC 174109 Phenyl vinyl ketone Phenylvinyl ketone Phenylvinylketone Vinyl phenyl ketone

pdb file: 156381.pdb
sdf file: 156381.sdf
directory: 156381


1,3-Benzenediamine, 2-methyl- 15481-70-6 2,4-Toluene diamine 2,6-DIAMINOTOLUENE 2,6-Diamino-1-methylbenzene 2,6-Toluylenediamine 2,6-Tolylenediamine 2-Methyl-1,3-benzenediamine 2-Methyl-1,3-phenylenediamine 2-Methyl-m-phenylenediamine 3-13-00-00291 (Beilstein Handbook Reference) 823-40-5 BRN 2079476 Benzenediamine, ar-methyl- CCRIS 3031 EINECS 212-513-9 HSDB 4131 NCI-C50317 NSC 147490 RCRA waste no. U221 Toluene, 2,6-diamino- Toluene-2,6-diamine Toluenediamine o-Toluene diamine

pdb file: 156558.pdb
sdf file: 156558.sdf
directory: 156558


1-p-Hydroxyphenyl-2-(1'-methyl-3'-phenylpropylamino)-1-propanol hydrochloride 3595-06-0 447-41-6 849-55-8 900-01-6 91408-84-3 Arlibide Arlidin BENZYL ALCOHOL, p-HYDROXY-alpha-(1-((1-METHYL-3-PHENYLPROPYL)AMINO)ETHYL)-, HYDR Benzenemethanol, 4-hydroxy-alpha-(1-((1-methyl-3-phenylpropyl)amino)ethyl)-, hydrochloride Benzyl alcohol, p-hydroxy-alpha-(1-((1-methyl-3-phenylpropyl)amino)ethyl)-, hydrochloride Bufedon Buphedrin Buphenin hydrochloride Buphenine hydrochloride Dilatol Dilydrin EINECS 212-701-0 NSC 142004 Nylidrin hydrochloride Penitardon Rolidrin Rudilin Suprifen psb hydrochloride Tocodilydrin Tocodrin Vasiten Verina p-Hydroxy-alpha-(1-((1-methyl-3-phenylpropyl)amino)ethyl)benzyl alcohol hydrochloride

pdb file: 156675.pdb
sdf file: 156675.sdf
directory: 156675


3-Phenyl-5-(2-piperidinoethyl)isoxazole citrate 58446-07-4 912-12-9 ISOXAZOLE, 3-PHENYL-5-(2-PIPERIDINOETHYL)-, CITRATE

pdb file: 156840.pdb
sdf file: 156840.sdf
directory: 156840


3-Phenyl-5-(2-(dimethylamino)ethyl)isoxazole hydrochloride 952-29-4 ISOXAZOLE, 5-(2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL)-3-PHENYL-, HYDROCHLORIDE

pdb file: 157052.pdb
sdf file: 157052.sdf
directory: 157052


1,2,4-OXADIAZOLE, 5-(2-(DIETHYLAMINO)ETHYL)-3-PHENYL- 1219-20-1 1949-20-8 3-Phenyl-5-(beta-diethylaminoethyl)-1,2,4-oxodiazole 5-(2-(Diethylamino)ethyl)-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole 5-(2-Diethylaminoethyl)-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole 5-(2-Dietilaminoetil)-3-fenil-1,2,4-oxadiazolo [Italian] 683 M 959-14-8 AF 438 BRN 0527181 Bredon Broncatar EINECS 213-493-4 Jatan N,N-Diethyl-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole-5-ethanamine Ossolamina [DCIT] Oxolamina [INN-Spanish] Oxolamina [Italian] Oxolamine Oxolamine [DCF:INN] Oxolaminum [INN-Latin] Oxolev Oxolev A Perebron

pdb file: 157072.pdb
sdf file: 157072.sdf
directory: 157072


3-Phenyl-5-(2-(diethylamino)ethyl)isoxazole citrate 985-69-3 ISOXAZOLE, 5-(2-(DIETHYLAMINO)ETHYL)-3-PHENYL, CITRATE (1:1)

pdb file: 157129.pdb
sdf file: 157129.sdf
directory: 157129


1-Methyl-3-phenylurea 1007-36-9 3-PHENYL-1-METHYLUREA 4-12-00-00734 (Beilstein Handbook Reference) BRN 0742887 CCRIS 2709 Defenuron IPO 4328 N-Methyl-N'-phenylurea N-Phenyl-N'-methylurea NSC 10989 Urea, 1-methyl-3-phenyl- Urea, N-methyl-N'-phenyl- (9CI)

pdb file: 157202.pdb
sdf file: 157202.sdf
directory: 157202


1010-48-6 3-Phenylisopentanoic acid 4-09-00-01874 (Beilstein Handbook Reference) AI3-19952 BETA,BETA-DIMETHYLBENZENEPROPIONIC ACID BRN 2088152 Benzenepropanoic acid, beta,beta-dimethyl- (9CI) Hydrocinnamic acid, beta,beta-dimethyl- NSC 1046 NSC 200697 NSC 408029 beta,beta-Dimethylbenzenepropanoic acid beta,beta-Dimethylhydrocinnamic acid beta-Phenylisovaleric acid

pdb file: 157212.pdb
sdf file: 157212.sdf
directory: 157212


1,1-Diethyl-3-phenylurea 1014-72-8 4-12-00-00736 (Beilstein Handbook Reference) BRN 2094731 UREA, 1,1-DIETHYL-3-PHENYL-

pdb file: 157227.pdb
sdf file: 157227.sdf
directory: 157227


1031-47-6 3-Phenyl-5-amino-1,2,4-triazolyl-(1)-(N,N'-tetramethyl) diamidophosphonate 5-26-08-00190 (Beilstein Handbook Reference) 5-Amino-1-(bis(dimethylamino)phosphinyl)-3-phenyl-1,2,4-triazole 5-Amino-1-bis(dimethylamide)phosphoryl-3-phenyl-1,2,4-triazole 5-Amino-1-bis(dimethylamido)phosphoryl-3-phenyl-1,2,4-triazole 5-Amino-3-fenil-1-bis(-dimetilamino)-fosforil-1,2,4-triazolo [Italian] 5-Amino-3-fenyl-1-bis(dimethyl-amino)-fosforyl-1,2,4-triazool [Dutch] 5-Amino-3-phenyl-1,2,4-triazole-1-yl-N,N,N',N'-tetramethylphosphodiamide 5-Amino-3-phenyl-1,2,4-triazolyl-1-bis(dimethylamido)pheosphate 5-Amino-3-phenyl-1,2,4-triazolyl-1-bis(dimethylamido)phosphate 5-Amino-3-phenyl-1,2,4-triazolyl-nnn'N'-tetramethyl-phosphonamide 5-Amino-3-phenyl-1,2,4-triazolylbis(dimethylamino)-phosphinoxid [German] 5-Amino-3-phenyl-1-bis (dimethyl-amino)-phosphoryle-1,2,4-triazole [French] 5-Amino-3-phenyl-1-bis(dimethylamino)-phosphoryl-1H-1,2,4-triazol 5-Amino-3-phenyl-1-bis(dimethylamino)-phosphoryl-1H-1,2,4-triazol [German] AI3-27223 BRN 0551608 Bis(dimethylamino)-3-amino-5-phenyltriazolyl phosphine oxide Caswell No. 037A ENT 27,223 EPA Pesticide Chemical Code 237200 HSDB 6412 NSC 232670 Niagara 5943 P-(5-Amino-3-phenyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyl-phosphonic diamide P-(5-Amino-3-phenyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethylphosphonic diamide Phosphonic diamide, P-(5-amino-3-phenyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyl- (8CI)(9CI) Phosphonic diamide, p-(5-amino-3-phenyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyl- TRIAMIPHOS Triamifos [German, Dutch, Italian] Triamiphos [ISO:BSI] Triamphos WP 155 Wepsin Wepsyn Wepsyn 155 p-(5-Amino-3-phenyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl)-N,N,N'-tetramethyl phosphonic diamide

pdb file: 157259.pdb
sdf file: 157259.sdf
directory: 157259


1-Cyclohexyl-5-methyl-3-phenyl-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione 1-Cyclohexyl-5-methyl-3-phenylbarbituric acid 1038-85-3 5-24-09-00118 (Beilstein Handbook Reference) BARBITURIC ACID, 1-CYCLOHEXYL-5-METHYL-3-PHENYL- BRN 0895860

pdb file: 157270.pdb
sdf file: 157270.sdf
directory: 157270


1-Cyclohexyl-5-ethyl-3-phenyl-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione 1-Cyclohexyl-5-ethyl-3-phenylbarbituric acid 1042-85-9 5-24-09-00122 (Beilstein Handbook Reference) BARBITURIC ACID, 1-CYCLOHEXYL-5-ETHYL-3-PHENYL- BRN 0897064

pdb file: 157279.pdb
sdf file: 157279.sdf
directory: 157279


1078-21-3 35568-37-7 4-14-00-01723 (Beilstein Handbook Reference) 4-Amino-3-phenylbutanoic acid 4-Amino-3-phenylbutyric acid BRN 2804903 BUTYRIC ACID, 4-AMINO-3-PHENYL- Benzenepropanoic acid, beta-(aminomethyl)- EINECS 214-079-6 Fenibut Fenigam Fenigama Pgaba PhGaba Phenibut Phenigam Phenigama Phenylgam Phenylgamma beta-(Aminomethyl)benzenepropanoic acid beta-(Aminomethyl)hydrocinnamic acid beta-Phenyl-gamma-aminobutyrate beta-Phenyl-gamma-aminobutyric acid

pdb file: 157414.pdb
sdf file: 157414.sdf
directory: 157414


1087-04-3 3-Phenyl-5-(2-pyrrolidinoethyl)isoxazole hydrochloride ISOXAZOLE, 5-(2-PYRROLIDINYLETHYL)-3-PHENYL-, HYDROCHLORIDE Isoxazole, 5-(2-pyrrolidinoethyl)-3-phenyl-, hydrochloride

pdb file: 157445.pdb
sdf file: 157445.sdf
directory: 157445


1088-87-5 3-Phenyl-5-(2-morpholinoethyl)isoxazole hydrochloride ISOXAZOLE, 5-(2-MORPHOLINOETHYL)-3-PHENYL, HYDROCHLORIDE

pdb file: 157450.pdb
sdf file: 157450.sdf
directory: 157450


1136-45-4 3-Phenyl-5-methylisoxazol-4-carbonsaeure [German] 3-Phenyl-5-methylisoxazol-4-carbonsaeure [German] 3-Phenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid 4-27-00-04087 (Beilstein Handbook Reference) 4-Isoxazolecarboxylic acid, 5-methyl-3-phenyl- 5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid BRN 0164939 EINECS 214-497-9 ISOXAZOLE-4-CARBOXYLIC ACID, 5-METHYL-3-PHENYL- NSC 76870

pdb file: 157632.pdb
sdf file: 157632.sdf
directory: 157632


1166-34-3 2-Propenamide, N-(2-((3-(dimethylamino)propyl)thio)phenyl)-3-phenyl- 54-84-2 CINANSERIN Cinanserina [INN-Spanish] Cinanserine [INN-French] Cinanserinum [INN-Latin]

pdb file: 157703.pdb
sdf file: 157703.sdf
directory: 157703


1196-58-3 3-PHENYLPENTANE Benzene, (1-ethylpropyl)- (8CI)(9CI) NSC 98354

pdb file: 157802.pdb
sdf file: 157802.sdf
directory: 157802


1196-67-4 2-Butenal, 3-phenyl- (9CI) 2-Propenal, 3-methyl-3-phenyl- 3-Phenyl-2-butenal 4-07-00-01011 (Beilstein Handbook Reference) BRN 2040090 CINNAMALDEHYDE, beta-METHYL- beta-Methyl cinnamic aldehyde beta-Methylcinnamaldehyde

pdb file: 157803.pdb
sdf file: 157803.sdf
directory: 157803


1199-77-5 2-Propenoic acid, 2-methyl-3-phenyl- AI3-23408 ALPHA-METHYLCINNAMIC ACID EINECS 214-847-0

pdb file: 157817.pdb
sdf file: 157817.sdf
directory: 157817


1,2,4-OXADIAZOLE, 3-PHENYL-5-TRICHLOROMETHYL- 1208-05-5 3-Phenyl-5-trichloromethyl-1,2,4-oxadiazole BRN 0525816

pdb file: 157848.pdb
sdf file: 157848.sdf
directory: 157848


1209-98-9 2-Ethylamino-3-phenylnorbornane 2-NORBORNANAMINE, N-ETHYL-3-PHENYL- 2-Phenyl-3-ethylaminobicyclo(2.2.1)heptane 2240-14-4 3-Phenyl-N-ethyl-2-norbornanamine Bicyclo(2.2.1)heptan-2-amine, N-ethyl-3-phenyl- DEA No. 1760 Euvitol Fenacamfamin Fencamfamin Fencamfamina [DCIT] Fencamfamine Fencamfamine [INN-French] Fencamfaminum Fencamfaminum [INN-Latin] Fencanfamina [INN-Spanish] Reactivan

pdb file: 157855.pdb
sdf file: 157855.sdf
directory: 157855


1215-24-3 ISOXAZOLE, 3-PHENYL-5-(1-PYRROLIDINYLMETHYL)-, HYDROCHLORIDE Isoxazole, 3-phenyl-5-(pyrrolidinomethyl)-, hydrochloride Phenyl-5-(pyrrolidinomethyl)isoxazole hydrochloride

pdb file: 157880.pdb
sdf file: 157880.sdf
directory: 157880


1219-16-5 3-Phenyl-5-(piperidinomethyl)isoxazole hydrochloride ISOXAZOLE, 3-PHENYL-5-(PIPERIDINOMETHYL)-, HYDROCHLORIDE

pdb file: 157893.pdb
sdf file: 157893.sdf
directory: 157893


(Diethyl)(3-phenyl-1,2,4-oxadiazole-5-ethyl)ammonium chloride 1,2,4-OXADIAZOLE, 5-(2-(DIETHYLAMINO)ETHYL)-3-PHENYL-, MONOHYDROCHLORIDE 1219-20-1 3-Phenyl-5-(beta-diethylaminoethyl)-1,2,4-oxadiazole hydrochloride 5-(2-(Diethylamino)ethyl)-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole hydrochloride 5-(2-Dietilaminoetil)-3-fenil-1,2,4-oxadiezolo cloridrato [Italian] 683 M hydrochloride 959-14-8 AF 438 hydrochloride EINECS 214-940-6 Oxolamina cloridrato [Italian] Oxolamine hydrochloride

pdb file: 157894.pdb
sdf file: 157894.sdf
directory: 157894


1224-39-1 3-Methyl-2-(2-morpholinoethyl)-2-phenylbutyronitrile BRN 1081095 BUTYRONITRILE, 3-METHYL-2-(2-MORPHOLINOETHYL)-2-PHENYL- Butyronitrile, 2-isopropyl-4-morpholino-2-phenyl- Pentane, 3-cyano-2-methyl-5-morpholino-3-phenyl

pdb file: 157912.pdb
sdf file: 157912.sdf
directory: 157912


1504-55-8 2-Methyl-3-phenyl-2-propen-1-ol 2-Propen-1-ol, 2-methyl-3-phenyl- 3-Phenyl-2-methyl-propen-2-ol-1 BRN 2040727 CINNAMYL ALCOHOL, alpha-METHYL- EINECS 216-128-7 Methyl cinnamic alcohol alpha-Methylcinnamic alcohol alpha-Methylcinnamyl alcohol beta-Methylcinnamyl alcohol

pdb file: 158493.pdb
sdf file: 158493.sdf
directory: 158493


1623-64-9 2-AZETIDINONE, 3-METHYL-3-PHENYL- 3-Methyl-3-phenyl-2-azetidinone 3-Metil-3-fenil-2-azetidinone [Italian] 5-21-08-00094 (Beilstein

pdb file: 158713.pdb
sdf file: 158713.sdf
directory: 158713


1886-38-0 2-AZETIDINONE, 3-ETHYL-N-METHYL-3-PHENYL- 2-Azetidinone, 3-ethyl-1-methyl-3-phenyl- (8CI) 3-Ethyl-1-methyl-3-phenyl-2-azetidinone 3-Etil-3-metil-2-azetidinone [Italian] 4-21-00-03681 (Beilstein Handbook Reference) BRN 0158521 L 1743 N-Methyl-3-phenyl-3-ethyl-2-azetidinone NSC 169419

pdb file: 159186.pdb
sdf file: 159186.sdf
directory: 159186


1,2,4-OXADIAZOLE, 5-(2-(DIETHYLAMINO)ETHYL)-3-PHENYL-, PHOSPHATE 1,2,4-Oxadiazole-5-ethanamine, N,N-diethyl-3-phenyl-, phosphate 1949-19-5 5-(2-(Diethylamino)ethyl)-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole phosphate EINECS 217-759-0 Oxalamine phosphate Oxolamine dihydrogen phosphate Phosphate d'oxolamine [French]

pdb file: 159323.pdb
sdf file: 159323.sdf
directory: 159323


1,2,4-OXADIAZOLE, 5-(2-(DIETHYLAMINO)ETHYL)-3-PHENYL-, CITRATE 1949-20-8 3-Phenyl-5-(beta-(diethylamino)ethyl)-1,2,4-oxadiazole citrate 5-beta-Diethylaminoethyl-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole citrate 959-14-8 AF 438 EINECS 217-760-6 Oxolamine citrate Oxolamine dihydrogen citrate SKF 9976

pdb file: 159324.pdb
sdf file: 159324.sdf
directory: 159324


1-(2-Methylcyclohexyl)-3-phenylurea 1-(2-Methylcycohexyl)-3-phenylurea 1982-49-6 Caswell No. 733A Du Pont 1318 Du Pont herbicide 1,318 DuPont 1318 EINECS 217-844-2 EPA Pesticide Chemical Code 035509 H 1318 HSDB 1764 N-(2-Methylcyclohexyl)-N'-phenylurea N-Phenyl-N'-(2-methylcyclohexyl)urea NSC 131951 SIDURON Siduron [ANSI:BSI:ISO] Trey Tupersan Urea, 1-(2-methylcyclohexyl)-3-phenyl- Urea, N-(2-methylcyclohexyl)-N'-phenyl- Urea, N-(2-methylcyclohexyl)-N'-phenyl- (9CI)

pdb file: 159393.pdb
sdf file: 159393.sdf
directory: 159393


1-(2-Chloroethyl)-3-phenyl-2-imidazolidinone 1-(2-Chloroethyl)-3-phenyl-2-imidazolidone 2-IMIDAZOLIDINONE, 1-(2-CHLOROETHYL)-3-PHENYL- 2003-42-1 5-24-01-00066 (Beilstein Handbook Reference) BRN 0749334 NSC 172860

pdb file: 159438.pdb
sdf file: 159438.sdf
directory: 159438


2021-28-5 AI3-11591 Benzenepropanoic acid, ethyl ester EINECS 217-966-6 ETHYL BENZENEPROPANOATE Ethyl 3-phenylpropanoate Ethyl 3-phenylpropionate Ethyl dihydrocinnamate Ethyl hydrocinnamate Ethylhydrocinnamoate FEMA No. 2455 Hydrocinnamic acid, ethyl ester Hydrocinnamic acid, ethyl ester (8CI) NSC 126040

pdb file: 159492.pdb
sdf file: 159492.sdf
directory: 159492


(3-Phenylpropyl)trimethylammonium iodide 2125-48-6 AMMONIUM, TRIMETHYL(3-PHENYLPROPYL)-, IODIDE Phenpropyl-trimethylammonium iodide gamma-Phenylpropyl-trimethylammonium iodide

pdb file: 159709.pdb
sdf file: 159709.sdf
directory: 159709


1-AZIRIDINECARBOXAMIDE, N,N'-(4-METHYL-m-PHENYLENE)BIS- 1-Aziridinecarboxamide, N,N'-(4-methyl-1,3-phenylene)bis- 2,4-Bis(3,3-ethyleneureido)toluene 2,4-Tolylenebis(ethyleneurea) 2131-75-1 4-20-00-00020 (Beilstein Handbook Reference) AI3-50173 BRN 0281630 ESK 230 N,N'-(2,4-Tolylene)bis(1-aziridinecarboxamide) N,N'-Bis-cycloethylenecarbamyl-2,4-diaminotoluene NSC 26238 OM 53264 Olin 53264

pdb file: 159720.pdb
sdf file: 159720.sdf
directory: 159720


2132-86-7 3-PHENYL-3-METHYLHEXANE Benzene, (1-propylbutyl)-

pdb file: 159723.pdb
sdf file: 159723.sdf
directory: 159723


1-IMIDAZOLIDINEACETANILIDE, 3-METHYL-2,4,5-TRIOXO- 1-Imidazolidineacetamide, 3-methyl-2,4,5-trioxo-N-phenyl- 1-Methyl-3-phenylcarbamoylmethylimidazolidinetrione 2211-53-2 3-Methyl-2,4,5-trioxo-1-imidazolidineacetanilide 5-24-09-00055 (Beilstein Handbook Reference) BRN 0815608

pdb file: 159872.pdb
sdf file: 159872.sdf
directory: 159872


(1,3-Phenylenebis(1-methylethylidene))bis(tert-butyl) peroxide 1,3-BIS(TERT-BUTYLDIOXYISOPROPYL)BENZENE 2212-81-9 EINECS 218-664-7

pdb file: 159881.pdb
sdf file: 159881.sdf
directory: 159881


2400-00-2 3-PHENYLDODECANE Benzene, (1-ethyldecyl)- EINECS 219-272-9

pdb file: 160189.pdb
sdf file: 160189.sdf
directory: 160189


2531-04-6 4-Ethyl-1-(1-methyl-4-piperidyl)-3-phenyl-3-pyrazolin-5-one EINECS 219-788-4 PIPERYLONE Piperilona [INN-Spanish] Piperylone [INN] Piperylonum [INN-Latin]

pdb file: 160496.pdb
sdf file: 160496.sdf
directory: 160496


1,2-Benzenediamine, 3-methyl- 1,2-Diamino-3-methylbenzene 1-Methyl-2,3-phenylenediamine 2,3-DIAMINOTOLUENE 2,3-Toluylenediamine 2,3-Tolylenediamine 2687-25-4 3-13-00-00277 (Beilstein Handbook Reference) 3-Methyl-1,2-benzenediamine 3-Methyl-1,2-phenylenediamine 3-Methyl-o-phenylenediamine BRN 0907184 CCRIS 7692 EINECS 220-248-5 HSDB 6077 Toluene, 2,3-diamino- Toluene-2,3-diamine

pdb file: 160741.pdb
sdf file: 160741.sdf
directory: 160741


1-METHYL-3-PHENYLTHIOUREA 1-Methyl-3-phenylthiocarbamide 1-Phenyl-3-methylthiourea 2724-69-8 3-12-00-00853 (Beilstein Handbook Reference) BRN 0638006 N-Methyl-N'-phenyl thiourea N-Methyl-N'-phenylthiourea NSC 3736 Thiourea, N-methyl-N'-phenyl- Urea, 1-methyl-3-phenyl-2-thio-

pdb file: 160786.pdb
sdf file: 160786.sdf
directory: 160786


3131-76-8 AMMONIUM, DIMETHYL((PHENYLCARBAMOYL)METHYL)(3-PHENYLPROPYL)-, BROMIDE Benzenepropanaminium, N,N-dimethyl-N-(2-oxo-2-(phenylamino)ethyl)-, bromide Dimethyl((phenylcarbamoyl)methyl)(3-phenylpropyl)ammonium bromide

pdb file: 161459.pdb
sdf file: 161459.sdf
directory: 161459


3131-77-9 AMMONIUM, DIMETHYL(3-PHENYLPROPYL)((2,6-XYLYLCARBAMOYL)METHYL)-, BROMIDE Benzenepropanaminium, N-(2-((2,6-dimethylphenyl)amino)-2-oxoethyl)-N,N-dimethyl-, bromide Dimethyl(3-phenylpropyl)((2,6-xylylcarbamoyl)methyl)ammonium bromide

pdb file: 161460.pdb
sdf file: 161460.sdf
directory: 161460


2,3-DIMETHYL-2-HYDROXY-3-PHENYLPROPANE 3280-08-8

pdb file: 161664.pdb
sdf file: 161664.sdf
directory: 161664


3338-35-0 ALANINE, N-BENZYLOXYCARBONYL-3-PHENYL-, CYANOMETHYL ESTER, DL- DL-N-Benzyloxycarbonyl-3-phenylalanine cyanomethyl ester

pdb file: 161741.pdb
sdf file: 161741.sdf
directory: 161741


1H-Pyrazole, 3-methyl-5-phenyl- (9CI) 1H-Pyrazole,3-methyl-5-phenyl- 3-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole 3-Methyl-5-phenylpyrazole 3347-62-4 4-23-00-01261 (Beilstein Handbook Reference) 5-Methyl-3-phenylpyrazole BRN 0004208 EINECS 222-099-1 Femerazol NSC 78454 PYRAZOLE, 3-METHYL-5-PHENYL- Phemerazole Pyrazole, 3(or 5)-methyl-5(or 3)-phenyl- Pyrazole, 3-methyl-5-phenyl- (8CI)

pdb file: 161757.pdb
sdf file: 161757.sdf
directory: 161757


3-(4-CARBETHOXY-4-PHENYLPIPERIDINO)-1-PHENYL-1-PROPANOL HYDROCHLORIDE 3627-49-4 4-Phenyl-4-carbethoxy-1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)piperidine hydrochloride 4-Piperidinecarboxylic acid, 1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenyl-, ethyl ester, HCl 562-26-5 EINECS 222-846-1 Isonipecotic acid, 1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenyl-, ethyl ester, hydrochloride Phenoperidine hydrochloride Piperidine, 4-carbethoxy-1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenyl-, hydrochloride SC-9369

pdb file: 162197.pdb
sdf file: 162197.sdf
directory: 162197


2-Propenoic acid, 2-cyano-3-phenyl-, methyl ester (9CI) 3695-84-9 AI3-33251 Benzal-cyanessigsaeure-methyl-ester [German] CINNAMIC ACID, alpha-CYANO-, METHYL ESTER F 2378 Methyl 2-cyano-3-phenyl-2-propenoate Methyl alpha-cyanocinnamate Methyl benzalcyanoacetate Methyl benzalcynaoacetate NSC 163367 alpha-Cyanocinnamic acid methyl ester

pdb file: 162336.pdb
sdf file: 162336.sdf
directory: 162336


2-(p-Chlorophenyl)-3-phenylacrylonitrile 3695-93-0 4-09-00-02605 (Beilstein Handbook Reference) ACRYLONITRILE, 2-(p-CHLOROPHENYL)-3-PHENYL- BRN 2331786 Benzal-(4'-chlor-benzyl-cyanid) [German] Benzeneacetonitrile, 4-chloro-alpha-(phenylmethylene)- F 2389 NSC 32897 NSC 89132

pdb file: 162340.pdb
sdf file: 162340.sdf
directory: 162340


1,2-Dimethyl-3-phenyl-3-pyrrolidinol propionate (ester) hydrochloride 1,2-Dimethyl-3-phenyl-3-pyrrolidinyl propionate hydrochloride 1,2-Dimethyl-3-phenyl-3-pyrrolidyl propionate hydrochloride 1,2-Dimethyl-3-phenylpyrrolidin-3-yl propionate hydrochloride 3-Pyrrolidinol, 1,2-dimethyl-3-phenyl-, propanoate (ester), hydrochloride 3-Pyrrolidinol, 1,2-dimethyl-3-phenyl-, propionate (ester), hydrochloride 3734-16-5 A-1981-12 ARC I-O-1 CI-427 CL 427 Cogesic EINECS 223-094-7 NSC 172119 PRODILIDINE HYDROCHLORIDE Prodilidine hydrochloride [USAN] Product 5054

pdb file: 162430.pdb
sdf file: 162430.sdf
directory: 162430


1,1,3-Trimethyl-3-phenylindan 1,1,3-Trimethyl-3-phenylindane 1,3,3-Trimethyl-1-phenylindan 1,3,3-Trimethyl-1-phenylindane 1-PHENYL-1,3,3-TRIMETHYLINDANE 1-Phenyl-1,3,3-trimethylindan 1H-Indene, 2,3-dihydro-1,1,3-trimethyl-3-phenyl- 2,3-Dihydro-1,1,3-trimethyl-3-phenyl-1H-indene 3910-35-8 EINECS 223-467-4 Indan, 1,1,3-trimethyl-3-phenyl- (8CI) NSC 11311 NSC 55135

pdb file: 162676.pdb
sdf file: 162676.sdf
directory: 162676


3955-84-8 BRN 0677845 GLYCINE, N-ACETYL-, 2-(1-METHYL-3-PHENYLPROPYL)HYDRAZIDE N-Acetylglycine 2-(1-methyl-3-phenylpropyl)hydrazide

pdb file: 162730.pdb
sdf file: 162730.sdf
directory: 162730


2(3H)-FURANONE, DIHYDRO-3-ETHYL-3-PHENYL- 4-17-00-05003 (Beilstein Handbook Reference) 4064-16-8 5-Etylo-5-fenylo-beta-butyrolakton [Polish] BEFL BRN 0144400 alpha-Ethyl-alpha-phenyl-gamma-butyrolactone

pdb file: 162838.pdb
sdf file: 162838.sdf
directory: 162838


(3-Cyclohexyl-3-hydroxy-3-phenylpropyl)triethylammonium chloride 4310-35-4 60-49-1 AMMONIUM, (3-CYCLOHEXYL-3-HYDROXY-3-PHENYLPROPYL)TRIETHYL-, CHLORIDE Benzenepropanaminium, gamma-cyclohexyl-N,N,N-triethyl-gamma-hydroxy-, chloride EINECS 224-323-3 Milpath Pathilon chloride Tridihexethyl chloride Tridihexethyl chloride [BAN]

pdb file: 163121.pdb
sdf file: 163121.sdf
directory: 163121


2-Thio-3-phenyl-5-(p-hydroxybenzyl)hydantoin 3-Phenyl-5-(p-hydroxybenzyl)-2-thiohydantoin 4-IMIDAZOLIDINONE, 5-((4-HYDROXYPHENYL)METHYL)-3-PHENYL-2-THIOXO- 4332-95-0 5-((4-Hydroxyphenyl)methyl)-3-phenyl-2-thioxo-4-imidazolidinone Hydantoin, 5-(p-hydroxybenzyl)-3-phenyl-2-thio- Hydantoin, 5-(p-hydroxybenzyl)-3-phenyl-2-thio- (8CI) NSC 96434 Throsine, 3-phenyl-2-thiohydantoin Tyrosine phenylthiohydantoin Tyrosine, 3-phenyl-2-thiohydantoin

pdb file: 163153.pdb
sdf file: 163153.sdf
directory: 163153


1-Ethyl-3-phenylazetidine 3-Fenil-1-etilazetina [Italian] 4363-16-0 5-20-06-00284 (Beilstein Handbook Reference) AZETIDINE, 1-ETHYL-3-PHENYL- BRN 1424831 L 2049

pdb file: 163199.pdb
sdf file: 163199.sdf
directory: 163199


(3,3-Dimethoxy-1-propenyl)benzene (3,3-Dimethoxypropen-1-yl)benzene 3,3-Dimethoxy-1-phenylprop-1-ene 3-Phenyl-2-propenal dimethyl acetal 4364-06-1 Benzene, (3,3-dimethoxy-1-propenyl)- CINNAMALDEHYDE, DIMETHYL ACETAL Cinnamaldehyde dimethyl acetyl Cinnamic aldehyde dimethyl acetal EINECS 224-454-6

pdb file: 163200.pdb
sdf file: 163200.sdf
directory: 163200


1-Piperazineethanol, 4-(p-chlorophenyl)-, cinnamate (ester) 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, 2-(4-(4-chlorophenyl)-1-piperazinyl)ethyl ester 4480-20-0 BRN 0568418 CINNAMIC ACID, 2-(4-(p-CHLOROPHENYL)-1-PIPERAZINYL)ETHYL ESTER

pdb file: 163381.pdb
sdf file: 163381.sdf
directory: 163381


1,1-Dimethyl-3-phenylurea trichloroacetate 1,1-Dimethyl-3-phenyluronium trichloroacetate 3-Phenyl-1,1-dimethylurea trichloroacetate 3-Phenyl-1,1-dimethylurea, trichloroacetate 4482-55-7 Acetic acid, trichloro-, compd. with 1,1-dimethyl-3-phenylurea (1:1) Acetic acid, trichloro-, compd. with N,N-dimethyl-N'-phenylurea (1:1) (9CI) Acetic acid, trichloro-, mixed with urea, 1,1-dimethyl-3-phenyl- (1:1) Caswell No. 655 EPA Pesticide Chemical Code 035508 FENURON TCA Fenuron TCA salt Fenuron trichloroacetate Fenuron-TCA GC-2603 N,N-Dimethyl-N'-phenyluronium trichloracetate Trichloracetic acid compound with N,N-dimethyl-N-phenylurea (1:1) Urab Urea, 1,1-dimethyl-3-phenyl-, trichloroacetate

pdb file: 163384.pdb
sdf file: 163384.sdf
directory: 163384


(1-ETHYLUNDECYL)BENZENE 3-Phenyltridecane 4534-52-5 Benzene, (1-ethylundecyl)-

pdb file: 163447.pdb
sdf file: 163447.sdf
directory: 163447


(1-ETHYLDODECYL)BENZENE 3-Phenyltetradecane 4534-58-1 Benzene, (1-ethyldodecyl)-

pdb file: 163453.pdb
sdf file: 163453.sdf
directory: 163453


(1-ETHYLNONYL)BENZENE 3-Phenylundecane 4536-87-2 Benzene, (1-ethylnonyl)-

pdb file: 163462.pdb
sdf file: 163462.sdf
directory: 163462


1-NAPHTHALENESULFONIC ACID, 4,4'-((2,4-DIHYDROXY-5-(HYDROXYMETHYL)-m-PHENYLENE)B 1-Naphthalenesulfonic acid, 4,4'-((2,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)- m-phenylene)bis(azo))di-, disodium salt 1-Naphthalenesulfonic acid, 4,4'-((2,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-1,3-phenylene)bis(azo))bis-, disodium salt 1538 Brown 2,4-Dihydroxy-3,5-di(4-sulpho-1-naphthylazo)benzyl alcohol, disodium salt 4553-89-3 Brown HT C.I. 20285 C.I. Food Brown 3 C.I. Food Brown 3, disodium salt Certicol Brown N Extra Certicol Brown RS Chocolate brown HT Disodium 4,4'-((2,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-1,3-phenylene)bis(azo))bisnaphthalene-1-sulphonate EINECS 224-924-0 Hexacol Chocolate Brown HT Hned potravinarska 3 [Czech]

pdb file: 163493.pdb
sdf file: 163493.sdf
directory: 163493


3-PHENYLBUTYRIC ACID 4593-90-2 AI3-11112 Benzenepropanoic acid, beta-methyl- EINECS 224-987-4 NSC 177801

pdb file: 163525.pdb
sdf file: 163525.sdf
directory: 163525


(1-ETHYLOCTYL)BENZENE 3-Phenyldecane 4621-36-7 Benzene, (1-ethyloctyl)-

pdb file: 163542.pdb
sdf file: 163542.sdf
directory: 163542


2-Benzimidazolinone, 5-chloro-1-(3-(dimethylamino)propyl)-3-phenyl- 2H-Benzimidazol-2-one, 5-chloro-1-(3-(dimethylamino)propyl)-1,3-dihydro-3-phenyl- (9CI) 4755-59-3 5-24-02-00399 (Beilstein Handbook Reference) 5-Chloro-1-(3-(dimethylamino)propyl)-3-phenyl-2-benzimidazolinone BRN 0894387 CLODAZON Clodazona [INN-Spanish] Clodazone Clodazone [INN-French] Clodazonum [INN-Latin]

pdb file: 163672.pdb
sdf file: 163672.sdf
directory: 163672


4825-86-9 Alanine, N-((8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-7-isochromanyl)carbonyl)-3-phenyl-, (-)- BRN 1300160 CCRIS 5094 HSDB 3438 L-Phenylalanine, N-((3,4-dihydro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-1H-2-benzopyran-7-yl)carbonyl)-, (R)- OCHRATOXIN B

pdb file: 163750.pdb
sdf file: 163750.sdf
directory: 163750


18496-58-7 4865-85-4 Alanine, N-((5-chloro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-7-isochromanyl)carbonyl)-3-phenyl-, ethyl ester, L- HSDB 3439 L-Phenylalanine, N-((5-chloro-3,4-dihydro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-1H-2-benzopyran-7-yl)carbonyl)-, ethyl ester, (R)- OCHRATOXIN C Ochratoxin A ethyl ester

pdb file: 163778.pdb
sdf file: 163778.sdf
directory: 163778


1-Benzoyl-3-phenyl-2-thiourea 4921-82-8 AI3-24581 Benzamide, N-((phenylamino)thioxomethyl)- (9CI) Benzamide, N-phenylthiocarbamoyl- NSC 5817 Phenyl benzoyl thiourea UREA, 1-BENZOYL-3-PHENYL-2-THIO- USAF K-1473

pdb file: 163815.pdb
sdf file: 163815.sdf
directory: 163815


2(5H)-FURANONE, 4-HYDROXY-3-PHENYL-5-(PHENYLMETHYLENE)- 2(5H)-Furanone, 5-benzylidene-4-hydroxy-3-phenyl- (8CI) 2,4-Pentadienoic acid, 3,4-dihydroxy-2,5-diphenyl-, gamma-lactone (7CI) 4-Hydroxy-3-phenyl-5-(phenylmethylene)-2(5H)-furanone 4941-88-2 5-Benzyliden-4-hydroxy-3-phenylfuran-2(5H)-on [German] NSC 241254 Pulvinon Pulvinone

pdb file: 163837.pdb
sdf file: 163837.sdf
directory: 163837


150-59-4 5560-59-8 ALVERINE CITRATE Alverine citrate [USAN] Alverine dihydrogen citrate Antispasmin Benzenepropanamine, N-ethyl-N-(3-phenylpropyl)-, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1) (9CI) Dipropylamine, N-ethyl-3,3'-diphenyl-, citrate Dipropylamine, N-ethyl-3,3'-diphenyl-, citrate (1:1) (8CI) EINECS 226-929-3 Gamatran citrate N-Ethyl-3,3'-diphenyldipropylamine citrate (1:1) N-Ethyl-bis(3-phenylpropyl)amin-dihydrogencitrat NCI 85x NSC 35459 Spacolin

pdb file: 164435.pdb
sdf file: 164435.sdf
directory: 164435


1-Indanamine, N,N-dimethyl-3-phenyl- 1H-Inden-1-amine, 2,3-dihydro-N,N-dimethyl-3-phenyl- 4-12-00-03412 (Beilstein Handbook Reference) 5581-40-8 BRN 3322336 DIMEFADANE Dimefadane [USAN:INN] Dimefadano [INN-Spanish] Dimefadanum [INN-Latin] Dimethyl fandane N,N-Dimethyl-3-phenyl-1-indanamine SK&F 1340 SKF 1340

pdb file: 164472.pdb
sdf file: 164472.sdf
directory: 164472


3-Phenyl-5-beta-carboxyethyl-2-thioguidantoin 4-IMIDAZOLIDINEPROPIONIC ACID, 5-OXO-1-PHENYL-2-THIOXO- 5-Oxo-1-phenyl-2-thioxo-4-imidazolidinepropionic acid 5-Oxo-1-phenyl-2-thioxoimidazolidine-4-propionic acid 5624-27-1 EINECS 227-056-0 Glutamic acid phenylthiohydantoin Glutamic phenylthiohydantoin

pdb file: 164546.pdb
sdf file: 164546.sdf
directory: 164546


(3,4'-Bipiperidine)-2,6-dione, 3-phenyl-1'-(phenylmethyl)-, monohydrochloride 2-(1-Benzyl-4-piperidyl)-2-phenylglutarimide monohydrochloride 3-Phenyl-1'-(phenylmethyl)(3,4'-bipiperidine)-2,6-dione monohydrochloride 5633-14-7 BENZETIMIDE HYDROCHLORIDE Benzetimide hydrochloride [USAN] Dioxatrine EINECS 227-072-8 Glutarimide, 2-(1-benzyl-4-piperidyl)-2-phenyl-, hydrochloride McN-JR 4929 McN-JR4929 R 4929 Spasmentral dl-1-Benzyl-4-(2,6-dioxo-3-phenyl-3-piperidyl)piperidine hydrochloride dl-2-(1-Benzyl-4-piperidyl)-2-phenylglutarimide hydrochloride

pdb file: 164554.pdb
sdf file: 164554.sdf
directory: 164554


3-PHENYLPENTANOIC ACID 3-Phenylvaleric acid 5669-17-0 Benzenepropanoic acid, beta-ethyl- (9CI) Hydrocinnamic acid, beta-ethyl- NSC 30122 beta-Ethylbenzenepropanoic acid beta-Ethylhydrocinnamic acid

pdb file: 164592.pdb
sdf file: 164592.sdf
directory: 164592


2-15-00-00106 (Beilstein Handbook Reference) 2-Chloroethyl N(sup 2)-phenylcarbazate 2-Chloroethyl N(sup2)-phenylcarbazate 3-Phenylcarbazic acid 2-chloroethyl ester 5923-43-3 BRN 0646470 CARBAZIC ACID, 3-PHENYL-, 2-CHLOROETHYL ESTER NSC 43645

pdb file: 164887.pdb
sdf file: 164887.sdf
directory: 164887


3-Methyl-3-phenylazetidine 5-20-06-00368 (Beilstein Handbook Reference) 5961-33-1 AZETIDINE, 3-METHYL-3-PHENYL- BRN 0116363 L 1834

pdb file: 164924.pdb
sdf file: 164924.sdf
directory: 164924


2(3H)-BENZOFURANONE, 3-(2-(DIETHYLAMINO)ETHYL)-3-PHENYL-, HYDROCHLORIDE 3-(2-(Diethylamino)ethyl)-3-phenyl-2(3H)-benzofuranone hydrochloride 3-(beta-Diethylaminoethyl)-3-phenyl-2-benzofuranone hydrochloride 3-Phenyl-3-diethylaminoethylbenzofuranone-2 hydrochloride 6009-67-2 Amethone hydrochloride Amolanone hydrochloride

pdb file: 165001.pdb
sdf file: 165001.sdf
directory: 165001


1-(3-Cyclohexyl-3-hydroxy-3-phenylpropyl)-1-methyl-pyrrolidinium methyl sulfate 1-Cyclohexyl-1-phenyl-3-pyrrolidino-1-propanol methsulfate 6138-33-6 Compound 14045 methsulfate Elorine sulfate Pyrrolidinium, 1-(3-cyclohexyl-3-hydroxy-3-phenylpropyl)-1-methyl-, methyl sulfate TRICYCLAMOL SULFATE

pdb file: 165166.pdb
sdf file: 165166.sdf
directory: 165166


4-10-00-03440 (Beilstein Handbook Reference) 6362-63-6 AI3-15927 BRN 0613921 Benzenepropanoic acid, beta-cyano-alpha-oxo-, ethyl ester (9CI) Cyanophenylpyruvic acid ethyl ester EINECS 228-844-7 Ethyl 3-cyano-3-phenylpyruvate Ethyl alpha-cyanophenylpyruvate Ethyl phenylcyanopyruvate NSC 31650 PYRUVIC ACID, CYANOPHENYL-, ETHYL ESTER

pdb file: 165451.pdb
sdf file: 165451.sdf
directory: 165451


1-METHYL-3-PHENYLINDANE 1-Methyl-3-phenylindan 6416-39-3 EINECS 229-125-0

pdb file: 165511.pdb
sdf file: 165511.sdf
directory: 165511


2H-1-Benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-(3-oxo-3-phenylpropyl)- 3-(2-Benzoylethyl)-4-hydroxycoumarin 5-18-04-00155 (Beilstein Handbook Reference) 6431-16-9 BRN 1257926 COUMARIN, 3-(2-BENZOYLETHYL)-4-HYDROXY-

pdb file: 165527.pdb
sdf file: 165527.sdf
directory: 165527


2-(4-Diethylaminoethoxy)phenyl-3-phenylindole 2-(p-(beta-Diethylaminoethoxy)phenyl)-3-phenylindole 5-21-04-00295 (Beilstein Handbook Reference) 6917-00-6 BRN 1549339 INDOLE, 2-(p-(2-(DIETHYLAMINO)ETHOXY)PHENYL)-3-PHENYL- NSC 61730

pdb file: 165923.pdb
sdf file: 165923.sdf
directory: 165923


(E)-N-(2-Hydroxyethyl)cinnamamid 2-Propenamide, N-(2-hydroxyethyl)-3-phenyl- 6961-46-2 Brolitene CINNAMAMIDE, N-(2-HYDROXYETHYL)- EINECS 230-155-1 Idrocilamida [INN-Spanish] Idrocilamide Idrocilamide [DCF:INN] Idrocilamidum [INN-Latin] LCB 29 LCB. 29 N-(2-Hydroxyethyl)-3-phenyl-2-propenamide N-(2-Hydroxyethyl)cinnamamide N-(Hydroxy-2 ethyl)cinnamamide [French] NSC 44979 NSC 58207 NSC 63229 Srilane

pdb file: 165969.pdb
sdf file: 165969.sdf
directory: 165969


3-Phenyl-5-(1-hydroxy-3-dimethylaminopropyl)isoxazole hydrochloride 5-ISOXAZOLEMETHANOL, alpha-(2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL)-3-PHENYL-, MONOHYDROCHLORIDE 7041-77-2 Isoxazole, 5-(3-dimethylamino-1-hydroxypropyl)-3-phenyl-, hydrochloride

pdb file: 166034.pdb
sdf file: 166034.sdf
directory: 166034


1-Methyl-3-phenylazetidine 3-Fenil-1-metilazetina [Italian] 5-20-06-00284 (Beilstein Handbook Reference) 7215-09-0 AZETIDINE, 1-METHYL-3-PHENYL- BRN 1424148 L 2357

pdb file: 166191.pdb
sdf file: 166191.sdf
directory: 166191


1-(2-Chloroethyl)-3-phenylazetidine 5-20-06-00284 (Beilstein Handbook Reference) 7215-12-5 AZETIDINE, 1-(2-CHLOROETHYL)-3-PHENYL- BRN 1426294 L 2300

pdb file: 166193.pdb
sdf file: 166193.sdf
directory: 166193


3-Ethyl-3-phenylazetidine 4-20-00-03045 (Beilstein Handbook Reference) 7215-19-2 AZETIDINE, 3-ETHYL-3-PHENYL- BRN 0119562 L 1835

pdb file: 166200.pdb
sdf file: 166200.sdf
directory: 166200


1-Ethyl-3-methyl-3-phenylazetidine 5-20-06-00368 (Beilstein Handbook Reference) 7215-26-1 AZETIDINE, 1-ETHYL-3-METHYL-3-PHENYL- BRN 1425488 L 1960

pdb file: 166207.pdb
sdf file: 166207.sdf
directory: 166207


4-Thia-1-azabicyclo(3.2.0)heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-6-(((5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)carbonyl)amino)-7-oxo-, monosodium salt, monohydrate, (2S-(2alpha,5alpha,6beta))- 66-79-5 7240-38-2 Bactocill Cryptocillin Monosodium (2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-6-(5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolecarboxamido)-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo(3.2.0)heptane-2-carboxylate monohydrate OXACILLIN SODIUM Oxacillin Spofa Oxacillin natrium-1-wasser Oxacillin sodium [USAN:JAN] Oxacillin sodium hydrate Oxacillin sodium salt monohydrate P-12 Penstapho SQ 16,423 Stapenor

pdb file: 166228.pdb
sdf file: 166228.sdf
directory: 166228


1,1'-(1,3-Phenylenedicarbonyl)bis(2-methylaziridine) 7652-64-4 AI3-50530 AZIRIDINE, 1,1'-ISOPHTHALOYLBIS(2-METHYL- Aziridine, 1,1'-(1,3-phenylenedicarbonyl)bis(2-methyl- EINECS 231-617-5 HX 752 N,N'-Bispropyleneisophthalamide

pdb file: 166819.pdb
sdf file: 166819.sdf
directory: 166819


7663-85-6 ALANINE, N-BENZYLOXYCARBONYL-3-PHENYL-, CYANOMETHYL ESTER, L- BRN 4331278 L-N-Benzyloxycarbonyl-3-phenylalanine cyanomethyl ester

pdb file: 166829.pdb
sdf file: 166829.sdf
directory: 166829


1-Methylethyl 3-phenyl-2-propenoate 1-Methylethyl 3-phenylpropenoate 2-09-00-00387 (Beilstein Handbook Reference)

pdb file: 167031.pdb
sdf file: 167031.sdf
directory: 167031


10065-57-3 3733-45-7 ALANINE, N-(N-ACETYL-3-(p-(BIS(2-CHLOROETHYL)AMINO)PHENYL)ALANYL)-3-PHENYL-, ETH Alanine, N-(N-acetyl-3-(p-(bis(2-chloroethyl)amino)phenyl)alanyl)-3-phenyl-, ethyl ester Asafan Asaphan Ethyl ester of N-acetyl-DL-sarcolysyl-L-phenylalanine L-Phenylalanine, N-(N-acetyl-4-(bis(2-chloroethyl)amino)-L-phenylalanyl)-, ethyl ester (9CI)

pdb file: 167680.pdb
sdf file: 167680.sdf
directory: 167680


10344-82-8 N,N-Dimethyl-gamma-phenyl propylamine hydrochloride PROPYLAMINE, N,N-DIMETHYL-3-PHENYL-, HYDROCHLORIDE USAF EL-40

pdb file: 167953.pdb
sdf file: 167953.sdf
directory: 167953


(1-(4-Ethoxyphenyl)butyl)diethylammonium chloride 1-(p-Ethoxyphenyl)-1-diethylamino-3-methyl-3-phenylpropane hydrochloride 10535-87-2 BENZYLAMINE, p-ETHOXY-N,N-DIETHYL-alpha-(beta-METHYLPHENETHYL)-, HYDROCHLORIDE Benzenepropanamine, alpha-(4-ethoxyphenyl)-N,N-diethyl-gamma-methyl-, hydrochloride (9CI) EINECS 234-108-6 Phenyl-2-amino-1-propane hydrochloride Prophenoxamine SP 725

pdb file: 168091.pdb
sdf file: 168091.sdf
directory: 168091


10565-88-5 INDOLINE, 3-(3-DIMETHYLAMINOPROPYL)-1-METHYL-3-PHENYL-, DIHYDROCHLORIDE LU 3-024 Propylamine, N,N-dimethyl-3-(3-phenylindolin-3-yl)-,

pdb file: 168131.pdb
sdf file: 168131.sdf
directory: 168131


10565-90-9 2-INDOLINONE, 3-(3-DIMETHYLAMINOPROPYL)-1-METHYL-3-PHENYL-, HYDROCHLORIDE LU 3-022 Propylamine, N,N-dimethyl-3-(1-methyl-2-oxo-3-phenylindolin-3-yl)-,

pdb file: 168132.pdb
sdf file: 168132.sdf
directory: 168132


1-AZIRIDINECARBOXAMIDE, N-PHENYL- 1-Aziridinecarboxanilide 1-Aziridinecarboxanilide (8CI) 1-Phenylcarbamoylaziridine 13279-22-6 3-Phenyl-1,1-ethyleneurea 5-20-01-00046 (Beilstein Handbook Reference) AI3-50171 BRN 0123540 N,N-Ethylene-N'-phenylurea N-(Anilinocarbonyl)aziridine N-(Phenylaminocarbonyl)aziridine N-Phenyl-1-aziridinecarboxamide N-Phenyl-N'-ethyleneurea NSC 50706 Phenyl-N-carbamoylaziridine

pdb file: 168597.pdb
sdf file: 168597.sdf
directory: 168597


13561-08-5 2,2'-((2-(Oxiranylmethoxy)-1,3-phenylene)bis(methylene))bisoxirane 2,6-DIGLYCIDYLPHENYL GLYCIDYL ETHER 2,6-Di(2,3-epoxypropyl)phenyl 2,3-epoxypropyl 2,6-Di(2,3-epoxypropyl)phenyl 2,3-epoxypropyl ether Bis(2,6-(2,3-epoxypropyl))phenyl glycidyl ether Diglycidylphenyl glycidyl ether Diglycidylphenyl glycidyl ether, 2,6- EINECS 236-951-5 Ether, 2,6-bis(2,3-epoxypropyl)phenyl 2,3-epoxypropyl HSDB 6106 Oxirane, 2,2'-((2-(oxiranylmethoxy)-1,3-phenylene)bis(methylene))bis- Oxirane, 2,2'-(oxiranylmethoxy)-1,3-phenylene)bis(methylene))bis-

pdb file: 168863.pdb
sdf file: 168863.sdf
directory: 168863


13684-56-5 3-((Ethoxycarbonyl)amino)phenyl phenylcarbamate 3-(Aethoxycarbonylaminophenyl)-N-phenyl-carbamat [German] 3-Ethoxycarbonylaminophenyl-N-phenylcarbamate BRN 2395716 Bentanex Betanal AM Betanal AM 11 Betanex Carbamic acid, (3-(((phenylamino)carbonyl)oxy)phenyl)-, ethyl ester (9CI) Carbamic acid, phenylcarbamoyloxyphenyl-, ethyl ester Carbanilic acid, m-carbaniloyloxy-, ethyl ester Carbanilic acid, m-hydroxy-, ethyl ester, carbanilate (ester) (8CI) Caswell No. 447AAA DESMEDIPHAM Desmedipham [ANSI:BSI:ISO] Desmediphame [ISO-French] EINECS 237-198-5 EP-475 EPA Pesticide Chemical Code 104801 Ethyl (3-(((phenylamino)carbonyl)oxy)phenyl)carbamate (9CI) Ethyl 3'-phenylcarbamoyloxycarbanilate Ethyl 3-phenylcarbamoyloxyphenylcarbamate Ethyl m-hydroxycarbanilate carbanilate (ester) Ethyl meta-hydroxycarbanilate carbanilate Ethyl phenylcarbamoyloxyphenylcarbamate SN 38107 SN 38170 SN 475 Schering 38107 Synbetan D

pdb file: 168933.pdb
sdf file: 168933.sdf
directory: 168933


14173-40-1 ALANINE, 3-(p-CHLOROPHENYL)-, METHYL ESTER, HYDROCHLORIDE, DL- DL-3-(p-Chlorophenyl)alanine methyl ester hydrochloride DL-Pcpa methyl ester hydrochloride DL-Phenylalanine, 4-chloro-, methyl ester, hydrochloride DL-p-Chlorophenylalanine methyl ester hydrochloride EINECS 238-024-0 Methyl 4-chloro-3-phenyl-DL-alaninate hydrochloride

pdb file: 169244.pdb
sdf file: 169244.sdf
directory: 169244


14593-13-6 2-BUTANOL, 4-AMINO-2-METHYL-4-PHENYL- 3-Amino-1,1-dimethyl-3-phenyl-1-propanol 4-Amino-2-methyl-4-phenyl-2-butanol BRN 2716923

pdb file: 169445.pdb
sdf file: 169445.sdf
directory: 169445


14716-59-7 3-Phenyl-5-(1-(dimethylamino)ethyl)isoxazole hydrochloride ISOXAZOLE, 5-(1-(DIMETHYLAMINO)ETHYL)-3-PHENYL-, HYDROCHLORIDE

pdb file: 169508.pdb
sdf file: 169508.sdf
directory: 169508


14716-61-1 3-Phenyl-5-(1-piperidinoethyl)isoxazole hydrochloride ISOXAZOLE, 3-PHENYL-5-(1-PIPERIDINOETHYL)-, HYDROCHLORIDE

pdb file: 169509.pdb
sdf file: 169509.sdf
directory: 169509


14716-63-3 3-Phenyl-5-(1-morpholinoethyl)isoxazole hydrochloride ISOXAZOLE, 5-(1-MORPHOLINOETHYL)-3-PHENYL-, HYDROCHLORIDE

pdb file: 169510.pdb
sdf file: 169510.sdf
directory: 169510


1-Propanol, 2,2,-dimethyl-3-dimethylamino-1-phenyl- 1-Propylamine, 3-hydroxy-3-phenyl-N,N,2,2-tetramethyl- 15451-15-7 4-13-00-01984 (Beilstein Handbook Reference) BENZYL ALCOHOL, alpha-((1,1-DIMETHYL-2-(DIMETHYLAMINO))ETHYL)- BRN 2804401 alpha-((1,1-Dimethyl-2-(dimethylamino))ethyl)benzyl alcohol

pdb file: 169907.pdb
sdf file: 169907.sdf
directory: 169907


15589-18-1 AMMONIUM, (2-((3,4-DIHYDRO-7-CHLORO-4-OXO-3-PHENYL-2-QUINAZOLINYL)THIO)PROPYL)TR Ammonium, (2-((3,4-dihydro-7-chloro-4-oxo-3-phenyl-2-quinazolinyl)thio)propyl)trimethyl-, iodide

pdb file: 170002.pdb
sdf file: 170002.sdf
directory: 170002


15589-19-2 AMMONIUM, (2-((3,4-DIHYDRO-7-CHLORO-4-OXO-3-PHENYL-2-QUINAZOLINYL)THIO)ETHYL)DIE Ammonium, (2-((3,4-dihydro-7-chloro-4-oxo-3-phenyl-2-quinazolinyl)thio)ethyl)diethylmethyl-, iodide

pdb file: 170003.pdb
sdf file: 170003.sdf
directory: 170003


15589-20-5 AMMONIUM, (2-((3,4-DIHYDRO-7-CHLORO-4-OXO-3-PHENYL-2-QUINAZOLINYL)THIO)ETHYL)TRI Ammonium, (2-((3,4-dihydro-7-chloro-4-oxo-3-phenyl-2-quinazolinyl)thio)ethyl)trimethyl-, iodide

pdb file: 170004.pdb
sdf file: 170004.sdf
directory: 170004


(2-((3,4-Dihydro-4-oxo-3-phenyl-2-quinazolinyl)thio)propyl)trimethylammonium iodide 15641-56-2 AMMONIUM, (2-((3,4-DIHYDRO-4-OXO-3-PHENYL-2-QUINAZOLINYL)THIO)PROPYL)TRIMETHYL-, Ammonium, (2-((3,4-dihydro-4-oxo-3-phenyl-2-quinazolinyl)thio)propyl)trimethyl-, iodide

pdb file: 170023.pdb
sdf file: 170023.sdf
directory: 170023


1,2,4-Oxadiazole-4(5H)-ethanimine, N,N-diethyl-5-imino-3-phenyl-, monohydrochloride (9CI) 15823-89-9 318-23-0 Angolon EINECS 239-920-4 Imolamine hydrochloride Irri-Cor Irrigor LA 1211 Phenyl-3 imino-5 diethylaminoethyl-4 oxadiazol-1,2,4 [French] delta(sup 2)-1,2,4-OXADIAZOLINE, 4-(2-(DIETHYLAMINO)ETHYL)-5-IMINO-3-PHENYL-, MO delta(sup 2)-1,2,4-Oxadiazoline, 4-(2-(diethylamino)ethyl)-5-imino-3-phenyl-, monohydrochloride

pdb file: 170090.pdb
sdf file: 170090.sdf
directory: 170090


15985-15-6 4-IMIDAZOLIDINONE, 5-((2-CHLOROPHENYL)METHYLENE)-3-PHENYL-2-THIOXO- 5-((2-Chlorophenyl)methylene)-3-phenyl-2-thioxo-4-imidazolidinone 5-24-08-00159 (Beilstein Handbook Reference) BRN 1587270

pdb file: 170174.pdb
sdf file: 170174.sdf
directory: 170174


15985-17-8 4-IMIDAZOLIDINONE, 5-((4-CHLOROPHENYL)METHYLENE)-3-PHENYL-2-THIOXO- 5-((4-Chlorophenyl)methylene)-3-phenyl-2-thioxo-4-imidazolidinone 5-(p-Chlorobenzylidene)-3-phenyl-2-thiohydantoin 5-24-08-00160 (Beilstein Handbook Reference) BRN 1586437 Hydantoin, 5-(p-chlorobenzylidene)-3-phenyl-2-thio-

pdb file: 170176.pdb
sdf file: 170176.sdf
directory: 170176


1-(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)-3-phenylguanidine 16018-49-8 5-25-10-00231 (Beilstein Handbook Reference) BRN 0217897 GUANIDINE, 1-(4,6-DIMETHYL-2-PYRIMIDINYL)-3-PHENYL-

pdb file: 170198.pdb
sdf file: 170198.sdf
directory: 170198


1-(4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrimidinyl)-3-phenylguanidine 16018-52-3 GUANIDINE, 1-(4-HYDROXY-6-METHYL-2-PYRIMIDINYL)-3-PHENYL- N-(1,4-Dihydro-6-methyl-4-oxo-2-pyrimidinyl)-N'-phenylguanidine

pdb file: 170200.pdb
sdf file: 170200.sdf
directory: 170200


16216-98-1 SODIUM 6-(5-METHYL-3-PHENYLISOTHIAZOLE-4-CARBOXAMIDO)PENICILLANATE

pdb file: 170305.pdb
sdf file: 170305.sdf
directory: 170305


(1-Methyl-3-phenylpropyl)hydrazine sulfate (1:1) 1077-12-9 16602-96-3 HYDRAZINE, (1-METHYL-3-PHENYLPROPYL)-, SULFATE (1:1) NSC 23431

pdb file: 170479.pdb
sdf file: 170479.sdf
directory: 170479


(1-Methyl-3-phenylpropyl)hydrazine oxalate 17598-98-0 HYDRAZINE, (1-METHYL-3-PHENYLPROPYL)-, OXALATE (1:1) Hydrazine, (1-methyl-3-phenylpropyl)-, ethanedioate (1:1) (9CI) Roe 313

pdb file: 171065.pdb
sdf file: 171065.sdf
directory: 171065


17683-69-1 CARBANILIC ACID, p-NITRO-, 2-(METHYL(3-PHENYLPROPYL)AMINO)ETHYL ESTER, HYDROCHLO Carbanilic acid, p-nitro-, 2-(methyl(3-phenylpropyl)amino)ethyl ester, hydrochloride p-Nitrocarbanilic acid 2-(methyl(3-phenylpropyl)amino)ethyl ester hydrochloride

pdb file: 171121.pdb
sdf file: 171121.sdf
directory: 171121


18176-31-3 2-INDOLINONE, 3-(2-AMINOETHYL)-1-(DIMETHYLAMINO)-3-PHENYL- 3-(2-Aminoethyl)-1-(dimethylamino)-3-phenyl-2-indolinone 5-22-13-00141 (Beilstein Handbook Reference) BRN 0491434

pdb file: 171338.pdb
sdf file: 171338.sdf
directory: 171338


18300-89-5 2-Butenoic acid, 2-cyano-3-phenyl-, ethyl ester 2-Cyano-3-phenylcrotonic acid ethyl ester AI3-04925 CROTONIC ACID, 2-CYANO-3-PHENYL-, ETHYL ESTER NSC 408236 alpha-Cyano-beta-phenyl-methacrylic acid, ethyl ester

pdb file: 171408.pdb
sdf file: 171408.sdf
directory: 171408


18672-14-5 4H-1,3-BENZOXAZIN-4-ONE, 6-CHLORO-2,3-DIHYDRO-2-METHYL-3-PHENYL- 6-Chloro-2,3-dihydro-2-methyl-3-phenyl-4H-1,3-benzoxazin-4-one BRN 1582300

pdb file: 171567.pdb
sdf file: 171567.sdf
directory: 171567


1-ISOPROPYL-3-PHENYLUREA 19895-44-4 Urea, N-(1-methylethyl)-N'-phenyl-

pdb file: 172097.pdb
sdf file: 172097.sdf
directory: 172097


(1-ETHYL-2-PROPENYL)BENZENE 19947-22-9 3-Phenyl-1-pentene

pdb file: 172116.pdb
sdf file: 172116.sdf
directory: 172116


2-AZETIDINONE, 3-ETHYL-3-PHENYL- 20024-63-9 3-Ethyl-3-phenyl-2-azetidinone 3-Fenil-3-etil-2-azetidinone [Italian] L 1657

pdb file: 172153.pdb
sdf file: 172153.sdf
directory: 172153


1,6-HEXANEDIAMINE, N,N-DIETHYL-N'-(6-METHYLBIPHENYL-3-YL)-, DIOXALATE, HYDRATE 20092-25-5 Aniline, N-(6-diethylaminohexyl)-4-methyl-3-phenyl-, dioxalate, monohydrate N-(6-Diethylaminohexyl)-3-phenyl-4-methylaniline di-oxalate monohydrate

pdb file: 172175.pdb
sdf file: 172175.sdf
directory: 172175


1-Cinnamoyl-2-methyl-5-methoxy-3-indolylacetic acid 1-Cinnamoyl-5-methoxy-2-methylindole-3-acetic acid 1H-Indole-3-acetic acid, 5-methoxy-2-methyl-1-(1-oxo-3-phenyl-2-propenyl)- (9CI) 20168-99-4 5-Methoxy-2-methyl-1-(1-oxo-3-phenyl-2-propenyl)-1H-indole-3-acetic acid Cindomet Cinmetacin Cinmetacin [INN] Cinmetacina [INN-Spanish] Cinmetacina [Spanish] Cinmetacine [INN-French] Cinmetacinum [INN-Latin] Cinmethacin EINECS 243-555-6 INDOLE-3-ACETIC ACID, 1-CINNAMOYL-5-METHOXY-2-METHYL- Indolacin

pdb file: 172198.pdb
sdf file: 172198.sdf
directory: 172198


2-(2-Chloroethyl)-2,3-dihydro-3-phenyl-4H-1,3-benzoxazin-4-one 20973-04-0 4H-1,3-BENZOXAZIN-4-ONE, 2-(2-CHLOROETHYL)-2,3-DIHYDRO-3-PHENYL- BRN 1624417

pdb file: 172542.pdb
sdf file: 172542.sdf
directory: 172542


2,3-Dihydro-2-methyl-3-phenyl-4H-1,3-benzoxazin-4-one 20978-95-4 4H-1,3-BENZOXAZIN-4-ONE, 2,3-DIHYDRO-2-METHYL-3-PHENYL- BRN 1215479

pdb file: 172565.pdb
sdf file: 172565.sdf
directory: 172565


(2-METHYL-1-(1-METHYLETHYL)PROPYL)BENZENE 2,4-Dimethyl-3-phenylpentane 21777-84-4

pdb file: 172876.pdb
sdf file: 172876.sdf
directory: 172876


(+)-1-Benzyl-4-(2,6-dioxo-3-phenyl-3-piperidyl)piperidine hydrochloride (+)-2-(1-Benzyl-4-piperidyl)-2-phenylglutarimide hydrochloride (+)-3-(1-Benzyl-4-piperidyl)-3-phenylpiperidine-2,6-dione hydrochloride (3,4'-BIPIPERIDINE)-2,6-DIONE, 3-PHENYL-1'-(PHENYLMETHYL)-, HYDROCHLORIDE, (S)- (S)-3-Phenyl-1'-(phenylmethyl)(3,4'-bipiperidine)-2,6-dione monohydrochloride (S)-3-Phenyl-1'-(phenylmethyl)-(3,4'-bipiperidine)-2,6-dione hydrochloride 21888-96-0 Dexbenzetimide hydrochloride Dexetimide hydrochloride Dextrobenzetimide hydrochloride EINECS 244-633-2 R 16470 Tremblex

pdb file: 172910.pdb
sdf file: 172910.sdf
directory: 172910


( )-(R)-3-(1-Benzyl-4-piperidyl)-3-phenyl-2,6-piperidindion (+)-2-(1-Benzyl-4-piperidyl)-2-phenylglutarimide (3,4'-Bipiperidine)-2,6-dione, 3-phenyl-1'-(phenylmethyl)-, (S)- 21888-98-2 DEXETIMIDE Dexbenzelimid Dexetimida [INN-Spanish] Dexetimide [USAN:BAN:INN] Dexetimidum [INN-Latin] R 16470 Serenone Tremblex

pdb file: 172911.pdb
sdf file: 172911.sdf
directory: 172911


(+-)-3-Benzoyl-alpha-methylbenzeneacetic acid 172964-50-0 19583 RP 2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid 2-(m-Benzoylphenyl)propionic acid 22071-15-4 22161-86-0 3-BENZOYL-ALPHA-METHYLBENZENEACETIC ACID 3-Benzoylhydratropic acid Acide (benzoyl-3-phenyl)-2-propionique [French] Alrheumun Aneol Benzeneacetic acid, 3-benzoyl-alpha-methyl- CCRIS 4508 Capisten EINECS 244-759-8 Epatec Hydratropic acid, m-benzoyl-, (+-)- Ketoprofen Ketoprofen (+-) Ketoprofen [USAN:BAN:INN:JAN] Ketoprofene Ketoprofene [INN-French] Ketoprofeno [INN-Spanish] Ketoprofenum [INN-Latin] Ketoprophene Orudis Oruvail Profenid Propionic acid, 2-(3-benzoylphenyl)- RP 19583 RU 4733 m-Benzoylhydratropic acid racemic-Ketoprofen

pdb file: 172982.pdb
sdf file: 172982.sdf
directory: 172982


22131-35-7 5- (2-(Dibutylamino)ethyl)amino -3-phenyl-1,2,4-oxadiazole Butalamina [INN-Spanish] Butalamine Butalamine [BAN:INN] Butalaminum [INN-Latin] EINECS 244-794-9 N,N-Dibutyl-N'-(3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)-1,2-ethanediamine

pdb file: 173001.pdb
sdf file: 173001.sdf
directory: 173001


22194-37-2 3-PHENYL-3-(B-DIETHYLAMINO-ETHOXY)CARBONYL-2,3-DIHYDROBENZOFURAN HYDROCHLORIDE

pdb file: 173030.pdb
sdf file: 173030.sdf
directory: 173030


1-Methyl-3-phenylpropylamine 1-Phenyl-3-amino-butan [German] 1-Phenyl-3-aminobutane 22374-89-6 3-Amino-1-phenylbutane 4-12-00-02811 (Beilstein Handbook Reference) 4-Phenyl-2-aminobutane 73839-93-7 BRN 2413110 Benzenepropanamine, alpha-methyl- (9CI) EINECS 244-942-2 NSC 115524 PROPYLAMINE, alpha-METHYL-gamma-PHENYL- Propylamine, 1-methyl-3-phenyl- (6CI,7CI,8CI) alpha-Methyl-gamma-phenyl-N-propylamine alpha-Methyl-gamma-phenyl-n-propylamin [German] alpha-Methylbenzenepropanamine

pdb file: 173183.pdb
sdf file: 173183.sdf
directory: 173183


122-67-8 2-Methylpropyl 3-phenyl-2-propenoate 2-Methylpropyl 3-phenylpropenoate 2-Methylpropyl beta-phenylacrylate 2-Methylpropyl

pdb file: 173257.pdb
sdf file: 173257.sdf
directory: 173257


(3-Cyclohexyl-3-hydroxy-3-phenylpropyl)triethylammonium iodide 1-Cyclohexyl-3-diethylamino-1-phenyl-1-propanol ethiodide 125-99-5 3-Diethylamino-1-cyclohexyl-1-phenyl-1-propanol ethiodide 3-Diethylamino-1-phenyl-1-cyclohexyl-1-propanol ethiodide 60-49-1 921 C AMMONIUM, (3-CYCLOHEXYL-3-HYDROXY-3-PHENYLPROPYL)TRIETHYL-, IODIDE Benzenepropanaminium, gamma-cyclohexyl-N,N,N-triethyl-gamma-hydroxy-, iodide (9CI) Claviton EINECS 204-762-7 Iodure de tridihexethyl [INN-French] Ioduro de tridihexetilo [INN-Spanish] Pathilon Propethonum Propethonum iodide Tridihexethide Tridihexethyl iodide Tridihexethyl iodide [INN] Tridihexethyli iodidum [INN-Latin] Tridihexide Trihexethyl iodide alpha-(2-Diethylaminoethyl)-alpha-phenylcyclohexanemethanol ethiodide gamma-Cyclohexyl-N,N,N-triethyl-gamma-hydroxybenzenepropanaminium iodide

pdb file: 173398.pdb
sdf file: 173398.sdf
directory: 173398


23434-91-5 23434-96-0 4-14-00-01674 (Beilstein Handbook Reference) 4-Chlorophenylalanine methyl ester ALANINE, 3-(p-CHLOROPHENYL)-, METHYL ESTER BRN 3032592 CCRIS 8841 EINECS 245-661-8 H69/17 Methyl 4-chloro-3-phenylalaninate Phenylalanine, 4-chloro-, methyl ester (9CI) p-Chlorophenylalanine methyl ester

pdb file: 173934.pdb
sdf file: 173934.sdf
directory: 173934


1-(3-(p-Chlorophenyl)-3-phenylpropionyl)-4-(2-hydroxypropyl)piperazine 23902-87-6 KETONE, beta-(p-CHLOROPHENYL)PHENETHYL 4-(2-HYDROXYPROPYL)PIPERAZINYL Piperazine, 1-(3-(p-chlorophenyl)-3-phenylpropionyl)-4-(2-hydroxypropyl)- beta-(p-Chlorophenyl)phenethyl 4-(2-hydroxypropyl)piperazinyl ketone

pdb file: 174134.pdb
sdf file: 174134.sdf
directory: 174134


1-(p-tert-Butylbenzyl)-4-(3-(p-chlorophenyl)-3-phenylpropionyl)piperazine 23902-88-7 4-(p-tert-Butylbenzyl)piperazinyl beta-(p-chlorophenyl) ketone KETONE, 4-(p-tert-BUTYLBENZYL)PIPERAZINYL beta-(p-CHLOROPHENYL)PHENETHYL Piperazine, 1-(p-tert-butylbenzyl)-4-(3-(p-chlorophenyl)-3-phenylpropionyl)-

pdb file: 174135.pdb
sdf file: 174135.sdf
directory: 174135


1-(3-(p-Chlorophenyl)-3-phenylpropionyl)-4-phenethylpiperazine 23902-89-8 KETONE, beta-(p-CHLOROPHENYL)PHENETHYL 4-PHENETHYLPIPERAZINYL Piperazine, 1-(3-(p-chlorophenyl)-3-phenylpropionyl)-4-phenethyl- beta-(p-Chlorophenyl)phenethyl 4-phenethylpiperazinyl ketone

pdb file: 174136.pdb
sdf file: 174136.sdf
directory: 174136


1-(3-(p-Chlorophenyl)-3-phenylpropionyl)-4-(o-methoxyphenyl)piperazine 23902-91-2 KETONE, beta-(p-CHLOROPHENYL)PHENETHYL 4-(o-METHOXYPHENYL)PIPERAZINYL Piperazine, 1-(3-(p-chlorophenyl)-3-phenylpropionyl)-4-(o-methoxyphenyl)- beta-(p-Chlorophenyl)phenethyl 4-(o-methoxyphenyl)piperazinyl ketone

pdb file: 174137.pdb
sdf file: 174137.sdf
directory: 174137


1-(3-(p-Chlorophenyl)-3-phenylpropionyl)-4-(p-tolyl)piperazine 23904-72-5 KETONE, beta-(p-CHLOROPHENYL)PHENETHYL 4-(p-TOLYL)PIPERAZINYL Piperazine, 1-(3-(p-chlorophenyl)-3-phenylpropionyl)-4-(p-tolyl)- beta-(p-Chlorophenyl)phenethyl 4-(p-tolyl)piperazinyl ketone

pdb file: 174138.pdb
sdf file: 174138.sdf
directory: 174138


1-(3-(p-Chlorophenyl)-3-phenylpropionyl)-4-(2-pyridyl)piperazine 23904-74-7 KETONE, beta-(p-CHLOROPHENYL)PHENETHYL 4-(2-PYRIDYL)PIPERAZINYL Piperazine, 1-(3-(p-chlorophenyl)-3-phenylpropionyl)-4-(2-pyridyl)- beta-(p-Chlorophenyl)phenethyl 4-(2-pyridyl)piperazinyl ketone

pdb file: 174139.pdb
sdf file: 174139.sdf
directory: 174139


1-(3-(p-Chlorophenyl)-3-phenylpropionyl)-4-(o-tolyl)piperazine 23904-87-2 KETONE, beta-(p-CHLOROPHENYL)PHENETHYL 4-(o-TOLYL)PIPERAZINYL Piperazine, 1-(3-(p-chlorophenyl)-3-phenylpropionyl)-4-(o-tolyl)- beta-(p-Chlorophenyl)phenethyl 4-(o-tolyl)piperazinyl ketone

pdb file: 174140.pdb
sdf file: 174140.sdf
directory: 174140


1-(3-(p-Chlorophenyl)-3-phenylpropionyl)-4-(m-tolyl)piperazine 23904-88-3 KETONE, beta-(p-CHLOROPHENYL)PHENETHYL 4-(m-TOLYL)PIPERAZINYL Piperazine, 1-(3-(p-chlorophenyl)-3-phenylpropionyl)-4-(m-tolyl)- beta-(p-Chlorophenyl)phenethyl 4-(m-tolyl)piperazinyl ketone

pdb file: 174141.pdb
sdf file: 174141.sdf
directory: 174141


1-(3-(p-Chlorophenyl)-3-phenylpropionyl)-4-(m-methylbenzyl)piperazine 23917-55-7 KETONE, beta-(p-CHLOROPHENYL)PHENETHYL 4-(m-METHYLBENZYL)PIPERAZINYL Piperazine, 1-(3-(p-chlorophenyl)-3-phenylpropionyl)-4-(m-methylbenzyl)- beta-(p-Chlorophenyl)phenethyl 4-(m-methylbenzyl)piperazinyl ketone

pdb file: 174144.pdb
sdf file: 174144.sdf
directory: 174144


1-(3-(p-Chlorophenyl)-3-phenylpropionyl)-4-(2-thiazolyl)piperazine 23920-57-2 KETONE, beta-(p-CHLOROPHENYL)PHENETHYL 4-(2-THIAZOLYL)PIPERAZINYL Piperazine, 1-(3-(p-chlorophenyl)-3-phenylpropionyl)-4-(2-thiazolyl)- Piperazine, 3-(p-chloro-beta-phenylhydrocinnamoyl)-4-(2-thiazolyl)- beta-(p-Chlorophenyl)phenethyl 4-(2-thiazolyl)piperazinyl ketone

pdb file: 174146.pdb
sdf file: 174146.sdf
directory: 174146


0-18-00-00306 (Beilstein Handbook Reference) 2,3-Epoxy-3-phenylbutyramide 24446-48-8 BRN 0141459 BUTYRAMIDE, 2,3-EPOXY-3-PHENYL- Hydrocinnamamide, alpha,beta-epoxy-beta-methyl- (8CI) NSC 402042

pdb file: 174355.pdb
sdf file: 174355.sdf
directory: 174355


1-Benzyl-4-(3-(p-chlorophenyl)-3-phenylpropionyl)piperazine 25174-65-6 4-Benzylpiperazinyl beta-(p-chlorophenyl)phenethyl ketone KETONE, 4-BENZYLPIPERAZINYL beta-(p-CHLOROPHENYL)PHENETHYL Piperazine, 1-benzyl-4-(3-(p-chlorophenyl)-3-phenylpropionyl)- Piperazine, 1-benzyl-4-(p-chloro-beta-phenylhydrocinnamoyl)-

pdb file: 174761.pdb
sdf file: 174761.sdf
directory: 174761


1-(o-Chlorophenyl)-4-(3-(p-chlorophenyl)-3-phenylpropionyl)piperazine 25174-66-7 KETONE, beta-(p-CHLOROPHENYL)PHENETHYL 4-(o-CHLOROPHENYL)PIPERAZINYL Piperazine, 1-(o-chlorophenyl)-4-(3-(p-chlorophenyl)-3-phenylpropionyl)- beta-(p-Chlorophenyl)phenethyl 4-(o-chlorophenyl)piperazinyl ketone

pdb file: 174762.pdb
sdf file: 174762.sdf
directory: 174762


1,3-Dihydro-1,1-dimethyl-3-(3-methylaminopropyl)-3-phenylbenzo(c)thiophen hydrochlorid 1,3-Dihydro-1-phenyl-N,3,3-trimethylbenzo(c)thiophene-1-propylamine hydrochloride 21489-20-3 25487-28-9 BENZO(c)THIOPHENE-1-PROPYLAMINE, 1,3-DIHYDRO-1-PHENYL-N,3,3-TRIMETHYL-, HYDROCHL Benzo(c)thiophene-1-propanamine, 1,3-dihydro-N,3,3-trimethyl-1-phenyl-, hydrochloride (8CI) Benzo(c)thiophene-1-propylamine, 1,3-dihydro-1-phenyl-N,3,3-trimethyl-, hydrochloride LU 5-005 hydrochloride N-Methyl-3-(3,3-dimethyl-1-phenyl-1,3-dihydrobenzo(c)thiophen-1-yl)propylamin hydrochlorid Talsupram hydrochloride

pdb file: 174922.pdb
sdf file: 174922.sdf
directory: 174922


25759-76-6 4-(((Phenylamino)thioxomethyl)amino)butanoic acid 4-(3-Phenyl-2-thioureido)butyric acid BRN 2118584 BUTYRIC ACID, 4-(3-PHENYL-2-THIOUREIDO)- Butanoic acid, 4-(((phenylamino)thioxomethyl)amino)- (9CI) gamma-Phenylthioureidobutyric acid

pdb file: 175044.pdb
sdf file: 175044.sdf
directory: 175044


1-ISOBENZOFURANMETHANAMINE, 1,3-DIHYDRO-N,N-DIMETHYL-3-PHENYL-, cis- 28165-25-5 cis-1,3-Dihydro-N,N-dimethyl-3-phenyl-1-isobenzofuranmethanamine cis-1-(N,N-Dimethylaminomethyl)-3-phenyl-1,3-dihydroisobenzofuran

pdb file: 175929.pdb
sdf file: 175929.sdf
directory: 175929


28709-70-8 ALANINE, N-BENZYLOXYCARBONYL-3-PHENYL-, ETHYL ESTER, L- BRN 3004064 L-N-Benzyloxycarbonyl-3-phenylalanine ethyl ester N-Carbobenzoxy-L-phenylalanine ethyl ester

