Google

ethyl phenyl Molecules Structural Archive and Gallery


2-(2-Phenylethyl)chromone 61828-53-3 C09007 Flindersiachromone

pdb file: 10500.pdb
sdf file: 10500.sdf
directory: 10500


(Hydroxymethylphenyl)succinyl-CoA C09819

pdb file: 11308.pdb
sdf file: 11308.sdf
directory: 11308


2520-36-7 4H-1-Benzopyran-4-one,5,7-dihydroxy-8-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-2-phenyl-, (-)- C10594 Ficine

pdb file: 12077.pdb
sdf file: 12077.sdf
directory: 12077


2255-62-1 4H-1-Benzopyran-4-one,5,7-dihydroxy-6-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-2-phenyl- C10601 Isoficine

pdb file: 12084.pdb
sdf file: 12084.sdf
directory: 12084


75656-91-6 C10867 Cyclohepta(6)pyran-5,8-imin-4(5H)-one,2,3,6,7,8,9-hexahydro-10-methyl-2-phenyl-,(2alpha,5beta,8beta)-(+)- Strobamine

pdb file: 12350.pdb
sdf file: 12350.sdf
directory: 12350


107634-14-0 C10936 DEGA N-(2,6-Dimethylphenyl)-4-[[(diethylamino)acetyl]amino]benzamide

pdb file: 12419.pdb
sdf file: 12419.sdf
directory: 12419


2431-96-1 C10938 DEPA N,N-Diethylphenylacetamide

pdb file: 12421.pdb
sdf file: 12421.sdf
directory: 12421


154025-04-4 C10939 EMTDB N-Ethyl-N-methyl-4-(trifluoromethyl)-2-(3,4-dimethoxyphenyl)benzamide

pdb file: 12422.pdb
sdf file: 12422.sdf
directory: 12422


C10951 ITOPA N-(4-Chloro-3-methyl-5-isothiazolyl)-N-methyl-2-[p-[(alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-tolyl)oxy]phenyl]acetamide

pdb file: 12434.pdb
sdf file: 12434.sdf
directory: 12434


5-(4-Bromophenylimino)-3,4-tetramethylene-1,3,4-thiadiazolidin-2-one C10973 Thiadiazolidinone

pdb file: 12456.pdb
sdf file: 12456.sdf
directory: 12456


4-Bromophenyl-1,2-tetramethylene-1,2,4-triazolidin-3-one-5-thione C10975 Triazolidinonethione

pdb file: 12458.pdb
sdf file: 12458.sdf
directory: 12458


5-(4-Bromophenylimino)-3,4-tetramethylene-1,3,4-thiadiazolidine-2-thione C10977 Thiadiazolidinethione

pdb file: 12460.pdb
sdf file: 12460.sdf
directory: 12460


4-Bromophenyl-1,2-tetramethylene-1,2,4-triazolidine-3,5-dithione C10978 Triazolidinedithione

pdb file: 12461.pdb
sdf file: 12461.sdf
directory: 12461


C11023 O-Ethyl-O-(5-methyl-4-nitrophenyl)(1-methylpropyl)phosphoramidothioate

pdb file: 12506.pdb
sdf file: 12506.sdf
directory: 12506


(2,4-Dichlorophenyl)(5-hydroxy-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methanone 4-(2,4-Dichlorobenzoyl)-1,3-dimethyl-5-hydroxypyrazole 58010-98-3 C11122 DTP

pdb file: 12603.pdb
sdf file: 12603.sdf
directory: 12603


119168-77-3 1H-Pyrazole-5-carboxamide,4-chloro-N-((4-(1,1-dimethylethyl)phenyl)methyl)-3-ethyl-1-methyl- C11126 Tebufenpyrad

pdb file: 12607.pdb
sdf file: 12607.sdf
directory: 12607


65929-03-5 C11221 FMLP OMe Formylmethionyl-leucyl-phenylalanine methyl ester

pdb file: 12690.pdb
sdf file: 12690.sdf
directory: 12690


C11298 N-Formyl-norleucyl-leucyl-phenylalanyl-methylester f-NLP-ME

pdb file: 12760.pdb
sdf file: 12760.sdf
directory: 12760


1-Methyl-4-phenylpyridinium 48134-75-4 C11310 Cyperquat N-Methyl-4-phenylpyridine