pdb file: 176054.pdb
sdf file: 176054.sdf
directory: 176054


(Hydroxy-4 coumarinyl 3)-3 phenyl-3 (bromo-4 biphenylyl-4)-1 propanol-1 [French] (Hydroxy-4-coumarinyl-3)-3-phenyl-3-(bromo-4-biphenylyl-4)-1-propanol-1 [French] 28772-56-7 2H-1-Benzopyran-2-one, 3-(3-(4'-Bromo(1,1'-biphenyl)-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl)-4-hydroxy- 3-(3-(4'-Bromo(1,1'-biphenyl)-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl)-4-hydroxy-2-benzopyrone 3-(3-(4'-Bromo(1,1'-biphenyl)-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl)-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one 3-(3-(4'-Bromo(1,1'-biphenyl)-4-yl)3-hydroxy-1-phenylpropyl)-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one 3-(3-(4'-Bromo-(1,1'-biphenyl)-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl)-4-hydroxycoumarin 3-(3-(4'-Bromobiphenyl-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl)-4-hydroxycoumarin 3-(4-Hydroxy-2-oxochromen-3-yl)-3-phenyl-1-(4-bromobiphenyl)propan-1-ol 3-(4-Hydroxycoumarin-3-yl)-3-phenyl-1-(4-bromobiphenyl)propan-1-ol 3-(alpha-(p-(p-Bromophenyl)-beta-hydroxyphenethyl)benzyl)-4-hydroxycoumarin 3-(alpha-(p-Bromophenyl)-beta-hydroxyphenethyl)benzyl-4-hydroxycoumarin BRN 1335336 BROMODIOLONE Boldo Boot hill Bromadiolone Bromadiolone [BSI:ISO] Bromatrol Bromone Bromore Broprodifacoum Broprodifacoum [South Africa] Canadien 2000 Caswell No. 486AB Contrac Contrax Coumarin, 3-(3-(4'-bromo-1,1'-biphenyl-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl)-4-hydroxy- Coumarin, 3-(alpha-(p-(p-bromophenyl)-beta-hydroxyphenethyl)benzyl)-4-hydroxy- Coumarin, 3-(alpha-(p-(p-bromophenyl)-beta-hydroxyphenethyl)benzyl)-4-hydroxy- (8CI) EINECS 249-205-9 EPA Pesticide Chemical Code 112001 Eradic HSDB 6458 LM-637 Maki Rafix Ratimus Rotox Sup'operats Super-Cald Super-caid Super-rozol Temus Topidion

pdb file: 176067.pdb
sdf file: 176067.sdf
directory: 176067


2-Propenoic acid, 2-(4-chlorophenoxy)-3-phenyl-, 2-(4-morpholinyl)ethyl ester, hydrochloride 28833-93-4 CINNAMIC ACID, alpha-(p-CHLOROPHENOXY)-, 2-MORPHOLINOETHYL ESTER, HYDROCHLORIDE Chlorhydrate de l'alpha-(p-chlorophenoxy) cinnamate de morpholinoethanol [French] RM 26 alpha-(p-Chlorophenoxy)cinnamic acid 2-morpholinoethyl ester hydrochloride

pdb file: 176091.pdb
sdf file: 176091.sdf
directory: 176091


2-Propenamide, 2-(4-chlorophenoxy)-N-(2-(dimethylamino)ethyl)-3-phenyl-, monohydrochloride 28833-94-5 CINNAMAMIDE, alpha-(p-CHLOROPHENOXY)-N-(2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL)-, MONOHYDROCHLOR Chlorhydrate de l'alpha-(p-chlorophenoxy) cinnamylamide de dimethyl aminoethylamine [French] Cinnamamide, alpha-(p-chlorophenoxy)-N-(2-(dimethylamino)ethyl)-, monohydrochloride RM 28 alpha-(p-Chlorophenoxy)-N-(2-(dimethylamino)ethyl)cinnamamide hydrochloride

pdb file: 176092.pdb
sdf file: 176092.sdf
directory: 176092


2-Propenoic acid, 2-(4-chlorophenoxy)-3-phenyl-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, hydrochloride 28833-95-6 CINNAMIC ACID, alpha-(p-CHLOROPHENOXY)-, 2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL ESTER, HYDROCHLO Chlorhydrate de l'alpha-(p-chlorophenoxy) cinnamate de dimethylaminoethanol [French] Cinnamic acid, alpha-(p-chlorophenoxy)-, 2-(dimethylamino)ethyl ester, hydrochloride RM 29 alpha-(p-Chlorophenoxy)cinnamic acid 2-(dimethylamino)ethyl ester hydrochloride

pdb file: 176093.pdb
sdf file: 176093.sdf
directory: 176093


2-Methyl-3-phenyl-2-propenoic acid 7-nitro-8-quinolinyl ester 2-Propenoic acid, 2-methyl-3-phenyl-, 7-nitro-8-quinolinyl ester 29007-28-1 7-Nitro-8,alpha-metilcinnamoilossichinolina [Italian] BRN 1550118 CINNAMIC ACID, alpha-METHYL-, 7-NITRO-8-QUINOLYL ESTER alpha-Methylcinnamic acid 7-nitro-8-quinolyl ester

pdb file: 176165.pdb
sdf file: 176165.sdf
directory: 176165


1,3-Benzenediamine, 2,4-dinitro-N(sup 3),N(sup 3)-dipropyl-6-(trifluoromethyl)- (9CI) 1,3-Benzenediamine, 2,6-dinitro-N1,N1-dipropyl-4-(trifluoromethyl)- 1,3-Diamino-N1,N1-dipropyl-2,6-dinitro-4-trifluoromethylbenzene 2,4-Dinitro-N',N'-dipropyl-6-(trifluoromethyl)benzene-1,3-diamine 2,4-Dinitro-N(sup 3),N(sup 3)-dipropyl-6-(trifluoromethyl)-1,3-benzenediamine 2,4-Dinitro-N3,N3-dipropyl-6-(trifluoromethyl)-1,3-benzenediamine (9CI) 2,6-Dinitro-N1,N1-dipropyl-4-trifluoromethyl-m-phenylenediamine 29091-21-2 5-Dipropylamino-alpha,alpha,alpha-trifluoro-4,6-dinitro-o-toluidine BRN 2181386 Barricade Barricade (herbicide) Blockade CN-11-2936 Caswell No. 727A EINECS 249-421-3 EPA Pesticide Chemical Code 110201 Endurance Endurance (herbicide) Factor Kusablock Marathon N(sup 3),N(sup 3)-Dipropyl-2,4-dinitro-6-trifluoromethyl-m-phenylenediamine N3,N3-Dipropyl-2,4-dinitro-6-trifluoromethyl-1,3-phenylenediamine Prodiamine Prodiamine [ANSI:BSI:ISO] Rydex Toluene-2,4-diamine, alpha,alpha,alpha-trifluoro-3,5-dinitro-N(sup 4),N(sup 4)-dipropyl- (8CI) USB-3153 alpha,alpha,alpha-Trifluoro-3,5-dinitro-N4,N4-dipropyltoluene-2,4-diamine (8CI) m-PHENYLENEDIAMINE, 2,4-DINITRO-N(sup 3),N(sup 3)-DIPROPYL-6-(TRIFLUOROMETHYL)-

pdb file: 176204.pdb
sdf file: 176204.sdf
directory: 176204


(E)-1-(Bis(4-fluorophenyl)methyl)-4-(3-phenyl-2-propenyl)piperazine dihydrochloride (E)-1-(Bis(4-fluorophenyl)methyl)-4-cinnamylpiperazine dihydrochloride (E)-1-(Bis-(p-fluorophenyl)methyl)-4-cinnamylpiperazine dihydrochloride 30484-77-6 52468-60-7 EINECS 250-216-6 FLUNARIZINE HYDROCHLORIDE Flunarizine dihydrochloride Flunarizine hydrochloride [USAN:JAN] KW-3149 Piperazine, 1-(bis(4-fluorophenyl)methyl)-4-(3-phenyl-2-propenyl)-, dihydrochloride, (E)- Piperazine, 1-(bis(p-fluorophenyl)methyl)-4-cinnamyl-, dihydrochloride, (E)- R 14950

pdb file: 177014.pdb
sdf file: 177014.sdf
directory: 177014


30670-17-8 BRN 2215771 CARBAMODITHIOIC ACID, DIMETHYL-, 3-OXO-3-PHENYLPROPYL ESTER Dimethylcarbamodithioic acid 3-oxo-3-phenylpropyl ester N,N-Dimethyldithiocarbamidsaeure-(3-oxo-3-phenylpropyl)-ester [German]

pdb file: 177056.pdb
sdf file: 177056.sdf
directory: 177056


30684-07-2 Benzenepropanamine, N-methyl-, hydrochloride (9CI) N-Methyl-3-phenylpropylamine hydrochloride NSC 53657 PROPYLAMINE, N-METHYL-3-PHENYL-, HYDROCHLORIDE USAF EL-75

pdb file: 177063.pdb
sdf file: 177063.sdf
directory: 177063


2-Propenamide, N-(2-chloroethyl)-3-phenyl- 30687-03-7 BRN 2328045 CINNAMAMIDE, N-(2-CHLOROETHYL)- N-(2-Chloroethyl)cinnamamide

pdb file: 177065.pdb
sdf file: 177065.sdf
directory: 177065


30687-09-3 BRN 2285573 CINNAMAMIDE, N-(2-HYDROXYETHYL)-, ETHYLCARBAMATE Carbamic acid, ethyl-, 2-((1-oxo-3-phenyl-2-propenyl)amino)ethyl ester N-(2-Hydroxyethyl)cinnamamide ethylcarbamate

pdb file: 177071.pdb
sdf file: 177071.sdf
directory: 177071


2-Propenamide, N-(2-((aminocarbonyl)oxy)ethyl)-3-phenyl- 30687-12-8 BRN 2276857 CINNAMAMIDE, N-(2-HYDROXYETHYL)-, CARBAMATE N-(2-Hydroxyethyl)cinnamamide carbamate

pdb file: 177074.pdb
sdf file: 177074.sdf
directory: 177074


2-Propenamide, N-(2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-1-methylethyl)-3-phenyl- 30687-15-1 BRN 2268533 CINNAMAMIDE, N-(2-HYDROXY-1-HYDROXYMETHYL-1-METHYLETHYL)- N-(2-Hydroxy-1-hydroxymethyl-1-methylethyl)cinnamamide

pdb file: 177077.pdb
sdf file: 177077.sdf
directory: 177077


2-Propenamide, N-(2-hydroxyethyl)-N-methyl-3-phenyl- 2-Propenamide, N-(2-hydroxyethyl)-N-methyl-3-phenyl- (9CI) 30687-16-2 CINNAMAMIDE, N-(2-HYDROXYETHYL)-N-METHYL- HYDROXYETHYL-N-METHYLCINNAMIDE N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylcinnamamide NSC 142214

pdb file: 177078.pdb
sdf file: 177078.sdf
directory: 177078


2-Propenamide, N,N-bis(2-hydroxyethyl)-3-phenyl- 30687-17-3 BRN 2276418 CINNAMAMIDE, N,N-BIS(2-HYDROXYETHYL)- EINECS 250-295-7 N,N-Bis(2-hydroxyethyl)cinnamamide

pdb file: 177079.pdb
sdf file: 177079.sdf
directory: 177079


2-Propenamide, N-(2-hydroxy-1-methylethyl)-3-phenyl- 30687-18-4 BRN 2258328 CINNAMAMIDE, N-(2-HYDROXY-1-METHYLETHYL)- N-(2-Hydroxy-1-methylethyl)cinnamamide

pdb file: 177080.pdb
sdf file: 177080.sdf
directory: 177080


30687-23-1 BRN 2311966 CINNAMAMIDE, N,N-BIS(2-HYDROXYETHYL)-, BIS(ETHYLCARBAMATE) Carbamic acid, ethyl-, ((1-oxo-3-phenyl-2-propenyl)imino)di-2,1-ethanediyl ester N,N-Bis(2-hydroxyethyl)cinnamamide bis(ethylcarbamate)

pdb file: 177085.pdb
sdf file: 177085.sdf
directory: 177085


2-Propenamide, N-(2-hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl)-3-phenyl- 30687-25-3 BRN 2273751 CINNAMAMIDE, N-(1,1-BIS(HYDROXYMETHYL)-2-HYDROXYETHYL)- N-(1,1-Bis(hydroxymethyl)-2-hydroxyethyl)cinnamamide

pdb file: 177087.pdb
sdf file: 177087.sdf
directory: 177087


2-Propenamide, N-(2-hydroxyethyl)-2-methyl-3-phenyl- 30687-29-7 BRN 2262589 CINNAMAMIDE, N-(2-HYDROXYETHYL)-alpha-METHYL- N-(2-Hydroxyethyl)-alpha-methylcinnamamide

pdb file: 177091.pdb
sdf file: 177091.sdf
directory: 177091


2-Butenamide, N-(2-hydroxyethyl)-3-phenyl- 30687-30-0 BRN 2262396 CINNAMAMIDE, N-(2-HYDROXYETHYL)-beta-METHYL- N-(2-Hydroxyethyl)-beta-methylcinnamamide

pdb file: 177092.pdb
sdf file: 177092.sdf
directory: 177092


3,4-Trans-2,2-dimethyl-3-phenyl-4-(p-(beta-pyrrolidinoethoxy)-phenyl)-7-methoxychroman 3,4-trans-2,2-Dimethyl-3-phenyl-4-(p-(beta-pyrrolidinoethoxy)phenyl)-7-methoxychroman 31477-60-8 BRN 6075092 CENTCHROMAN Compound 67/20 Pyrrolidine, 1-(2-(4-(3,4-dihydro-7-methoxy-2,2-dimethyl-3-phenyl-2H-1-benzopyran-4-yl)phenoxy)ethyl)-, trans- Pyrrolidine, 1-(2-(p-(7-methoxy-2,2-dimethyl-3-phenyl-4-chromanyl)phenoxy)ethyl)-, trans- trans-1-(2-(p-(7-Methoxy-2,2-dimethyl-3-phenyl-4-chromanyl)phenoxy)ethyl)pyrrolidine trans-2,2-Dimethyl-3-phenyl-4-(p-(beta-pyrrolidinoethoxy)phenyl)-7-methoxychroman

pdb file: 177424.pdb
sdf file: 177424.sdf
directory: 177424


1-Phenyl-4,4-dimethyl-2-imidazolidinethione 2-IMIDAZOLIDINETHIONE, 4,4-DIMETHYL-1-PHENYL- 32595-29-2 5,5-Dimethyl-3-phenyl-2-imidazolidinethione 5-24-01-00256 (Beilstein Handbook Reference) BRN 0638974

pdb file: 177720.pdb
sdf file: 177720.sdf
directory: 177720


(2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-1,2a,3,4,4a,6,9,10,11,12,12a,12b-Dodecahydro-4,6,9,11,12,12b-hexahydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-7,11-methano-5H-cyclodeca(3,4)benz(1,2-b)oxet-5-one 6,12b-diacetate, 12-benzoate, 9-ester with (2R,3S)-N-benzoyl-3-phenylisoserine (2aR-(2aalpha,4beta,4abeta,6beta,9alpha(alpha R*,betaS*),11alpha,12alpha,12balpha))-beta-(Benzoylamino)-alpha-hydroxybenzenepropanoic acid 6,12b-bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca(3,4)benz(1,2-b)oxet-9-yl ester 33069-62-4 5beta,20-Epoxy-1,2-alpha,4,7beta,10beta,13alpha-hexahydroxytax-11-en-9-one 4,10-diacetate 2-benzoate 13-ester with (2R,3S)-N-benzoyl-3-phenylisoserine ABI 007 ABI-007 Abraxane BMS 181339-01 Benzenepropanoic acid, beta-(benzoylamino)-alpha-hydroxy-, 6,12b-bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca(3,4)benz(1,2-b)oxet-9-yl ester, (2aR-(2a-alpha,4-beta,4a-beta,6-beta,9-alpha(alpha-R*,beta-S*),11-alpha,12-alpha,12a-alpha, 12b-alpha))- Benzenepropanoic acid, beta-(benzoylamino)-alpha-hydroxy-, 6,12b-bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca(3,4)benz(1,2-b)oxet-9-yl ester, (2aR-(2aalpha,4beta,4abeta,6beta,9alpha(alphaR*,betaS*),11alpha,12alpha,12aalpha,12balpha))- Capxol DRG-0190 Ebetaxel HSDB 6839 LipoPac MBT 0206 NSC 125973 NSC-125973 Onxol Paclitaxel Paclitaxel [USAN:BAN:INN] Paxceed Plaxicel QW 8184 TAXOL Tax-11-en-9-one, 5beta,20-epoxy-1,2alpha,4,7beta,10beta,13alpha- hexahydroxy-, 4,10-diacetate 2-benzoate, 13-ester with (2R,3S)-N-benzoyl-3-phenylisoserine (8CI) TaxAlbin Taxol A Yewtaxan

pdb file: 177831.pdb
sdf file: 177831.sdf
directory: 177831


1-((m-Chlorobenzyl)methylamino)-3-(3-(dimethylamino)propyl)-3-phenyl-2-indolinone 2-INDOLINONE, 1-((m-CHLOROBENZYL)METHYLAMINO)-3-(3-(DIMETHYLAMINO)PROPYL)-3-PHEN 2-Indolinone, 1-((m-chlorobenzyl)methylamino)-3-(3-(dimethylamino)propyl)-3-phenyl- 33391-13-8 BRN 0502938

pdb file: 177942.pdb
sdf file: 177942.sdf
directory: 177942


1-((p-Chlorobenzyl)methylamino)-3-(2-(dimethylamino)ethyl)-3-phenyl-2-indolinone 2-INDOLINONE, 1-((p-CHLOROBENZYL)METHYLAMINO)-3-(2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL)-3-PHENY 2-Indolinone, 1-((p-chlorobenzyl)methylamino)-3-(2-(dimethylamino)ethyl)-3-phenyl- 33391-14-9 5-22-13-00141 (Beilstein Handbook Reference) BRN 0503181

pdb file: 177943.pdb
sdf file: 177943.sdf
directory: 177943


1-((p-Chlorobenzyl)methylamino)-3-(2-(diethylamino)ethyl)-3-phenyl-2-indolinone 2-INDOLINONE, 1-((p-CHLOROBENZYL)METHYLAMINO)-3-(2-(DIETHYLAMINO)ETHYL)-3-PHENYL 2-Indolinone, 1-((p-chlorobenzyl)methylamino)-3-(2-(diethylamino)ethyl)-3-phenyl- 33391-15-0 5-22-13-00142 (Beilstein Handbook Reference) BRN 0504031

pdb file: 177944.pdb
sdf file: 177944.sdf
directory: 177944


1-((p-Chlorobenzyl)methylamino)-3-(3-(dimethylamino)propyl)-3-phenyl-2-indolinone HCl 2-INDOLINONE, 1-((p-CHLOROBENZYL)METHYLAMINO)-3-(3-(DIMETHYLAMINO)PROPYL)-3-PHEN 2-Indolinone, 1-((p-chlorobenzyl)methylamino)-3-(3-(dimethylamino)propyl)-3-phenyl-, monohydrochloride 33391-16-1

pdb file: 177945.pdb
sdf file: 177945.sdf
directory: 177945


2-INDOLINONE, 3-(3-(DIMETHYLAMINO)PROPYL)-1-((o-FLUOROBENZYL)METHYLAMINO)-3-PHEN 2-Indolinone, 3-(3-(dimethylamino)propyl)-1-((o-fluorobenzyl)methylamino)-3-phenyl- 3-(3-(Dimethylamino)propyl)-1-((o-fluorobenzyl)methylamino)-3-phenyl-2-indolinone 33391-22-9 5-22-13-00146 (Beilstein Handbook Reference) BRN 0503156

pdb file: 177946.pdb
sdf file: 177946.sdf
directory: 177946


2-INDOLINONE, 3-(3-(DIMETHYLAMINO)PROPYL)-1-(METHYL(o-METHYLBENZYL)AMINO)-3-PHEN 2-Indolinone, 3-(3-(dimethylamino)propyl)-1-(methyl(o-methylbenzyl)amino)-3-phenyl- 3-(3-(Dimethylamino)propyl)-1-(methyl(o-methylbenzyl)amino)-3-phenyl-2-indolinone 33391-24-1 5-22-13-00146 (Beilstein Handbook Reference) BRN 0502699

pdb file: 177947.pdb
sdf file: 177947.sdf
directory: 177947


2-INDOLINONE, 3-(2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL)-1-((o-METHOXYBENZYL)METHYLAMINO)-3-PHEN 2-Indolinone, 3-(2-(dimethylamino)ethyl)-1-((o-methoxybenzyl)methylamino)-3-phenyl- 3-(2-(Dimethylamino)ethyl)-1-((o-methoxybenzyl)methylamino)-3-phenyl-2-indolinone 33391-26-3 5-22-13-00142 (Beilstein Handbook Reference) BRN 0502939

pdb file: 177948.pdb
sdf file: 177948.sdf
directory: 177948


2-INDOLINONE, 3-(3-(DIMETHYLAMINO)PROPYL)-1-((o-METHOXYBENZYL)METHYLAMINO)-3-PHE 2-Indolinone, 3-(3-(dimethylamino)propyl)-1-((o-methoxybenzyl)methylamino)-3-phenyl- 3-(3-(Dimethylamino)propyl)-1-((o-methoxybenzyl)methylamino)-3-phenyl-2-indolinone 33391-27-4 5-22-13-00147 (Beilstein Handbook Reference) BRN 0503722

pdb file: 177949.pdb
sdf file: 177949.sdf
directory: 177949


2-INDOLINONE, 3-(2-(DIETHYLAMINO)ETHYL)-1-((m-METHOXYBENZYL)METHYLAMINO)-3-PHENY 2-Indolinone, 3-(2-(diethylamino)ethyl)-1-((m-methoxybenzyl)methylamino)-3-phenyl- 3-(2-(Diethylamino)ethyl)-1-((m-methoxybenzyl)methylamino)-3-phenyl-2-indolinone 33391-29-6 BRN 0503520

pdb file: 177950.pdb
sdf file: 177950.sdf
directory: 177950


2-INDOLINONE, 3-(3-(DIMETHYLAMINO)PROPYL)-1-((m-METHOXYBENZYL)METHYLAMINO)-3-PHE 2-Indolinone, 3-(3-(dimethylamino)propyl)-1-((m-methoxybenzyl)methylamino)-3-phenyl- 3-(3-(Dimethylamino)propyl)-1-((m-methoxybenzyl)methylamino)-3-phenyl-2-indolinone 33391-30-9 BRN 0503353

pdb file: 177951.pdb
sdf file: 177951.sdf
directory: 177951


2-INDOLINONE, 3-(2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL)-1-((p-METHOXYBENZYL)METHYLAMINO)-3-PHEN 2-Indolinone, 3-(2-(dimethylamino)ethyl)-1-((p-methoxybenzyl)methylamino)-3-phenyl- 3-(2-(Dimethylamino)ethyl)-1-((p-methoxybenzyl)methylamino)-3-phenyl-2-indolinone 33391-31-0 5-22-13-00142 (Beilstein Handbook Reference) BRN 0503386

pdb file: 177952.pdb
sdf file: 177952.sdf
directory: 177952


2-INDOLINONE, 3-(2-(DIETHYLAMINO)ETHYL)-1-((p-METHOXYBENZYL)METHYLAMINO)-3-PHENY 2-Indolinone, 3-(2-(diethylamino)ethyl)-1-((p-methoxybenzyl)methylamino)-3-phenyl- 3-(2-(Diethylamino)ethyl)-1-((p-methoxybenzyl)methylamino)-3-phenyl-2-indolinone 33391-32-1 BRN 0504162

pdb file: 177953.pdb
sdf file: 177953.sdf
directory: 177953


2-INDOLINONE, 3-(3-(DIMETHYLAMINO)PROPYL)-1-((p-METHOXYBENZYL)METHYLAMINO)-3-PHE 2-Indolinone, 3-(3-(dimethylamino)propyl)-1-((p-methoxybenzyl)methylamino)-3-phenyl- 3-(3-(Dimethylamino)propyl)-1-((p-methoxybenzyl)methylamino)-3-phenyl-2-indolinone 33391-33-2 BRN 0504029

pdb file: 177954.pdb
sdf file: 177954.sdf
directory: 177954


2-INDOLINONE, 3-(2-(DIETHYLAMINO)ETHYL)-1-(METHYL(p-(METHYLTHIO)BENZYL)AMINO)-3- 2-Indolinone, 3-(2-(diethylamino)ethyl)-1-(methyl(p-(methylthio)benzyl)amino)-3-phenyl- 3-(2-(Diethylamino)ethyl)-1-(methyl(p-(methylthio)benzyl)amino)-3-phenyl-2-indolinone 33391-42-3 BRN 0504163

pdb file: 177955.pdb
sdf file: 177955.sdf
directory: 177955


1-((2-Chloro-3-methoxybenzyl)methylamino)-3-(2-(diethylamino)ethyl)-3-phenyl-2-indolinone 2-INDOLINONE, 1-((2-CHLORO-3-METHOXYBENZYL)METHYLAMINO)-3-(2-(DIETHYLAMINO)ETHYL 2-Indolinone, 1-((2-chloro-3-methoxybenzyl)methylamino)-3-(2-(diethylamino)ethyl)-3-phenyl- 33391-46-7 5-22-13-00143 (Beilstein Handbook Reference) BRN 0504364

pdb file: 177956.pdb
sdf file: 177956.sdf
directory: 177956


2-INDOLINONE, 3-(3-(DIMETHYLAMINO)PROPYL)-1-(FURFURYLMETHYLAMINO)-3-PHENYL- 3-(3-(Dimethylamino)propyl)-1-(furfurylmethylamino)-3-phenyl-2-indolinone 33391-49-0 5-22-13-00147 (Beilstein Handbook Reference) BRN 0502425

pdb file: 177957.pdb
sdf file: 177957.sdf
directory: 177957


2-INDOLINONE, 3-(3-(DIMETHYLAMINO)PROPYL)-1-(METHYL-2-THENYLAMINO)-3-PHENYL- 3-(3-(Dimethylamino)propyl)-1-(methyl-2-thenylamino)-3-phenyl-2-indolinone 33391-50-3 5-22-13-00147 (Beilstein Handbook Reference) BRN 0502426

pdb file: 177958.pdb
sdf file: 177958.sdf
directory: 177958


1-(Benzylmethylamino)-3-(3-(diethylamino)propyl)-3-phenyl-2-indolinone 2-INDOLINONE, 1-(BENZYLMETHYLAMINO)-3-(3-(DIETHYLAMINO)PROPYL)-3-PHENYL- 33456-17-6 BRN 0503163

pdb file: 177986.pdb
sdf file: 177986.sdf
directory: 177986


1-(Benzylmethylamino)-3-phenyl-3-(3-(1-pyrrolidinyl)propyl)-2-indolinone 2-INDOLINONE, 1-(BENZYLMETHYLAMINO)-3-PHENYL-3-(3-(1-PYRROLIDINYL)PROPYL)- 33456-19-8 5-22-13-00147 (Beilstein Handbook Reference) BRN 0503537

pdb file: 177987.pdb
sdf file: 177987.sdf
directory: 177987


1-(Benzylmethylamino)-3-(3-(3-methylpiperidino)propyl)-3-phenyl-2-indolinone 2-INDOLINONE, 1-(BENZYLMETHYLAMINO)-3-(3-(3-METHYLPIPERIDINO)PROPYL)-3-PHENYL- 33456-21-2 5-22-13-00147 (Beilstein Handbook Reference) BRN 0504279

pdb file: 177988.pdb
sdf file: 177988.sdf
directory: 177988


2-INDOLINONE, 3-(2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL)-1-(METHYLPHENETHYLAMINO)-3-PHENYL-, MON 2-Indolinone, 3-(2-(dimethylamino)ethyl)-1-(methylphenethylamino)-3-phenyl-, monohydrochloride 3-(2-(Dimethylamino)ethyl)-1-(methylphenethylamino)-3-phenyl-2-indolinone hydrochloride 33456-22-3

pdb file: 177989.pdb
sdf file: 177989.sdf
directory: 177989


2-INDOLINONE, 3-(2-(DIETHYLAMINO)ETHYL)-1-(METHYLPHENETHYLAMINO)-3-PHENYL- 3-(2-(Diethylamino)ethyl)-1-(methylphenethylamino)-3-phenyl-2-indolinone 33456-23-4 5-22-13-00142 (Beilstein Handbook Reference) BRN 0502049

pdb file: 177990.pdb
sdf file: 177990.sdf
directory: 177990


2-INDOLINONE, 3-(3-(DIMETHYLAMINO)PROPYL)-1-(METHYLPHENETHYLAMINO)-3-PHENYL-, MO 2-Indolinone, 3-(3-(dimethylamino)propyl)-1-(methylphenethylamino)-3-phenyl-, monohydrochloride 3-(3-(Dimethylamino)propyl)-1-(methylphenethylamino)-3-phenyl-2-indolinone hydrochloride 33456-24-5

pdb file: 177991.pdb
sdf file: 177991.sdf
directory: 177991


1-(Benzylethylamino)-3-(3-(dimethylamino)propyl)-3-phenyl-2-indolinone hydrochloride 2-INDOLINONE, 1-(BENZYLETHYLAMINO)-3-(3-(DIMETHYLAMINO)PROPYL)-3-PHENYL-, MONOHY 2-Indolinone, 1-(benzylethylamino)-3-(3-(dimethylamino)propyl)-3-phenyl-, monohydrochloride 33456-27-8

pdb file: 177992.pdb
sdf file: 177992.sdf
directory: 177992


1-((o-Chlorobenzyl)methylamino)-3-(3-(diethylamino)propyl)-3-phenyl-2-indolinone 2-INDOLINONE, 1-((o-CHLOROBENZYL)METHYLAMINO)-3-(3-(DIETHYLAMINO)PROPYL)-3-PHENY 2-Indolinone, 1-((o-chlorobenzyl)methylamino)-3-(3-(diethylamino)propyl)-3-phenyl- 33456-35-8 5-22-13-00147 (Beilstein Handbook Reference) BRN 0504020

pdb file: 177993.pdb
sdf file: 177993.sdf
directory: 177993


1,1,2-TRIMETHYL-3-PHENYLINDAN 33508-02-0

pdb file: 178004.pdb
sdf file: 178004.sdf
directory: 178004


1-((o-Chlorobenzyl)methylamino)-3-(3-(dimethylamino)propyl)-3-phenyl-2-indolinone HCl 2-INDOLINONE, 1-((o-CHLOROBENZYL)METHYLAMINO)-3-(3-(DIMETHYLAMINO)PROPYL)-3-PHEN 2-Indolinone, 1-((o-chlorobenzyl)methylamino)-3-(3-(dimethylamino)propyl)-3-phenyl-, monohydrochloride 33510-03-1

pdb file: 178005.pdb
sdf file: 178005.sdf
directory: 178005


1-(Benzylmethylamino)-3-phenyl-3-(3-piperidinopropyl)-2-indolinone hydrochloride 2-INDOLINONE, 1-(BENZYLMETHYLAMINO)-3-PHENYL-3-(3-PIPERIDINOPROPYL)-, MONOHYDROC 2-Indolinone, 1-(benzylmethylamino)-3-phenyl-3-(3-piperidinopropyl)-, monohydrochloride 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-1-(methyl(phenyl)amino)-3-phenyl-3-(3-(1-piperidinyl)propyl)-, monohydrochloride 33585-28-3

pdb file: 178043.pdb
sdf file: 178043.sdf
directory: 178043


1-(3-(p-Chlorophenyl)-3-phenylpropionyl)-4-(2-pyrimidyl)piperazine 33656-20-1 KETONE, beta-(p-CHLOROPHENYL)PHENETHYL 4-(2-PYRIMIDYL)PIPERAZINYL Piperazine, 1-(3-(p-chlorophenyl)-3-phenylpropionyl)-4-(2-pyrimidyl)- beta-(p-Chlorophenyl)phenethyl 4-(2-pyrimidyl)piperazinyl ketone

pdb file: 178055.pdb
sdf file: 178055.sdf
directory: 178055


3-Phenyl-1,1,5,5-tetramethyl-2,4-dithiobiuret 33812-14-5 4-12-00-00872 (Beilstein Handbook Reference) AI3-62170 BIURET, 2,4-DITHIO-3-PHENYL-1,1,5,5-TETRAMETHYL- BRN 2980359 N,N-bis((dimethylamino)thiocarbonyl)aniline NSC 518809 Thioimidodicarbonic diamide (((H2N)C(S))2NH), N,N,N',N'-tetramethyl-2-phenyl- (9CI)

pdb file: 178086.pdb
sdf file: 178086.sdf
directory: 178086


1-(2-Hydroxy-3-methoxy-3-phenylpropyl)-4-(2-methoxy-2-phenylethyl)piperazine dihydrochloride 1-(2-Methoxy-2-phenyl)ethyl-4-(2-hydroxy-3-methoxy-3-phenyl)propylpiperazine dihydrochlroide 1-Piperazineethanol, alpha-(alpha-methoxybenzyl)-4-(beta-methoxyphenethyl)-, dihydrochloride 3024

pdb file: 178345.pdb
sdf file: 178345.sdf
directory: 178345


2-Hydroxy-5-(1-hydroxy-2-((1-methyl-3-phenylpropyl)amino)ethyl)benzamide 3-Carboxamido-4-hydroxy-alpha-((1-methyl-3-phenylpropylamino)methyl)benzyl alcohol 36894-69-6 5-(1-Hydroxy-2-(1-methyl-3-phenylpropylamino)ethyl)salicylamide AH 5158 Albetol Benzamide, 2-hydroxy-5-(1-hydroxy-2-((1-methyl-3-phenylpropyl)amino)ethyl)- EINECS 253-258-3 HSDB 6537 Ibidomide LABETALOL Labetalolum [INN-Latin] Labetolol ScH 15719W

pdb file: 178938.pdb
sdf file: 178938.sdf
directory: 178938


1H-INDOLE, 2,3-DIHYDRO-3-METHYL-3-PHENYL-1-(2-PIPERIDINOETHYL)-, FUMARATE (1:1) 2,3-Dihydro-3-methyl-3-phenyl-1-(2-piperidinoethyl)-1H-indole fumarate 37126-29-7

pdb file: 178988.pdb
sdf file: 178988.sdf
directory: 178988


1,3-Dihydro-3-methyl-1-(3-(morpholino)propyl)-3-phenyl-2H-indol-2-one maleate hemihydrate 2H-INDOL-2-ONE, 1,3-DIHYDRO-3-METHYL-1-(3-(MORPHOLINO)PROPYL)-3-PHENYL-, MALEATE 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-3-methyl-1-(3-(4-morpholinyl)propyl)-3-phenyl-, (Z)-2-butenedioate (1:1) 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-3-methyl-1-(3-(morpholino)propyl)-3-phenyl-, maleate, hydrate, (2:2:1) 37126-50-4

pdb file: 178989.pdb
sdf file: 178989.sdf
directory: 178989


1,3-Dihydro-1-(2-(dimethylamino)ethyl)-3-ethyl-3-phenyl-2H-indol-2-one hydrochloride hydrate 2H-INDOL-2-ONE, 1,3-DIHYDRO-1-(2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL)-3-ETHYL-3-PHENYL-, HYDROC 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-1-(2-(dimethylamino)ethyl)-3-ethyl-3-phenyl-, hydrochloride, hydrate (2:2:1) 37126-51-5

pdb file: 178990.pdb
sdf file: 178990.sdf
directory: 178990


1,3-Dihydro-1-(2-(diethylamino)ethyl)-3-ethyl-3-phenyl-2H-indol-2-one hydrochloride 2H-INDOL-2-ONE, 1,3-DIHYDRO-1-(2-(DIETHYLAMINO)ETHYL)-3-ETHYL-3-PHENYL-, MONOHYD 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-1-(2-(diethylamino)ethyl)-3-ethyl-3-phenyl-, monohydrochloride 37126-52-6

pdb file: 178991.pdb
sdf file: 178991.sdf
directory: 178991


1,3-Dihydro-3-ethyl-3-phenyl-1-(2-(piperidino)ethyl)-2H-indol-2-one hydrochloride 2H-INDOL-2-ONE, 1,3-DIHYDRO-3-ETHYL-3-PHENYL-1-(2-(PIPERIDINO)ETHYL)-, MONOHYDRO 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-3-ethyl-3-phenyl-1-(2-(piperidino)ethyl)-, monohydrochloride 37126-53-7

pdb file: 178992.pdb
sdf file: 178992.sdf
directory: 178992


1,3-Dihydro-1-(3-(dimethylamino)propyl)-3-ethyl-3-phenyl-2H-indol-2-one hydrochloride 2H-INDOL-2-ONE, 1,3-DIHYDRO-1-(3-(DIMETHYLAMINO)PROPYL)-3-ETHYL-3-PHENYL-, MONOH 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-1-(3-(dimethylamino)propyl)-3-ethyl-3-phenyl-, monohydrochloride 37126-55-9

pdb file: 178993.pdb
sdf file: 178993.sdf
directory: 178993


1,3-Dihydro-1-(3-(diethylamino)propyl)-3-ethyl-3-phenyl-2H-indol-2-one hydrochloride 2H-INDOL-2-ONE, 1,3-DIHYDRO-1-(3-(DIETHYLAMINO)PROPYL)-3-ETHYL-3-PHENYL-, MONOHY 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-1-(3-(diethylamino)propyl)-3-ethyl-3-phenyl-, monohydrochloride 37126-56-0

pdb file: 178994.pdb
sdf file: 178994.sdf
directory: 178994


1,3-Dihydro-3-ethyl-3-phenyl-1-(3-(piperidino)propyl)-2H-indol-2-one hydrochloride 2H-INDOL-2-ONE, 1,3-DIHYDRO-3-ETHYL-3-PHENYL-1-(3-(PIPERIDINO)PROPYL)-, MONOHYDR 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-3-ethyl-3-phenyl-1-(3-(piperidino)propyl)-, monohydrochloride 37126-57-1

pdb file: 178995.pdb
sdf file: 178995.sdf
directory: 178995


1,3-Dihydro-3-ethyl-1-(3-(morpholino)propyl)-3-phenyl-2H-indol-2-one hydrochloride 2H-INDOL-2-ONE, 1,3-DIHYDRO-3-ETHYL-1-(3-(MORPHOLINO)PROPYL)-3-PHENYL-, MONOHYDR 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-3-ethyl-1-(3-(morpholino)propyl)-3-phenyl-, monohydrochloride 37126-58-2

pdb file: 178996.pdb
sdf file: 178996.sdf
directory: 178996


1H-INDOLE-1-ETHYLAMINE, 2,3-DIHYDRO-3-PHENYL-N,N,3-TRIMETHYL-, MALEATE (1:1) 2,3-Dihydro-3-phenyl-N,N,3-trimethyl-1H-indole-1-ethylamine maleate 37126-59-3

pdb file: 178997.pdb
sdf file: 178997.sdf
directory: 178997


1H-INDOLE-1-ETHYLAMINE, 2,3-DIHYDRO-N,N-DIETHYL-3-METHYL-3-PHENYL-, DIHYDROCHLOR 1H-Indole-1-ethylamine, 2,3-dihydro-N,N-diethyl-3-methyl-3-phenyl-, dihydrochloride 2,3-Dihydro-N,N-diethyl-3-methyl-3-phenyl-1H-indole-1-ethylamine dihydrochloride 37126-60-6

pdb file: 178998.pdb
sdf file: 178998.sdf
directory: 178998


1H-INDOLE, 2,3-DIHYDRO-3-METHYL-1-(2-MORPHOLINOETHYL)-3-PHENYL-, OXALATE 2,3-Dihydro-3-methyl-1-(2-morpholinoethyl)-3-phenyl-1H-indole oxalate 37126-61-7

pdb file: 178999.pdb
sdf file: 178999.sdf
directory: 178999


1H-INDOLE-1-PROPYLAMINE, 2,3-DIHYDRO-3-PHENYL-N,N,3-TRIMETHYL-, HYDROCHLORIDE, H 1H-Indole-1-propylamine, 2,3-dihydro-3-phenyl-N,N,3-trimethyl-, hydrochloride, hydrate, (1:2:1) 2,3-Dihydro-3-phenyl-N,N,3-trimethyl-1H-indole-1-propylamine dihydrochloride hydrate 37126-62-8

pdb file: 179000.pdb
sdf file: 179000.sdf
directory: 179000


1H-INDOLE-1-PROPYLAMINE, 2,3-DIHYDRO-N,N-DIETHYL-3-METHYL-3-PHENYL-, DIHYDROCHLO 1H-Indole-1-propylamine, 2,3-dihydro-N,N-diethyl-3-methyl-3-phenyl-, dihydrochloride 2,3-Dihydro-N,N-diethyl-3-methyl-3-phenyl-1H-indole-1-propylamine dihydrochloride 37126-63-9

pdb file: 179001.pdb
sdf file: 179001.sdf
directory: 179001


1H-INDOLE, 2,3-DIHYDRO-3-METHYL-3-PHENYL-1-(3-PIPERIDINOPROPYL)-, MALEATE (1:1) 2,3-Dihydro-3-methyl-3-phenyl-1-(3-piperidinopropyl)-1H-indole maleate 37126-64-0

pdb file: 179002.pdb
sdf file: 179002.sdf
directory: 179002


1H-INDOLE-1-ETHYLAMINE, 2,3-DIHYDRO-N,N-DIMETHYL-3-ETHYL-3-PHENYL-, MALEATE (1:1 1H-Indole-1-ethylamine, 2,3-dihydro-N,N-dimethyl-3-ethyl-3-phenyl-, maleate (1:1) 2,3-Dihydro-N,N-dimethyl-3-ethyl-3-phenyl-1H-indole-1-ethylamine maleate 37126-66-2

pdb file: 179003.pdb
sdf file: 179003.sdf
directory: 179003


1H-INDOLE-1-ETHYLAMINE, 2,3-DIHYDRO-3-PHENYL-N,N,3-TRIETHYL-, FUMARATE (1:1) 2,3-Dihydro-3-phenyl-N,N,3-triethyl-1H-indole-1-ethylamine fumarate 37126-67-3

pdb file: 179004.pdb
sdf file: 179004.sdf
directory: 179004


1H-INDOLE, 2,3-DIHYDRO-3-ETHYL-3-PHENYL-1-(2-PIPERIDINOETHYL)-, OXALATE (1:1) 2,3-Dihydro-3-ethyl-3-phenyl-1-(2-piperidinoethyl)-1H-indole oxalate 37126-68-4

pdb file: 179005.pdb
sdf file: 179005.sdf
directory: 179005


1H-INDOLE, 2,3-DIHYDRO-3-ETHYL-1-(2-(MORPHOLINO)ETHYL)-3-PHENYL-, OXALATE (1:1) 2,3-Dihydro-3-ethyl-1-(2-(morpholino)ethyl)-3-phenyl-1H-indole oxalate 37126-69-5

pdb file: 179006.pdb
sdf file: 179006.sdf
directory: 179006


1H-INDOLE-1-PROPYLAMINE, 2,3-DIHYDRO-N,N-DIMETHYL-3-ETHYL-3-PHENYL-, MALEATE (1: 1H-Indole-1-propylamine, 2,3-dihydro-N,N-dimethyl-3-ethyl-3-phenyl-, maleate (1:1) 2,3-Dihydro-N,N-dimethyl-3-ethyl-3-phenyl-1H-indole-1-propylamine maleate 37126-70-8

pdb file: 179007.pdb
sdf file: 179007.sdf
directory: 179007


1H-INDOLE-1-PROPYLAMINE, 2,3-DIHYDRO-3-PHENYL-N,N,3-TRIETHYL-, DIHYDROCHLORIDE 2,3-Dihydro-3-phenyl-N,N,3-triethyl-1H-indole-1-propylamine dihydrochloride 37126-71-9

pdb file: 179008.pdb
sdf file: 179008.sdf
directory: 179008


1H-INDOLE, 2,3-DIHYDRO-3-ETHYL-3-PHENYL-1-(3-PIPERIDINOPROPYL)-, DIHYDROCHLORIDE 2,3-Dihydro-3-ethyl-3-phenyl-1-(3-piperidinopropyl)-1H-indole dihydrochloride 37126-72-0

pdb file: 179009.pdb
sdf file: 179009.sdf
directory: 179009


1H-INDOLE, 2,3-DIHYDRO-3-ETHYL-1-(3-(MORPHOLINO)PROPYL)-3-PHENYL-, OXALATE (1:1) 2,3-Dihydro-3-ethyl-1-(3-(morpholino)propyl)-3-phenyl-1H-indole oxalate 37126-73-1

pdb file: 179010.pdb
sdf file: 179010.sdf
directory: 179010


1,3-Dihydro-3-methyl-1-(2-(methylamino)ethyl)-3-phenyl-2H-indol-2-one hydrochloride 2H-INDOL-2-ONE, 1,3-DIHYDRO-3-METHYL-1-(2-(METHYLAMINO)ETHYL)-3-PHENYL-, MONOHYD 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-3-methyl-1-(2-(methylamino)ethyl)-3-phenyl-, monohydrochloride 37129-49-0

pdb file: 179012.pdb
sdf file: 179012.sdf
directory: 179012


1,3-Dihydro-1-(2-(ethylamino)ethyl)-3-methyl-3-phenyl-2H-indol-2-one hydrochloride 2H-INDOL-2-ONE, 1,3-DIHYDRO-1-(2-(ETHYLAMINO)ETHYL)-3-METHYL-3-PHENYL-, MONOHYDR 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-1-(2-(ethylamino)ethyl)-3-methyl-3-phenyl-, monohydrochloride 37129-50-3

pdb file: 179013.pdb
sdf file: 179013.sdf
directory: 179013


1,3-Dihydro-1-(3-(ethylamino)propyl)-3-methyl-3-phenyl-2H-indol-2-one hydrochloride 2H-INDOL-2-ONE, 1,3-DIHYDRO-1-(3-(ETHYLAMINO)PROPYL)-3-METHYL-3-PHENYL-, MONOHYD 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-1-(3-(ethylamino)propyl)-3-methyl-3-phenyl-, monohydrochloride 37129-51-4

pdb file: 179014.pdb
sdf file: 179014.sdf
directory: 179014


1,3-Dihydro-3-ethyl-1-(2-(methylamino)ethyl)-3-phenyl-2H-indol-2-one hydrochloride 1,3-Dihydro-3-ethyl-1-(2-(methylamino)ethyl)-3-phenyl-2H-indol-2-one monohydrochloride 2H-INDOL-2-ONE, 1,3-DIHDYRO-3-ETHYL-1-(2-(METHYLAMINO)ETHYL)-3-PHENYL-, MONOHYDR 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-3-ethyl-1-(2-(methylamino)ethyl)-3-phenyl-, monohydrochloride 37129-52-5

pdb file: 179015.pdb
sdf file: 179015.sdf
directory: 179015


1,3-Dihydro-3-ethyl-1-(2-(ethylamino)ethyl)-3-phenyl-2H-indol-2-one hydrochloride 2H-INDOL-2-ONE, 1,3-DIHYDRO-3-ETHYL-1-(2-(ETHYLAMINO)ETHYL)-3-PHENYL-, MONOHYDRO 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-3-ethyl-1-(2-(ethylamino)ethyl)-3-phenyl-, monohydrochloride 37129-53-6

pdb file: 179016.pdb
sdf file: 179016.sdf
directory: 179016


1,3-Dihydro-3-ethyl-1-(3-(ethylamino)propyl)-3-phenyl-2H-indol-2-one hydrochloride 2H-INDOL-2-ONE, 1,3-DIHYDRO-3-ETHYL-1-(3-(ETHYLAMINO)PROPYL)-3-PHENYL-, MONOHYDR 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-3-ethyl-1-(3-(ethylamino)propyl)-3-phenyl-, monohydrochloride 37129-54-7

pdb file: 179017.pdb
sdf file: 179017.sdf
directory: 179017


1,3-Dihydro-1-(2-(dimethylamino)ethyl)-3-methyl-3-phenyl-2H-indol-2-one hydrochloride 2H-INDOL-2-ONE, 1,3-DIHYDRO-1-(2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL)-3-METHYL-3-PHENYL-, MONOH 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-1-(2-(dimethylamino)ethyl)-3-methyl-3-phenyl-, monohydrochloride 37129-55-8

pdb file: 179018.pdb
sdf file: 179018.sdf
directory: 179018


1,3-Dihydro-1-(2-(diethylamino)ethyl)-3-methyl-3-phenyl-2H-indol-2-one hydrochloride 2H-INDOL-2-ONE, 1,3-DIHYDRO-1-(2-(DIETHYLAMINO)ETHYL)-3-METHYL-3-PHENYL-, MONOHY 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-1-(2-(diethylamino)ethyl)-3-methyl-3-phenyl-, monohydrochloride 37129-56-9

pdb file: 179019.pdb
sdf file: 179019.sdf
directory: 179019


1,3-Dihydro-3-methyl-3-phenyl-1-(2-(piperidino)ethyl)-2H-indol-2-one hydrochloride 2H-INDOL-2-ONE, 1,3-DIHYDRO-3-METHYL-3-PHENYL-1-(2-(PIPERIDINO)ETHYL)-, MONOHYDR 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-3-methyl-3-phenyl-1-(2-(1-piperidinyl)ethyl)-, hydrochloride 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-3-methyl-3-phenyl-1-(2-(piperidino)ethyl)-, monohydrochloride 37129-57-0

pdb file: 179020.pdb
sdf file: 179020.sdf
directory: 179020


1,3-Dihydro-3-methyl-1-(2-(morpholino)ethyl)-3-phenyl-2H-indol-2-one hydrochloride 2H-INDOL-2-ONE, 1,3-DIHYDRO-3-METHYL-1-(2-(MORPHOLINO)ETHYL)-3-PHENYL-, MONOHYDR 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-3-methyl-1-(2-(4-morpholinyl)ethyl)-3-phenyl-, hydrochloride 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-3-methyl-1-(2-(morpholino)ethyl)-3-phenyl-, monohydrochloride 37129-58-1

pdb file: 179021.pdb
sdf file: 179021.sdf
directory: 179021


1,3-Dihydro-1-(3-(diethylamino)propyl)-3-methyl-3-phenyl-2H-indol-2-one oxalate 2H-INDOL-2-ONE, 1,3-DIHYDRO-1-(3-(DIETHYLAMINO)PROPYL)-3-METHYL-3-PHENYL-, OXALA 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-1-(3-(diethylamino)propyl)-3-methyl-3-phenyl-, oxalate (1:1) 37129-59-2

pdb file: 179022.pdb
sdf file: 179022.sdf
directory: 179022


1,3-Dihydro-1-(3-(dimethylamino)propyl)-3-methyl-3-phenyl-2H-indol-2-one oxalate 2H-INDOL-2-ONE, 1,3-DIHYDRO-1-(3-(DIMETHYLAMINO)PROPYL)-3-METHYL-3-PHENYL-, OXAL 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-1-(3-(dimethylamino)propyl)-3-methyl-3-phenyl-, oxalate (1:1) 37391-17-6

pdb file: 179055.pdb
sdf file: 179055.sdf
directory: 179055


1,3-Dihydro-3-methyl-3-phenyl-1-(3-(piperidino)propyl)-2H-indol-2-one maleate 2H-INDOL-2-ONE, 1,3-DIHYDRO-3-METHYL-3-PHENYL-1-(3-(PIPERIDINO)PROPYL)-, MALEATE 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-3-methyl-3-phenyl-1-(3-(piperidino)propyl)-, maleate (1:1) 37391-18-7

pdb file: 179056.pdb
sdf file: 179056.sdf
directory: 179056


1-Cinnamoyl-2-methyl-5,6-methylenedioxy-3-indolylacetic acid 37646-31-4 5H-1,3-DIOXOLO(4,5-f)INDOLE-7-ACETIC ACID, 6-METHYL-5-(1-OXO-3-PHENYL-2-PROPENYL 5H-1,3-Dioxolo(4,5-f)indole-7-acetic acid, 6-methyl-5-(1-oxo-3-phenyl-2-propenyl)- 6-Methyl-5-(1-oxo-3-phenyl-2-propenyl)-5H-1,3-dioxolo(4,5-f)indole-7-acetic acid BRN 1043833 ID-1619

pdb file: 179110.pdb
sdf file: 179110.sdf
directory: 179110


37664-95-2 7-BENZOFURANACETIC ACID, alpha-METHYL-3-PHENYL- Enprofen R-803 alpha-Methyl-3-phenyl-7-benzofuranacetic acid

pdb file: 179111.pdb
sdf file: 179111.sdf
directory: 179111


2-INDOLINONE, 3-(2-(tert-BUTYLAMINO)ETHYL)-1-(DIMETHYLAMINO)-3-PHENYL-, MONOHYDR 2-Indolinone, 3-(2-(tert-butylamino)ethyl)-1-(dimethylamino)-3-phenyl-, monohydrochloride 3-(2-(tert-Butylamino)ethyl)-1-(dimethylamino)-3-phenyl-2-indolinone hydrochloride 40713-82-4

pdb file: 179810.pdb
sdf file: 179810.sdf
directory: 179810


1-(Dimethylamino)-3-(5-(dimethylamino)pentyl)-3-phenyl-2-indolinone 2-INDOLINONE, 1-(DIMETHYLAMINO)-3-(5-(DIMETHYLAMINO)PENTYL)-3-PHENYL- 40713-90-4 5-22-13-00151 (Beilstein Handbook Reference) BRN 0445116

pdb file: 179811.pdb
sdf file: 179811.sdf
directory: 179811


2-INDOLINONE, 3-(2-(DIETHYLAMINO)ETHYL)-3-PHENYL-1-((o-TRIFLUOROMETHYLBENZYL)MET 2-Indolinone, 3-(2-(diethylamino)ethyl)-3-phenyl-1-((o-trifluoromethylbenzyl)methylamino)- 3-(2-(Diethylamino)ethyl)-3-phenyl-1-((o-trifluoromethylbenzyl)methylamino)-2-indolinone 40714-09-8 5-22-13-00142 (Beilstein Handbook Reference) BRN 0466720

pdb file: 179812.pdb
sdf file: 179812.sdf
directory: 179812


1-(Benzylmethylamino)-3-phenyl-3-(4-piperidinobutyl)-2-indolinone monohydrochloride 2-INDOLINONE, 1-(BENZYLMETHYLAMINO)-3-PHENYL-3-(4-PIPERIDINOBUTYL)-, MONOHYDROCH 2-Indolinone, 1-(benzylmethylamino)-3-phenyl-3-(4-piperidinobutyl)-, monohydrochloride 40714-36-1

pdb file: 179813.pdb
sdf file: 179813.sdf
directory: 179813


1-((p-Chloro-2-methoxybenzyl)methylamino)-3-(2-(diethylamino)ethyl)-3-phenyl-2-indolinone 2-INDOLINONE, 1-((p-CHLORO-2-METHOXYBENZYL)METHYLAMINO)-3-(2-(DIETHYLAMINO)ETHYL 2-Indolinone, 1-((p-chloro-2-methoxybenzyl)methylamino)-3-(2-(diethylamino)ethyl)-3-phenyl- 40714-39-4 5-22-13-00142 (Beilstein Handbook Reference) BRN 0466648

pdb file: 179814.pdb
sdf file: 179814.sdf
directory: 179814


1-((5-Chloro-2-methoxybenzyl)methylamino)-3-(2-(diethylamino)ethyl)-3-phenyl-2-indolinone 2-INDOLINONE, 1-((5-CHLORO-2-METHOXYBENZYL)METHYLAMINO)-3-(2-(DIETHYLAMINO)ETHYL 2-Indolinone, 1-((5-chloro-2-methoxybenzyl)methylamino)-3-(2-(diethylamino)ethyl)-3-phenyl- 40714-40-7 5-22-13-00142 (Beilstein Handbook Reference) BRN 0466647

pdb file: 179815.pdb
sdf file: 179815.sdf
directory: 179815


2-INDOLINONE, 3-(2-(DIETHYLAMINO)ETHYL)-1-((2,3-DIMETHOXYBENZYL)METHYLAMINO)-3-P 2-Indolinone, 3-(2-(diethylamino)ethyl)-1-((2,3-dimethoxybenzyl)methylamino)-3-phenyl- 3-(2-(Diethylamino)ethyl)-1-((2,3-dimethoxybenzyl)methylamino)-3-phenyl-2-indolinone 40714-43-0 5-22-13-00143 (Beilstein Handbook Reference) BRN 0465854

pdb file: 179816.pdb
sdf file: 179816.sdf
directory: 179816


2-INDOLINONE, 3-(2-(DIETHYLAMINO)ETHYL)-1-((2,5-DIMETHOXYBENZYL)METHYLAMINO)-3-P 2-Indolinone, 3-(2-(diethylamino)ethyl)-1-((2,5-dimethoxybenzyl)methylamino)-3-phenyl- 3-(2-(Diethylamino)ethyl)-1-((2,5-dimethoxybenzyl)methylamino)-3-phenyl-2-indolinone 40714-44-1 5-22-13-00143 (Beilstein Handbook Reference) BRN 0466884

pdb file: 179817.pdb
sdf file: 179817.sdf
directory: 179817


2-INDOLINONE, 3-(2-(DIETHYLAMINO)ETHYL)-3-PHENYL-1-PIPERIDINO-, MONOHYDROCHLORID 2-Indolinone, 3-(2-(diethylamino)ethyl)-3-phenyl-1-piperidino-, monohydrochloride 3-(2-(Diethylamino)ethyl)-3-phenyl-1-piperidino-2-indolinone hydrochloride 40714-59-8

pdb file: 179818.pdb
sdf file: 179818.sdf
directory: 179818


3-Phenylcarbazic acid isopropyl ester 40886-95-1 AI3-22234 BRN 1819273 CARBAZIC ACID, 3-PHENYL-, ISOPROPYL ESTER Hydrazinecarboxylic acid, 2-phenyl-, 1-methylethyl ester (9CI) Isopropyl 3-phenylcarbazate NSC 83156

pdb file: 179861.pdb
sdf file: 179861.sdf
directory: 179861


3-Phenyl-5-(3'-chlorobenzylidene)-2-thiohydantoin 4-Imidazolidinone, 5-((3-chlorophenyl)methylene)-3-phenyl-2-thioxo- 41534-90-1 5-((3-Chlorophenyl)methylene)-3-phenyl-2-thioxo-4-imidazolidinone 5-(m-Chlorobenzylidene)-3-phenyl-2-thiohydantoin 5-24-08-00160 (Beilstein Handbook Reference) BRN 0810477 HYDANTOIN, 5-(m-CHLOROBENZYLIDENE)-3-PHENYL-2-THIO-

pdb file: 180016.pdb
sdf file: 180016.sdf
directory: 180016


3-Phenyl-5-(3'-acetamidobenzylidene)-2-thiohydantoin 41534-92-3 5-25-16-00035 (Beilstein Handbook Reference) ACETANILIDE, 4'-((5-OXO-1-PHENYL-2-THIOXO-4-IMIDAZOLIDINYLIDINE)METHYL)- Acetamide, N-(3-((5-oxo-1-phenyl-2-thioxo-4-imidazolidinylidene)methyl)phenyl)- BRN 0930243 N-(3-((5-Oxo-1-phenyl-2-thioxo-4-imidazolidinylidene)methyl)phenyl)acetamide

pdb file: 180018.pdb
sdf file: 180018.sdf
directory: 180018


2-Acetyl-4-((3-dimethylamino)propyl)-3,4-dihydro-3-phenyl-2H-1,4-benzothiazine 2-Acetyl-4-(3-(dimethylamino)propyl)-3,4-dihydro-3-phenyl-2H-1,4-benzothiazine hydrochloride 42583-66-4 KETONE, 4-(3-(DIMETHYLAMINO)PROPYL)-3,4-DIHYDRO-3-PHENYL-2H-1,4-BENZOTHIAZIN-2-Y Ketone, 4-(3-(dimethylamino)propyl)-3,4-dihydro-3-phenyl-2H-1,4-benzothiazin-2-yl methyl-, monohydrochloride, trans-

pdb file: 180278.pdb
sdf file: 180278.sdf
directory: 180278


1,3-Dihydro-3-methoxy-1-(2-(methylamino)ethyl)-3-phenyl-2H-indol-2-one hydrochloride 2H-INDOL-2-ONE, 1,3-DIHYDRO-3-METHOXY-1-(2-(METHYLAMINO)ETHYL)-3-PHENYL-, MONOHY 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-3-methoxy-1-(2-(methylamino)ethyl)-3-phenyl-, monohydrochloride 42773-56-8

pdb file: 180296.pdb
sdf file: 180296.sdf
directory: 180296


1,3-Dihydro-1-(2-(ethylamino)ethyl)-3-methoxy-3-phenyl-2H-indol-2-one hydrochloride 2H-INDOL-2-ONE, 1,3-DIHYDRO-1-(2-(ETHYLAMINO)ETHYL)-3-METHOXY-3-PHENYL-, MONOHYD 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-1-(2-(ethylamino)ethyl)-3-methoxy-3-phenyl-, monohydrochloride 42773-57-9

pdb file: 180297.pdb
sdf file: 180297.sdf
directory: 180297


1,3-Dihydro-3-methoxy-1-(3-(methylamino)propyl)-3-phenyl-2H-indol-2-one hydrochloride hydrate 2H-INDOL-2-ONE, 1,3-DIHYDRO-3-METHOXY-1-(3-(METHYLAMINO)PROPYL)-3-PHENYL-, HYDRO 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-3-methoxy-1-(3-(methylamino)propyl)-3-phenyl-, hydrochloride, hemihydrate (2:2:1) 42773-58-0

pdb file: 180298.pdb
sdf file: 180298.sdf
directory: 180298


1,3-Dihydro-1-(3-(ethylamino)propyl)-3-methoxy-3-phenyl-2H-indol-2-one hydrochloride hydrate 2H-INDOL-2-ONE, 1,3-DIHYDRO-1-(3-(ETHYLAMINO)PROPYL)-3-METHOXY-3-PHENYL-, HYDROC 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-1-(3-(ethylamino)propyl)-3-methoxy-3-phenyl-, hydrochloride, hemihydrate (2:2:1) 42773-59-1

pdb file: 180299.pdb
sdf file: 180299.sdf
directory: 180299


1,3-Dihydro-3-ethoxy-1-(2-(methylamino)ethyl)-3-phenyl-2H-indol-2-one hydrochloride 2H-INDOL-2-ONE, 1,3-DIHYDRO-3-ETHOXY-1-(2-(METHYLAMINO)ETHYL)-3-PHENYL-, MONOHYD 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-3-ethoxy-1-(2-(methylamino)ethyl)-3-phenyl-, monohydrochloride 42773-60-4

pdb file: 180300.pdb
sdf file: 180300.sdf
directory: 180300


1,3-Dihydro-3-ethoxy-1-(2-(ethylamino)ethyl)-3-ethoxy-3-phenyl-2H-indol-2-one HCl hydrate 2H-INDOL-2-ONE, 1,3-DIHYDRO-3-ETHOXY-1-(2-(ETHYLAMINO)ETHYL)-3-ETHOXY-3-PHENYL-, 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-3-ethoxy-1-(2-(ethylamino)ethyl)-3-ethoxy-3-phenyl-, hydrochloride, hydrate (2:2:1) 42773-61-5

pdb file: 180301.pdb
sdf file: 180301.sdf
directory: 180301


1,3-Dihydro-3-ethoxy-1-(3-(ethylamino)propyl)-3-phenyl-2H-indol-2-one hydrochloride 2H-INDOL-2-ONE, 1,3-DIHYDRO-3-ETHOXY-1-(3-(ETHYLAMINO)PROPYL)-3-PHENYL-, MONOHYD 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-3-ethoxy-1-(3-(ethylamino)propyl)-3-phenyl-, monohydrochloride 42773-62-6

pdb file: 180302.pdb
sdf file: 180302.sdf
directory: 180302


1,3-Dihydro-1-(2-(dimethylamino)ethyl)-3-ethoxy-3-phenyl-2H-indol-2-one HCl hydrate 2H-INDOL-2-ONE, 1,3-DIHYDRO-1-(2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL)-3-ETHOXY-3-PHENYL-, HYDRO 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-1-(2-(dimethylamino)ethyl)-3-ethoxy-3-phenyl-, hydrochloride, hemihydrate (2:2:1) 42773-71-7

pdb file: 180305.pdb
sdf file: 180305.sdf
directory: 180305


1,3-Dihydro-1-(2-(diethylamino)ethyl)-3-ethoxy-3-phenyl-2H-indol-2-one fumarate hydrate 2H-INDOL-2-ONE, 1,3-DIHYDRO-1-(2-(DIETHYLAMINO)ETHYL)-3-ETHOXY-3-PHENYL-, FUMARA 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-1-(2-(diethylamino)ethyl)-3-ethoxy-3-phenyl-, fumarate, hemihydrate (2:2:1) 42773-72-8

pdb file: 180306.pdb
sdf file: 180306.sdf
directory: 180306


1,3-Dihydro-3-ethoxy-3-phenyl-1-(2-piperidinoethyl)-2H-indol-2-one fumarate hydrate 2H-INDOL-2-ONE, 1,3-DIHYDRO-3-ETHOXY-3-PHENYL-1-(2-PIPERIDINOETHYL)-, FUMARATE, 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-3-ethoxy-3-phenyl-1-(2-piperidinoethyl)-, fumarate, hemihydrate (2:2:1) 42773-73-9

pdb file: 180307.pdb
sdf file: 180307.sdf
directory: 180307


1,3-Dihydro-1-(3-(dimethylamino)propyl)-3-ethoxy-3-phenyl-2H-indol-2-one maleate 2H-INDOL-2-ONE, 1,3-DIHYDRO-1-(3-(DIMETHYLAMINO)PROPYL)-3-ETHOXY-3-PHENYL-, MALE 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-1-(3-(dimethylamino)propyl)-3-ethoxy-3-phenyl-, maleate (1:1) 42773-75-1

pdb file: 180308.pdb
sdf file: 180308.sdf
directory: 180308


1,3-Dihydro-1-(3-(diethylamino)propyl)-3-ethoxy-3-phenyl-2H-indol-2-one fumarate hydrate 2H-INDOL-2-ONE, 1,3-DIHYDRO-1-(3-(DIETHYLAMINO)PROPYL)-3-ETHOXY-3-PHENYL-, FUMAR 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-1-(3-(diethylamino)propyl)-3-ethoxy-3-phenyl-, fumarate, hemihydrate (2:2:1) 42773-76-2

pdb file: 180309.pdb
sdf file: 180309.sdf
directory: 180309


1,3-Dihydro-1-(2-(dimethylamino)ethyl)-3-phenyl-2H-indol-2-one hydrochloride 2H-INDOL-2-ONE, 1,3-DIHYDRO-1-(2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL)-3-PHENYL-, MONOHYDROCHLOR 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-1-(2-(dimethylamino)ethyl)-3-phenyl-, monohydrochloride 42773-86-4

pdb file: 180311.pdb
sdf file: 180311.sdf
directory: 180311


1,3-Dihydro-1-(2-(diethylamino)ethyl)-3-phenyl-2H-indol-2-one oxalate 2H-INDOL-2-ONE, 1,3-DIHYDRO-1-(2-(DIETHYLAMINO)ETHYL)-3-PHENYL-, OXALATE 42773-87-5

pdb file: 180312.pdb
sdf file: 180312.sdf
directory: 180312


1,3-Dihydro-3-phenyl-1-(2-piperidinoethyl)-2H-indol-2-one hydrochloride 2H-INDOL-2-ONE, 1,3-DIHYDRO-3-PHENYL-1-(2-PIPERIDINOETHYL)-, MONOHYDROCHLORIDE 42773-88-6

pdb file: 180313.pdb
sdf file: 180313.sdf
directory: 180313


1,3-Dihydro-1-(3-(dimethylamino)propyl)-3-phenyl-2H-indol-2-one fumarate hydrate 2H-INDOL-2-ONE, 1,3-DIHYDRO-1-(3-(DIMETHYLAMINO)PROPYL)-3-PHENYL-, FUMARATE, HYD 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-1-(3-(dimethylamino)propyl)-3-phenyl-, fumarate, hydrate (1:1:1) 42773-90-0

pdb file: 180314.pdb
sdf file: 180314.sdf
directory: 180314


1,3-Dihydro-1-(3-(diethylamino)propyl)-3-phenyl-2H-indol-2-one maleate 2H-INDOL-2-ONE, 1,3-DIHYDRO-1-(3-(DIETHYLAMINO)PROPYL)-3-PHENYL-, MALEATE 42773-91-1

pdb file: 180315.pdb
sdf file: 180315.sdf
directory: 180315


2-Propenoic acid, 3-phenyl-, 2-((1-oxo-3-phenyl-2-propenyl)amino)ethyl ester 43196-28-7 BRN 2290931 CINNAMIC ACID, 2-CINNAMAMIDOETHYL ESTER

pdb file: 180412.pdb
sdf file: 180412.sdf
directory: 180412


2-Propenamide, N-cyclohexyl-N-(2-hydroxethyl)-3-phenyl- 3-12-00-00041 (Beilstein Handbook Reference) 43196-37-8 BRN 3142882 CINNAMAMIDE, N-CYCLOHEXYL-N-(2-HYDROXYETHYL)- N-Cyclohexyl-N-(2-hydroxyethyl)cinnamamide

pdb file: 180417.pdb
sdf file: 180417.sdf
directory: 180417


2-Propenamide, N-(1,1-dimethylethyl)-N-(2-hydroxyethyl)-3-phenyl- 43196-38-9 BRN 2273421 CINNAMAMIDE, N-tert-BUTYL-N-(2-HYDROXYETHYL)- N-tert-Butyl-N-(2-hydroxyethyl)cinnamamide

pdb file: 180418.pdb
sdf file: 180418.sdf
directory: 180418


1,2,4-OXADIAZOLE, 4-(2-(alpha-METHYLPHENETHYLAMINO)ETHYL)-3-PHENYL-, MONOHYDROCH 1,2,4-Oxadiazole, 4-(2-(alpha-methylphenethylamino)ethyl)-3-phenyl-, monohydrochloride 1,2,4-Oxadiazole-5-ethanamine, N-(1-methyl-2-phenylethyl)-3-phenyl-, monohydrochloride 4-(2-(alpha-Methylphenethylamino)ethyl)-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole monohydrochloride 49561-54-8 N-(1-Methyl-2-phenylethyl)-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole-5-ethanamine, monohydrochloride Wd 67/2

pdb file: 180500.pdb
sdf file: 180500.sdf
directory: 180500


2,3-Dihydro-7-methoxy-N-(3-phenylpropyl)-2-benzofuranmethylamine hydrochloride 2-BENZOFURANMETHYLAMINE, 2,3-DIHYDRO-7-METHOXY-N-(3-PHENYLPROPYL)-, MONOHYDROCHL 2-Benzofuranmethylamine, 2,3-dihydro-7-methoxy-N-(3-phenylpropyl)-, monohydrochloride 50634-93-0

pdb file: 180722.pdb
sdf file: 180722.sdf
directory: 180722


52322-29-9 ALANINE, N-(((2-CHLOROETHYL)NITROSOAMINO)CARBONYL)-3-PHENYL-, DL- BRN 5108778 DL-Phenylalanine, N-(((2-chloroethyl)nitrosoamino) carbonyl)- DL-Phenylalanine, N-(((2-chloroethyl)nitrosoamino)carbonyl)- N-(((2-Chloroethyl)nitrosoamino)carbonyl)-DL-phenylalanine NSC 176960

pdb file: 181214.pdb
sdf file: 181214.sdf
directory: 181214


(E)-1-(Bis(4-fluorophenyl)methyl)-4-(3-phenyl-2-propenyl)piperazine 30484-77-6 52468-60-7 EINECS 257-937-5 FLUNARIZINE Flunarizina [INN-Spanish] Flunarizinum [INN-Latin] Piperazine, 1-(bis(4-fluorophenyl)methyl)-4-(3-phenyl-2-propenyl)-, (E)- Sibelium

pdb file: 181267.pdb
sdf file: 181267.sdf
directory: 181267


(E)-3-(Dimethylaminomethyl)-2-phenylbicyclo(2.2.2)octane, hydrochloride 52807-83-7 BICYCLO(2.2.2)OCTANE-2-METHYLAMINE, N,N-DIMETHYL-3-PHENYL-, HYDROCHLORIDE, (E)-

pdb file: 181378.pdb
sdf file: 181378.sdf
directory: 181378


(+-)-3-(o-Methoxyphenoxy)-N-methyl-3-phenylpropylamine 53179-07-0 57226-61-6 Benzenepropanamine, gamma-(2-methoxyphenoxy)-N-methyl-, (+-)- Compound 89218 Ly 89218 NISOXETINE HYDROCHLORIDE Nisoxetina [INN-Spanish] Nisoxetine Nisoxetine [USAN:INN] Nisoxetinum [INN-Latin]

pdb file: 181470.pdb
sdf file: 181470.sdf
directory: 181470


3-Fenylo-5-(4'-nitrobenzylideno)-2-tiohydantoine [Polish] 4-IMIDAZOLIDINONE, 5-((4-NITROPHENYL)METHYLENE)-3-PHENYL-2-THIOXO- 5-((4-Nitrophenyl)methylene)-3-phenyl-2-thioxo-4-imidazolidinone 5-24-08-00165 (Beilstein Handbook Reference) 53514-58-2 BRN 0040201

pdb file: 181603.pdb
sdf file: 181603.sdf
directory: 181603


3-Fenylo-5-(3'-nitrobenzylideno)-2-tiohydantoine [Polish] 3-Phenyl-5-(3'-nitrobenzylidene)-2-thiohydantoin 4-IMIDAZOLIDINONE, 5-((3-NITROPHENYL)METHYLENE)-3-PHENYL-2-THIOXO- 5-((3-Nitrophenyl)methylene)-3-phenyl-2-thioxo-4-imidazolidinone 5-24-08-00163 (Beilstein Handbook Reference) 53514-61-7 BRN 0894799

pdb file: 181604.pdb
sdf file: 181604.sdf
directory: 181604


2,2'-((2-Chloro-5-cyano-1,3-phenylene)diimino)bis(2-oxoacetic acid), diethyl ester 53882-13-6 Acetic acid, 2,2'-((2-chloro-5-cyano-1,3-phenylene)diimino)bis(2-oxo-, diethyl ester Diethyl N,N'-(2-chloro-5-cyano-m-phenylene)dioxamate LODOXAMIDE ETHYL Lodoxamide diethyl Lodoxamide ethyl [USAN] U 42,718 U42718

pdb file: 181709.pdb
sdf file: 181709.sdf
directory: 181709


(+) or (-)-N-Methyl-3-phenyl-3-((alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-tolyl)oxy)propylamine (+) or (-)-N-Methyl-gamma-(4-(trifluoromethyl)phenoxy)benzenepropanamine (+-)-N-Methyl-3-phenyl-3-((alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-tolyl)oxy)propylamine (+-)-N-Methyl-gamma-(4-(trifluoromethyl)phenoxy)benzenepropanamine 52341-67-0 54910-89-3 57226-07-0 59333-67-4 Animex-On Benzenepropamine, N-methyl-gamma-(4-(trifluoromethyl)phenoxy)-, (+-)- Benzenepropanamine, N-methyl-gamma-(4-(trifluoromethyl)phenoxy)-, (+-)- Eufor FLUOXETINE Fluoxetina [INN-Spanish] Fluoxetina [Spanish] Fluoxetine [USAN:BAN:INN] Fluoxetinum [INN-Latin] N-Methyl-3-(p-trifluoromethylphenoxy)-3-phenylpropylamine Portal Prozac Pulvules dl-3-(p-Trifluoromethylphenoxy)-N-methyl-3-phenylpropylamine

pdb file: 181999.pdb
sdf file: 181999.sdf
directory: 181999


2-Butenamide, N,2-dimethyl-3-phenyl-, (E)- 56604-80-9 CINNAMAMIDE, N,alpha,beta-TRIMETHYL-, (E)- alpha,beta,N-Trimethylcinnamamide, (trans)-

pdb file: 182576.pdb
sdf file: 182576.sdf
directory: 182576


2-Butenamide, N-ethyl-2-methyl-3-phenyl-, (E)- 56604-81-0 CINNAMAMIDE, alpha,beta-DIMETHYL-N-ETHYL-, (E)- N-Ethyl-alpha,beta-dimethylcinnamamide, (E)-

pdb file: 182577.pdb
sdf file: 182577.sdf
directory: 182577


2-Butenamide, N-cyclopropyl-2-methyl-3-phenyl-, (E)- 56604-88-7 CINNAMAMIDE, N-CYCLOPROPYL-alpha,beta-DIMETHYL-, (E)- trans-N-Cyclopropyl-alpha,beta-dimethylcinnamamide

pdb file: 182578.pdb
sdf file: 182578.sdf
directory: 182578


(trans)-N-Allyl-alpha,beta-dimethylcinnamamide 2-Butenamide, 2-methyl-3-phenyl-N-2-propenyl-, (E)- 56604-91-2 CINNAMAMIDE, N-ALLYL-alpha,beta-DIMETHYL-, (E)-

pdb file: 182579.pdb
sdf file: 182579.sdf
directory: 182579


(trans)-N-(2-Propynyl)-alpha,beta-dimethylcinnamamide 2-Butenamide, 2-methyl-3-phenyl-N-2-propynyl-, (E)- 56604-92-3 CINNAMAMIDE, alpha,beta-DIMETHYL-N-(2-PROPYNYL)-, (E)-

pdb file: 182580.pdb
sdf file: 182580.sdf
directory: 182580


(trans)-N,N,alpha,beta-Tetramethylcinnamamide 2-Butenamide, N,N,2-trimethyl-3-phenyl-, (E)- 56604-93-4 CINNAMAMIDE, N,N,alpha,beta-TETRAMETHYL-, (E)-

pdb file: 182581.pdb
sdf file: 182581.sdf
directory: 182581


(cis)-N,alpha,beta-Trimethylcinnamamide 2-Butenamide, N,2-dimethyl-3-phenyl-, (Z)- 56604-94-5 CINNAMAMIDE, N,alpha,beta-TRIMETHYL-, (Z)-

pdb file: 182582.pdb
sdf file: 182582.sdf
directory: 182582


(cis)-N-Ethyl-alpha,beta-dimethylcinnamamide 2-Butenamide, N-ethyl-2-methyl-3-phenyl-, (Z)- 56604-95-6 CINNAMAMIDE, alpha,beta-DIMETHYL-N-ETHYL-, (Z)-

pdb file: 182583.pdb
sdf file: 182583.sdf
directory: 182583


(cis)-N-Propyl-alpha,beta-dimethylcinnamamide 2-Butenamide, 2-methyl-3-phenyl-N-propyl-, (Z)- 56604-96-7 CINNAMAMIDE, alpha,beta-DIMETHYL-N-PROPYL-, (Z)-

pdb file: 182584.pdb
sdf file: 182584.sdf
directory: 182584


(cis)-N-Butyl-alpha,beta-dimethylcinnamamide 2-Butenamide, N-butyl-2-methyl-3-phenyl-, (Z)- 56604-97-8 CINNAMAMIDE, N-BUTYL-alpha,beta-DIMETHYL-, (Z)-

pdb file: 182585.pdb
sdf file: 182585.sdf
directory: 182585


(cis)-alpha,beta-Dimethyl-N-isopropylcinnamamide 2-Butenamide, 2-methyl-N-(1-methylethyl)-3-phenyl-, (Z)- 56604-98-9 CINNAMAMIDE, alpha,beta-DIMETHYL-N-ISOPROPYL-, (Z)-

pdb file: 182586.pdb
sdf file: 182586.sdf
directory: 182586


(cis)-N-Cyclopropyl-alpha,beta-dimethylcinnamamide 2-Butenamide, N-cyclopropyl-2-methyl-3-phenyl-, (Z)- 56605-02-8 CINNAMAMIDE, N-CYCLOPROPYL-alpha,beta-DIMETHYL-, (Z)-

pdb file: 182587.pdb
sdf file: 182587.sdf
directory: 182587


(cis)-N-Allyl-alpha,beta-dimethylcinnamamide 2-Butenamide, 2-methyl-3-phenyl-N-2-propenyl-, (Z)- 56605-05-1 CINNAMAMIDE, N-ALLYL-alpha,beta-DIMETHYL-, (Z)-

pdb file: 182588.pdb
sdf file: 182588.sdf
directory: 182588


(cis)-N-(2-Propynyl)-alpha,beta-dimethylcinnamamide 2-Butenamide, 2-methyl-3-phenyl-N-2-propynyl-, (Z)- 56605-06-2 CINNAMAMIDE, alpha,beta-DIMETHYL-N-(2-PROPYNYL)-, (Z)-

pdb file: 182589.pdb
sdf file: 182589.sdf
directory: 182589


(cis)-N,N,alpha,beta-Tetramethylcinnamamide 2-Butenamide, N,N,2-trimethyl-3-phenyl-, (Z)- 56605-07-3 CINNAMAMIDE, N,N,alpha,beta-TETRAMETHYL-, (Z)-

pdb file: 182590.pdb
sdf file: 182590.sdf
directory: 182590


1,2,4-OXADIAZOLE, 5-((2-(DIBUTYLAMINO)ETHYL)AMINO)-3-PHENYL-, HYDROCHLORIDE 1,2-Ethanediamine, N,N'-dibutyl-N'-(3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)-, monohydrochloride 3-Phenyl-5-(dibutylaminoethylamino)-1,2,4-oxadiazole hydrochloride 5-((2-(Dibutylamino)-ethyl)amino)-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole hydrochloride 56974-46-0 Adrevil Butalamine hydrochloride Hemotrope LA 1221 N,N-Dibutyl-N'-(3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)-1,2-ethanediamine hydrochloride Surem Surheme

pdb file: 182708.pdb
sdf file: 182708.sdf
directory: 182708


1-(Bis(2-(diethylamino)ethyl)amino)-3-phenylindole dihydrochloride 57647-13-9 INDOLE, 1-(BIS(2-(DIETHYLAMINO)ETHYL)AMINO)-3-PHENYL-, DIHYDROCHLORIDE

pdb file: 183038.pdb
sdf file: 183038.sdf
directory: 183038


1,3-Propanediamine, N,N-dimethyl-N'-methyl-N'-(3-phenyl-1-indolyl)-, hydrochloride 57647-14-0 INDOLE, 1-((3-(DIMETHYLAMINO)PROPYL)METHYLAMINO)-3-PHENYL-, HYDROCHLORIDE N,N-Dimethyl-N'-methyl-N'-(3-phenyl-1-indolyl)-1,3-propanediamine hydrochloride N,N-Dimethyl-N'-methyl-N'-(3-phenyl-1-indolyl)-1,3-propylenediamine hydrochloride

pdb file: 183039.pdb
sdf file: 183039.sdf
directory: 183039


1-(Dimethylaminoethyl-methyl)amino-3-phenylindole hydrochloride 57647-35-5 60662-16-0 Binedaline hydrochloride Binodalin-hydrochlorid [German] Binodaline hydrochloride EINECS 260-877-2 Ethylenediamine, N'-(3-phenyl-1-indolyl)-N,N,N'-trimethyl-, hydrochloride INDOLE, 1-((2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL)METHYLAMINO)-3-PHENYL-, HYDROCHLORIDE Ixprim N,N,N'-Trimethyl-N'-(3-phenyl-1H-indol-1-yl)-1,2-ethanediamine monohydrochloride N,N,N'-Trimethyl-N'-(3-phenyl-1H-indol-1-yl)ethylenediamine monohydrochloride RU-39780 Scha-1059 Sgd-scha 1059

pdb file: 183040.pdb
sdf file: 183040.sdf
directory: 183040


57647-36-6 Ethylenediamine, N,N-diethyl-N'-methyl-N'-(3-phenyl-1-indolyl)-, hydrochloride INDOLE, 1-((2-(DIETHYLAMINO)ETHYL)METHYLAMINO)-3-PHENYL-, HYDROCHLORIDE N,N-Diethyl-N'-methyl-N'-(3-phenyl-1-indolyl)-1,2-ethanediamine hydrochloride N,N-Diethyl-N'-methyl-N'-(3-phenyl-1-indolyl)ethylenediamine hydrochloride

pdb file: 183041.pdb
sdf file: 183041.sdf
directory: 183041


1,3-Propanediamine, N'-(5-chloro-3-phenyl-1-indolyl)-N,N-dimethyl-N'-methyl-, hydrochloride 57647-37-7 INDOLE, 5-CHLORO-1-((3-(DIMETHYLAMINO)PROPYL)METHYLAMINO)-3-PHENYL-, HYDROCHLORI Indole, 5-chloro-1-((3-(dimethylamino)propyl)methylamino)-3-phenyl-, hydrochloride N'-(5-Chloro-3-phenyl-1-indolyl)-N,N-dimethyl-N'-methyl-1,3-propanediamine hydrochloride N'-(5-Chloro-3-phenyl-1-indolyl)-N,N-dimethyl-N'-methyl-1,3-propylenediamine hydrochloride

pdb file: 183042.pdb
sdf file: 183042.sdf
directory: 183042


57647-42-4 Ethylenediamine, N,N-diethyl-N'-(5-fluoro-3-phenyl-1-indolyl)-N'-methyl-, hydrochloride INDOLE, 1-((2-(DIETHYLAMINO)ETHYL)METHYLAMINO)-5-FLUORO-3-PHENYL-, HYDROCHLORIDE N,N-Diethyl-N'-(5-fluoro-3-phenyl-1-indolyl)-N'-methyl-1,2-ethanediamine hydrochloride N,N-Diethyl-N'-(5-fluoro-3-phenyl-1-indolyl)-N'-methylethylenediamine hydrochloride

pdb file: 183044.pdb
sdf file: 183044.sdf
directory: 183044


1-(Bis(3-(dimethylamino)propyl)amino)-5-chloro-3-phenylindole dihydrochloride 57647-50-4 INDOLE, 1-(BIS(3-(DIMETHYLAMINO)PROPYL)AMINO)-5-CHLORO-3-PHENYL-,DIHYDROCHLORIDE

pdb file: 183045.pdb
sdf file: 183045.sdf
directory: 183045


1-(Bis(2-(dimethylamino)ethyl)amino)-5-fluoro-3-phenylindole dihydrochloride 57647-51-5 INDOLE, 1-(BIS(2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL)AMINO)-5-FLUORO-3-PHENYL-, DIHYDROCHLORIDE

pdb file: 183046.pdb
sdf file: 183046.sdf
directory: 183046


1-(Bis(2-(diethylamino)ethyl)amino)-5-bromo-3-phenylindole dihydrochloride 57647-52-6 INDOLE, 1-(BIS(2-(DIETHYLAMINO)ETHYL)AMINO)-5-BROMO-3-PHENYL-, DIHYDROCHLORIDE

pdb file: 183047.pdb
sdf file: 183047.sdf
directory: 183047


1-(Bis(2-(dimethylamino)ethyl)amino)-5-methyl-3-phenylindole dihydrochloride 57647-53-7 INDOLE, 1-(BIS(2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL)AMINO)-5-METHYL-3-PHENYL-, DIHYDROCHLORIDE

pdb file: 183048.pdb
sdf file: 183048.sdf
directory: 183048


1,2,4-OXADIAZOLE, 5-(2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL)-3-PHENYL-, HYDROCHLORIDE 5-(2-(Dimethylamino)ethyl)-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole hydrochloride 58598-98-4 AF 520

pdb file: 183277.pdb
sdf file: 183277.sdf
directory: 183277


1-Methyl-3-phenyl-5-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-4(1H)-pyridinone 1-Methyl-3-phenyl-5-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-4-pyridone 1-Methyl-3-phenyl-5-(alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolyl)-4-pyridone 4(1H)-Pyridinone, 1-methyl-3-phenyl-5-(3-(trifluoromethyl)phenyl)- 5-21-09-00264 (Beilstein Handbook Reference) 59756-60-4 BRN 1547990 Brake Caswell No. 130C EINECS 261-916-6 EL 171 EL-171 EPA Pesticide Chemical Code 112900 FLURIDONE Fluridone [ANSI:BSI:ISO] Pride Sonar

pdb file: 183534.pdb
sdf file: 183534.sdf
directory: 183534


1-(2-Benzoylethyl)-4-phenylisonipecotic acid ethyl ester hydrochloride 2-(N-(4-Carbethoxy-4-phenyl)piperidino)propiophenone hydrochloride 4-Piperidinecarboxylic acid, 1-(3-oxo-3-phenylpropyl)-4-phenyl-, ethyl ester, hydrochloride 60789-94-8 ISONIPECOTIC ACID, 1-(2-BENZOYLETHYL)-4-PHENYL-, ETHYL ESTER, HYDROCHLORIDE Propiophenone, 3-(N-(4'-carbethoxy-4'-phenyl)piperidino)-, hydrochloride SC-8775

pdb file: 183871.pdb
sdf file: 183871.sdf
directory: 183871


3-Fenylo-5-(alpha-naftalo)-2-tiohydantoine [Polish] 4-IMIDAZOLIDINONE, 5-(1-NAPHTHALENYLMETHYLENE)-3-PHENYL-2-THIOXO- 5-(1-Naphthalenylmethylene)-3-phenyl-2-thioxo-4-imidazolidinone 5-24-08-00366 (Beilstein Handbook Reference) 61442-32-8 BRN 0278702

pdb file: 184009.pdb
sdf file: 184009.sdf
directory: 184009


3-Fenylo-5-(beta-naftalo)-2-tiohydantoine [Polish] 4-IMIDAZOLIDINONE, 5-(2-NAPHTHALENYLMETHYLENE)-3-PHENYL-2-THIOXO- 5-(2-Naphthalenylmethylene)-3-phenyl-2-thioxo-4-imidazolidinone 5-24-08-00367 (Beilstein Handbook Reference) 61442-35-1 BRN 0679076

pdb file: 184012.pdb
sdf file: 184012.sdf
directory: 184012


62055-10-1 AMMONIUM, ISOPHTHALOYLBIS(IMINOETHYLENE)BIS(TRIMETHYL-, DIIODIDE Ethaniminium, 2,2'-(1,3-phenylenebis(carbonylimino))bis(N,N,N-trimethyl-, diiodide GC 62 Isophthaloylbis(iminoethylene)bis(trimethylammonium iodide)

pdb file: 184210.pdb
sdf file: 184210.sdf
directory: 184210


(Z)-2-(Methylaminomethyl)-3-phenylbicyclo(2.2.2)octane, hycrochloride 62373-91-5 BICYCLO(2.2.2)OCTANE-2-METHYLAMINE, N-METHYL-3-PHENYL-, HYDROCHLORIDE, (Z)-

pdb file: 184305.pdb
sdf file: 184305.sdf
directory: 184305


2-(Dimethylaminomethyl)-3-phenylbicyclo(2.2.2)oct-2-ene, hydrochloride 62373-96-0 BICYCLO(2.2.2)OCT-2-ENE-2-METHYLAMINE, N,N-DIMETHYL-3-PHENYL-, HYDROCHLORIDE

pdb file: 184306.pdb
sdf file: 184306.sdf
directory: 184306


(Z)-2-(Dimethylaminomethyl)-3-phenylbicyclo(2.2.2)octane, hydrochloride 62374-18-9 BICYCLO(2.2.2)OCTANE-2-METHYLAMINE, N,N-DIMETHYL-3-PHENYL-, HYDROCHLORIDE, (Z)-

pdb file: 184317.pdb
sdf file: 184317.sdf
directory: 184317


3-Phenyl-4-dimethylaminomethyl-5-hydroxybenzofuran hydrochloride 4-((Dimethylamino)methyl)-3-phenyl-5-benzofuranol hydrochloride 5-BENZOFURANOL, 4-((DIMETHYLAMINO)METHYL)-3-PHENYL-, HYDROCHLORIDE 63112-44-7

pdb file: 184622.pdb
sdf file: 184622.sdf
directory: 184622


3-Phenyl-6-hydroxy-7-dimethylaminomethylbenzofuran hydrochloride 6-BENZOFURANOL, 7-((DIMETHYLAMINO)METHYL)-3-PHENYL-, HYDROCHLORIDE 63112-46-9 7-((Dimethylamino)methyl)-3-phenyl-6-benzofuranol hydrochloride

pdb file: 184623.pdb
sdf file: 184623.sdf
directory: 184623


2-Bromo-3-phenyl-4-dimethylaminomethyl-5-hydroxybenzofuran hydrochloride 2-Bromo-4-((dimethylamino)methyl)-3-phenyl-5-benzofuranol hydrochloride 5-BENZOFURANOL, 2-BROMO-4-((DIMETHYLAMINO)METHYL)-3-PHENYL-, HYDROCHLORIDE 63112-52-7

pdb file: 184626.pdb
sdf file: 184626.sdf
directory: 184626


2-Bromo-3-phenyl-6-hydroxy-7-dimethylaminomethylbenzofuran hydrochloride 2-Bromo-7-((dimethylamino)methyl)-3-phenyl-6-benzofuranol hydrochloride 6-BENZOFURANOL, 2-BROMO-7-((DIMETHYLAMINO)METHYL)-3-PHENYL-, HYDROCHLORIDE 63112-53-8

pdb file: 184627.pdb
sdf file: 184627.sdf
directory: 184627


63224-27-1 BUTYRAMIDE, N-(2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL)-3-PHENYL- Benzenepropanamide, N-(2-(dimethylamino)ethyl)-beta-methyl- GC 75 N-(2-(Dimethylamino)ethyl)-3-phenylbutyramide

pdb file: 184649.pdb
sdf file: 184649.sdf
directory: 184649


63224-30-6 BRN 2377948 BUTYRAMIDE, N-(2-(DIETHYLAMINO)ETHYL)-3-PHENYL- Benzenepropanamide, N-(2-(diethylamino)ethyl)-beta-methyl- GC 80 N-(2-(Diethylamino)ethyl)-3-phenylbutyramide

pdb file: 184652.pdb
sdf file: 184652.sdf
directory: 184652


2,2'-((2-Chloro-5-cyano-1,3-phenylene)diimino)bis(2-oxoacetic acid), compd. with 2-amino-2- (hydroxymethyl)-1,3-propanediol (1:2) 63610-09-3 Acetic acid, 2,2'-((2-chloro-5-cyano-1,3-phenylene)diimino)bis(2-oxo-, compound with 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (1:2) Alomide LODOXAMIDE TROMETHAMINE Lodoxamide tromethamine [USAN] N,N'-(2-Chloro-5-cyano-m-phenylene)dioxamic acid compound with 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (1:2) U 42,585E U 42585E

pdb file: 184749.pdb
sdf file: 184749.sdf
directory: 184749


4-10-00-01238 (Beilstein Handbook Reference) 5-Bromo-2-(beta-hydroxyethoxy)-N-(beta-hydroxyethyl)-3-phenylbenzamide 63887-01-4 BENZAMIDE, 5-BROMO-2-(beta-HYDROXYETHOXY)-N-(beta-HYDROXYETHYL)-3-PHENYL- BRN 3448645

pdb file: 185059.pdb
sdf file: 185059.sdf
directory: 185059


4-10-00-01238 (Beilstein Handbook Reference) 5-Bromo-2-methoxy-N-methyl-3-phenylbenzamide 63887-04-7 BENZAMIDE, 5-BROMO-2-METHOXY-N-METHYL-3-PHENYL- BRN 3348616

pdb file: 185062.pdb
sdf file: 185062.sdf
directory: 185062


63906-41-2 ACETIC ACID, (2-(1-N-METHYLCARBAMOYL)-3-PHENYL)PHENOXY-, SODIUM SALT Sodium (2-(1-N-methylcarbamoyl)-3-phenyl)phenoxyacetate

pdb file: 185163.pdb
sdf file: 185163.sdf
directory: 185163


2-Methoxy-N-methyl-3-phenylbenzamide 4-10-00-01234 (Beilstein Handbook Reference) 63906-83-2 BENZAMIDE, 2-METHOXY-N-METHYL-3-PHENYL- BRN 3313682

pdb file: 185181.pdb
sdf file: 185181.sdf
directory: 185181


1-Benzamido-1-phenyl-3-piperidinopropane hydrochloride 63906-88-7 BENZAMIDE, N-(alpha-(2-(PIPERIDINO)ETHYL)BENZYL)-, HYDROCHLORIDE Digammacaine Piperidine, N-(3-benzamido-3-phenyl)propyl-, hydrochloride

pdb file: 185185.pdb
sdf file: 185185.sdf
directory: 185185


2(3H)-BENZOFURANONE, 3-(2-(DIBUTYLAMINO)ETHYL)-3-PHENYL-, HYDROCHLORIDE 63917-59-9 AP 82

pdb file: 185271.pdb
sdf file: 185271.sdf
directory: 185271


2(3H)-BENZOFURANONE, 3-(2-(DIETHYLAMINO)ETHYL)-5-METHYL-3-PHENYL-, HYDROCHLORIDE 63917-61-3 AP 60

pdb file: 185273.pdb
sdf file: 185273.sdf
directory: 185273


2(3H)-BENZOFURANONE, 3-((2-DIETHYLAMINO-1-METHYL)ETHYL)-3-PHENYL-, HYDROCHLORIDE 63917-62-4 AP 66

pdb file: 185274.pdb
sdf file: 185274.sdf
directory: 185274


2(3H)-BENZOFURANONE, 3-((2-DIETHYLAMINO-2-METHYL)ETHYL)-3-PHENYL-, HYDROCHLORIDE 63917-63-5 AP 72

pdb file: 185275.pdb
sdf file: 185275.sdf
directory: 185275


2(3H)-BENZOFURANONE, 3-(3-(DIETHYLAMINO)PROPYL)-3-PHENYL-, HYDROCHLORIDE 3-(3-(Diethylamino)propyl)-3-phenyl-2(3H)-benzofuranone hydrochloride 63917-64-6

pdb file: 185276.pdb
sdf file: 185276.sdf
directory: 185276


2(3H)-BENZOFURANONE, 3-(11-(DIETHYLAMINO)UNDECYL)-3-PHENYL-, HYDROCHLORIDE 3-(11-(Diethylamino)undecyl)-3-phenyl-2(3H)-benzofuranone hydrochloride 63917-65-7

pdb file: 185277.pdb
sdf file: 185277.sdf
directory: 185277


2(3H)-BENZOFURANONE, 3-(2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL)-3-PHENYL-, HYDROCHLORIDE 63917-66-8 AP 45

pdb file: 185278.pdb
sdf file: 185278.sdf
directory: 185278


2(3H)-BENZOFURANONE, 3-(2-MORPHOLINOETHYL)-3-PHENYL-, HYDROCHLORIDE 63917-67-9 AP 56

pdb file: 185279.pdb
sdf file: 185279.sdf
directory: 185279


2(3H)-BENZOFURANONE, 3-(2-PIPERIDINOETHYL)-3-PHENYL-, HYDROCHLORIDE 63917-69-1 AP 59

pdb file: 185281.pdb
sdf file: 185281.sdf
directory: 185281


2-Propenoic acid, 3-phenyl-, 3-(2-methyl-1-piperidinyl)propyl ester 63938-15-8 CINNAMIC ACID, 3-(2'-METHYLPIPERIDINO)PROPYL ESTER

pdb file: 185447.pdb
sdf file: 185447.sdf
directory: 185447


3,8-DIAZABICYCLO(3.2.1)OCTANE, 3-CINNAMYL-8-METHYL- 3,8-Diazabicyclo(3.2.1)octane, 8-methyl-3-phenylallyl- 3-Cinnamyl-8-methyl-3,8-diazazbicyclo(3.2.1)octane 5-23-03-00470 (Beilstein Handbook Reference) 63977-91-3 8-Methyl-3-phenylallyl-3,8-diazabicyclo(3.2.1)octane BRN 0610771

pdb file: 185610.pdb
sdf file: 185610.sdf
directory: 185610


(3-Phenylacetoxy)phenyltrimethylammonium bromide 64049-72-5 AMMONIUM, (3-PHENYLACETOXY)PHENYLTRIMETHYL-, BROMIDE Ro 2-2732

pdb file: 186343.pdb
sdf file: 186343.sdf
directory: 186343


64050-96-0 AMMONIUM, 5-HYDROXY-m-PHENYLENEBIS(TRIMETHYL-, DICHLORIDE N,N'-(5-Hydroxy-1,3-phenylene)di(trimethylammonium)dichloride Ro 2-3265

pdb file: 186419.pdb
sdf file: 186419.sdf
directory: 186419


64187-43-5 ALANINE, N-BENZYLOXYCARBONYL-3-PHENYL-, 1,2-DIBROMOETHYL ESTER, L- L-N-Benzyloxycarbonyl-3-phenylalanine 1,2-dibromoethyl ester N-Carbobenzoxy-L-phenylalanine 1,2-dibromoethyl ester

pdb file: 186600.pdb
sdf file: 186600.sdf
directory: 186600


64187-44-6 ALANINE, 3-PHENYL-N-(p-TOLYLSULFONYL)-, CYANOMETHYL ESTER, L- BRN 2784884 L-3-Phenyl-N-(p-tolylsulfonyl)alanine cyanomethyl ester

pdb file: 186601.pdb
sdf file: 186601.sdf
directory: 186601


64187-45-7 ALANINE, N-BENZOYL-3-PHENYL-, CYANOMETHYL ESTER, L- BRN 2764306 L-N-Benzoyl-3-phenylalanine cyanomethyl ester

pdb file: 186602.pdb
sdf file: 186602.sdf
directory: 186602


64286-82-4 ALANINE, N-BENZYLOXYCARBONYL-3-PHENYL-, CYANOMETHYL ESTER, D- D-N-Benzyloxycarbonyl-3-phenylalanine cyanomethyl ester

pdb file: 186620.pdb
sdf file: 186620.sdf
directory: 186620


64286-84-6 ALANINE, N-BENZYLOXYCARBONYL-3-PHENYL-, 1,2-DICHLOROETHYL ESTER, L- BRN 2781432 L-N-Benzyloxycarbonyl-3-phenylalanine 1,2-dichloroethyl ester N-Carbobenzoxy-L-phenylalanine 1,2-dichloroethyl ester

pdb file: 186621.pdb
sdf file: 186621.sdf
directory: 186621


64286-95-9 ALANINE, N-BENZYLOXYCARBONYL-3-PHENYL-, 1,2-DIBROMOETHYL ESTER, D- D-N-Benzyloxycarbonyl-3-phenylalanine 1,2-dibromoethyl ester

pdb file: 186622.pdb
sdf file: 186622.sdf
directory: 186622


1-Pyrrolidineacetic acid, 2,5-dioxo-3-phenyl-, ethyl ester 2-(2-Phenylsuccinimido)acetic acid ethyl ester 64505-33-5 ACETIC ACID, 2-(2-PHENYLSUCCINIMIDO)-, ETHYL ESTER Ethyl 2-(2-phenylsuccinimido)acetate

pdb file: 186678.pdb
sdf file: 186678.sdf
directory: 186678


2,6,10-DODECATRIENYLAMINE, N-(3-PHENYLPROP-2-YNYL)-N,3,7,11-TETRAMETHYL- 66842-86-2 BRN 2996635 N-(3-Phenylprop-2-ynyl)-N,3,7,11-tetramethyl-2,6,10-dodecatrienylamine N-Methyl-N-(3-phenylprop-2-ynyl)farnesylamine

pdb file: 187282.pdb
sdf file: 187282.sdf
directory: 187282


1(3-Phenylpropyl)-2-methyl-6,7-methylenedioxy-8-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline HCl 1,3-DIOXOLO(4,5-g)ISOQUINOLINE, 5,6,7,8-TETRAHYDRO-4-METHOXY-6-METHYL-7-(3-PHENY 1,3-Dioxolo(4,5-g)isoquinoline, 5,6,7,8-tetrahydro-4-methoxy-6-methyl-7-(3-phenylpropyl)-, hydrochloride 66902-34-9

pdb file: 187350.pdb
sdf file: 187350.sdf
directory: 187350


67031-87-2 BENZOIC ACID, 2-(N-METHYL-N-(3-PHENYLPROPYL)AMINO)ETHYL ESTER, HYDROCHLORIDE

pdb file: 187830.pdb
sdf file: 187830.sdf
directory: 187830


67031-88-3 BENZOIC ACID, 3-(N-METHYL-N-(3-PHENYLPROPYL)AMINO)PROPYL ESTER, HYDROCHLORIDE

pdb file: 187831.pdb
sdf file: 187831.sdf
directory: 187831


5-Ethyl-5-(3-phenylpropyl)barbituric acid sodium salt 67114-19-6 BARBITURIC ACID, 5-ETHYL-5-(3-PHENYLPROPYL)-, SODIUM SALT

pdb file: 188113.pdb
sdf file: 188113.sdf
directory: 188113


3,8-DIAZABICYCLO(3.2.1)OCTANE, 3-(2-BENZOYLETHYL)-8-PROPIONYL-, HYDROCHLORIDE 3-(2-Benzoylethyl)-8-propionyl-3,8-diazabicyclo(3.2.1)octane hydrochloride 3-(3-Oxo-3-phenylpropyl)-8-propionyl-3,8-diazabicyclo(3.2.1)octane hydrochloride 67196-20-7

pdb file: 188227.pdb
sdf file: 188227.sdf
directory: 188227


2-Propenoic acid, 3-phenyl-, 2-(dimethylamino)-1-phenylethyl ester 67210-52-0 CINNAMIC ACID, (2-(DIMETHYLAMINO)-1-PHENYL)ETHYL ESTER beta-Cinnamoyloxy-beta-phenylethyl dimethylamine

pdb file: 188243.pdb
sdf file: 188243.sdf
directory: 188243


2-Propenoic acid, 3-phenyl-, 2,2-dimethyl-3-(4-morpholinyl)propyl ester, hydrochloride 67210-53-1 CINNAMIC ACID, (2,2-DIMETHYL-3-MORPHOLINOPROPYL) ESTER, HYDROCHLORIDE beta,beta-Dimethyl-gamma-4-morpholinepropyl cinnamate hydrochloride

pdb file: 188244.pdb
sdf file: 188244.sdf
directory: 188244


2-Propenoic acid, 3-phenyl-, 2-(4-morpholinyl)ethyl ester, hydrochloride 67210-60-0 CINNAMIC ACID, (2-MORPHOLINOETHYL)ESTER, HYDROCHLORIDE Cinnamic acid, 2-(morpholinoethyl) ester, hydrochloride beta-4-Morpholineethyl cinnamate hydrochloride

pdb file: 188251.pdb
sdf file: 188251.sdf
directory: 188251


1-Dimethylamino-3-phenyl-4-hexanone 4-14-00-00185 (Beilstein Handbook Reference) 4-HEXANONE, 1-DIMETHYLAMINO-3-PHENYL- 67227-14-9 BRN 3053120

pdb file: 188279.pdb
sdf file: 188279.sdf
directory: 188279


(3-Cyclohexyl-3-hydroxy-3-phenylpropyl)triethylammonium ethanesulfonate 67603-56-9 AMMONIUM, (3-CYCLOHEXYL-3-HYDROXY-3-PHENYLPROPYL)TRIETHYL-, ETHANESULFONATE

pdb file: 188486.pdb
sdf file: 188486.sdf
directory: 188486


(3-Cyclohexyl-3-hydroxy-3-phenylpropyl)triethylammonium butanesulfonate 67603-57-0 AMMONIUM, (3-CYCLOHEXYL-3-HYDROXY-3-PHENYLPROPYL)TRIETHYL-, BUTANESULFONATE

pdb file: 188487.pdb
sdf file: 188487.sdf
directory: 188487


(3-Cyclohexyl-3-hydroxy-3-phenylpropyl)triethylammonium hexanesulfonate 67603-58-1 AMMONIUM, (3-CYCLOHEXYL-3-HYDROXY-3-PHENYLPROPYL)TRIETHYL-, HEXANESULFONATE

pdb file: 188488.pdb
sdf file: 188488.sdf
directory: 188488


(3-Cyclohexyl-3-hydroxy-3-phenylpropyl)triethylammonium octanesulfonate 67603-59-2 AMMONIUM, (3-CYCLOHEXYL-3-HYDROXY-3-PHENYLPROPYL)TRIETHYL-, OCTANESULFONATE

pdb file: 188489.pdb
sdf file: 188489.sdf
directory: 188489


(3-Cyclohexyl-3-hydroxy-3-phenylpropyl)triethylammonium decanesulfonate 67635-58-9 AMMONIUM, (3-CYCLOHEXYL-3-HYDROXY-3-PHENYLPROPYL)TRIETHYL-, DECANESULFONATE

pdb file: 188508.pdb
sdf file: 188508.sdf
directory: 188508


67792-89-6 ALANINE, N-CARBAMOYL-N-NITROSO-3-PHENYL-, ETHYL ESTER N-Carbamoyl-N-nitroso-3-phenylalanine ethyl ester

pdb file: 188532.pdb
sdf file: 188532.sdf
directory: 188532


68527-78-6 73791-24-9 ANTHRANILIC ACID, N-(2-BENZYLIDENEHEPTYLIDENE)-, METHYL ESTER Amyl cinnamylidene methyl anthranilate Benzoic acid, 2-((2-(phenylmethylene)heptylidene)amino)-, methyl ester EINECS 271-283-8 Methyl 2-((2-(phenylmethylene)heptylidene)amino)benzoate Methyl N-(2-amyl-3-phenylpropenylidene)anthranilate Methyl N-(beta-pentylcinnamylidene)anthranilate alpha-Amylcinnamaldehyde - methylanthranilate (Schiff Base) alpha-Amylcinnamylidene methyl anthranilate

pdb file: 188717.pdb
sdf file: 188717.sdf
directory: 188717


69365-71-5 AMMONIUM, TRIMETHYL(1-METHYL-3-PHENYLPROPYL)-, IODIDE Trimethyl(1-methyl-3-phenylpropyl)ammonium iodide alpha-Methylphenpropyl-trimethylammonium iodide

pdb file: 188920.pdb
sdf file: 188920.sdf
directory: 188920


2-Chloro-4-(dimethylaminomethyl)-3-phenyl-5-benzofuranol 5-BENZOFURANOL, 2-CHLORO-4-(DIMETHYLAMINOMETHYL)-3-PHENYL- 69405-60-3

pdb file: 188946.pdb
sdf file: 188946.sdf
directory: 188946


2,4-Dibromo-6-(diethylaminomethyl)-3-phenyl-5-benzofuranol hydrochloride 5-BENZOFURANOL, 2,4-DIBROMO-6-(DIETHYLAMINOMETHYL)-3-PHENYL-, HYDROCHLORIDE 69405-79-4

pdb file: 188955.pdb
sdf file: 188955.sdf
directory: 188955


2,4-Dibromo-3-phenyl-6-(piperadinomethyl)-5-benzofuranol 5-20-03-00378 (Beilstein Handbook Reference) 5-BENZOFURANOL, 2,4-DIBROMO-3-PHENYL-6-(PIPERIDINOMETHYL)- 69405-80-7 BRN 1267802

pdb file: 188956.pdb
sdf file: 188956.sdf
directory: 188956


2,4-Dibromo-6-(morpholinomethyl)-3-phenyl-5-benzofuranol 5-BENZOFURANOL, 2,4-DIBROMO-6-(MORPHOLINOMETHYL)-3-PHENYL- 69405-82-9 BRN 1170724

pdb file: 188957.pdb
sdf file: 188957.sdf
directory: 188957


2,4-Dibromo-3-phenyl-6-((4-phenyl-1-piperazinyl)methyl)-5-benzofuranol 5-23-02-00481 (Beilstein Handbook Reference) 5-BENZOFURANOL, 2,4-DIBROMO-3-PHENYL-6-((4-PHENYL-1-PIPERAZINYL)METHYL)- 69405-84-1 BRN 0590778

pdb file: 188958.pdb
sdf file: 188958.sdf
directory: 188958


2,5-Dibromo-3-phenyl-6-hydroxy-7-benzylaminomethylbenzofuran 6-BENZOFURANOL, 7-(BENZYLAMINOMETHYL)-2,5-DIBROMO-3-PHENYL- 69405-93-2 7-(Benzylaminomethyl)-2,5-dibromo-3-phenyl-6-benzofuranol

pdb file: 188959.pdb
sdf file: 188959.sdf
directory: 188959


69766-30-9 BENZYLAMINE, N-(2-CHLOROETHYL)-N-(3-PHENYLALLYL)-, HYDROCHLORIDE N-(2-Chloroethyl)-N-(3-phenylallyl)benzylamine hydrochloride

pdb file: 189064.pdb
sdf file: 189064.sdf
directory: 189064


69780-99-0 BENZOIC ACID, p-AMINO-, 2-(N-METHYL-N-(3-PHENYLPROPYL)AMINO)ETHYL ESTER, HYDROCH Benzoic acid, p-amino-, 2-(N-methyl-N-(3-phenylpropyl)amino)ethyl ester, hydrochloride p-Aminobenzoic acid 2-(N-methyl-N-(3-phenylpropyl)amino)ethyl ester hydrochloride

pdb file: 189109.pdb
sdf file: 189109.sdf
directory: 189109


69781-02-8 BENZOIC ACID, p-AMINO-, 3-(N-METHYL-N-(3-PHENYLPROPYL)AMINO)PROPYL ESTER, HYDROC Benzoic acid, p-amino-, 3-(N-methyl-N-(3-phenylpropyl)amino)propyl ester, hydrochloride p-Aminobenzoic acid 3-(N-methyl-N-(3-phenylpropyl)amino)propyl ester hydrochloride

pdb file: 189111.pdb
sdf file: 189111.sdf
directory: 189111


69782-44-1 CARBANILIC ACID, 1,1-BIS(DIMETHYLAMINOMETHYL)-3-PHENYLPROPYL ESTER, HYDROCHLORID Carbanilic acid, 1,1-bis(dimethylaminomethyl)-3-phenylpropyl ester, hydrochloride alpha,alpha-Di(dimethylaminomethyl)-gamma-phenylpropyl carbanilate hydrochloride

pdb file: 189196.pdb
sdf file: 189196.sdf
directory: 189196


1-tert-Butyl-2-(2-methyl-4-quinolyl)-3-phenylguanidine 72042-06-9 BRN 5586128 GUANIDINE, 1-tert-BUTYL-2-(2-METHYL-4-QUINOLYL)-3-PHENYL-

pdb file: 189703.pdb
sdf file: 189703.sdf
directory: 189703


1-Cyclohexyl-2-(2-methyl-4-quinolyl)-3-phenylguanidine 72042-09-2 BRN 5619536 GUANIDINE, 1-CYCLOHEXYL-2-(2-METHYL-4-QUINOLYL)-3-PHENYL-

pdb file: 189704.pdb
sdf file: 189704.sdf
directory: 189704


2-BENZOFURANMETHANOL, 5-CHLORO-3-PHENYL-, CARBANILATE 2-Hydroxymethyl-3-phenyl-5-chlorobenzofuran phenylcarbamate 72109-11-6 BRN 1402625

pdb file: 189717.pdb
sdf file: 189717.sdf
directory: 189717


2-BENZOFURANMETHANOL, 5-BROMO-3-PHENYL-, CARBANILATE 2-Hydroxymethyl-3-phenyl-5-bromobenzofuran phenylcarbamate 72109-12-7 BRN 1402709

pdb file: 189718.pdb
sdf file: 189718.sdf
directory: 189718


2-Formyl-3-phenyl-5-chlorobenzofuran isonicotinoylhydrazone 5-22-02-00267 (Beilstein Handbook Reference) 72109-18-3 BRN 0445154 ISONICOTINIC ACID, (5-CHLORO-3-PHENYL-2-BENZOFURANYLMETHYLENE)HYDRAZIDE

pdb file: 189719.pdb
sdf file: 189719.sdf
directory: 189719


2-Formyl-3-phenyl-5-bromobenzofuran nicotinoylhydrazone 5-22-02-00267 (Beilstein Handbook Reference) 72109-19-4 BRN 0445348 ISONICOTINIC ACID, (5-BROMO-3-PHENYL-2-BENZOFURANYLMETHYLENE)HYDRAZIDE

pdb file: 189720.pdb
sdf file: 189720.sdf
directory: 189720


2-AZETIDINONE, 3-(2-METHYLPROPYL)-3-PHENYL- 3-Isobutil-3-fenil-2-azetidinone [Italian] 3-Isobutyl-3-phenyl-2-azetidinone 4-21-00-03704 (Beilstein Handbook Reference) 73680-86-1 BRN 0168311 L 1716

pdb file: 190229.pdb
sdf file: 190229.sdf
directory: 190229


2-Propenamide, 3-phenyl-2-((phenylmethyl)thio)- 73790-89-3 CINNAMAMIDE, alpha-(BENZYLTHIO)- alpha-Benzylthiocinnamamide

pdb file: 190455.pdb
sdf file: 190455.sdf
directory: 190455


2-Propenamide, 2-((4-methylphenyl)thio)-3-phenyl- 2-Propenamide, 2-((4-methylphenyl)thio)-3-phenyl- (9CI) 4-10-00-01025 (Beilstein Handbook Reference) 73790-91-7 BRN 3317735 CINNAMAMIDE, alpha-(p-TOLYLTHIO)- NSC 221228 alpha-p-Tolythiocinnamamide

pdb file: 190457.pdb
sdf file: 190457.sdf
directory: 190457


2-Pentanol, 5-(diethylamino)-, cinnamate, hydrochloride 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, 4-(diethylamino)-1-methylbutyl ester, hydrochloride 5-(Diethylamino)-2-pentyl cinnamate hydrochloride 73790-92-8 CINNAMIC ACID, 5-(DIETHYLAMINO)-2-PENTYL ESTER, HYDROCHLORIDE Cinnamate du diethylamino-1 pentanol-4 chlorhydrate [French]

pdb file: 190458.pdb
sdf file: 190458.sdf
directory: 190458


4-AZAUNDECA-2,4,6,8-TETRAENEDIOIC ACID, 2,10-DICYANO-3-PHENYL-, DIMETHYL ESTER 73855-78-4 BRN 1895698 Dimethyl 4-aza-2,10-dicyano-3-phenyl(undeca-2,4,6,8-tetraenedioate)

pdb file: 190632.pdb
sdf file: 190632.sdf
directory: 190632


(exo,exo)-8-Methyl-3-phenyl-8-azabicyclo(3.2.1)octane-2-carboxylic acid methyl ester 2-beta-Methoxycarbonyl-3-beta-phenyltropane 74163-84-1 8-AZABICYCLO(3.2.1)OCTANE-2-CARBOXYLIC ACID, 8-METHYL-3-PHENYL-, METHYL ESTER, ( 8-Azabicyclo(3.2.1)octane-2-carboxylic acid, 8-methyl-3-phenyl-, methyl ester, (exo,exo)- Troparil WIN 35065

pdb file: 190866.pdb
sdf file: 190866.sdf
directory: 190866


2-BENZOFURANMETHYLAMINE, N,N-DIETHYL-5-NITRO-3-PHENYL-, HYDROCHLORIDE 74229-00-8 N,N-Diethyl-5-nitro-3-phenyl-2-benzofuranmethylamine hydrochloride

pdb file: 190913.pdb
sdf file: 190913.sdf
directory: 190913


5-BENZOFURANOL, 4-(DIMETHYLAMINOMETHYL)-3-PHENYL-2-((4-PHENYL-1-PIPERAZINYL)METH 5-Benzofuranol, 4-(dimethylaminomethyl)-3-phenyl-2-((4-phenyl-1-piperazinyl)methyl)- 5-Hydroxy-4-dimethylaminomethyl-3-phenyl-2-(N-phenylpiperazinomethyl)benzofuran 74229-21-3 BRN 5167384

pdb file: 190915.pdb
sdf file: 190915.sdf
directory: 190915


5-BENZOFURANOL, 2,4-BIS((4-PHENYL-1-PIPERAZINYL)METHYL)-3-PHENYL- 5-Hydroxy-3-phenyl-2,4-di(N-phenylpiperazinomethyl)benzofuran 74229-22-4 BRN 5193325

pdb file: 190916.pdb
sdf file: 190916.sdf
directory: 190916


5-BENZOFURANOL, 3-PHENYL-2-((4-PHENYL-1-PIPERAZINYL)METHYL)-4-PIPERIDINOMETHYL-, 5-Benzofuranol, 3-phenyl-2-((4-phenyl-1-piperazinyl)methyl)-4-piperidinomethyl-, hemihydrate 5-Hydroxy-3-phenyl-2-(N-phenylpiperazinomethyl)-4-piperidinomethylbenzofuran hemihydrate 74229-23-5

pdb file: 190917.pdb
sdf file: 190917.sdf
directory: 190917


74729-50-3 ALANINE, N-(3-(2-CHLOROETHYL)-3-NITROSOUREIDO)-3-PHENYL- BRN 5108778 N-(3-(2-Chloroethyl)-3-nitrosoureido)-3-phenylalanine

pdb file: 190978.pdb
sdf file: 190978.sdf
directory: 190978


74758-13-7 ACETAMIDE, N-(2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL)-N-(3-PHENYL-1-INDOLYL)-, HYDROCHLORIDE N-(2-(Dimethylamino)ethyl)-N-(3-phenyl-1-indolyl)acetamide hydrochloride

pdb file: 190981.pdb
sdf file: 190981.sdf
directory: 190981


1-((3-(4-Benzyl-1-piperazinyl)propyl)methylamino)-3-phenylindole dihydrochloride 74758-15-9 INDOLE, 1-((3-(4-BENZYL-1-PIPERAZINYL)PROPYL)METHYLAMINO)-3-PHENYL-, DIHYDROCHLO Indole, 1-((3-(4-benzyl-1-piperazinyl)propyl)methylamino)-3-phenyl-, dihydrochloride

pdb file: 190982.pdb
sdf file: 190982.sdf
directory: 190982


1-(Bis(2-(dimethylamino)ethyl)amino)-3-phenylindole dihydrochloride hydrate 74758-19-3 INDOLE, 1-(BIS(2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL)AMINO)-3-PHENYL-, DIHYDROCHLORIDE, HYDRATE

pdb file: 190983.pdb
sdf file: 190983.sdf
directory: 190983


1-(Bis(2-(dimethylamino)ethyl)amino)-5-chloro-3-phenylindole dihydrochloride 74758-20-6 INDOLE, 1-(BIS(2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL)AMINO)-5-CHLORO-3-PHENYL-, DIHYDROCHLORIDE

pdb file: 190984.pdb
sdf file: 190984.sdf
directory: 190984


(N,N'(3-Phenyl-1-indolyl)aminodiethyl)bis(diethylmethylammonium iodide) 74758-21-7 AMMONIUM, (N-(3-PHENYL-1-INDOLYL)IMINODIETHYLENE)BIS(DIETHYLMETHYL-, DIIODIDE Ammonium, (N,N'-(3-phenyl-1-indolyl)aminodiethyl)bis(diethylmethyl-, diiodide

pdb file: 190985.pdb
sdf file: 190985.sdf
directory: 190985


1-(Bis(2-(diethylamino)ethyl)amino)-5-fluoro-3-phenylindole dihydrochloride 74758-22-8 INDOLE, 1-(BIS(2-(DIETHYLAMINO)ETHYL)AMINO)-5-FLUORO-3-PHENYL-, DIHYDROCHLORIDE

pdb file: 190986.pdb
sdf file: 190986.sdf
directory: 190986


1-(Bis(2-(diethylamino)ethyl)amino)-5-methyl-3-phenylindole dihydrochloride 74758-24-0 INDOLE, 1-(BIS(2-(DIETHYLAMINO)ETHYL)AMINO)-5-METHYL-3-PHENYL-, DIHYDROCHLORIDE

pdb file: 190987.pdb
sdf file: 190987.sdf
directory: 190987


1-(Bis(3-(dimethylamino)propyl)amino)-5-methyl-3-phenylindole dihydrochloride 74758-28-4 INDOLE, 1-(BIS(3-(DIMETHYLAMINO)PROPYL)AMINO)-5-METHYL-3-PHENYL-, DIHYDROCHLORID Indole, 1-(bis(3-(dimethylamino)propyl)amino)-5-methyl-3-phenyl-, dihydrochloride

pdb file: 190990.pdb
sdf file: 190990.sdf
directory: 190990


1-(2-(Dimethylamino)ethylamino)-3-phenylindole hydrochloride 74758-30-8 INDOLE, 1-(2-(DIMETHYLAMINO)ETHYLAMINO)-3-PHENYL-, HYDROCHLORIDE

pdb file: 190991.pdb
sdf file: 190991.sdf
directory: 190991


74764-93-5 Ethylenediamine, N'-(5-methyl-3-phenyl-1-indolyl)-N,N,N'-trimethyl-, hydrochloride INDOLE, 1-((2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL)METHYLAMINO)-5-METHYL-3-PHENYL-, HYDROCHLORID Indole, 1-((2-(dimethylamino)ethyl)methylamino)-5-methyl-3-phenyl-, hydrochloride N'-(5-Methyl-3-phenyl-1-indolyl)-N,N,N'-trimethylethylenediamine hydrochloride N,N,N'-Trimethyl-N'-(5-methyl-3-phenyl-1H-indol-1-yl)-1,2-ethanediamine hydrochloride

pdb file: 190992.pdb
sdf file: 190992.sdf
directory: 190992


(R,R)-Labetalol 2-Hydroxy-5-((1R)-1-hydroxy-2-(((1R)-1-methyl-3-phenylpropyl)amino)ethyl)benzamide 75659-07-3 BENZAMIDE, 2-HYDROXY-5-(1-HYDROXY-2-((1-METHYL-3-PHENYLPROPYL)AMINO)ETHYL)-, (R- Benzamide, 2-hydroxy-5-((1R)-1-hydroxy-2-(((1R)-1-methyl-3-phenylpropyl)amino)ethyl)- Benzamide, 2-hydroxy-5-(1-hydroxy-2-((1-methyl-3-phenylpropyl)amino)ethyl)-, (R-(R*,R*))- Dilevalol Dilevalolum [Latin]

pdb file: 191152.pdb
sdf file: 191152.sdf
directory: 191152


(-)-5-((1R)-1-Hydroxy-2-(((1R)-1-methyl-3-phenylpropyl)amino)ethyl)salicylamide monohydrochloride (R,R)-5-(1-Hydroxy-2-((1-methyl-3-phenylpropyl)amino)ethyl)salicylamide hydrochloride (R,R)-Dilevalol hydrochloride (R,R)-Labetalol hydrochloride 75659-08-4 BENZAMIDE, 2-HYDROXY-5-(1-HYDROXY-2-((1-METHYL-3-PHENYLPROPYL)AMINO)ETHYL)-, MON Benzamide, 2-hydroxy-5-(1-hydroxy-2-((1-methyl-3-phenylpropyl)amino)ethyl)-, monohydrochloride, (R-(R*,R*))- Dilevalol hydrochloride Dilevalol hydrochloride [USAN:JAN] Sch 19927

pdb file: 191153.pdb
sdf file: 191153.sdf
directory: 191153


(S)-1-(N-(1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl)-L-alanyl)-L-proline 1-(N-((S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl)-L-alanyl)-L-proline 1'-ethyl ester 172964-46-4 75847-73-3 76095-16-4 77549-58-7 Bonuten ENALAPRIL Enalapril Richet Enalaprila [INN-Spanish] Enalaprilum [INN-Latin] Gadopril Kinfil L-Proline, 1-(N-(1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl)-L-alanyl)-, (S)- L-Proline, N-((1S)-1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl)-L-alanyl-

pdb file: 191211.pdb
sdf file: 191211.sdf
directory: 191211


2,4-IMIDAZOLIDINEDIONE, 5-((2-CHLOROPHENYL)METHYLENE)-3-PHENYL- 5-((2-Chlorophenyl)methylene)-3-phenyl-2,4-imidazolidinedione 5-24-08-00153 (Beilstein Handbook Reference) 76112-81-7 BRN 0812493

pdb file: 191271.pdb
sdf file: 191271.sdf
directory: 191271


4-IMIDAZOLIDINONE, 5-((2-CHLOROPHENYL)METHYLENE)-3-PHENYL-2-SELENOXO- 5-((2-Chlorophenyl)methylene)-3-phenyl-2-selenoxo-4-imidazolidinone 76112-82-8 BRN 5967683

pdb file: 191272.pdb
sdf file: 191272.sdf
directory: 191272


2,4-IMIDAZOLIDINEDIONE, 5-((3-CHLOROPHENYL)METHYLENE)-3-PHENYL- 5-((3-Chlorophenyl)methylene)-3-phenyl-2,4-imidazolidinedione 5-(m-Chlorobenzylidene)-3-phenylhydantoin 5-24-08-00154 (Beilstein Handbook Reference) 76112-85-1 BRN 0889289 Hydantoin, 5-(m-chlorobenzylidene)-3-phenyl-

pdb file: 191275.pdb
sdf file: 191275.sdf
directory: 191275


4-IMIDAZOLIDINONE, 5-((3-CHLOROPHENYL)METHYLENE)-3-PHENYL-2-SELENOXO- 5-((3-Chlorophenyl)methylene)-3-phenyl-2-selenoxo-4-imidazolidinone 76112-86-2 BRN 5965943

pdb file: 191276.pdb
sdf file: 191276.sdf
directory: 191276


2,4-IMIDAZOLIDINEDIONE, 5-((4-CHLOROPHENYL)METHYLENE)-3-PHENYL- 5-((4-Chlorophenyl)methylene)-3-phenyl-2,4-imidazolidinedione 5-(p-Chlorobenzylidene)-3-phenylhydantoin 5-24-08-00154 (Beilstein Handbook Reference) 76112-89-5 BRN 0889290 Hydantoin, 5-(p-chlorobenzylidene)-3-phenyl-

pdb file: 191279.pdb
sdf file: 191279.sdf
directory: 191279


4-IMIDAZOLIDINONE, 5-((4-CHLOROPHENYL)METHYLENE)-3-PHENYL-2-SELENOXO- 5-((4-Chlorophenyl)methylene)-3-phenyl-2-selenoxo-4-imidazolidinone 76112-90-8 BRN 5966042

pdb file: 191280.pdb
sdf file: 191280.sdf
directory: 191280


76721-89-6 Glycine, N-(2-(mercaptomethyl)-1-oxo-3-phenylpropyl)-, (+-)- THIORPHAN

pdb file: 191350.pdb
sdf file: 191350.sdf
directory: 191350


77234-75-4 ACETOPHENONE, 2-(1-IMIDAZOLYL)-3'-PHENYL-, HYDROCHLORIDE, HEMIHYDRATE N-((3-Phenylbenzoyl)methyl)imidazole hydrochloride hemihydrate

pdb file: 191433.pdb
sdf file: 191433.sdf
directory: 191433


2-Butenamide, 3-phenyl-N-2-propenyl-, (E)- 77302-26-2 BRN 1452946 CINNAMAMIDE, N-ALLYL-beta-METHYL-, (E)- trans-N-Allyl-beta-methylcinnamamide

pdb file: 191459.pdb
sdf file: 191459.sdf
directory: 191459


2-Propenamide, 3-phenyl-N-(tetrahydro-5,5-dimethyl-2-oxo-3-furanyl)- 77694-24-7 BRN 5542187 CINNAMAMIDE, N-(5,5-DIMETHYL-2-OXOTETRAHYDRO-3-FURYL)- N-(5,5-Dimethyl-2-oxotetrahydro-3-furyl)cinnamamide

pdb file: 191512.pdb
sdf file: 191512.sdf
directory: 191512


2-Diethylamino-3-methoxy-3-phenylpropyl carbanilate 77944-90-2 CARBANILIC ACID, 2-DIETHYLAMINO-3-METHOXY-3-PHENYLPROPYL ESTER gamma-Phenyl-gamma-methoxy-beta-(diethylamino)propyl carbanilate

pdb file: 191596.pdb
sdf file: 191596.sdf
directory: 191596


2-(Dimethylamino)-3-hydroxy-3-phenylpropyl carbanilate 77944-91-3 CARBANILIC ACID, 2-(DIMETHYLAMINO)-3-HYDROXY-3-PHENYLPROPYL ESTER gamma-Phenyl-gamma-hydroxy-beta-(diethylamino)propyl carbanilate

pdb file: 191597.pdb
sdf file: 191597.sdf
directory: 191597


1-(Dimethylamino)methyl-1-methyl-3-phenylpropyl carbanilate 3-13-00-01815 (Beilstein Handbook Reference) 77944-92-4 BRN 3389583 CARBANILIC ACID, 1-(DIMETHYLAMINOMETHYL)-1-METHYL-3-PHENYLPROPYL ESTER alpha-Methyl-alpha-dimethylaminomethyl-phenylpropyl carbanilate

pdb file: 191598.pdb
sdf file: 191598.sdf
directory: 191598


1,1-Bis((dimethylamino)methyl)-3-phenylpropyl carbanilate 77985-33-2 CARBANILIC ACID, 1,1-BIS((DIMETHYLAMINO)METHYL)-3-PHENYLPROPYL ESTER alpha,alpha-Di((dimethylamino)methyl)-gamma-phenylpropyl carbanilate

pdb file: 191713.pdb
sdf file: 191713.sdf
directory: 191713


1,1-Bis((dimethylamino)methyl)-3-phenylpropyl 4-butoxybenzoate 4-Butoxybenzoic acid 1,1-bis((dimethylamino)methyl)-3-phenylpropyl ester 78329-82-5 BENZOIC ACID, 4-BUTOXY-, 1,1-BIS((DIMETHYLAMINO)METHYL)-3-PHENYLPROPYL ESTER alpha,alpha-Di-((dimethylamino)methyl)-gamma-phenylpropyl 4-n-butoxybenzoate

pdb file: 191802.pdb
sdf file: 191802.sdf
directory: 191802


2-Diethylamino-3-hydroxy-3-phenylpropyl benzoate 78329-95-0 BENZOIC ACID, 2-(DIETHYLAMINO)-3-HYDROXY-3-PHENYLPROPYL ESTER gamma-Phenyl-gamma-hydroxy-beta-(diethylamino)propyl benzoate

pdb file: 191815.pdb
sdf file: 191815.sdf
directory: 191815


2-Oxo-3-phenyl-2H-1,4-benzoxazine-6-acetic acid methyl ester 2H-1,4-BENZOXAZINE-6-ACETIC ACID, 2-OXO-3-PHENYL-, METHYL ESTER 78587-61-8 BRN 4513264

pdb file: 191853.pdb
sdf file: 191853.sdf
directory: 191853


2H-1,4-BENZOXAZINE-6-ACETIC ACID, alpha-METHYL-2-OXO-3-PHENYL-, METHYL ESTER 78587-66-3 BRN 4524833 alpha-Methyl-2-oxo-3-phenyl-2H-1,4-benzoxazine-6-acetic acid methyl ester

pdb file: 191858.pdb
sdf file: 191858.sdf
directory: 191858


79133-14-5 Butyric acid, 4-amino-3-phenyl-, ethyl ester Ethyl ester of phenigama HYDROCINNAMIC ACID, beta-(AMINOMETHYL)-, ETHYL ESTER beta-(Aminomethyl)hydrocinnamic acid ethyl ester

pdb file: 191955.pdb
sdf file: 191955.sdf
directory: 191955


1,4-BENZODIOXAN-2-CARBOXYLIC ACID, 3-PHENYL-, 2-(DIETHYLAMINO)ETHYL ESTER, CITRA 1,4-Benzodioxan-2-carboxylic acid, 3-phenyl-, 2-(diethylamino)ethyl ester, citrate, (E)- 80428-15-5 trans-2-(Diethylamino)ethyl 2,3-dihydro-3-phenyl-1,4-benzodioxin-2-carboxylate citrate trans-3-Phenyl-1,4-benzodioxan-2-carboxylic acid 2-(diethylamino)ethyl ester citrate

pdb file: 192125.pdb
sdf file: 192125.sdf
directory: 192125


1,4-BENZODIOXAN-2-METHYLAMINE, N-(2-(DIETHYLAMINO)ETHYL)-3-PHENYL-, DIHYDROCHLOR 1,4-Benzodioxan-2-methylamine, N-(2-(diethylamino)ethyl)-3-phenyl-, dihydrochloride, (E)- 80428-17-7 N-(2-(Diethylamino)ethyl)-3-phenyl-1,4-benzodioxan-2-methylamine dihydrochloride trans-N,N-Diethyl-N'-((2,3-dihydro-3-phenyl-1,4-benzodioxin-2-yl)methyl)ethanediamine

pdb file: 192126.pdb
sdf file: 192126.sdf
directory: 192126


2-Chloro-2-(diethylaminomethyl)-3-phenylbenzofuran 5-Chloro-2-diethylaminomethyl-3-phenylbenzofuran 80592-85-4 BENZOFURAN, 5-CHLORO-2-(DIETHYLAMINOMETHYL)-3-PHENYL- BRN 1388315

pdb file: 192142.pdb
sdf file: 192142.sdf
directory: 192142


5-Bromo-2-(diethylaminomethyl)-3-phenylbenzofuran 80592-86-5 BENZOFURAN, 5-BROMO-2-(DIETHYLAMINOMETHYL)-3-PHENYL- BRN 1388538 Benzofuran-2-methylamine, 5-bromo-N,N-diethyl-3-phenyl-

pdb file: 192143.pdb
sdf file: 192143.sdf
directory: 192143


(2S,3aS,7aS)-1-((S)-N-((S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl)alanyl)hexahydro-2-indolinecarboxylic acid, 1-ethyl ester, monohydrochloride 1H-INDOLE-2-CARBOXYLIC ACID, OCTAHYDRO-1-(2-((1-(ETHOXYCARBONYL)-3-PHENYLPROPYL) 1H-Indole-2-carboxylic acid, 1-(2-((1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl)amino)-1-oxopropyl)octahydro-, monohydrochloride, (2S-(1(R*(R*)),2alpha,3abeta,7abeta))- 1H-Indole-2-carboxylic acid, octahydro-1-(2-((1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl)amino)-1-oxypropyl)-, monohydrochloride, (2S-(1(R*(R*)),2-alpha,3-alpha-beta,7-alpha-beta))- 80828-32-6 CI 907 Indolapril hydrochloride Indolapril hydrochloride [USAN] Sch 31846 hydrochloride

pdb file: 192193.pdb
sdf file: 192193.sdf
directory: 192193


(2S,3aS,7aS)-1-((S)-N-((S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl)alanyl)hexahydro-2-indolinecarobxylic acid 1-ethyl ester (2S,3aS,7aS)-1-(N-((S)-1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl)-L-alanyl)-2-hexahydroindolinecarbonsaeure 1H-INDOLE-2-CARBOXYLIC ACID, OCTAHYDRO-1-(2-((1-(ETHOXYCARBONYL)-3-PHENYLPROPYL) 1H-Indole-2-carboxylic acid, octahydro-1-(2-((1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl)amino)-1-oxopropyl)-, (2S-(1(R*(R*)),2-alpha,3a-beta,7a-beta))- 80876-01-3 Indolapril Indolaprilum [Latin] Sch 31846

pdb file: 192199.pdb
sdf file: 192199.sdf
directory: 192199


(5-Amino-1,2-dihydro-3-phenylpyrido(3,4-b)pyrazin-7-yl)-, carbamic acid, ethyl ester 82585-91-9 BRN 4207077 CARBAMIC ACID, 5-AMINO-1,2-DIHYDRO-3-PHENYLPYRIDO(3,4-b)PYRAZIN-7-YL-, ETHYL EST Carbamic acid, 5-amino-1,2-dihydro-3-phenylpyrido(3,4-b)pyrazin-7-yl-, ethyl ester NSC 330770

pdb file: 192390.pdb
sdf file: 192390.sdf
directory: 192390


(S)-2-((S)-N-((S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl)alanyl)-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid, 1-ethyl ester, monohydrochloride 3-Isoquinolinecarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-2-(2-((1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl)amino)-1-oxopropyl)-, monohydrochloride, (3S-(2(R*(R*)),3R*))- 3-Isoquinolinecarboxylic acid, 2-(2-((1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl)amino)-1-oxopropyl)-1,2,3,4-tetrahydro-, monohydrochloride, (3S-(2(R*(R*)),3R*)) 82586-55-8 Accupril Accuprin Accupron Accuretic Acequin Acuitel Acuprel Asig CI906 Conan Continucor Ectren HSDB 7046 Hemokvin Korec Koretic Lidaltrin PD 109452-2 QUINAPRIL HYDROCHLORIDE Quinapril hydrochloride [USAN] Quinazil

pdb file: 192392.pdb
sdf file: 192392.sdf
directory: 192392


119543-18-9 83435-67-0 CCRIS 1925 CV 3317 DELAPRIL HYDROCHLORIDE Delapril hydrochloride [USAN:JAN] Ethyl (S)-2-(((S)-1-((carboxymethyl)-2-indanylcarbamoyl)ethyl)amino)-4-phenylbutyrate, monohydrochloride Glycine, N-((1S)-1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl)-L-alanyl-N-(2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-, monohydrochloride Glycine, N-(2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-N-(N-(1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl)-L-alanyl)-, monohydrochloride, (S)- N-(N-((S)-1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl)-L-alanyl)-N-(indan-2-yl)glycine hydrochloride REV 6000A

pdb file: 192483.pdb
sdf file: 192483.sdf
directory: 192483


84394-07-0 ETHANAMINE, 2-(4-(3,4-DIHYDRO-2,2-DIMETHYL-7-METHOXY-3-PHENYL-2H-1-BENZOPYRAN-4- Ethanamine, 2-(4-(3,4-dihydro-2,2-dimethyl-7-methoxy-3-phenyl-2H-1-benzopyran-4-yl)phenoxy)-N,N-diethyl-, hydrochloride, trans- trans-2,2-Dimethyl-3-phenyl-4-(p-(beta-(diethylamino)ethoxy)phenyl)-7-methoxychroman HCl

pdb file: 192722.pdb
sdf file: 192722.sdf
directory: 192722


84394-08-1 ETHANAMINE, 2-(4-(3,4-DIHYDRO-2,2-DIMETHYL-7-METHOXY-3-PHENYL-2H-1-BENZOPYRAN-4- Ethanamine, 2-(4-(3,4-dihydro-2,2-dimethyl-7-methoxy-3-phenyl-2H-1-benzopyran-4-yl)phenoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride, trans-

pdb file: 192723.pdb
sdf file: 192723.sdf
directory: 192723


84872-79-7 Butyric acid, 4-amino-3-phenyl-, methyl ester HYDROCINNAMIC ACID, beta-(AMINOMETHYL)-, METHYL ESTER Methyl ester of phenigama beta-(Aminomethyl)hydrocinnamic acid methyl ester

pdb file: 192767.pdb
sdf file: 192767.sdf
directory: 192767


85975-23-1 GLYCINE, N-METHYL-N-(3-OXO-3-PHENYLPROPYL)-, HYDROCHLORIDE N-Methyl-N-(3-oxo-3-phenylpropyl)glycine hydrochloride

pdb file: 192890.pdb
sdf file: 192890.sdf
directory: 192890


(3S)-3-(((1S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl)amino)-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid, 3-ethyl ester, monohydrochloride 1H-1-Benzazepine-1-acetic acid, 2,3,4,5-tetrahydro-3-((1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl)amino)-2-oxo-, monohydrochloride, (S-(R*,R*))- 1H-1-Benzazepine-1-acetic acid, 3-((1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl)amino)-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-, monohydrochloride, (S-(R*,R*))- 86541-74-4 BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Benazepril hydrochloride [USAN:JAN] Briem CGS 14824A HCl Cibace Cibacen Cibacen CHF Cibacene HSDB 7081 Labopol Lotensin Tensanil Zinadril

pdb file: 192947.pdb
sdf file: 192947.sdf
directory: 192947


5-ISOXAZOLAMINE, N-(2-METHYL-3-(1-PYRROLIDINYL)PROPYL)-3-PHENYL- 86684-25-5 BRN 5566213 N-(2-Methyl-3-(1-pyrrolidinyl)propyl)-3-phenyl-5-isoxazolamine

pdb file: 192963.pdb
sdf file: 192963.sdf
directory: 192963


5-ISOXAZOLAMINE, N-(1-METHYL-3-(1-PYRROLIDINYL)PROPYL)-3-PHENYL- 86684-32-4 BRN 5566211 N-(1-Methyl-3-(1-pyrrolidinyl)propyl)-3-phenyl-5-isoxazolamine

pdb file: 192964.pdb
sdf file: 192964.sdf
directory: 192964


2,2'-((4-Acetyl-1,3-phenylene)bis(oxy))bisacetic acid diethyl ester 2,4-Bis(carbethoxymethoxy)acetophenone 87048-88-2 ACETIC ACID, 2,2'-((4-ACETYL-1,3-PHENYLENE)BIS(OXY))BIS-, DIETHYL ESTER BRN 4542958

pdb file: 193010.pdb
sdf file: 193010.sdf
directory: 193010


(2S,3aS,6aS)-1-((S)-N-((S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl)alanyl)octahydrocyclopenta(b)pyrrole-2-carboxylic acid, 1-ethyl ester (2S,3aS,6aS)-1-((S)-N-((S)-1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl)alanyl)octahydrocyclopenta(b)pyrrol-2-carbonsaeure 87333-19-5 Acovil Altace Carasel Cardace Cyclopenta(b)pyrrole-2-carboxylic acid, 1-(2-((1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl)amino)-1-oxopropyl)octahydro-, (2S-(1(R*(R*)),2alpha,3abeta,6abeta))- Delix HOE 498 Hytren Lostapres Pramace Quark RAMIPRIL Ramace Ramipril [USAN:BAN:INN] Ramiprilum [Latin] Triatec Tritace Vesdil

pdb file: 193088.pdb
sdf file: 193088.sdf
directory: 193088


1,3-Bis(morpholinomethyl)-5-methyl-3-phenyl-2-indolinone 2-INDOLINONE, 1,3-BIS(MORPHOLINOMETHYL)-5-METHYL-3-PHENYL- 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-1,3-bis(4-morpholinylmethyl)-5-methyl-3-phenyl- (10CI) 88323-49-3 BRN 5655681

pdb file: 193174.pdb
sdf file: 193174.sdf
directory: 193174


89930-55-2 ALANINE, N-((5-CHLORO-8-HYDROXY-3-METHYL-1-OXO-7-ISOCHROMANYL)CARBONYL)-3-PHENYL Alanine, N-((5-chloro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-7-isochromanyl)carbonyl)-3-phenyl-, sodium salt, (-)- Ochratoxin A sodium salt

pdb file: 193377.pdb
sdf file: 193377.sdf
directory: 193377


89930-56-3 ALANINE, N-((5-CHLORO-8-HYDROXY-3-METHYL-1-OXO-7-ISOCHROMANYL)CARBONYL)-3-PHENYL Alanine, N-((5-chloro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-7-isochromanyl)carbonyl)-3-phenyl-, potassium salt, (-)- Ochratoxin A potassium salt

pdb file: 193378.pdb
sdf file: 193378.sdf
directory: 193378


91246-86-5 BRN 2109472 Benzenepropanol, methylcarbamate CARBAMIC ACID, METHYL-, 3-PHENYLPROPYL ESTER MH 663 Methylcarbamic acid 3-phenylpropyl ester

pdb file: 193545.pdb
sdf file: 193545.sdf
directory: 193545


91564-01-1 BRN 5534397 CARBAMIC ACID, DIMETHYL-, 3-PHENYLPROPYL ESTER Dimethylcarbamic acid 3-phenylpropyl ester MH 664

pdb file: 193602.pdb
sdf file: 193602.sdf
directory: 193602


(1S,9S)-9-(((S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl)amino)octahydro-10-oxo-6H-pyridazino(1,2-a)(1,2)diazepine-1-carboxylic acid 9-ethyl ester monohydrate 6H-Pyridazino(1,2-a)(1,2)diazepine-1-carboxylic acid, 9-((1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl)amino)octahydro-10-oxo-, monohydrate, (1S-(1alpha,9alpha(R*)))- 6H-Pyridazino(1,2-a)(1,2)diazepine-1-carboxylic acid, octahydro-9-((1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl)amino)-10-oxo-, hydrate, (1S-(1-alpha,9-alpha(R*)))- 88768-40-5 92077-78-6 CILAZAPRIL MONOHYDRATE Cilazapril Cilazapril [USAN:BAN:INN:JAN] Inhibace Ro 31-2848 monohydrate

pdb file: 193657.pdb
sdf file: 193657.sdf
directory: 193657


2(5H)-FURANONE, 5-((4-FLUOROPHENYL)METHYLENE)-4-HYDROXY-3-PHENYL- 5-((4-Fluorophenyl)methylene)-4-hydroxy-3-phenyl-2(5H)-furanone 5-(4-Fluorobenzyliden)-3-phenyl-4-hydroxy-2(5H)-on [German] 95602-25-8

pdb file: 194145.pdb
sdf file: 194145.sdf
directory: 194145


1,3-Dihydro-N,N,3-trimethyl-1-isobenzofuranmethanamine (cis-trans mixture) 1-(N,N-Dimethylaminomethyl)-3-phenyl-1,3-dihydroisobenzofuran 1-ISOBENZOFURANMETHANAMINE, 1,3-DIHYDRO-N,N,3-TRIMETHYL-, cis-trans mixture 95965-62-1 BRN 4415927

pdb file: 194174.pdb
sdf file: 194174.sdf
directory: 194174


1,2,4-OXADIAZOLE, 5-((DIETHYLAMINO)METHYL)-3-PHENYL-, HYDROCHLORIDE 5-((Diethylamino)methyl)-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole hydrochloride 96732-15-9 AF 521

pdb file: 194270.pdb
sdf file: 194270.sdf
directory: 194270


2-(Diethylamino)-N-methyl-N-(3-phenylpropyl)acetamide hydrochloride 97703-11-2 ACETAMIDE, 2-(DIETHYLAMINO)-N-METHYL-N-(3-PHENYLPROPYL)-, HYDROCHLORIDE C 6610

pdb file: 194391.pdb
sdf file: 194391.sdf
directory: 194391


100347-61-3 2-BENZOFURANMETHYLAMINE, N,N-DIETHYL-6-METHOXY-3-PHENYL-, HYDROCHLORIDE N,N-Diethyl-6-methoxy-3-phenyl-2-benzofuranmethylamine hydrochloride

pdb file: 194785.pdb
sdf file: 194785.sdf
directory: 194785


100347-62-4 2-Bromo-3-phenyl-4-benzylaminomethyl-5-hydroxybenzofuran 4-(Benzylaminomethyl)-2-bromo-3-phenyl-5-benzofuranol 5-BENZOFURANOL, 4-(BENZYLAMINOMETHYL)-2-BROMO-3-PHENYL-

pdb file: 194786.pdb
sdf file: 194786.sdf
directory: 194786


1,4-BENZODIOXAN-2-CARBOXAMIDE, N-(2-(DIETHYLAMINO)ETHYL)-3-PHENYL-, (E)- 100447-54-9 trans-N-(2-(Diethylamino)ethyl)-2,3-dihydro-3-phenyl-1,4-benzodioxin-2-carboxamide trans-N-(2-(Diethylamino)ethyl)-3-phenyl-1,4-benzodioxan-2-carboxamide

pdb file: 194837.pdb
sdf file: 194837.sdf
directory: 194837


1,4-BENZODIOXAN-2-CARBOXYLIC ACID, 3-PHENYL-, 2-(2-(DIETHYLAMINO)ETHOXY)ETHYL ES 1,4-Benzodioxan-2-carboxylic acid, 3-phenyl-, 2-(2-(diethylamino)ethoxy)ethyl ester, citrate, (E)- 100447-55-0

pdb file: 194838.pdb
sdf file: 194838.sdf
directory: 194838


1,4-BENZODIOXAN-2-CARBOXYLIC ACID, 3-PHENYL-, 2-(2-MORPHOLINOETHOXY)ETHYL ESTER, 1,4-Benzodioxan-2-carboxylic acid, 3-phenyl-, 2-(2-morpholinoethoxy)ethyl ester, hydrochloride, (E)- 100447-56-1

pdb file: 194839.pdb
sdf file: 194839.sdf
directory: 194839


100836-77-9 3-Phenylpropyl N-(2-pyrrolidinylethyl)carbamate hydrochloride CARBAMIC ACID, (2-PYRROLIDINYLETHYL)-, 3-PHENYLPROPYL ESTER, MONOHYDROCHLORIDE

pdb file: 194987.pdb
sdf file: 194987.sdf
directory: 194987


100857-79-2 2-(Methylthio)methyl-3-phenyl-2-propenal CINNAMALDEHYDE, 2-(METHYLTHIO)METHYL-

pdb file: 195000.pdb
sdf file: 195000.sdf
directory: 195000


100908-61-0 2-Propenamide, 2-methyl-3-phenyl-N-2-propenyl- BRN 4988788 CINNAMAMIDE, N-ALLYL-alpha-METHYL- N-Allyl-alpha-methylcinnamamide

pdb file: 195008.pdb
sdf file: 195008.sdf
directory: 195008


100908-65-4 2-Propenamide, N-(2-(diethylamino)ethyl)-3-phenyl-N-(4-pyridinylmethyl)-, dihydrochloride CINNAMAMIDE, N-(2-(DIETHYLAMINO)ETHYL)-N-(4-PYRIDYLMETHYL)-, DIHYDROCHLORIDE N-(2-(Diethylamino)ethyl)-N-(4-pyridylmethyl)cinnamamide dihydrochloride N-(4-Piridinmetil)-N-beta-dietilamminoetilcinnamammide dicloridrato [Italian]

pdb file: 195011.pdb
sdf file: 195011.sdf
directory: 195011


101491-69-4 3-Phenylpropyl N-(2-(diethylamino)ethyl)carbamate hydrochloride CARBAMIC ACID, (2-(DIETHYLAMINO)ETHYL)-, 3-PHENYLPROPYL ESTER, MONOHYDROCHLORIDE

pdb file: 195278.pdb
sdf file: 195278.sdf
directory: 195278


101491-70-7 3-Pyrrolidinol, 1,2-dimethyl-3-phenyl-, diethylcarbamate BRN 4148107 CARBAMIC ACID, DIETHYL-, 1,2-DIMETHYL-3-PHENYL-3-PYRROLIDINYL ESTER Diethylcarbamic acid, 1,2-dimethyl-3-phenyl-3-pyrrolidinyl ester

pdb file: 195279.pdb
sdf file: 195279.sdf
directory: 195279


101491-75-2 3-Phenylpropyl N-(3-(dimethylamino)propyl)carbamate phosphate CARBAMIC ACID, (3-(DIMETHYLAMINO)PROPYL)-, 3-PHENYLPROPYL ESTER, MONOPHOSPHATE

pdb file: 195282.pdb
sdf file: 195282.sdf
directory: 195282


101833-08-3 2(5H)-FURANONE, 4-CHLOROMETHYL-3-PHENYL- 3-Chloromethyl-4-hydroxy-2-phenyl-2-butenoic acid gamma-lactone 4-Chloromethyl-3-phenyl-2(5H)-furanone

pdb file: 195697.pdb
sdf file: 195697.sdf
directory: 195697


101833-09-4 2(3H)-FURANONE, DIHYDRO-3-ALLYL-5-METHYL-3-PHENYL- 2-Methyl-4-phenyl-4-allyltetrahydrofuranone-5 3-Allyl-5-methyl-3-phenyldihydro-2(3H)-furanone 4-17-00-05143 (Beilstein Handbook Reference) BRN 0174524 Dihydro-3-allyl-5-methyl-3-phenyl-2(3H)-furanone alpha-Allyl-alpha-phenyl-gamma-valerolactone [French]

pdb file: 195698.pdb
sdf file: 195698.sdf
directory: 195698


1-Methyl-4-piperidyl 4-(1-carboxycyclohexyl)-3-hydroxy-3-phenylbutyrate gamma-lactone 101834-42-8 2-OXASPIRO(4.5)DECANE-3-ACETIC ACID, 1-OXO-3-PHENYL-, 1-METHYL-4-PIPERIDYL ESTER

pdb file: 195708.pdb
sdf file: 195708.sdf
directory: 195708


1-Methyl-4-piperidyl-1-(1-carboxycyclopentyl)-3-hydroxy-3-phenylbutyrate gamma-lactone 101834-43-9 2-OXASPIRO(4.4)NONANE-3-ACETIC ACID, 1-OXO-1-PHENYL-, 1-METHYL-4-PIPERIDYL ESTER

pdb file: 195709.pdb
sdf file: 195709.sdf
directory: 195709


101913-71-7 3,6-Dimethyl-3-phenylheptanoic acid HEPTANOIC ACID, 3,6-DIMETHYL-3-PHENYL- Hydrocinnamic acid, beta-isopentyl-beta-methyl-

pdb file: 195732.pdb
sdf file: 195732.sdf
directory: 195732


1,1,1,7,7,7-Hexafluoro-2,6-dihydroxy-3-phenyl-2,6-bis(trifluoromethyl)-4-heptanone 101913-89-7 4-HEPTANONE, 2,6-BIS(TRIFLUOROMETHYL)-2,6-DIHYDROXY-1,1,1,7,7,7-HEXAFLUORO-3-PHE 4-Heptanone, 2,6-bis(trifluoromethyl)-2,6-dihydroxy-1,1,1,7,7,7-hexafluoro-3-phenyl-

pdb file: 195750.pdb
sdf file: 195750.sdf
directory: 195750


1,2,3-OXADIAZOLIDINE, 5-IMINO-3-PHENETHYL-, HYDROCHLORIDE 1,2,3-Oxadiazolidin-5-imine, 3-(2-phenylethyl)-, monohydrochloride 102504-32-5 5-Imino-3-phenylethyl-1,2,3-oxadiazolidine hydrochloride

pdb file: 195979.pdb
sdf file: 195979.sdf
directory: 195979


102504-33-6 5-((Butylamino)methyl)-3-phenyl-delta(sup 4)-1,2,4-oxadiazoline hydrochloride delta(sup 4)-1,2,4-OXADIAZOLINE, 5-((BUTYLAMINO)METHYL)-3-PHENYL-, HYDROCHLORIDE

pdb file: 195980.pdb
sdf file: 195980.sdf
directory: 195980


102504-36-9 5-(2-(Diethylamino)ethyl)-3-phenyl-delta(sup 4)-1,2,4-oxadiazoline hydrochloride delta(sup 4)-1,2,4-OXADIAZOLINE, 5-(2-(DIETHYLAMINO)ETHYL)-3-PHENYL-, HYDROCHLOR delta(sup 4)-1,2,4-Oxadiazoline, 5-(2-(diethylamino)ethyl)-3-phenyl-, hydrochloride

pdb file: 195983.pdb
sdf file: 195983.sdf
directory: 195983


102504-38-1 5-((Diethylamino)methyl)-3-phenyl-delta(sup 4)-1,2,4-oxadiazoline hydrochloride delta(sup 4)-1,2,4-OXADIAZOLINE, 5-((DIETHYLAMINO)METHYL)-3-PHENYL-, HYDROCHLORI delta(sup 4)-1,2,4-Oxadiazoline, 5-((diethylamino)methyl)-3-phenyl-, hydrochloride

pdb file: 195985.pdb
sdf file: 195985.sdf
directory: 195985


102504-40-5 5-(3-(Diethylamino)propyl)-3-phenyl-delta(sup 4)-1,2,4-oxadiazoline hydrochloride delta(sup 4)-1,2,4-OXADIAZOLINE, 5-(3-(DIETHYLAMINO)PROPYL)-3-PHENYL-, HYDROCHLO delta(sup 4)-1,2,4-Oxadiazoline, 5-(3-(diethylamino)propyl)-3-phenyl-, hydrochloride

pdb file: 195987.pdb
sdf file: 195987.sdf
directory: 195987


102504-41-6 5-((Isopropylmethylamino)methyl)-3-phenyl-delta(sup 4)-1,2,4-oxadiazole hydrochloride delta(sup 4)-1,2,4-OXADIAZOLINE, 5-((ISOPROPYLMETHYLAMINO)METHYL)-3-PHENYL-, HYD delta(sup 4)-1,2,4-Oxadiazoline, 5-((isopropylmethylamino)methyl)-3-phenyl-, hydrochloride

pdb file: 195988.pdb
sdf file: 195988.sdf
directory: 195988


102516-65-4 ALANINE, N-(CHLOROACETYL)-3-PHENYL-N-(p-TOLYLSULFONYL)- N-(Chloroacetyl)-3-phenyl-N-(p-tolylsulfonyl)alanine N-Tosyl-L-phenylalanine chloromethyl ketone Tosyl-L-phenylalanylchloromethyl ketone

pdb file: 195996.pdb
sdf file: 195996.sdf
directory: 195996


102516-74-5 ALANINE, N-(p-(3,3-DIMETHYLTRIAZENO)BENZOYL)-3-PHENYL-, ETHYL ESTER, DL- DL-N-(p-(3,3-Dimethyltriazeno)benzoyl)-3-phenyl-alanine ethyl ester

pdb file: 195999.pdb
sdf file: 195999.sdf
directory: 195999


102571-00-6 Butyramide, 4-amino-3-phenyl- HYDROCINNAMAMIDE, beta-(AMINOMETHYL)- beta-(Aminomethyl)hydrocinnamamide

pdb file: 196036.pdb
sdf file: 196036.sdf
directory: 196036


102585-81-9 9-(1,4-Benzodioxanyl-2-methyl)-3-phenyl-3-granatanol 9-AZABICYCLO(3.3.1)NONAN-3-OL, 9-(1,4-BENZODIOXAN-2-YLMETHYL)-3-PHENYL-

pdb file: 196141.pdb
sdf file: 196141.sdf
directory: 196141


103785-32-6 5-ISOXAZOLAMINE, N-(2-METHYL-3-(1-PYRROLIDINYL)PROPYL)-3-PHENYL-N-(PHENYLMETHYL) 5-Isoxazolamine, N-(2-methyl-3-(1-pyrrolidinyl)propyl)-3-phenyl-N-(phenylmethyl)-, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1) N-(2-Methyl-3-(1-pyrrolidinyl)propyl)-3-phenyl-N-(phenylmethyl)-5-isoxazolamine citrate

pdb file: 196256.pdb
sdf file: 196256.sdf
directory: 196256


103785-34-8 3-Phenyl-N-(phenylmethyl)-N-(3-(1-pyrrolidinyl)butyl)-5-isoxazolamine fumarate 5-ISOXAZOLAMINE, 3-PHENYL-N-(PHENYLMETHYL)-N-(3-(1-PYRROLIDINYL)BUTYL)-, (E)-2-B 5-Isoxazolamine, 3-phenyl-N-(phenylmethyl)-N-(3-(1-pyrrolidinyl)butyl)-, (E)-2-butenedioate (1:1)

pdb file: 196257.pdb
sdf file: 196257.sdf
directory: 196257


107469-97-6 12-Benzamidomethyl-8-chloro-6-phenyl-11H-dibenzo(b,g)(1,3,6)triazonine BENZAMIDE, N-((2-CHLORO-13-PHENYL-5H-DIBENZO(d,h)(1,3,6)TRIAZONIN-6-YL)METHYL)- N-((2-Chloro-13-phenyl-5H-dibenzo(d,h)(1,3,6)triazonin-6-yl)methyl)benzamide

pdb file: 196551.pdb
sdf file: 196551.sdf
directory: 196551


107469-99-8 BENZAMIDE, N-((2-CHLORO-13-PHENYL-5H-DIBENZO(d,h)(1,3,6)TRIAZONIN-6-YL)METHYL)-3 Benzamide, N-((2-chloro-13-phenyl-5H-dibenzo(d,h)(1,3,6)triazonin-6-yl)methyl)-3,4,5-trimethoxy- N-((2-Chloro-13-phenyl-5H-dibenzo(d,h)(1,3,6)triazonin-6-yl)methyl)-3,4,5-trimethoxybenzamide

pdb file: 196552.pdb
sdf file: 196552.sdf
directory: 196552


(S)-2-tert-Butyl-4-((S)-N-((S)-1-carboxy-3-phenylpropyl)alanyl)-delta(sup 2)-1,3,4-thiadiazoline-5-carboxylic acid, 4-ethyl ester 1,3,4-Thiadiazole-2-carboxylic acid, 5-(1,1-dimethylethyl)-3-(2-((1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl)amino)-1-oxopropyl)-2,3-dihydro-, (2S-(2R*,3(R*(R*))))- 109683-61-6 2,3-DIHYDRO-3-(N-(1S)-(1-ETHOXYCARBONYL-3-PHENYLPROPYL)-ALANYL)-5-(1,1- DIMETHYL Utibapril Utibapril [BAN:INN] Utibaprilo [INN-Spanish] Utibaprilum [INN-Latin]