pdb file: 12772.pdb
sdf file: 12772.sdf
directory: 12772


(S)-1-Phenethyl alcohol (S)-1-Phenylethanol 1445-91-6 C11348

pdb file: 12810.pdb
sdf file: 12810.sdf
directory: 12810


5465-00-9 C11487 EPA N-Ethylphenylacetamide

pdb file: 12943.pdb
sdf file: 12943.sdf
directory: 12943


2-(4-Chloro-3,5-dimethylphenoxy)-N-(2-phenyl-2H-benzotriazol-5-yl)-acetamide C11561

pdb file: 13008.pdb
sdf file: 13008.sdf
directory: 13008


C11562 N-[2-(4-Chloro-phenyl)-acetyl]-N'-(4,7-dimethyl-quinazolin-2-yl)-guanidine

pdb file: 13009.pdb
sdf file: 13009.sdf
directory: 13009


2-(2-Chloro-phenyl)-5-(5-methylthiophen-2-yl)-[1,3,4]oxadiazole C11570

pdb file: 13017.pdb
sdf file: 13017.sdf
directory: 13017


3131-03-1 4-[4-(Dimethylamino)-N-methyl-L-phenylalanine]virginiamycin S1 C11615 Mikamycin B Pristinamycin IA Vernamycin B alpha

pdb file: 13062.pdb
sdf file: 13062.sdf
directory: 13062


4-[N-Methyl-4-(methylamino)-L-phenylalanine]virginiamycin S1 57206-54-9 C11616 Pristinamycin IB Vernamycin B beta

pdb file: 13063.pdb
sdf file: 13063.sdf
directory: 13063


2-D-Alanine-4-[4-(dimethylamino)-N-methyl-L-phenylalanine]virginiamycin S1 28979-74-0 C11617 Pristinamycin IC Vernamycin B gamma

pdb file: 13064.pdb
sdf file: 13064.sdf
directory: 13064


9002-93-1 C11623 Triton X-100 alpha-(4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl)-omega-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)

pdb file: 13070.pdb
sdf file: 13070.sdf
directory: 13070


2510-86-3 C11732 Diethyl phenyl phosphate Phosphoric acid, diethyl phenyl ester

pdb file: 13177.pdb
sdf file: 13177.sdf
directory: 13177


2-Bromo-5-hydroxy-N-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]-4-methoxy-N-methylbenzamide C12252

pdb file: 13675.pdb
sdf file: 13675.sdf
directory: 13675


2-(p-Hydroxyphenyl)ethylamine 51-67-2 C00483 Tyramine

pdb file: 3710.pdb
sdf file: 3710.sdf
directory: 3710


100-51-6 Benzenemethanol Benzyl alcohol C00556 Hydroxymethylbenzene Phenylcarbinol Phenylmethanol alpha-Hydroxytoluene

pdb file: 3779.pdb
sdf file: 3779.sdf
directory: 3779


(S)-N-[3-(3,4-Methylenedioxyphenyl)-2-(mercaptomethyl)-1-oxoprolyl]glycine C01313

pdb file: 4455.pdb
sdf file: 4455.sdf
directory: 4455


(S)-N-[3-(3,4-Methylenedioxyphenyl)-2-(mercaptomethyl)-1-oxoprolyl]-(S)-alanine C01314

pdb file: 4456.pdb
sdf file: 4456.sdf
directory: 4456


(S)-N-[3-(3,4-Methylenedioxyphenyl)-2-(acetylthio)methyl-1-oxoprolyl]glycine benzyl ester C01315

pdb file: 4457.pdb
sdf file: 4457.sdf
directory: 4457


(S)-N-[3-(3,4-Methylenedioxyphenyl)-2-(acetylthio)methyl-1-oxoprolyl]-(S)-alanine benzyl ester C01316

pdb file: 4458.pdb
sdf file: 4458.sdf
directory: 4458


100-66-3 Anisole C01403 Methoxybenzene Methyl phenyl ether Phenol methyl ether

pdb file: 4518.pdb
sdf file: 4518.sdf
directory: 4518


529-64-6 552-63-6 C01456 Tropate Tropic acid alpha-(Hydroxymethyl)phenylacetic acid

pdb file: 4558.pdb
sdf file: 4558.sdf
directory: 4558


402-71-1 C02088 N-Tosyl-L-phenylalanyl chloromethyl ketone TPCK Tos-Phe-CH2Cl

pdb file: 5088.pdb
sdf file: 5088.sdf
directory: 5088


1-Phenylethylamine 618-36-0 98-84-0 C02455 alpha-Methylbenzylamine alpha-Phenylethylamine

pdb file: 5379.pdb
sdf file: 5379.sdf
directory: 5379


1-(p-Hydroxyphenyl)ethylamine C03473

pdb file: 6170.pdb
sdf file: 6170.sdf
directory: 6170


68579-60-2 C03711 N-Methylphenylethanolamine

pdb file: 6352.pdb
sdf file: 6352.sdf
directory: 6352


2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethylamine 3,4-Dihydroxyphenethylamine 4-(2-Aminoethyl)-1,2-benzenediol 4-(2-Aminoethyl)benzene-1,2-diol 51-61-6 C03758 Dopamine

pdb file: 6388.pdb
sdf file: 6388.sdf
directory: 6388


4-(Dimethylamino)azobenzene 4-(Dimethylamino)phenylazobenzene 60-11-7 C03764 Dimethyl yellow Methyl yellow N,N-Dimethyl-4-(phenylazo)benzenamine

pdb file: 6391.pdb
sdf file: 6391.sdf
directory: 6391


4-Hydroxymethylphenylhydrazine C03994

pdb file: 6567.pdb
sdf file: 6567.sdf
directory: 6567


99-98-9 C04203 N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediamine N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine p-Amino-N,N-dimethylaniline

pdb file: 6723.pdb
sdf file: 6723.sdf
directory: 6723


4-(Dimethylamino)phenylazoxybenzene C04291

pdb file: 6793.pdb
sdf file: 6793.sdf
directory: 6793


(R)-2-Methylimino-1-phenylpropan-1-ol C04351

pdb file: 6841.pdb
sdf file: 6841.sdf
directory: 6841


1-(3,4-Dimethylphenyl)ethane-1,2-diol C04355

pdb file: 6845.pdb
sdf file: 6845.sdf
directory: 6845


C04541 N5-Dinitrophenyl-L-ornithine methyl ester

pdb file: 6982.pdb
sdf file: 6982.sdf
directory: 6982


1,2-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)ethylene C04547

pdb file: 6988.pdb
sdf file: 6988.sdf
directory: 6988


1-(4-Hydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanol C04548

pdb file: 6989.pdb
sdf file: 6989.sdf
directory: 6989


1,1-Dichloro-2,2-bis(4'-chlorophenyl)ethylene 1,1-Dichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethylene 72-55-9 C04596 DDE

pdb file: 7026.pdb
sdf file: 7026.sdf
directory: 7026


1-Methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine 28289-54-5 C04599 MPTP

pdb file: 7029.pdb
sdf file: 7029.sdf
directory: 7029


C04684 m-Carboxyphenyl phenylacetamidomethylphosphonate

pdb file: 7096.pdb
sdf file: 7096.sdf
directory: 7096


1-Methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine N-oxide C04731

pdb file: 7133.pdb
sdf file: 7133.sdf
directory: 7133


(S)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-6-methoxy-2-methyl-7-isoquinolinol (S)-N-Methylcoclaurine 3423-07-2 C05176

pdb file: 7402.pdb
sdf file: 7402.sdf
directory: 7402


(1S)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-[[4-[2-hydroxy-5-[[(1R)-1,2,3,4-tetrahydro-7-hydroxy-6-methoxy-2-methyl-1-isoquinolinyl]methyl]phenoxy]phenyl]methyl]-6-methoxy-2-methyl-7-isoquinolinol 485-18-7 Berbamunine C05177