pdb file: 196683.pdb
sdf file: 196683.sdf
directory: 196683


(S)-Acetophan (S)-N-(2-((Acetylthio)methyl)-1-oxo-3-phenylpropyl)glycine phenylmethyl ester 112573-73-6 BAY-y 7432 BP 1.02 ECADOTRIL Ecadotril [USAN:INN] Glycine, N-(2-((acetylthio)methyl)-1-oxo-3-phenylpropyl)-, phenylmethyl ester, (S)- N-((S)-alpha-(Mercaptomethyl)hydrocinnamoyl)glycine, benzyl ester, acetate (ester) N-(2-Acetylthiomethyl-1-oxo-3-phenylpropyl)glycine (S)(-)benzyl ester S 049 Sinorphan

pdb file: 196845.pdb
sdf file: 196845.sdf
directory: 196845


110862-48-1 134523-03-8 1H-Pyrrole-1-heptanoic acid, 2-(4-fluorophenyl)-beta,delta-dihydroxy-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-((phenylamino)carbonyl)-, calcium salt (2:1), (R-(R*,R*))- 1H-Pyrrole-1-heptanoic acid, beta,delta-dihydroxy-2-(4-fluorophenyl)-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-((phenylamino)carbonyl)-, calcium salt (2:1), (R-(R*,R*))- ATORVASTATIN CALCIUM Atorvastatin calcium [USAN] Atorvastatin calcium salt CI-981 Calcium (betaR,deltaR)-2-(p-fluorophenyl)-beta,delta-dihydroxy-5-isopropyl-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)pyrrole-1-heptanoate (1:2) DRG-0321 Lipitor PD 134298-38A

pdb file: 197066.pdb
sdf file: 197066.sdf
directory: 197066


140-27-2 2-06-00-00527 (Beilstein Handbook Reference) 3-Methylbutanoic acid 3-phenyl-2-propenyl ester 3-Phenyl-2-propenyl 3-methylbutanoate 3-Phenylallyl 3-methylbutanoate 3-Phenylallyl isovalerate AI3-24272 BRN 3201227 BUTANOIC ACID, 3-METHYL-, 3-PHENYL-2-PROPENYL ESTER Cinnamyl 3-methyl butyrate Cinnamyl 3-methylbutanoate Cinnamyl isovalerate Cinnamyl isovalerianate EINECS 205-407-9 FEMA No. 2302 Isovaleric acid, cinnamyl ester Isovaleric acid, cinnamyl ester (6CI,7CI,8CI) NSC 46141

pdb file: 197329.pdb
sdf file: 197329.sdf
directory: 197329


620-79-1 AI3-07790 BENZYLACETOACETIC ACID, ETHYL ESTER Benzenepropanoic acid, alpha-acetyl-, ethyl ester EINECS 210-651-4 Ethyl 2-acetyl-3-phenylpropionate Ethyl 2-acetyldihydrocinnamate Ethyl 2-benzylacetoacetate Ethyl 3-oxo-2-benzylbutanoate Ethyl alpha-acetylbenzenepropanoate Ethyl alpha-acetylhydrocinnamate Ethyl benzyl acetoacetate FEMA No. 2416 Hydrocinnamic acid, alpha-acetyl-, ethyl ester

pdb file: 197421.pdb
sdf file: 197421.sdf
directory: 197421


(Z)-1-Methyl-1-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)ethyl cinnamate 1-Methyl-1-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)ethyl 3-phenyl-2-propenoate, (S)- 10024-56-3 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, 1-methyl-1-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)ethyl ester, (S)- Cinnamic acid, p-menth-1-en-8-yl ester EINECS 233-023-1 FEMA No. 3051 P-Menth-1-en-8-yl 3-phenylpropenoate P-Menth-1-en-8-yl cinnamate Terpinyl 3-phenylpropenoate Terpinyl beta-phenylacrylate Terpinyl cinnamate

pdb file: 197692.pdb
sdf file: 197692.sdf
directory: 197692


1,1-Dimethyl-3-phenylpropyl 2-methylpropanoate 1,1-Dimethyl-3-phenylpropyl isobutyrate 10031-71-7 2-Methyl-4-phenyl-2-butyl 2-methylpropanoate 2-Methyl-4-phenyl-2-butyl isobutyrate Dimethyl phenethyl carbinyl isobutyrate Dimethyl(phenylethyl)carbinyl isobutyrate Dimethylphenyl ethylcarbinyl isobutyrate Dmpec 2-methylpropanoate Dmpec isobutyrate EINECS 233-092-8 FEMA No. 2736 Isobutyric acid, 1,1-dimethyl-3-phenylpropyl ester Phenylethyl dimethyl carbinyl isobutyrate Propanoic acid, 2-methyl-, 1,1-dimethyl-3-phenylpropyl ester

pdb file: 197703.pdb
sdf file: 197703.sdf
directory: 197703


2-((Methylthio)methyl)-3-phenyl-2-propenal 2-(Methylthiomethyl)-3-phenylpropenal 2-Propenal, 2-((methylthio)methyl)-3-phenyl- 65887-08-3 FEMA No. 3717 alpha-Benzylidenemethional

pdb file: 198977.pdb
sdf file: 198977.sdf
directory: 198977


(2-(Dimethoxymethyl)-1-heptenyl)benzene 1,1-Dimethoxy-2-amyl-3-phenyl-2-propene 1,1-Dimethoxy-2-benzylideneheptane 1-Heptene, 2-(dimethoxymethyl)-1-phenyl- 91-87-2 Amylcinnamaldehyde dimethyl acetal BENZENE, (2-(DIMETHOXYMETHYL)-1-HEPTENYL)- Cinnamaldehyde, alpha-pentyl-, dimethyl acetal EINECS 202-104-3 FEMA No. 2062 alpha-Amyl-beta-phenylacrolein dimethyl acetal alpha-Amylcinnamaldehyde dimethyl acetal alpha-Amylcinnamic aldehyde dimethyl acetal alpha-Pentylcinnamaldehyde dimethyl acetal

pdb file: 203619.pdb
sdf file: 203619.sdf
directory: 203619


1,1,5,5,5-Hexamethyl-3-phenyl-3-((trimethylsilyl)oxy)trisiloxane 2116-84-9 9076-37-3 DC 556 Dow 556 Fluid Dow Corning 556 EINECS 218-320-6 Methyl phenyl polysiloxane Phenyl trimethicone Phenyl trimethyl siloxane Phenyltris(trimethylsiloxyl)silane Polyphenylmethyl siloxane Silicone DC 556 Tris(trimethylsiloxy)phenylsilane Trisiloxane, 1,1,1,5,5,5-hexamethyl-3-phenyl-3-((trimethylsilyl)oxy)-

pdb file: 203826.pdb
sdf file: 203826.sdf
directory: 203826


2983-36-0 Benzenepropanoic acid, alpha-ethyl-, ethyl ester EINECS 221-042-8 Ethyl 2-benzylbutanoate Ethyl 2-benzylbutyrate Ethyl 2-ethyl-3-phenylpropanoate Ethyl 2-ethylbenzenepropanoate Ethyl 2-ethyldihydrocinnamate Ethyl alpha-ethylbenzenepropanoate Ethyl alpha-ethylhydrocinnamate FEMA No. 3341 Hydrocinnamic acid, alpha-ethyl-, ethyl ester

pdb file: 203896.pdb
sdf file: 203896.sdf
directory: 203896


1H-Isoindol-1-one, 3,3'-((2-methyl-1,3-phenylene)diimino)bis(4,5,6,7-tetrachloro- 3,3'-((2-Methyl-1,3-phenylene)diimino)bis(4,5,6,7-tetrachloro-1H-isoindol-1-one) 5045-40-9 C.I. Pigment Yellow 109 EINECS 225-744-5

pdb file: 204032.pdb
sdf file: 204032.sdf
directory: 204032


3-Phenylpropyl 3-methylbutanoate 3-Phenylpropyl isopentanoate 3-Phenylpropyl isovalerate 3-Phenylpropyl isovalerianate 5452-07-3 Butanoic acid, 3-methyl-, 3-phenylpropyl ester EINECS 226-692-6 FEMA No. 2899 Hydrocinnamyl 3-methylbutanoate Hydrocinnamyl isovalerate Phenylpropyl 3-methylbutanoate, beta-

pdb file: 204059.pdb
sdf file: 204059.sdf
directory: 204059


2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-hydroxy-5-(((4-methylphenyl)sulfonyl)amino)-3-(phenylazo)-, disodium salt 6844-74-2 C.I. ACID RED 106 DISODIUM SALT C.I. Acid Red 106 C.I. Acid Red 106, disodium salt Disodium 4-hydroxy-3-phenylazo-5-((p-tolyl)sulphonylamino)naphthalene-2,7-disulphonate EINECS 229-931-2

pdb file: 204126.pdb
sdf file: 204126.sdf
directory: 204126


2-Propenoic acid, 3-phenyl-, 3-methylbutyl ester 3-Methylbutyl 3-phenyl-2-propenoate 7779-65-9 Cinnamic acid, isopentyl ester Cinnamic acid, isopentyl ester (8CI) EINECS 231-931-2 FEMA No. 2063 Isoamyl 3-phenyl propenoate Isoamyl Cinnamate Isoamyl beta-phenylacrylate Isoamyl cinnamate (natural) Isopentyl 3-phenylacrylate Isopentyl 3-phenylpropenoate Isopentyl alcohol, cinnamate Isopentyl beta-phenylacrylate Isopentyl cinnamate

pdb file: 204207.pdb
sdf file: 204207.sdf
directory: 204207


(S)-1-(N-(1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl)-L-alanyl)-L-proline maleate (1:1) 1-(N-((S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl)-L-alanyl)-L-proline 1'-ethyl ester, maleate (1:1) 75847-73-3 76095-16-4 77549-59-8 A-Rin Acetensil Alphrin Amprace Analept Atens BQL Baripril Benalapril Benalipril Biocronil Controlvas Converten Convertin Coprilor Coroldil Crinoren Dabonal Defluin Denapril EINECS 278-375-7 Ecapril Ednyt Elfonal Enacard Enaladil Enalapril maleate Enalapril maleate [USAN:JAN] Enalasyn Enaloc Enap Enapren Enapres Enapril Enaprin Enarenal Enaril Envas Eupressin Feliberal Glioten HSDB 6529 Herten Hipoartel Hipten Hytrol Innovace Innovade Inoprilat Insup Invoril Kenopril Konveril L-Proline, 1-(N-(1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl)-L-alanyl)-, (S)-, (Z)-2-butenedioate (1:1) L-Proline, N-((1S)-1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl)-L-alanyl-, (2Z)-2-butenedioate (1:1) Lapril Lexxel Lipraken Lotrial MK 421 MK 421 maleate Mapryl Mepril Minipril N-((S)-1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl)-L-alanyl-L-proline maleate (1:1) Naprilene Naritec Neotensin Norpril Nuril Palane

pdb file: 205106.pdb
sdf file: 205106.sdf
directory: 205106


3-(2-Methoxyphenoxy)-N-methyl-3-phenylpropylamine 3-(o-Methoxyphenoxy)-N-methyl-3-phenylpropylamine 53179-07-0 57226-61-6 Benzenepropanamine, gamma-(2-methoxyphenoxy)-N-methyl- DL-N-Methyl-3-(o-methoxyphenoxy)-N-methyl-3-phenylpropylamine Lilly 135252 Lilly 94939 N-Methyl-gamma-(2-methylphenoxy)phenylpropanolamine Nisoxetine

pdb file: 205131.pdb
sdf file: 205131.sdf
directory: 205131


(R-(R*,R*))-2-(4-Fluorophenyl)-beta,delta-dihydroxy-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-((phenylamino)carbonyl)-1H-pyrrole-1-heptanoic acid (betaR,deltaR)-2-(p-Fluorophenyl)-beta,delta-dihydroxy-5-isopropyl-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)pyrrole-1-heptanoic acid 134523-00-5 1H-Pyrrole-1-heptanoic acid, 2-(4-fluorophenyl)-beta,delta-dihydroxy-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-((phenylamino)carbonyl)-, (R-(R*,R*))- 1H-Pyrrole-1-heptanoic acid, 2-(4-fluorophenyl)-beta,delta-dihydroxy-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-((phenylamino)carbonyl)-, (betaR,deltaR)- Atorvastatin Atorvastatin (R-(R*,R*)) CCRIS 7159 CI 981 Cardyl HSDB 7039 Sotis Torvast Tozalip Xavator

pdb file: 205162.pdb
sdf file: 205162.sdf
directory: 205162


(1betaR,deltaR)-2-(p-Fluorophenyl)-beta,delta-dihydroxy-5-isopropyl-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)pyrrole-1-heptanoic acid 110862-48-1 134523-03-8 1H-Pyrrole-1-heptanoic acid, 2-(4-fluorophenyl)-beta,delta-dihydroxy-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-((phenylamino)carbonyl)-, (R*,R*)- 1H-Pyrrole-1-heptanoic acid, 2-(4-fluorophenyl)-beta,delta-dihydroxy-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-((phenylamino)carbonyl)-, (betaR,deltaR)-rel- Atorvastatin (R*,R*)

pdb file: 205163.pdb
sdf file: 205163.sdf
directory: 205163


2-Ethyl-6-fluoro-3-phenyl-4(3H)-quinazolinone 4(3H)-Quinazolinone, 2-ethyl-6-fluoro-3-phenyl- 49579-19-3 5-24-03-00280 (Beilstein Handbook Reference) BRN 0804024

pdb file: 205333.pdb
sdf file: 205333.sdf
directory: 205333


2-((2-Imidazolin-2-ylmethyl)thio)-3-phenyl-4(3H)-quinazolinone monohydrobromide 4(3H)-Quinazolinone, 2-((2-imidazolin-2-ylmethyl)thio)-3-phenyl- HBr 4(3H)-Quinazolinone, 2-((2-imidazolin-2-ylmethyl)thio)-3-phenyl-, monohydrobromide 61555-05-3

pdb file: 205337.pdb
sdf file: 205337.sdf
directory: 205337


3-Phenyl-2-((((4-(p-tolyl)-1-piperazinyl)carbonyl)methyl)thio)-4(3H)-quinazolinone 4(3H)-Quinazolinone, 3-phenyl-2-((((4-(p-tolyl)-1-piperazinyl)carbonyl)methyl)thio)- 81262-82-0 BRN 6018677

pdb file: 205356.pdb
sdf file: 205356.sdf
directory: 205356


16711-39-0 2,3-Dihydro-2-methyl-3-phenyl-1-(piperidinoacetyl)-4(1H)-quinazolinone HCl hydrate 4(1H)-Quinazolinone, 2,3-dihydro-2-methyl-3-phenyl-1-(piperidinoacetyl)-, monohydrochloride, hydrate 4(1H)-Quinazolinone, 2,3-dihydro-2-methyl-3-phenyl-1-(piperidinoacetyl)-. HCl, H2O

pdb file: 205391.pdb
sdf file: 205391.sdf
directory: 205391


1-Morpholinoacetyl-2-methyl-3-phenyl-4-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline hydrochloride 19395-74-5 2,3-Dihydro-2-methyl-1-(morpholinylacetyl)-3-phenyl-4(1H)-quinazolinone, monohydrochloride 20866-13-1 HQ 275 HQ-275

pdb file: 205399.pdb
sdf file: 205399.sdf
directory: 205399


19395-74-5 2,3-Dihydro-2-methyl-1-(morpholinoacetyl)-3-phenyl-4(1H)-quinazolinone hydrochloride 20866-13-1 4(1H)-Quinazolinone, 2,3-dihydro-2-methyl-1-(morpholinoacetyl)-3-phenyl-, monohydrochloride HQ-275

pdb file: 205400.pdb
sdf file: 205400.sdf
directory: 205400


4(3H)-Quinazolinone, 6-fluoro-2-methyl-3-phenyl- 49579-00-2 5-24-03-00174 (Beilstein Handbook Reference) 6-Fluoro-2-methyl-3-phenyl-4(3H)-quinazolinone BRN 0885872

pdb file: 205420.pdb
sdf file: 205420.sdf
directory: 205420


2-(2-Oxo-2-(3-pyridinyl)ethyl)-3-phenyl-4(3H)-quinazolinone 2-(2-Oxo-2-(3-pyridyl)ethyl)-3-phenyl-4(3H)-quinazolinone 4(3H)-Quinazolinone, 2-(2-oxo-2-(3-pyridinyl)ethyl)-3-phenyl- 73283-26-8

pdb file: 205448.pdb
sdf file: 205448.sdf
directory: 205448


117038-99-0 4(3H)-Quinazolinone, 2-((1-((2-oxo-1-pyrrolidinyl)methyl)-2-(1-piperidinyl)ethyl)thio)-3-phenyl-, HC 4(3H)-Quinazolinone, 2-((1-((2-oxo-1-pyrrolidinyl)methyl)-2-(1-piperidinyl)ethyl)thio)-3-phenyl-, monohydrochloride

pdb file: 205495.pdb
sdf file: 205495.sdf
directory: 205495


2-Methyl-3-(4-oxo-3-phenylthiazolidin-2-ylidenamino)-4-(3H)-quinazolinone 2-Methyl-3-(4-oxo-3-phenylthiazolidin-2-ylideneamino)-4(3H)-quinazolinone 4-Thiazolidinone, 2-((2-methyl-3(4H)-quinazolinyl)imino)-3-phenyl-, (11beta,17alpha)- 92835-19-3 MOPTQ

pdb file: 205516.pdb
sdf file: 205516.sdf
directory: 205516


1913-87-7 2-Methyl-3-(3'-phenylpropyl-(2''))chinazolinone-(4) [German] 2-Methyl-3-(3-phenylisopropyl)-4(3H)-quinazolinone 4(3H)-Quinazolinone, 2-methyl-3-(3-phenylisopropyl)- 5-24-03-00136 (Beilstein Handbook Reference) BRN 0887261

pdb file: 205540.pdb
sdf file: 205540.sdf
directory: 205540


2-Methyl-3-phenyl-4(3H)-quinazolinone 2-Methyl-3-phenyl-4-quinazolone 2-Methyl-3-phenylquinazolin-4-one 2385-23-1 4(3H)-Quinazolinone, 2-methyl-3-phenyl- 5-24-03-00129 (Beilstein Handbook Reference) BRN 0181249 NSC 37229

pdb file: 205543.pdb
sdf file: 205543.sdf
directory: 205543


19062-59-0 2-(Morpholinomethyl)-3-phenyl-4(3H)-quinazolinone 4(3H)-Quinazolinone, 2-(morpholinomethyl)-3-phenyl- 4(3H)-Quinazolinone, 2-morpholinomethyl)-3-phenyl- BRN 1225482

pdb file: 205559.pdb
sdf file: 205559.sdf
directory: 205559


2,3-Dihydro-1-(dimethylaminoacetyl)-3-phenyl-4(1H)-quinazolinone hydrochloride 20887-26-7 4(1H)-Quinazolinone, 2,3-dihydro-1-(dimethylaminoacetyl)-3-phenyl-, hydrochloride 4(3H)-Quinazolinone, 2,3-dihydro-1-(dimethylaminoacetyl)-3-phenyl-, HCl

pdb file: 205569.pdb
sdf file: 205569.sdf
directory: 205569


2,3-Dihydro-1-(diethylaminoacetyl)-3-phenyl-4(1H)-quinazolinone hydrochloride 20887-33-6 4(1H)-Quinazolinone, 2,3-dihydro-1-(diethylaminoacetyl)-3-phenyl-, hydrochloride 4(3H)-Quinazolinone, 2,3-dihydro-1-(diethylaminoacetyl)-3-phenyl-, HCl

pdb file: 205572.pdb
sdf file: 205572.sdf
directory: 205572


4(3H)-Quinazolinone, 7-fluoro-2-methyl-3-phenyl- 49579-32-0 5-24-03-00175 (Beilstein Handbook Reference) 7-Fluoro-2-methyl-3-phenyl-4(3H)-quinazolinone BRN 0797804

pdb file: 205617.pdb
sdf file: 205617.sdf
directory: 205617


4(3H)-Quinazolinone, 6-fluoro-2-methyl-3-phenyl-2-(trifluoromethyl)- 4(3H)-Quinazolinone, 6-fluoro-3-phenyl-2-(trifluoromethyl)- 49579-40-0 5-24-03-00177 (Beilstein Handbook Reference) 6-Fluoro-3-phenyl-2-(trifluoromethyl)-4(3H)-quinazolinone BRN 0827958

pdb file: 205620.pdb
sdf file: 205620.sdf
directory: 205620


4(3H)-Quinazolinone, 6,8-dibromo-2-((3-methyl-1-piperidinyl)methyl)-3-phenyl- 4(3H)-Quinazolinone, 6,8-dibromo-2-((3-methyl-1piperidinyl)methyl)-3-phenyl- 6,8-Dibromo-2-((3-methyl-1-piperidinyl)methyl)-3-phenyl-4(3H)-quinazolinone 77161-17-2

pdb file: 205708.pdb
sdf file: 205708.sdf
directory: 205708


2-((3,4-Dimethoxybenzylamino)methyl)-3-phenyl-4(3H)-quinazolinone 4(3H)-Quinazolinone, 2-((3,4-dimethoxybenzylamino)methyl)-3-phenyl- 80884-19-1 BRN 6005425

pdb file: 205725.pdb
sdf file: 205725.sdf
directory: 205725


3-Phenyl-2-((((4-(o-tolyl)-1-piperazinyl)carbonyl)methyl)thio)-4(3H)-quinazolinone 4(3H)-Quinazolinone, 3-phenyl-2-((((4-(o-tolyl)-1-piperazinyl)carbonyl)methyl)thio)- 81262-75-1 BRN 6019668

pdb file: 205728.pdb
sdf file: 205728.sdf
directory: 205728


4(3H)-Quinazolinone, 6-iodo-2-methyl-3-phenyl- 4449-71-2 5-24-03-00210 (Beilstein Handbook Reference) 6-Iodo-2-methyl-3-phenyl-4(3H)-quinazolinone BRN 0222464 QZH-7

pdb file: 205830.pdb
sdf file: 205830.sdf
directory: 205830


2-Methyl-6-bromo-3-(benzhydrazide)-4-quinazolone 4(3H)-Quinazolinone, 6-bromo-2-methyl-3-phenyl- 4-24-00-00446 (Beilstein Handbook Reference) 4546-25-2 BRN 0221213 QZH-6

pdb file: 205831.pdb
sdf file: 205831.sdf
directory: 205831


15589-07-8 4(3H)-Quinazolinone, 7-chloro-2-((2-(diethylamino)ethyl)thio)-3-phenyl- 7-Chloro-2-((2-(diethylamino)ethyl)thio)-3-phenyl-4(3H)-quinazolinone

pdb file: 205835.pdb
sdf file: 205835.sdf
directory: 205835


15589-23-8 4(3H)-Quinazolinone, 7-chloro-2-((2-(dimethylamino)-1-methylethyl)thio)-3-phenyl- 5-25-01-00321 (Beilstein Handbook Reference) 7-Chloro-2-((2-(dimethylamino)-1-methylethyl)thio)-3-phenyl-4(3H)-quinazolinone BRN 0701953

pdb file: 205836.pdb
sdf file: 205836.sdf
directory: 205836


15641-57-3 4(3H)-Quinazolinone, 7-chloro-2-((2-(dimethylamino)ethyl)thio)-3-phenyl- 5-25-01-00320 (Beilstein Handbook Reference) 7-Chloro-2-((2-(dimethylamino)ethyl)thio)-3-phenyl-4(3H)-quinazolinone BRN 0697783

pdb file: 205837.pdb
sdf file: 205837.sdf
directory: 205837


1-(N,N-Diethylglycyl)-2,3-dihydro-2-methyl-3-phenyl-4(1H)-quinazolinone HCl hydrate 16711-38-9 4(1H)-Quinazolinone, 1-(N,N-diethylglycyl)-2,3-dihydro-2-methyl-3-phenyl-, monohydrochloride, hydrate 4(3H)-Quinazolinone, 1-(N,N-diethylglycyl)-2,3-dihydro-2-methyl-3-phenyl-, HCl, H2O

pdb file: 205839.pdb
sdf file: 205839.sdf
directory: 205839


1-Diethylaminoethyl-2-methyl-3-phenyl-1,2,3,4-tetrahydro-4-quinazolinone 17617-13-9 4(3H)-Quinazolinone, 1,2,3,4-tetrahydro-1-diethylaminoethyl-2-methyl-3-phenyl-, oxalate 4(3H)-Quinazolinone, 2,3-dihydro-1-diethylaminoethyl-2-methyl-3-phenyl-, oxalate 4-Quinazolinone, 1,2,3,4-tetrahydro-1-diethylaminoethyl-2-methyl-3-phenyl-, oxalate

pdb file: 205841.pdb
sdf file: 205841.sdf
directory: 205841


18619-72-2 2-(2-Diethylaminoethylthio)-3-phenyl-4-(3H)-quinazolinone 4(3H)-Quinazolinone, 2-((2-(diethylamino)ethyl)thio)-3-phenyl- 5-25-01-00283 (Beilstein Handbook Reference) AI3-51312 BRN 0762048

pdb file: 205842.pdb
sdf file: 205842.sdf
directory: 205842


19062-61-4 3-Phenyl-2-((4-phenyl-1-piperazinyl)methyl)-4(3H)-quinazolinone 4(3H)-Quinazolinone, 3-phenyl-2-((4-phenyl-1-piperazinyl)methyl)- 5-25-15-00113 (Beilstein Handbook Reference) BRN 1605570

pdb file: 205844.pdb
sdf file: 205844.sdf
directory: 205844


0-25-00-00029 (Beilstein Handbook Reference) 2-(Ethylthio)-3-phenyl-4(3H)quinazolinone 29745-27-5 4(3H)-Quinazolinone, 2-(ethylthio)-3-phenyl- BRN 0249781

pdb file: 205855.pdb
sdf file: 205855.sdf
directory: 205855


2-((4-Methyl-1-piperazinyl)methyl)-3-phenyl-4(3H)-quinazolinone 33081-00-4 4(3H)-Quinazolinone, 2-((4-methyl-1-piperazinyl)methyl)-3-phenyl-

pdb file: 205856.pdb
sdf file: 205856.sdf
directory: 205856


2-(((4-(p-Chlorophenyl)-1-piperazinylcarbonyl)methyl)thio)-3-phenyl-4(3H)-quinazolinone 4(3H)-Quinazolinone, 2-(((4-(p-chlorophenyl)-1-piperazinylcarbonyl)methyl)thio)-3-phenyl- 81262-73-9 BRN 6020911

pdb file: 205968.pdb
sdf file: 205968.sdf
directory: 205968


3-Phenyl-2-((((4-(m-tolyl)-1-piperazinyl)carbonyl)methyl)thio)-4(3H)-quinazolinone 4(3H)-Quinazolinone, 3-phenyl-2-((((4-(m-tolyl)-1-piperazinyl)carbonyl)methyl)thio)- 4(3H)-Quinazolinone, 3-phenyl-2-((((4-(m-tolyl)-1-piperazinylcarbonyl)methyl)thio)- 81262-79-5 BRN 6018676

pdb file: 205970.pdb
sdf file: 205970.sdf
directory: 205970


2-(((p-Methylphenethyl)amino)methyl)-3-phenyl-4(3H)-quinazolinone 4(3H)-Quinazolinone, 2-(((p-methylphenethyl)amino)methyl)-3-phenyl- 95833-40-2 BRN 5625515

pdb file: 206015.pdb
sdf file: 206015.sdf
directory: 206015


117038-96-7 4(3H)-Quinazolinone, 2-((1-((diethylamino)methyl)-2-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)ethyl)thio)-3-phenyl-, HCl 4(3H)-Quinazolinone, 2-((1-((diethylamino)methyl)-2-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)ethyl)thio)-3-phenyl-, monohydrochloride

pdb file: 206044.pdb
sdf file: 206044.sdf
directory: 206044


117039-05-1 4(3H)-Quinazolinone, 2-((1-((hexahydro-1H-azepin-1-yl)methyl)-2-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)ethyl)thio)-3- 4(3H)-Quinazolinone, 2-((1-((hexahydro-1H-azepin-1-yl)methyl)-2-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)ethyl)thio)-3-phenyl-, monohydrochloride

pdb file: 206049.pdb
sdf file: 206049.sdf
directory: 206049


117063-97-5 4(3H)-Quinazolinone, 2-((1-(4-morpholinylmethyl)-2-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)ethyl)thio)-3-phenyl-, HCl 4(3H)-Quinazolinone, 2-((1-(4-morpholinylmethyl)-2-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)ethyl)thio)-3-phenyl-, monohydrochloride

pdb file: 206051.pdb
sdf file: 206051.sdf
directory: 206051


2-(Methylthio)-3-phenyl-4(3H)-quinazolinone 4(3H)-Quinazolinone, 2-methylthio-3-phenyl- 5-25-01-00279 (Beilstein Handbook Reference) 73987-32-3 BRN 0230587

pdb file: 206089.pdb
sdf file: 206089.sdf
directory: 206089


2-(Fluoromethyl)-3-phenyl-4(3H)-quinazolinone 38520-85-3 4(3H)-Quinazolinone, 2-(fluoromethyl)-3-phenyl- 5-24-03-00176 (Beilstein Handbook Reference) BRN 0886561

pdb file: 206116.pdb
sdf file: 206116.sdf
directory: 206116


86706-07-2 Benzenepropanamide, N-(4,8,8-trimethyl-1-azatricyclo(3.3.1.1(sup 3,7))dec-4-yl)- Benzenepropanamide, N-(4,8,8-trimethyl-1-azatricyclo(3.3.1.1(sup3,7))dec-4-yl)- N-(3-Phenylpropionyl)-4-amino-4,8,8-trimethyl-1-azaadamantane N-(4,8,8-Trimethyl-1-azatricyclo(3.3.1.1(sup 3,7))dec-4-yl)benzenepropanamide

pdb file: 206471.pdb
sdf file: 206471.sdf
directory: 206471


1173-88-2 4-Thia-1-azabicyclo(3.2.0)heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-6-(((5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)carbonyl)amino)-7-oxo-, monosodium salt, (2S,5R,6R)- 4-Thia-1-azabicyclo(3.2.0)heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-6-(((5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)carbonyl)amino)-7-oxo-, monosodium salt, (2S-(2alpha,5alpha,6beta))- (9CI) 4-Thia-1-azabicyclo(3.2.0)heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-6-(5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolecarboxamido)-7-oxo-, monosodium salt 5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl penicillin, sodium 66-79-5 BRL 1400 Bristopen EINECS 214-636-3 Micropenin Monosodium oxacillin NSC 527712 Oxabel Oxabel Sodium salt Oxacillin sodium Oxacillin sodium (VAN) Oxacillin sodium anhydrous Oxacillin sodium salt Prostaphlin Resistopen Sodium (2S-(2alpha,5alpha,6beta))-3,3-dimethyl-6-(((5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)carbonyl)amino)-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo(3.2.0)heptane-2-carboxylate Sodium methylphenylisoaxazolylpenicillin Sodium oxacillin Stapenor Staphcillin V

pdb file: 206647.pdb
sdf file: 206647.sdf
directory: 206647


151887-87-5 2-Cyanoacetophenone 2-Cyanoacetyl phenone 3-Phenyl-3-ketopropionitrile 614-16-4 AI3-04364 Acetonitrile, benzoyl- (8CI) Acetophenone, 2-cyano- Benzenepropanenitrile, beta-oxo- Benzoylacetonitrile Cyanoacetophenone Cyanomethyl phenyl ketone EINECS 210-369-1 Hydrocinnamonitrile, beta-oxo- NSC 4713 Phenacyl cyanide

pdb file: 206745.pdb
sdf file: 206745.sdf
directory: 206745


2-Benzyl-3-phenylpropanoic acid 618-68-8 Benzenepropanoic acid, alpha-(phenylmethyl)- Dibenzylacetic acid Hydrocinnamic acid, alpha-benzyl- NSC 109102 NSC 6239

pdb file: 206746.pdb
sdf file: 206746.sdf
directory: 206746


1,3-Diphenyl-1-oxopropane 1,3-Diphenyl-1-propanone 1,3-Diphenyl-3-propanone 1-Propanone, 1,3-diphenyl- 1083-30-3 2-Phenethyl phenyl ketone 3-Phenylpropiophenone AI3-22096 Benzylacetophenone Dihydrochalcone Hydrochalcone Hydrocinnamophenone NSC 12245 Phenethyl phenyl ketone Phenyl phenethyl ketone Propiophenone, 3-phenyl- beta-Phenylpropiophenone omega-Benzyl acetophenone

pdb file: 206748.pdb
sdf file: 206748.sdf
directory: 206748


2-Amino-3-phenylbutanoic acid 2260-12-0 Hydrocinnamic acid, alpha-amino-beta-methyl- (8CI) NSC 518100 Phenylalanine, beta-methyl- (9CI) alpha-Amino-beta-phenyl butyric acid beta-Methylphenylalanine beta-Phenyl-alpha-aminobutyric acid

pdb file: 206753.pdb
sdf file: 206753.sdf
directory: 206753


1,3-Dioxolane, 2-(2-phenylethyl)- 1,3-Dioxolane, 2-phenethyl- 2-Phenethyl-1,3-dioxolane 3-Phenylpropionaldehyde, ethylene acetal 4360-60-5 AI3-30675 Benzenepropanal, cyclic 1,2-ethanediyl acetal EINECS 224-442-0 Hydrocinnamaldehyde, cyclic ethylene acetal NSC 22573

pdb file: 206756.pdb
sdf file: 206756.sdf
directory: 206756


3-Hydroxy-3-ethyl-3-phenylpropionamide 5579-03-3 Benzenepropanamide, beta-ethyl-beta-hydroxy- DL-HEPP Hydrocinnamamide, beta-ethyl-beta-hydroxy- beta-Ethyl-beta-hydroxybenzenepropanamide beta-Hydroxy-beta-ethyl-phenylpropionamide

pdb file: 206759.pdb
sdf file: 206759.sdf
directory: 206759


20811-85-2 3-Phenylpropionic acid 3-alpha-tropanyl ester 3-alpha-Tropanol, 3-phenylpropionate Benzenepropanoic acid, 8-methyl-8-azabicyclo(3.2.1)oct-3-yl ester, endo- Hydrocinnamic acid, 3-alpha-tropanyl ester endo-8-Methyl-8-azabicyclo(3.2.1)oct-3-yl benzenepropanoate

pdb file: 206777.pdb
sdf file: 206777.sdf
directory: 206777


20811-90-9 3-Phenylpropionic acid 1-benzyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl ester 4-Piperidinol, 1-benzyl-2,2,6,6-tetramethyl-, hydrocinnamate Hydrocinnamic acid, 1-benzyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl ester

pdb file: 206778.pdb
sdf file: 206778.sdf
directory: 206778


23050-00-2 3-Phenylpropionic acid 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl ester 4-Piperidinol, 1,2,2,6,6-pentamethyl-, hydrocinnamate Hydrocinnamic acid, 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl ester

pdb file: 206791.pdb
sdf file: 206791.sdf
directory: 206791


34791-88-3 Benzenepropanamide, alpha-((4-methyl-2-nitrophenyl)azo)-N-1-naphthalenyl-beta-oxo- EINECS 252-217-7 Hydrocinnamamide, n-1-naphthyl-alpha-((2-nitro-p-tolyl)azo)-beta-oxo- N-(1-Naphthyl)-2-((2-nitro-p-tolyl)azo)-3-oxo-3-phenylpropionamide

pdb file: 206808.pdb
sdf file: 206808.sdf
directory: 206808


(alphaS)-alpha-((alphaS)-alpha-((tert-Butylsulfonyl)methyl)hydrocinnamamido)-N-((1S,2R,3S)-1-(cyclohexylmethyl)-3-cyclopropyl-2,3-dihydroxypropyl)imidazole-4-propionamide 126222-34-2 135669-48-6 1H-Imidazole-4-propanamide, N-(1-(cyclohexylmethyl)-3-cyclopropyl-2,3-dihydroxypropyl)-alpha-((2-(((1,1-dimethylethyl)sulfonyl)methyl)-1-oxo-3-phenylpropyl)amino)-, (1S-(1R*(R*(R*)),2S*,3R*))- CCRIS 6519 Remikiren Remikiren [INN] Ro 42-5892

pdb file: 206856.pdb
sdf file: 206856.sdf
directory: 206856


(alphaS)-N-((1S,2R,3S)-1-(Cyclohexylmethyl)-3-cyclopropyl-2,3-dihydroxypropyl)-alpha-((alphaS)-alpha-(((1-methyl-1-(morpholinocarbonyl)ethyl)sulfonyl)methyl)hydrocinnamamido)imidazole-4-propionamide 143631-62-3 1H-Imidazole-4-propanamide, N-(1-(cyclohexylmethyl)-3-cyclopropyl-2,3-dihydroxypropyl)-alpha-((2-(((1,1-dimethyl-2-(4-morpholinyl)-2-oxoethyl)sulfonyl)methyl)-1-oxo-3-phenylpropyl)amino)-, (1S-(1R*,(R*(R*)),2S*,3R*))- Ciprokiren Ciprokiren [INN]

pdb file: 206858.pdb
sdf file: 206858.sdf
directory: 206858


162011-90-7 186912-82-3 2(5H)-Furanone, 4-(4-(methylsulfonyl)phenyl)-3-phenyl- 3-Phenyl-4-(4-(methylsulfonyl)phenyl))-2(5H)-furanone 4-(4-(Methylsulfonyl)phenyl)-3-phenyl-2(5H)-furanone CCRIS 8967 Ceoxx HSDB 7262 MK 0966 MK 966 MK0966 Rofecoxib Vioxx

pdb file: 207247.pdb
sdf file: 207247.sdf
directory: 207247


90-86-8 Benzenemethanol, alpha-(1-(methyl(3-phenyl-2-propenyl)amino)ethyl)- Cinamedrina [INN-Spanish] Cinnamedrine Cinnamedrine [USAN:INN] Cinnamedrinum [INN-Latin] EINECS 202-021-2 Midol alpha-(1-(Cinnamylmethylamino)ethyl)benzyl alcohol

pdb file: 207453.pdb
sdf file: 207453.sdf
directory: 207453


(E)-Cinnamyl methyl (+-)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(m-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylate 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, methyl 3-phenyl-2-propenyl ester, (E)- 99522-79-9 BRN 5654325 CCRIS 6666 FRC 8411 Methyl cinnamyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydro-3,5-pyridinedicarboxylate OPC 13340 Pranidipine Pranidipine [INN] trans-Cinnamyl methyl 4-(3-nitrophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate

pdb file: 207903.pdb
sdf file: 207903.sdf
directory: 207903


(+-)-6-(2-((1,1-Dimethyl-3-phenylpropyl)amino)-1-hydroxyethyl)-3,4-dihydrocarbostyril 104051-20-9 Brefanolol Brefonalol Brefonalol [INN] Brefonalolum [Latin]

pdb file: 207927.pdb
sdf file: 207927.sdf
directory: 207927


(+-)-(E)-Cinnamyl 2-methoxyethyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(m-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylate 132203-70-4 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 2-methoxyethyl 3-phenyl-2-propenyl ester, (E)-(+-)- Atelec Cilnidipine Cilnidipine [INN] Cinalong Clinidipine (+-)- FRC 8653 Siscard

pdb file: 208022.pdb
sdf file: 208022.sdf
directory: 208022


2'-(2-(Diethylamino)ethoxy)-3-phenylpropiophenone 2192-21-4 90-54-0 EINECS 202-002-9 Etafenona [INN-Spanish] Etafenone Etafenone [INN] Etafenonum [INN-Latin]

pdb file: 208751.pdb
sdf file: 208751.sdf
directory: 208751


102-40-9 2,2'-(1,3-Phenylenebis(oxy))bisethanol 2,2'-(m-Phenylenedioxy)diethanol EINECS 203-028-3 Ethanol, 2,2'-(1,3-phenylenebis(oxy))bis- Ethanol, 2,2'-(m-phenylenedioxy)di- (8CI) NSC 65613 Resorcinol bis(beta-hydroxyethyl) ether m-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene

pdb file: 208981.pdb
sdf file: 208981.sdf
directory: 208981


135-52-4 2-(1-(2-Hydroxy-5-sulfophenyl)-3-phenyl-5-formazano)benzoic acid 2-(1-(2-Hydroxy-5-sulphophenyl)-3-phenyl-5-formazano)benzoic acid Benzoic acid, 2-((((2-hydroxy-5-sulfophenyl)azo)phenylmethylene)hydrazino)- Benzoic acid, 2-(1-(2-hydroxy-5-sulfophenyl)-3-phenyl-5-formazano)- EINECS 205-197-9 Zincon

pdb file: 209375.pdb
sdf file: 209375.sdf
directory: 209375


1,6-Hexanediamine, N,N'-bis(3-phenyl-2-propenylidene)- 1,6-Hexanediamine, N,N'-dicinnamylidene- (8CI) 140-73-8 52623-54-8 Bis(cinnamylidene)hexamethylenediamine Diak 3 Diak no. 3 Dicinnamylidene hexamethylenediamine EINECS 205-429-9 N,N'-Dicinnamylidene-1,6-hexamethylenediamine N,N'-Dicinnamylidene-1,6-hexanediamine N,N'-Dicinnamylidene-1,6-hexylenediamine N,N'-Dicinnamylidenehexamethylenediamine N,N'-Hexamethylenebis(cinnamylideneamine) NSC 56776

pdb file: 209433.pdb
sdf file: 209433.sdf
directory: 209433


(+-)-alpha-Methyl-3-phenyl-7-benzofuranacetic acid 37664-95-2 67700-30-5 7-Benzofuranacetic acid, alpha-methyl-3-phenyl-, (+-)- EINECS 266-919-6 Enprofen Furaprofen Furaprofen [USAN:INN] Furaprofeno [INN-Spanish] Furaprofenum [INN-Latin] R-803 alpha-Methyl-3-phenyl-7-benzofuranacetic acid

pdb file: 210688.pdb
sdf file: 210688.sdf
directory: 210688


2-Propenoic acid, 3-phenyl-, 2-methyl-3-((2-pyridinylamino)carbonyl)-2H-1,2-benzothiazin-4-yl ester, S,S-dioxide 4-Hydroxy-2-methyl-N-2-pyridyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, cinnamate (ester) 87234-24-0 Piroxicam cinnamate Piroxicam cinnamate [USAN] Piroxicam cinnamic acid ester SPA-S-510

pdb file: 210727.pdb
sdf file: 210727.sdf
directory: 210727


2-Methylpropanoicacid 5-(2-((1,1-dimethylethyl)amino)-1-hydroxy ethyl)-1,3-phenylene ester 5-(2-(tert-Butylamino)-1-hydroxyethyl)-m-phenylene diisobutyrate 53034-85-8 EINECS 258-311-4 Ibuterol Ibuterol [INN] Ibuterolum [INN-Latin] KWD 2058 Terbutalindiisobutyrat

pdb file: 210827.pdb
sdf file: 210827.sdf
directory: 210827


(-)-N-Methyl-N-(alpha-methylphenethyl)-6-oxo-3-phenyl-1(6H)-pyridazineacetamide 1(6H)-Pyridazineacetamide, N-methyl-N-alpha-methylphenethyl-6-oxo-3-phenyl-, L- 5-24-03-00432 (Beilstein Handbook Reference) 55902-02-8 BRN 0840421 Isamfazona [INN-Spanish] Isamfazone Isamfazone [INN] Isamfazonum [INN-Latin] L-N-Methyl-N-alpha-methylphenethyl-6-oxo-3-phenyl-1(6H)-pyridazineacetamide

pdb file: 210885.pdb
sdf file: 210885.sdf
directory: 210885


1,2-Ethanediamine, N,N,N'-trimethyl-N'-(3-phenyl-1H-indol-1-yl)- 1-((2-(Dimethylamino)ethyl)methylamino)-3-phenylindole 57647-35-5 60662-16-0 BRN 1653944 Binedalina [INN-Spanish] Binedalina [Spanish] Binedaline Binedaline [INN] Binedalinum [INN-Latin] Binedalinum [Latin] Binodalina [INN-Spanish] Binodaline Binodalinum [INN-Latin] Sgd scha 1509 (siegfried)

pdb file: 210941.pdb
sdf file: 210941.sdf
directory: 210941


62087-96-1 EINECS 263-401-1 L-Histidine, N-(N-(N-acetyl-L-phenylalanyl)-L-phenylalanyl)-, methyl ester N-(N-(N-Acetyl-3-phenyl-L-alanyl)-3-phenyl-L-alanyl)-L-histidine, methyl ester Triletida [Spanish] Triletide Triletide [INN] Triletidum [Latin] Zami 420

pdb file: 210954.pdb
sdf file: 210954.sdf
directory: 210954


1-(2-(Bis(p-fluorophenyl)methoxy)ethyl)-4-(3-phenylpropyl)piperazine 67469-69-6 Vanoxerina [INN-Spanish] Vanoxerine Vanoxerine [INN] Vanoxerinum [INN-Latin]

pdb file: 211021.pdb
sdf file: 211021.sdf
directory: 211021


1,1-Dimethyl-3-phenyl-2-thiourea 1,1-Dimethyl-3-phenylthiourea 1-Phenyl-3,3-dimethylthiourea 705-62-4 N,N-Dimethyl-N'-phenylthiourea N-Phenyl-N',N'-dimethylthiourea NSC 31893 Thiourea, N,N-dimethyl-N'-phenyl- U 10157 U-10,157 U-10157 Urea, 1,1-dimethyl-3-phenyl-2-thio- (8CI)

pdb file: 211897.pdb
sdf file: 211897.sdf
directory: 211897


1009-62-7 2,2-Dimethyl-3-phenylpropionaldehyde AI3-28154 Benzenepropanal, alpha,alpha-dimethyl- EINECS 213-771-5

pdb file: 212703.pdb
sdf file: 212703.sdf
directory: 212703


1143-82-4 EINECS 214-541-7 Ethyl 5-methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylate

pdb file: 213021.pdb
sdf file: 213021.sdf
directory: 213021


1197-33-7 2-Methyl-3-phenyl-2-propenenitrile 2-Methylcinnamonitrile 2-Propenenitrile, 2-methyl-3-phenyl- EINECS 214-822-4 NSC 149652

pdb file: 213146.pdb
sdf file: 213146.sdf
directory: 213146


1199-20-8 2-Butenoic acid, 3-phenyl- 3-Phenylcrotonic acid Cinnamic acid, beta-methyl- (8CI) Crotonic acid, 3-phenyl- NSC 16625 beta-Methylcinnamic acid

pdb file: 213157.pdb
sdf file: 213157.sdf
directory: 213157


1-Dimethylamino-3-phenylpropane 1199-99-1 Benzenepropanamine, N,N-dimethyl-

pdb file: 213162.pdb
sdf file: 213162.sdf
directory: 213162


2,5-Pyrrolidinedione, 3-methyl-1-(4-morpholinylmethyl)-3-phenyl- (9CI) 2-Methyl-N-(morpholinomethyl)-2-phenylsuccinimide 3-Methyl-1-morpholinomethyl-3-phenyl-2,5-pyrrolidindion 3780-72-1 BRN 0552562 Morfolep Morpholep Morsuximida [INN-Spanish] Morsuximide Morsuximide [INN] Morsuximidum [INN-Latin] Perlepsin S 210 Succinimide, 2-methyl-N-(morpholinomethyl)-2-phenyl-

pdb file: 213372.pdb
sdf file: 213372.sdf
directory: 213372


(8S)-7((S)-N-((S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl)alanyl)-1,4-dithia-7-azaspiro(4.4)nonane-8-carboxylic acid, 1-ethyl ester, monohydrochloride 1,4-Dithia-7-azaspiro(4.4)nonane-8-carboxylic acid, 7-(2-((1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl)amino)-1-oxopropyl)-, monohydrochloride, (8S-(7(R*(R*)),8R*))- 94841-17-5 Sch 33844 Spirapril hydrochloride Spirapril hydrochloride [USAN]

pdb file: 213401.pdb
sdf file: 213401.sdf
directory: 213401


3-Thiazolidineacetic acid, 5-(2-methyl-3-phenyl-2-propenylidene)-4-oxo-2-thioxo-, (E,E)- 5-((1Z,2E)-2-Methyl-3-phenylpropenylidene)-4-oxo-2-thioxo-3-thiazolidineacetic acid 5-((Z,E)-beta-Methylcinnamylidene)-4-oxo-2-thioxo-3-thiazolidineacetic acid 82159-09-9 Epalrestat Epalrestat [INN] Epalrestatum [Latin] Ono 2235

pdb file: 213475.pdb
sdf file: 213475.sdf
directory: 213475


(3S)-2-((2S)-N-((1S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl)alanyl)-2-azabicyclo(2.2.2)octane-3-carboxylic acid, 1-ethyl ester 83059-56-7 Zabicipril Zabicipril [INN] Zabiciprilum [Latin]

pdb file: 213483.pdb
sdf file: 213483.sdf
directory: 213483


(+)-(2S,6R)-6-(((1S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl)amino)tetrahydro-5-oxo-2-(2-thienyl)-1,4-thiazepine-4(5H)-acetic acid, 6-ethyl ester, monohydrochloride 1,4-Thiazepine-4-(5H)-acetic acid, 6-((1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl)amino)tetrahydro-5-oxo-2-(2-thienyl)-, monohydrochloride, (2S-(2alpha,6beta(R*)))- 110221-44-8 CS-622 Temocapril hydrochloride Temocapril hydrochloride [USAN:JAN]

pdb file: 213546.pdb
sdf file: 213546.sdf
directory: 213546


120138-50-3 N-((6R,9S,10R,13S,15aS,18R,22S,24aS)-22-(p-(Dimethylamino)benzyl)-6-ethyldocosahydro-10,23-dimethyl-5,8,12,15,17,21,24-heptaoxo-13-phenyl-18-(((3S)-3-quinuclidinylthio)methyl)-12H-pyrido(2,1-f)pyrrolo(2,1-l)(1,4,7,10,13,16)oxapentaazacyclononadecin-9-yl)-3-hydroxypicolinamide Quinupristin Quinupristin [USAN:INN] Quinupristina [INN-Spanish] Quinupristine [INN-French] Quinupristinum [INN-Latin] Virginiamycin S1, 4-(4-(dimethylamino)-N-methyl-L-phenylalanine)-5-(5-((1-azabicyclo(2.2.2)oct-3-ylthio)methyl)-4-oxo-L-2-piperidinecarboxylic acid)-, (S)-

pdb file: 213567.pdb
sdf file: 213567.sdf
directory: 213567


32780-64-6 5-(1-Hydroxy-2-((1-methyl-3-phenylpropyl)amino)ethyl)salicylamide hydrochloride 5-(1-Hydroxy-2-((1-methyl-3-phenylpropyl)amino)ethyl)salicylamide monohydrochloride AH 5158A Amipress Benzamide, 2-hydroxy-5-(1-hydroxy-2-((1-methyl-3-phenylpropyl)amino)ethyl)-, monohydrochloride CCRIS 1086 EINECS 251-211-1 Ipolab Labetalol hydrochloride Labetalol hydrochloride [USAN:JAN] Labrocol NSC 290312 Normodyne Presdate Pressalolo Salicylamide, 5-(1-hydroxy-2-((1-methyl-3-phenylpropyl)amino)ethyl)-, hydrochloride Sch 15719W Trandate

pdb file: 213650.pdb
sdf file: 213650.sdf
directory: 213650


(1,1'-Biphenyl)-3-carboxylic acid, 2-hydroxy-, 2-(diethylamino)ethyl ester 2-(Diethylamino)ethyl 3-phenylsalicylate 2-Diethylaminoethyl 3-phenylsalicylat 2-Hydroxybiphenyl-3-carbonsaeure-beta-diethylaminoethylester 3-Phenylsalicylsaeure-beta-diethylaminoethylester 3572-52-9 Alvinine Biphenamine EINECS 222-686-2 Xenisalato Xenisalato [INN-Spanish] Xenysalate Xenysalatum Xenysalatum [INN-Latin]

pdb file: 213774.pdb
sdf file: 213774.sdf
directory: 213774


2-Amino-2-methyl-3-phenylbutane 434-43-5 BRN 2079071 Benzeneethanamine, alpha,alpha,beta-trimethyl- (9CI) EINECS 207-102-6 Pentorex Pentorex (unspecified) Pentorex [DCF:INN] Pentorexum [INN-Latin] Phenethylamine, alpha,alpha,beta-trimethyl- Phenpentermine alpha,alpha,beta-Trimethylbenzeneethanamine alpha,alpha,beta-Trimethylphenethylamine

pdb file: 213896.pdb
sdf file: 213896.sdf
directory: 213896


16870-37-4 AOC-tetragastrin Alaninamide, N-carboxy-L-tryptophyl-L-methionyl-L-aspartylphenyl-, N-tert-pentyl ester, L- Amogastrin Amogastrin [INN:JAN] Amogastrina [INN-Spanish] Amogastrine [INN-French] Amogastrinum [INN-Latin] L-Phenylalaninamide, N-((1,1-dimethylpropoxy)carbonyl)-L-tryptophyl-L-methionyl-L-alpha-aspartyl- N-((1,1-Dimethylpropoxy)carbonyl)-L-tryptophyl-L-methionyl-L-alpha-aspartyl-L-phenylalaninamide N-Carboxy-L-tryptophyl-L-methionyl-L-alpha-aspartyl-3-phenyl-L-alaninamide N-tert-pentyl ester tert-Amyloxycarbonyltetragastrin tert-Pentyl N-carboxylato-tryptophyl-methionyl-alpha-aspartyl-phenylalanylamid

pdb file: 214157.pdb
sdf file: 214157.sdf
directory: 214157


3,5-Bis-D-gluconamido-2,4,6-triiodo-N-methylbenzamide 63941-74-2 BRN 3026504 D-Gluconamide, N,N'-(2,4,6-triiodo-5-((methylamino)carbonyl)-1,3-phenylene)bis- Ioglucomida [INN-Spanish] Ioglucomide Ioglucomide [USAN:INN] Ioglucomidum [INN-Latin] MP 8000 N,N'-(2,4,6-Triiodo-5-((methylamino)carbonyl)-1,3-phenylene)bis-D-gluconamide N,N'-(2,4,6-Triiodo-5-(methylcarbamoyl)-m-phenylene)bis(D-gluconamide)

pdb file: 214230.pdb
sdf file: 214230.sdf
directory: 214230


3-(3-Chlorphenyl)-1-(dimethylamino)-3-phenyl-2-propanol 3-Chlor-alpha-((dimethylamino)methyl)-beta-phenylphenethyl alcohol 71827-56-0 Brl 14342 Clemeprol Clemeprol [BAN:INN] Clemeprolum [INN-Latin] m-Chloro-alpha-((dimethylamino)methyl)-beta-phenylphenetyl alcohol

pdb file: 214249.pdb
sdf file: 214249.sdf
directory: 214249


35212-22-7 4H-1-Benzopyran-4-one, 7-(1-methylethoxy)-3-phenyl- 7-(1-Methylethoxy)-3-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one 7-Isopropoxyisoflavone BRN 4754346 CCRIS 1920 FL 113 Ipriflavona [INN-Spanish] Ipriflavone Ipriflavone [INN:JAN] Ipriflavonum [INN-Latin] Osten TC 80 Yambolap

pdb file: 214356.pdb
sdf file: 214356.sdf
directory: 214356


3339-11-5 5632-44-0 EINECS 227-071-2 N,N-4-Trimethyl-gamma-phenylbenzenepropanamine N,N-Dimethyl-3-phenyl-3-p-tolylpropylamine Tolpropamina [INN-Spanish] Tolpropamine Tolpropamine (-) Tolpropamine [BAN:INN] Tolpropaminum [INN-Latin]

pdb file: 214399.pdb
sdf file: 214399.sdf
directory: 214399


4-(3-Hydroxy-3-phenyl-3-(2-thienyl)propyl)-4-methylmorpholine 6252-92-2 EINECS 228-380-5 Tiemonium Tiemonium Iodide Tiemonum

pdb file: 214400.pdb
sdf file: 214400.sdf
directory: 214400


(+-)-1-(3-Cyclohexyl-3-hydroxy-3-phenylpropyl)-1-methylpyrrolidinium chloride (+-)-N-((3-Cyclohexyl-3-hydroxy-3-phenyl)propyl)-N-methylpyrrolidinium chloride 1-(3-Cyclohexyl-3-hydroxy-3-phenylpropyl)-1-methyl-pyrrolidinium chloride 1-Cyclohexyl-1-phenyl-3-pyrrolidino-1-propanol methyl chloride 3818-88-0 Chlorure de tricyclamol [INN-French] Cloruro de triciclamol [INN-Spanish] Compound 14045 methochloride EINECS 223-311-5 Elorine chloride Lergine chloride Pyrrolidinium, 1-(3-cyclohexyl-3-hydroxy-3-phenylpropyl)-1-methyl-, chloride Tricoloid chloride Tricyclamol Chloride Tricyclamol chloride [BAN:INN] Tricyclamol methochloride Tricyclamoli chloridum [INN-Latin]

pdb file: 214431.pdb
sdf file: 214431.sdf
directory: 214431


70570-56-8 L-Valine, L-threonyl-D-valyl-L-prolyl-N-methylglycyl-N-methyl-, xi-lactone, 1,1'-diamide with 10,12-dimethyl-2-oxo-3-phenyl-2H,6H-1,4-oxazino(3,2-b)phenoxazine-5,7-dicarboxylic acid NSC 339281

pdb file: 214801.pdb
sdf file: 214801.sdf
directory: 214801


2-(3'-(Methoxycarbonylamino)phenyl)-3-phenyl-6-methoxycarbonylamino-4-(3H)-quinazolone 37799-31-8 Carbamic acid, (3-(3,4-dihydro-6-((methoxycarbonyl)amino)-4-oxo-3-phenyl-2-quinazolinyl)phenyl)-, methyl ester NSC 251635

pdb file: 215085.pdb
sdf file: 215085.sdf
directory: 215085


63166-73-4 CCRIS 670 NSC 328426 NSC-328426 Phylanthoside Phyllanthoside beta-D-Glucopyranose, 2-O-(3-O-acetyl-6-deoxy-beta-D-glucopyranosyl)-6-deoxy-, 3-acetate 1-(decahydro-5''-methyl-4''-((1-oxo-3-phenyl-2-propenyl)oxy)dispiro(oxirane-2,3'(2'H)-benzofuran)-2',2''-(2H)pyran-6'-carboxylate), (2'S-(2'-alpha(4''R*(E),5''S*),3'-beta, 3'a-alpha,6'-alpha,7'a-alpha))- beta-D-Glucopyranose, 2-O-(3-O-acetyl-6-deoxy-beta-D-glucopyranosyl)-6-deoxy-, 3-acetate 1-(decahydro-5''-methyl-4''-((1-oxo-3-phenyl-2-propenyl)oxy)dispiro(oxirane-2,3'(2'H)-benzofuran-2',2''-(2H)pyran)-6'-carboxylate), (2'S-(2'alpha(4''R*(E),5''S*),3'beta,3'aalpha,6'alpha,7'aalpha))-

pdb file: 215183.pdb
sdf file: 215183.sdf
directory: 215183


180740-99-2 2-Amino-4-(3,5-diacetylphenyl)amino-1,6-dimethylpyrimidinium chloride CNI-H0294 Ethanone, 1,1'-(5-((1,2-dihydro-2-imino-1,6-dimethyl-4-pyrimidinyl)amino)-1,3-phenylene)bis-,monohydrochloride

pdb file: 215330.pdb
sdf file: 215330.sdf
directory: 215330


1-Carboxymethyl-3-phenyl-2-thiohydantoin 1-Imidazolidineacetic acid, 4-oxo-3-phenyl-2-thioxo- 4-Oxo-3-phenyl-2-thioxo-1-imidazolidineacetic acid 4-Oxo-3-phenyl-2-thioxoimidazolidine-1-acetic acid 62609-86-3 EINECS 263-633-3 NSC 270707

pdb file: 215383.pdb
sdf file: 215383.sdf
directory: 215383


144285-78-9 L-Valine, N-(N-(N-(2-((N-L-alanyl-L-alanyl)amino)-1-hydroxy-3-phenylpropyl)-L-phenylalanyl)-L-valyl)-, methyl ester, (S-(R*,R*))- Skf 108738 Skf-108738

pdb file: 215435.pdb
sdf file: 215435.sdf
directory: 215435


144285-77-8 L-Valine, N-(N-(N-(2-((N-L-alanyl-L-alanyl)amino)-1-hydroxy-3-phenylpropyl)glycyl)-L-valyl)-, methyl ester, (S-(R*,R*))- Skf 107457 Skf-107457

pdb file: 215436.pdb
sdf file: 215436.sdf
directory: 215436


(E)-N-Cinnamyl-N-methyl-1-naphthalenemethylamine (E)-N-Cinnamyl-N-methyl-1-naphthalinmethylamin (E)-N-Cinnamyl-N-methyl-1-naphthylmethylamin 1-Naphthalenemethanamine, N-methyl-N-(3-phenyl-2-propenyl)-, (E)- 65472-88-0 Naftifin Naftifina [INN-Spanish] Naftifine Naftifinum [INN-Latin]

pdb file: 215590.pdb
sdf file: 215590.sdf
directory: 215590


1-(2,4-Dihydroxy-3-((2-hydroxyphenyl)methyl)-6-methoxyphenyl)-3-phenyl-1-propanone 1-(2,4-Dihydroxy-3-(2-hydroxybenzyl)-6-methoxyphenyl)-3-phenyl-1-propanone 58449-06-2 NSC 241906 Uvaretin

pdb file: 215694.pdb
sdf file: 215694.sdf
directory: 215694


2-Oxazolidinone, 3-phenyl-5-(2-propynyloxymethyl)- 23598-54-1 3-Phenyl-5-(2-propynyloxymethyl)-2-oxazolidinone BRN 0535398 NSC 154295

pdb file: 215819.pdb
sdf file: 215819.sdf
directory: 215819


0-13-00-00137 (Beilstein Handbook Reference) 1-Methyl-2,4-phenylene bis-1,1'-(2-thiourea) 1519-71-7 BRN 2380614 N,N''-(4-Methyl-1,3-phenylene)bisthiourea USAF K-1571 Urea, 1,3-(4-methyl-1,3-phenylene)bis(2-thio-

pdb file: 215942.pdb
sdf file: 215942.sdf
directory: 215942


1-Methoxy-1-methyl-3-phenylurea 1576-17-6 3-PHENYL-1-METHYL-1-METHOXYUREA EINECS 216-406-8

pdb file: 216327.pdb
sdf file: 216327.sdf
directory: 216327


2-Propenoic acid, 2-cyano-3-phenyl-, ethyl ester 2025-40-3 756509-63-4 AI3-10525 Cinnamic acid, .alpha.-cyano-, ethyl ester Cinnamic acid, alpha-cyano-, ethyl ester EINECS 217-972-9 Ethyl 2-cyanocinnamate Ethyl alpha-cyano-beta-phenylcinnamate Ethyl benzylidenecyanoacetate NSC 8904

pdb file: 217071.pdb
sdf file: 217071.sdf
directory: 217071


2057-47-8 4-(1-Phenethyl-3-phenylpropyl)pyridine 4-(3-Phenyl-1-(2-phenylethyl)propyl)pyridine EINECS 218-158-6 Pyridine, 4-(1-phenethyl-3-phenylpropyl)- Pyridine, 4-(3-phenyl-1-(2-phenylethyl)propyl)-

pdb file: 217161.pdb
sdf file: 217161.sdf
directory: 217161


2577-90-4 AI3-28811 EINECS 219-934-7 L-Phenylalanine, methyl ester Methyl 3-phenyl-L-alaninate Phenylalanine methyl ester

pdb file: 217958.pdb
sdf file: 217958.sdf
directory: 217958


1-Ethyl-3-phenylthiocarbamide 1-Ethyl-3-phenylthiourea 2741-06-2 N-Ethyl-N'-phenylthiourea N-Phenyl-N'-ethylthiourea NSC 52739 Thiourea, N-ethyl-N'-phenyl- Urea, 1-ethyl-3-phenyl-2-thio- (8CI)

pdb file: 218178.pdb
sdf file: 218178.sdf
directory: 218178


1,3-Benzenediamine, N,N-dimethyl- 2836-04-6 3575-32-4 EINECS 220-623-3 N,N-Dimethyl-1,3-benzenediamine N,N-Dimethyl-3-phenylenediamine N,N-Dimethylbenzene-1,3-diamine

pdb file: 218301.pdb
sdf file: 218301.sdf
directory: 218301


(2S,6S,7aS,7R)-2,6-Diphenyl-7-{[4-(3-phenylpropyl)piperidyl]methyl}perhydro-3-oxapyrrolizine AIDS-122220 AIDS122220 Isoxazolidine deriv

pdb file: 218615.pdb
sdf file: 218615.sdf
directory: 218615


(2S,7S,7aS,6R)-2,7-Diphenyl-6-{[4-(3-phenylpropyl)piperidyl]methyl}perhydro-3-oxapyrrolizine AIDS-122224 AIDS122224 Isoxazolidine deriv

pdb file: 218619.pdb
sdf file: 218619.sdf
directory: 218619


(12S,7aS,13R)-12-Phenyl-13-{[4-(3-phenylpropyl)piperidyl]methyl}spiro[cyclohexane-1,2'-perhydro-3'-oxapyrrolizine] AIDS-122228 AIDS122228 Isoxazolidine deriv

pdb file: 218623.pdb
sdf file: 218623.sdf
directory: 218623


(13S,7aS,12R)-13-Phenyl-12-[(4-phenylpiperidyl)methyl]spiro[cyclohexane-1,2'-perhydro-3'-oxapyrrolizine] AIDS-122232 AIDS122232 Isoxazolidine deriv

pdb file: 218627.pdb
sdf file: 218627.sdf
directory: 218627


(13S,7aS,12R)-13-Phenyl-12-{[4-(3-phenylpropyl)piperidyl]methyl}spiro[cyclohexane-1,2'-perhydro-3'-oxapyrrolizine] AIDS-122233 AIDS122233 Isoxazolidine deriv

pdb file: 218628.pdb
sdf file: 218628.sdf
directory: 218628


4-Isothiazolecarbonitrile, 3-(methylthio)-5-[4-(3-phenylpropoxy)phenyl]- AIDS-122751 AIDS122751

pdb file: 219136.pdb
sdf file: 219136.sdf
directory: 219136


4-(Hydroxy(oxido)amino)-N'-(1-methyl-3-phenyl-2-propenylidene)benzenesulfonohydrazide 6289-99-2 AIDS-124010 AIDS124010 NSC5774

pdb file: 219952.pdb
sdf file: 219952.sdf
directory: 219952


4-Amino-N'-(1-methyl-3-phenyl-2-propenylidene)benzenesulfonohydrazide 5462-42-0 AIDS-124236 AIDS124236 NSC18097

pdb file: 220177.pdb
sdf file: 220177.sdf
directory: 220177


1-(5-Methyl-2-thienyl)-3-phenyl-2-propen-1-one 26903-26-4 AIDS-124653 AIDS124653 NSC43067

pdb file: 220594.pdb
sdf file: 220594.sdf
directory: 220594


18019-56-2 3-Methyl-3-phenyl-2-benzofuran-1(3H)-one AIDS-124715 AIDS124715 NSC45823

pdb file: 220656.pdb
sdf file: 220656.sdf
directory: 220656


1,1'-(4-Methyl-1, 3-phenylene)bis(3,4-dihydro-4,4, 6-trimethyl-2(1H)-pyrimidinethione 1-Methyl-2,4-phenylene {bis[1,1'-(2-thio-4,4,} 6-trimethyl)\] dihydropyrimidine 2(1H)-Pyrimidinethione, 1, {1'-(4-methyl-1,3-phenylene)bis[3,4-dihydro-4,4,6-trimethyl-} 2(1H)-Pyrimidinethione, 1,1'-(4-methyl-1,3-phenylene)bis(3, 4-dihydro-4,4,6-trimethyl- 63690-23-3 AIDS-124754 AIDS124754 NSC49836 Usaf K-1360

pdb file: 220695.pdb
sdf file: 220695.sdf
directory: 220695


1,6-Hexanediamine, N, N'-bis(3-phenyl-2-propenylidene)- 1,6-Hexanediamine, N, N'-dicinnamylidene- 140-73-8 AIDS-124957 AIDS124957 Bis(cinnamylidene)hexamethylenediamine Diak 3 Diak no. 3 Dicinnamylidene hexamethylenediamine N, N'-Dicinnamylidene-1,6-hexylenediamine N, N'-Dicinnamylidenehexamethylenediamine N,N'-Dicinnamylidene-1, 6-hexamethylenediamine N,N'-Dicinnamylidene-1,6-hexanediamine NSC56776 N~1~,N~6~-Bis(3-phenyl-2-propenylidene)-1,6-hexanediamine

pdb file: 220898.pdb
sdf file: 220898.sdf
directory: 220898


2-(2-Aminoethyl)-3-hydroxy-3-phenyl-1-isoindolinone 3532-79-4 AIDS-125335 AIDS125335 NSC69358

pdb file: 221275.pdb
sdf file: 221275.sdf
directory: 221275


2859-88-3 7-Hydroxy-2-methyl-3-phenyl-4H-chromen-4-one AIDS-126400 AIDS126400 NSC108340

pdb file: 222340.pdb
sdf file: 222340.sdf
directory: 222340


15448-90-5 2,3-Dimethyl-3-phenyl-2,3-dihydro-1,2-benzisothiazole 1,1-dioxide AIDS-126405 AIDS126405 NSC108408

pdb file: 222345.pdb
sdf file: 222345.sdf
directory: 222345


35085-32-6 AIDS-126478 AIDS126478 Benzenepropanoic acid, .alpha.-(diethoxyphosphinyl)-, ethyl ester Ethyl 2-(diethoxyphosphoryl)-3-phenylpropanoate NSC112265

pdb file: 222418.pdb
sdf file: 222418.sdf
directory: 222418


18963-37-6 2,7-Dimethyl-3-phenyl-2H-1,2-benzothiazine 1,1-dioxide AIDS-126617 AIDS126617 NSC117897

pdb file: 222557.pdb
sdf file: 222557.sdf
directory: 222557


1-Methyl-3-phenylbicyclo[1.1.0]butane-2,4-dicarboxylic acid AIDS-126669 AIDS126669 NSC122354

pdb file: 222609.pdb
sdf file: 222609.sdf
directory: 222609


AIDS-126715 AIDS126715 Ethyl 3-phenyl-2-(2-phenylhydrazino)-3-(triphenylphosphoranyl)propanoate NSC123174

pdb file: 222655.pdb
sdf file: 222655.sdf
directory: 222655


3-Hydroxy-4,7,7-trimethyl-3-phenylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one AIDS-126858 AIDS126858 NSC129705

pdb file: 222798.pdb
sdf file: 222798.sdf
directory: 222798


2-((6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-isoquinolinyl)methyl)-9,10-dimethoxy-3-phenyl-1,6,7,11b-tetrahydro-4H-pyrido[2,1-a]isoquinoline AIDS-126969 AIDS126969 NSC134759

pdb file: 222909.pdb
sdf file: 222909.sdf
directory: 222909


AIDS-127005 AIDS127005 Methyl 4-(hydroxy(oxido)amino)-3-phenyl-2-(triphenylphosphoranyl)butanoate NSC136106

pdb file: 222945.pdb
sdf file: 222945.sdf
directory: 222945


4-Methoxy-5-(methoxy(3-phenyl-2-oxiranyl)methylene)-2(5H)-furanone AIDS-127151 AIDS127151 Epoxypiperolide NSC146360

pdb file: 223091.pdb
sdf file: 223091.sdf
directory: 223091


2-Hydroxyimino-3-oxo-3-phenyl-propionic acid ethyl ester AIDS-127155 AIDS127155 NSC146473

pdb file: 223095.pdb
sdf file: 223095.sdf
directory: 223095


49618-59-9 AIDS-127170 AIDS127170 Dimethyl 3-phenylpyrrolo[2,1,5-cd]indolizine-1,2-dicarboxylate NSC147969

pdb file: 223110.pdb
sdf file: 223110.sdf
directory: 223110


17424-79-2 AIDS-127296 AIDS127296 N-(1-Methyl-3-phenyl-2-propenylidene)-N-phenylamine N-(1-Methyl-3-phenyl-2-propenylidene)aniline NSC155601

pdb file: 223236.pdb
sdf file: 223236.sdf
directory: 223236


AIDS-127297 AIDS127297 N-(3-Phenyl-2-propenylidene)-N-(4-(2-(4-((3-phenyl-2-propenylidene)amino)phenyl)ethyl)phenyl)amine NSC155610

pdb file: 223237.pdb
sdf file: 223237.sdf
directory: 223237


35053-73-7 5-Methyl-3-phenyl-7,7a-dihydroisoxazolo[5,4-d]pyrimidine-4,6(3aH,5H)-dione AIDS-127307 AIDS127307 NSC156119 {Isoxazolo[5,4-d]pyrimidine-4,6(5H,7H)-dione,} 3a, 7a-dihydro-5-methyl-3-phenyl-, cis-

pdb file: 223247.pdb
sdf file: 223247.sdf
directory: 223247


54805-51-5 AIDS-127474 AIDS127474 Ethyl 4-hydroxy-2-methyl-8-((4-methylphenyl)sulfonyl)-3-phenyl-7,8-dihydro-6H-thieno[2,3-b]azepine-5-carboxylate NSC165986

pdb file: 223414.pdb
sdf file: 223414.sdf
directory: 223414


AIDS-127482 AIDS127482 N,N-Dimethyl-3-phenyl[1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]oxadiazol-6-amine N,N-Dimethyl-N-(3-phenyl[1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]oxadiazol-6-yl)amine NSC166645

pdb file: 223422.pdb
sdf file: 223422.sdf
directory: 223422


6-(4-Methylphenyl)-3-phenyl[1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]oxadiazole AIDS-127483 AIDS127483 NSC166646

pdb file: 223423.pdb
sdf file: 223423.sdf
directory: 223423


2022-20-0 AIDS-127510 AIDS127510 NSC167730 [3,4'-Bipiperidine]-2,6-dione, 1'-[(4-fluorophenyl)methyl]-3-phenyl-

pdb file: 223450.pdb
sdf file: 223450.sdf
directory: 223450


3-Methyl-1-(3-oxo-3-phenylpropyl)-4-phenyl-4-piperidinyl propionate 4370-29-0 AIDS-127517 AIDS127517 NSC167769

pdb file: 223457.pdb
sdf file: 223457.sdf
directory: 223457


3-Methyl-3-phenylnaphtho[1,2-c]furan-1(3H)-one 81194-76-5 AIDS-127597 AIDS127597 NSC171723

pdb file: 223537.pdb
sdf file: 223537.sdf
directory: 223537


AIDS-127601 AIDS127601 Ethyl 8-benzoyl-4-oxo-3-phenyl-5,6,7,8-tetrahydro-4H-thieno[2,3-b]azepine-5-carboxylate NSC171776

pdb file: 223541.pdb
sdf file: 223541.sdf
directory: 223541


2-Methyl-3-phenyl-4,4,5,5-isoxazolidinetetracarbonitrile AIDS-127633 AIDS127633 NSC173061

pdb file: 223573.pdb
sdf file: 223573.sdf
directory: 223573


2-Methyl-3-phenyl-but-2-enoic acid AIDS-127646 AIDS127646 NSC174106 compound with 2-methyl-3-phenyl-but-2-enoic acid

pdb file: 223586.pdb
sdf file: 223586.sdf
directory: 223586


1,1-Dimethyl-3-phenyl-1H-1.lambda.~5~-pyrazol-5-ol 29707-10-6 AIDS-127708 AIDS127708 NSC177258 Pyrazolium, 5-hydroxy-1,1-dimethyl-3-phenyl-, hydroxide, inner salt

pdb file: 223647.pdb
sdf file: 223647.sdf
directory: 223647


4153-67-7 AIDS-127776 AIDS127776 NSC187509 S-(2-Imino-2-((3-phenylpropyl)amino)ethyl) hydrogen thiosulfate

pdb file: 223715.pdb
sdf file: 223715.sdf
directory: 223715


AIDS-128339 AIDS128339 N,N-Dimethyl-N-(3-phenylisoxazolo[5,4-d]pyrimidin-4-yl)methanediamine NSC265524

pdb file: 224277.pdb
sdf file: 224277.sdf
directory: 224277


3-Benzofurancarboxylic acid, 2,3-dihydro-2-oxo-3-phenyl-, ethyl ester AIDS-128404 AIDS128404 Ethyl 2-oxo-3-phenyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-carboxylate NSC271486

pdb file: 224342.pdb
sdf file: 224342.sdf
directory: 224342


2H-1,3,2-Oxazaphosphorin-2-amine, 5-(1, 1-dimethylethyl)tetrahydro-N,N-dimethyl-3-phenyl-, 2-oxide, cis- 5-tert-Butyl-N,N-dimethyl-3-phenyl-1,3,2-oxazaphosphinan-2-amine 2-oxide 70219-44-2 AIDS-128842 AIDS128842 Cis-2-Oxo-2-dimethylamino-3-phenyl-5-tert-butyl-1,3, 2-oxazaphosphorinane N-(5-tert-Butyl-2-oxido-3-phenyl-1,3,2-oxazaphosphinan-2-yl)-N,N-dimethylamine NSC300842

pdb file: 224780.pdb
sdf file: 224780.sdf
directory: 224780


64781-61-9 AIDS-128907 AIDS128907 NSC305942 [1,2,4]Triazino[4,3-b]indazol-4-amine, N,N-diethyl-3-phenyl-

pdb file: 224845.pdb
sdf file: 224845.sdf
directory: 224845


1,8b-Dihydroxy-6,8-dimethoxy-3a-(4-methoxyphenyl)-N,N-dimethyl-3-phenyl-2,3,3a,8b-tetrahydro-1H-cyclopenta[b][1]benzofuran-2-carboxamide 84573-16-0 AIDS-129070 AIDS129070 NSC326408 ROCAGLAMIDE (FR AGLAIA ELLIPTIFOLIA) Rocaglamide

pdb file: 225019.pdb
sdf file: 225019.sdf
directory: 225019


67744-75-6 7-Methyl-3-phenylhexahydro-1H-pyridazino[1,2-a][1,2,5]triazepine-1,5(2H)-dione AIDS-129284 AIDS129284 NSC340323

pdb file: 225233.pdb
sdf file: 225233.sdf
directory: 225233


4-(Hydroxy(oxido)amino)-1-(3-methoxyphenyl)-4-methyl-3-phenyl-1-pentanone AIDS-129320 AIDS129320 NSC341597

pdb file: 225269.pdb
sdf file: 225269.sdf
directory: 225269


80109-76-8 AIDS-129551 AIDS129551 NSC354082 Tetramethyl 1-methoxy-13a-methyl-3-phenyl-13aH-pyrido[1,2-a]pyrrolo[2,1-c]quinoxaline-10,11,12,13-tetracarboxylate

pdb file: 225500.pdb
sdf file: 225500.sdf
directory: 225500


80110-39-0 AIDS-129734 AIDS129734 Methyl 3-((2-((aminoacetyl)amino)-3-phenylpropanoyl)amino)-1-adamantanecarboxylate NSC363804

pdb file: 225683.pdb
sdf file: 225683.sdf
directory: 225683


6-(Phenoxymethyl)-3-phenyl[1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazole 83676-82-8 AIDS-129791 AIDS129791 NSC366796 Phenyl (3-phenyl[1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazol-6-yl)methyl ether

pdb file: 225740.pdb
sdf file: 225740.sdf
directory: 225740


79087-89-1 AIDS-129842 AIDS129842 CINNAMIC ACID, TRANS-INDOLIN-2-ONE-3-YL-ETHYLAMINO DERIV N-(2-(3-Hydroxy-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-3-yl)ethyl)-3-phenylacrylamide NSC369856

pdb file: 225791.pdb
sdf file: 225791.sdf
directory: 225791


6-((4-(Hydroxy(oxido)amino)phenyl)diazenyl)-5-methyl-3-phenylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole 87287-51-2 AIDS-129935 AIDS129935 NSC372335

pdb file: 225884.pdb
sdf file: 225884.sdf
directory: 225884


4,6,7-Trimethyl-2-oxo-3-phenyl-2H-chromene-8-carbonitrile AIDS-129952 AIDS129952 NSC372783

pdb file: 225901.pdb
sdf file: 225901.sdf
directory: 225901


AIDS-130093 AIDS130093 N,N-Diethyl-3-phenyl-3,4,5,6,7,8-hexahydro-1,2-benzoxathiin-4-amine 2,2-dioxide N-(2,2-Dioxido-3-phenyl-3,4,5,6,7,8-hexahydro-1,2-benzoxathiin-4-yl)-N,N-diethylamine NSC378858

pdb file: 226042.pdb
sdf file: 226042.sdf
directory: 226042


AIDS-130094 AIDS130094 N,N-Bis(2-methoxyethyl)-3-phenyl-3,4,5,6,7,8-hexahydro-1,2-benzoxathiin-4-amine 2,2-dioxide N-(2,2-Dioxido-3-phenyl-3,4,5,6,7,8-hexahydro-1,2-benzoxathiin-4-yl)-N,N-bis(2-methoxyethyl)amine NSC378859

pdb file: 226043.pdb
sdf file: 226043.sdf
directory: 226043


2-(5-(Hydroxy(oxido)amino)-2-methylphenyl)-3-phenylacrylonitrile 7496-22-2 AIDS-130337 AIDS130337 NSC405117

pdb file: 226286.pdb
sdf file: 226286.sdf
directory: 226286


2-(4-Methylphenyl)-3-phenylacrylonitrile 7496-27-7 AIDS-130339 AIDS130339 NSC405121

pdb file: 226288.pdb
sdf file: 226288.sdf
directory: 226288


2,4-Imidazolidinedione, 5, {5'-[dithiobis(methylene)]bis[3-phenyl-} 22131-38-0 5-((((2,5-Dioxo-1-phenyl-4-imidazolidinyl)methyl)dithio)methyl)-3-phenyl-2,4-imidazolidinedione AIDS-130344 AIDS130344 Hydantoin, {5,5'-(dithiodimethylene)bis[3-phenyl-} Hydantoin, {5,5'-(thiodimethylene)bis[3-phenyl-} NSC405812

pdb file: 226293.pdb
sdf file: 226293.sdf
directory: 226293


3-((2-Isopropyl-5-methylcyclohexyl)oxy)-3-phenyl-2-benzofuran-1(3H)-one 7499-46-9 AIDS-130382 AIDS130382 NSC407659

pdb file: 226330.pdb
sdf file: 226330.sdf
directory: 226330


9-Methyl-3-phenyl-9,9a-dihydro-3aH-isoxazolo[4,5-b][1,4]benzothiazine AIDS-130422 AIDS130422 NSC600037

pdb file: 226370.pdb
sdf file: 226370.sdf
directory: 226370


9-Methyl-3-phenyl-1,9-dihydropyrazolo[4,3-b][1,4]benzothiazine AIDS-130423 AIDS130423 NSC600040

pdb file: 226371.pdb
sdf file: 226371.sdf
directory: 226371


1-(5-Methyl-5H-[1,2,4]triazino[5,6-b]indol-3-yl)-3-phenyl-1H-pyrazol-5-amine 1-(5-Methyl-5H-[1,2,4]triazino[5,6-b]indol-3-yl)-3-phenyl-1H-pyrazol-5-ylamine AIDS-130535 AIDS130535 NSC603843

pdb file: 226483.pdb
sdf file: 226483.sdf
directory: 226483


7-((1,1-Dimethyl-2-propynyl)oxy)-3-phenyl-4H-chromen-4-one AIDS-130586 AIDS130586 NSC605904

pdb file: 226534.pdb
sdf file: 226534.sdf
directory: 226534


7-Methoxy-2-methyl-3-phenyl-4H-chromen-4-one AIDS-130588 AIDS130588 NSC605906

pdb file: 226536.pdb
sdf file: 226536.sdf
directory: 226536


1,2-Dimethyl-5-oxo-3-phenyl-7-(2-thienyl)-2,5,6,7-tetrahydro-1H-1,2-diazepine-4-carbonitrile AIDS-130618 AIDS130618 NSC607298

pdb file: 226566.pdb
sdf file: 226566.sdf
directory: 226566


9-((4-Methylphenyl)sulfonyl)-2,4-dioxo-3-phenyl-2,3,4,7,8,9-hexahydro-1H-pyrimido[4,5-b]azepine-6-carboxylic acid AIDS-130712 AIDS130712 NSC610615

pdb file: 226660.pdb
sdf file: 226660.sdf
directory: 226660


3a,6,6-Trimethyl-3-phenyltetrahydro-2H-[1,3]oxazolo[3,2-b][1,2,4]oxadiazol-2-one AIDS-130727 AIDS130727 NSC611081

pdb file: 226675.pdb
sdf file: 226675.sdf
directory: 226675


3a-Ethyl-6,6-dimethyl-3-phenyltetrahydro-2H-[1,3]oxazolo[3,2-b][1,2,4]oxadiazol-2-one AIDS-130728 AIDS130728 NSC611082

pdb file: 226676.pdb
sdf file: 226676.sdf
directory: 226676


1-(Octahydro-2H-quinolizin-1-ylmethyl)-3-phenyl-2(1H)-quinoxalinone AIDS-130794 AIDS130794 NSC613189

pdb file: 226742.pdb
sdf file: 226742.sdf
directory: 226742


2,2,5-Trimethyl-3-phenyl-1,3-oxaphosphinane AIDS-130904 AIDS130904 NSC616261

pdb file: 226852.pdb
sdf file: 226852.sdf
directory: 226852


2,2,5-Trimethyl-3-phenyl-1,3-oxaphosphinane 3-oxide AIDS-130905 AIDS130905 NSC616262

pdb file: 226853.pdb
sdf file: 226853.sdf
directory: 226853


3-Phenyl-4-(trimethylsilyl)-3-butenyl 4-methylbenzenesulfonate AIDS-130932 AIDS130932 NSC617353

pdb file: 226880.pdb
sdf file: 226880.sdf
directory: 226880


1-Methyl-5-oxo-3-phenyl-7-(2-thienyl)-2,5,6,7-tetrahydro-1H-1,2-diazepine-4-carbonitrile AIDS-131008 AIDS131008 NSC617727

pdb file: 226956.pdb
sdf file: 226956.sdf
directory: 226956


6-Methyl-3-phenyl-2H-1,3-oxazine-2,4(3H)-dione AIDS-131138 AIDS131138 NSC622326

pdb file: 227086.pdb
sdf file: 227086.sdf
directory: 227086


AIDS-131420 AIDS131420 NSC623714 O-Ethyl 3-phenyl-2-propenethioate

pdb file: 227368.pdb
sdf file: 227368.sdf
directory: 227368


(3-Ethoxy-3,3-difluoro-1-propenyl)benzene 1,1-Difluoro-3-phenyl-2-propenyl ethyl ether AIDS-131421 AIDS131421 NSC623715

pdb file: 227369.pdb
sdf file: 227369.sdf
directory: 227369


6,6-Dichloro-1-methyl-3-phenyl-3-phosphabicyclo[3.1.0]hexane 3-oxide AIDS-131610 AIDS131610 NSC624330

pdb file: 227558.pdb
sdf file: 227558.sdf
directory: 227558


1-(1-Adamantyl)-3-hydroxy-2-methyl-3-phenyl-1-propanone AIDS-131649 AIDS131649 NSC624383

pdb file: 227597.pdb
sdf file: 227597.sdf
directory: 227597


AIDS-131930 AIDS131930 Methyl 5-(((2-(hydroxy(oxido)amino)phenyl)sulfinyl)methyl)-2-methyl-3-phenyl-2,3-dihydro-4-isoxazolecarboxylate NSC624976

pdb file: 227878.pdb
sdf file: 227878.sdf
directory: 227878


AIDS-131931 AIDS131931 Methyl 5-(((2,4-bis(hydroxy(oxido)amino)phenyl)sulfinyl)methyl)-2-methyl-3-phenyl-2,3-dihydro-4-isoxazolecarboxylate NSC624977

pdb file: 227879.pdb
sdf file: 227879.sdf
directory: 227879


AIDS-132260 AIDS132260 Methyl cyano(1-(3-phenylpropyl)-1,4-dihydro-5H-tetraazol-5-ylidene)acetate NSC625766

pdb file: 228208.pdb
sdf file: 228208.sdf
directory: 228208


AIDS-132300 AIDS132300 N-(4-Methylphenyl)-3-(5-oxo-6-(3-phenyl-2-propenylidene)-5,6-dihydro[1,3]thiazolo[2,3-c][1,2,4]triazol-3-yl)propanamide NSC625828

pdb file: 228248.pdb
sdf file: 228248.sdf
directory: 228248


1,2,4-Triazine-6(1H)-thione, 5-[(2-methoxyphenyl)methyl]-3-phenyl-1-(2,3,4,6-tetra-O-acetylhexopyranosyl)- AIDS-132331 AIDS132331 NSC625873

pdb file: 228279.pdb
sdf file: 228279.sdf
directory: 228279


2-((Aminocarbothioyl)hydrazono)-3-cyano-N-(2,5-dimethylphenyl)-3-phenylpropanamide AIDS-132352 AIDS132352 NSC625900

pdb file: 228300.pdb
sdf file: 228300.sdf
directory: 228300


4-Methyl-3-phenyl-1-oxa-2,4,5-triazaspiro[5.5]undec-2-ene AIDS-132397 AIDS132397 NSC626096

pdb file: 228345.pdb
sdf file: 228345.sdf
directory: 228345


2,2-Dimethyl-5-(3-phenyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-ylidene)-1,3-dioxane-4,6-dione AIDS-132463 AIDS132463 NSC626425

pdb file: 228411.pdb
sdf file: 228411.sdf
directory: 228411


AIDS-132465 AIDS132465 Diethyl 2-(3-phenyl-1H-inden-1-ylidene)malonate NSC626427

pdb file: 228413.pdb
sdf file: 228413.sdf
directory: 228413


AIDS-132590 AIDS132590 NSC626915 Pyrazolo[5,1-d]-1,2,3,5-tetrazin-4(3H)-one, 3,3'-(2-methyl-1,3-phenylene)bis[7-methyl-8-phenyl-

pdb file: 228538.pdb
sdf file: 228538.sdf
directory: 228538


AIDS-132672 AIDS132672 Ethyl 4-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-3-phenyl-2-butenoate NSC627077

pdb file: 228620.pdb
sdf file: 228620.sdf
directory: 228620


AIDS-132673 AIDS132673 Methyl 4-(((benzyloxy)carbonyl)amino)-3-phenyl-2-butenoate NSC627078

pdb file: 228621.pdb
sdf file: 228621.sdf
directory: 228621


4-(Methylanilino)-3-phenyl-2H-furo[2,3-h]chromen-2-one AIDS-132706 AIDS132706 NSC627259

pdb file: 228654.pdb
sdf file: 228654.sdf
directory: 228654


1-(2,6-Dihydroxy-3-(6-isopropyl-3-methyl-2-cyclohexen-1-yl)-4-methoxyphenyl)-3-phenyl-2-propen-1-one AIDS-132862 AIDS132862 NSC627644

pdb file: 228810.pdb
sdf file: 228810.sdf
directory: 228810


7,9,10,13-Tetrakis(acetyloxy)taxa-4(20),11-dien-5-yl 3-(dimethylamino)-3-phenylpropanoate AIDS-133229 AIDS133229 Austrospicatine, 2'-desacetoxy- NSC628549

pdb file: 229177.pdb
sdf file: 229177.sdf
directory: 229177


7,9,10,13-Tetrakis(acetyloxy)taxa-4(20),11-dien-5-yl 3-(dimethylamino)-2-hydroxy-3-phenylpropanoate AIDS-133230 AIDS133230 Austrospicatine, 2'-desacetyl- NSC628550

pdb file: 229178.pdb
sdf file: 229178.sdf
directory: 229178


2,7,9,10,13-Pentakis(acetyloxy)taxa-4(20),11-dien-5-yl 3-(dimethylamino)-2-hydroxy-3-phenylpropanoate AIDS-133231 AIDS133231 Austrospicatine, 2.alpha.-acetoxy-2'-desacetyl- NSC628551

pdb file: 229179.pdb
sdf file: 229179.sdf
directory: 229179


2,7,9,10,13-Pentakis(acetyloxy)taxa-4(20),11-dien-5-yl 2-(acetyloxy)-3-(dimethylamino)-3-phenylpropanoate AIDS-133232 AIDS133232 Austrospicatine, 2.alpha.-acetoxy- NSC628552

pdb file: 229180.pdb
sdf file: 229180.sdf
directory: 229180


7,9,10,13-Tetrakis(acetyloxy)-2-hydroxytaxa-4(20),11-dien-5-yl 3-(dimethylamino)-3-phenylpropanoate AIDS-133233 AIDS133233 Austropicatine, 2.alpha.-hydroxy-2'-desacetoxy- NSC628553

pdb file: 229181.pdb
sdf file: 229181.sdf
directory: 229181


10,13-Bis(acetyloxy)-7,9-dihydroxytaxa-4(20),11-dien-5-yl 2-(acetyloxy)-3-(dimethylamino)-3-phenylpropanoate AIDS-133234 AIDS133234 Austrospicatine, 7,9-bis-desacetyl- NSC628554

pdb file: 229182.pdb
sdf file: 229182.sdf
directory: 229182


AIDS-133295 AIDS133295 N-(2-(2-Acetyl-7-(hydroxy(oxido)amino)-6-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl)-3-phenylacrylamide NSC628655

pdb file: 229243.pdb
sdf file: 229243.sdf
directory: 229243


2H-Benzopyran-2-one, 6-chloro-4-methyl-3-phenyl- 6-Chloro-4-methyl-3-phenyl-2H-chromen-2-one AIDS-133366 AIDS133366 NSC628870

pdb file: 229314.pdb
sdf file: 229314.sdf
directory: 229314


2-(4-Allyl-3-phenyl-5-thioxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-yl)-N-(2-methyl-4-oxo-3(4H)-quinazolinyl)acetamide AIDS-133445 AIDS133445 NSC629043

pdb file: 229393.pdb
sdf file: 229393.sdf
directory: 229393


3-(((3-((((2-Carboxyethyl)thio)carbonyl)amino)-4-methylanilino)carbonyl)thio)propanoic acid AIDS-133486 AIDS133486 NSC629288 {3,3'-[N,N'-(6-Methyl-1,3-phenylthiocarbamoyl)]-bispropanoic} acid

pdb file: 229434.pdb
sdf file: 229434.sdf
directory: 229434


2-Methyl-3-phenyl-1,5,2-dithiazinane 1,1,5,5-tetraoxide AIDS-133528 AIDS133528 NSC629478

pdb file: 229476.pdb
sdf file: 229476.sdf
directory: 229476


4-((4-Bromo-2-methylphenyl)diazenyl)-3-phenyl-5(4H)-isoxazolone AIDS-133680 AIDS133680 NSC629826

pdb file: 229628.pdb
sdf file: 229628.sdf
directory: 229628


6,9-Dimethoxy-3-methyl-3-phenylnaphtho[1,2-c]furan-1(3H)-one AIDS-133818 AIDS133818 NSC630441

pdb file: 229766.pdb
sdf file: 229766.sdf
directory: 229766


AIDS-134082 AIDS134082 Ethyl 2-benzoyl-3-oxo-3-phenylpropanoate NSC631498

pdb file: 230030.pdb
sdf file: 230030.sdf
directory: 230030


3-Phenyl-6-(trifluoromethyl)-N-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-2-quinoxalinamine AIDS-134141 AIDS134141 N-(3-Phenyl-6-(trifluoromethyl)-2-quinoxalinyl)-N-(3,4,5-trimethoxyphenyl)amine NSC631578

pdb file: 230089.pdb
sdf file: 230089.sdf
directory: 230089


3-Phenyl-7-(trifluoromethyl)-N-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-2-quinoxalinamine AIDS-134142 AIDS134142 N-(3-Phenyl-7-(trifluoromethyl)-2-quinoxalinyl)-N-(3,4,5-trimethoxyphenyl)amine NSC631579

pdb file: 230090.pdb
sdf file: 230090.sdf
directory: 230090


AIDS-134143 AIDS134143 N-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-phenyl-6-(trifluoromethyl)-2-quinoxalinamine N-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N-(3-phenyl-6-(trifluoromethyl)-2-quinoxalinyl)amine NSC631580

pdb file: 230091.pdb
sdf file: 230091.sdf
directory: 230091


AIDS-134144 AIDS134144 N-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-phenyl-7-(trifluoromethyl)-2-quinoxalinamine N-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N-(3-phenyl-7-(trifluoromethyl)-2-quinoxalinyl)amine NSC631581

pdb file: 230092.pdb
sdf file: 230092.sdf
directory: 230092


2-((Aminocarbothioyl)hydrazono)-3-cyano-N-(2-methylphenyl)-3-phenylpropanamide AIDS-134342 AIDS134342 NSC632006

pdb file: 230290.pdb
sdf file: 230290.sdf
directory: 230290


2-Cyano-N-(2,4-dimethylphenyl)-3-phenylacrylamide AIDS-134411 AIDS134411 NSC632228

pdb file: 230359.pdb
sdf file: 230359.sdf
directory: 230359


2-(Anilino(hydroxyamino)methyl)-3-phenylacrylonitrile AIDS-134418 AIDS134418 NSC632235

pdb file: 230366.pdb
sdf file: 230366.sdf
directory: 230366


2-Methyl-3-phenyl-4(3H)-quinazolinone AIDS-134492 AIDS134492 NSC632914

pdb file: 230440.pdb
sdf file: 230440.sdf
directory: 230440


14-(4-Aminobutyl)-5-(2-amino-2-oxoethyl)-17-((2-amino-3-phenylpropanoyl)amino)-1-(2-(((2-((2-((1-carboxy-2-phenylethyl)amino)-1-(1H-imidazol-4-ylmethyl)-2-oxoethyl)amino)-1-(4-hydroxybenzyl)-2-oxoethy\tl)amino)carbonyl)-1-pyrrolidinyl)-11-(1-hydroxyethyl)-2,8-bis(hydroxymethyl)-1,4,7,10,13,16-hexaoxo-3,6,9,12,15-pentaazanonadecan-19-oic acid AIDS-134570 AIDS134570 NSC633072

pdb file: 230518.pdb
sdf file: 230518.sdf
directory: 230518


AIDS-134606 AIDS134606 Methyl 3-phenyl-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazole-5-carboxylate NSC633117

pdb file: 230554.pdb
sdf file: 230554.sdf
directory: 230554


5-Methyl-3-phenyl[1,3]thiazolo[4',5':4,5]pyrimido[1,6-a]benzimidazole-2(3H)-thione AIDS-134632 AIDS134632 NSC633193

pdb file: 230580.pdb
sdf file: 230580.sdf
directory: 230580


AIDS-134837 AIDS134837 Methyl 1-cyano-3-phenylpropyl(methyl)carbamate NSC633863

pdb file: 230785.pdb
sdf file: 230785.sdf
directory: 230785


AIDS-135223 AIDS135223 NSC634604 Phenol, 2,2'-[[5-(1,1-dimethylethyl)-2-hydroxy-1,3-phenylene]bis(methylene)]bis[4-(1,1-dimethylethyl)-6-methyl-

pdb file: 231171.pdb
sdf file: 231171.sdf
directory: 231171


AIDS-135504 AIDS135504 N'-(3-Cyano-1-(cyano(phenyl)methyl)-2-oxo-3-phenylpropylidene)-2-hydroxybenzohydrazide NSC635332

pdb file: 231452.pdb
sdf file: 231452.sdf
directory: 231452


AIDS-135508 AIDS135508 Methyl 3-cyano-2-((2-hydroxybenzoyl)hydrazono)-3-phenylpropanoate NSC635337

pdb file: 231456.pdb
sdf file: 231456.sdf
directory: 231456


AIDS-135516 AIDS135516 Methyl 2-((aminocarbothioyl)hydrazono)-3-cyano-3-phenylpropanoate NSC635391

pdb file: 231464.pdb
sdf file: 231464.sdf
directory: 231464


AIDS-135521 AIDS135521 Methyl 2-((2-amino-5-thioxo-2,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-3-yl)hydrazono)-3-cyano-3-phenylpropanoate NSC635396

pdb file: 231469.pdb
sdf file: 231469.sdf
directory: 231469


AIDS-135522 AIDS135522 Methyl 2-((4-amino-5-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)hydrazono)-3-cyano-3-phenylpropanoate NSC635397

pdb file: 231470.pdb
sdf file: 231470.sdf
directory: 231470


AIDS-135524 AIDS135524 Methyl 2-((aminocarbonyl)hydrazono)-3-cyano-3-phenylpropanoate NSC635399

pdb file: 231472.pdb
sdf file: 231472.sdf
directory: 231472


AIDS-135633 AIDS135633 Methyl 2-(2-(benzoylamino)-3-phenylpropanoyl)-1-cyclopentene-1-carboxylate NSC635686

pdb file: 231581.pdb
sdf file: 231581.sdf
directory: 231581


AIDS-135855 AIDS135855 Ethyl 2-benzoyl-3-phenylacrylate NSC636427

pdb file: 231803.pdb
sdf file: 231803.sdf
directory: 231803


2,3'-Bi-1H-indole, 1-[(2Z)-2-chloro-1-oxo-3-phenyl-2-propenyl]-2,3-dihydro-2'-methyl- AIDS-135873 AIDS135873 NSC636506

pdb file: 231821.pdb
sdf file: 231821.sdf
directory: 231821


2,2-Dimethyl-3-phenyl-2H-1,45-benzoxazin-4-ol AIDS-135884 AIDS135884 NSC636521

pdb file: 231832.pdb
sdf file: 231832.sdf
directory: 231832


4-(4-(Dimethylamino)phenyl)-3-phenyl-3-buten-2-one AIDS-136026 AIDS136026 NSC636939

pdb file: 231974.pdb
sdf file: 231974.sdf
directory: 231974


AIDS-136062 AIDS136062 N-(7,8-Dimethyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-1,5-benzodiazepin-3-yl)-3-phenylacrylamide NSC636998

pdb file: 232010.pdb
sdf file: 232010.sdf
directory: 232010


3-Phenyl-6-(trifluoromethyl)-N~2~-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-2,8-quinoxalinediamine AIDS-136248 AIDS136248 NSC637404

pdb file: 232196.pdb
sdf file: 232196.sdf
directory: 232196


AIDS-136253 AIDS136253 N-(3,4-Dichlorophenyl)-3-phenyl-6-(trifluoromethyl)-2-quinoxalinamine N-(3,4-Dichlorophenyl)-N-(3-phenyl-6-(trifluoromethyl)-2-quinoxalinyl)amine NSC637410

pdb file: 232201.pdb
sdf file: 232201.sdf
directory: 232201


AIDS-136257 AIDS136257 N-Benzyl-3-phenyl-6-(trifluoromethyl)-2-quinoxalinamine N-Benzyl-N-(3-phenyl-6-(trifluoromethyl)-2-quinoxalinyl)amine NSC637414

pdb file: 232205.pdb
sdf file: 232205.sdf
directory: 232205


AIDS-136258 AIDS136258 N-(3,4-Dimethoxybenzyl)-3-phenyl-6-(trifluoromethyl)-2-quinoxalinamine N-(3,4-Dimethoxybenzyl)-N-(3-phenyl-6-(trifluoromethyl)-2-quinoxalinyl)amine NSC637415

pdb file: 232206.pdb
sdf file: 232206.sdf
directory: 232206


7,9,10-Tris(acetyloxy)-13-oxotaxa-4(20),11-dien-5-yl 3-(dimethylamino)-2-hydroxy-3-phenylpropanoate AIDS-136284 AIDS136284 Comptonine NSC637470

pdb file: 232232.pdb
sdf file: 232232.sdf
directory: 232232


AIDS-136481 AIDS136481 Ethyl 3-phenyl-2-(phenylseleno)acrylate NSC638107

pdb file: 232429.pdb
sdf file: 232429.sdf
directory: 232429


2-(2-Methyl-3-phenyl-2-propenylidene)malononitrile AIDS-136544 AIDS136544 NSC638179

pdb file: 232492.pdb
sdf file: 232492.sdf
directory: 232492


1-(1H-Benzimidazol-2-yl)-5-((4-bromophenyl)diazenyl)-6-methyl-3-phenyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione AIDS-136683 AIDS136683 NSC638715

pdb file: 232631.pdb
sdf file: 232631.sdf
directory: 232631


1-(1,3-Benzothiazol-5-yl)-6-methyl-5-((4-methylphenyl)diazenyl)-3-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone AIDS-136684 AIDS136684 NSC638716

pdb file: 232632.pdb
sdf file: 232632.sdf
directory: 232632


1-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-5-((4-bromophenyl)diazenyl)-6-methyl-3-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinone AIDS-136685 AIDS136685 NSC638717

pdb file: 232633.pdb
sdf file: 232633.sdf
directory: 232633


5-(2-Methylphenyl)-3-phenyl-4,5-dihydroisoxazole AIDS-136877 AIDS136877 NSC639911

pdb file: 232825.pdb
sdf file: 232825.sdf
directory: 232825


2-(1-Hydroxy-3-phenyl-2-propenylidene)-4a,9a-dimethoxy-4,4a,9,9a-tetrahydro-1H-xanthene-1,3(2H)-dione 9A-O-Methyl-oxymitrone AIDS-136934 AIDS136934 NSC640229

pdb file: 232882.pdb
sdf file: 232882.sdf
directory: 232882


1-(2-(3,5-Diphenyl-1H-pyrazol-1-yl)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)-3-phenyl-2-propen-1-one AIDS-137039 AIDS137039 NSC640558

pdb file: 232987.pdb
sdf file: 232987.sdf
directory: 232987


3-(2-(3-((2-Methylphenyl)thio)-3-phenyl-1-propenyl)hydrazino)-5,6-diphenyl-2,5-dihydro-1,2,4-triazine 3-(2-(5,6-Diphenyl-2,5-dihydro-1,2,4-triazin-3-yl)hydrazino)-1-phenyl-2-propenyl 2-methylphenyl sulfide AIDS-137082 AIDS137082 NSC640630

pdb file: 233030.pdb
sdf file: 233030.sdf
directory: 233030


3-Phenyl-6-(trifluoromethyl)-N-(3,4,5-trimethoxybenzyl)-2-quinoxalinamine AIDS-137593 AIDS137593 N-(3-Phenyl-6-(trifluoromethyl)-2-quinoxalinyl)-N-(3,4,5-trimethoxybenzyl)amine NSC642077

pdb file: 233541.pdb
sdf file: 233541.sdf
directory: 233541


2-(((4-Methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)oxy)methyl)-3-phenyl-4(3H)-quinazolinone AIDS-137768 AIDS137768 NSC643012

pdb file: 233716.pdb
sdf file: 233716.sdf
directory: 233716


AIDS-137871 AIDS137871 N-(2-(2,2-Di(1H-indol-3-yl)ethyl)phenyl)-3-phenyl-2-propynamide NSC643421

pdb file: 233819.pdb
sdf file: 233819.sdf
directory: 233819


2-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylacrylic acid AIDS-137979 AIDS137979 Monoethylbenzalmalonate NSC643763

pdb file: 233927.pdb
sdf file: 233927.sdf
directory: 233927


AIDS-137991 AIDS137991 Ethyl 2-(diethylamino)-3-phenylacrylate NSC643775

pdb file: 233939.pdb
sdf file: 233939.sdf
directory: 233939


AIDS-138094 AIDS138094 Methyl 2-(((2-(hydroxy(oxido)amino)-1H-imidazol-1-yl)acetyl)amino)-3-phenylpropanoate NSC644213

pdb file: 234042.pdb
sdf file: 234042.sdf
directory: 234042


AIDS-138100 AIDS138100 Methyl 2-((2-(2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)-3-phenylpropanoyl)amino)-4-methylpentanoate NSC644226

pdb file: 234048.pdb
sdf file: 234048.sdf
directory: 234048


7-Methyl-3-phenyl-2,3-dihydro-5H-[1,3]oxazolo[2,3-b][1,3]oxazin-5-one AIDS-138156 AIDS138156 NSC644317

pdb file: 234104.pdb
sdf file: 234104.sdf
directory: 234104


1-Benzoyl-4a,6-dimethyl-3-phenyl-1,4,4a,6,7,7a-hexahydrofuro[3,2-c]pyridazin-6-yl methyl ether 1-Benzoyl-6-methoxy-4a,6-dimethyl-3-phenyl-1,4,4a,6,7,7a-hexahydrofuro[3,2-c]pyridazine AIDS-138175 AIDS138175 NSC644337

pdb file: 234123.pdb
sdf file: 234123.sdf
directory: 234123


4-Methyl-3-phenyl-1,2,3-oxathiazolidine 2-oxide AIDS-138222 AIDS138222 NSC644630

pdb file: 234170.pdb
sdf file: 234170.sdf
directory: 234170


1-Mesityl-2-methyl-3-phenyl-2-propen-1-one AIDS-138225 AIDS138225 NSC644639

pdb file: 234173.pdb
sdf file: 234173.sdf
directory: 234173


1-Methyl-3-phenyl-1,5-dihydro-2H-chromeno[4,3-b]pyridin-2-one AIDS-138296 AIDS138296 NSC644859

pdb file: 234244.pdb
sdf file: 234244.sdf
directory: 234244


AIDS-138373 AIDS138373 Ethyl 2-(1-methyl-2-imidazolidinylidene)-3-oxo-3-phenylpropanoate NSC645057 {1-Methyl-2-[benzoyl(ethoxycarbonyl)-methylene]imidazolidine}

pdb file: 234321.pdb
sdf file: 234321.sdf
directory: 234321


2-(1,3-Dihydro-2H-benzimidazol-2-ylidene)-3-oxo-3-phenylpropanenitrile AIDS-138374 AIDS138374 NSC645058 {2-[Benzoyl(cyano)methylene]benzoimidazoline}

pdb file: 234322.pdb
sdf file: 234322.sdf
directory: 234322


1-(4-((1H-Benzimidazol-2-ylmethyl)amino)phenyl)-3-phenyl-2-propen-1-one AIDS-138385 AIDS138385 NSC645069

pdb file: 234333.pdb
sdf file: 234333.sdf
directory: 234333


AIDS-138411 AIDS138411 Diethyl 2-((4-(((3-phenyl-7-(trifluoromethyl)-2-quinoxalinyl)methylene)amino)benzoyl)amino)pentanedioate NSC645166

pdb file: 234359.pdb
sdf file: 234359.sdf
directory: 234359


AIDS-138412 AIDS138412 Diethyl 2-((4-((methoxy(3-phenyl-7-(trifluoromethyl)-2-quinoxalinyl)methyl)amino)benzoyl)amino)pentanedioate NSC645167

pdb file: 234360.pdb
sdf file: 234360.sdf
directory: 234360


AIDS-138413 AIDS138413 NSC645168 N~2~-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-phenyl-6-(trifluoromethyl)-2,8-quinoxalinediamine

pdb file: 234361.pdb
sdf file: 234361.sdf
directory: 234361


AIDS-138414 AIDS138414 NSC645169 N~2~-(4-Methoxyphenyl)-3-phenyl-6-(trifluoromethyl)-2,8-quinoxalinediamine

pdb file: 234362.pdb
sdf file: 234362.sdf
directory: 234362


3-Phenyl-6-(trifluoromethyl)-2,8-quinoxalinediamine AIDS-138415 AIDS138415 NSC645170

pdb file: 234363.pdb
sdf file: 234363.sdf
directory: 234363


6,7-Dimethoxy-2-methyl-1-oxo-3-phenyl-1,2,3,4-tetrahydro-4-isoquinolinecarboxylic acid AIDS-138426 AIDS138426 NSC645255

pdb file: 234374.pdb
sdf file: 234374.sdf
directory: 234374


AIDS-138486 AIDS138486 Ethyl 2-(2-methyl-2,3-dihydro-1,3.lambda.~5~-benzothiazol-3-ylidene)-3-oxo-3-phenylpropanoate NSC645337

pdb file: 234434.pdb
sdf file: 234434.sdf
directory: 234434


AIDS-138488 AIDS138488 Ethyl 2-(2,3-dimethyl-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-1-ylidene)-3-oxo-3-phenylpropanoate NSC645339

pdb file: 234436.pdb
sdf file: 234436.sdf
directory: 234436


4,4-Dimethyl-3-phenyl-1(4H)-cinnolinol AIDS-138494 AIDS138494 NSC645345

pdb file: 234442.pdb
sdf file: 234442.sdf
directory: 234442


AIDS-138583 AIDS138583 N-(2-(4-(Bis(2-cyanoethyl)amino)-2-methylphenyl)-1-((2-toluidinocarbonyl)amino)vinyl)-3-phenylacrylamide NSC645666

pdb file: 234531.pdb
sdf file: 234531.sdf
directory: 234531


AIDS-138584 AIDS138584 N-(2-(4-(Bis(2-cyanoethyl)amino)-2-methylphenyl)-1-(((4-chloroanilino)carbonyl)amino)vinyl)-3-phenylacrylamide NSC645667

pdb file: 234532.pdb
sdf file: 234532.sdf
directory: 234532


AIDS-138591 AIDS138591 N-(2-(4-(Bis(2-cyanoethyl)amino)-2-methylphenyl)-1-(hydrazinocarbonyl)vinyl)-3-phenylacrylamide NSC645675

pdb file: 234539.pdb
sdf file: 234539.sdf
directory: 234539


AIDS-138592 AIDS138592 N-(2-(4-(Bis(2-cyanoethyl)amino)-2-methylphenyl)-1-(2.lambda.~5~-1,2-triazadienylcarbonyl)vinyl)-3-phenylacrylamide NSC645676

pdb file: 234540.pdb
sdf file: 234540.sdf
directory: 234540


3-Phenyl-6-(trifluoromethyl)-N~2~-(3,4,5-trimethoxybenzyl)-2,8-quinoxalinediamine AIDS-138665 AIDS138665 NSC645931

pdb file: 234613.pdb
sdf file: 234613.sdf
directory: 234613


AIDS-138666 AIDS138666 Diethyl 2-((4-(((3-phenyl-2-quinoxalinyl)methylene)amino)benzoyl)amino)pentanedioate NSC645932

pdb file: 234614.pdb
sdf file: 234614.sdf
directory: 234614


AIDS-138734 AIDS138734 N-Methyl-N-((3-oxo-3-phenylpropanoyl)oxy)acetamide NSC646167

pdb file: 234682.pdb
sdf file: 234682.sdf
directory: 234682


AIDS-138737 AIDS138737 N-Methyl-N-((3-oxo-3-phenylpropanoyl)oxy)-2-phenylacetamide NSC646170

pdb file: 234685.pdb
sdf file: 234685.sdf
directory: 234685


1,2-Dimethyl-3-phenyldiaziridine AIDS-138794 AIDS138794 NSC646232

pdb file: 234742.pdb
sdf file: 234742.sdf
directory: 234742


AIDS-138916 AIDS138916 Ethyl 6-hydroxy-2-oxo-3-phenyl-2,3-dihydrothieno[2,3-d][1,3]thiazole-5-carboxylate NSC646667

pdb file: 234864.pdb
sdf file: 234864.sdf
directory: 234864


AIDS-138971 AIDS138971 N-(1-((3-Oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-yl)methyl)-3-phenyl-2-propenylidene)guanidine NSC646835

pdb file: 234919.pdb
sdf file: 234919.sdf
directory: 234919


2-((2-(Cinnamoyloxy)-4-(diethylamino)phenyl)diazenyl)-5-(hydroxy(oxido)amino)phenyl 3-phenylacrylate AIDS-139275 AIDS139275 NSC648071

pdb file: 235223.pdb
sdf file: 235223.sdf
directory: 235223


AIDS-139282 AIDS139282 Methyl 3-phenyl-3-(2-phenyl-1,3-dithiolan-2-yl)propanoate NSC648083

pdb file: 235230.pdb
sdf file: 235230.sdf
directory: 235230


AIDS-139415 AIDS139415 Ethyl 2-acetyl-3-phenyl-1,2-dihydro-4-isoquinolinecarboxylate NSC648554

pdb file: 235363.pdb
sdf file: 235363.sdf
directory: 235363


9,9,9a-Trimethyl-3-phenyl-9,9a-dihydro[1,2,4]oxadiazolo[4,5-a]indole AIDS-139561 AIDS139561 NSC649009

pdb file: 235509.pdb
sdf file: 235509.sdf
directory: 235509


5-(3-Methyl-1,3-thiazinan-2-ylidene)-3-phenyl-2-thioxo-1,3-thiazolidin-4-one AIDS-139567 AIDS139567 NSC649018

pdb file: 235515.pdb
sdf file: 235515.sdf
directory: 235515


AIDS-139574 AIDS139574 Diethyl 3-(1-ethyl-5-oxo-3-phenyl-1,5-dihydro-4H-1,2,4-triazol-4-yl)-3H-azepin-2-ylphosphonate NSC649045

pdb file: 235522.pdb
sdf file: 235522.sdf
directory: 235522


2-Methyl-3-phenyl-5,6-di(2-pyridinyl)-2,3-dihydropyrazine AIDS-139802 AIDS139802 NSC649913

pdb file: 235750.pdb
sdf file: 235750.sdf
directory: 235750


(4-(4,4-Dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl)-3-phenyl-5-isoxazolyl)methyl phenyl sulfoxide 4-(4,4-Dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl)-3-phenyl-5-((phenylsulfinyl)methyl)isoxazole AIDS-139870 AIDS139870 NSC650160

pdb file: 235818.pdb
sdf file: 235818.sdf
directory: 235818


7-(Methylthio)-3-phenyl-6,7-dihydro[1,3]thiazolo[4,5-d]pyrimidine-2(3H)-thione AIDS-139921 AIDS139921 NSC650583

pdb file: 235869.pdb
sdf file: 235869.sdf
directory: 235869


7-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)-3-phenyl[1,3]thiazolo[4,5-d]pyrimidine-2(3H)-thione AIDS-139925 AIDS139925 NSC650587

pdb file: 235873.pdb
sdf file: 235873.sdf
directory: 235873


AIDS-140204 AIDS140204 Ethyl 2-((4-(3,3-dimethyl-1-triazenyl)benzoyl)amino)-3-phenylpropanoate NSC651352

pdb file: 236152.pdb
sdf file: 236152.sdf
directory: 236152


AIDS-140209 AIDS140209 Ethyl 2-(((5-(3,3-dimethyl-1-triazenyl)-1H-imidazol-4-yl)carbonyl)amino)-3-phenylpropanoate NSC651357

pdb file: 236157.pdb
sdf file: 236157.sdf
directory: 236157


AIDS-140213 AIDS140213 Ethyl 2-(((5-(hydroxy(oxido)amino)-1H-imidazol-4-yl)carbonyl)amino)-3-phenylpropanoate NSC651361

pdb file: 236161.pdb
sdf file: 236161.sdf
directory: 236161


1-Ethyl-3-phenyl-3-(2.lambda.~5~-1,2-triazadienyl)-2,4(1H,3H)-quinolinedione AIDS-140240 AIDS140240 NSC651610

pdb file: 236188.pdb
sdf file: 236188.sdf
directory: 236188


7-Methyl-3-phenyl-3-(2.lambda.~5~-1,2-triazadienyl)-2,4(1H,3H)-quinolinedione AIDS-140244 AIDS140244 NSC651616

pdb file: 236192.pdb
sdf file: 236192.sdf
directory: 236192


AIDS-140245 AIDS140245 Diethyl 2-((4-(((3-phenyl-6-(trifluoromethyl)-2-quinoxalinyl)methylene)amino)benzyl)amino)succinate NSC651629

pdb file: 236193.pdb
sdf file: 236193.sdf
directory: 236193


7-Methyl-3-phenyl-N-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-2-quinoxalinamine AIDS-140249 AIDS140249 N-(7-Methyl-3-phenyl-2-quinoxalinyl)-N-(3,4,5-trimethoxyphenyl)amine NSC651633

pdb file: 236197.pdb
sdf file: 236197.sdf
directory: 236197


AIDS-140311 AIDS140311 Acetic acid 1-{5'-[1-hydroxy-13-(5-methyl-2-oxo-3-phenylsulfanyl-tetrahydro-furan-3-yl)-tridec-5-en-3-ynyl]-octahydro-[2,2']bifuranyl-5-yl}-undecyl ester NSC651806

pdb file: 236259.pdb
sdf file: 236259.sdf
directory: 236259


2-({1,6,7,1',6',7'-Hexahydroxy-5,5'-diisopropyl-8'-[(1-methoxycarbonyl-2-phenyl-ethylimino)-methyl]-3,3'-dimethyl-[2,2']binaphthalenyl-8-ylmethylene}-amino)-3-phenyl-propionic acid methyl ester AIDS-140334 AIDS140334 NSC651927

pdb file: 236282.pdb
sdf file: 236282.sdf
directory: 236282


5-Methyl-3-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro[1,3]thiazolo[4,5-d]pyrimidin-7(6H)-one AIDS-140335 AIDS140335 NSC652022

pdb file: 236283.pdb
sdf file: 236283.sdf
directory: 236283


7-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)-5-methyl-3-phenyl[1,3]thiazolo[4,5-d]pyrimidine-2(3H)-thione AIDS-140336 AIDS140336 NSC652023

pdb file: 236284.pdb
sdf file: 236284.sdf
directory: 236284


4-Amino-2-(dicyanomethylene)-N'-(4-methoxybenzylidene)-3-phenyl-2,3-dihydro-1,3-thiazole-5-carbohydrazide AIDS-140340 AIDS140340 NSC652027

pdb file: 236288.pdb
sdf file: 236288.sdf
directory: 236288


AIDS-140341 AIDS140341 Ethyl (4-amino-5-((2-(4-methoxybenzylidene)hydrazino)carbonyl)-3-phenyl-1,3-thiazol-2(3H)-ylidene)(cyano)acetate NSC652028

pdb file: 236289.pdb
sdf file: 236289.sdf
directory: 236289


AIDS-140343 AIDS140343 Ethyl cyano(6-((4-methoxybenzylidene)amino)-7-oxo-3-phenyl-6,7-dihydro[1,3]thiazolo[4,5-d]pyrimidin-2(3H)-ylidene)acetate NSC652030

pdb file: 236291.pdb
sdf file: 236291.sdf
directory: 236291


6-((4-Methoxybenzylidene)amino)-5-methyl-3-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro[1,3]thiazolo[4,5-d]pyrimidin-7(6H)-one AIDS-140345 AIDS140345 NSC652032

pdb file: 236293.pdb
sdf file: 236293.sdf
directory: 236293


4-Amino-2-(3-(4-methylphenyl)-4-oxo-2-thioxo-1,3-thiazolidin-5-ylidene)-3-phenyl-2,3-dihydro-1,3-thiazole-5-carboxamide AIDS-140346 AIDS140346 NSC652033

pdb file: 236294.pdb
sdf file: 236294.sdf
directory: 236294


AIDS-140347 AIDS140347 Ethyl 4-amino-2-(3-(4-methylphenyl)-4-oxo-2-thioxo-1,3-thiazolidin-5-ylidene)-3-phenyl-2,3-dihydro-1,3-thiazole-5-carboxylate NSC652034

pdb file: 236295.pdb
sdf file: 236295.sdf
directory: 236295


5-(7-Hydroxy-5-methyl-3-phenyl[1,3]thiazolo[4,5-d]pyrimidin-2(3H)-ylidene)-3-(4-methylphenyl)-2-thioxo-1,3-thiazolidin-4-one AIDS-140350 AIDS140350 NSC652037

pdb file: 236298.pdb
sdf file: 236298.sdf
directory: 236298


AIDS-140351 AIDS140351 Ethyl 4-amino-2-(1H-benzimidazol-2-yl(cyano)methylene)-3-phenyl-2,3-dihydro-1,3-thiazole-5-carboxylate NSC652039

pdb file: 236299.pdb
sdf file: 236299.sdf
directory: 236299


1H-Benzimidazol-2-yl(5-((4-methylphenyl)diazenyl)-4-oxo-3-phenyl-1,3-thiazolidin-2-ylidene)acetonitrile AIDS-140353 AIDS140353 NSC652042

pdb file: 236301.pdb
sdf file: 236301.sdf
directory: 236301


1H-Benzimidazol-2-yl(7-hydroxy-5-methyl-3-phenyl[1,3]thiazolo[4,5-d]pyrimidin-2(3H)-ylidene)acetonitrile AIDS-140355 AIDS140355 NSC652045

pdb file: 236303.pdb
sdf file: 236303.sdf
directory: 236303


5-Methyl-2-(phenylacetyl)-4-(3-phenyl-2-propenylidene)-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one AIDS-140418 AIDS140418 NSC652199

pdb file: 236366.pdb
sdf file: 236366.sdf
directory: 236366


AIDS-140522 AIDS140522 Methyl 4-((2-oxo-3-phenyl-2H-1,4-benzoxazin-6-yl)methoxy)benzoate NSC652759

pdb file: 236470.pdb
sdf file: 236470.sdf
directory: 236470


2-Phenyl-3-((3-pyridinylmethyl)thio)quinoxaline 3-Phenyl-2-quinoxalinyl 3-pyridinylmethyl sulfide AIDS-140534 AIDS140534 NSC652771

pdb file: 236482.pdb
sdf file: 236482.sdf
directory: 236482


2-Phenyl-3-((2-pyridinylmethyl)sulfinyl)quinoxaline 3-Phenyl-2-quinoxalinyl 2-pyridinylmethyl sulfoxide AIDS-140535 AIDS140535 NSC652772

pdb file: 236483.pdb
sdf file: 236483.sdf
directory: 236483


AIDS-140654 AIDS140654 NSC653385 Spiro[oxazolidine-4,2'-[2H]thiopyrano[2,3-b]quinoline]-2-thione, 5,5-dimethyl-3-phenyl-

pdb file: 236602.pdb
sdf file: 236602.sdf
directory: 236602


7-Hydroxy-5-methyl-3-phenyl[1,3]thiazolo[4,5-d]pyrimidin-2(3H)-one hydrazone AIDS-140655 AIDS140655 NSC653411

pdb file: 236603.pdb
sdf file: 236603.sdf
directory: 236603


5,6-Dimethyl-3-phenyl[1,3]thiazolo[4,5-d]pyrimidine-2,7(3H,6H)-dione 2-hydrazone AIDS-140656 AIDS140656 NSC653412

pdb file: 236604.pdb
sdf file: 236604.sdf
directory: 236604


5,6-Dimethyl-2-(3-(4-methylphenyl)-4-oxo-2-thioxo-1,3-thiazolidin-5-ylidene)-3-phenyl-2,3-dihydro[1,3]thiazolo[4,5-d]pyrimidin-7(6H)-one AIDS-140657 AIDS140657 NSC653413

pdb file: 236605.pdb
sdf file: 236605.sdf
directory: 236605


6-((4-Methoxybenzylidene)amino)-2-(3-(4-methylphenyl)-4-oxo-2-thioxo-1,3-thiazolidin-5-ylidene)-3-phenyl-2,3-dihydro[1,3]thiazolo[4,5-d]pyrimidin-7(6H)-one AIDS-140659 AIDS140659 NSC653415

pdb file: 236607.pdb
sdf file: 236607.sdf
directory: 236607


AIDS-140714 AIDS140714 Methyl 2-((4-amino-2-(methyl(2-(methyl((1-(2,5,8-triisopropyl-3,6,12,12-tetramethyl-4,7,10-trioxo-11-oxa-3,6,9-triazatridec-1-anoyl)-2-pyrrolidinyl)carbonyl)amino)-3-phenylpropanoyl)amino)-4-oxobutano\tyl)(methyl)amino)propanoate NSC653622

pdb file: 236662.pdb
sdf file: 236662.sdf
directory: 236662


AIDS-140840 AIDS140840 N-(2,6-Dichlorophenyl)-2-methyl-2-(4-(3-oxo-3-phenyl-1-propenyl)phenoxy)propanamide NSC654631

pdb file: 236788.pdb
sdf file: 236788.sdf
directory: 236788


4-((6-(Ethylthio)-3-phenyl-1,2,4-triazin-5-yl)methyl)phenyl methyl ether 6-(Ethylthio)-5-(4-methoxybenzyl)-3-phenyl-1,2,4-triazine AIDS-140965 AIDS140965 NSC655141

pdb file: 236913.pdb
sdf file: 236913.sdf
directory: 236913


AIDS-141066 AIDS141066 Diphenyl 1-((2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)-3-phenylpropanoyl)(methyl)amino)-3-butenylphosphonate NSC655365

pdb file: 237014.pdb
sdf file: 237014.sdf
directory: 237014


AIDS-141067 AIDS141067 Methyl 2-((2-((2-(formylamino)-4-(methylthio)butanoyl)amino)-4-methyl-2-pentenoyl)amino)-3-phenylpropanoate NSC655366

pdb file: 237015.pdb
sdf file: 237015.sdf
directory: 2370154-Phenyl-3-buten-2-one (1-methyl-3-phenyl-2-propenylidene)hydrazone AIDS-141246 AIDS141246 NSC656282

pdb file: 237194.pdb
sdf file: 237194.sdf
directory: 237194


AIDS-141277 AIDS141277 N-(1-Methyl-1-(4-methyl-3-phenyl-3-cyclohexen-1-yl)ethyl)acetamide NSC656381

pdb file: 237225.pdb
sdf file: 237225.sdf
directory: 237225


3-Phenyl-7-((3,4,5-trimethoxy(2-propynyl)anilino)methyl)-2-quinoxalinamine AIDS-141344 AIDS141344 N-((3-Amino-2-phenyl-6-quinoxalinyl)methyl)-N-(2-propynyl)-N-(3,4,5-trimethoxyphenyl)amine NSC656629

pdb file: 237292.pdb
sdf file: 237292.sdf
directory: 237292


1,3-Bis(3-hydroxy-2-methyl-3-phenylpropanoyl)octahydro-2H-benzimidazol-2-one AIDS-141372 AIDS141372 NSC656732

pdb file: 237320.pdb
sdf file: 237320.sdf
directory: 237320


2-[6-(2,2-Dimethyl-[1,3]dioxolan-4-yl)-2,2-dimethyl-tetrahydro-furo[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl]-5-iodomethyl-3-phenyl-isoxazolidine AIDS-141450 AIDS141450 NSC657131

pdb file: 237398.pdb
sdf file: 237398.sdf
directory: 237398


1-Methyl-3-phenyl-4-(2.lambda.~5~-1,2-triazadienyl)-2(1H)-quinolinone AIDS-141817 AIDS141817 NSC658213

pdb file: 237765.pdb
sdf file: 237765.sdf
directory: 237765


3-((4-(2-Methyl-3-phenyl-2-propenylidene)-5-oxo-2-thioxo-1-imidazolidinyl)methylene)-2H-chromene-2,4(3H)-dione AIDS-141865 AIDS141865 NSC658289

pdb file: 237813.pdb
sdf file: 237813.sdf
directory: 237813


3-((5-Oxo-2-(2-oxopropylidene)-4-(3-phenyl-2-propenylidene)-1-imidazolidinyl)methylene)-2H-chromene-2,4(3H)-dione AIDS-141965 AIDS141965 NSC658481

pdb file: 237913.pdb
sdf file: 237913.sdf
directory: 237913


AIDS-142121 AIDS142121 Ethyl 1-methyl-3-((1-methyl-3-oxo-3-phenyl-1-propenyl)amino)-1H-pyrazole-4-carboxylate NSC658999

pdb file: 238069.pdb
sdf file: 238069.sdf
directory: 238069


3-(Benzylsulfonyl)-N-(2-ethyl-6-isopropylphenyl)-2-oxo-3-phenylpropanamide AIDS-142128 AIDS142128 NSC659101

pdb file: 238076.pdb
sdf file: 238076.sdf
directory: 238076


5-(2-Methyl-3-phenyl-2-propenylidene)-2,4-imidazolidinedione AIDS-142131 AIDS142131 NSC659110

pdb file: 238079.pdb
sdf file: 238079.sdf
directory: 238079


4-(2-Methyl-3-phenyl-2-propenylidene)-2-phenyl-1,3-oxazol-5(4H)-one AIDS-142132 AIDS142132 NSC659111

pdb file: 238080.pdb
sdf file: 238080.sdf
directory: 238080


(5Z)-3-(Azepan-1-ylmethyl)-5-[(2E)-2-methyl-3-phenylprop-2-en-1-ylidene]-2-thioxoimidazolidin-4-one AIDS-142331 AIDS142331 NSC659431

pdb file: 238279.pdb
sdf file: 238279.sdf
directory: 238279


5-((5-(2-Methyl-3-phenyl-2-propenylidene)-4-oxo-2-thioxo-1,3-thiazolidin-3-yl)methylene)-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione AIDS-142353 AIDS142353 NSC659460

pdb file: 238301.pdb
sdf file: 238301.sdf
directory: 238301


5-((5-(2-Methyl-3-phenyl-2-propenylidene)-4-oxo-2-thioxo-1-imidazolidinyl)methylene)-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione AIDS-142385 AIDS142385 NSC659512

pdb file: 238333.pdb
sdf file: 238333.sdf
directory: 238333


AIDS-142439 AIDS142439 Butyl 6-methyl-3-((5-(2-methyl-3-phenyl-2-propenylidene)-4-oxo-2-thioxo-1,3-thiazolidin-3-yl)methylene)-2,4-dioxo-5-heptenoate NSC659632

pdb file: 238387.pdb
sdf file: 238387.sdf
directory: 238387


AIDS-142462 AIDS142462 Ethyl 2-benzoyl-3-(5-(2-methyl-3-phenyl-2-propenylidene)-4-oxo-2-thioxo-1,3-thiazolidin-3-yl)acrylate NSC659666

pdb file: 238410.pdb
sdf file: 238410.sdf
directory: 238410


2-Acetyl-N-(4-methoxyphenyl)-3-(5-(2-methyl-3-phenyl-2-propenylidene)-4-oxo-2-thioxo-1,3-thiazolidin-3-yl)acrylamide AIDS-142465 AIDS142465 NSC659669

pdb file: 238413.pdb
sdf file: 238413.sdf
directory: 238413


AIDS-142469 AIDS142469 Diethyl 2-((5-(2-methyl-3-phenyl-2-propenylidene)-2-thioxo-1,3-thiazolidin-3-yl)methylene)malonate NSC659674

pdb file: 238417.pdb
sdf file: 238417.sdf
directory: 238417


AIDS-142479 AIDS142479 N-(2-Benzoyl-3-oxo-3-phenyl-1-propenyl)-N'-(2-tert-butyl-6-ethylphenyl)thiourea NSC659684

pdb file: 238427.pdb
sdf file: 238427.sdf
directory: 238427


AIDS-142503 AIDS142503 N-(2-Benzoyl-3-oxo-3-phenyl-1-propenyl)-N'-(2,4-dimethylphenyl)thiourea NSC659711

pdb file: 238451.pdb
sdf file: 238451.sdf
directory: 238451


AIDS-142545 AIDS142545 N-(2-Benzoyl-3-oxo-3-phenyl-1-propenyl)-N'-(2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl)thiourea NSC659820

pdb file: 238493.pdb
sdf file: 238493.sdf
directory: 238493


AIDS-142585 AIDS142585 Ethyl 2-(acetylamino)-3-phenylpropanoate compound with triphenylstannane (1:1) NSC659939

pdb file: 238533.pdb
sdf file: 238533.sdf
directory: 238533


AIDS-142586 AIDS142586 Ethyl 2-(benzoylamino)-3-phenylpropanoate compound with triphenylstannane (1:1) NSC659940

pdb file: 238534.pdb
sdf file: 238534.sdf
directory: 238534


3.4-Dihydro-2-methoxycarbonylmethylthio-6-methylthio-4-oxo-3-pheny lpyrrolo/2.3-d/pyrimidin-5-carboxamide AIDS-142832 AIDS142832 Methyl ((5-(aminocarbonyl)-6-(methylthio)-4-oxo-3-phenyl-4,7-dihydro-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-2-yl)thio)acetate NSC661172

pdb file: 238780.pdb
sdf file: 238780.sdf
directory: 238780


AIDS-142927 AIDS142927 N-(4-Acetylphenyl)-2-((5-methyl-3-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro[1,3]thiazolo[4,5-d]pyrimidin-7-yl)thio)acetamide NSC661808

pdb file: 238875.pdb
sdf file: 238875.sdf
directory: 238875


2-((5-Methyl-3-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro[1,3]thiazolo[4,5-d]pyrimidin-7-yl)thio)acetamide AIDS-142928 AIDS142928 NSC661809

pdb file: 238876.pdb
sdf file: 238876.sdf
directory: 238876


AIDS-142929 AIDS142929 N-(4-Methoxyphenyl)-2-((5-methyl-3-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro[1,3]thiazolo[4,5-d]pyrimidin-7-yl)thio)acetamide NSC661810

pdb file: 238877.pdb
sdf file: 238877.sdf
directory: 238877


AIDS-142930 AIDS142930 N-(4-Methylphenyl)-2-((5-methyl-3-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro[1,3]thiazolo[4,5-d]pyrimidin-7-yl)thio)acetamide NSC661811

pdb file: 238878.pdb
sdf file: 238878.sdf
directory: 238878


AIDS-142931 AIDS142931 N-(4-Chlorophenyl)-2-((5-methyl-3-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro[1,3]thiazolo[4,5-d]pyrimidin-7-yl)thio)acetamide NSC661812

pdb file: 238879.pdb
sdf file: 238879.sdf
directory: 238879


AIDS-143084 AIDS143084 Ethyl 1,4-dimethyl-3-phenyl-1H-pyrrole-2-carboxylate NSC662574

pdb file: 239032.pdb
sdf file: 239032.sdf
directory: 239032


AIDS-143086 AIDS143086 Ethyl 4-methoxy-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrrole-2-carboxylate NSC662576

pdb file: 239034.pdb
sdf file: 239034.sdf
directory: 239034


2-Cyclohexen-1-one, 2,2'-[3-(6-hydroxy-1,3-benzodioxol-5-yl)-3-phenylpropylidene]bis[3-hydroxy-5,5-dimethyl- AIDS-143213 AIDS143213 NSC663610

pdb file: 239161.pdb
sdf file: 239161.sdf
directory: 239161


1,2-Diazete, 3-bromo-3,4-dihydro-4,4-dimethyl-3-phenyl-, N, N'-dioxide 3-Bromo-4,4-dimethyl-3-phenyl-3,4-dihydro-1.lambda.~5~,2.lambda.~5~-diazete-1,2-diol AIDS-143320 AIDS143320 NSC663932

pdb file: 239268.pdb
sdf file: 239268.sdf
directory: 239268


1,1,1,7,7,7-Hexafluoro-2,6-dihydroxy-3-phenyl-2,6-bis(trifluoromethyl)-4-heptanone AIDS-143503 AIDS143503 NSC664313

pdb file: 239451.pdb
sdf file: 239451.sdf
directory: 239451


2-(4-Morpholinylmethyl)-3-phenylquinuclidin-3-ol AIDS-143794 AIDS143794 NSC665320

pdb file: 239742.pdb
sdf file: 239742.sdf
directory: 239742


3-(Dimethylamino)propyl 2-(2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)-2-hydroxy-3-phenylpropanoate AIDS-143906 AIDS143906 NSC665690

pdb file: 239854.pdb
sdf file: 239854.sdf
directory: 239854


3-(Dimethylamino)propyl 2-cyclopropyl-2-hydroxy-3-phenylpropanoate AIDS-143927 AIDS143927 NSC665715

pdb file: 239875.pdb
sdf file: 239875.sdf
directory: 239875


3-(1-((Diethylamino)methyl)vinyl)-3-phenyl-2-oxaspiro[4.4]nonan-1-one AIDS-143931 AIDS143931 NSC665721

pdb file: 239879.pdb
sdf file: 239879.sdf
directory: 239879


3-(1-((Dimethylamino)methyl)vinyl)-3-phenyl-2-oxaspiro[4.4]nonan-1-one AIDS-143938 AIDS143938 NSC665732

pdb file: 239886.pdb
sdf file: 239886.sdf
directory: 239886


3-Phenyl-8-(2-phenylethyl)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol AIDS-143958 AIDS143958 NSC665759

pdb file: 239906.pdb
sdf file: 239906.sdf
directory: 239906


AIDS-144101 AIDS144101 NSC666171 Spiro[9H-fluorene-9,6'(5'H)-[1,2,4]triazin]-5'-one, 3'-[(5Z)-5,6-dihydro-5-[(4-hydroxyphenyl)methylene]-6-oxo-3-phenyl-1,2,4-triazin-2(1H)-yl]-1',4'-dihydro-

pdb file: 240049.pdb
sdf file: 240049.sdf
directory: 240049


AIDS-144102 AIDS144102 NSC666172 Spiro[9H-fluorene-9,6'(5'H)-[1,2,4]triazin]-5'-one, 3'-[(5Z)-5,6-dihydro-5-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methylene]-6-oxo-3-phenyl-1,2,4-triazin-2(1H)-yl]-1',4'-dihydro-

pdb file: 240050.pdb
sdf file: 240050.sdf
directory: 240050


2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-3-phenyl-4(3H)-quinazolinone AIDS-144183 AIDS144183 NSC666358

pdb file: 240131.pdb
sdf file: 240131.sdf
directory: 240131


4-(Dimethylamino)benzaldehyde (4-oxo-3-phenyl-3,4-dihydro-2-quinazolinyl)hydrazone AIDS-144187 AIDS144187 NSC666362

pdb file: 240135.pdb
sdf file: 240135.sdf
directory: 240135


AIDS-144335 AIDS144335 Methyl 3-(((4-methylphenyl)sulfinyl)amino)-3-phenylbutanoate NSC666559

pdb file: 240283.pdb
sdf file: 240283.sdf
directory: 240283


AIDS-144343 AIDS144343 Ethyl 4-(((2-oxo-3-phenyl-2H-1,4-benzoxazin-6-yl)methyl)amino)benzoate NSC666612

pdb file: 240291.pdb
sdf file: 240291.sdf
directory: 240291


3-Phenyl-7-((3,4,5-trimethoxyanilino)methyl)-2-quinoxalinamine AIDS-144347 AIDS144347 N-((3-Amino-2-phenyl-6-quinoxalinyl)methyl)-N-(3,4,5-trimethoxyphenyl)amine NSC666616

pdb file: 240295.pdb
sdf file: 240295.sdf
directory: 240295


1-Hydroxy-1-methyl-3-phenyl-2-propenyl(phenyl)phosphinic acid AIDS-144365 AIDS144365 NSC666675

pdb file: 240313.pdb
sdf file: 240313.sdf
directory: 240313


AIDS-144448 AIDS144448 Diethyl 2-(2-methyl-3-phenyl-2-propenyl)malonate NSC667052

pdb file: 240396.pdb
sdf file: 240396.sdf
directory: 240396


AIDS-144869 AIDS144869 NSC668355 S-Methyl 4-hydroxy-2-(methylthio)-3-phenyl-1,3.lambda.~5~-thiazole-5-carbothioate

pdb file: 240817.pdb
sdf file: 240817.sdf
directory: 240817


2-(Benzyloxy)-1-methyl-2-oxoethyl 2-((2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-phenylpropanoyl)amino)-3-phenylpropanoate AIDS-144899 AIDS144899 NSC668422

pdb file: 240847.pdb
sdf file: 240847.sdf
directory: 240847


AIDS-144977 AIDS144977 Methyl 2-((2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-mercaptopropanoyl)amino)-3-phenylpropanoate NSC668583

pdb file: 240925.pdb
sdf file: 240925.sdf
directory: 240925


AIDS-145035 AIDS145035 Ethyl ((2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)-3-phenylpropanoyl)amino)acetate NSC668889

pdb file: 240983.pdb
sdf file: 240983.sdf
directory: 240983


AIDS-145036 AIDS145036 Methyl 2-((4-(((benzyloxy)carbonyl)amino)butanoyl)amino)-3-phenylpropanoate NSC668890

pdb file: 240984.pdb
sdf file: 240984.sdf
directory: 240984


AIDS-145037 AIDS145037 Methyl 2-((5-((amino(imino)methyl)amino)-2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)pentanoyl)amino)-3-phenylpropanoate NSC668892

pdb file: 240985.pdb
sdf file: 240985.sdf
directory: 240985


AIDS-145122 AIDS145122 Diethyl 6-hydroxy-7-oxo-3-phenyl-4,7-dihydro-1H-azepine-2,5-dicarboxylate NSC669378

pdb file: 241070.pdb
sdf file: 241070.sdf
directory: 241070


AIDS-145242 AIDS145242 Diethyl 2-((2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)-3-phenylpropanoyl)amino)pentanedioate NSC669709

pdb file: 241190.pdb
sdf file: 241190.sdf
directory: 241190


6-Imino-1-methyl-3-phenyl-2,6-dihydro-5(1H)-quinolinone hydrazone AIDS-145333 AIDS145333 NSC669977

pdb file: 241281.pdb
sdf file: 241281.sdf
directory: 241281


5-Methyl-2-(4-morpholinyl)-3-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrrole-1,3-diol AIDS-145336 AIDS145336 NSC669980

pdb file: 241284.pdb
sdf file: 241284.sdf
directory: 241284


4-Methyl-N'-(3-phenylbicyclo[2.2.1]hept-2-ylidene)benzenesulfonohydrazide AIDS-145416 AIDS145416 NSC670170

pdb file: 241364.pdb
sdf file: 241364.sdf
directory: 241364


1,5-Dimethyl-3-phenylhexahydro-4H-pyrrolo[3,4-c]isoxazol-4-one AIDS-145692 AIDS145692 NSC671019

pdb file: 241640.pdb
sdf file: 241640.sdf
directory: 241640


AIDS-145843 AIDS145843 Diethyl 2-(3-phenyl-4,5-bis(phenylimino)-1,3-thiazolidin-2-ylidene)malonate NSC671366

pdb file: 241791.pdb
sdf file: 241791.sdf
directory: 241791


AIDS-145846 AIDS145846 Ethyl 4-((2-(2-anilino-2-thioxoethylidene)-4-((4-(ethoxycarbonyl)phenyl)imino)-3-phenyl-1,3-thiazolidin-5-ylidene)amino)benzoate NSC671369

pdb file: 241794.pdb
sdf file: 241794.sdf
directory: 241794


2-((2-(Cinnamyloxy)phenyl)(4-morpholinyl)methyl)-2H-1,2,3-benzotriazole 2-(2H-1,2,3-Benzotriazol-2-yl(4-morpholinyl)methyl)phenyl cinnamyl ether 2-\{\[.Alpha.-(N-Morpholino)\]-\[2-((E)-3-phenyl-2-propenyloxy)benzyl\] \}benzotriazole AIDS-145878 AIDS145878 NSC671448

pdb file: 241826.pdb
sdf file: 241826.sdf
directory: 241826


AIDS-145922 AIDS145922 Ethanone, 1,1'-[2-[[(1E)-phenylmethylene]amino]-1,3-phenylene]bis- NSC671625

pdb file: 241870.pdb
sdf file: 241870.sdf
directory: 241870


AIDS-145923 AIDS145923 Ethanone, 1,1'-[2-[[(1E)-(4-hydroxyphenyl)methylene]amino]-1,3-phenylene]bis- NSC671626

pdb file: 241871.pdb
sdf file: 241871.sdf
directory: 241871


AIDS-145924 AIDS145924 Ethanone, 1,1'-[2-[[(1E)-(4-chlorophenyl)methylene]amino]-1,3-phenylene]bis- NSC671627

pdb file: 241872.pdb
sdf file: 241872.sdf
directory: 241872


AIDS-145962 AIDS145962 N-Benzylidene-1-methoxy-3-phenyl-2-propanamine N-Benzylidene-N-(1-benzyl-2-methoxyethyl)amine NSC671854

pdb file: 241910.pdb
sdf file: 241910.sdf
directory: 241910


10-Ethyl-3-phenyl-5,10-dihydropyrazolo[3,4-b][1,5]benzodiazepine-4(1H)-thione AIDS-146218 AIDS146218 NSC672303

pdb file: 242166.pdb
sdf file: 242166.sdf
directory: 242166


1,10-Dimethyl-3-phenyl-1,10-dihydropyrazolo[3,4-b][1,5]benzodiazepin-4-yl methyl sulfide 1,10-Dimethyl-4-(methylthio)-3-phenyl-1,10-dihydropyrazolo[3,4-b][1,5]benzodiazepine AIDS-146219 AIDS146219 NSC672304

pdb file: 242167.pdb
sdf file: 242167.sdf
directory: 242167


AIDS-146222 AIDS146222 N-(2-(Ethyl(3-phenyl-5-isoxazolyl)amino)phenyl)-N'-(3-(ethyl(3-phenyl-5-isoxazolyl)amino)phenyl)thiourea NSC672307

pdb file: 242170.pdb
sdf file: 242170.sdf
directory: 242170


AIDS-146251 AIDS146251 Methyl 1-((2-(bis(tert-butoxycarbonyl)amino)-3-phenylpropanoyl)amino)cyclopentanecarboxylate NSC672456

pdb file: 242199.pdb
sdf file: 242199.sdf
directory: 242199


AIDS-146252 AIDS146252 Benzyl 2-(((1-((2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-phenylpropanoyl)(methyl)amino)cyclopentyl)carbonyl)amino)-3-phenylpropanoate NSC672457

pdb file: 242200.pdb
sdf file: 242200.sdf
directory: 242200


AIDS-146253 AIDS146253 Benzyl 2-(((1-((2-benzyl-8-(4-((tert-butoxycarbonyl)amino)butyl)-5-(1-tert-butoxyethyl)-11-(1H-indol-3-ylmethyl)-4,7,10,13-tetraoxo-15-phenyl-14-oxa-3,6,9,12-tetraazapentadec-1-anoyl)(methyl)amino)cyc\tlopentyl)carbonyl)amino)-3-phenylpropanoate NSC672458

pdb file: 242201.pdb
sdf file: 242201.sdf
directory: 242201


2-((8-((2-((2-Amino-3-phenylpropanoyl)amino)-3-(1H-indol-3-yl)propanoyl)amino)-2-benzyl-5-(1-tert-butoxyethyl)-16,16-dimethyl-4,7,14-trioxo-15-oxa-3,6,13-triazaheptadec-1-anoyl)amino)cyclopentanecarbo\txylic acid AIDS-146275 AIDS146275 NSC672654

pdb file: 242223.pdb
sdf file: 242223.sdf
directory: 242223


1-((8-((2-((2-Amino-3-phenylpropanoyl)amino)-3-(1H-indol-3-yl)propanoyl)amino)-2-benzyl-5-(1-tert-butoxyethyl)-16,16-dimethyl-4,7,14-trioxo-15-oxa-3,6,13-triazaheptadec-1-anoyl)amino)cyclopentanecarbo\txylic acid AIDS-146281 AIDS146281 NSC672664

pdb file: 242229.pdb
sdf file: 242229.sdf
directory: 242229


AIDS-146284 AIDS146284 N-(1-((2-((2,4-Diamino-4-oxobutanoyl)amino)-3-phenylpropanoyl)amino)-2-phenylethyl)-2-(1H-indol-3-ylmethyl)-3-oxo-.beta.-alanine NSC672668

pdb file: 242232.pdb
sdf file: 242232.sdf
directory: 242232


3-Phenyl-6-(trifluoromethyl)-2-quinoxalinol AIDS-146320 AIDS146320 NSC672892

pdb file: 242268.pdb
sdf file: 242268.sdf
directory: 242268


AIDS-146349 AIDS146349 N'',N'''-Bis(1-ethyl-3-phenyl-2-propenylidene)thiocarbonohydrazide NSC673095

pdb file: 242297.pdb
sdf file: 242297.sdf
directory: 242297


2-(2,2-Dimethyl-3-phenylpropyl)-1,4-benzenediol AIDS-146415 AIDS146415 NSC673303

pdb file: 242363.pdb
sdf file: 242363.sdf
directory: 242363


AIDS-146545 AIDS146545 N'',N'''-Bis(1-methyl-3-phenyl-2-propenylidene)thiocarbonohydrazide NSC673838

pdb file: 242493.pdb
sdf file: 242493.sdf
directory: 242493


AIDS-146601 AIDS146601 Methyl 3-amino-2,3,6-trideoxy-3-phenylhexopyranoside NSC674114

pdb file: 242549.pdb
sdf file: 242549.sdf
directory: 242549


2-{[5-(5-Fluoro-2,4-dioxo-3,4-dihydro-2H-pyrimidin-1-yl)-3-hydroxy-tetrahydro-furan-2-ylmethoxy]-hydroxy-phosphorylamino}-3-phenyl-propionic acid methyl ester AIDS-146608 AIDS146608 NSC674182

pdb file: 242556.pdb
sdf file: 242556.sdf
directory: 242556


2-{[5-(5-Bromo-2,4-dioxo-3,4-dihydro-2H-pyrimidin-1-yl)-3-hydroxy-tetrahydro-furan-2-ylmethoxy]-hydroxy-phosphorylamino}-3-phenyl-propionic acid methyl ester AIDS-146609 AIDS146609 NSC674183

pdb file: 242557.pdb
sdf file: 242557.sdf
directory: 242557


2-{[5-(4-Amino-2-oxo-3,4-dihydro-2H-pyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxy-tetrahydro-furan-2-ylmethoxy]-hydroxy-phosphorylamino}-3-phenyl-propionic acid methyl ester AIDS-146612 AIDS146612 NSC674186

pdb file: 242560.pdb
sdf file: 242560.sdf
directory: 242560


2-{Hydroxy-[3-hydroxy-5-(5-iodo-2,4-dioxo-3,4-dihydro-2H-pyrimidin-1-yl)-tetrahydro-furan-2-ylmethoxy]-phosphorylamino}-3-phenyl-propionic acid methyl ester AIDS-146613 AIDS146613 NSC674187

pdb file: 242561.pdb
sdf file: 242561.sdf
directory: 242561


1-Methyl-3-phenylpyrazino[1,2-a]benzimidazole AIDS-146655 AIDS146655 NSC674270

pdb file: 242603.pdb
sdf file: 242603.sdf
directory: 242603


1,4-Dimethyl-3-phenylpyrazino[1,2-a]benzimidazole AIDS-146658 AIDS146658 NSC674275

pdb file: 242606.pdb
sdf file: 242606.sdf
directory: 242606


1361-49-5 2,13-Bis(acetyloxy)-7,10-dihydroxy-8,12,15,15-tetramethyl-9-oxotricyclo[9.3.1.1~4,8~]hexadeca-3,11-dien-5-yl 3-(dimethylamino)-2-hydroxy-3-phenylpropanoate AIDS-146663 AIDS146663 NSC674284 Taxine A

pdb file: 242611.pdb
sdf file: 242611.sdf
directory: 242611


AIDS-146935 AIDS146935 Diethyl 2-((4-((3-phenyl-6-(trifluoromethyl)-2-quinoxalinyl)amino)benzoyl)amino)pentanedioate NSC675773

pdb file: 242883.pdb
sdf file: 242883.sdf
directory: 242883


3-Phenyl-6-(trifluoromethyl)-2-(3,4,5-trimethoxyphenoxy)quinoxaline AIDS-146936 AIDS146936 NSC675774

pdb file: 242884.pdb
sdf file: 242884.sdf
directory: 242884


2-(3,5-Dimethoxyphenoxy)-3-phenyl-6-(trifluoromethyl)quinoxaline AIDS-146937 AIDS146937 NSC675775

pdb file: 242885.pdb
sdf file: 242885.sdf
directory: 242885


AIDS-146938 AIDS146938 Methyl 4-((3-phenyl-6-(trifluoromethyl)-2-quinoxalinyl)oxy)benzoate NSC675776

pdb file: 242886.pdb
sdf file: 242886.sdf
directory: 242886


4-Hydroxy-1-methyl-3-phenyl-2(1H)-quinolinone AIDS-146955 AIDS146955 NSC675808

pdb file: 242903.pdb
sdf file: 242903.sdf
directory: 242903


(1-(((2-Amino-6-chloro-4-pyrimidinyl)amino)methyl)-3-(3-phenylpropyl)cyclobutyl)methanol AIDS-147077 AIDS147077 NSC676346

pdb file: 243025.pdb
sdf file: 243025.sdf
directory: 243025


(1-(((2-Amino-6-chloro-4-pyrimidinyl)amino)methyl)-3-phenylcyclobutyl)methanol AIDS-147079 AIDS147079 NSC676348

pdb file: 243027.pdb
sdf file: 243027.sdf
directory: 243027


AIDS-147275 AIDS147275 Methyl 2-oxo-1-(3-phenylpropanoyl)-4-imidazolidinecarboxylate NSC676708

pdb file: 243223.pdb
sdf file: 243223.sdf
directory: 243223


2-((4-((1-(3-(4-Methoxyanilino)-3-oxopropanoyl)-5-oxo-3-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)diazenyl)phenyl)sulfonyl)ethyl hydrogen sulfate AIDS-147351 AIDS147351 NSC676919 {1-[m-Anisidic} anilino {malonyl]-3-phenyl-4-[4'-(.beta.-sulphato} ethyl sulphonyl)phenyl azo\]-5-pyrazolone

pdb file: 243299.pdb
sdf file: 243299.sdf
directory: 243299


2-Ethoxy-3-phenyl-6,7,8,8a-tetrahydro-5H-[1,3]oxazolo[3,2-a]pyridine AIDS-147774 AIDS147774 Ethyl 3-phenyl-6,7,8,8a-tetrahydro-5H-[1,3]oxazolo[3,2-a]pyridin-2-yl ether NSC677925

pdb file: 243722.pdb
sdf file: 243722.sdf
directory: 243722


2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-N-(2-methyl-4-oxo-3-phenyl-3,4-dihydroquinazolin-6-yl)-.beta.-D-glucopyranosylamine AIDS-148055 AIDS148055 NSC679209

pdb file: 244003.pdb
sdf file: 244003.sdf
directory: 244003


AIDS-148056 AIDS148056 N-(2-Methyl-4-oxo-3-phenyl-3,4-dihydro-6-quinazolinyl)pentopyranosylamine NSC679210

pdb file: 244004.pdb
sdf file: 244004.sdf
directory: 244004


AIDS-148061 AIDS148061 N-(2-Methyl-4-oxo-3-phenyl-3,4-dihydro-6-quinazolinyl)-N'-phenylthiourea NSC679219

pdb file: 244009.pdb
sdf file: 244009.sdf
directory: 244009


5-((5-Bromo-2-thienyl)methylene)-3-phenyl-2-thioxo-4-imidazolidinone AIDS-148076 AIDS148076 NSC679237

pdb file: 244024.pdb
sdf file: 244024.sdf
directory: 244024


5-((4-Oxo-4H-thieno[2,3-b]thiochromen-2-yl)methylene)-3-phenyl-2-thioxo-4-imidazolidinone AIDS-148080 AIDS148080 NSC679241

pdb file: 244028.pdb
sdf file: 244028.sdf
directory: 244028


AIDS-148312 AIDS148312 N-(2-((2,2-Dimethoxyethyl)amino)-1-methyl-2-oxoethyl)-3-phenylacrylamide NSC680347

pdb file: 244260.pdb
sdf file: 244260.sdf
directory: 244260


AIDS-148313 AIDS148313 N-(2,2-Dimethoxyethyl)-2-((3-phenylpropanoyl)amino)propanamide NSC680348

pdb file: 244261.pdb
sdf file: 244261.sdf
directory: 244261


2-Cyclohexen-1-yl 3-(benzoylamino)-2-((tert-butyl(dimethyl)silyl)oxy)-3-phenylpropanoate AIDS-148455 AIDS148455 NSC680776

pdb file: 244403.pdb
sdf file: 244403.sdf
directory: 244403


AIDS-148456 AIDS148456 Bis(4-methoxyphenyl)methyl 3-(benzoylamino)-2-((tert-butyl(dimethyl)silyl)oxy)-3-phenylpropanoate NSC680777

pdb file: 244404.pdb
sdf file: 244404.sdf
directory: 244404


AIDS-148551 AIDS148551 Ethyl 4-((3-phenyl-7-(trifluoromethyl)-2-quinoxalinyl)methoxy)benzoate NSC681121

pdb file: 244499.pdb
sdf file: 244499.sdf
directory: 244499


4-((3-Phenyl-7-(trifluoromethyl)-2-quinoxalinyl)methoxy)benzoic acid AIDS-148552 AIDS148552 NSC681122

pdb file: 244500.pdb
sdf file: 244500.sdf
directory: 244500


5,7-Dimethyl-3-phenylisoxazolo[3,4-d]pyrimidine-4,6(5H,7H)-dione AIDS-148583 AIDS148583 NSC681264

pdb file: 244531.pdb
sdf file: 244531.sdf
directory: 244531


AIDS-148646 AIDS148646 Methyl 3-phenyl-2-(((4-(7,12,17-tris(4-(((1-benzyl-2-methoxy-2-oxoethyl)amino)sulfonyl)phenyl)-21,22,23,24-tetraazapentacyclo[16.2.1.1~3,6~.1~8,11~.1~13,16~]tetracosa-1,3(24),4,6,8,10,12,14,16(22),17,\t19-undecaen-2-yl)phenyl)sulfonyl)amino)propanoate NSC681457

pdb file: 244594.pdb
sdf file: 244594.sdf
directory: 244594


6,8-Methanoisoquinoline, 5,5'-[1,3-phenylenebis(methylene)]bis[5,6,7,8-tetrahydro-7,7-dimethyl-3-(2-pyridinyl)- AIDS-148651 AIDS148651 NSC681462

pdb file: 244599.pdb
sdf file: 244599.sdf
directory: 244599


2-(5-Cyano-1-(dimethylamino)-3-phenyl-2-pyrrolidinylidene)malononitrile AIDS-148822 AIDS148822 NSC681860

pdb file: 244770.pdb
sdf file: 244770.sdf
directory: 244770


9-(Methoxymethyl)-2-(methylthio)-3-phenyl-3,9-dihydro-6H-purin-6-one AIDS-148925 AIDS148925 NSC682244

pdb file: 244873.pdb
sdf file: 244873.sdf
directory: 244873


AIDS-149161 AIDS149161 NSC682934 Phenol, 2,2',2'',2'''-(1,3-phenylenedimethylidyne)tetrakis[4-methyl-

pdb file: 245109.pdb
sdf file: 245109.sdf
directory: 245109


3-Methyl-1-(5-oxo-3-phenyl-1,5-dihydro-4H-1,2,4-triazol-4-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione AIDS-149211 AIDS149211 NSC683293

pdb file: 245159.pdb
sdf file: 245159.sdf
directory: 245159


AIDS-149226 AIDS149226 Ethyl 7-methyl-2,4-dioxo-3-phenyl-1-[4-(4-pyrimidin-2-ylpiperazin-1-yl)butyl]- 1,2,3,4-tetrahydropyrido[2,3-d]pyrimidine-5-carboxylate NSC683340

pdb file: 245174.pdb
sdf file: 245174.sdf
directory: 245174


1-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)-4-methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-ol AIDS-149245 AIDS149245 NSC683379

pdb file: 245193.pdb
sdf file: 245193.sdf
directory: 245193


2-(2,2-Dimethyl-3-phenylpropyl)benzo-1,4-quinone AIDS-149307 AIDS149307 NSC683576

pdb file: 245255.pdb
sdf file: 245255.sdf
directory: 245255


AIDS-149310 AIDS149310 Methyl 2-((2-(2,2-dimethyl-4-phenyl-1,3-oxazolidin-3-yl)propanoyl)amino)-2-methyl-3-phenylpropanoate NSC683585

pdb file: 245258.pdb
sdf file: 245258.sdf
directory: 245258


8-(3,3-Dimethyl-1-triazenyl)-7-(1-hydroxy-2-((1-methyl-3-phenylpropyl)amino)ethyl)-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione AIDS-149337 AIDS149337 NSC683618

pdb file: 245285.pdb
sdf file: 245285.sdf
directory: 245285


3-((2,6-Dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methylhexopyranosyl)-3-O-methylhexopyranosyl)-3-O-methylhexopyranosyl)hexopyranosyl)oxy)-8,14,17-trihydroxy-20-oxopregn-5-en-12-y\tl 3-phenylacrylate AIDS-149566 AIDS149566 NSC684428

pdb file: 245514.pdb
sdf file: 245514.sdf
directory: 245514


3-((2,6-Dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methylhexopyranosyl)-3-O-methylhexopyranosyl)-3-O-methylhexopyranosyl)-3-O-methylhexopyranosyl)oxy)-8,14,17-trihydroxy-20-oxopreg\tn-5-en-12-yl 3-phenylacrylate AIDS-149569 AIDS149569 NSC684431

pdb file: 245517.pdb
sdf file: 245517.sdf
directory: 245517


AIDS-149585 AIDS149585 NSC684448 Spiro[cyclobuta[3,4]pyrrolo[2,1-b]oxazole-6(7H),2'-[1,3]dithiolan]-5(5aH)-one, tetrahydro-7b-methyl-3-phenyl-