pdb file: 7403.pdb
sdf file: 7403.sdf
directory: 7403


(1R)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-[(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)methyl]-6-methoxy-2-methyl-7-isoquinolinol (R)-Reticuline 3968-19-2 C05178

pdb file: 7404.pdb
sdf file: 7404.sdf
directory: 7404


(R)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-6-methoxy-2-methyl-7-isoquinolinol (R)-N-Methylcoclaurine 5096-70-8 C05243

pdb file: 7448.pdb
sdf file: 7448.sdf
directory: 7448


2-Phenylethylamine 64-04-0 C05332 Phenethylamine Phenylethylamine beta-Phenylethylamine

pdb file: 7519.pdb
sdf file: 7519.sdf
directory: 7519


3,4-Dihydroxyphenylethyleneglycol C05576

pdb file: 7702.pdb
sdf file: 7702.sdf
directory: 7702


3-Methoxy-4-hydroxyphenylethyleneglycol C05594

pdb file: 7718.pdb
sdf file: 7718.sdf
directory: 7718


60-12-8 C05853 Phenethyl alcohol Phenylethyl alcohol

pdb file: 7942.pdb
sdf file: 7942.sdf
directory: 7942


(S)-Norcoclaurine 6,7-Dihydroxy-(1S)-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline C06160

pdb file: 8192.pdb
sdf file: 8192.sdf
directory: 8192


(S)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-6-methoxy-7-isoquinolinol (S)-Coclaurine 1-(p-Hydroxybenzyl)-6-methoxy-7-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 486-39-5 C06161

pdb file: 8193.pdb
sdf file: 8193.sdf
directory: 8193


1,2-Dehydroreticuline 1,2-Dehydroreticulinium 3,4-Dihydro-7-hydroxy-1-[(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)methyl]-6-methoxy-2-(methyl-14C)-isoquinolinium C06167

pdb file: 8197.pdb
sdf file: 8197.sdf
directory: 8197


(R,S)-Norcoclaurine 6,7-Dihydroxy-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline C06346 Norcoclaurine

pdb file: 8326.pdb
sdf file: 8326.sdf
directory: 8326


(+)-Demethylcoclaurine (R)-Norcoclaurine 106032-53-5 6,7-Dihydroxy-(1R)-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline C06347

pdb file: 8327.pdb
sdf file: 8327.sdf
directory: 8327


(R,S)-Coclaurine 6-Methoxy-7-hydroxy-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline C06348 Coclaurine

pdb file: 8328.pdb
sdf file: 8328.sdf
directory: 8328


(R)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-6-methoxy-7-isoquinolinol (R)-Coclaurine 2196-60-3 6-Methoxy-7-hydroxy-(1R)-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline C06349 Machiline

pdb file: 8329.pdb
sdf file: 8329.sdf
directory: 8329


C06488 XV638 [4R-(4alpha,5alpha,6beta,7beta)]-3,3'-[[Tetrahydro-5,6-dihydroxy-2-oxo-4,7-bis(phenylmethyl)-1H-1,3-diazepine-1,3(2H)-diyl]bis(methylene)]bis[N-2-thiazolylbenzamide]

pdb file: 8457.pdb
sdf file: 8457.sdf
directory: 8457


56-38-2 C06604 DNTP O,O-Diethyl O-p-nitrophenyl phosphorothioate Parathion Thiophos