pdb file: 245533.pdb
sdf file: 245533.sdf
directory: 245533


1-(5-Hydroxy-3-phenyl-1,2,3.lambda.~5~-oxadiazol-4-yl)-3-(4-methylphenyl)-2(E)-propen-1-one, inner salt AIDS-149609 AIDS149609 NSC684699

pdb file: 245557.pdb
sdf file: 245557.sdf
directory: 245557


1-(5-Hydroxy-3-phenyl-1,2,3.lambda.~5~-oxadiazol-4-yl)-3-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-2(E)-propen-1-one, inner salt AIDS-149610 AIDS149610 NSC684700

pdb file: 245558.pdb
sdf file: 245558.sdf
directory: 245558


1-(Isopropoxy(2-oxo-4-phenyl-7,8-dihydro-2H,6H-1,5-dithiocin-3-yl)methylene)-3-phenyl-2-propenyl acetate AIDS-149770 AIDS149770 NSC685037

pdb file: 245718.pdb
sdf file: 245718.sdf
directory: 245718


2-{(4S,2R,3R,5R)-5-(5-Methyl-2,4-dioxo(1,3-dihydropyrimidinyl))-3-phenylthio-4-(1,1,2,2-tetramethyl-1-silapropoxy)-2-[(1,1,2,2-tetramethyl-1-silapropoxy)methyl]oxolan-3-yl}ethanenitrile AIDS-149786 AIDS149786 NSC685186

pdb file: 245734.pdb
sdf file: 245734.sdf
directory: 245734


AIDS-150042 AIDS150042 Diethyl 2-((4-((3-phenyl-7-(trifluoromethyl)-2-quinoxalinyl)amino)benzoyl)amino)pentanedioate NSC686050

pdb file: 245990.pdb
sdf file: 245990.sdf
directory: 245990


AIDS-150045 AIDS150045 Diethyl 2-((4-((3-phenyl-7-(trifluoromethyl)-2-quinoxalinyl)methoxy)benzoyl)amino)pentanedioate NSC686053

pdb file: 245993.pdb
sdf file: 245993.sdf
directory: 245993


2H-1-Benzopyran-2-one, 3,3',3'',3'''-[1,3-phenylenebis(methylidyne)]tetrakis[4-hydroxy- AIDS-150115 AIDS150115 NSC686393

pdb file: 246063.pdb
sdf file: 246063.sdf
directory: 246063


2-(2-(Hydroxymethyl)-4,5-dimethoxyphenyl)-N-(3-phenylpropyl)acetamide AIDS-150274 AIDS150274 NSC686950

pdb file: 246222.pdb
sdf file: 246222.sdf
directory: 246222


1-Methylene-2-(4-methylphenyl)-3-phenyl-1,2-dihydropyrazino[1,2-a]benzimidazole AIDS-150389 AIDS150389 NSC687520

pdb file: 246337.pdb
sdf file: 246337.sdf
directory: 246337


2-(4-Methoxyphenyl)-1-methylene-3-phenyl-1,2-dihydropyrazino[1,2-a]benzimidazole AIDS-150390 AIDS150390 Methyl 4-(1-methylene-3-phenylpyrazino[1,2-a]benzimidazol-2(1H)-yl)phenyl ether NSC687521

pdb file: 246338.pdb
sdf file: 246338.sdf
directory: 246338


2-(4-Chlorophenyl)-1-methylene-3-phenyl-1,2-dihydropyrazino[1,2-a]benzimidazole AIDS-150391 AIDS150391 NSC687522

pdb file: 246339.pdb
sdf file: 246339.sdf
directory: 246339


2-(4-(Hydroxy(oxido)amino)phenyl)-1-methylene-3-phenyl-1,2-dihydropyrazino[1,2-a]benzimidazole AIDS-150392 AIDS150392 NSC687523

pdb file: 246340.pdb
sdf file: 246340.sdf
directory: 246340


1-(2-Cyano-ethyl)-1-[3-(1,3-diphenyl-ureido)-propyl]-3-phenyl-urea AIDS-150668 AIDS150668 NSC688345

pdb file: 246616.pdb
sdf file: 246616.sdf
directory: 246616


1-(2-Cyano-ethyl)-1-[2-(1,3-diphenyl-ureido)-ethyl]-3-phenyl-urea AIDS-150672 AIDS150672 NSC688349

pdb file: 246620.pdb
sdf file: 246620.sdf
directory: 246620


1-(2-Cyano-ethyl)-1-[2-(1,3-diphenyl-ureido)-cyclohexyl]-3-phenyl-urea AIDS-150679 AIDS150679 NSC688356

pdb file: 246627.pdb
sdf file: 246627.sdf
directory: 246627


1-{2-[1-(2-Cyano-ethyl)-3-phenyl-ureido]-ethyl}-1-[2-(1,3-diphenyl-ureido)-ethyl]-3-phenyl-urea AIDS-150681 AIDS150681 NSC688358

pdb file: 246629.pdb
sdf file: 246629.sdf
directory: 246629


2-((2-(((Ethylanilino)carbonyl)amino)-3-phenylpropanoyl)amino)-N,4-dimethylpentanamide AIDS-150687 AIDS150687 NSC688364

pdb file: 246635.pdb
sdf file: 246635.sdf
directory: 246635


AIDS-150689 AIDS150689 Methyl 2-((2-(((ethylanilino)carbonyl)amino)-3-phenylpropanoyl)amino)-4-methylpentanoate NSC688366

pdb file: 246637.pdb
sdf file: 246637.sdf
directory: 246637


AIDS-150691 AIDS150691 Methyl 2-((2-(((ethylanilino)carbonyl)amino)propanoyl)amino)-3-phenylpropanoate NSC688368

pdb file: 246639.pdb
sdf file: 246639.sdf
directory: 246639


AIDS-150693 AIDS150693 Methyl 6-benzyl-9-sec-butyl-12-isobutyl-4,7,10-trioxo-3-phenyl-3,5,8,11-tetraazatridecan-13-oate NSC688370

pdb file: 246641.pdb
sdf file: 246641.sdf
directory: 246641


AIDS-150694 AIDS150694 Methyl 6-isopropyl-12-methyl-9-((methylthio)methyl)-4,7,10-trioxo-3-phenyl-3,5,8,11-tetraazatridecan-13-oate NSC688371

pdb file: 246642.pdb
sdf file: 246642.sdf
directory: 246642


AIDS-150695 AIDS150695 Methyl 2-((2-(((ethylanilino)carbothioyl)amino)-3-phenylpropanoyl)amino)-4-methylpentanoate NSC688372

pdb file: 246643.pdb
sdf file: 246643.sdf
directory: 246643


7,8-Dimethyl-3-phenyl-3,4-dihydro-9H-thieno[2',3':4,5]pyrimido[2,1-f][1,2,4]triazin-9-one AIDS-150708 AIDS150708 NSC688503

pdb file: 246656.pdb
sdf file: 246656.sdf
directory: 246656


AIDS-150765 AIDS150765 Diethyl 2-((4-((3-phenyl-2-quinoxalinyl)oxy)benzoyl)amino)pentanedioate NSC688814

pdb file: 246713.pdb
sdf file: 246713.sdf
directory: 246713


AIDS-150767 AIDS150767 Diethyl 2-((4-((3-phenyl-6-(trifluoromethyl)-2-quinoxalinyl)oxy)benzoyl)amino)pentanedioate NSC688816

pdb file: 246715.pdb
sdf file: 246715.sdf
directory: 246715


AIDS-150768 AIDS150768 N-(4-((3-Phenyl-7-(trifluoromethyl)-2-quinoxalinyl)methoxy)benzoyl)glutamic acid NSC688817

pdb file: 246716.pdb
sdf file: 246716.sdf
directory: 246716


AIDS-151010 AIDS151010 Methyl 2-((4-(((((3-((((benzylamino)carbothioyl)amino)methyl)benzyl)amino)carbothioyl)amino)methyl)benzoyl)amino)-3-phenylpropanoate NSC690011

pdb file: 246957.pdb
sdf file: 246957.sdf
directory: 246957


2-((2-Aminoethyl)thio)-3-phenyl-4(3H)-quinazolinone AIDS-151237 AIDS151237 NSC691075

pdb file: 247184.pdb
sdf file: 247184.sdf
directory: 247184


6,7-Di-1-adamantyl-6,7-dimethyl-3-phenyl-1,3,5-triazabicyclo[3.2.0]heptane-2,4-dione AIDS-151275 AIDS151275 NSC691117

pdb file: 247222.pdb
sdf file: 247222.sdf
directory: 247222


6-(2-Ethoxyphenyl)-3-phenyl-6,7-dihydro-5H-[1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,5]thiadiazine AIDS-151315 AIDS151315 Ethyl 2-(3-phenyl-5H-[1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,5]thiadiazin-6(7H)-yl)phenyl ether NSC691254

pdb file: 247262.pdb
sdf file: 247262.sdf
directory: 247262


4-(6-(1H-Indol-3-yl)-3-phenyl-7,8-dihydro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-8-yl)-5-methyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one AIDS-151435 AIDS151435 NSC691836

pdb file: 247382.pdb
sdf file: 247382.sdf
directory: 247382


3-Cyano-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-N-(2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl)-N-methyl-3-phenylpropanamide AIDS-151745 AIDS151745 NSC693226

pdb file: 247692.pdb
sdf file: 247692.sdf
directory: 247692


4-((3-Phenyl-7-(trifluoromethyl)-2-quinoxalinyl)methoxy)benzonitrile AIDS-151833 AIDS151833 NSC693769

pdb file: 247780.pdb
sdf file: 247780.sdf
directory: 247780


3-((4-Fluorophenoxy)methyl)-2-phenyl-6-(trifluoromethyl)quinoxaline 4-Fluorophenyl (3-phenyl-7-(trifluoromethyl)-2-quinoxalinyl)methyl ether AIDS-151840 AIDS151840 NSC693776

pdb file: 247787.pdb
sdf file: 247787.sdf
directory: 247787


6,7-Dimethyl-3-phenyl-4H-furo[3,2-b][1,4]thiazine-2-carbonitrile 1,1-dioxide AIDS-151850 AIDS151850 NSC693807

pdb file: 247797.pdb
sdf file: 247797.sdf
directory: 247797


6,7-Dimethyl-3-phenyl-3,4-dihydro-2H-furo[3,2-b][1,4]thiazine-2-carbonitrile 1,1-dioxide AIDS-151855 AIDS151855 NSC693812

pdb file: 247802.pdb
sdf file: 247802.sdf
directory: 247802


5-(2-(4-Chlorophenyl)ethyl)-6,7-dimethyl-3-phenyl-2,3,4,5-tetrahydropyrrolo[3,2-b][1,4]thiazine-2-carbonitrile 1,1-dioxide AIDS-151856 AIDS151856 NSC693813

pdb file: 247803.pdb
sdf file: 247803.sdf
directory: 247803


AIDS-151955 AIDS151955 N'-(2-Bromo-3-phenyl-2-propenylidene)-2-((4-(2-(2-(2-bromo-3-phenyl-2-propenylidene)hydrazino)-2-oxoethoxy)-6-methyl-2-pyrimidinyl)thio)acetohydrazide NSC694238

pdb file: 247902.pdb
sdf file: 247902.sdf
directory: 247902


AIDS-151969 AIDS151969 Diethyl 2-((4-((8-amino-3-phenyl-6-(trifluoromethyl)-2-quinoxalinyl)oxy)benzoyl)amino)pentanedioate NSC694342

pdb file: 247916.pdb
sdf file: 247916.sdf
directory: 247916


6-(Hydroxy(oxido)amino)-7-methyl-3-phenyl-9H-10.lambda.~5~-[1,2,3]triazolo[1,2-a][1,2,3]benzotriazole AIDS-152000 AIDS152000 NSC694560

pdb file: 247947.pdb
sdf file: 247947.sdf
directory: 247947


2-(((Diethylamino)carbonyl)amino)-N-methyl-3-phenylpropanamide AIDS-152067 AIDS152067 NSC694854

pdb file: 248014.pdb
sdf file: 248014.sdf
directory: 248014


1-(2-Cyano-ethyl)-3-phenyl-1-[3-(triphenyl-ureido)-propyl]-urea AIDS-152071 AIDS152071 NSC694858

pdb file: 248018.pdb
sdf file: 248018.sdf
directory: 248018


1-(2-Amino-ethyl)-1-[2-(1,3-diphenyl-ureido)-ethyl]-3-phenyl-urea AIDS-152086 AIDS152086 NSC694873

pdb file: 248033.pdb
sdf file: 248033.sdf
directory: 248033


1-[2-(2-Cyano-ethylamino)-ethyl]-1-[2-(1,3-diphenyl-ureido)-ethyl]-3-phenyl-urea AIDS-152087 AIDS152087 NSC694874

pdb file: 248034.pdb
sdf file: 248034.sdf
directory: 248034


AIDS-152090 AIDS152090 Methyl 2-(((4,7-bis(((1-benzyl-2-methoxy-2-oxoethyl)amino)carbonyl)-1,4,7-triazonan-1-yl)carbonyl)amino)-3-phenylpropanoate NSC694877

pdb file: 248037.pdb
sdf file: 248037.sdf
directory: 248037


AIDS-152091 AIDS152091 Methyl 2-(((5,9-bis(((1-benzyl-2-methoxy-2-oxoethyl)amino)carbonyl)-1,5,9-triazacyclododecan-1-yl)carbonyl)amino)-3-phenylpropanoate NSC694878

pdb file: 248038.pdb
sdf file: 248038.sdf
directory: 248038


AIDS-152125 AIDS152125 Ethyl 3-phenyl-6-(tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)-2,4-hexadienoate NSC694963

pdb file: 248072.pdb
sdf file: 248072.sdf
directory: 248072


AIDS-152309 AIDS152309 Methyl 2-methyl-5-oxo-4-(3-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)-4,5-dihydro-1H-indeno[1,2-b]pyridine-3-carboxylate NSC695642

pdb file: 248256.pdb
sdf file: 248256.sdf
directory: 248256


1-Phenyl-3-(2-hydroxyethyl)thiourea 102-12-5 2-Hydroxyethyl phenyl thiourea N-Phenyl-N'-.beta.-hydroxyethylthiourea NSC90821 Thiourea, N-(2-hydroxyethyl)-N'-phenyl- Urea, 1-(2-hydroxyethyl)-3-phenyl-2-thio- WLN: SUYMR & M2Q

pdb file: 376897.pdb
sdf file: 376897.sdf
directory: 376897


13908-97-9 NSC93173 Urea, 1-(2-fluoroethyl)-1-nitroso-3-phenyl-

pdb file: 378414.pdb
sdf file: 378414.sdf
directory: 378414


.alpha.-Ethyl-.alpha.-phenylglutarimide .alpha.-Phenyl-.alpha.-ethylglutaric acid imide .alpha.-Phenyl-.alpha.-ethylglutarimide 2,6-Piperidinedione, 3-ethyl-3-phenyl- 2-Ethyl-2-phenylglutarimide 2-Phenyl-2-ethylglutaric acid imide 3-Ethyl-3-phenyl-2,6-diketopiperidine 3-Ethyl-3-phenyl-2,6-dioxopiperidine 3-Ethyl-3-phenyl-2,6-piperidinedione 3-Phenyl-3-ethyl-2,6-diketopiperidine 3-Phenyl-3-ethyl-2,6-dioxopiperidine 77-21-4 Alfimid CC 11511 Doriden Doriden-Sed Elrodorm GLUTETHIMIDE Gimid Glimid Glutarimide, 2-ethyl-2-phenyl- Glutathimid Glutethimid Glutetimid Glutetimide Gluthetimide NSC95239 Noxiron Noxyron Ondasil Rigenox Sarodormin WLN: T6VMVTJ D2 DR

pdb file: 400159.pdb
sdf file: 400159.sdf
directory: 400159


4-Imidazolidinone, 5-(hydroxymethyl)-5-methyl-3-phenyl-2-thioxo- 66256-34-6 NSC96402

pdb file: 400794.pdb
sdf file: 400794.sdf
directory: 400794


4-Imidazolidinone, 5-(1-methylpropyl)-3-phenyl-2-thioxo- 5066-94-4 NSC96423

pdb file: 400812.pdb
sdf file: 400812.sdf
directory: 400812


2-Thio-5-isobutyl-3-phenylhydantoin 4-Imidazolidinone, 5-(2-methylpropyl)-3-phenyl-2-thioxo- 4399-40-0 Hydantoin, 5-isobutyl-3-phenyl-2-thio- Leucine 3-phenyl-2-thiohydantoin Leucine, 3-phenyl-2-thiohydantoin NSC96424

pdb file: 400813.pdb
sdf file: 400813.sdf
directory: 400813


2-Thio-3-phenyl-5-(p-hydroxybenzyl)hydantoin 3-Phenyl-5-(p-hydroxybenzyl)-2-thiohydantoin 4-Imidazolidinone, 5-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-3-phenyl-2-thioxo- 4332-95-0 5-[(4-Hydroxyphenyl)methyl]-3-phenyl-2-thioxo-4-imidazolidinone Hydantoin, 5-(p-hydroxybenzyl)-3-phenyl-2-thio- NSC96434 Throsine, 3-phenyl-2-thiohydantoin Tyrosine phenylthiohydantoin Tyrosine, 3-phenyl-2-thiohydantoin

pdb file: 400822.pdb
sdf file: 400822.sdf
directory: 400822


4-Imidazolidinone, 5-(1H-indol-3-ylmethyl)-3-phenyl-2-thioxo- 5789-24-2 NSC96436

pdb file: 400824.pdb
sdf file: 400824.sdf
directory: 400824


4-Imidazolidinone, 5,5'-[dithiobis(methylene)]bis[3-phenyl-2-thioxo- 6050-94-8 NSC96437

pdb file: 400825.pdb
sdf file: 400825.sdf
directory: 400825


1196-58-3 3-Phenylpentane Benzene, (1-ethylpropyl)- NSC98354

pdb file: 402336.pdb
sdf file: 402336.sdf
directory: 402336


15093-41-1 N-Phenyl-N'-(.alpha.-methylbenzyl)thiourea NSC99143 Thiourea, N-phenyl-N'-(1-phenylethyl)- Urea, 1-(.alpha.-methylbenzyl)-3-phenyl-2-thio-

pdb file: 402939.pdb
sdf file: 402939.sdf
directory: 402939


15093-48-8 NSC99807 Thiourea, N,N-bis(2-methylpropyl)-N'-phenyl- Urea, 1,1-diisobutyl-3-phenyl-2-thio-

pdb file: 403441.pdb
sdf file: 403441.sdf
directory: 403441


20993-60-6 Aziridine, 2-methyl-3-phenyl-, trans- NSC101290 trans-2-Methyl-3-phenylaziridine

pdb file: 404332.pdb
sdf file: 404332.sdf
directory: 404332


1-[2-(Diethylamino)ethyl]-3-phenyl-2-thiourea 889-28-1 NSC105694 Thiourea, N-[2-(diethylamino)ethyl]-N'-phenyl- Urea, 1-[2-(diethylamino)ethyl]-3-phenyl-2-thio- WLN: SUYMR&M2N2&2

pdb file: 406201.pdb
sdf file: 406201.sdf
directory: 406201


1-[2-(4-Morpholino)ethyl]-3-phenyl-2-thiourea 57723-02-1 NSC105695 Thiourea, N-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-N'-phenyl- Urea, 1-[2-(4-morpholino)ethyl]-3-phenyl-2-thio- WLN: T6N DOTJ A2MYUS&MR

pdb file: 406202.pdb
sdf file: 406202.sdf
directory: 406202


2-Benzyl-3-phenylpropanoic acid 618-68-8 Benzenepropanoic acid, .alpha.-(phenylmethyl)- Dibenzylacetic acid Hydrocinnamic acid, .alpha.-benzyl- NSC109102

pdb file: 408345.pdb
sdf file: 408345.sdf
directory: 408345


3H-Pyrazol-3-one, 2,4-dihydro-5-phenyl-4-(phenylmethyl)- 4-Benzyl-3-phenyl-5-pyrazolone 40115-65-9 NSC109909

pdb file: 408959.pdb
sdf file: 408959.sdf
directory: 408959


13734-34-4 Alanine, N-carboxy-3-phenyl-, N-tert-butyl ester, L- Boc-phenylalanine L-Phenylalanine, N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]- N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-phenylalanine N-(tert-Butoxycarbonyl)phenylalanine N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-N-L-phenylalanine N-t-Butyloxycarbonyl-L-phenylalanine N-tert-Butyloxycarbonyl-L-phenylalanine NSC111172

pdb file: 409477.pdb
sdf file: 409477.sdf
directory: 409477


2-Methyl-3-phenylbutane 2-Phenyl-3-methylbutane 3-Methyl-2-phenylbutane 4481-30-5 Benzene, (1,2-dimethylpropyl)- Butane, 2-methyl-3-phenyl- NSC112995

pdb file: 410416.pdb
sdf file: 410416.sdf
directory: 410416


2-tert-Butyl-3-phenyloxaziridine 7731-34-2 NSC114281 Oxaziridine, 2-(1,1-dimethylethyl)-3-phenyl-

pdb file: 410936.pdb
sdf file: 410936.sdf
directory: 410936


.alpha.-Methylbenzenepropanamine 1-Methyl-3-phenylpropylamine 1-Phenyl-3-aminobutane 22374-89-6 3-Amino-1-phenylbutane 4-Phenyl-2-aminobutane Benzenepropanamine, .alpha.-methyl- NSC115524 Propylamine, 1-methyl-3-phenyl-

pdb file: 411677.pdb
sdf file: 411677.sdf
directory: 411677


4-Imidazolidinone, 5-(hydroxymethyl)-3-phenyl-2-thioxo- 5789-22-0 NSC116496

pdb file: 412340.pdb
sdf file: 412340.sdf
directory: 412340


4-Imidazolidinone, 5-(1-hydroxyethyl)-3-phenyl-2-thioxo- 5789-21-9 NSC116497

pdb file: 412341.pdb
sdf file: 412341.sdf
directory: 412341


33069-62-4 7,11-Methano-5H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxete,benzenepropanoic acid deriv. Benzenepropanoic acid, .beta.-(benzoylamino)- .alpha.-hydroxy-, 6,12b-bis(acetyl oxy)-12-(benzoyloxy)- 2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b,- dodecahydro-4,11- dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo- 7,11-methano- 1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, [2aR- [2a.alpha.,4.beta.,4a.beta.,6.beta.,9.alpha.(alpha. R*,.beta.S*),11.alpha.,12.alpha.,12a.alpha.,12b.alpha.]]- NSC125973 PACLITAXEL Tax-11-en-9-one, 5.beta.,20-epoxy-1,2.alpha.,4,7.beta., 10.beta.,13.alpha.- hexahydroxy-, 4,10-diacetate 2- benzoate,13-ester with (2R,3S)-N-benzoyl-3-phenylisoserine Taxol.RTM. (Registered Trademark)

pdb file: 418145.pdb
sdf file: 418145.sdf
directory: 418145


2021-28-5 Benzenepropanoic acid, ethyl ester Ethyl 3-phenylpropanoate Ethyl 3-phenylpropionate Ethyl dihydrocinnamate Ethyl hydrocinnamate Hydrocinnamic acid, ethyl ester NSC126040

pdb file: 418163.pdb
sdf file: 418163.sdf
directory: 418163


1-(2-Methylcyclohexyl)-3-phenylurea 1-(2-Methylcycohexyl)-3-phenylurea 1982-49-6 Du pont herbicide 1,318 H 1318 N-Phenyl-N'-(2-methylcyclohexyl)urea NSC131951 Siduron Trey Tupersan Urea, 1-(2-methylcyclohexyl)-3-phenyl- Urea, N-(2-methylcyclohexyl)-N'-phenyl- WLN: L6TJ AMVMR& B1

pdb file: 421700.pdb
sdf file: 421700.sdf
directory: 421700


1132-44-1 Acetamide, N-[(phenylamino)thioxomethyl]- NSC131967 Urea, 1-acetyl-3-phenyl-2-thio-

pdb file: 421716.pdb
sdf file: 421716.sdf
directory: 421716


1,1-Diethyl-3-phenylthiourea 7442-11-7 Diethylphenylthiourea NSC131971 Thiourea, N,N-diethyl-N'-phenyl- Urea, 1,1-diethyl-3-phenyl-2-thio- WLN: SUYMR&N2&2

pdb file: 421720.pdb
sdf file: 421720.sdf
directory: 421720


15093-53-5 NSC131978 Thiourea, N'-phenyl-N,N-bis(phenylmethyl)- Urea, 1,1-dibenzyl-3-phenyl-2-thio-

pdb file: 421727.pdb
sdf file: 421727.sdf
directory: 421727


15093-36-4 N-Phenyl-N'-isopropylthiourea NSC131983 Thiourea, N-(1-methylethyl)-N'-phenyl- Urea, 1-isopropyl-3-phenyl-2-thio-

pdb file: 421732.pdb
sdf file: 421732.sdf
directory: 421732


16275-53-9 N-Phenyl-N'-isobutylthiourea NSC131984 Thiourea, N-(2-methylpropyl)-N'-phenyl- Urea, 1-isobutyl-3-phenyl-2-thio-

pdb file: 421733.pdb
sdf file: 421733.sdf
directory: 421733


14327-04-9 NSC131985 Thiourea, N-(1,1-dimethylethyl)-N'-phenyl- Urea, 1-tert-butyl-3-phenyl-2-thio-

pdb file: 421734.pdb
sdf file: 421734.sdf
directory: 421734


15093-37-5 NSC131986 Thiourea, N-(1-methylpropyl)-N'-phenyl- Urea, 1-sec-butyl-3-phenyl-2-thio-

pdb file: 421735.pdb
sdf file: 421735.sdf
directory: 421735


15093-42-2 NSC131989 Thiourea, N-phenyl-N'-(2-phenylethyl)- Urea, 1-phenethyl-3-phenyl-2-thio-

pdb file: 421738.pdb
sdf file: 421738.sdf
directory: 421738


7318-33-4 Benzenesulfonic acid, 4-methyl-, (3-phenyl-2-propenylidene)hydrazide Cinnamaldehyde tosylhydrazone Cinnamaldehyde, (p-tolylsulfonyl)hydrazone NSC131995 p-Toluenesulfonic acid, cinnamylidenehydrazide

pdb file: 421743.pdb
sdf file: 421743.sdf
directory: 421743


1-Propene-1,3-dione, 3-phenyl-, 1-(dimethyl mercaptole) 13636-88-9 2-Propen-1-one, 3,3-bis(methylthio)-1-phenyl- NSC133270

pdb file: 422353.pdb
sdf file: 422353.sdf
directory: 422353


1H-Indole, 2-methyl-3-phenyl- 2-Methyl-3-phenylindole 4757-69-1 Indole, 2-methyl-3-phenyl- NSC135866

pdb file: 424033.pdb
sdf file: 424033.sdf
directory: 424033


1-Methyl-3-phenyltriazene 1-Phenyl-3-monomethyl-triazene 1-Phenyl-3-monomethyltriazene 1-Triazene, 1-methyl-3-phenyl- 16033-21-9 3-Methyl-1-phenyltriazene 3-Methyl-1-phenyltriazine Methylphenyltriazene NSC136056 PMMT PMT Phenylmonomethyltriazene Triazene, 1-methyl-3-phenyl- Triazene, 3-methyl-1-phenyl- Triazene, 3-monomethyl-1-phenyl- WLN: 1MNUNR

pdb file: 424199.pdb
sdf file: 424199.sdf
directory: 424199


21600-45-3 3-Methyl-3-(2-hydroxyethyl)-1-phenyltriazene Ethanol, 2-(1-methyl-3-phenyl-2-triazeno)- Ethanol, 2-(1-methyl-3-phenyl-2-triazenyl)- NSC136062

pdb file: 424205.pdb
sdf file: 424205.sdf
directory: 424205


2-Propenamide, N-[2-(1-.beta.-D-glucopyranosyl-1H-imidazol-4-yl)ethyl]-N-methyl-3-phenyl-, (E)- 5853-02-1 CASIMIROEDINE Casimiroedin Cassimiroedine Cinnamamide, N-[2-(1-.beta.-D-glucopyranosylimidazol-4-yl)ethyl]-N-methyl- NSC140860

pdb file: 426730.pdb
sdf file: 426730.sdf
directory: 426730


2-Propenamide, N-(2-hydroxyethyl)-N-methyl-3-phenyl- 30687-16-2 Cinnamamide, N-(2-hydroxyethyl)-N-methyl- HYDROXYETHYL-N-METHYLCINNAMIDE NSC142214

pdb file: 427468.pdb
sdf file: 427468.sdf
directory: 427468


1,3-Benzenediamine, 2-methyl- 2,6-Diamino-1-methylbenzene 2,6-Diaminotoluene 2,6-Toluenediamine 2,6-Toluylenediamine 2,6-Tolylenediamine 2-Methyl-1,3-benzenediamine 2-Methyl-1,3-phenylenediamine 2-Methyl-m-phenylenediamine 823-40-5 NSC147490 Toluene-2,6-diamine

pdb file: 429835.pdb
sdf file: 429835.sdf
directory: 429835


1197-33-7 2-Methyl-3-phenyl-2-propenenitrile 2-Propenenitrile, 2-methyl-3-phenyl- NSC149652

pdb file: 430973.pdb
sdf file: 430973.sdf
directory: 430973


6372-29-8 Ketone, 1-cyclohexyl-3-phenyl-2-aziridinyl p-tolyl, trans- Methanone, (1-cyclohexyl-3-phenyl-2-aziridinyl)(4-methylphenyl)-, trans- NSC150189

pdb file: 431399.pdb
sdf file: 431399.sdf
directory: 431399


6476-39-7 Ketone, 1-cyclohexyl-3-phenyl-2-aziridinyl p-tolyl, cis- Methanone, (1-cyclohexyl-3-phenyl-2-aziridinyl)(4-methylphenyl)-, cis- NSC150280

pdb file: 431476.pdb
sdf file: 431476.sdf
directory: 431476


2-Oxazolidinone, 3-phenyl-5-[(2-propynyloxy)methyl]- 23598-54-1 NSC154295

pdb file: 433301.pdb
sdf file: 433301.sdf
directory: 433301


35053-73-7 Isoxazolo[5,4-d]pyrimidine-4,6(5H,7H)-dione, 3a,7a-dihydro-5-methyl-3-phenyl-, cis- NSC156119

pdb file: 434079.pdb
sdf file: 434079.sdf
directory: 434079


35053-71-5 4-Isoxazolecarboxamide, 4,5-dihydro-N-methyl-5-[[(methylamino)carbonyl]amino]-3-phenyl-, cis- NSC156121

pdb file: 434081.pdb
sdf file: 434081.sdf
directory: 434081


2-Propenoic acid, 2-cyano-3-phenyl-, methyl ester 3695-84-9 Cinnamic acid, .alpha.-cyano-, methyl ester Methyl .alpha.-cyanocinnamate Methyl benzalcynaoacetate NSC163367

pdb file: 438220.pdb
sdf file: 438220.sdf
directory: 438220


2-Pentanone, 5-phenyl- 2235-83-8 5-Phenyl-2-pentanone Methyl 3-phenylpropyl ketone NSC167086

pdb file: 440718.pdb
sdf file: 440718.sdf
directory: 440718


1,2,4-Oxadiazole, 5-methyl-3-phenyl- 1198-98-7 NSC167113

pdb file: 440738.pdb
sdf file: 440738.sdf
directory: 440738


16112-19-9 3-Phenyl-5-p-tolylisoxazole Isoxazole, 3-phenyl-5-p-tolyl- Isoxazole, 5-(4-methylphenyl)-3-phenyl- NSC167130

pdb file: 440755.pdb
sdf file: 440755.sdf
directory: 440755


6372-57-2 Ketone, 1-benzyl-3-phenyl-2-aziridinyl phenyl, cis- Methanone, phenyl[3-phenyl-1-(phenylmethyl)-2-aziridinyl]-, cis- NSC167157

pdb file: 440780.pdb
sdf file: 440780.sdf
directory: 440780


6476-12-6 Ketone, 1-benzyl-3-phenyl-2-aziridinyl phenyl, trans- Methanone, phenyl[3-phenyl-1-(phenylmethyl)-2-aziridinyl]-, trans- NSC167332 WLN: T3NTJ AR BR& FV1R -T

pdb file: 440928.pdb
sdf file: 440928.sdf
directory: 440928


1886-38-0 2-Azetidinone, 3-ethyl-1-methyl-3-phenyl- 2-Azetidinone, 3-ethyl-N-methyl-3-phenyl- 3-Ethyl-1-methyl-3-phenyl-2-azetidinone 3-Etil-3-metil-2-azetidinone L 1743 N-Methyl-3-phenyl-3-ethyl-2-azetidinone NSC169419 WLN: T4NVTJ A1 C2 CR

pdb file: 442217.pdb
sdf file: 442217.sdf
directory: 442217


1H-1,2,4-Triazole, 1-methyl-5-nitro-3-phenyl- 33425-36-4 NSC169547

pdb file: 442313.pdb
sdf file: 442313.sdf
directory: 442313


2,5-Pyrrolidinedione, 4-ethyl-3-methyl-3-phenyl- 3-Ethyl-2-methyl-2-phenylsuccinimide 60-45-7 CI 419 CI-419 Fenimid Fenimide NSC172121 PM 1807 Succinimide, 3-ethyl-2-methyl-2-phenyl-

pdb file: 443962.pdb
sdf file: 443962.sdf
directory: 443962


57718-03-3 Carbamic acid, (4-methyl-1,3-phenylene)bis-, bis[2-(dimethylamino)ethyl] ester NSC172792 Toluene-2,4-diisocyanate adduct of dimethylethanolamine

pdb file: 444270.pdb
sdf file: 444270.sdf
directory: 444270


2-Propen-1-one, 1-(2,2-dimethyl-3-nitrocyclopropyl)-3-phenyl- NSC174001

pdb file: 444765.pdb
sdf file: 444765.sdf
directory: 444765


2-Propen-1-one, 1-(4-methylphenyl)-3-phenyl- 4'-Methyl-3-phenylacrylophenone 4'-Methylchalcone 4224-96-8 Chalcone, 4'-methyl- NSC178895 p-Tolyl styryl ketone

pdb file: 446576.pdb
sdf file: 446576.sdf
directory: 446576


21600-45-3 3-Methyl-3-(2-hydroxyethyl)-1-phenyltriazene Ethanol, 2-(1-methyl-3-phenyl-2-triazeno)- Ethanol, 2-(1-methyl-3-phenyl-2-triazenyl)- NSC180039

pdb file: 447070.pdb
sdf file: 447070.sdf
directory: 447070


.beta.-Phenylisovaleric acid 1010-48-6 3-Phenylisopentanoic acid Benzenepropanoic acid, .beta.,.beta.-dimethyl- Hydrocinnamic acid, .beta.,.beta.-dimethyl- NSC200697

pdb file: 450488.pdb
sdf file: 450488.sdf
directory: 450488


(R)N-(5-Chloro-3,4-dihydro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-1H-2-benzopyran-7-yl)phenylalanine 303-47-9 Alanine, N-[(5-chloro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-7-isochromanyl)carbonyl]-3-phenyl-, (-)- Antibiotic 9663 L-Phenylalanine, N-[(5-chloro-3,4-dihydro-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-1H-2-benzopyran-7-yl)carbonyl]-, (R)- NSC201422 Ochratoxin A WLN: T66 BVOT & J D1 GG IVMYVQ1R & JQ

pdb file: 450613.pdb
sdf file: 450613.sdf
directory: 450613


1-Aziridinecarboxamide, N,N'-(4-methyl-1,3-phenylene)bis[2-methyl- 21384-05-4 NSC203896

pdb file: 452332.pdb
sdf file: 452332.sdf
directory: 452332


2-Butenamide, 2-methyl-3-phenyl-N-2-propenyl-, (E)- 56604-91-2 NSC304463

pdb file: 453511.pdb
sdf file: 453511.sdf
directory: 453511


2-Butenamide, 2-methyl-3-phenyl-N-2-propenyl-, (Z)- 56605-05-1 NSC304464

pdb file: 453512.pdb
sdf file: 453512.sdf
directory: 453512


13636-68-5 2-Propene(dithioic) acid, 3-hydroxy-3-phenyl-, methyl ester Cinnamic acid, .beta.-hydroxydithio-, methyl ester NSC304619

pdb file: 453558.pdb
sdf file: 453558.sdf
directory: 453558


81226-84-8 Hydrazinecarbothioamide, 2-(1-methyl-3-phenyl-2-propenylidene)-, (?,E)- NSC306890

pdb file: 454258.pdb
sdf file: 454258.sdf
directory: 454258


1804-04-2 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 6-methyl-3-phenyl- 4-Methyl-1-phenyluracil 6-Methyl-3-phenyluracil NSC310277 Uracil, 6-methyl-3-phenyl-

pdb file: 455093.pdb
sdf file: 455093.sdf
directory: 455093


Benzenamine, N-(1-methyl-3-phenyl-2-propenylidene)- Benzenamine, N-(1-methyl-3-phenyl-2-propenylidene)-, (E,?)- NSC320238

pdb file: 457063.pdb
sdf file: 457063.sdf
directory: 457063


1H-Cyclopenta[b]benzofuran-2-carboxamide, 2,3,3a,8b-tetrahydro-1,8b-dihydroxy-6,8-dimethoxy- 3a-(4-methoxyphenyl)-N,N-dimethyl-3-phenyl-, [1R-(1.alpha.,2.alpha.,3.beta.,3a.beta.,8b.beta.)]- 1H-Cyclopenta[b]benzofuran-2-carboxamide, 2,3,3a,8b-tetrahydro-1,8b-dihydroxy-6,8-dimethoxy- 3a-(4-methoxyphenyl)-N,N-dimethyl-3-phenyl-,(1R,2R,3S,3aR,8bS)- 84573-16-0 B603847K064 NSC326408 Rocaglamide Rocaglamide (FR AGLAIA ELLIPTIFOLIA)

pdb file: 458129.pdb
sdf file: 458129.sdf
directory: 458129


.beta.-D-Glucopyranose, 2-O-(3-O-acetyl-6-deoxy-.beta.-D-glucopyranosyl)-6-deoxy-, 3-acetate 1-[decahydro-5''-methyl-4''-[(1-oxo-3-phenyl-2- propenyl)oxy]dispiro[oxirane-2,3'(2'H)-benzofuran-2',2''- [2H]pyran]-6'-carboxylate] [2'S-[2'.alpha.[4''R*(E),5''S*] 3'.beta.,3'a.alpha.,6'.alpha.,7'a.alpha.]]- 63166-73-4 NSC328426 PHYLLANTHOSIDE

pdb file: 458651.pdb
sdf file: 458651.sdf
directory: 458651


(5-AMINO-1,2-DIHYDRO-3-PHENYLPYRIDO[3,4-B]PYRAZIN-7-YL)CARBAMIC ACID, ETHYL ESTER 82585-91-9 Carbamic acid, (5-amino-1,2-dihydro-3-phenylpyrido[3,4-b]pyrazin-7-yl)-, ethyl ester NSC330770

pdb file: 459104.pdb
sdf file: 459104.sdf
directory: 459104


2-(3-Phenylcoumarin-7-ylamino)-4-chloro-6-diethylamino-s-triazine 2H-1-Benzopyran-2-one, 7-[[4-chloro-6-(diethylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-3-phenyl- 5516-22-3 Coumarin, 7-[[4-chloro-6-(diethylamino)-s-triazin-2-yl]amino]-3-phenyl- NSC338963

pdb file: 460992.pdb
sdf file: 460992.sdf
directory: 460992


87607-29-2 Carbamic acid, (5-amino-3-phenyl-2H-pyrido[4,3-b]-1,4-oxazin-7-yl)-, ethyl ester Carbamic acid, (5-amino-3-phenyl-2H-pyrido[4,5-b]-1,4-oxazin-7-yl)-, ethyl ester NSC344270

pdb file: 462180.pdb
sdf file: 462180.sdf
directory: 462180


NSC356202 Stannane, bis(2-amino-1-oxo-3-phenylpropoxy)diethyl-, [S-(R*,R*)]-

pdb file: 464639.pdb
sdf file: 464639.sdf
directory: 464639


1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-3-carboximidamide, 4,5-dihydro-4-oxo-1-.beta.-D-ribofuranosyl-, monohydrochloride Benzoic acid, (1-methyl-3-phenyl-2-propenylidene)hydrazide, (?,E)- NSC362864

pdb file: 465961.pdb
sdf file: 465961.sdf
directory: 465961


2H-Imidazo[4,5-b]quinoxalin-2-one, 1-(3-chlorophenyl)-1,3-dihydro-6-methyl-3-phenyl- NSC363994

pdb file: 466273.pdb
sdf file: 466273.sdf
directory: 466273


2H-Imidazo[4,5-b]quinoxalin-2-one, 1-(3-bromophenyl)-1,3-dihydro-6-methyl-3-phenyl- NSC363995

pdb file: 466274.pdb
sdf file: 466274.sdf
directory: 466274


2H-Imidazo[4,5-b]quinoxalin-2-one, 1-(4-acetylphenyl)-1,3-dihydro-6-methyl-3-phenyl- NSC363996

pdb file: 466275.pdb
sdf file: 466275.sdf
directory: 466275


NSC369936 Phosphorodiamidic acid, N,N-bis(2-chloroethyl)-, (2-benzoyl)ethyl ester Phosphorodiamidic acid, N,N-bis(2-chloroethyl)-, 3-oxo-3-phenylpropyl ester

pdb file: 467454.pdb
sdf file: 467454.sdf
directory: 467454


Carbamic acid, (5-amino-1,2-dihydro-2-methyl-3-phenylpyrido[3,4-b]pyrazin-7-yl)-, ethyl ester, mono(2-hydroxyethanesulfonate) NSC370147

pdb file: 467480.pdb
sdf file: 467480.sdf
directory: 467480


83269-20-9 Carbamic acid, 6-amino-4-[[2-[3-(hydroxyimino)-3-phenyl] propyl]amino]-5-nitro-2-pyridinyl-, ethyl ester NSC370174

pdb file: 467499.pdb
sdf file: 467499.sdf
directory: 467499


NSC375293 Phosphodiamidic acid, N,N'-bis(2-chloroethyl)-, 3-oxo-3-phenylpropyl ester Phosphorodiamidic acid, N,N'-bis(2-chloroethyl)-, 3-oxo-3-phenylpropyl ester

pdb file: 469224.pdb
sdf file: 469224.sdf
directory: 469224


.alpha.-Methylcinnamic acid 1199-77-5 2-Propenoic acid, 2-methyl-3-phenyl- Cinnamic acid, .alpha.-methyl- NSC401113

pdb file: 472087.pdb
sdf file: 472087.sdf
directory: 472087


2,3-Epoxy-3-phenylbutyramide 24446-48-8 Butyramide, 2,3-epoxy-3-phenyl- Hydrocinnamamide, .alpha.,.beta.-epoxy-.beta.-methyl- NSC402042

pdb file: 472846.pdb
sdf file: 472846.sdf
directory: 472846


2-Propenoic acid, 3-[(4-methylphenyl)thio]-3-phenyl-, (E)- 34874-99-2 NSC403309

pdb file: 473721.pdb
sdf file: 473721.sdf
directory: 473721


122-67-8 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, 2-methylpropyl ester Cinnamic acid, isobutyl ester Isobutyl cinnamate Labdanol NSC404181 WLN: 1Y1&1OV1U1R

pdb file: 474413.pdb
sdf file: 474413.sdf
directory: 474413


.beta.-Phenylpropionic acid methyl ester 103-25-3 Benzenepropanoic acid, methyl ester Hydrocinnamic acid, methyl ester Methyl .beta.-phenylpropionate Methyl 3-phenylpropanoate Methyl 3-phenylpropionate Methyl hydrocinnamate NSC404188

pdb file: 474419.pdb
sdf file: 474419.sdf
directory: 474419


103-58-2 3-Phenylpropyl isobutyrate Hydrocinnamyl isobutyrate Isobutyric acid, 3-phenylpropyl ester NSC404455 Propanoic acid, 2-methyl-, 3-phenylpropyl ester WLN: 1Y1&VO3R

pdb file: 474647.pdb
sdf file: 474647.sdf
directory: 474647


10130-23-1 2-Methyl-3-phenylquinoxaline NSC405266 Quinoxaline, 2-methyl-3-phenyl-

pdb file: 475385.pdb
sdf file: 475385.sdf
directory: 475385


2,4-Imidazolidinedione, 5,5'-[dithiobis(methylene)]bis[3-phenyl- 22131-38-0 Hydantoin, 5,5'-(dithiodimethylene)bis[3-phenyl- Hydantoin, 5,5'-(thiodimethylene)bis[3-phenyl- NSC405812

pdb file: 475800.pdb
sdf file: 475800.sdf
directory: 475800


.alpha.-Hexylcinnamaldehyde .alpha.-Hexylcinnamic aldehyde .alpha.-n-Hexyl-.beta.-phenylacrolein 101-86-0 3-Phenyl-2-propenal dimethyl acetal Cinnamaldehyde, .alpha.-hexyl- Cinnamaldehyde, dimethyl acetal Cinnamic aldehyde dimethyl acetal Hexyl cinnamic aldehyde Hexylcinnamaldehyde NSC406799 Octanal, 2-(phenylmethylene)- WLN: VHY6 & U1R

pdb file: 476692.pdb
sdf file: 476692.sdf
directory: 476692


.beta.-Phenylisovaleric acid 1010-48-6 3-Phenylisopentanoic acid Benzenepropanoic acid, .beta.,.beta.-dimethyl- Hydrocinnamic acid, .beta.,.beta.-dimethyl- NSC408029

pdb file: 477689.pdb
sdf file: 477689.sdf
directory: 477689


2-Octenoic acid, 2-cyano-3-phenyl-, ethyl ester 61792-46-9 Ethyl-.alpha.-cyano-.beta.-pentylcinnamate NSC408237

pdb file: 477871.pdb
sdf file: 477871.sdf
directory: 477871


.alpha.-Amino-.beta.-phenyl butyric acid .beta.-Phenyl-.alpha.-aminobutyric acid 2-Amino-3-phenylbutanoic acid 2260-12-0 Hydrocinnamic acid, .alpha.-amino-.beta.-methyl- NSC518100 Phenylalanine, .beta.-methyl-

pdb file: 480550.pdb
sdf file: 480550.sdf
directory: 480550


3-Phenyl-1,1,5,5-tetramethyl-2,4-dithiobiuret 33812-14-5 Biuret, 2,4-dithio-3-phenyl-1,1,5,5-tetramethyl- N,N-bis[(dimethylamino)thiocarbonyl]aniline NSC518809 Thioimidodicarbonic diamide ([(H2N)C(S)]2NH), N,N,N',N'-tetramethyl-2-phenyl- WLN: 1N1&YUS&NR&YUS&N1&1

pdb file: 480654.pdb
sdf file: 480654.sdf
directory: 480654


23040-89-3 3,3-Dimethyl-2-phenylaziridine Aziridine, 2,2-dimethyl-3-phenyl- NSC524930

pdb file: 481879.pdb
sdf file: 481879.sdf
directory: 481879


NSC606696 Thiazolo[5,4-e]-1,2,4-triazine, 6-methyl-3-phenyl-:

pdb file: 484574.pdb
sdf file: 484574.sdf
directory: 484574


1H-1,2-Diazepine-4-carbonitrile, 7-(4-chlorophenyl)-2,5,6,7- tetrahydro-1-methyl-5-oxo-3-phenyl- NSC617729

pdb file: 488214.pdb
sdf file: 488214.sdf
directory: 488214


NSC618770 Piperidin-4-ol, N-ethyl-N-methyl-3-(1-oxo-3-phenyl-2-propen-1-yl)-4-(2-phenylethen-1-yl)-, (E,E)-, bromide Piperidinium, N-ethyl-4-hydroxy-N-methyl-4-(2-phenylethen- 1-yl)-3-(1-oxo-3-phenyl-2-propen-1-yl)-, (E,E)-, bromide

pdb file: 488877.pdb
sdf file: 488877.sdf
directory: 488877


5-AMINO-1,2-DIHYDRO-2-METHYL-3-PHENYL-S-(-)-PYRIDO[3,4-B]PYRAZIN-7-YLCARBAMIC ACID, 2-FLUOROETHYL ESTER, CHLOROFORMATE, HYDRATE [20:4:15] NSC628803 S-(-)Pyrido[3,4-b]pyrazin-7-ylcarbamic acid, 5-amino-1,2- dihydro-2-methyl-3-phenyl-, 2-fluoroethyl ester, chloroformate, hydrate [20:4:15]

pdb file: 494241.pdb
sdf file: 494241.sdf
directory: 494241


2H-Benzopyran-2-one, 6-chloro-4-methyl-3-phenyl- NSC628870

pdb file: 494263.pdb
sdf file: 494263.sdf
directory: 494263


3,3'-[N,N'-(6-Methyl-1,3-phenylthiocarbamoyl)]-bispropanoic acid NSC629288

pdb file: 494487.pdb
sdf file: 494487.sdf
directory: 494487


ANTINEOPLASTIC-635370 Carbamic acid, (5-amino-1,2-dihydro-2-methyl-3-phenylpyrido[3,4-b]pyrazin-7-yl)-, ethyl ester, (S)- NSC635370

pdb file: 497622.pdb
sdf file: 497622.sdf
directory: 497622


2-Quinoxalineamine, N-(3,4-dichlorophenyl)-3-phenyl-6- trifluoromethyl- NSC637410

pdb file: 498702.pdb
sdf file: 498702.sdf
directory: 498702


4-Piperidinone, 3,5-bis(phenylmethylene)-1-(1-oxo-3-phenyl- 2-propenyl)- NSC638634

pdb file: 499408.pdb
sdf file: 499408.sdf
directory: 499408


2-Methyl-3(4-methylphenyl)-3-phenyl-1-(2,4,6-trimethylphenyl)propan-1-one NSC644641

pdb file: 502103.pdb
sdf file: 502103.sdf
directory: 502103


3.4-dihydro-2-methoxycarbonylmethylthio-6-methylthio-4-oxo-3-phenylpyrrolo/2.3-d/pyrimidin-5-carboxamide NSC661172

pdb file: 509629.pdb
sdf file: 509629.sdf
directory: 509629


1,2-Diazete, 3-bromo-3,4-dihydro-4,4-dimethyl-3-phenyl-, N,N'-dioxide NSC663932

pdb file: 510431.pdb
sdf file: 510431.sdf
directory: 510431


1H-1,2,4-Triazole-5(4H)-one, 4-[[(4-nitrophenyl)methylene] amino]-3-phenyl- NSC675223

pdb file: 515933.pdb
sdf file: 515933.sdf
directory: 515933


3-(4-trifluoromethylphenoxy)-3-phenylproplyamine NSC675448 Norfluoxetine

pdb file: 515992.pdb
sdf file: 515992.sdf
directory: 515992


Cyclobutanemethanol, 1-[[(2-amino-4-chloro-6-pyrimidinyl)amino]methyl]- 3-(3-phenylpropyl)- NSC676346

pdb file: 516334.pdb
sdf file: 516334.sdf
directory: 516334


Cyclobutanemethanol, 1-[[(2-amino-4-chloro-5-[(4-chlorophenyl)azo]- 6-pyrimidinyl)amino]methyl]-3-(3-phenylmethoxy)- NSC676395

pdb file: 516383.pdb
sdf file: 516383.sdf
directory: 516383


1-[p-methyl anilino malonyl]-3-phenyl, 4-[4'-.beta.-sulphato ethyl sulphonyl phenyl azo]-5-pyrazolone NSC676918

pdb file: 516743.pdb
sdf file: 516743.sdf
directory: 516743


1-[m-Anisidic anilino malonyl]-3-phenyl-4-[4'-(.beta.-sulphato ethyl sulphonyl)phenyl azo]-5-pyrazolone NSC676919

pdb file: 516744.pdb
sdf file: 516744.sdf
directory: 516744


1-[p-Chloro-anilino malonyl]-3-phenyl, 4-[4'-(.beta.-sulphato ethyl sulphonyl)phenyl azo]-5-pyrazolone NSC676920

pdb file: 516745.pdb
sdf file: 516745.sdf
directory: 516745


179324-69-7 Boronic acid, [1-[[1-oxo-3-phenyl-2-[(2-pyrazinylcarbonyl) amino]propyl]amino]-3-methylbutyl]-, L-(S)- NSC681239 PROSCRIPT BORONIC ACID PS-341

pdb file: 518755.pdb
sdf file: 518755.sdf
directory: 518755


5',7-Dimethyl-3-phenyl-isoxazolo(3,4-d)pyrimidin-4,6-dione NSC681264

pdb file: 518763.pdb
sdf file: 518763.sdf
directory: 518763


6,8-Methanoisoquinoline, 5,5'-(1,3-phenylenedimethyene) bis[3-(2-pyridinyl)-7,7-dimethyl-5,6,7,8-tetrahydro- NSC681462

pdb file: 518851.pdb
sdf file: 518851.sdf
directory: 518851


Benzenepropanamide, N-(1-borono-3-methylbutyl)- .alpha.-[(1-oxo-3-phenylpropyl)amino]-, L-(S)- NSC683094

pdb file: 519607.pdb
sdf file: 519607.sdf
directory: 519607


2-Propen-1-one, 1-(5-hydroxy-3-phenyl- 1,2,3-oxadiazol-4-yl)-3-(4-methylphenyl)-, hydroxide, inner salt NSC684699

pdb file: 520321.pdb
sdf file: 520321.sdf
directory: 520321


2-Propen-1-one, 1-(5-hydroxy-3-phenyl- 1,2,3-oxadiazol-4-yl)-3-[(4-trifluoromethyl)phenyl]-, hydroxide, inner salt NSC684700

pdb file: 520322.pdb
sdf file: 520322.sdf
directory: 520322


1H-1,3,2-Benzodiazaphosphole, octahydro-2-[3-phenyl-1-[(phenylcarbonyl)oxy]- 2-propenyl]-1,3-bis(phenylmethyl)-, 2-oxide NSC705140

pdb file: 528711.pdb
sdf file: 528711.sdf
directory: 528711


4-amino-3-phenyl-5[(1-phenyl-3,5-dimethylpyrazol-4- yl)methylidinehydrazinocarbonyl]thiazole-2(3H)-thione NSC720054

pdb file: 535233.pdb
sdf file: 535233.sdf
directory: 535233


3-phenyl-2-[(1-phenyl-3,5-dimethylpyrazol-4-yl)methylidine -hydrazono]thiazolidin-4-one NSC720056

pdb file: 535235.pdb
sdf file: 535235.sdf
directory: 535235


5-(p-chlorobenzylidene)-3-phenyl-2-[(1-phenyl-3,5- dimethylpyrazol-4-yl)methylidenehydrazono]thiazolidin-4-one NSC720057

pdb file: 535236.pdb
sdf file: 535236.sdf
directory: 535236


3-phenyl-4-(p-chlorophenyl)-2-[(1-phenyl-3,5-dimethylpyrazol -4-yl)methylidenehydrazono]-2,3-dihydrothiazole NSC720059

pdb file: 535238.pdb
sdf file: 535238.sdf
directory: 535238


3-phenyl-6-[(1-phenyl-3,5-dimethylpyrazol-4-yl)methylidene amino]thiazolo[4,5-d]pyrimidin-7(6H)-one-2(3H)-thione NSC720060

pdb file: 535239.pdb
sdf file: 535239.sdf
directory: 535239


3-phenyl-6-[(1-phenyl-3,5-dimethylpyrazol-4-yl)methylidene amino]thiazolo[4,5-d]pyrimidin-7(6H)-one-2,5-(3H,4H)- thione NSC720061

pdb file: 535240.pdb
sdf file: 535240.sdf
directory: 535240


4-amino-5-carbamoyl-3-phenyl-2-[(1-phenyl-3,5-dimethyl pyrazol-4-yl)methylidenehydrazono]-2,3-dihydrothiazole NSC720062

pdb file: 535241.pdb
sdf file: 535241.sdf
directory: 535241


162011-90-7 2(5H)-Furanone, 4-[4-(methyl-sulfonyl)phenyl]-3-phenyl- MK 0996 MK 996 NSC720256 Rofecoxib Vioxx (trademark)

pdb file: 535364.pdb
sdf file: 535364.sdf
directory: 535364


7-chloro-8-methyl-3-phenyl-4H-1,5,2-benzo[f]dithiazepine 1,1-dioxide NSC720644

pdb file: 535662.pdb
sdf file: 535662.sdf
directory: 535662


2-[[3,5-(dimethoxy)phenoxy]amminomethyl]-3-phenyl-5,7-diammi no quinoxaline NSC720936

pdb file: 535819.pdb
sdf file: 535819.sdf
directory: 535819


NSC720938 dimethyl N-[[4-(3-phenyl-7-trifluoromethylquinoxaline-2-yl)aminobenzo yl]piperidin-2,4-dicarboxylate

pdb file: 535821.pdb
sdf file: 535821.sdf
directory: 535821


3-Phenyl-2-(4,4,4-trichloro-3-oxo-but-1-enylamino)-propionic acid methyl ester NSC721135

pdb file: 535918.pdb
sdf file: 535918.sdf
directory: 535918


Methyl N-[4-(3-phenyl-6-trifluoromethyl-8-aminoquinoxalin-2-yl)amin obenzoyl]-N-piperidine-4-carboxilate NSC722171

pdb file: 536358.pdb
sdf file: 536358.sdf
directory: 536358


Dimethyl N-[4-(3-phenyl-6-trifluoromethyl-8-aminoquinoxalin-2-yl)amin obenzoyl]N-piperidil-2,4-dicarboxilate NSC722172

pdb file: 536359.pdb
sdf file: 536359.sdf
directory: 536359


Ethyl N-[4-(3-phenyl-6-trifluoromethyl-8-aminoquinoxalin-2-yl)amin obenzoyl]-N-piperidil-2-carboxylate NSC722173

pdb file: 536360.pdb
sdf file: 536360.sdf
directory: 536360


2-[[4-(methoxy)phenyl]amminomethyl]-3-phenyl-5,7-diammino quinoxaline NSC722175

pdb file: 536362.pdb
sdf file: 536362.sdf
directory: 536362


6-chloro-7-methyl-3-phenyl-2,3-dihydro-1,4,2-benzodithiazine 1,1-dioxide NSC723146

pdb file: 536896.pdb
sdf file: 536896.sdf
directory: 536896


Ethyl 4-imino-5-methyl-3-phenyl-2-thiolthieno[2,3-d]pyrimidin-6-ca rboxylate NSC723631

pdb file: 537097.pdb
sdf file: 537097.sdf
directory: 537097


Diethyl N-[-[(3-phenyl-5,7-diaminoquinoxalin-2-yl)aminomethyl]benzoy l]-L-gluatamate NSC723740

pdb file: 537145.pdb
sdf file: 537145.sdf
directory: 537145


Diethyl N-[4-[(3-phenyl-5,7-diaminoquinoxalin-2-yl)hydroxy]benzoyl]- L-glutamate NSC723741

pdb file: 537146.pdb
sdf file: 537146.sdf
directory: 537146


Diethyl N[4-[(3-phenyl-5,7-diaminoquinoxalin-2-yl)amino]benzoyl]-L-g lutamate NSC723742

pdb file: 537147.pdb
sdf file: 537147.sdf
directory: 537147


NSC723743 Propyl N-[4-(3-phenyl-7-trifluoromethylquinoxalin-2-yl)aminobenzoyl ]-N'-morpholine-2-caroxylate

pdb file: 537148.pdb
sdf file: 537148.sdf
directory: 537148


1-Diethylamino-3-phenyl-imidazo[5,1-a]isoindol-5-one NSC723899

pdb file: 537210.pdb
sdf file: 537210.sdf
directory: 537210


(3-phenylpropyl)aminomethylene-1,1-bisphosphonate NSC723990

pdb file: 537266.pdb
sdf file: 537266.sdf
directory: 537266


2-(Dicyanomethylidene)-4-imino-3-phenylbenzothieno[2,3-d]pyr imidin-5,6,7,8-tetrahydro NSC724531

pdb file: 537652.pdb
sdf file: 537652.sdf
directory: 537652


(trans)-2-tert-Butyl-4,8,8-trimethyl-3-phenyl-1,6-dioxa-2,9- diazaspiro[4.4]nonane NSC724571

pdb file: 537665.pdb
sdf file: 537665.sdf
directory: 537665


2-[[(2-propynyl(3,4,5-trimethoxyphenyl)amino]methyl]3-phenyl -7-trifluoromethylquinoxaline NSC724640

pdb file: 537709.pdb
sdf file: 537709.sdf
directory: 537709


2-[[(2-propynyl(4-chlorophenyl)amino]methyl]-3-phenyl-7-trif luoromethylquinoxaline NSC724641

pdb file: 537710.pdb
sdf file: 537710.sdf
directory: 537710


2-[[(2-propynyl(4-methoxyphenyl)amino]methyl]-3-phenyl-7-tri fluoromethylquinoxaline NSC724642

pdb file: 537711.pdb
sdf file: 537711.sdf
directory: 537711


NSC724866 Propil N-[4-(3-phenyl-6-trifluoromethyl-8-aminoquinoxalin-2-yl)amin obenzoyl]-N-piperidinil-4-carboxylate

pdb file: 537829.pdb
sdf file: 537829.sdf
directory: 537829


Methyl 8-chloro-3-phenyl-5,5-dioxo[1,2,4]triazolo[4,3-b][1,4,2]benz odithiazine-7-carboxylate NSC724885

pdb file: 537848.pdb
sdf file: 537848.sdf
directory: 537848


8-Chloro-6-methyl-3-phenyl-5,5-dioxo[1,2,4]triazolo[4,3-b][1 ,4,2]benzodithiazine NSC724887

pdb file: 537850.pdb
sdf file: 537850.sdf
directory: 537850


8-Chloro-7-methyl-3-phenyl-5,5-dioxo[1,2,4]triazolo[4,3-b][1 ,4,2]benzodithiazine NSC724888

pdb file: 537851.pdb
sdf file: 537851.sdf
directory: 537851


4-Chloro-2-mercapto-5-methyl-N-(4-cyano-3-phenyl-5-pyrazolyl )benzenesulfonamide NSC724899

pdb file: 537862.pdb
sdf file: 537862.sdf
directory: 537862


4-methyl-8-methoxy-3-phenylisocoumarin NSC725009

pdb file: 537932.pdb
sdf file: 537932.sdf
directory: 537932


8-hydroxy-4-methyl-3-phenylisocoumarin NSC725010

pdb file: 537933.pdb
sdf file: 537933.sdf
directory: 537933


NSC725067 S-Methyl S'-(3-oxo-3-phenyl-prop-1-en-1-yl) cyan-imidodithiocarbonate

pdb file: 537984.pdb
sdf file: 537984.sdf
directory: 537984


2-tert-Butyl-4,4,8,8-tetramethyl-3-phenyl-1,6-dioxa-2,9-diaz a-spiro[4.4]nonane NSC725214

pdb file: 538106.pdb
sdf file: 538106.sdf
directory: 538106


3-Phenyl-oxirane-2-carboxilic-acid-(1-hydroxymethyl-2-methyl -propyl)-amide NSC725219

pdb file: 538111.pdb
sdf file: 538111.sdf
directory: 538111


3-HYDROXY-N,N-DIMETHYL-2-PHENOXY-3-PHENYLPROPANAMINE, HYDROCHLORIDE 5331-85-1 NSC2334

pdb file: 538450.pdb
sdf file: 538450.sdf
directory: 538450


1,3-Benzenediamine, 4,4'-[(4-methyl-1,3-phenylene)bis(azo)]bis[6-methyl-, dihydrochloride 5421-66-9 Astra Vesuvine B Basic Brown 2K Bismarck Brown Bismarck Brown R Bismark Brown R C.I. 21010 C.I. Basic Brown 4 C.I. Basic Brown 4, dihydrochloride NSC7812 Vesuvine

pdb file: 539344.pdb
sdf file: 539344.sdf
directory: 539344


30684-07-2 Benzenepropanamine, N-methyl-, hydrochloride NSC53657 Propylamine, N-methyl-3-phenyl-, hydrochloride

pdb file: 547828.pdb
sdf file: 547828.sdf
directory: 547828


Alanine, N,N-bis(2-chloroethyl)-3-phenyl-, hydrochloride L-Phenylalanine, N,N-bis(2-chloroethyl)-, hydrochloride NSC66607

pdb file: 549471.pdb
sdf file: 549471.sdf
directory: 549471


25786-98-5 NSC70692 Urea, 1,1'-(2-methyl-m-phenylene)bis[3-(p-2-imidazolin-2-ylphenyl)-, dihydrochloride Urea, N,N''-(2-methyl-1,3-phenylene)bis[N'-[3-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)phenyl]-, dihydrochloride

pdb file: 550022.pdb
sdf file: 550022.sdf
directory: 550022


NSC73851 Pyridinium, 4,4'-[1,3-phenylenebis(carbonylimino-4,1-phenylenecarbonylimino)]bis[1-methyl-, dichloride Pyridinium, 4,4'-[isophthaloylbis(imino-p-phenylenecarbonylimino)]bis[1-methyl-, chloride

pdb file: 550479.pdb
sdf file: 550479.sdf
directory: 550479


NSC79173 Urea, 1,1'-(2-methyl-m-phenylene)bis[3-[p-(1,4,5,6-tetrahydro-2-pyrimidinyl)phenyl]-, dihydrochloride Urea, N,N''-(2-methyl-1,3-phenylene)bis[N'-[4-(1,4,5,6-tetrahydro-2-pyrimidinyl)phenyl]-, dihydrochloride

pdb file: 551303.pdb
sdf file: 551303.sdf
directory: 551303


Benzenecarboximidamide, 4,4'-[1,3-phenylenebis(iminocarbonylimino)]bis[N-[4-[imino[[4-[imino(methylamino)methyl]phenyl]amino]methyl]phenyl]-, hexahydrochloride NSC80972 Urea, 1,1'-m-phenylenebis[3-[p-[N'-[p-[N'-[p-(N'-methylamidino)phenyl]amidino]phenyl]amidino]phenyl]-, hexahydrochloride

pdb file: 551572.pdb
sdf file: 551572.sdf
directory: 551572


Benzenecarboximidamide, 4,4'-[1,3-phenylenebis(iminocarbonylimino)]bis[N-[4-[imino(methylamino)methyl]phenyl]-, tetrahydrochloride NSC82515 Urea, 1,1-m-phenylenebis[3-[p-[N'-[p-(N'-methylamidino)phenyl]amidino]phenyl]-, tetrahydrochloride

pdb file: 551745.pdb
sdf file: 551745.sdf
directory: 551745


2'-[[3-(Dimethylamino)propyl]thio]cinnamanilide hydrochloride 2'-[[3-(Dimethylamino)propyl]thio]cinnamanilide monohydrochloride 2-Propenamide, N-[2-[[3-(dimethylamino)propyl]thio]phenyl]-3-phenyl-, monohydrochloride 54-84-2 Cinanserin Hydrochloride Cinnamanilide, 2'-[[3-(dimethylamino)propyl]thio]-, monohydrochloride Cinnanserin MAPTC NSC125717 SQ 10,643 SQ 10643

pdb file: 557036.pdb
sdf file: 557036.sdf
directory: 557036


30383-51-8 NSC136942 TRANS-IODO(2-METHYL-3-PHENYL-1-AZIRIDINYL)TRIPHENYLPHOSPHORANE

pdb file: 558466.pdb
sdf file: 558466.sdf
directory: 558466


1-p-Hydroxyphenyl-2-[(1'-methyl-3'-phenylpropyl)amino]-1-propanol hydrochloride 849-55-8 Arlibide Arlidin Benzenemethanol, 4-hydroxy-.alpha.-[1-[(1-methyl-3-phenylpropyl)amino]ethyl]-, hydrochloride Benzyl alcohol, p-hydroxy-.alpha.-[1-[(1-methyl-3-phenylpropyl)amino]ethyl]-, hydrochloride Buphedrin Buphenin hydrochloride Buphenine hydrochloride Dilatol Dilatyl NSC142004 Nylidrin hydrochloride Nylidrine hydrochloride Suprifen Psb hydrochloride Vasiten Verina WLN: QR DYQY1&MY1&2R &GH p-Hydroxy-.alpha.-[1-[(1-methyl-3-phenylpropyl)amino]ethyl]benzyl alcohol hydrochloride

pdb file: 559194.pdb
sdf file: 559194.sdf
directory: 559194


3-Formyl rifamycin SV O-3-phenylpropyl oxime 38128-87-9 AF 015 NCI 143-476 NSC143476 Rifamycin, 3-[[(3-phenylpropoxy)imino]methyl]-

pdb file: 559431.pdb
sdf file: 559431.sdf
directory: 559431


22966-76-3 NSC145193 Phosphonium, [3-benzoyl-3-(carboxymethoxy)-3-phenylpropyl]triphenyl-, bromide, ethyl ester

pdb file: 559692.pdb
sdf file: 559692.sdf
directory: 559692


1-Propanone, 3-bromo-1-(4-bromophenyl)-2-[(dimethylamino)methyl]-3-phenyl-, hydrobromide NSC150310

pdb file: 560307.pdb
sdf file: 560307.sdf
directory: 560307


2-Propenone, 1-(4-bromophenyl)-2-(4-morpholinylmethyl)-3-phenyl-, hydrobromide, (Z)- NSC150311

pdb file: 560308.pdb
sdf file: 560308.sdf
directory: 560308


1-Propanone, 2-(bromomethyl)-1-(4-bromophenyl)-3-(dimethylamino)-3-phenyl-, hydrobromide NSC150314

pdb file: 560309.pdb
sdf file: 560309.sdf
directory: 560309


58002-96-3 Bicyclo[3.2.1]octan-2-one, 3-(methylamino)-3-phenyl-, hydrochloride NSC152674

pdb file: 560706.pdb
sdf file: 560706.sdf
directory: 560706


41135-00-6 Anthra[1,9-bc]thiopyranium, 1-methyl-3-phenyl-, chloride NSC156526

pdb file: 561150.pdb
sdf file: 561150.sdf
directory: 561150


1-Methyl-3-phenylpropylamine hydrochloride 2-Butylamine, 4-phenyl-, hydrochloride 4-Phenyl-2-butylamine hydrochloride 73839-93-7 Benzenepropanamine, .alpha.-methyl-, hydrochloride NSC163925 Propylamine, 1-methyl-3-phenyl-, hydrochloride WLN: ZY1&2R &GH

pdb file: 561961.pdb
sdf file: 561961.sdf
directory: 561961


1-Propanone, 1-[2-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]-3-phenyl-, hydrochloride 1-[2-[2-(Diethylamino)ethoxy]phenyl]-3-phenyl-1-propanone 2192-21-4 Asamedel Baxacor Cardilicor Corodilan Corofenon Coronabason Dialicor Esanthin-S Etafenarin Etafenone hydrochloride Hypochit L.g.11,457 NSC166350 Pagano-Cor Propiophenone, 2'-[2-(diethylamino)ethoxy]-3-phenyl-, hydrochloride Relicor WLN: 2N2&2OR BV2R &GH o-(.beta.-Diethylaminoethoxy)phenylpropiophenone hydrochloride o-[[.beta.-(diethylamino)ethoxy]phenyl]propiophenone hydrochloride

pdb file: 562279.pdb
sdf file: 562279.sdf
directory: 562279


2-Propenoic acid, 2-(ethoxyphenylphosphinyl)-3-phenyl-, ethyl ester NSC167580

pdb file: 562451.pdb
sdf file: 562451.sdf
directory: 562451


1,2-Dimethyl-3-phenyl-3-pyrrolidinol propionate (ester) hydrochloride 1,2-Dimethyl-3-phenyl-3-pyrrolidinyl propionate hydrochloride 1,2-Dimethyl-3-phenyl-3-pyrrolidyl propionate hydrochloride 3-Pyrrolidinol, 1,2-dimethyl-3-phenyl-, propanoate (ester), hydrochloride 3-Pyrrolidinol, 1,2-dimethyl-3-phenyl-, propionate (ester), hydrochloride 3734-16-5 A-1981-12 ARC I-O-1 CI 427 CI-427 CL 427 CL-427 Cogesic NSC172119 Prodilidine hydrochloride Product 5054 WLN: T5NTJ A1 B1 COV2 CR &GH

pdb file: 563302.pdb
sdf file: 563302.sdf
directory: 563302


2-Aethylamino-3-phenyl-nor-camphan 2-Ethylamino-3-phenyl-norcamphane hydrochloride 2-Ethylamino-3-phenylbicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride 2-Ethylamino-3-phenylnorcamphane hydrochloride 2-Norbornanamine, N-ethyl-3-phenyl-, hydrochloride 2240-14-4 Bicyclo[2.2.1]heptan-2-amine, N-ethyl-3-phenyl-, hydrochloride FENCAMFAMINE HYDROCHLORIDE Fencamfamin hydrochloride Glucoenergan H 610 NSC172254 WLN: L55 ATJ CM2 DR &GH

pdb file: 563359.pdb
sdf file: 563359.sdf
directory: 563359


1,2,3,4-Oxatriazolium, 5-(methylamino)-3-phenyl-, chloride Methanamine, N-(3-phenyl-1,2,3,4-oxatriazolidin-5-ylidine)-, monohydrochloride, meso-ionic didehydro deriv. NSC176330

pdb file: 564105.pdb
sdf file: 564105.sdf
directory: 564105


52322-29-9 Alanine, N-[[(2-chloroethyl)nitrosoamino]carbonyl]- 3-phenyl-, DL- DL-Phenylalanine, N-[[(2-chloroethyl)nitrosoamino] carbonyl]- NSC176960

pdb file: 564179.pdb
sdf file: 564179.sdf
directory: 564179


29707-10-6 NSC177258 Pyrazolium, 5-hydroxy-1,1-dimethyl-3-phenyl-, hydroxide, inner salt

pdb file: 564199.pdb
sdf file: 564199.sdf
directory: 564199


18067-39-5 Inegerrenine Integerrenine NSC182854 Pentanamide, 2-(dimethylamino)-3-methyl-N-[7-(2-methylpropyl)-5,8-dioxo-3-phenyl-2-oxa-6,9-diazabicyclo[10.2.2]hexadeca-10,12,14,15-tetraen-4-yl]-, [3R-[3R*,4S*(2S*,3R*),7S*]]-

pdb file: 564707.pdb
sdf file: 564707.sdf
directory: 564707


1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 1,6-dihydro-6,6-dimethyl-1-[3-nitro-4-(3-phenylpropoxy)phenyl]-, monohydrochloride 19160-03-3 NSC211614

pdb file: 566381.pdb
sdf file: 566381.sdf
directory: 566381


1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 1,6-dihydro-6,6-dimethyl-1-(3-phenylpropyl)-, monohydrochloride 2113-07-7 NSC211977

pdb file: 566454.pdb
sdf file: 566454.sdf
directory: 566454


37799-31-8 Carbamic acid, [3-[3,4-dihydro-6-[(methoxycarbonyl)amino]-4-oxo-3-phenyl-2-quinazolinyl]phenyl]-, methyl ester NSC251635

pdb file: 568985.pdb
sdf file: 568985.sdf
directory: 568985


32780-64-6 5-[1-Hydroxy-2-[(1-methyl-3-phenylpropyl)amino]ethyl]salicylamide hydrochloride 5-[1-Hydroxy-2-[(1-methyl-3-phenylpropyl)amino]ethyl]salicylamide monohydrochloride AH 5158A AH-5158 Benzamide, 2-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[(1-methyl-3-phenylpropyl)amino]ethyl]-, monohydrochloride Benzamide, 2-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[(1-methyl-3-phenylpropyl)amino]ethyl]-,monohydrochloride La.beta.lol hydrochloride Labetalol hydrochloride NSC290312 Presdate SCH 15719W Salicylamide, 5-[1-hydroxy-2-[(1-methyl-3-phenylpropyl)amino]ethyl]-, hydrochloride

pdb file: 571815.pdb
sdf file: 571815.sdf
directory: 571815


2-Propenoic acid, 3-phenyl-, 2-(dimethylamino)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl ester, hydrochloride, cis- 39787-68-3 NSC309721

pdb file: 573546.pdb
sdf file: 573546.sdf
directory: 573546


70570-56-8 ACTINOMYCIN D 3-PHENYLOXAZINONE L-Valine, N,N'-[(10,12-dimethyl-2-oxo-3-phenyl-2H,6H-1,4-oxazine[3,2-b]phenoxazine-5,7-diyl)dicarbonyl]bis(L-threonyl-D-valyl-L-prolyl-N-methylglycyl-N-methyl-, di-.epsilon.-lactone L-Valine, N,N'-[(10,12-dimethyl-2-oxo-3-phenyl-2H,6H-1,4-oxazino[3,2-b]phenoxazine-5,7-diyl)dicarbonyl]bis[L-threonyl-D-valyl-L-prolyl-N-methylglycyl-N-methyl-, di-.xi.-lactone NSC339281

pdb file: 575345.pdb
sdf file: 575345.sdf
directory: 575345


.beta.-D-Glucopyranose, 6-deoxy-2-O-(6-deoxy-.beta.-D-glucopyranosyl)-, 3-acetate 1-[decahydro-5''-methyl-4''-[(1-oxo-3-phenyl-2-propenyl)oxy]dispiro[oxirane-2,3'(2'H)-benzofuran-2',2''-[2H]pyran]-6'-carboxylate] NSC342443 PHYLLANTHOSIDE, S3'-DESACETYL-

pdb file: 575583.pdb
sdf file: 575583.sdf
directory: 575583


.beta.-D-Glucopyranose, 6-deoxy-2-O-(6-deoxy-.beta.-D-glucopyranosyl)-, 1-[decahydro-5''-methyl-4''-[(1-oxo-3-phenyl-2-propenyl)oxy]dispiro[oxirane-2,3'(2'H)-benzofuran-2',2''-[2H]pyran]-6'-carboxylate] NSC342734 PHYLLANTHOSIDE, DIDESACETYL

pdb file: 575591.pdb
sdf file: 575591.sdf
directory: 575591


3,5-Heptanedione, 1,7-bis(dimethylamino)-4-(3-phenyl-2-propenylidene)-, dihydrochloride, (E)- 87497-32-3 NSC343638

pdb file: 575655.pdb
sdf file: 575655.sdf
directory: 575655


.beta.-D-Glucopyranose, 6-deoxy-2-O-(6-deoxy-.beta.-D-Glucopyranosyl)-, 4-acetate 1-[[2'R-[2'.alpha.[4''R*(E),5''S*], 3'.beta.,3'a.beta.,6'.beta.,7'a.beta.]]-decahydro-5''-methyl-4''-[(1-oxo-3-phenyl-2-propenyl)oxy]dispiro[oxirane-2,3'(2'H)-benzofuran-2',2''-(2H)pyran]-6'-carboxylate] 86825-99-2 B680433K366 NSC348101 PHYLLANTHOSTATIN 1,S3'-DESACETYL

pdb file: 575849.pdb
sdf file: 575849.sdf
directory: 575849


7465-25-0 NSC400183 Piperidinium, 1,1-dimethyl-4-oxo-3-phenyl-, bromide

pdb file: 578179.pdb
sdf file: 578179.sdf
directory: 578179


4-Pipecolinium, 4-hydroxy-1,1-dimethyl-3-phenyl-, bromide 7465-38-5 NSC400199

pdb file: 578182.pdb
sdf file: 578182.sdf
directory: 578182


1173-88-2 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-6-(5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolecarboxamido)-7-oxo-, monosodium salt 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-6-(5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)-7-oxo-, sodium salt 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-6-[[(5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)carbonyl]amino]-7-oxo-, monosodium salt, [2S-(2.alpha.,5.alpha.,6.beta.)]- 5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl penicillin, sodium Bactocill NSC527712 Oxabel Sodium salt Oxacillin Oxacillin sodium P 12 P-12 Prostaphilin Prostaphlin Resistopen SQ 16,423 SQ 16423 Sodium methylphenylisoaxazolylpenicillin Sodium oxacillin WLN: T45 ANV ESTJ F1 F1 GVQ CMV- DT5NOJ C1 ER &-NA-

pdb file: 580342.pdb
sdf file: 580342.sdf
directory: 580342


1,2,4-Triazine-1-carboxylic acid, 1,6-dihydro-5-(methylthio)-6-oxo-3-phenyl, ethyl ester. Mixture with either 1,2,4-Triazin-6-yl-carbamic acid, 5-(methylthio)-3-phenyl-, ethyl ester or 1,2,4-Triazine- 1-carboxylic acid, 1,6-dihydro-6-imino-5-(methylthio)- 3-phenyl-, ethyl ester: NSC606697

pdb file: 580576.pdb
sdf file: 580576.sdf
directory: 580576


(3S)-6-(3-Phenyl-5-acetoxy-6-methoxy benzo[b]furan-2-ylmethyl)-vestitol-triacetate 2-(7-(acetyloxy)-6-{[5-(acetyloxy)-6-methoxy-3-phenyl-1-benzofuran-2-yl]methyl}-3,4-dihydro-2H-chromen-3-yl)-5-methoxyphenyl acetate 2H-1-benzopyran-7-ol, 3-[2-(acetyloxy)-4-methoxyphenyl]-6-[[5-(acetyloxy)-6-methoxy-3-phenyl-2-benzofuranyl]methyl]-3,4-dihydro-, acetate, (3S)- Acetic acid 2-[7-acetoxy-6-(5-acetoxy-6-methoxy-3-phenyl-benzofuran-2-ylmethyl)-chroman-3-yl]-5-methoxy-phenyl ester InChI=1/C38H34O10/c1-21(39)45-32-18-31-25(14-27(20-44-31)29-12-11-28(42-4)16-33(29)46-22(2)40)13-26(32)15-37-38(24-9-7-6-8-10-24)30-17-36(47-23(3)41)35(43-5)19-34(30)48-37/h6-13,16-19,27H,14-15,20H2,1-5H3/t27-/m1/s

pdb file: 585392.pdb
sdf file: 585392.sdf
directory: 585392


(2alpha,5alpha,7beta,9alpha,10beta,12alpha)-2,7,9,10-tetrakis(acetyloxy)-5-{[(3R)-3-(dimethylamino)-3-phenylpropanoyl]oxy}-11-hydroxy-13-oxo-12,17-epoxytax-4(20)-en-19-yl benzoate 5alpha-O-(3'-Dimethylamino-3'-phenylpropionyl) taxinine M InChI=1/C46H55NO15/c1-25-34(62-37(53)21-33(47(8)9)30-16-12-10-13-17-30)22-36(58-26(2)48)45(24-56-42(54)31-18-14-11-15-19-31)38(25)39(59-27(3)49)32-20-35(52)44(7)46(55,43(32,6)23-57-44)41(61-29(5)51)40(45)60-28(4)50/h10-19,32-34,36,38-41,55H,1,20-24H2,2- benzenepropanoic acid, beta-(dimethylamino)-, (1S,3aR,4R,5R,5aR,7S,9S,9aR,10R,11S,11aR)-5,9,10,11-tetrakis(acetyloxy)-9a-[(benzoyloxy)methyl]tetradecahydro-11a-hydroxy-1,3a-dimethyl-6-methylene-13-oxo

pdb file: 585429.pdb
sdf file: 585429.sdf
directory: 585429


Condaline-A InChI=1/C33H38N4O4/c1-4-22(2)28-32(39)35-20-19-23-15-17-26(18-16-23)41-30(25-13-9-6-10-14-25)29(33(40)36-28)37-31(38)27(34-3)21-24-11-7-5-8-12-24/h5-20,22,27-30,34H,4,21H2,1-3H3,(H,35,39)(H,36,40)(H,37,38)/b20-19-/t22-,27-,28-,29-,30+/m0/s N-(7-sec-Butyl-5,8-dioxo-3-phenyl-2-oxa-6,9-diaza-bicyclo[10.2.2]hexadeca-1(15),10,12(16),13-tetraen-4-yl)-2-methylamino-3-phenyl-propionamide benzenepropanamide, alpha-(methylamino)-N-[(3R,4S,7S,10Z)-7-[(1S)-1-methylpropyl]-5,8-dioxo-3-phenyl-2-oxa-6,9-diazabicyclo[10.2.2]hexadeca-10,12,14,15-tetraen-4-yl]-, (alphaS)- rel-(2R)-2-(methylamino)-N-[(3S,4R,7R,10Z)-7-[(1R)-1-methylpropyl]-5,8-dioxo-3-phenyl-2-oxa-6,9-diazabicyclo[10.2.2]hexadeca-1(14),10,12,15-tetraen-4-yl]-3-phenylpropanamide

pdb file: 585688.pdb
sdf file: 585688.sdf
directory: 585688


(5beta,8alpha,9beta,10alpha)-16-hydroxy-18-oxokauran-17-yl (5beta,8alpha,9beta,10alpha,13alpha)-18-oxokauran-17-oate 16beta-Hydroxy-19-al-ent-kauran-17-yl 16beta-hydro-19-al-ent-kauran-17-oate 2-propenoic acid, 3-phenyl-, (1S,2R,3R,5E,7Z)-9-amino-3-hydroxy-2-methyl-1-[(1R)-1-methylpropyl]-9-oxo-5,7-nonadienyl ester, (2E)- Annomosin A InChI=1/C40H60O5/c1-34(23-41)13-5-15-36(3)29(34)11-17-38-19-26(7-9-31(36)38)28(21-38)33(43)45-25-40(44)22-39-18-12-30-35(2,24-42)14-6-16-37(30,4)32(39)10-8-27(40)20-39/h23-24,26-32,44H,5-22,25H2,1-4H3/t26?,27?,28-,29-,30-,31+,32+,34+,35+,36-,37-,38+,39+

pdb file: 585850.pdb
sdf file: 585850.sdf
directory: 585850


(1R,2S,3S,5E,7Z)-9-amino-3-hydroxy-2-methyl-1-[(1S)-1-methylpropyl]-9-oxonona-5,7-dien-1-yl rel-(2E)-3-phenylacrylate (7S,8S,9R,10R)-Basiliskamide A 2-propenoic acid, 3-phenyl-, (1S,2R,3R,5E,7Z)-9-amino-3-hydroxy-2-methyl-1-[(1R)-1-methylpropyl]-9-oxo-5,7-nonadienyl ester, (2E)- 3-Phenyl-acrylic acid 1-sec-butyl-8-carbamoyl-3-hydroxy-2-methyl-octa-5,7-dienyl ester InChI=1/C23H31NO4/c1-4-17(2)23(18(3)20(25)13-9-6-10-14-21(24)26)28-22(27)16-15-19-11-7-5-8-12-19/h5-12,14-18,20,23,25H,4,13H2,1-3H3,(H2,24,26)/b9-6+,14-10-,16-15+/t17-,18-,20-,23+/m1/s

pdb file: 585851.pdb
sdf file: 585851.sdf
directory: 585851


6-Cinnamoyl-5-deoxypulchelloside I 6-Hydroxy-7-methyl-5-(3-phenyl-acryloyloxy)-1-(3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl-tetrahydro-pyran-2-yloxy)-1,4a,5,6,7,7a-hexahydro-cyclopenta[c]pyran-4-carboxylic acid methyl ester Caudatoside A InChI=1/C26H32O12/c1-12-17-18(23(19(12)29)37-16(28)9-8-13-6-4-3-5-7-13)14(24(33)34-2)11-35-25(17)38-26-22(32)21(31)20(30)15(10-27)36-26/h3-9,11-12,15,17-23,25-27,29-32H,10H2,1-2H3/b9-8+/t12-,15?,17+,18+,19+,20?,21?,22?,23-,25-,26?/m0/s cyclopenta[c]pyran-4-carboxylic acid, 1-(hexopyranosyloxy)-1,4a,5,6,7,7a-hexahydro-6-hydroxy-7-methyl-5-[[(2E)-1-oxo-3-phenyl-2-propenyl]oxy]-, methyl ester, (1S,4aS,5S,6R,7S,7aR)- methyl rel-(1R,4aR,5R,6S,7R,7aS)-1-(hexopyranosyloxy)-6-hydroxy-7-methyl-5-{[(2E)-3-phenylprop-2-enoyl]oxy}-1,4a,5,6,7,7a-hexahydrocyclopenta[c]pyran-4-carboxylate

pdb file: 585856.pdb
sdf file: 585856.sdf
directory: 585856


(1alpha,6alpha,9xi,10xi,14alpha,16beta)-14-(acetyloxy)-20-ethyl-3-hydroxy-1,6,16-trimethoxy-4-(methoxymethyl)aconitan-8-yl (2E)-3-phenylacrylate 2-propenoic acid, 3-phenyl-, (1alpha,6alpha,9xi,10xi,14alpha,16beta)-14-(acetyloxy)-20-ethyl-3-hydroxy-1,6,16-trimethoxy-4-(methoxymethyl)aconitan-8-yl ester, (2E)- InChI=1/C36H49NO9/c1-7-37-18-34(19-41-3)25(39)16-26(43-5)36-23-15-22-24(42-4)17-35(28(23)30(22)45-20(2)38,29(33(36)37)31(44-6)32(34)36)46-27(40)14-13-21-11-9-8-10-12-21/h8-14,22-26,28-33,39H,7,15-19H2,1-6H3/b14-13+/t22-,23?,24+,25?,26+,28?,29+,30+,31+,3 Leueantine A

pdb file: 586092.pdb
sdf file: 586092.sdf
directory: 586092


4-(5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)benzenesulfonamide 4-(Methyl-3-phenyl-isoxazol-4-yl)-benzenesulfonamide InChI=1/C16H14N2O3S/c1-11-15(12-7-9-14(10-8-12)22(17,19)20)16(18-21-11)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,1H3,(H2,17,19,20 benzenesulfonamide, 4-(5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)-

pdb file: 586244.pdb
sdf file: 586244.sdf
directory: 586244


(2E)-1-[4,6-dihydroxy-2-(1-hydroxy-1-methylethyl)-5-(3-methylbut-2-en-1-yl)-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl]-3-phenylprop-2-en-1-one 1-[4,6-Dihydroxy-2-(1-hydroxy-1-methyl-ethyl)-5-(3-methyl-but-2-enyl)-2,3-dihydro-benzofuran-7-yl]-3-phenyl-propenone 2-propen-1-one, 1-[2,3-dihydro-4,6-dihydroxy-2-(1-hydroxy-1-methylethyl)-5-(3-methyl-2-butenyl)-7-benzofuranyl]-3-phenyl-, (2E)- Cedrediprenone InChI=1/C25H28O5/c1-15(2)10-12-17-22(27)18-14-20(25(3,4)29)30-24(18)21(23(17)28)19(26)13-11-16-8-6-5-7-9-16/h5-11,13,20,27-29H,12,14H2,1-4H3/b13-11

pdb file: 586306.pdb
sdf file: 586306.sdf
directory: 586306


(2R,3R)-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-4-oxo-3,4-dihydro-2H-chromen-3-yl rel-6-deoxy-3-O-[(2E)-3-phenylprop-2-enoyl]hexopyranoside 3''-O-trans-Cinnamoyl-astilbin 3-Phenyl-acrylic acid 2-[2-(3,4-dihydroxy-phenyl)-5,7-dihydroxy-4-oxo-chroman-3-yloxy]-3,5-dihydroxy-6-methyl-tetrahydro-pyran-4-yl ester 4H-1-benzopyran-4-one, 3-[[6-deoxy-3-O-[(2E)-1-oxo-3-phenyl-2-propenyl]hexopyranosyl]oxy]-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-, (2R,3R)- InChI=1/C30H28O12/c1-14-24(36)28(41-22(35)10-7-15-5-3-2-4-6-15)26(38)30(39-14)42-29-25(37)23-20(34)12-17(31)13-21(23)40-27(29)16-8-9-18(32)19(33)11-16/h2-14,24,26-34,36,38H,1H3/b10-7+/t14?,24?,26?,27-,28?,29+,30?/m1/s Taxifolin-3-O-(3''-O-trans-cinnamoyl)-alpha-L-rhamnopyranoside

pdb file: 586433.pdb
sdf file: 586433.sdf
directory: 586433


1-[2-({2-[2-(4-Carbamoyl-2-{[2-(2-hydroxy-3-methyl-pentanoylamino)-4-methyl-pentanoyl]-methyl-amino}-butyrylamino)-3-methyl-pentanoylamino]-acetyl}-methyl-amino)-3-phenyl-propionyl]-pyrrolidine-2-carboxylic acid methyl ester InChI=1/C42H67N7O10/c1-10-26(5)35(46-37(53)30(19-20-33(43)50)48(8)40(56)29(22-25(3)4)45-39(55)36(52)27(6)11-2)38(54)44-24-34(51)47(7)32(23-28-16-13-12-14-17-28)41(57)49-21-15-18-31(49)42(58)59-9/h12-14,16-17,25-27,29-32,35-36,52H,10-11,15,18-24H2,1-9H3, L-proline, N-[(2S)-2-hydroxy-3-methyl-1-oxopentyl]-L-leucyl-N~2~-methyl-L-glutaminyl-L-isoleucylglycyl-N-methyl-D-phenylalanyl-, methyl ester Tasiamide methyl N-[(2R,3R)-2-hydroxy-3-methylpentanoyl]-D-leucyl-N~2~-methyl-D-glutaminyl-D-isoleucylglycyl-N-methyl-L-phenylalanyl-rel-D-prolinate

pdb file: 586483.pdb
sdf file: 586483.sdf
directory: 586483


103-36-6 2-propenoic acid, 3-phenyl-, ethyl ester CINNAMIC ACID,ETHYL ESTER InChI=1/C11H12O2/c1-2-13-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-9H,2H2,1H3/b9-8 ethyl 3-phenylacrylate

pdb file: 587332.pdb
sdf file: 587332.sdf
directory: 587332


(1-methylpropa-1,2-dien-1-yl)benzene 1,2-BUTADIENE,3-PHENYL InChI=1/C10H10/c1-3-9(2)10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,1H2,2H benzene, (1-methyl-1,2-propadienyl)-

pdb file: 587403.pdb
sdf file: 587403.sdf
directory: 587403


(6Z)-6-[(2E)-1-hydroxy-3-phenylprop-2-en-1-ylidene]-5-methoxy-2,2-bis(3-methylbut-2-en-1-yl)cyclohex-4-ene-1,3-dione 3',3'-Di-(gamma,gamma-dimethylallyl)-2',4'-di-oxo-enolchalcone 4-cyclohexene-1,3-dione, 6-[(2E)-1-hydroxy-3-phenyl-2-propenylidene]-5-methoxy-2,2-bis(3-methyl-2-butenyl)-, (6Z)- 6-(1-Hydroxy-3-phenyl-allylidene)-5-methoxy-2,2-bis-(3-methyl-but-2-enyl)-cyclohex-4-ene-1,3-dione InChI=1/C26H30O4/c1-18(2)13-15-26(16-14-19(3)4)23(28)17-22(30-5)24(25(26)29)21(27)12-11-20-9-7-6-8-10-20/h6-14,17,27H,15-16H2,1-5H3/b12-11+,24-21 Tunicatachalcone

pdb file: 587457.pdb
sdf file: 587457.sdf
directory: 587457


1H-pyrazole, 5-methyl-3-phenyl- 5-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole InChI=1/C10H10N2/c1-8-7-10(12-11-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3,(H,11,12

pdb file: 589507.pdb
sdf file: 589507.sdf
directory: 589507


1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole 1H-pyrazole, 1-methyl-3-phenyl- InChI=1/C10H10N2/c1-12-8-7-10(11-12)9-5-3-2-4-6-9/h2-8H,1H

pdb file: 589508.pdb
sdf file: 589508.sdf
directory: 589508


1,5-dimethyl-3-phenyl-1H-pyrazole 1H-pyrazole, 1,5-dimethyl-3-phenyl- InChI=1/C11H12N2/c1-9-8-11(12-13(9)2)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H

pdb file: 589510.pdb
sdf file: 589510.sdf
directory: 589510


1-(2-furyl)-3-hydroxy-2-methyl-3-phenylpropan-1-one 1-propanone, 1-(2-furanyl)-3-hydroxy-2-methyl-3-phenyl- InChI=1/C14H14O3/c1-10(14(16)12-8-5-9-17-12)13(15)11-6-3-2-4-7-11/h2-10,13,15H,1H

pdb file: 589779.pdb
sdf file: 589779.sdf
directory: 589779


1-[3-methyl-5-(oxiran-2-ylmethoxy)-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl]-3-phenylpropan-1-one 1-propanone, 1-[3-methyl-5-(oxiranylmethoxy)-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl]-3-phenyl- InChI=1/C22H22N2O3/c1-16-21(20(25)13-12-17-8-4-2-5-9-17)22(27-15-19-14-26-19)24(23-16)18-10-6-3-7-11-18/h2-11,19H,12-15H2,1H

pdb file: 589867.pdb
sdf file: 589867.sdf
directory: 589867


1H-benz[g]indole, 3-[(E)-2-ethoxyethenyl]-1-ethyl-2,3,4,5-tetrahydro-2-methyl-3-phenyl- 3-[(E)-2-ethoxyvinyl]-1-ethyl-2-methyl-3-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[g]indole InChI=1/C25H29NO/c1-4-26-19(3)25(17-18-27-5-2,21-12-7-6-8-13-21)23-16-15-20-11-9-10-14-22(20)24(23)26/h6-14,17-19H,4-5,15-16H2,1-3H3/b18-17

pdb file: 589984.pdb
sdf file: 589984.sdf
directory: 589984


1-{7-[(E)-2-(dimethylamino)vinyl]-3-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl}ethanone InChI=1/C18H18N4O/c1-13(23)15-11-19-18-16(14-7-5-4-6-8-14)12-20-22(18)17(15)9-10-21(2)3/h4-12H,1-3H3/b10-9 ethanone, 1-[7-[(E)-2-(dimethylamino)ethenyl]-3-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl]-

pdb file: 590062.pdb
sdf file: 590062.sdf
directory: 590062


6-methyl-3-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrido[3,4-e]pyrimidine InChI=1/C16H12N4/c1-11-13-9-18-16-14(12-5-3-2-4-6-12)10-19-20(16)15(13)7-8-17-11/h2-10H,1H pyrazolo[1,5-a]pyrido[3,4-e]pyrimidine, 6-methyl-3-phenyl-

pdb file: 590063.pdb
sdf file: 590063.sdf
directory: 590063


1-propanone, 1-[2,4-dihydroxy-3-[[2-hydroxy-5-[(2-hydroxyphenyl)methyl]phenyl]methyl]-6-methoxyphenyl]-3-phenyl- 1-{2,4-dihydroxy-3-[2-hydroxy-5-(2-hydroxybenzyl)benzyl]-6-methoxyphenyl}-3-phenylpropan-1-one InChI=1/C30H28O6/c1-36-28-18-27(34)23(30(35)29(28)26(33)14-11-19-7-3-2-4-8-19)17-22-16-20(12-13-25(22)32)15-21-9-5-6-10-24(21)31/h2-10,12-13,16,18,31-32,34-35H,11,14-15,17H2,1H

pdb file: 590085.pdb
sdf file: 590085.sdf
directory: 590085


2,2,4,4-tetramethyl-3-phenylpentan-3-ol InChI=1/C15H24O/c1-13(2,3)15(16,14(4,5)6)12-10-8-7-9-11-12/h7-11,16H,1-6H benzenemethanol, alpha,alpha-bis(1,1-dimethylethyl)-

pdb file: 590273.pdb
sdf file: 590273.sdf
directory: 590273


2(3H)-thiazolethione, 3,3'-(2-methyl-1,3-phenylene)bis[4-methyl- 3,3'-(2-methyl-1,3-phenylene)bis(4-methyl-1,3-thiazole-2(3H)-thione) InChI=1/C15H14N2S4/c1-9-7-20-14(18)16(9)12-5-4-6-13(11(12)3)17-10(2)8-21-15(17)19/h4-8H,1-3H

pdb file: 590424.pdb
sdf file: 590424.sdf
directory: 590424


2(3H)-thiazolethione, 3,3'-(2-methyl-1,3-phenylene)bis[4,5-dimethyl- 3,3'-(2-methyl-1,3-phenylene)bis(4,5-dimethyl-1,3-thiazole-2(3H)-thione) InChI=1/C17H18N2S4/c1-9-14(18-10(2)12(4)22-16(18)20)7-6-8-15(9)19-11(3)13(5)23-17(19)21/h6-8H,1-5H

pdb file: 590425.pdb
sdf file: 590425.sdf
directory: 590425


2(3H)-thiazolone, 3,3'-(2-methyl-1,3-phenylene)bis[4-methyl- 3,3'-(2-methyl-1,3-phenylene)bis(4-methyl-1,3-thiazol-2(3H)-one) InChI=1/C15H14N2O2S2/c1-9-7-20-14(18)16(9)12-5-4-6-13(11(12)3)17-10(2)8-21-15(17)19/h4-8H,1-3H

pdb file: 590426.pdb
sdf file: 590426.sdf
directory: 590426


InChI=1/C15H24O3Si/c1-15(2,14(16)17-3)13(18-19(4,5)6)12-10-8-7-9-11-12/h7-11,13H,1-6H benzenepropanoic acid, alpha,alpha-dimethyl-beta-[(trimethylsilyl)oxy]-, methyl ester methyl 2,2-dimethyl-3-phenyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]propanoate

pdb file: 590778.pdb
sdf file: 590778.sdf
directory: 590778


1-({1-[2-({4-{[3-(acetylamino)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl]amino}-2-[(2-{[(1-{2-[(2-amino-3-phenylpropanoyl)amino]-4-methylpentanoyl}pyrrolidin-2-yl)carbonyl]amino}-4-carbo InChI=1/C52H76N10O19/c1-26(2)22-33(58-44(72)29(53)23-28-10-5-4-6-11-28)50(77)60-19-7-12-34(60)47(75)55-30(15-17-39(66)67)45(73)57-32(24-38(65)59-48-41(54-27(3)64)43(71)42(70)37(25-63)81-48)46(74)56-31(16-18-40(68)69)49(76)61-20-8-13-35(61)51(78)62-21-9- hexopyranosylamine, 2-(acetylamino)-N-[3-[[2-[[[1-[2-[(2-amino-1-oxo-3-phenylpropyl)amino]-4-methyl-1-oxopentyl]-2-pyrrolidinyl]carbonyl]amino]-4-carboxy-1-oxobutyl]amino]-4-[[3-carboxy-1-[[2-[(2-carb

pdb file: 590794.pdb
sdf file: 590794.sdf
directory: 590794


2-propynoic acid, 3-phenyl-, ethyl ester 2216-94-6 InChI=1/C11H10O2/c1-2-13-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,2H2,1H ethyl 3-phenylprop-2-ynoate

pdb file: 590815.pdb
sdf file: 590815.sdf
directory: 590815


2-propenoic acid, 3-phenyl-, [2-(hexopyranosyloxy)-1b,5a,6,6a-tetrahydro-6-hydroxyoxireno[4,5]cyclopenta[1,2-c]pyran-1a(2H)-yl]methyl ester, (2E)- InChI=1/C24H28O11/c25-10-14-18(28)19(29)20(30)23(33-14)34-22-16-13(8-9-31-22)17(27)21-24(16,35-21)11-32-15(26)7-6-12-4-2-1-3-5-12/h1-9,13-14,16-23,25,27-30H,10-11H2/b7-6 [2-(hexopyranosyloxy)-6-hydroxy-1b,5a,6,6a-tetrahydrooxireno[4,5]cyclopenta[1,2-c]pyran-1a(2H)-yl]methyl (2E)-3-phenylacrylate

pdb file: 590835.pdb
sdf file: 590835.sdf
directory: 590835


1-(4-ethoxyphenyl)-2-(ethylthio)-4-oxo-3-phenyl-5-propyl-3,4-dihydropyrimidin-1-ium-6-olate InChI=1/C23H26N2O3S/c1-4-10-20-21(26)24(17-11-8-7-9-12-17)23(29-6-3)25(22(20)27)18-13-15-19(16-14-18)28-5-2/h7-9,11-16H,4-6,10H2,1-3H pyrimidinium, 1-(4-ethoxyphenyl)-2-(ethylthio)-3,4-dihydro-6-hydroxy-4-oxo-3-phenyl-5-propyl-, inner salt

pdb file: 590861.pdb
sdf file: 590861.sdf
directory: 590861


(2Z)-2-(ethoxycarbonyl)-3-phenylacrylic acid InChI=1/C12H12O4/c1-2-16-12(15)10(11(13)14)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,2H2,1H3,(H,13,14)/b10-8 propanedioic acid, (phenylmethylene)-, monoethyl ester, (2Z)-

pdb file: 590915.pdb
sdf file: 590915.sdf
directory: 590915


1-(2,2-dimethylpropyl)-3-phenyl-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-one 2H-pyrrol-2-one, 1-(2,2-dimethylpropyl)-1,5-dihydro-3-phenyl- InChI=1/C15H19NO/c1-15(2,3)11-16-10-9-13(14(16)17)12-7-5-4-6-8-12/h4-9H,10-11H2,1-3H

pdb file: 590941.pdb
sdf file: 590941.sdf
directory: 590941


(2Z,2'Z)-2,2'-(1,4-phenylene)bis(3-phenylacrylonitrile) 1,4-benzenediacetonitrile, alpha,alpha'-bis(phenylmethylene)-, (alpha~1~Z,alpha~4~Z)- InChI=1/C24H16N2/c25-17-23(15-19-7-3-1-4-8-19)21-11-13-22(14-12-21)24(18-26)16-20-9-5-2-6-10-20/h1-16H/b23-15+,24-16

pdb file: 590970.pdb
sdf file: 590970.sdf
directory: 590970


(2Z)-3-phenyl-2-{4-[(E)-2-phenylvinyl]phenyl}acrylonitrile InChI=1/C23H17N/c24-18-23(17-21-9-5-2-6-10-21)22-15-13-20(14-16-22)12-11-19-7-3-1-4-8-19/h1-17H/b12-11+,23-17 benzeneacetonitrile, 4-[(E)-2-phenylethenyl]-alpha-(phenylmethylene)-, (alphaZ)-

pdb file: 590972.pdb
sdf file: 590972.sdf
directory: 590972


(2Z,2'Z)-2,2'-[2,5-bis(octyloxy)-1,4-phenylene]bis(3-phenylacrylonitrile) 1,4-benzenediacetonitrile, 2,5-bis(octyloxy)-alpha,alpha'-bis(phenylmethylene)-, (alpha~1~Z,alpha~4~Z)- InChI=1/C40H48N2O2/c1-3-5-7-9-11-19-25-43-39-29-38(36(32-42)28-34-23-17-14-18-24-34)40(44-26-20-12-10-8-6-4-2)30-37(39)35(31-41)27-33-21-15-13-16-22-33/h13-18,21-24,27-30H,3-12,19-20,25-26H2,1-2H3/b35-27+,36-28

pdb file: 590974.pdb
sdf file: 590974.sdf
directory: 590974


InChI=1/C56H88N8O13/c1-15-29-57-49(70)42-23-19-30-63(42)52(73)39(26-28-45(67)77-56(12,13)14)60-51(72)46(35(4)75-54(6,7)8)62-47(68)38(25-27-44(66)76-55(9,10)11)59-50(71)43-24-20-31-64(43)53(74)41(32-34(2)3)61-48(69)40(58-36(5)65)33-37-21-17-16-18-22-37/h benzenamine, N,N-didodecyl-4-[[4-[[4-[(4-nitrophenyl)ethynyl]phenyl]ethynyl]phenyl]ethynyl]- tert-butyl 4-({[1-(2-{[2-(acetylamino)-3-phenylpropanoyl]amino}-4-methylpentanoyl)pyrrolidin-2-yl]carbonyl}amino)-5-{[1-({[1-({2-[(allylamino)carbonyl]pyrrolidin-1-yl}carbonyl)-4-tert-butoxy-4-oxobuty

pdb file: 591158.pdb
sdf file: 591158.sdf
directory: 591158


4,4'-{(5-bromo-2,4,6-trimethyl-1,3-phenylene)bis[(E)ethene-2,1-diyl-4,1-phenylene(E)ethene-2,1-diyl]}dibenzonitrile InChI=1/C43H33BrN2/c1-30-41(26-24-37-12-8-33(9-13-37)4-6-35-16-20-39(28-45)21-17-35)31(2)43(44)32(3)42(30)27-25-38-14-10-34(11-15-38)5-7-36-18-22-40(29-46)23-19-36/h4-27H,1-3H3/b6-4+,7-5+,26-24+,27-25 benzonitrile, 4,4'-[(5-bromo-2,4,6-trimethyl-1,3-phenylene)bis[(E)-2,1-ethenediyl-4,1-phenylene(E)-2,1-ethenediyl]]bis-

pdb file: 591178.pdb
sdf file: 591178.sdf
directory: 591178


2-chloro-3-phenylpentanoic acid InChI=1/C11H13ClO2/c1-2-9(10(12)11(13)14)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-10H,2H2,1H3,(H,13,14 benzenepropanoic acid, alpha-chloro-beta-ethyl-

pdb file: 591296.pdb
sdf file: 591296.sdf
directory: 591296


1,1'-[[5-(bromomethyl)-1,3-phenylene]bis(oxymethylene)]bis[3,5-bis(hexyloxy)benzene] InChI=1/C45H67BrO6/c1-5-9-13-17-21-47-40-27-38(28-41(31-40)48-22-18-14-10-6-2)35-51-44-25-37(34-46)26-45(33-44)52-36-39-29-42(49-23-19-15-11-7-3)32-43(30-39)50-24-20-16-12-8-4/h25-33H,5-24,34-36H2,1-4H benzene, 1,3-bis[[3,5-bis(hexyloxy)phenyl]methoxy]-5-(bromomethyl)-

pdb file: 591299.pdb
sdf file: 591299.sdf
directory: 591299


2-isopropyl-5-methylcyclohexyl (2E)-2-cyano-3-phenylacrylate 2-propenoic acid, 2-cyano-3-phenyl-, 5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl ester, (2E)- InChI=1/C20H25NO2/c1-14(2)18-10-9-15(3)11-19(18)23-20(22)17(13-21)12-16-7-5-4-6-8-16/h4-8,12,14-15,18-19H,9-11H2,1-3H3/b17-12

pdb file: 591342.pdb
sdf file: 591342.sdf
directory: 591342


5H-oxazolo[3,2-a]pyridine, hexahydro-8-methyl-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-, (5R,8R)- InChI=1/C17H25NO/c1-12(2)15-10-9-13(3)17-18(15)16(11-19-17)14-7-5-4-6-8-14/h4-8,12-13,15-17H,9-11H2,1-3H3/t13-,15-,16?,17?/m1/s rel-(5R,8R)-5-isopropyl-8-methyl-3-phenylhexahydro-5H-[1,3]oxazolo[3,2-a]pyridine

pdb file: 591470.pdb
sdf file: 591470.sdf
directory: 591470


5H-oxazolo[3,2-a]pyridine, hexahydro-8-methyl-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-, (5R,8S)- InChI=1/C17H25NO/c1-12(2)15-10-9-13(3)17-18(15)16(11-19-17)14-7-5-4-6-8-14/h4-8,12-13,15-17H,9-11H2,1-3H3/t13-,15+,16?,17?/m0/s rel-(5R,8S)-5-isopropyl-8-methyl-3-phenylhexahydro-5H-[1,3]oxazolo[3,2-a]pyridine

pdb file: 591471.pdb
sdf file: 591471.sdf
directory: 591471


2H-azirine-2-carboxylic acid, 2-chloro-3-phenyl-, ethyl ester InChI=1/C11H10ClNO2/c1-2-15-10(14)11(12)9(13-11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H ethyl 2-chloro-3-phenyl-2H-azirene-2-carboxylate

pdb file: 592094.pdb
sdf file: 592094.sdf
directory: 592094


InChI=1/C10H11BrO3/c1-14-10(13)8(11)9(12)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8-9,12H,1H3/t8-,9-/m1/s benzenepropanoic acid, alpha-bromo-beta-hydroxy-, methyl ester, (alphaR,betaR)- methyl rel-(2R,3R)-2-bromo-3-hydroxy-3-phenylpropanoate

pdb file: 592639.pdb
sdf file: 592639.sdf
directory: 592639


InChI=1/C11H13BrO3/c1-2-15-11(14)9(12)10(13)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-10,13H,2H2,1H3/t9-,10-/m1/s benzenepropanoic acid, alpha-bromo-beta-hydroxy-, ethyl ester, (alphaR,betaR)- ethyl rel-(2R,3R)-2-bromo-3-hydroxy-3-phenylpropanoate

pdb file: 592640.pdb
sdf file: 592640.sdf
directory: 592640


614-27-7 InChI=1/C10H10O3/c1-13-10(12)7-9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H benzenepropanoic acid, beta-oxo-, methyl ester methyl 3-oxo-3-phenylpropanoate

pdb file: 592946.pdb
sdf file: 592946.sdf
directory: 592946


InChI=1/C11H14O2/c1-9(8-11(12)13-2)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H benzenepropanoic acid, beta-methyl-, methyl ester methyl 3-phenylbutanoate

pdb file: 592950.pdb
sdf file: 592950.sdf
directory: 592950


InChI=1/C11H12O3/c1-8(11(13)14-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H benzenepropanoic acid, alpha-methyl-beta-oxo-, methyl ester methyl 2-methyl-3-oxo-3-phenylpropanoate

pdb file: 592957.pdb
sdf file: 592957.sdf
directory: 592957


2-propenoic acid, 3-hydroxy-3-phenyl-, methyl ester, (2Z)- InChI=1/C10H10O3/c1-13-10(12)7-9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,11H,1H3/b9-7 methyl (2Z)-3-hydroxy-3-phenylacrylate

pdb file: 592965.pdb
sdf file: 592965.sdf
directory: 592965


2-propenoic acid, 3-phenyl-, ethyl ester 93-97-0 InChI=1/C14H10O3/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10 benzoic anhydride

pdb file: 592966.pdb
sdf file: 592966.sdf
directory: 592966


7497-61-2 InChI=1/C10H12O3/c1-13-10(12)7-9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9,11H,7H2,1H benzenepropanoic acid, beta-hydroxy-, methyl ester methyl 3-hydroxy-3-phenylpropanoate

pdb file: 592972.pdb
sdf file: 592972.sdf
directory: 592972


(5alpha,9alpha,10beta,13alpha)-5,13-bis(acetyloxy)-10-hydroxytaxa-4(20),11-dien-9-yl (2E)-3-phenylacrylate 2-propenoic acid, 3-phenyl-, (3S,4aR,6R,8S,11R,12R,12aR)-3,8-bis(acetyloxy)-1,2,3,4,4a,5,6,7,8,11,12,12a-dodecahydro-11-hydroxy-9,12a,13,13-tetramethyl-4-methylene-6,10-methanobenzocyclodecen-12-yl es 3-Phenyl-acrylic acid 5,13-diacetoxy-10-hydroxy-8,12,15,15-tetramethyl-4-methylene-tricyclo[9.3.1.0*3,8*] pentadec-11-en-9-yl ester 5alpha,13alpha-Diacetoxy-9alpha-cinnamoyloxy-4(20),11-taxadien-10beta-ol InChI=1/C33H42O7/c1-19-25-17-24-18-27(39-22(4)35)20(2)29(32(24,5)6)30(37)31(33(25,7)16-15-26(19)38-21(3)34)40-28(36)14-13-23-11-9-8-10-12-23/h8-14,24-27,30-31,37H,1,15-18H2,2-7H3/b14-13+/t24-,25-,26+,27+,30-,31+,33-/m1/s Taxinine NN-11

pdb file: 593215.pdb
sdf file: 593215.sdf
directory: 593215


(5xi)-1-O-[(2Z)-3-phenylprop-2-enoyl]-beta-D-xylo-hexopyranose 1-O-cis-cinnamoyl-beta-D-glucopyranose 3-Phenyl-acrylic acid 3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl-tetrahydro-pyran-2-yl ester InChI=1/C15H18O7/c16-8-10-12(18)13(19)14(20)15(21-10)22-11(17)7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-7,10,12-16,18-20H,8H2/b7-6-/t10?,12-,13+,14-,15+/m1/s beta-D-xylo-hexopyranose, 1-O-[(2Z)-1-oxo-3-phenyl-2-propenyl]-, (5xi)-

pdb file: 593517.pdb
sdf file: 593517.sdf
directory: 593517


6-methyl-3-phenylisoxazolo[3,4-d]pyridazin-7(6H)-one InChI=1/C12H9N3O2/c1-15-12(16)10-9(7-13-15)11(17-14-10)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H isoxazolo[3,4-d]pyridazin-7(6H)-one, 6-methyl-3-phenyl-

pdb file: 593698.pdb
sdf file: 593698.sdf
directory: 593698


1-(5-methyl-3-phenyl-2-furyl)ethanone InChI=1/C13H12O2/c1-9-8-12(13(15-9)10(2)14)11-6-4-3-5-7-11/h3-8H,1-2H ethanone, 1-(5-methyl-3-phenyl-2-furanyl)-

pdb file: 593977.pdb
sdf file: 593977.sdf
directory: 593977


InChI=1/C11H15NO2/c1-8(11(13)14-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10H,12H2,1-2H3/t8-,10-/m1/s benzenepropanoic acid, beta-amino-alpha-methyl-, methyl ester, (alphaR,betaR)- methyl (2R,3R)-3-amino-2-methyl-3-phenylpropanoate

pdb file: 594147.pdb
sdf file: 594147.sdf
directory: 594147


5-isoxazolecarboxylic acid, 4,5-dihydro-4-methyl-3-phenyl-, ethyl ester InChI=1/C13H15NO3/c1-3-16-13(15)12-9(2)11(14-17-12)10-7-5-4-6-8-10/h4-9,12H,3H2,1-2H ethyl 4-methyl-3-phenyl-4,5-dihydroisoxazole-5-carboxylate

pdb file: 594346.pdb
sdf file: 594346.sdf
directory: 594346


4-methyl-3-phenylisoxazol-5(4H)-one 5(4H)-isoxazolone, 4-methyl-3-phenyl- InChI=1/C10H9NO2/c1-7-9(11-13-10(7)12)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H

pdb file: 594367.pdb
sdf file: 594367.sdf
directory: 594367


1,3,5-Naphthalenetrisulfonic acid, 8,8'-[1,3-phenylenebis[carbonylimino(4-methyl-3,1-phenylene)carbonylimino]]bis- 111150-21-1 (HEXASODIUM SALT) AIDS-000168 AIDS000168 NF 107 Suramin analog

pdb file: 594872.pdb
sdf file: 594872.sdf
directory: 594872


3,4,5-Piperidine,2-hydroxymethyl,N-(3-phenyl-2-propen-yl)-,[2R-(2.alpha.,3.beta.,4.alpha.,5.beta.)]- 3,4,5-Piperidinetriol, 2-(hydroxymethyl)-1-(3-phenyl-2-propenyl)-, (2R,3R,4R,5S)- 73243-68-2 AIDS-000399 AIDS000399 ND1025

pdb file: 595062.pdb
sdf file: 595062.sdf
directory: 595062


3,4,5-Piperidinetriol, 2-(hydroxymethyl)-1-(3-phenylpropyl)-, (2R,3R,4R,5S)- 3,4,5-Piperidinetriol,2-hydroxymethyl,N-(3-phenylpropyl)-,[2R-(2.alpha.,3.beta.,4.alpha.,5.beta.]- 73243-67-1 AIDS-000400 AIDS000400 ND900

pdb file: 595063.pdb
sdf file: 595063.sdf
directory: 595063


126333-29-7 AIDS-000561 AIDS000561 Hydroxyethylene isostere analog(SAA-5-VV-OMe) L-Valine, L-seryl-L-alanyl-L-alanyl-(1R,2R)-2-[(1S,2S)-2-amino-1-hydroxy-3-phenylpropyl]cyclopentanecarbonyl-L-valyl-, methyl ester L-Valine, N-[N-[[2-[1-hydroxy-3-phenyl-2-[[N-(N-L-seryl-L-alanyl)-L-alanyl]amino]propyl]cyclopentyl]carbonyl]-L-valyl]-, methyl ester, [1R-[1a,2b(1S*,2S*)]]- SAA-5-VV-OMe

pdb file: 595200.pdb
sdf file: 595200.sdf
directory: 595200


126453-25-6 AIDS-000562 AIDS000562 Hydroxyethylene isostere analog(SAA-6-VV-OMe) L-Valine, N-[N-[[2-[1-hydroxy-3-phenyl-2-[[N-(N-L-seryl-L-alanyl)-L-alanyl]amino]propyl]cyclopentyl]carbonyl]-L-valyl]-, methyl ester, [1R-[1a,2b(1R*,2S*) SAA-6-VV-OMe

pdb file: 595201.pdb
sdf file: 595201.sdf
directory: 595201


126333-30-0 AIDS-000563 AIDS000563 Boc-SAA-7-VV-OMe Hydroxyethylene isostere analog(Boc-SAA-7-VV-OMe) L-Valine, N-[N-[[2-[2-[[N-[N-[N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-L-seryl]-L-alanyl]-L-alanyl]amino]-1-hydroxy-3-phenylpropyl]cyclopentyl]carbonyl]-L-valyl]-, methyl ester, [1S-[1a,2b(1S*,2R*)]]-

pdb file: 595202.pdb
sdf file: 595202.sdf
directory: 595202


127470-77-3 AIDS-000564 AIDS000564 Boc-SAA-8-VV-OMe Hydroxyethylene isostere analog(Boc-SAA-8-VV-OMe) L-Valine, N-[N-[[2-[2-[[N-[N-[N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-L-seryl]-L-alanyl]-L-alanyl]amino]-1-hydroxy-3-phenylpropyl]cyclopentyl]carbonyl]-L-valyl]-, methyl ester, [1S-[1a,2b(1R*,2R*)]]-

pdb file: 595203.pdb
sdf file: 595203.sdf
directory: 595203


(S)-2-{(2S,3S)-2-[(S)-2-((2RS,3S)-3-tert-Butoxycarbonylamino-2-hydroxy-4-phenyl-butylamino)-3-phenyl-propanoylamino]-3-methyl-pentanoylamino}-3-phenyl-propionic acid, methyl ester 215511-56-1 AIDS-000855 AIDS000855 Boc-Phe-[CHOHCH2]Phe-Ile-Phe-OMe L-Phenylalanine, N-[3-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-2-hydroxy-4-phenylbutyl]-L-phenylalanyl-L-alloisoleucyl-, methyl ester

pdb file: 595422.pdb
sdf file: 595422.sdf
directory: 595422


1,3,5-Naphthalenetrisulfonic acid, 8,8'-[1,3-phenylenebis[carbonylimino-3,1-phenylenecarbonylimino(4-methyl-3,1-phenylene)carbonylimino]]bis- 111129-55-6 (HEXASODIUM SALT) AIDS-000975 AIDS000975 NF 059 (*Hexasodium salt*) Suramin analog

pdb file: 595530.pdb
sdf file: 595530.sdf
directory: 595530


129318-23-6 2-[(Benzoylamino-2-phenylethyl)phosphinicodiyl]-3-phenylpropanoic acid AIDS-001522 AIDS001522 Benzenepropanoic acid, .alpha.-[[[1-(benzoylamino)-2-phenylethyl]hydroxyphosphinyl]methyl]- PhCONHEt(Ph)P(O)(OH)-3-Ph-PrAcid

pdb file: 596034.pdb
sdf file: 596034.sdf
directory: 596034


129318-24-7 AIDS-001523 AIDS001523 BenzoylaminodecarboxyPhe-phosphinicodiyl-deaminoPhe-Val-Valineamide L-Valinamide, N-[2-[[[1-(benzoylamino)-2-phenylethyl]hydroxyphosphinyl]methyl]-1-oxo-3-phenylpropyl]-L-valyl- PhCONHEt(Ph)P(O)(OH)PheValValNH2

pdb file: 596035.pdb
sdf file: 596035.sdf
directory: 596035


129318-25-8 AIDS-001524 AIDS001524 BOCVV-deCOOHF-P(O)(OH)-deNH2F-VVNH2 L-Valinamide, N-[2-[[[1-[[N-[N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-L-valyl]-L-valyl]amino]-2-phenylethyl]hydroxyphosphinyl]methyl]-1-oxo-3-phenylpropyl]-L-valyl- tert-ButyloxycarbonylValVal-decarboxyPhe-phosphinicodiyl-deaminoPhe-Val-Valineamide

pdb file: 596036.pdb
sdf file: 596036.sdf
directory: 596036


AIDS-001525 AIDS001525 Benzyloxycarbonyl-Ile-His-decarboxyPhe-phosphinicodiyl-deaminoPhe-Val-Valineamide BzOCIH(deCOOHF)-P(O)(OH)-(deNH2F)VVNH2 L-Valinamide, N-[2-[[[1-[[N-[N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-L-isoleucinyl]-L-histidinyl]amino]-2-phenylethyl]hydroxyphosphinyl]methyl]-1-oxo-3-phenylpropyl]-L-valyl-

pdb file: 596037.pdb
sdf file: 596037.sdf
directory: 596037


298-57-7 AIDS-001605 AIDS001605 Cinnarizine Dimitron Dimitronal Folcodal Glanil Labyrin Lazeta Marisan Midronal Mitronal N-Benzhydryl-N'-cinnamylpiperazine Piperazine, 1-(diphenylmethyl)-4-(3-phenyl-2-propenyl)- R 1575 R 516 Sepan Stugeron Stutgeron Stutgin Toliman

pdb file: 596109.pdb
sdf file: 596109.sdf
directory: 596109


131515-08-7 6-(E-3-Phenyl-2-propen-1-yl)-4,5,6,7-tetrahydro-5-methylimidazo-[4,5,1-jk][1,4]-benzodiazepin-2(1H)-one AIDS-002446 AIDS002446 Imidazo[4,5,1-jk][1,4]benzodiazepin-2(1H)-one, 4,5,6,7-tetrahydro-5-methyl-6-(3-phenyl-2-propenyl)-, (E)-(1)- TIBO deriv.

pdb file: 596930.pdb
sdf file: 596930.sdf
directory: 596930


131515-14-5 (Z)- 190779-09-0 (S-[Z])- 6-(Z-1-Phenylpropen-3-yl)-4,5,6,7-tetrahydro-5-methylimidazo-[4,5,1-jk][1,4]-benzodiazepin-2(1H)-one AIDS-002452 AIDS002452 Imidazo[4,5,1-jk][1,4]benzodiazepin-2(1H)-one, 4,5,6,7-tetrahydro-5-methyl-6-(3-phenyl-2-propenyl)-, (Z)-(1)- TIBO deriv.

pdb file: 596936.pdb
sdf file: 596936.sdf
directory: 596936


132565-30-1 6-Phenyl-5-(N-butyloxycarbonylphenylalaninylamino)-4-hydroxy-2-benzyl-1-(leucinylphenylalaninylamino)-hexanone AIDS-002829 AIDS002829 Boc-Phe-CH2Ph-Leu-Phe-NH2 L-Phenylalaninamide, N-[5-[[2-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-1-oxo-3-phenylpropyl]amino]-4-hydroxy-1-oxo-6-phenyl-2-(phenylmethyl)hexyl]-L-leucyl-, [2R-[2R*,4S*,5S*(S*)]]-

pdb file: 597296.pdb
sdf file: 597296.sdf
directory: 597296


132619-58-0 AIDS-002832 AIDS002832 Boc-PPE-Leu-Phe-NH2 L-Phenylalaninamide, N-[5-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-4-hydroxy-1-oxo-6-phenyl-2-(3-phenyl-2-propenyl)hexyl]-L-leucyl-, [2R-[2R*(E),4S*,5S*]]- [5(S)-(t-Butyloxycarbonylamino)-4(S)-hydroxy-6-phenyl-2(R)-(3-phenylprop-2-en-1-yl)hexanoyl]-L-leucyl-L-phenylalaninamide

pdb file: 597299.pdb
sdf file: 597299.sdf
directory: 597299


132565-33-4 6-Phenyl-5-(N-t-butyloxycarbonylamino)-4-hydroxy-2-(3-phenylprop-2-ene)-1-[(2-(aminomethyl)benzimidazole)-isoleucyl]-hexanone AIDS-002839 AIDS002839 Boc-PPE-Ile-AMBIL Carbamic acid, [4-[[[1-[[(1H-benzimidazol-2-ylmethyl)amino]carbonyl]-2-methylbutyl]amino]carbonyl]-2-hydroxy-7-phenyl-1-(phenylmethyl)-6-heptenyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, [1S-[1R*,2R*,4S*(1R*,2R*),6E]]- L 687908 L687,908

pdb file: 597306.pdb
sdf file: 597306.sdf
directory: 597306


AIDS-003961 AIDS003961 L685,434 deriv. N-[2(R)-Hydroxy-1(S)-indanyl]-5(S)-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-4(S)-hydroxy-6-phenyl-2(R)-(3-phenylprop-2-en-1-yl)hexanamide

pdb file: 598382.pdb
sdf file: 598382.sdf
directory: 598382


179324-69-7 AIDS-004352 AIDS004352 Boronic acid, [(1(R)-3-methyl-1-[[(2S)-1-oxo-3-phenyl-2-[(pyrazinylcarbonyl)amino]propyl]amino]butyl]- LPD 341 LPD-341 PS 341 PS-341 Pyz-Phe-boroLeu

pdb file: 600019.pdb
sdf file: 600019.sdf
directory: 600019


(2S)-2-{(2S)-2-[(morpholin-4-ylsulfonyl)amino]-3-phenylpropanoylamino}-N-[(1S,2S,4S)-4-(N-butylcarbamoyl)-1-(cyclohexylmethyl)-2-hydroxy-5-methylhexyl]pent-4-enamide 150351-30-7 AIDS-004994 AIDS004994 PD 134922

pdb file: 600654.pdb
sdf file: 600654.sdf
directory: 600654


5-(2-{(2S)-2-[(morpholin-4-ylsulfonyl)amino]-3-phenylpropanoylamino}-2-vinylthioacetylamino)(2S,4S,5S)-N-butyl-6-cyclohexyl-4-hydroxy-2-(methylethyl)hexanamide AIDS-004995 AIDS004995 PD 135390

pdb file: 600655.pdb
sdf file: 600655.sdf
directory: 600655


AIDS-005392 AIDS005392 C2-sym dimer Penicillin deriv. [2R-[2.alpha.(R*),4.beta.]]-4,4'-[1,2-Ethanediylbis(aminocarbonyl)]bis[N-ethyl-5,5-dimethyl-.alpha.-[[(5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)carbonyl]amino]-2-thiazolidineacetamide]

pdb file: 601049.pdb
sdf file: 601049.sdf
directory: 601049


AIDS-005440 AIDS005440 N-[2-[2-oxo-5-[1(R,S)-(serinylamino)-1-ethyl]-2,3,6,7-tetrahydro-1H-azepin-1-yl]-1-oxo-3-phenylpropyl]prolylvalinylvaline, amide Ser-NH-Azepin, Pro-Val-Val deriv.

pdb file: 601096.pdb
sdf file: 601096.sdf
directory: 601096


AIDS-005441 AIDS005441 N-[2-[2-oxo-5-[1(R,S)-(serinylamino)-1-ethyl]-2,3,6,7-tetrahydro-1H-azepin-1-yl]-1-oxo-3-phenylpropyl]prolylvalinylvaline, amide Ser-NH-Azepin, Pro-Val-Val deriv.

pdb file: 601097.pdb
sdf file: 601097.sdf
directory: 601097


AIDS-005471 AIDS005471 Penicillin deriv. [2R-[2.alpha.(R*),4.beta.(S)]]-5,5-Dimethyl-.alpha.-[(phenylacetyl)amino]-N-(phenylmethyl)-4-[[[-3-phenyl-1-(hydroxymethyl)propyl]amino]carbonyl]-2-thiazolidineacetamide

pdb file: 601127.pdb
sdf file: 601127.sdf
directory: 601127


2-[(N-{1-[N-(1-{N-[(1S)-2-hydroxy-1-benzylethyl]carbamoyl}-2-methylpropyl)carbamoyl]-4-(amidinoamino)butyl}carbamoyl)amino]-3-phenylpropanoic acid AIDS-005658 AIDS005658 FERM P-13134 Mer-N5075A

pdb file: 601305.pdb
sdf file: 601305.sdf
directory: 601305


7,7'-Bis[(2,4,6-trimethyl-1,3-phenylene)bis(sulfonyloxy)]bis(1-naphthalenesulfonic acid AIDS-006278 AIDS006278 NaphthSO3H triMePh(SO3)2 deriv.

pdb file: 601921.pdb
sdf file: 601921.sdf
directory: 601921


3,3'-[(2,4,6-Trimethyl-1,3-phenylene)bis(sulfonamido)]bis(5-carboxy-6-hydroxybenzenesulfonic acid) AIDS-006280 AIDS006280 triMeOHPh(SO2N) deriv.

pdb file: 601923.pdb
sdf file: 601923.sdf
directory: 601923


4-(1-Adamantyl)-3-phenyl-5-[4-(dimethylamino)phenyl]-4,5-dihydro-1,2,4-oxadiazole AIDS-006445 AIDS006445 NSC661909 Oxadiazole, adamantyl deriv.

pdb file: 602082.pdb
sdf file: 602082.sdf
directory: 602082


4-(1-Adamantyl)-3-phenyl-5-(3-methylphenyl)-4,5-dihydro-1,2,4-oxadiazole AIDS-006448 AIDS006448 NSC661905 Oxadiazole, adamantyl deriv.

pdb file: 602085.pdb
sdf file: 602085.sdf
directory: 602085


4-(1-Adamantyl)-3-phenyl-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-4,5-dihydro-1,2,4-oxadiazole AIDS-006450 AIDS006450 NSC661906 Oxadiazole, adamantyl deriv.

pdb file: 602087.pdb
sdf file: 602087.sdf
directory: 602087


4-Hydroxy-6-methyl-3-phenyl-2(1H)-pyridinone AIDS-008447 AIDS008447 Pyridinone deriv.

pdb file: 603230.pdb
sdf file: 603230.sdf
directory: 603230


4-Hydroxy-1(N),6-dimethyl-3-phenyl-2(1H)- pyridinone AIDS-008457 AIDS008457 Pyridinone deriv.

pdb file: 603240.pdb
sdf file: 603240.sdf
directory: 603240


1(N)-Ethyl-4-hydroxy-6-methyl-3-phenyl-2(1H)- pyridinone AIDS-008458 AIDS008458 Pyridinone deriv.

pdb file: 603241.pdb
sdf file: 603241.sdf
directory: 603241


4-Hydroxy-6-methyl-3-phenyl-1(N)propyl-2(1H)- pyridinone AIDS-008459 AIDS008459 Pyridinone deriv.

pdb file: 603242.pdb
sdf file: 603242.sdf
directory: 603242


1(N)-Butyl-4-hydroxy-6-methyl-3-phenyl-2(1H)- pyridinone AIDS-008460 AIDS008460 Pyridinone deriv.

pdb file: 603243.pdb
sdf file: 603243.sdf
directory: 603243


4-Hydroxy-6-methyl-1(N)-pentyl-3-phenyl-2(1H)- pyridinone AIDS-008461 AIDS008461 Pyridinone deriv.

pdb file: 603244.pdb
sdf file: 603244.sdf
directory: 603244


1(N)-Hexyl-4-hydroxy-6-methyl-3-phenyl-2(1H)- pyridinone AIDS-008462 AIDS008462 Pyridinone deriv.

pdb file: 603245.pdb
sdf file: 603245.sdf
directory: 603245


1(N)-Cyclohexyl-4-hydroxy-6-methyl-3-phenyl- 2(1H)-pyridinone AIDS-008463 AIDS008463 Pyridinone deriv.

pdb file: 603246.pdb
sdf file: 603246.sdf
directory: 603246


4-Hydroxy-6-methyl-1(N)-methylphenyl-3-phenyl- 2(1H)-pyridinone AIDS-008464 AIDS008464 Pyridinone deriv.

pdb file: 603247.pdb
sdf file: 603247.sdf
directory: 603247


4-Amino-6-methyl-3-phenyl-2(1H)-pyridinone AIDS-008466 AIDS008466 Pyridinone deriv.

pdb file: 603249.pdb
sdf file: 603249.sdf
directory: 603249


4-Aminoacetyl-6-methyl-3-phenyl-2(1H)-pyridinone AIDS-008467 AIDS008467 Pyridinone deriv.

pdb file: 603250.pdb
sdf file: 603250.sdf
directory: 603250


4-Aminotrifluoroacetyl-6-methyl-3-phenyl-2(1H)- pyridinone AIDS-008468 AIDS008468 Pyridinone deriv.

pdb file: 603251.pdb
sdf file: 603251.sdf
directory: 603251


65472-88-0 AIDS-008661 AIDS008661 N-Methyl-N-(1-naphthyl methyl)-3-phenyl-2-propen-1-amine(E), hydrochloride Naftifine SN 105-843

pdb file: 603401.pdb
sdf file: 603401.sdf
directory: 603401


3-[[(3-Phenylpropoxy)imino]methyl]rifamycin 38128-87-9 AF-015 AIDS-009593 AIDS009593 NSC143476

pdb file: 604158.pdb
sdf file: 604158.sdf
directory: 604158


4-[(1E)-1-Aza-2-(3-nitrophenyl)vinyl]-3-(5-methyl-3-phenylpyrazolyl)-1,2,4-triazoline-5-thione, 4-[(1E)-1-Aza-2-(3-nitrophenyl)vinyl]-3-(3-methyl-5-phenylpyrazolyl)-1,2,4-triazoline-5-thione AIDS-010194 AIDS010194

pdb file: 604486.pdb
sdf file: 604486.sdf
directory: 604486


AIDS-010483 AIDS010483 Isoniazid analog N'-(3-(4-Hydroxy-2-oxo-2H-chromen-3-yl)-3-phenyl-1-(2-(1-pyrrolidinyl)ethyl)propylidene)isonicotinohydrazide h NSC647424

pdb file: 604631.pdb
sdf file: 604631.sdf
directory: 604631


70570-56-8 AIDS-010675 AIDS010675 Actinomycin D 3-Phenyloxazinone L-Valine, L-threonyl-D-valyl-L-prolyl-N-methylglycyl-N-methyl-, (5.fwdarw.1)-lactone, 1,1'-diamide with 10,12-dimethyl-2-oxo-3-phenyl-2H,6H-1,4-oxazino[3,2-b]phenoxazine-5,7-dicarboxylic acid NSC339281

pdb file: 604708.pdb
sdf file: 604708.sdf
directory: 604708


2,2'-Dithiobis[N-(1-methyl-3-phenylpropyl)benzamide] 63956-36-5 AIDS-010948 AIDS010948 Benzamide der.

pdb file: 604811.pdb
sdf file: 604811.sdf
directory: 604811


8-Bromo-2-(1,1-dimethyl-1-silaethylthio)-3-phenyl-3-hydroquinazolin-4-one AIDS-011041 AIDS011041 Quinazolone der.

pdb file: 604904.pdb
sdf file: 604904.sdf
directory: 604904


8-Chloro-2-(1,1-dimethyl-1-silaethylthio)-3-phenyl-3-hydroquinazolin-4-one AIDS-011043 AIDS011043 Quinazolone der.

pdb file: 604906.pdb
sdf file: 604906.sdf
directory: 604906


(2E)-N-1-Adamantyl-4-(7-methoxy-3-methyl-1,4-dioxidoquinoxalin-2-yl)-4-oxo-2-[(3-phenylpropoxy)imino]butanamide AIDS-013000 AIDS013000 NSC634669

pdb file: 605613.pdb
sdf file: 605613.sdf
directory: 605613


4-Chloro-N-(4-methylphenyl)-N-(3-{4-[(E)-(4-nitrophenyl)diazenyl]-5-oxo-3-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl}-3-oxopropanoyl)benzamide AIDS-013012 AIDS013012 NSC643590

pdb file: 605625.pdb
sdf file: 605625.sdf
directory: 605625


AIDS-014194 AIDS014194 Imidazo[1,2-a]pyridinium, 2,2'-[1,3-phenylenebis[carbonyl(1E)-2-hydrazinyl-1-ylidene(E)methylidyne-4,1-phenylene]]bis[1-methyl-, compd. with benzenesulfonic acid, 4-methyl-, ion(1-) (1:1) NSC380479

pdb file: 605912.pdb
sdf file: 605912.sdf
directory: 605912


(2E)-N-(Hexahydro-1H-1,6-epoxypyrrolizin-7-yl)-N-methyl-3-phenylacrylamide AIDS-014653 AIDS014653 N-Cinnamoyl loline NSC623835

pdb file: 606028.pdb
sdf file: 606028.sdf
directory: 606028


6-Methyl-3-phenyl-2H-1,4-benzoxazin-2-one AIDS-015433 AIDS015433 NSC652757

pdb file: 606272.pdb
sdf file: 606272.sdf
directory: 606272


27305-41-5 4-Hydroxy-8,8-dimethyl-3-phenyl-7,8-dihydro-2H,6H-pyrano[3,2-g]chromen-2-one AIDS-015716 AIDS015716 NSC251160

pdb file: 606309.pdb
sdf file: 606309.sdf
directory: 606309


AIDS-015852 AIDS015852 Ethyl 7-tert-butyl-4a-morpholin-4-yl-3-phenyl-4a,5,6,7,8,8a-hexahydro-1H-4,1,2-benzoxadiazine-1-carboxylate NSC354491

pdb file: 606322.pdb
sdf file: 606322.sdf
directory: 606322


AIDS-015853 AIDS015853 Ethyl 7-tert-butyl-3-phenyl-4a-pyrrolidin-1-yl-4a,5,6,7,8,8a-hexahydro-1H-4,1,2-benzoxadiazine-1-carboxylate NSC354492

pdb file: 606323.pdb
sdf file: 606323.sdf
directory: 606323


(2E)-N-(2,5-Dichlorophenyl)-4-oxo-2-[(3-phenylpropoxy)imino]-4-(3,6,7-trimethyl-1,4-dioxidoquinoxalin-2-yl)butanamide AIDS-015939 AIDS015939 NSC635552

pdb file: 606358.pdb
sdf file: 606358.sdf
directory: 606358


AIDS-015985 AIDS015985 N,N,N-Trimethyl-2-oxo-2-((2Z)-2-{(2E)-1-[(3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-yl)methyl]-3-phenylprop-2-en-1-ylidene}hydrazino)ethanaminium chloride NSC644733

pdb file: 606404.pdb
sdf file: 606404.sdf
directory: 606404


2-({(2E)-2-[3-(4-Hydroxy-2-oxo-4a,8a-dihydro-2H-chromen-3-yl)-1-methyl-3-phenyl-2-(piperidin-1-ylmethyl)propylidene]hydrazino}carbonyl)benzenesulfonamide hydrochloride AIDS-016445 AIDS016445 Benzoic acid der. NSC647408

pdb file: 606600.pdb
sdf file: 606600.sdf
directory: 606600


AIDS-016446 AIDS016446 N'-{3-(4-Hydroxy-2-oxo-2H-chromen-3-yl)-3-phenyl-1-[2-(1-pyrrolidinyl)ethyl]propylidene}-4-methylbenzenesulfonohydrazide NSC647410

pdb file: 606601.pdb
sdf file: 606601.sdf
directory: 606601


AIDS-016447 AIDS016447 N'-[(1E)-2-[(Dimethylamino)methyl]-3-(4-hydroxy-2-oxo-2H-chromen-3-yl)-1-methyl-3-phenylpropylidene]-4-methylbenzenesulfonohydrazide hydrochloride NSC647428

pdb file: 606602.pdb
sdf file: 606602.sdf
directory: 606602


AIDS-016448 AIDS016448 N'-[(1Z)-3-(4-Hydroxy-2-oxo-2H-chromen-3-yl)-3-phenyl-1-(2-pyrrolidin-1-ylethyl)propylidene]-2-phenylacetohydrazide hydrochloride NSC647598

pdb file: 606603.pdb
sdf file: 606603.sdf
directory: 606603


AIDS-017106 AIDS017106 Acetic acid 4,5-diacetoxy-6-acetoxymethyl-2-(4-oxo-3-phenyl-2-thioxo-3,4-dihydro-2H-quinazolin-1-yl)-tetrahydro-pyran-3-yl ester NSC639732 NSC639738

pdb file: 606798.pdb
sdf file: 606798.sdf
directory: 606798


1-(1H-Benzimidazol-2-yl)-5,5-dimethyl-3-phenylimidazolidine-2,4-dione AIDS-017108 AIDS017108 NSC643818

pdb file: 606800.pdb
sdf file: 606800.sdf
directory: 606800


1,3-Bis(3-hydroxy-2-methyl-3-phenylpropanoyl)-4,5-diphenylimidazolidin-2-one AIDS-017123 AIDS017123 NSC656733

pdb file: 606806.pdb
sdf file: 606806.sdf
directory: 606806


AIDS-017191 AIDS017191 N,N-Dimethyl-3-phenyl[1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazol-6-amine NSC166597

pdb file: 606818.pdb
sdf file: 606818.sdf
directory: 606818


1-(2-Methylallyl)-3-phenyl-2-thiourea AIDS-019148 AIDS019148

pdb file: 608567.pdb
sdf file: 608567.sdf
directory: 608567


1-Methyl-3-phenyl-5-pyrazolone AIDS-020258 AIDS020258

pdb file: 609675.pdb
sdf file: 609675.sdf
directory: 609675


AIDS-020877 AIDS020877 Pyrido[3,4-b]Pyrazine-5,7-dicarbamic acid,8-amino-1,2- dihydro-2-methyl-3-phenyl,diethyl ester,hydrochloride, ethanolate,hydrate [10:10:3:2]

pdb file: 610281.pdb
sdf file: 610281.sdf
directory: 610281


AIDS-020884 AIDS020884 Benzopyrazin-7-ylcarbamic acid,5-amino-3,4-dihydro-2(1H)- oxo-3-phenyl-,methyl ester,mixture [86:14] with Benzo- pyrazin-7-ylcarbamic acid,5-amino-2(1H)-oxo-3-phenyl, methyl ester hydrate [10:7]

pdb file: 610284.pdb
sdf file: 610284.sdf
directory: 610284


AIDS-020896 AIDS020896 Pyrido[3,4-b]Pyrazin-7-ylcarbamic acid,2(1H)-oxo-3-phenyl- 5-[(diphenylmethyl)amino]-,ethyl ester

pdb file: 610289.pdb
sdf file: 610289.sdf
directory: 610289


AIDS-020899 AIDS020899 Pyrido[3,4-b]Pyrazin-7-ylcarbamic acid,5-amino-2(1H)-oxo- 3-phenyl-,ethyl ester, hydrochloride, [5:6].

pdb file: 610290.pdb
sdf file: 610290.sdf
directory: 610290


AIDS-020909 AIDS020909 S-(-)-Pyrido[3,4-b]pyrazin-7-ylcarbamic acid,5-amino-1,2- dihydro-2-methyl-3-phenyl-,ethyl ester, 2-(hydroxyethyl)sulfonate [1:1].

pdb file: 610294.pdb
sdf file: 610294.sdf
directory: 610294


AIDS-020912 AIDS020912 Pyrido[3,4-b]Pyrazin-7-ylcarbamic acid,5-amino-1,2- dihydro-2-methyl-3-phenyl-, 1-methylpropyl ester-

pdb file: 610295.pdb
sdf file: 610295.sdf
directory: 610295


AIDS-020915 AIDS020915 Pyrido[3,4-b]Pyrazin-7-ylcarbamic acid, 5-amino-1,2-dihydro-2-methyl-3-phenyl-, phenylmethyl ester, p-toluenesulfonate [1:1]

pdb file: 610297.pdb
sdf file: 610297.sdf
directory: 610297


(S)-Pyrido[3,4-b]pyrazin-7-ylcarbamic acid,1,2-dihydro-2- methyl-3-phenyl-, ethyl ester, hydrate [5:1] AIDS-020941 AIDS020941

pdb file: 610299.pdb
sdf file: 610299.sdf
directory: 610299


180741-00-8 AIDS-021795 AIDS021795 CNI 1194 CNI-H 1194 CNI-H1194 Ethanone, 1,1'-[5-[(2-amino-6-methyl-4-pyrimidinyl)amino]-1,3-phenylene]bis-

pdb file: 610404.pdb
sdf file: 610404.sdf
directory: 610404


.beta.-D-Glucopyranose, 2-O-(3-O-acetyl-6-deoxy-.beta.-D-glucopyranosyl)-6-deoxy-, 3-acetate 1-[(2'S,3'R,3'aS,4''S,5''R,6'S,7'aR)-decahydro-5''-methyl-4''-[[(2E)-1-oxo-3-phenyl-2-propenyl]oxy]dispiro[oxirane-2,3'(2'H)-benzofuran-2',2''-[2H]pyran]-6'-carboxylate] 63166-73-4 AIDS-023772 AIDS023772 NSC328426 Phylanthoside Phyllanthoside

pdb file: 610670.pdb
sdf file: 610670.sdf
directory: 610670


87607-29-2 AIDS-024474 AIDS024474 Carbamic acid, (5-amino-3-phenyl-2H-pyrido[4,3-b]-1,4-oxazin-7-yl)-, ethyl ester NSC344270

pdb file: 610738.pdb
sdf file: 610738.sdf
directory: 610738


AIDS-024478 AIDS024478 Carbamic acid,5-amino-2-oxo-3-phenyl-2H-pyrido[4,3-b][1, 4]-oxazin-7-yl,ethyl ester

pdb file: 610739.pdb
sdf file: 610739.sdf
directory: 610739


1,1'-[1,3-Phenylenebis(methylene)]bis[1,4,7,10-tetraazacyclododecane] AIDS-025298 AIDS025298 Bis(tetraazacyclododecane) deriv. NSC696459 (TRIFLUOROACETATE SALT)

pdb file: 610961.pdb
sdf file: 610961.sdf
directory: 610961


4,4'-[1,3-Phenylenebis(methylene)]bis[1,4,7,10-tetraazacyclotridecane] AIDS-025300 AIDS025300 Bis(tetraazacyclotridecane) deriv.

pdb file: 610963.pdb
sdf file: 610963.sdf
directory: 610963


11,11'-[1,3-Phenylenebis(methylene)]bis[1,4,7,11-tetraazacyclododecane] AIDS-025302 AIDS025302 Bis(tetraazacyclotetradecane) deriv.

pdb file: 610965.pdb
sdf file: 610965.sdf
directory: 610965


1,1'-[1,3-Phenylenebis(methylene)]bis[1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane] octohydrobromide dihydrate AIDS-025304 AIDS025304 Bis(tetraazacyclotetradecane) deriv. JM2986

pdb file: 610967.pdb
sdf file: 610967.sdf
directory: 610967


8,8'-[1,3-Phenylenebis(methylene)]bis[1,4,8,12-tetraazacyclopentadecane] AIDS-025307 AIDS025307 AMD6037 Bis(tetraazacyclopentadecane) deriv.

pdb file: 610970.pdb
sdf file: 610970.sdf
directory: 610970


1,1'-[1,3-Phenylenebis(methylene)]bis[1,5,9,13-tetraazacyclohexadecane] AIDS-025309 AIDS025309 Bis(tetraazacyclohexadecane) deriv.

pdb file: 610972.pdb
sdf file: 610972.sdf
directory: 610972


1,1'-[1,3-Phenylenebis(ethylene)]bis[1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane] AIDS-025336 AIDS025336 AMD3390 Bis(tetrazacyclotetradecane) deriv.

pdb file: 610999.pdb
sdf file: 610999.sdf
directory: 610999


AIDS-025507 AIDS025507 R-(+)-Pyrido[3,4-b]pyrazin-7-ylcarbamic acid,5-amino-1,2- dihydro-2-methyl-3-phenyl-,ethyl ester, hydrate [10:3]

pdb file: 611159.pdb
sdf file: 611159.sdf
directory: 611159


AIDS-026386 AIDS026386 Dehydrobruceantarin Methyl (13S,17S,1R,3R,15R)-11,15,16-trihydroxy-9,13-dimethyl-5,18-dioxa-4,10-dioxo-3-phenylcarbonyloxypentacyclo[12.5.0.0<1,6

pdb file: 611220.pdb
sdf file: 611220.sdf
directory: 611220


AIDS-026967 AIDS026967 Carbamic acid,5-amino-1,2-dihydro-3-phenylpyrido[3,4- b]pyrazin-7-yl-,ethyl ester NSC330770

pdb file: 611280.pdb
sdf file: 611280.sdf
directory: 611280


3-(3-phenyl-5-methyl-4-thiozolidone-2-hydrazono)-2-indolinone 3-Hydrazono-1H-2-indolinone der. AIDS-027206 AIDS027206

pdb file: 611313.pdb
sdf file: 611313.sdf
directory: 611313


3-Hydrazono-1H-2-indolinone der. 3-[(3-phenyl-5-carboxy-4-methyl-4-thiazoline)-2-hydrazono]-2-indolinone AIDS-027216 AIDS027216

pdb file: 611321.pdb
sdf file: 611321.sdf
directory: 611321


1-morpholinomethyl-3-[(3-phenyl-4(3H)-quinazolinone-2-yl)mercaptoacetylhydrazono]-2-indolinone 3-Hydrazono-1H-2-indolinone der. AIDS-027246 AIDS027246

pdb file: 611342.pdb
sdf file: 611342.sdf
directory: 611342


AIDS-027893 AIDS027893 Pyrimido(5,4-e)-1,2,4-triazine-5,7-(1H,6H)-dione, 3-phenyl-1,6-dimethyl- Toxoflavin analog

pdb file: 611575.pdb
sdf file: 611575.sdf
directory: 611575


AIDS-027898 AIDS027898 Pyrimido(5,4-e)-1,2,4-triazine-5,7-(1H,6H)-dione, 3-phenyl-1,6-dimethyl-, 4-oxide Toxoflavin analog

pdb file: 611580.pdb
sdf file: 611580.sdf
directory: 611580


AIDS-027907 AIDS027907 Pyrimido(5,4-e)-1,2,4-triazine-5,7-(1H,6H)-dione, 3-phenyl-6-phenyl-1-methyl-, 4-oxide Toxoflavin analog

pdb file: 611589.pdb
sdf file: 611589.sdf
directory: 611589


2-Pyranone, 3-Phenylthio deriv. AIDS-028343 AIDS028343 Acetic acid, [4-[4-hydroxy-3-[[2-(1-methylethyl)phenyl]thio]-2-oxo-2H-pyran-6-yl]phenoxy]-

pdb file: 612023.pdb
sdf file: 612023.sdf
directory: 612023


2-Pyranone, 3-Phenylthio deriv. 2H-Pyran-2-one, 4-hydroxy-6-[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]-3-[[2-(1-methylethyl)phenyl]thio]- AIDS-028344 AIDS028344

pdb file: 612024.pdb
sdf file: 612024.sdf
directory: 612024


2-Pyranone, 3-Phenylthio deriv. AIDS-028345 AIDS028345 Acetic acid, [4-[4-hydroxy-3-[[2-(1-methylethyl)phenyl]thio]-2-oxo-2H-pyran-6-yl]phenoxy]-, ethyl ester

pdb file: 612025.pdb
sdf file: 612025.sdf
directory: 612025


2-Pyranone, 3-Phenylthio deriv. 2H-Pyran-2-one, 4-hydroxy-3-[[2-(1-methylethyl)phenyl]thio]-6-(4-phenoxyphenyl)- AIDS-028346 AIDS028346

pdb file: 612026.pdb
sdf file: 612026.sdf
directory: 612026


2-Pyranone, 3-Phenylthio deriv. 2H-Pyran-2-one, 4-hydroxy-3-[[2-(1-methylethyl)phenyl]thio]-6-[4-(phenylmethoxy)phenyl]- AIDS-028347 AIDS028347

pdb file: 612027.pdb
sdf file: 612027.sdf
directory: 612027


2-Pyranone, 3-Phenylthio deriv. 2H-Pyran-2-one, 4-hydroxy-3-[[2-(1-methylethyl)phenyl]thio]-6-[4-(2-phenylethoxy)phenyl]- AIDS-028348 AIDS028348

pdb file: 612028.pdb
sdf file: 612028.sdf
directory: 612028


2-Pyranone, 3-Phenylthio deriv. 2H-Pyran-2-one, 4-hydroxy-3-[[2-(1-methylethyl)phenyl]thio]-6-[4-(3-phenylpropoxy)phenyl]- AIDS-028349 AIDS028349

pdb file: 612029.pdb
sdf file: 612029.sdf
directory: 612029


2-Pyranone, 3-Phenylthio deriv. 2H-Pyran-2-one, 4-hydroxy-3-[[2-(1-methylethyl)phenyl]thio]-6-[3-(phenylmethoxy)phenyl]- AIDS-028350 AIDS028350

pdb file: 612030.pdb
sdf file: 612030.sdf
directory: 612030


2-Pyranone, 3-Phenylthio deriv. 2H-Pyran-2-one, 4-hydroxy-3-[[2-(1-methylethyl)phenyl]thio]-6-[4-(2-naphthalenylmethoxy)phenyl]- AIDS-028351 AIDS028351

pdb file: 612031.pdb
sdf file: 612031.sdf
directory: 612031


2-Pyranone, 3-Phenylthio deriv. 2H-Pyran-2-one, 6-[4-(cyclohexylmethoxy)phenyl]-4-hydroxy-3-[[2-(1-methylethyl)phenyl]thio]- AIDS-028352 AIDS028352

pdb file: 612032.pdb
sdf file: 612032.sdf
directory: 612032


2-Pyranone, 3-Phenylthio deriv. 2H-Pyran-2-one, 4-hydroxy-3-[[2-(1-methylethyl)phenyl]thio]-6-[4-(2-pyridinylmethoxy)phenyl]- AIDS-028353 AIDS028353

pdb file: 612033.pdb
sdf file: 612033.sdf
directory: 612033


2-Pyranone, 3-Phenylthio deriv. 2H-Pyran-2-one, 4-hydroxy-3-[[2-(1-methylethyl)phenyl]thio]-6-[4-(3-pyridinylmethoxy)phenyl]- AIDS-028354 AIDS028354

pdb file: 612034.pdb
sdf file: 612034.sdf
directory: 612034


2-Pyranone, 3-Phenylthio deriv. 2H-Pyran-2-one, 4-hydroxy-3-[[2-(1-methylethyl)phenyl]thio]-6-[3-(2-pyridinylmethoxy)phenyl]- AIDS-028355 AIDS028355

pdb file: 612035.pdb
sdf file: 612035.sdf
directory: 612035


2-Pyranone, 3-Phenylthio deriv. 2H-Pyran-2-one, 4-hydroxy-3-[[2-(1-methylethyl)phenyl]thio]-6-[3-(3-pyridinylmethoxy)phenyl]- AIDS-028356 AIDS028356

pdb file: 612036.pdb
sdf file: 612036.sdf
directory: 612036


2-Pyranone, 3-Phenylthio deriv. 2H-Pyran-2-one, 4-hydroxy-3-[[2-(1-methylethyl)phenyl]thio]-6-[4-(4-pyridinylmethoxy)phenyl]- AIDS-028357 AIDS028357

pdb file: 612037.pdb
sdf file: 612037.sdf
directory: 612037


2-Pyranone, 3-Phenylthio deriv. 2H-Pyran-2-one, 4-hydroxy-3-[[2-(1-methylethyl)phenyl]thio]-6-[3-methyl-4-(3-pyridinylmethoxy)phenyl]- AIDS-028358 AIDS028358

pdb file: 612038.pdb
sdf file: 612038.sdf
directory: 612038


2-Pyranone, 3-Phenylthio deriv. 2H-Pyran-2-one, 4-hydroxy-3-[[2-(1-methylethyl)phenyl]thio]-6-[4-(4-morpholinylmethoxy)phenyl]- AIDS-028359 AIDS028359

pdb file: 612039.pdb
sdf file: 612039.sdf
directory: 612039


2-Pyranone, 3-Phenylthio deriv. 4-Hydroxy-3-[(2-isopropylpheny)thio]-6-[4-(2-phenylmethoxy)methylthiozole]-2H-pyran-2-one AIDS-028360 AIDS028360

pdb file: 612040.pdb
sdf file: 612040.sdf
directory: 612040


2-Pyranone, 3-Phenylethylthio deriv. 4-Hydroxy-3-[(2-phenylethyl)thio]-6-[4-(2-pyridinylmethoxy)phenyl]-2H-pyran-2-one AIDS-028362 AIDS028362

pdb file: 612042.pdb
sdf file: 612042.sdf
directory: 612042


2-Pyranone, 3-Phenylthio deriv. 2H-Pyran-2-one, 3-[(2-ethylphenyl)thio]-4-hydroxy-6-[4-(3-pyridinylmethoxy)phenyl]- AIDS-028363 AIDS028363

pdb file: 612043.pdb
sdf file: 612043.sdf
directory: 612043


2-Pyranone, 3-Phenylthio deriv. 4-Hydroxy-3-[(2-isopropylpheny-5-methyl)thio]-6-[4-(3-pyridinylmethoxy)phenyl]-2H-pyran-2-one AIDS-028366 AIDS028366

pdb file: 612046.pdb
sdf file: 612046.sdf
directory: 612046


2-Pyranone, 3-Phenylthio deriv. 4-Hydroxy-3-[(2-t-butyl-5-methylpheny)thio]-6-[4-(3-pyridinylmethoxy)phenyl]-2H-pyran-2-one AIDS-028368 AIDS028368

pdb file: 612048.pdb
sdf file: 612048.sdf
directory: 612048


2-Pyranone, 3-Phenylthio deriv. 4-Hydroxy-3-[(2-t-butyl-5-methylpheny)thio]-6-[4-(2-methylthiazolemethoxy)phenyl]-2H-pyran-2-one AIDS-028369 AIDS028369

pdb file: 612049.pdb
sdf file: 612049.sdf
directory: 612049


2-Pyranone, 3-Phenylthio deriv. AIDS-028371 AIDS028371 Acetonitrile, [4-[4-hydroxy-3-[[2-(1-methylethyl)phenyl]thio]-2-oxo-2H-pyran-6-yl]phenoxy]-

pdb file: 612051.pdb
sdf file: 612051.sdf
directory: 612051


1,1'-[1,3-Phenylenedi(methylene)]bis-1,4,8,12-tetraazacyclopentadecane AIDS-028526 AIDS028526 Bis(tetraazacyclotetrdecane) deriv.

pdb file: 612205.pdb
sdf file: 612205.sdf
directory: 612205


2,4-Pyrimidinediamine, 6-methyl-5-(3-phenylpropyl)- 3977-17-1 AIDS-028814 AIDS028814 NSC210486

pdb file: 612313.pdb
sdf file: 612313.sdf
directory: 612313


41661-91-0 AIDS-028853 AIDS028853 NSC280306 Pyrimido[5,4-e]-1,2,4-triazine-5,7(6H,8H)-dione, 6,8-dimethyl-3-phenyl-, 4-oxide

pdb file: 612324.pdb
sdf file: 612324.sdf
directory: 612324


3H-Pyrimido[4,5-b]azepine-6-carboxylic acid, 4,7,8,9-tetrahydro-9-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-4-oxo-3-phenyl-2-(propylamino)-, methyl ester AIDS-029355 AIDS029355 NSC610616

pdb file: 612406.pdb
sdf file: 612406.sdf
directory: 612406


AIDS-029407 AIDS029407 Benzenesulfonamide, 4-[[[(2-benzoyl-3-oxo-3-phenyl-1-propenyl)amino]thioxomethyl]amino]-N-(3,4-dimethyl-5-isoxazolyl)- NSC659686

pdb file: 612452.pdb
sdf file: 612452.sdf
directory: 612452


AIDS-029738 AIDS029738 L-Cysteine, N-[(5-isoquinolinyloxy)acetyl]-S-methyl-, (1S,2S)-2-amino-1-[[(4R)-4-[[(1,1-dimethylethyl)amino]carbonyl]-3-thiazolidinyl]carbonyl]-3-phenylpropyl ester Prodrug of KNI-272

pdb file: 612777.pdb
sdf file: 612777.sdf
directory: 612777


AIDS-029804 AIDS029804 L-Cysteine, S-methyl-N-[(1-naphthalenyloxy)acetyl]-, (1S,2S)-2-amino-1-[[(4R)-4-[[(1,1-dimethylethyl)amino]carbonyl]-3-thiazolidinyl]carbonyl]-3-phenylpropyl ester

pdb file: 612832.pdb
sdf file: 612832.sdf
directory: 612832


1,2,4-Triazine-6-carboxylic acid, 5-chloro-3-phenyl-, ethyl ester 37539-91-6 AIDS-030313 AIDS030313 NSC382100

pdb file: 613103.pdb
sdf file: 613103.sdf
directory: 613103


2(3H)-Thiazolone, 5-(1H-benzimidazol-2-yl)-3-phenyl-4-[[(1E)-phenylmethylene]amino]- AIDS-030365 AIDS030365 NSC633190

pdb file: 613132.pdb
sdf file: 613132.sdf
directory: 613132


5-Thiazolecarboxylic acid, 2,3-dihydro-2-oxo-3-phenyl-4-[(phenylmethyl)thio]-, methyl ester AIDS-030376 AIDS030376 NSC647935

pdb file: 613143.pdb
sdf file: 613143.sdf
directory: 613143


2-Imidazolidinone, 1,3-bis[(2R,3S)-3-hydroxy-2-methyl-1-oxo-3-phenylpropyl]-4,5-diphenyl-, (4S,5S)- AIDS-030388 AIDS030388 NSC656731

pdb file: 613155.pdb
sdf file: 613155.sdf
directory: 613155


1,5-Imidazolidinedicarboxylic acid, 2-oxo-3-(1-oxo-3-phenylpropyl)-, 5-methyl 1-(phenylmethyl) ester, (5S)- AIDS-030470 AIDS030470 NSC676711

pdb file: 613237.pdb
sdf file: 613237.sdf
directory: 613237


(2S,11'S,8'S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-phenyl-1-[[7',10'-dioxo-8'-(1-methylpropyl)-2'-oxa-6',9'-diazabicyclo[11.2.2]heptadeca-13',15',16'-trien-11-yl]amino]propane AIDS-030802 AIDS030802 Phe-Ile-Val Macrocyclic mimetic

pdb file: 613536.pdb
sdf file: 613536.sdf
directory: 613536


AIDS-031289 AIDS031289 L-Valine, N-[(1-naphthalenyloxy)acetyl]-, (1S,2S)-2-amino-1-[[(4R)-4-[[(1,1-dimethylethyl)amino]carbonyl]-3-thiazolidinyl]carbonyl]-3-phenylpropyl ester

pdb file: 613833.pdb
sdf file: 613833.sdf
directory: 613833


AIDS-032508 AIDS032508 Carbamic acid, [(1S,2R)-3-[(2S)-2-[[(1,1-dimethylethyl)amino]carbonyl]-4-(3-phenylpropyl)-1-piperazinyl]-2-hydroxy-1-(phenylmethyl)propyl]-, (3S)-tetrahydro-3-furanyl ester L-735,524 analog N-(PhPr)Piperaz, furan urethane deriv.