pdb file: 8568.pdb
sdf file: 8568.sdf
directory: 8568


311-45-5 C06606 O,O-Diethyl-O-p-nitrophenylphosphoric acid Paraoxon

pdb file: 8570.pdb
sdf file: 8570.sdf
directory: 8570


1-Chloro-2,2-bis(4'-chlorophenyl)ethylene 1022-22-6 C06637 DDMU

pdb file: 8601.pdb
sdf file: 8601.sdf
directory: 8601


2642-81-1 C06642 DDNU unsym-Bis(4'-chlorophenyl)ethylene

pdb file: 8606.pdb
sdf file: 8606.sdf
directory: 8606


1,1-Dichloro-2-(dihydroxy-4'-chlorophenyl)-2-(4'-chlorophenyl)ethylene C06644

pdb file: 8608.pdb
sdf file: 8608.sdf
directory: 8608


877-95-2 C06746 N-(2-Phenylethyl)-acetamide N-Acetylphenylethylamine

pdb file: 8703.pdb
sdf file: 8703.sdf
directory: 8703


4-(1-Hydroxy-4-(4-(hydroxydiphenylmethyl)-1-piperidinyl)butyl)-alpha,alpha-dimethylbenzeneacetic acid 83799-24-0 C06999 Fexofenadine

pdb file: 8892.pdb
sdf file: 8892.sdf
directory: 8892


100-42-5 C07083 Phenylethylene Styrene

pdb file: 8938.pdb
sdf file: 8938.sdf
directory: 8938


100-41-4 C07111 Ethylbenzene Ethylbenzol Ethylenzene Phenylethane

pdb file: 8964.pdb
sdf file: 8964.sdf
directory: 8964


1-Phenylethanol 98-85-1 C07112 Methylphenyl carbinol alpha-Methylbenzyl alcohol

pdb file: 8965.pdb
sdf file: 8965.sdf
directory: 8965


1-Phenylethanone 98-86-2 Acetophenone Acetylbenzene C07113 Methyl phenyl ketone Phenyl methyl ketone

pdb file: 8966.pdb
sdf file: 8966.sdf
directory: 8966


4,5-Dihydro-2-(phenylmethyl)-1H-imidazole 59-98-3 C07147 Tolazoline

pdb file: 8989.pdb
sdf file: 8989.sdf
directory: 8989


83150-76-9 C07306 D-Phenylalanyl-L-cysteinyl-L-phenylalanyl-D-tryptophyl-L-lysyl-L-threonyl-N-((1R,2R)-2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)propyl)-L-cysteinamide cyclic (2-

pdb file: 9104.pdb
sdf file: 9104.sdf
directory: 9104


3-Methyl-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)butan-1-one C07350

pdb file: 9146.pdb
sdf file: 9146.sdf
directory: 9146


125-33-7 5-Phenyl-5-ethyl-Hexahydropyrimidine-4,6-dione C07371 Primidone

pdb file: 9163.pdb
sdf file: 9163.sdf
directory: 9163


1088-11-5 7-Chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-(2H)-1,4-benzodiazepin-2-one C07486 Desmethyldiazepam Nordazepam

pdb file: 9252.pdb
sdf file: 9252.sdf
directory: 9252


1,1-Dimethyl-4-phenylpiperazinium Iodide 54-77-3 C07488 DMPP Dimethylphenylpiperazinium iodide

pdb file: 9254.pdb
sdf file: 9254.sdf
directory: 9254


2-Ethyl-2-phenylglutarimide 77-21-4 C07489 Glutethimide

pdb file: 9255.pdb
sdf file: 9255.sdf
directory: 9255


2-Phenyl-2-ethylmalondiamide 7206-76-0 C07499 Phenylethylmalonamide

pdb file: 9265.pdb
sdf file: 9265.sdf
directory: 9265


1-(1-Phenylethyl)-imidazole-5-carboxylic acid, ethyl ester 33125-97-2 C07522 Etomidate

pdb file: 9287.pdb
sdf file: 9287.sdf
directory: 9287


2,2'-Methylenebiphenyl 86-73-7 C07715 Diphenylenemethane Fluorene

pdb file: 9446.pdb
sdf file: 9446.sdf
directory: 9446


1-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolone 1-Phenyl-3-methylpyrazolone 2-Pyrazolin-5-one, 3-methyl-1-phenyl- 3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one 3-Methyl-1-phenyl-5-pyrazolone 3H-Pyrazol-3-one, 2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-