pdb file: 614592.pdb
sdf file: 614592.sdf
directory: 614592


((1S,2S,3R)-1-Benzyl-2-hydroxy-3-((R)-2-hydroxy-indan-1-ylcarbamoyl)-3-{4-[(3-phenyl-ureido)-methyl]-benzylamino}-propyl)-carbamic acid tert-butyl ester 4NH3OH-5PhBuCOOH, 2NH-PHCH2 AIDS-032580 AIDS032580

pdb file: 614664.pdb
sdf file: 614664.sdf
directory: 614664


(2R,3S,4S)-3-Hydroxy-4-[(S)-2-((R)-2-hydroxy-3-phenyl-propanoylamino)-3,3-dimethyl-butanoylamino]-2-(4-methoxy-benzylamino)-5-phenyl-pentanoic acid (2-hydroxy-indan-1-yl)-amide 4NH3OH-5PhBuCOOH, 2NH-PHCH2 AIDS-032591 AIDS032591

pdb file: 614675.pdb
sdf file: 614675.sdf
directory: 614675


4NH3OH-5PhBuCOOH, 2NH-PHCH2 AIDS-032601 AIDS032601 [(S)-1-((1S,2S,3R)-1-Benzyl-2-hydroxy-3-(2-hydroxy-indan-1-ylcarbamoyl)-3-{4-[(3-phenyl-ureido)-methyl]-benzylamino}-propylcarbamoyl)-2,2-dimethyl-propyl]-carbamic acid benzyl ester

pdb file: 614685.pdb
sdf file: 614685.sdf
directory: 614685


164301-27-3 (MONOHYDROIODIDE) 180740-99-2 (MONOHYDROCHLORIDE) 2-Amino-4-(3,5-diacetylphenyl)amino-1,6-dimethylpyrimidinium iodide AIDS-032973 AIDS032973 CNI-H 0294 CNI-H0294 Ethanone, 1,1'-[5-[(2-amino-1,6-dimethyl-4(1H)-pyrimidinylidene)amino]-1,3-phenylene]bis- H 0294 H-0294 H0294 ITI-H0294

pdb file: 615056.pdb
sdf file: 615056.sdf
directory: 615056


AIDS-033060 AIDS033060 L-Valine, N-[(5-isoquinolinyloxy)acetyl]-, (1S,2S)-2-amino-1-[[(4R)-4-[[(1,1-dimethylethyl)amino]carbonyl]-3-thiazolidinyl]carbonyl]-3-phenylpropyl ester Prodrug of KNI-279

pdb file: 615142.pdb
sdf file: 615142.sdf
directory: 615142


132-20-7 (MALEATE) 2-Pyridinepropanamine, N,N-dimethyl-.gamma.-phenyl- 86-21-5 (FREE BASE) AIDS-033073 AIDS033073 Avil Dimethyl(3-phenyl-3-(2-pyridyl)propyl)amine Pheniramine Propheniramine Prophenpyridamine Tripoton

pdb file: 615155.pdb
sdf file: 615155.sdf
directory: 615155


AIDS-038952 AIDS038952 Isothiazolo[5,4-b]pyridin-3(2H)-one, 4,6-dimethyl-2-[[4-[(2E)-3-phenyl-2-propenyl]-1-piperazinyl]methyl]-

pdb file: 616115.pdb
sdf file: 616115.sdf
directory: 616115


((2E)-3-Phenylprop-2-enyl){4-[(4-methylpiperazinyl)methyl]phenyl}amine AIDS-039102 AIDS039102

pdb file: 616157.pdb
sdf file: 616157.sdf
directory: 616157


103-26-4 AIDS-039559 AIDS039559 Methyl (2E)-3-phenylacrylate Methyl cinnamate

pdb file: 616202.pdb
sdf file: 616202.sdf
directory: 616202


1-[3-(Dimethylamino)propyl]-4-oxo-7-[[4-(3-phenyl-5-isoxazolyl)-1,3-thiazol-2-yl]amino]-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid AIDS-039939 AIDS039939 PD 176931 PD176931

pdb file: 616211.pdb
sdf file: 616211.sdf
directory: 616211


1-Methyl-3-phenyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimido[1,2-a]benzimidazole AIDS-040483 AIDS040483 NSC683387

pdb file: 616298.pdb
sdf file: 616298.sdf
directory: 616298


2-Propenoic acid, 3-phenyl-, 4-[(E)-(2-oxocyclohexylidene)methyl]phenyl ester, (2E)- AIDS-041429 AIDS041429 NSC693438

pdb file: 616465.pdb
sdf file: 616465.sdf
directory: 616465


2-Propenoic acid, 3-phenyl-, 4-[(E)-[(3E)-2-oxo-3-[[4-[[(2E)-1-oxo-3-phenyl-2-propenyl]oxy]phenyl]methylene]cyclohexylidene]methyl]phenyl ester, (2E)- AIDS-041440 AIDS041440

pdb file: 616469.pdb
sdf file: 616469.sdf
directory: 616469


1,1'-[5-Amino-1,3-phenylenebis(methylene)]bis-[1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane] AIDS-042774 AIDS042774

pdb file: 616629.pdb
sdf file: 616629.sdf
directory: 616629


1,1'-[5-Carboxy-1,3-phenylenebis(methylene)]bis-[1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane] AIDS-042775 AIDS042775

pdb file: 616630.pdb
sdf file: 616630.sdf
directory: 616630


3-(PhSMeO)-2-PyridCO-Cha.psi.[CH(OH)CH(OH)]Val-Ile-Ambi 3-Phenylsulfanylmethoxy-pyridine-2-carboxylic acid ((1S,2R,3R,4R)-4-{(S)-1-[(1H-benzoimidazol-2-ylmethyl)-carbamoyl]-2-methyl-butylcarbamoyl}-1-cyclohexylmethyl-2,3-dihydroxy-5-methyl-hexyl)-amide AIDS-042847 AIDS042847

pdb file: 616698.pdb
sdf file: 616698.sdf
directory: 616698


3-(PhSMeO)-2-PyridCO-Cha.psi.[CH(OH)CH(OH)]Val-Ahi 3-Phenylsulfanylmethoxy-pyridine-2-carboxylic acid [(1S,2R,3R,4R)-1-cyclohexylmethyl-2,3-dihydroxy-4-((R)-2-hydroxy-indan-1-ylcarbamoyl)-5-methyl-hexyl]-amide AIDS-042849 AIDS042849

pdb file: 616700.pdb
sdf file: 616700.sdf
directory: 616700


11-Cyclopropyl-5,11-dihydro-4-[[(3-phenylpropyl)oxy]methyl]-6H-dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one AIDS-043138 AIDS043138 Cyclopropyl-dipyridodiazepin-6-one deriv.

pdb file: 616986.pdb
sdf file: 616986.sdf
directory: 616986


AIDS-043471 AIDS043471 Cyclooctapyranone deriv. N-[3-[Cyclopropyl(4-hydroxy-5,6,7,8,9,10-hexahydro-2-oxo-2H-cycloocta[b]pyran-3-yl)methyl]pheny]-3-phenyl-2-propenamide

pdb file: 617317.pdb
sdf file: 617317.sdf
directory: 617317


3-[(4-Cinnamyl-1-piperazinyl)iminomethyl]rifamycin SV 69032-07-1 AIDS-043710 AIDS043710 Antibiotic T 9 N-Cinnamyl-piperazyl, rifamycin Rifamycin, 3-[[[4-(3-phenyl-2-propenyl)-1-piperazinyl]imino]methyl]- T 9 T9

pdb file: 617553.pdb
sdf file: 617553.sdf
directory: 617553


4-Imidazolidinethione, 2-imino-3-phenyl-5-(phenylimino)-1-[[(1E)-2-pyridinylmethylene]amino]-, (5Z)- AIDS-044172 AIDS044172 NSC671405

pdb file: 617844.pdb
sdf file: 617844.sdf
directory: 617844


2-Imidazolidinethione, 1-[[(1E)-9-anthracenylmethylene]amino]-3-phenyl-4,5-bis(phenylimino)-, (4Z,5Z)- AIDS-044173 AIDS044173 NSC671406

pdb file: 617845.pdb
sdf file: 617845.sdf
directory: 617845


2H-1-Benzopyran-2-one, 3-[(E)-[[(4Z,5Z)-3-phenyl-4,5-bis(phenylimino)-2-thioxo-1-imidazolidinyl]imino]methyl]- AIDS-044175 AIDS044175 NSC671408

pdb file: 617847.pdb
sdf file: 617847.sdf
directory: 617847


2-Imidazolidinethione, 1-[[(1E)-[2-hydroxy-4-(1-pyrrolidinyl)phenyl]methylene]amino]-3-phenyl-4,5-bis(phenylimino)-, (4Z,5Z)- AIDS-044176 AIDS044176 NSC671410

pdb file: 617848.pdb
sdf file: 617848.sdf
directory: 617848


2-Imidazolidinethione, 4,5-bis[(4-methoxyphenyl)imino]-1-[[(3-methyl-2(3H)-benzothiazolylidene)methylene]amino]-3-phenyl-, (4E,5Z)- AIDS-044178 AIDS044178 NSC671412

pdb file: 617850.pdb
sdf file: 617850.sdf
directory: 617850


2-[2-(1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)-2-oxo-ethylsulfanyl]-3-phenyl-3H-quinazolin-4-one AIDS-044533 AIDS044533 NSC650826

pdb file: 617978.pdb
sdf file: 617978.sdf
directory: 617978


1,5-Pen-diNH2, diBn di-CbzVal deriv. AIDS-044542 AIDS044542 [1-((S)-1-Benzyl-2-{2-[(S)-2-(2-benzyloxycarbonylamino-3-methyl-butanoylamino)-3-phenyl-propyl]-5-oxo-pyrrolidin-2-yl}-ethylcarbamoyl)-2-methyl-propyl]-carbamic acid benzyl ester

pdb file: 617985.pdb
sdf file: 617985.sdf
directory: 617985


164301-26-2 (MONOHYDROIODIDE) AIDS-044708 AIDS044708 H-2194 Hydrazinecarboximidamide, 2,2'-[[5-[(2-amino-1,6-dimethyl-4(1H)-pyrimidinylidene)amino]-1,3-phenylene]diethylidene]bis-

pdb file: 618150.pdb
sdf file: 618150.sdf
directory: 618150


AIDS-045052 AIDS045052 Bis(Nal-Val-Phe)phosphinate isostere {2-[2-(2-Amino-3-naphthalen-1-yl-propanoylamino)-3-methyl-butanoylamino]-1-hydroxy-3-phenyl-propyl}-{1-[2-(2-amino-3-naphthalen-1-yl-propanoylamino)-3-methyl-butanoylamino]-2-phenyl-ethyl}-phosphinic acid ethyl ester

pdb file: 618400.pdb
sdf file: 618400.sdf
directory: 618400


AIDS-045053 AIDS045053 Bis(Nal-Val-Phe)phosphinate isostere {2-[2-(2-Amino-3-naphthalen-1-yl-propanoylamino)-3-methyl-butanoylamino]-1-hydroxy-3-phenyl-propyl}-{1-[2-(2-amino-3-naphthalen-1-yl-propanoylamino)-3-methyl-butanoylamino]-2-phenyl-ethyl}-phosphinic acid

pdb file: 618401.pdb
sdf file: 618401.sdf
directory: 618401


(2-Imidazol-1-yl-1-phenyl-ethyl)-(3-phenyl-allyl)-amine AIDS-045491 AIDS045491 Imidazol der.

pdb file: 618829.pdb
sdf file: 618829.sdf
directory: 618829


AIDS-045492 AIDS045492 Imidazol der. [1-(4-Chloro-phenyl)-2-imidazol-1-yl-ethyl]-(3-phenyl-allyl)-amine

pdb file: 618830.pdb
sdf file: 618830.sdf
directory: 618830


AIDS-045493 AIDS045493 Imidazol der. [1-(4-Fluoro-phenyl)-2-imidazol-1-yl-ethyl]-(3-phenyl-allyl)-amine

pdb file: 618831.pdb
sdf file: 618831.sdf
directory: 618831


AIDS-045494 AIDS045494 Imidazol der. [1-(2,4-Dichloro-phenyl)-2-imidazol-1-yl-ethyl]-(3-phenyl-allyl)-amine

pdb file: 618832.pdb
sdf file: 618832.sdf
directory: 618832


4-(1-Methyl-3-phenyl-propyl)-pyridine AIDS-045646 AIDS045646 Isopyridine

pdb file: 618975.pdb
sdf file: 618975.sdf
directory: 618975


3-Methyl-4-(3-phenyl-propyl)-pyridine AIDS-045647 AIDS045647 Isopyridine

pdb file: 618976.pdb
sdf file: 618976.sdf
directory: 618976


1-Methyl-4-(1-methyl-3-phenyl-propyl)-1,2,3,6-tetrahydro-pyridine AIDS-045650 AIDS045650 Tetrahydropyridine

pdb file: 618979.pdb
sdf file: 618979.sdf
directory: 618979


1,5-Dimethyl-4-(3-phenyl-propyl)-1,2,3,6-tetrahydro-pyridine AIDS-045651 AIDS045651 Tetrahydropyridine

pdb file: 618980.pdb
sdf file: 618980.sdf
directory: 618980


2(5H)-Furanone, 3-(cyclopropylphenylmethyl)-4-hydroxy-5-(3-phenylpropyl)- AIDS-050516 AIDS050516 Tetronic acid deriv.

pdb file: 619805.pdb
sdf file: 619805.sdf
directory: 619805


2(5H)-Furanone, 3-(cyclopropylphenylmethyl)-4-hydroxy-5-(3-phenyl-2-propenyl)- AIDS-050519 AIDS050519 Tetronic acid deriv.

pdb file: 619808.pdb
sdf file: 619808.sdf
directory: 619808


2(5H)-Furanone, 3-(cyclopropylphenylmethyl)-4-hydroxy-5-(1-hydroxy-3-phenyl-2-propenyl)- AIDS-050520 AIDS050520 Tetronic acid deriv.

pdb file: 619809.pdb
sdf file: 619809.sdf
directory: 619809


2(5H)-Furanone, 3-(cyclopropylphenylmethyl)-4-hydroxy-5-(1-hydroxy-3-phenylpropyl)- AIDS-050521 AIDS050521 Tetronic acid deriv.

pdb file: 619810.pdb
sdf file: 619810.sdf
directory: 619810


2(5H)-Furanone, 3-(cyclopropylphenylmethyl)-4-hydroxy-5-(3-phenylpropyl)-5-propyl- AIDS-050534 AIDS050534 Tetronic acid deriv.

pdb file: 619823.pdb
sdf file: 619823.sdf
directory: 619823


2(5H)-Furanone, 3-(cyclopropylphenylmethyl)-4-hydroxy-5-methyl-5-(3-phenylpropyl)- AIDS-050542 AIDS050542 Tetronic acid deriv.

pdb file: 619831.pdb
sdf file: 619831.sdf
directory: 619831


2(5H)-Furanone, 3-(cyclopropylphenylmethyl)-4-hydroxy-5-ethyl-5-(3-phenylpropyl)- AIDS-050543 AIDS050543 Tetronic acid deriv.

pdb file: 619832.pdb
sdf file: 619832.sdf
directory: 619832


2(5H)-Furanone, 3-(cyclopropylphenylmethyl)-4-hydroxy-5-butyl-5-(3-phenylpropyl)- AIDS-050544 AIDS050544 Tetronic acid deriv.

pdb file: 619833.pdb
sdf file: 619833.sdf
directory: 619833


2(5H)-Furanone, 5-(cyclopropylmethyl)-3-(cyclopropylphenylmethyl)-4-hydroxy-5-(3-phenylpropyl)- AIDS-050546 AIDS050546 Tetronic acid deriv.

pdb file: 619835.pdb
sdf file: 619835.sdf
directory: 619835


2(5H)-Furanone, 5-(phenylmethyl)-3-(cyclopropylphenylmethyl)-4-hydroxy-5-(3-phenylpropyl)- AIDS-050547 AIDS050547 Tetronic acid deriv.

pdb file: 619836.pdb
sdf file: 619836.sdf
directory: 619836


2(5H)-Furanone, 3-(cyclopropylphenylmethyl)-4-hydroxy-5-(2-propenyl)-5-(3-phenylpropyl)- AIDS-050548 AIDS050548 Tetronic acid deriv.

pdb file: 619837.pdb
sdf file: 619837.sdf
directory: 619837


2(5H)-Furanone, 3-(cyclopropylphenylmethyl)-4-hydroxy-5-(1-methylethyl)-5-(3-phenylpropyl)- AIDS-050549 AIDS050549 Tetronic acid deriv.

pdb file: 619838.pdb
sdf file: 619838.sdf
directory: 619838


2(5H)-Furanone, 3-(cyclopropylphenylmethyl)-4-hydroxy-5-(2-phenyethyl)-5-(3-phenylpropyl)- AIDS-050550 AIDS050550 Tetronic acid deriv.

pdb file: 619839.pdb
sdf file: 619839.sdf
directory: 619839


2(5H)-Furanone, 3-(cyclopropylphenylmethyl)-4-hydroxy-5-(1-methylpropyl)-5-(3-phenylpropyl)- AIDS-050551 AIDS050551 Tetronic acid deriv.

pdb file: 619840.pdb
sdf file: 619840.sdf
directory: 619840


2(5H)-Furanone, 3-(cyclopropylphenylmethyl)-4-hydroxy-5-(2-methylpropyl)-5-(3-phenylpropyl)- AIDS-050552 AIDS050552 Tetronic acid deriv.

pdb file: 619841.pdb
sdf file: 619841.sdf
directory: 619841


2(5H)-Furanone, 3-(1,2-diphenylethyl)-4-hydroxy-5-(3-phenylpropyl)- AIDS-050553 AIDS050553 Tetronic acid deriv.

pdb file: 619842.pdb
sdf file: 619842.sdf
directory: 619842


2(5H)-Furanone, 3-(diphenylmethyl)-4-hydroxy-5-(3-phenylpropyl)- AIDS-050554 AIDS050554 Tetronic acid deriv.

pdb file: 619843.pdb
sdf file: 619843.sdf
directory: 619843


2(5H)-Furanone, 3-(1-phenylpropyl-2-methyl)-4-hydroxy-5-(3-phenylpropyl)- AIDS-050556 AIDS050556 Tetronic acid deriv.

pdb file: 619845.pdb
sdf file: 619845.sdf
directory: 619845


2(5H)-Furanone, 3-(1-phenylpropyl-2,2-dimethyl)-4-hydroxy-5-(3-phenylpropyl)- AIDS-050557 AIDS050557 Tetronic acid deriv.

pdb file: 619846.pdb
sdf file: 619846.sdf
directory: 619846


2(5H)-Furanone, 3-(cyclopropylphenylmethyl)-4-hydroxy-5-(1-methyl-3-phenylpropyl)- AIDS-050558 AIDS050558 Tetronic acid deriv.

pdb file: 619847.pdb
sdf file: 619847.sdf
directory: 619847


2(5H)-Furanone, 3-(cyclopropylphenylmethyl)-4-hydroxy-5-[1-(2-hydroxyethyl)-3-phenylpropyl]- AIDS-050565 AIDS050565 Tetronic acid deriv.

pdb file: 619854.pdb
sdf file: 619854.sdf
directory: 619854


3-(Cyclopropyl-phenyl-methyl)-4-hydroxy-5-(3-phenyl-propylidene)-5H-furan-2-one AIDS-050618 AIDS050618 Tetronic acid deriv.

pdb file: 619906.pdb
sdf file: 619906.sdf
directory: 619906


25696-85-9 AIDS-050904 AIDS050904 NSC280164 Pyrimido[5,4-e]-1,2,4-triazine-5,7(6H,8H)-dione, 6,8-dimethyl-3-phenyl-

pdb file: 620153.pdb
sdf file: 620153.sdf
directory: 620153


42285-89-2 AIDS-050905 AIDS050905 NSC280166 Pyrimido[5,4-e]-1,2,4-triazine-5,7(6H,8H)-dione, 8-(2-hydroxyethyl)-6-methyl-3-phenyl-

pdb file: 620154.pdb
sdf file: 620154.sdf
directory: 620154


AIDS-051009 AIDS051009 Benzenesulfonic acid, 4-methyl-, 1-(5,6-diphenyl-1,2,4-triazin-3-yl)-2-[(1E,2E)-3-phenyl-2-propenylidene]hydrazide NSC640636

pdb file: 620216.pdb
sdf file: 620216.sdf
directory: 620216


AIDS-051047 AIDS051047 NSC666170 Spiro[9H-fluorene-9,6'(5'H)-[1,2,4]triazin]-5'-one, 3'-[(5Z)-5-[(4-chlorophenyl)methylene]-5,6-dihydro-6-oxo-3-phenyl-1,2,4-triazin-2(1H)-yl]-1',4'-dihydro-

pdb file: 620253.pdb
sdf file: 620253.sdf
directory: 620253


AIDS-051066 AIDS051066 L-Cysteine, S-methyl-N-[(1-naphthalenyloxy)acetyl]-, (1S,2S)-2-amino-1-[[(4R)-4-[[(1,1-dimethylethyl)amino]carbonyl]-5,5-dimethyl-3-thiazolidinyl]carbonyl]-3-phenylpropyl ester Prodrug of KNI-225

pdb file: 620267.pdb
sdf file: 620267.sdf
directory: 620267


AIDS-051071 AIDS051071 L-Valine, N-[(1-naphthalenyloxy)acetyl]-, (1S,2S)-2-amino-1-[[(4R)-4-[[(1,1-dimethylethyl)amino]carbonyl]-5,5-dimethyl-3-thiazolidinyl]carbonyl]-3-phenylpropyl ester

pdb file: 620272.pdb
sdf file: 620272.sdf
directory: 620272


2-(5-Methyl-3-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro-thiazolo[4,5-d]pyrimidin-7-ylsulfanyl)-N-phenyl-acetamide AIDS-051199 AIDS051199 NSC661807

pdb file: 620381.pdb
sdf file: 620381.sdf
directory: 620381


2-[2-(2-Benzyloxycarbonylamino-2-methyl-propionylamino)-3-phenyl-propionylamino]-2-methyl-propionic acid methyl ester AIDS-051234 AIDS051234 NSC669669

pdb file: 620413.pdb
sdf file: 620413.sdf
directory: 620413


2,3-Dimethyl-.alpha.-(3-phenylpropyl)imidazo[2,1-b]thiazole-5-methanol AIDS-051297 AIDS051297 Thiazole-5-methanol deriv.

pdb file: 620467.pdb
sdf file: 620467.sdf
directory: 620467


AIDS-051333 AIDS051333 Cbz-Phe-gSer-Phe-Cbz {(S)-1-[1-((S)-2-Benzyloxycarbonylamino-3-phenyl-propanoylamino)-2-hydroxy-ethylcarbamoyl]-2-phenyl-ethyl}-carbamic acid benzyl ester

pdb file: 620503.pdb
sdf file: 620503.sdf
directory: 620503


AIDS-051334 AIDS051334 Cbz-Phe-gSer-D-Phe-Cbz {(S)-1-[1-((S)-2-Benzyloxycarbonylamino-3-phenyl-propanoylamino)-2-hydroxy-ethylcarbamoyl]-2-phenyl-ethyl}-carbamic acid benzyl ester

pdb file: 620504.pdb
sdf file: 620504.sdf
directory: 620504


(S)-2-Amino-N-[1-((S)-2-amino-3-phenyl-propanoylamino)-2-hydroxy-ethyl]-3-phenyl-propionamide AIDS-051335 AIDS051335 Phe-gSer-Phe

pdb file: 620505.pdb
sdf file: 620505.sdf
directory: 620505


AIDS-051336 AIDS051336 Boc-Phe-gSer-Phe-Boc {(S)-1-[1-((S)-2-tert-Butoxycarbonylamino-3-phenyl-propanoylamino)-2-hydroxy-ethylcarbamoyl]-2-phenyl-ethyl}-carbamic acid tert-butyl ester

pdb file: 620506.pdb
sdf file: 620506.sdf
directory: 620506


AIDS-051337 AIDS051337 Boc-Phe-D-Ser-Phe-Boc {(S)-1-[1-((R)-2-tert-Butoxycarbonylamino-3-phenyl-propanoylamino)-2-hydroxy-ethylcarbamoyl]-2-phenyl-ethyl}-carbamic acid tert-butyl ester

pdb file: 620507.pdb
sdf file: 620507.sdf
directory: 620507


((S)-1-{1-[(S)-2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-phenyl-propanoylamino]-2-hydroxy-ethylcarbamoyl}-2-phenyl-ethyl)-carbamic acid 9H-fluoren-9-ylmethyl ester AIDS-051338 AIDS051338 Fmoc-Phe-gSer-Phe-Fmoc

pdb file: 620508.pdb
sdf file: 620508.sdf
directory: 620508


(3-Phenylprop-2-enyl)[2-(imidazolylmethyl)phenyl]amine AIDS-057168 AIDS057168 Toluidine Derivative

pdb file: 621588.pdb
sdf file: 621588.sdf
directory: 621588


(3-Phenylprop-2-enyl){2-[(4-methylpiperazinyl)methyl]phenyl}amine AIDS-057169 AIDS057169 Toluidine Derivative

pdb file: 621589.pdb
sdf file: 621589.sdf
directory: 621589


(3-Phenylprop-2-enyl)[2-(morpholin-4-ylmethyl)phenyl]amine AIDS-057170 AIDS057170 Toluidine Derivative

pdb file: 621590.pdb
sdf file: 621590.sdf
directory: 621590


(3-Phenylprop-2-enyl)[3-(imidazolylmethyl)phenyl]amine AIDS-057171 AIDS057171 Toluidine Derivative

pdb file: 621591.pdb
sdf file: 621591.sdf
directory: 621591


(3-Phenylprop-2-enyl){3-[(4-methylpiperazinyl)methyl]phenyl}amine AIDS-057172 AIDS057172 Toluidine Derivative

pdb file: 621592.pdb
sdf file: 621592.sdf
directory: 621592


(3-Phenylprop-2-enyl)[3-(morpholin-4-ylmethyl)phenyl]amine AIDS-057173 AIDS057173 Toluidine Derivative

pdb file: 621593.pdb
sdf file: 621593.sdf
directory: 621593


(3-Phenylprop-2-enyl)[4-(imidazolylmethyl)phenyl]amine AIDS-057174 AIDS057174 Toluidine Derivative

pdb file: 621594.pdb
sdf file: 621594.sdf
directory: 621594


(3-Phenylprop-2-enyl)[4-(morpholin-4-ylmethyl)phenyl]amine AIDS-057175 AIDS057175 Toluidine Derivative

pdb file: 621595.pdb
sdf file: 621595.sdf
directory: 621595


8-Carbamoyl-3-hydroxy-2-methyl-1-(methylbutyl)octa-5,7-dienyl -3-phenylprop-2-enoate AIDS-057190 AIDS057190 YM-47522

pdb file: 621610.pdb
sdf file: 621610.sdf
directory: 621610


1-Isobenzofuranpropanamide, N-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-dihydro-alpha,3-dioxo-beta-[(2Z)-1-oxo-3-phenyl-2-propenyl]- AIDS-057541 AIDS057541 NSC644796

pdb file: 621730.pdb
sdf file: 621730.sdf
directory: 621730


1-Imidazolidinecarbothioamide, N,N-dimethyl-3-phenyl-4,5-bis(phenylimino)-2-thioxo-, (4Z,5E)- AIDS-057587 AIDS057587 NSC671395

pdb file: 621775.pdb
sdf file: 621775.sdf
directory: 621775


2-Imidazolidinethione, 1-[[(1E)-(2-hydroxyphenyl)methylene]amino]-3-phenyl-4,5-bis(phenylimino)-, (4Z,5Z)- AIDS-057594 AIDS057594 NSC671409

pdb file: 621782.pdb
sdf file: 621782.sdf
directory: 621782


AIDS-057671 AIDS057671 Imidazo[1,2-a]pyridinium, 2,2'-[1,3-phenylenebis[carbonyl(1E)-2-hydrazinyl-1-ylidene(E)methylidyne-4,1-phenyleneoxymethylene]]bis[1-methyl-, compd. with benzenesulfonic acid, 4-methyl-, ion(1-) (1:2) NSC380480

pdb file: 621826.pdb
sdf file: 621826.sdf
directory: 621826


(S)-2-[(2S,3S)-2-((S)-2-{(1R,4S)-4-[(S)-2-((S)-2-Acetylamino-4-methyl-pentanoylamino)-3-methyl-butanoylamino]-1-hydroxy-3-oxo-5-phenyl-pentylamino}-3-phenyl-propanoylamino)-3-methyl-pentanoylamino]-3-methyl-butyramide AIDS-057827 AIDS057827 Ac-Leu-Val-Phe-{CH2-(R)-CHOH}-Phe-Ile-Val-NH2

pdb file: 621965.pdb
sdf file: 621965.sdf
directory: 621965


(S)-2-[(2S,3S)-2-((S)-2-{(1S,4S)-4-[(S)-2-((S)-2-Acetylamino-4-methyl-pentanoylamino)-3-methyl-butanoylamino]-1-hydroxy-3-oxo-5-phenyl-pentylamino}-3-phenyl-propanoylamino)-3-methyl-pentanoylamino]-3-methyl-butyramide AIDS-057828 AIDS057828 Ac-Leu-Val-Phe-{CH2-(S)-CHOH}-Phe-Ile-Val-NH2

pdb file: 621966.pdb
sdf file: 621966.sdf
directory: 621966


AIDS-057888 AIDS057888 Methyl 2-((((3-(4-aminoimidazolo[4,5-c]pyridinyl)-4,5-dihydroxy(2-oxolanyl))methoxy)(hydroxyphosphoryl))amino)-3-phenylpropanoate

pdb file: 622026.pdb
sdf file: 622026.sdf
directory: 622026


AIDS-057890 AIDS057890 Methyl 2-((((4-(4-aminoimidazolo[4,5-c]pyridinyl)-2,3-dihydroxycyclopentyl)methoxy)(hydroxyphosphoryl))amino)-3-phenylpropanoate

pdb file: 622028.pdb
sdf file: 622028.sdf
directory: 622028


7-Chloro-3-hydroxy-9,9-dimethyl-3-phenyl-3,4a-dihydro-4a-azafluorene-2,4-dione AIDS-057906 AIDS057906 BCH-1 BCH-4988

pdb file: 622044.pdb
sdf file: 622044.sdf
directory: 622044


7-Chloro-9,9-dimethyl-3-nitro-3-phenyl-3,4a-dihydro-4a-azafluorene-2,4-dione AIDS-057908 AIDS057908 BCH-2 BCH-4990

pdb file: 622046.pdb
sdf file: 622046.sdf
directory: 622046


3-Hydroxy-9,9-dimethyl-3-phenyl-3,4a-dihydro-4a-azafluorene-2,4-dione AIDS-057909 AIDS057909 BCH-3 BCH-6458

pdb file: 622047.pdb
sdf file: 622047.sdf
directory: 622047


3-Acetyl-7-chloro-9,9-dimethyl-3-phenyl-3,4a-dihydro-4a-azafluorene-2,4-dione AIDS-057911 AIDS057911 BCH-6 BCH-6482

pdb file: 622049.pdb
sdf file: 622049.sdf
directory: 622049


AIDS-058277 AIDS058277 [2R-(2R*,3S*,6S*)]-N-t-butyl-2-(2-hydroxy-3-phenylmethyl-4-aza-5-oxo-6-(2-amino-2- oxoethyl)-6-(N-phenylmethoxycarbonylamino)hexyl)benzamide

pdb file: 622407.pdb
sdf file: 622407.sdf
directory: 622407


AIDS-058278 AIDS058278 [2R-(2R*,3S*,6S*)]-N-t-butyl-2-(2-hydroxy-3-phenylmethyl-4-aza-5-oxo-6-hydroxymethyl- 6-(N-phenylmethoxycarbonylamino)hexyl)benzamide

pdb file: 622408.pdb
sdf file: 622408.sdf
directory: 622408


AIDS-058280 AIDS058280 [2R-(2R*,3S*,6S*)]-N-t-butyl-2-(2-hydroxy-3-phenylmethyl-4,7-diaza-5,8,-dioxio-6- (2-amino-2-oxoethyl)-9-(naphthyloxy)nonyl)benzamide

pdb file: 622410.pdb
sdf file: 622410.sdf
directory: 622410


(2S)-N-((1S)-2-Hydroxy-1-phenylethyl)-2-({(3S,2R)-3-[(tert-butoxy)carbonylamino]-2-hydroxy-4-phenylbutyl}amino)-3-phenylpropanamide AIDS-058307 AIDS058307

pdb file: 622437.pdb
sdf file: 622437.sdf
directory: 622437


(2S)-2-((3S)-3-{(1S)-1-[(tert-Butoxy)carbonylamino]-2-phenylethyl}-3-hydroxypyrrolidinyl)-N-((1S,2R)-2-hydroxyindanyl)-3-phenylpropanamide AIDS-058462 AIDS058462 Hydroxypyrrolidine deriv. L-707,897

pdb file: 622591.pdb
sdf file: 622591.sdf
directory: 622591


2-((3R)-3-{(1S)-1-[(tert-Butoxy)carbonylamino]-2-phenylethyl}-3-hydroxypyrrolidinyl)(2S)-N-((1S,2R)-2-hydroxyindanyl)-3-phenylpropanamide AIDS-058463 AIDS058463 Hydroxypyrrolidine deriv.

pdb file: 622592.pdb
sdf file: 622592.sdf
directory: 622592


(2S)-2-(4-{(1S)-1-[(tert-Butoxy)carbonylamino]-2-phenylethyl}-4-hydroxypiperidyl)-N-((1S,2R)-2-hydroxyindanyl)-3-phenylpropanamide AIDS-058466 AIDS058466 Hydroxypiperidine deriv.

pdb file: 622595.pdb
sdf file: 622595.sdf
directory: 622595


(2S)-2-(4-{(1S)-1-[((3S)Oxolan-3-yloxy)carbonylamino]-2-phenylethyl}-4-hydroxypiperidyl)-N-((1S,2R)-2-hydroxyindanyl)-3-phenylpropanamide 3(S)-Tetrahydrofuranyloxycarbamate deriv. AIDS-058467 AIDS058467

pdb file: 622596.pdb
sdf file: 622596.sdf
directory: 622596


(2S)-2-((3S)-3-{(1S)-1-[(tert-Butoxy)carbonylamino]-2-phenylethyl}-3-hydroxypiperidyl)-N-((1S,2R)-2-hydroxyindanyl)-3-phenylpropanamide AIDS-058471 AIDS058471 Hydroxypiperidine deriv.

pdb file: 622600.pdb
sdf file: 622600.sdf
directory: 622600


AIDS-058773 AIDS058773 N-Ethyl-5-chloro-3-phenylthioindole-2-carboxamide

pdb file: 622859.pdb
sdf file: 622859.sdf
directory: 622859


AIDS-058774 AIDS058774 N-2-Hydroxyethyl-5-chloro-3-phenylthioindole-2-carboxamide

pdb file: 622860.pdb
sdf file: 622860.sdf
directory: 622860


AIDS-058775 AIDS058775 N-2-Methoxyethyl-5-chloro-3-phenylthioindole-2-carboxamide

pdb file: 622861.pdb
sdf file: 622861.sdf
directory: 622861


AIDS-058777 AIDS058777 N-4-Pyridylmethyl-5-chloro-3-phenylthioindole-2-carboxamide

pdb file: 622863.pdb
sdf file: 622863.sdf
directory: 622863


AIDS-058778 AIDS058778 N-3-Pyridylmethyl-5-chloro-3-phenylthioindole-2-carboxamide

pdb file: 622864.pdb
sdf file: 622864.sdf
directory: 622864


AIDS-058780 AIDS058780 N-2-Furanylmethyl-5-chloro-3-phenylthioindole-2-carboxamide

pdb file: 622866.pdb
sdf file: 622866.sdf
directory: 622866


AIDS-058782 AIDS058782 N-(2-Pyridyl)methyl-5-chloro-3-phenylthioindole-2-carboxamide

pdb file: 622868.pdb
sdf file: 622868.sdf
directory: 622868


AIDS-058783 AIDS058783 N-(3-Methoxy-4-pyridyl)methyl-5-chloro-3-phenylthioindole-2-carboxamide

pdb file: 622869.pdb
sdf file: 622869.sdf
directory: 622869


AIDS-058784 AIDS058784 N-(3-Hydroxymethyl)benzyl-5-chloro-3-phenylthioindole-2-carboxamide

pdb file: 622870.pdb
sdf file: 622870.sdf
directory: 622870


AIDS-058785 AIDS058785 N-2-Furanylmethyl-5-chloro-3-phenylthioindole-2-carboxamide

pdb file: 622871.pdb
sdf file: 622871.sdf
directory: 622871


AIDS-058828 AIDS058828 BocAHPPA-Phe-Leu-Phe-OCH3 Methyl (2S)-2-((2S)-2-{(2S)-2-[(3S,4S)-4-({[(tert-butyl)oxycarbonyl]methyl}amino)-3-hydroxy-5-phenylpentanoylamino]-3-phenylpropanoylamino}-4-methylpentanoylamino)-3-phenylpropanoate

pdb file: 622914.pdb
sdf file: 622914.sdf
directory: 622914


AIDS-059285 AIDS059285 Methyl (2S)-2-[((2-cyanoethoxy){[3-(diazoazamvinyl)-5-(5-methyl-2,4-dioxo(1,3-dihydropyrimidinyl))oxolan-2-yl]methoxy}carbonyl)amino]-3-phenylpropanoate Phosphoramidate triester of AZT

pdb file: 623352.pdb
sdf file: 623352.sdf
directory: 623352


(S)-2-{[3-Azido-5-(5-methyl-2,4-dioxo-3,4-dihydro-2H-pyrimidin-1-yl)-tetrahydro-furan-2-ylmethoxy]-methoxy-phosphorylamino}-3-phenyl-propionic acid methyl ester AIDS-059286 AIDS059286 Phosphoramidate triester of AZT

pdb file: 623353.pdb
sdf file: 623353.sdf
directory: 623353


AIDS-059287 AIDS059287 Methyl (2S)-2-[({[3-(azadiazomvinyl)-5-(5-methyl-2,4-dioxo(1,3-dihydropyrimidinyl))oxolan-2-yl]methoxy}(hydroxyphosphoryl))amino]-3-phenylpropanoate Phosphoramidate diester of AZT

pdb file: 623354.pdb
sdf file: 623354.sdf
directory: 623354


AIDS-059650 AIDS059650 CNG Cyclic Cyanoguanidine deriv. Q8248 [4R-(4.alpha.,5.alpha.,6.beta.,7.beta.)]-Hexahydro-5,6-dihydroxy-1,3-bis[[(3-phenylmethoxy)phenyl]methyl]-4,7-bis(phenylmethyl)-2H-1,3-diazepin-2-ylidene]cyanamide

pdb file: 623701.pdb
sdf file: 623701.sdf
directory: 623701


2,4-Thiazolidinedione, 3-phenyl-, 2-[[9-(4-methylphenyl)-9H-purin-6-yl]hydrazone], (2Z)- AIDS-060069 AIDS060069 NSC667705

pdb file: 624079.pdb
sdf file: 624079.sdf
directory: 624079


3-(3-Phenyl-5-methyl-4-thiozolidone-2-hydrazono)-5-bromo-2-indolinone 3-Hydrazono-1H-2-indolinone der. AIDS-070011 AIDS070011

pdb file: 625370.pdb
sdf file: 625370.sdf
directory: 625370


AIDS-070276 AIDS070276 KNI-208 N-(3-{(4R)-4-[N-(tert-Butyl)carbamoyl]-5,5-dimethyl(1,3-thiazolidin-3-yl)}(1S,2S)-2-hydroxy-3-oxo-1-benzylpropyl)(2S)-3-carbamoyl-2-[2-(3-phenylphenoxy)acetylamino]propanamide Tripeptide der. mPh-Ph-O-CH2CO-Asn-(2S,3S)-AHPBA-Dtc-NH-tBu

pdb file: 625635.pdb
sdf file: 625635.sdf
directory: 625635


(2R)-N-(3-{(4R)-4-[N-(tert-Butyl)carbamoyl]-5,5-dimethyl(1,3-thiazolidin-3-yl)}(1S,2S)-2-hydroxy-3-oxo-1-benzylpropyl)-3-methylthio-2-[2-(3-phenylphenoxy)acetylamino]propanamide AIDS-070277 AIDS070277 KNI-226 Tripeptide der.

pdb file: 625636.pdb
sdf file: 625636.sdf
directory: 625636


8-(3-Phenylpropyl)-N11-ethyl-N5-methyl-5,11-dihydro-6H-dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one AIDS-070408 AIDS070408

pdb file: 625766.pdb
sdf file: 625766.sdf
directory: 625766


AIDS-070988 AIDS070988 L-tryptophan, 1-[(10S,13S,16S,19S,22S)-19-(2-amino-2-oxoethyl)-22-carboxy-13-(1-hydroxyethyl)-10-(hydroxymethyl)-16-(2-methylpropyl)-1,8,11,14,17,20-hexaoxo-23-phenyl-9,12,15,18,21-pentaazatricos-1-yl]-L-prolyl-L-glutaminyl-L-isoleucyl-L-threonyl-L-leucyl- Peptide analog

pdb file: 626313.pdb
sdf file: 626313.sdf
directory: 626313


AIDS-070989 AIDS070989 L-tryptophan, 1-[(10S,13S,16S,19S,22S)-19-(2-amino-2-oxoethyl)-22-carboxy-13-(1-hydroxyethyl)-10-(hydroxymethyl)-16-(2-methylpropyl)-1,8,11,14,17,20-hexaoxo-23-phenyl-9,12,15,18,21-pentaazatricos-1-yl]-L-prolyl-L-glutaminyl-L-isoleucyl-L-threonyl-L-leucyl- Peptide analog

pdb file: 626314.pdb
sdf file: 626314.sdf
directory: 626314


AIDS-070990 AIDS070990 L-tryptophan, 1-[(10S,13S,16S,19S,22S)-19-(2-amino-2-oxoethyl)-22-carboxy-13-(1-hydroxyethyl)-10-(hydroxymethyl)-16-(2-methylpropyl)-1,8,11,14,17,20-hexaoxo-23-phenyl-9,12,15,18,21-pentaazatricos-1-yl]-L-prolyl-L-glutaminyl-L-isoleucyl-L-threonyl-L-leucyl- Peptide analog

pdb file: 626315.pdb
sdf file: 626315.sdf
directory: 626315


AIDS-071056 AIDS071056 [2R-(2R*,3S*,6S*)]-N-t-butyl-2-(2-hydroxy-3-phenylmethyl-4-aza-5-oxo-6-(1-methylpropyl)- 6-(N-quinolin-2-ylmethoxycarbonylamino)hexyl)benzamide

pdb file: 626381.pdb
sdf file: 626381.sdf
directory: 626381


AIDS-071057 AIDS071057 [2R-(2R*,3S*,6S*)]-N-t-butyl-2-(2-hydroxy-3-phenylmethyl-4-aza-5-oxo-6-(1-methylpropyl)- -7-aza-8-oxo-8-(N-methyl-N-quinolin-2-ylmethylamino)octyl)benzamide

pdb file: 626382.pdb
sdf file: 626382.sdf
directory: 626382


AIDS-071058 AIDS071058 [2R-(2R*,3S*,6S*)]-N-t-butyl-2-(2-hydroxy-3-phenylmethyl-4-aza-5-oxo-6-(2-amino-2-oxoethyl)-7-aza-8-oxo-8-(N-benzylamino)octyl)benzamide

pdb file: 626383.pdb
sdf file: 626383.sdf
directory: 626383


AIDS-071059 AIDS071059 [2R-(2R*,3S*,6S*)]-N-t-butyl-2-(2-hydroxy-3-phenylmethyl-4-aza-5-oxo-6-(2-amino-2-oxoethyl)-7-aza-8-oxo-8-(N-naphth-1-ylmethylamino)octyl)benzamide

pdb file: 626384.pdb
sdf file: 626384.sdf
directory: 626384


(4R,5R,6R)-Tetrahydro-1-[(3-amino-(1H)-indazol-5-yl)methyl]-3-phenylmethyl-5-hydroxy-4-(2-phenylethyl)-6-(phenylmethyl)-2(1H)-pyrimidinone AIDS-071079 AIDS071079

pdb file: 626404.pdb
sdf file: 626404.sdf
directory: 626404


AIDS-071278 AIDS071278 N-(-3-Phenylprop-2-enyl)-3-{(2S)-3-carbamoyl-2-[(phenylmethoxy)carbonylamino]propanoylamino}(2S,3S)-N-{[N-(tert-butyl)carbamoyl]methyl}-2-hydroxy-4-phenylbutanamide

pdb file: 626600.pdb
sdf file: 626600.sdf
directory: 626600


3-{(2S)-3-Carbamoyl-2-[(phenylmethoxy)carbonylamino]propanoylamino}(2S,3S)-N-{[N-(tert-butyl)carbamoyl]methyl}-2-hydroxy-4-phenyl-N-(3-phenylpropyl)butanamide AIDS-071281 AIDS071281

pdb file: 626603.pdb
sdf file: 626603.sdf
directory: 626603


144285-78-9 AIDS-071509 AIDS071509 L-Valine, N-(N-(N-(2-((N-L-alanyl-L-alanyl)amino)-1-hydroxy-3-phenylpropyl)- -L-phenylalanyl)-L-valyl)-, methyl ester, (S-(R*,R*))- SKF 108738 heF

pdb file: 626829.pdb
sdf file: 626829.sdf
directory: 626829


144285-77-8 AIDS-071510 AIDS071510 L-Valine, N-(N-(N-(2-((N-L-alanyl-L-alanyl)amino)-1-hydroxy-3-phenylpropyl)- glycyl)-L-valyl)-, methyl ester, (S-(R*,R*))- SKF 107457 heG

pdb file: 626830.pdb
sdf file: 626830.sdf
directory: 626830


AIDS-071586 AIDS071586 N-{2-[(4-Methylpiperazinyl)methyl]phenyl}-3-phenylprop-2-enamide Toluidine der.

pdb file: 626906.pdb
sdf file: 626906.sdf
directory: 626906


AIDS-071587 AIDS071587 N-{3-[(4-Methylpiperazinyl)methyl]phenyl}-3-phenylprop-2-enamide Toluidine der.

pdb file: 626907.pdb
sdf file: 626907.sdf
directory: 626907


AIDS-071588 AIDS071588 N-{4-[(4-Methylpiperazinyl)methyl]phenyl}-3-phenylprop-2-enamide Toluidine der.

pdb file: 626908.pdb
sdf file: 626908.sdf
directory: 626908


AIDS-071595 AIDS071595 N-[2-(Morpholin-4-ylmethyl)phenyl]-3-phenylprop-2-enamide Toluidine der.

pdb file: 626915.pdb
sdf file: 626915.sdf
directory: 626915


AIDS-071596 AIDS071596 N-[3-(morpholin-4-ylmethyl)phenyl]-3-phenylprop-2-enamide Toluidine der.

pdb file: 626916.pdb
sdf file: 626916.sdf
directory: 626916


AIDS-071597 AIDS071597 N-[4-(Morpholin-4-ylmethyl)phenyl]-3-phenylprop-2-enamide Toluidine der.

pdb file: 626917.pdb
sdf file: 626917.sdf
directory: 626917


AIDS-071604 AIDS071604 N-[2-(Imidazolylmethyl)phenyl]-3-phenylprop-2-enamide Toluidine der.

pdb file: 626924.pdb
sdf file: 626924.sdf
directory: 626924


AIDS-071605 AIDS071605 N-[3-(Imidazolylmethyl)phenyl]-3-phenylprop-2-enamide Toluidine der.

pdb file: 626925.pdb
sdf file: 626925.sdf
directory: 626925


AIDS-071606 AIDS071606 N-[4-(Imidazolylmethyl)phenyl]-3-phenylprop-2-enamide Toluidine der.

pdb file: 626926.pdb
sdf file: 626926.sdf
directory: 626926


AIDS-071932 AIDS071932 L-Valine, N-[(5-isoquinolinyloxy)acetyl]-, (1S,2S)-2-amino-1-[[(4R)-4-[[(1,1-dimethylethyl)amino]carbonyl]-5,5-dimethyl-3-thiazolidinyl]carbonyl]-3-phenylpropyl ester

pdb file: 627199.pdb
sdf file: 627199.sdf
directory: 627199


AIDS-071942 AIDS071942 L-Cysteine, N-[(5-isoquinolinyloxy)acetyl]-S-methyl-, (1S,2S)-2-amino-1-[[(4R)-4-[[(1,1-dimethylethyl)amino]carbonyl]-5,5-dimethyl-3-thiazolidinyl]carbonyl]-3-phenylpropyl ester Prodrug of KNI-227

pdb file: 627209.pdb
sdf file: 627209.sdf
directory: 627209


(2S)-N-[4-((2S)-2-{(2S)-3-Phenyl-2-[(phenylmethoxy)carbonylamino]propanoylamino}-3-methylbutanoylamino)(1S,4S,2R,3R)-2,3-dihydroxy-6-methyl-1-(2-methylpropyl)heptyl]-2-{(2S)-3-phenyl-2-[(phenylmethoxy)carbonylamino]propanoylamino}-3-methylbutanamide AIDS-071989 AIDS071989

pdb file: 627256.pdb
sdf file: 627256.sdf
directory: 627256


(2S)-N-[4-((2S)-2-{(2S)-3-Phenyl-2-[(phenylmethoxy)carbonylamino]propanoylamino}-3-methylbutanoylamino)(1S,4S,2R,3R)-2,3-dihydroxy-5-phenyl-1-benzylpentyl]-2-{(2S)-3-phenyl-2-[(phenylmethoxy)carbonylamino]propanoylamino}-3-methylbutanamide AIDS-071992 AIDS071992

pdb file: 627258.pdb
sdf file: 627258.sdf
directory: 627258


(2S)-N-{2-Hydroxy-1-[(phenylmethoxy)carbonylamino]ethyl}-3-phenyl-2-[(phenylmethoxy)carbonylamino]propanamide AIDS-072000 AIDS072000 Z-Phe-gSer-Z

pdb file: 627266.pdb
sdf file: 627266.sdf
directory: 627266


AIDS-072032 AIDS072032 N,N'-Bis-[(2S-(1,1-dimethylethylsulfonylmethyl)-3-phenylpropionyl)-L-tert-butylglycyl]-2S,5S-diamino-1,6-diphenylhexane-3R,4R-diol

pdb file: 627298.pdb
sdf file: 627298.sdf
directory: 627298


AIDS-072033 AIDS072033 N,N'-Bis-[(2S-(1,1-dimethylethylsulfonylmethyl)-3-phenylpropionyl)-L-cyclohexylglycyl]-2S,5S-diamino-1,6-diphenylhexane-3R,4R-diol

pdb file: 627299.pdb
sdf file: 627299.sdf
directory: 627299


AIDS-072034 AIDS072034 N,N'-Bis-[(2S-(1,1-dimethylethylsulfonylmethyl)-3-phenylpropionyl)-L-cyclopentylglycyl]-2S,5S-diamino-1,6-diphenylhexane-3R,4R-diol

pdb file: 627300.pdb
sdf file: 627300.sdf
directory: 627300


AIDS-072035 AIDS072035 N,N'-Bis-[(2S-(1,1-dimethylethylsulfonylmethyl)-3-phenylpropionyl)-L-propylglycyl]-2S,5S-diamino-1,6-diphenylhexane-3R,4R-diol

pdb file: 627301.pdb
sdf file: 627301.sdf
directory: 627301


AIDS-072036 AIDS072036 N,N'-Bis-[(2S-(1,1-dimethylethylsulfonylmethyl)-3-phenylpropionyl)-homoglycyl]-2S,5S-diamino-1,6-diphenylhexane-3R,4R-diol

pdb file: 627302.pdb
sdf file: 627302.sdf
directory: 627302


AIDS-072037 AIDS072037 N,N'-Bis-[(2S-(1,1-dimethylethylsulfonylmethyl)-3-phenylpropionyl)-L-asparaginyl]-2S,5S-diamino-1,6-diphenylhexane-3R,4R-diol

pdb file: 627303.pdb
sdf file: 627303.sdf
directory: 627303


AIDS-072038 AIDS072038 N,N'-Bis-[(2S-(1,1-dimethylethylsulfonylmethyl)-3-phenylpropionyl)-L-threonyl]-2S,5S-diamino-1,6-diphenylhexane-3R,4R-diol

pdb file: 627304.pdb
sdf file: 627304.sdf
directory: 627304


AIDS-072039 AIDS072039 N,N'-Bis-[(2S-(1,1-dimethylethylsulfonylmethyl)-3-phenylpropionyl)-L-glutaryl]-2S,5S-diamino-1,6-diphenylhexane-3R,4R-diol

pdb file: 627305.pdb
sdf file: 627305.sdf
directory: 627305


AIDS-072040 AIDS072040 N,N'-Bis-[(2S-(1,1-dimethylethylsulfonylmethyl)-3-phenylpropionyl)-L-hystidyl]-2S,5S-diamino-1,6-diphenylhexane-3R,4R-diol

pdb file: 627306.pdb
sdf file: 627306.sdf
directory: 627306


AIDS-072041 AIDS072041 N,N'-Bis-[(2S-(1,1-dimethylethylsulfonylmethyl)-3-phenylpropionyl)-L-prolyl]-2S,5S-diamino-1,6-diphenylhexane-3R,4R-diol

pdb file: 627307.pdb
sdf file: 627307.sdf
directory: 627307


AIDS-072049 AIDS072049 N,N'-Bis-[(2S-(1,1-dimethylethylsulfonylmethyl)-3-phenylpropionyl)-L-valyl]-2S,5S-diamino-1,6-diphenylhexane-3R,4R-diol

pdb file: 627315.pdb
sdf file: 627315.sdf
directory: 627315


AIDS-072054 AIDS072054 N,N'-Bis-[(2-(2-hydroxyethylsulfonylmethyl)-3-phenylpropionyl)-L-valyl]-2S,5S-diamino-1,6-diphenylhexane-3R,4R-diol

pdb file: 627320.pdb
sdf file: 627320.sdf
directory: 627320


AIDS-072055 AIDS072055 N,N'-Bis-[(2-decylsulfonylmethyl)-3-phenylpropionyl)-L-valyl]-2S,5S-diamino-1,6-diphenylhexane-3R,4R-diol

pdb file: 627321.pdb
sdf file: 627321.sdf
directory: 627321


AIDS-072057 AIDS072057 N,N'-Bis-[(2-methylsulfonylmethyl)-3-phenylpropionyl)-L-valyl]-2S,5S-diamino-1,6-diphenylhexane-3R,4R-diol

pdb file: 627323.pdb
sdf file: 627323.sdf
directory: 627323


35053-71-5 4-Isoxazolecarboxamide, 4,5-dihydro-N-methyl-5-[[(methylamino)carbonyl]amino]-3-phenyl-, cis- AIDS-073315 AIDS073315 NSC156121

pdb file: 628393.pdb
sdf file: 628393.sdf
directory: 628393


2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 1-(1H-benzimidazol-2-yl)-6-methyl-3-phenyl- AIDS-080260 AIDS080260 NSC638712

pdb file: 628998.pdb
sdf file: 628998.sdf
directory: 628998


4(1H)-Pyrimidinone, 1-(1H-benzimidazol-2-yl)-2,3-dihydro-6-methyl-3-phenyl-2-thioxo- AIDS-080261 AIDS080261 NSC638713

pdb file: 628999.pdb
sdf file: 628999.sdf
directory: 628999


5-Thiazolecarboxamide, 4-amino-2-(1H-benzimidazol-2-ylcyanomethylene)-2,3-dihydro-3-phenyl-, (2E)- AIDS-080264 AIDS080264 NSC652038

pdb file: 629002.pdb
sdf file: 629002.sdf
directory: 629002


4-Imidazolinone der. 5-(3-Phenylprop-2-enylidene)-1-[4-hydroxy-2-methyl-5-(methylethyl)phenyl]-2-methyl-2-imidazolin-4-one AIDS-080520 AIDS080520

pdb file: 629255.pdb
sdf file: 629255.sdf
directory: 629255


4-Imidazolinone der. 5-(3-Phenylprop-2-enylidene)-1-[4-hydroxy-2-methyl-5-(methylethyl)phenyl]-2-phenyl-2-imidazolin-4-one AIDS-080532 AIDS080532

pdb file: 629267.pdb
sdf file: 629267.sdf
directory: 629267


(S)-2-[(S)-2-({1-[(S)-1-((S)-2-{(S)-2-[(S)-2-((S)-2-Amino-3-hydroxypropanoylamino)propanoylamino]propanoylamino}-3-phenylpropyl)pyrrolidin-2-yl]methanoyl}-amino)-3-methyl-butanoylamino]-3-methyl-butyric acid methyl ester AIDS-080607 AIDS080607

pdb file: 629340.pdb
sdf file: 629340.sdf
directory: 629340


AIDS-080619 AIDS080619 Methyl (2S)-2-[2-({(2S)-1-[2-((2S)-2-{(2S)-2-[(2S)-2-(acetylamino)-3-hydroxypropanoylamino]-4-methylpentanoylamino}-3-carbamoylpropanoylamino)(2S,1R)-1-hydroxy-3-phenylpropyl]pyrrolidin-2-yl}carbonylamino)(2S,3S)-3-methylpentanoylamino]-3-methylbutanoate

pdb file: 629351.pdb
sdf file: 629351.sdf
directory: 629351


AIDS-080620 AIDS080620 Methyl (2S)-2-[2-({(2S)-1-[2-((2S)-2-{(2S)-2-[(2S)-2-(acetylamino)-3-hydroxypropanoylamino]-4-methylpentanoylamino}-3-carbamoylpropanoylamino)(1S,2S)-1-hydroxy-3-phenylpropyl]pyrrolidin-2-yl}carbonylamino)(2S,3S)-3-methylpentanoylamino]-3-methylbutanoate

pdb file: 629352.pdb
sdf file: 629352.sdf
directory: 629352


1-(4-Chlorobenzyl)-1-methyl-3-phenyl-2-thiourea AIDS-081077 AIDS081077 Thiourea der.

pdb file: 629712.pdb
sdf file: 629712.sdf
directory: 629712


1-(2,4-Dimethylphenyl)-1-[1-(4-oxo-3,4-dihydroquinazolin-2-yl)ethyl]-3-phenylurea ADS-J11 AIDS-081190 AIDS081190

pdb file: 629822.pdb
sdf file: 629822.sdf
directory: 629822


(S)-2-{[3-Azido-5-(5-methyl-2,4-dioxo-3,4-dihydro-2H-pyrimidin-1-yl)-tetrahydrofuran-2-ylmethoxy]-hydroxyphosphorylamino}-3-phenylpropionic acid methyl ester & Thymidine AIDS-081382 AIDS081382

pdb file: 630013.pdb
sdf file: 630013.sdf
directory: 630013


(2S,4S,5S)-5-[(S)-2-((S)-2-Amino-3-phenyl-propanoylamino)-3-(3H-imidazol-4-yl)-propanoylamino]-4-hydroxy-2-isopropyl-7-methyl-octanoic acid {(1S,2S)-2-methyl-1-[(pyridin-2-ylmethyl)-carbamoyl]-butyl}-amide AIDS-081471 AIDS081471 H-Phe-His-LVA-Ile-Amp

pdb file: 630102.pdb
sdf file: 630102.sdf
directory: 630102


178980-15-9 1H-Imidazole-2-methanol, 5-[(3,5-dichlorophenyl)thio]-4-(1-methylethyl)-1-(3-phenylpropyl)- AIDS-081640 AIDS081640

pdb file: 630271.pdb
sdf file: 630271.sdf
directory: 630271


(S)-2-{(S)-2-[(1-{(S)-1-[(S)-2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-phenyl-propanoyl]-pyrrolidin-2-yl}-methanoyl)-amino]-3-methyl-butanoylamino}-3-methyl-butyric acid methyl ester AIDS-082164 AIDS082164 Fmoc-Phe-Pro-Val-Val-OMe

pdb file: 630793.pdb
sdf file: 630793.sdf
directory: 630793


(S)-2-((S)-2-{[1-((S)-1-{(S)-2-[(S)-2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-propanoylamino]-3-phenyl-propanoyl}-pyrrolidin-2-yl)-methanoyl]-amino}-3-methyl-butanoylamino)-3-methyl-butyric acid methyl ester AIDS-082170 AIDS082170 Fmoc-Ala-Phe-Pro-Val-Val-OMe

pdb file: 630799.pdb
sdf file: 630799.sdf
directory: 630799


(S)-2-[(S)-2-({1-[(S)-1-((S)-2-{(S)-2-[(S)-2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-propanoylamino]-propanoylamino}-3-phenyl-propanoyl)-pyrrolidin-2-yl]-methanoyl}-amino)-3-methyl-butanoylamino]-3-methyl-butyric acid methyl ester AIDS-082176 AIDS082176 Fmoc-Ala-Ala-Phe-Pro-Val-Val-OMe

pdb file: 630805.pdb
sdf file: 630805.sdf
directory: 630805


AIDS-084932 AIDS084932 Ethyl 5-methylthio-3-phenylthiophene-2-carboxylate Thiophene der.

pdb file: 631286.pdb
sdf file: 631286.sdf
directory: 631286


(2S)-1-((1S)-1-{3-Methyl-2-[(phenylmethoxy)carbonylamino]butanoylamino}-2-phenylethyl)-2-{3-methyl-2-[(phenylmethoxy)carbonylamino]butanoylamino}-3-phenylpropyl [5-(5-methyl-2,4-dioxo(1,3-dihydropyrimidinyl))(2-2,5-dihydrofuryl)]methyl butane-1,4-dioate A74704 analog AIDS-085038 AIDS085038

pdb file: 631390.pdb
sdf file: 631390.sdf
directory: 631390


(4S)-4-[(2S)-2-(Acetylamino)-3-phenylpropanoylamino]-4-[N-(4-{2-[(2S)-2-(acetylamino)-3-phenylpropanoylamino](2S,3R)-3-methylpentanoylamino}(1S,2S,3S,4S,5R)-1-(cyclohexylmethyl)-2,3-dihydroxy-5-methylheptyl)carbamoyl]butanoic acid AIDS-085043 AIDS085043 Diaminodiol dipeptide isostere der.

pdb file: 631395.pdb
sdf file: 631395.sdf
directory: 631395


AIDS-085245 AIDS085245 N-[2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl]-3-phenylpropanamide NSC671189

pdb file: 631596.pdb
sdf file: 631596.sdf
directory: 631596


4-Hydroxy-2-methyl-6-oxo-1,5-diphenylhydropyridine-3-carboxylic acid 4-Hydroxy-3-phenylpyridin-2(1H)-one der. AIDS-085632 AIDS085632

pdb file: 631976.pdb
sdf file: 631976.sdf
directory: 631976


AIDS-086001 AIDS086001 N-{2-Hydroxy-3-[(N-methyl-N-phenylcarbamoyl)benzylamino]-3-phenylthiopropyl}(methylphenylamino)-N-benzylcarboxamide

pdb file: 632324.pdb
sdf file: 632324.sdf
directory: 632324


(2S)-N-(3-{(2S)-2-[(tert-butoxy)carbonylamino]-3-methyl-N-benzylbutanoylamino}-2-hydroxy-3-phenylthiopropyl)-2-[(tert-butoxy)carbonylamino]-3-methyl-N-benzylbutanamide AIDS-086002 AIDS086002

pdb file: 632325.pdb
sdf file: 632325.sdf
directory: 632325


AIDS-086003 AIDS086003 N-(2-Hydroxy-3-{N-[(4-methoxyphenyl)methyl](2-methylpropoxy)carbonylamino}-3-phenylthiopropyl)-N-[(4-methoxyphenyl)methyl](2-methylpropoxy)carboxamide

pdb file: 632326.pdb
sdf file: 632326.sdf
directory: 632326


AIDS-086004 AIDS086004 [(2-Hydroxy-3-{[(4-methoxyphenyl)methyl](N-methyl-N-phenylcarbamoyl)amino}-3-phenylthiopropyl)[(4-methoxyphenyl)methyl]amino]-N-methyl-N-benzamide

pdb file: 632327.pdb
sdf file: 632327.sdf
directory: 632327


(2S)-N-{3-[(2S)-2-Amino-3-methyl-N-benzylbutanoylamino]-2-hydroxy-3-phenylthiopropyl}-2-amino-3-methyl-N-benzylbutanamide AIDS-086006 AIDS086006

pdb file: 632329.pdb
sdf file: 632329.sdf
directory: 632329


(2S)-N-{3-[(2S)-3-Methyl-N-benzyl-2-(3-pyridylcarbonylamino)butanoylamino]-2-hydroxy-3-phenylthiopropyl}-3-methyl-N-benzyl-2-(3-pyridylcarbonylamino)butanamide AIDS-086007 AIDS086007

pdb file: 632330.pdb
sdf file: 632330.sdf
directory: 632330


(2S)-N-{3-[(2S)-3-Methyl-N-benzyl-2-(2-quinolylcarbonylamino)butanoylamino]-2-hydroxy-3-phenylthiopropyl}-3-methyl-N-benzyl-2-(2-quinolylcarbonylamino)butanamide AIDS-086008 AIDS086008

pdb file: 632331.pdb
sdf file: 632331.sdf
directory: 632331


3-[5,7-Bis((2E)-3-methylbut-2-enyl)-2-hydroxy-8,8-dimethyl-3-(3-methylbutanoyl)-4,9-dioxobicyclo[3.3.1]non-2-enyl]-3-phenylpropanoic acid AIDS-086057 AIDS086057 Laxifloranone

pdb file: 632380.pdb
sdf file: 632380.sdf
directory: 632380


3-[5,7-Bis((2E)-3-methylbut-2-enyl)-2-hydroxy-8,8-dimethyl-3-(3-methylbutanoyl)-4,9-dioxobicyclo[3.3.1]non-2-enyl]-3-phenylpropanoic Acid Diethyl Azodicarboxylate AIDS-086058 AIDS086058

pdb file: 632381.pdb
sdf file: 632381.sdf
directory: 632381


258850-06-5 2H-1,4-Benzodiazepin-2-one, 7-chloro-1,3,4,5-tetrahydro-4-(3-methyl-2-butenyl)-3-phenyl- 7-Chloro-1-methyl-4-(3-methyl-but-2-enyl)-3-phenyl-1,3,4,5-tetrahydro-1,4-benzodiazepin-2-one AIDS-086170 AIDS086170

pdb file: 632485.pdb
sdf file: 632485.sdf
directory: 632485


AIDS-087053 AIDS087053 Methyl 3-(2,4-dimethoxy-5-ethylpyrimidin-6-yl)-3-hydroxy-3-phenylpropanoate

pdb file: 633307.pdb
sdf file: 633307.sdf
directory: 633307


3-(2,4-Dimethoxy-5-ethylpyrimidin-6-yl)-3-hydroxy-N-methyl-3-phenylpropanamide AIDS-087054 AIDS087054

pdb file: 633308.pdb
sdf file: 633308.sdf
directory: 633308


3-(2,4-Dimethoxy-5-ethylpyrimidin-6-yl)-N-ethyl-3-hydroxy-3-phenylpropanamide AIDS-087055 AIDS087055

pdb file: 633309.pdb
sdf file: 633309.sdf
directory: 633309


8-Ethyl-3-phenyl-8H-1,2,3a,7,8,9-hexaaza-dibenzo[e,h]azulene AIDS-087073 AIDS087073

pdb file: 633327.pdb
sdf file: 633327.sdf
directory: 633327


AIDS-087248 AIDS087248 [S-(R*,R*)]-2-{2-[2)-(1-Carboxy-2-phenyl-ethylcarbamoyl)-phenyldisulfanyl]-benzoylamino}-3-phenyl-propionic acid

pdb file: 633502.pdb
sdf file: 633502.sdf
directory: 633502


(+/-)-3-{2-[2-(2-Carboxy-1-phenyl-ethylcarbamoyl)-phenyldisulfanyl]-benzoylamino}-3-phenyl-propionic acid AIDS-087273 AIDS087273

pdb file: 633527.pdb
sdf file: 633527.sdf
directory: 633527


AIDS-087620 AIDS087620 Fmoc-Phe-Pro-Val-OMe Methyl (2S)-2-[((2S)-1-{(2S)-2-[(fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]-3-phenylpropanoyl}pyrrolidin-2-yl)carbonylamino]-3-methylbutanoate

pdb file: 633852.pdb
sdf file: 633852.sdf
directory: 633852


AIDS-087621 AIDS087621 Fmoc-[Phe(F)-Pro]-Val-OMe Methyl 2-[(1-{(2R,3R)-2-[(fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]-3-fluoro-3-phenylpropanoyl}(2S)pyrrolidin-2-yl)carbonylamino](2S)-3-methylbutanoate

pdb file: 633853.pdb
sdf file: 633853.sdf
directory: 633853


AIDS-087622 AIDS087622 Fmoc-[Phe(F,F)-Pro]-Val-OMe Methyl 2-[(1-{(2R)-2-[(fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]-3,3-difluoro-3-phenylpropanoyl}(2S)pyrrolidin-2-yl)carbonylamino](2S)-3-methylbutanoate

pdb file: 633854.pdb
sdf file: 633854.sdf
directory: 633854


AIDS-087623 AIDS087623 Fmoc-[D-Phe(F)-Pro]-Val-Val-OMe Methyl (2S)-2-{(2S)-2-[((2S)-1-{(2S,3S)-2-[(fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]-3-fluoro-3-phenylpropanoyl}pyrrolidin-2-yl)carbonylamino]-3-methylbutanoylamino}-3-methylbutanoate

pdb file: 633855.pdb
sdf file: 633855.sdf
directory: 633855


AIDS-087624 AIDS087624 Fmoc-[D-Phe(F,F)-Pro]-Val-Val-OMe Methyl (2S)-2-{(2S)-2-[((2S)-1-{(2S)-2-[(fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]-3,3-difluoro-3-phenylpropanoyl}pyrrolidin-2-yl)carbonylamino]-3-methylbutanoylamino}-3-methylbutanoate

pdb file: 633856.pdb
sdf file: 633856.sdf
directory: 633856


AIDS-087625 AIDS087625 Fmoc-Ala-[D-Phe(F)-Pro]-Val-Val-OMe Methyl (2S)-2-((2S)-2-{[(2S)-1-(2-{(2S)-2-[(fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]propanoylamino}(2S,3S)-3-fluoro-3-phenylpropanoyl)pyrrolidin-2-yl]carbonylamino}-3-methylbutanoylamino)-3-methylbutanoate

pdb file: 633857.pdb
sdf file: 633857.sdf
directory: 633857


AIDS-087626 AIDS087626 Fmoc-Ala-[D-Phe(F,F)-Pro]-Val-Val-OMe Methyl (2S)-2-((2S)-2-{[(2S)-1-((2S)-2-{(2S)-2-[(fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]propanoylamino}-3,3-difluoro-3-phenylpropanoyl)pyrrolidin-2-yl]carbonylamino}-3-methylbutanoylamino)-3-methylbutanoate

pdb file: 633858.pdb
sdf file: 633858.sdf
directory: 633858


AIDS-087627 AIDS087627 Fmoc-Ala-Ala-[D-Phe(F)-Pro]-Val-Val-OMe Methyl (2S)-2-[(2S)-2-({(2S)-1-[2-((2S)-2-{(2S)-2-[(fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]propanoylamino}propanoylamino)(2S,3S)-3-fluoro-3-phenylpropanoyl]pyrrolidin-2-yl}carbonylamino)-3-methylbutanoylamino]-3-methylbutanoate

pdb file: 633859.pdb
sdf file: 633859.sdf
directory: 633859


AIDS-087628 AIDS087628 Fmoc-Ala-Ala-[D-Phe(F,F)-Pro]-Val-Val-OMe Methyl (2S)-2-[(2S)-2-({(2S)-1-[(2S)-2-((2S)-2-{(2S)-2-[(fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]propanoylamino}propanoylamino)-3,3-difluoro-3-phenylpropanoyl]pyrrolidin-2-yl}carbonylamino)-3-methylbutanoylamino]-3-methylbutanoate

pdb file: 633860.pdb
sdf file: 633860.sdf
directory: 633860


AIDS-087787 AIDS087787 Fmoc-[L-Phe(F)-Pro]-Val-Val-OMe Methyl 2-{2-[(1-{(2R,3R)-2-[(fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]-3-fluoro-3-phenylpropanoyl}(2S)pyrrolidin-2-yl)carbonylamino](2S)-3-methylbutanoylamino}(2S)-3-methylbutanoate

pdb file: 634018.pdb
sdf file: 634018.sdf
directory: 634018


AIDS-087788 AIDS087788 Fmoc-[L-Phe(F,F)-Pro]-Val-Val-OMe Methyl 2-{2-[(1-{(2R)-2-[(fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]-3,3-difluoro-3-phenylpropanoyl}(2S)pyrrolidin-2-yl)carbonylamino](2S)-3-methylbutanoylamino}(2S)-3-methylbutanoate

pdb file: 634019.pdb
sdf file: 634019.sdf
directory: 634019


AIDS-087789 AIDS087789 Fmoc-Ala-[L-Phe(F)-Pro]-Val-Val-OMe Methyl 2-(2-{[1-((2R,3R)-2-{(2S)-2-[(fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]propanoylamino}-3-fluoro-3-phenylpropanoyl)(2S)pyrrolidin-2-yl]carbonylamino}(2S)-3-methylbutanoylamino)(2S)-3-methylbutanoate

pdb file: 634020.pdb
sdf file: 634020.sdf
directory: 634020


AIDS-087790 AIDS087790 Fmoc-Ala-[L-Phe(F,F)-Pro]-Val-Val-OMe Methyl 2-(2-{[1-((2R)-2-{(2S)-2-[(fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]propanoylamino}-3,3-difluoro-3-phenylpropanoyl)(2S)pyrrolidin-2-yl]carbonylamino}(2S)-3-methylbutanoylamino)(2S)-3-methylbutanoate

pdb file: 634021.pdb
sdf file: 634021.sdf
directory: 634021


AIDS-087791 AIDS087791 Fmoc-Ala-Ala-[L-Phe(F)-Pro]-Val-Val-OMe Methyl 2-[2-({1-[(2R,3R)-2-((2S)-2-{(2S)-2-[(fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]propanoylamino}propanoylamino)-3-fluoro-3-phenylpropanoyl](2S)pyrrolidin-2-yl}carbonylamino)(2S)-3-methylbutanoylamino](2S)-3-methylbutanoate

pdb file: 634022.pdb
sdf file: 634022.sdf
directory: 634022


AIDS-087792 AIDS087792 Fmoc-Ala-Ala-[L-Phe(F,F)-Pro]-Val-Val-OMe Methyl 2-[2-({1-[(2R)-2-((2S)-2-{(2S)-2-[(fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]propanoylamino}propanoylamino)-3,3-difluoro-3-phenylpropanoyl](2S)pyrrolidin-2-yl}carbonylamino)(2S)-3-methylbutanoylamino](2S)-3-methylbutanoate

pdb file: 634023.pdb
sdf file: 634023.sdf
directory: 634023


(S)-2-({1-[5-((S)-1-t-Butoxycarbonyl-2-phenyl-ethylcarbamoyl)-1H-imidazol-4-yl]-methanoyl}-amino)-3-phenyl-propionic acid t-butyl ester 1H-Imidazole-4,5-dicarbaldehyde bis[L-phenylalanine-t-butyl ester AIDS-087844 AIDS087844

pdb file: 634073.pdb
sdf file: 634073.sdf
directory: 634073


(S)-2-{(S)-2-[(1-{5-[(S)-1-((S)-1-t-Butoxycarbonyl-2-methyl-propylcarbamoyl)-2-phenyl-ethylcarbamoyl]-1H-imidazol-4-yl}-methanoyl)-amino]-3-phenyl-propanoylamino}-3-methyl-butyric acid t-butyl ester 1H-Imidazole-4,5-dicarbaldehyde bis[L-phenylalanine-Lvaline peptidyl-t-butyl ester AIDS-087845 AIDS087845

pdb file: 634074.pdb
sdf file: 634074.sdf
directory: 634074


(S)-2-({1-[5-((S)-1-t-Butoxycarbonyl-2-phenyl-ethylcarbamoyl)-1H-[1,2,3]triazol-4-yl]-methanoyl}-amino)-3-phenyl-propionic acid t-butyl ester 1H-[1,2,3]Triazole-4,5-dicarbaldehyde-bis[L-phenylalanine-t-butyl ester AIDS-087846 AIDS087846

pdb file: 634075.pdb
sdf file: 634075.sdf
directory: 634075


(S)-2-({1-[5-((S)-1-t-Butoxycarbonyl-2-phenyl-ethylcarbamoyl)-2H-pyrazol-3-yl]-methanoyl}-amino)-3-phenyl-propionic acid t-butyl ester 1H-Pyrazole-3,5-dicarbaldehyde bis[L-phenylalanine-t-butyl ester AIDS-087847 AIDS087847

pdb file: 634076.pdb
sdf file: 634076.sdf
directory: 634076


(S)-2-{(S)-2-[(1-{5-[(S)-1-((S)-1-tert-Butoxycarbonyl-2-methyl-propylcarbamoyl)-2-phenyl-ethylcarbamoyl]-1H-pyrazol-3-yl}-methanoyl)-amino]-3-phenyl-propanoylamino}-3-methyl-butyric acid t-butyl ester 1H-Pyrazole-3,5-dicarbaldehyde bis[L-phenylalanine-Lvaline peptidyl-t-butyl ester AIDS-087848 AIDS087848

pdb file: 634077.pdb
sdf file: 634077.sdf
directory: 634077


(S)-2-[(Z)-3-((S)-1-tert-Butoxycarbonyl-2-phenyl-ethylcarbamoyl)-allanoylamino]-3-phenyl-propionic acid tbutyl ester (Z)-But-2-enedial bis[L-phenylalanine-t-butyl ester AIDS-087849 AIDS087849

pdb file: 634078.pdb
sdf file: 634078.sdf
directory: 634078


10-(4-Aminobutyl)-19-((2-amino-3-phenylpropanoyl)amino)-16-benzyl-7-(1-hydroxyethyl)-N-(2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)propyl)-13-(1H-indol-3-ylmethyl)-6,9,12,15,18-pentaoxo-1,2-dithia-5,8,11,14,17-pentaa\tzacycloicosane-4-carboxamide acetate 83150-76-9 AIDS-088007 AIDS088007 L-Cysteinamide, D-phenylalanyl-L-cysteinyl-L-phenylalanyl-D-tryptophyl-L-lysyl-L- threonyl-N-(2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)propyl)-, cyclic (2-

pdb file: 634231.pdb
sdf file: 634231.sdf
directory: 634231


1-{5-[2-(4-Dimethylaminophenyl)styryl]-6-methyl-1,2,4-triazin-3-yl}-3-phenylthiourea AIDS-088082 AIDS088082

pdb file: 634305.pdb
sdf file: 634305.sdf
directory: 634305


4-Methyl-3-phenylcoumarin AIDS-089098 AIDS089098

pdb file: 635258.pdb
sdf file: 635258.sdf
directory: 635258


(S)-2-[3-Azido-5-(5-methyl-2,4-dioxo-3,4-dihydro-2H-pyrimidin-1-yl)-tetrahydro-furan-2-ylmethoxycarbonylamino]-3-phenyl-propionic acid methyl ester 3'-Azido-2',3'-didehydro-5'-O-methoxy-L-phenylalaninyl thymidine AIDS-092508 AIDS092508 Amino acid carbamate deriv

pdb file: 635897.pdb
sdf file: 635897.sdf
directory: 635897


(R)-2-[3-Azido-5-(5-methyl-2,4-dioxo-3,4-dihydro-2H-pyrimidin-1-yl)-tetrahydro-furan-2-ylmethoxycarbonylamino]-3-phenyl-propionic acid methyl ester 3'-Azido-2',3'-didehydro-5'-O-methoxy-D-phenylalaninyl thymidine AIDS-092512 AIDS092512 Amino acid carbamate deriv

pdb file: 635901.pdb
sdf fil