pdb file: 50012.pdb
sdf file: 50012.sdf
directory: 50012


3-HYDROXY-3-METHYL-3-(4-NITROPHENYL)PROPANOIC ACID 5350-45-8 NSC28

pdb file: 50025.pdb
sdf file: 50025.sdf
directory: 50025


.alpha.-Methylbenzhydrol 1,1-Diphenyl-1-ethanol 1,1-Diphenylethanol 599-67-7 Benzenemethanol, .alpha.-methyl-.alpha.-phenyl- Benzhydrol, .alpha.-methyl-

pdb file: 50029.pdb
sdf file: 50029.sdf
directory: 50029


5397-23-9 CARBAMIC ACID, 2-ETHYL-1,2-DIPHENYLBUTYL ESTER NSC37

pdb file: 50033.pdb
sdf file: 50033.sdf
directory: 50033


5350-55-0 N,N,O-TRIMETHYL-.ALPHA.-PHENYLBENZYLAMINE NSC41

pdb file: 50037.pdb
sdf file: 50037.sdf
directory: 50037


5350-59-4 Benzenemethanamine, N-(diphenylmethylene)-.alpha.-phenyl- NSC45

pdb file: 50041.pdb
sdf file: 50041.sdf
directory: 50041


574-45-8 Aniline, N-(diphenylmethylene)- Benzenamine, N-(diphenylmethylene)- Benzhydrylidenimine, N-phenyl- Benzophenone anil N-(.alpha.-Phenylbenzylidene)aniline N-(Diphenylmethylene)aniline NSC46

pdb file: 50042.pdb
sdf file: 50042.sdf
directory: 50042


2-METHYL-3-PHENYL-4-QUINOLINOL 5350-61-8 NSC47

pdb file: 50043.pdb
sdf file: 50043.sdf
directory: 50043


2-METHYL-4-PHENOXY-3-PHENYLQUINOLINE 5350-65-2 NSC51

pdb file: 50046.pdb
sdf file: 50046.sdf
directory: 50046


2-METHYL-2,3-DIPHENYLBUTYRONITRILE 5350-70-9 NSC56

pdb file: 50051.pdb
sdf file: 50051.sdf
directory: 50051


1,1,1',1'-TETRAPHENYLDIMETHYLAMINE 5350-71-0 NSC58

pdb file: 50053.pdb
sdf file: 50053.sdf
directory: 50053


2-METHYL-2-PHENYLPROPANAMIDE 826-54-0 NSC60

pdb file: 50055.pdb
sdf file: 50055.sdf
directory: 50055


596-31-6 Benzene, 1,1',1''-(methoxymethylidyne)tris- Ether, methyl trityl Methyl trityl ether NSC64 Triphenylmethyl methyl ether Trityl methyl ether

pdb file: 50058.pdb
sdf file: 50058.sdf
directory: 50058


5350-78-7 NSC65 PHTHALIC ACID, 2,2-DIETHYL-1-PHENYLBUTYL ESTER

pdb file: 50059.pdb
sdf file: 50059.sdf
directory: 50059


.alpha.-Methylstilbene 1,2-Diphenyl-1-propene 1,2-Diphenylpropene 1-Methyl-1,2-diphenylethene 1-Propene, 1,2-diphenyl- 779-51-1 Benzene, 1,1'-(1-methyl-1,2-ethenediyl)bis- NSC70 Stilbene, .alpha.-methyl-

pdb file: 50064.pdb
sdf file: 50064.sdf
directory: 50064


1016-09-7 DIPHENYLMETHYL METHYL ETHER NSC75

pdb file: 50069.pdb
sdf file: 50069.sdf
directory: 50069


1485-72-9 N-(DIPHENYLMETHYL)BENZAMIDE NSC76

pdb file: 50070.pdb
sdf file: 50070.sdf
directory: 50070


2-Propenamide, N,N-diethyl-3-phenyl- 3680-04-4 Cinnamamide, N,N-diethyl- N,N-Diethyl-3-phenylpropenamide N,N-Diethylcinnamamide NSC84

pdb file: 50075.pdb
sdf file: 50075.sdf
directory: 50075


1-METHOXY-1,1-DIPHENYLTRIMETHYLAMINE 5350-98-1 NSC88

pdb file: 50077.pdb
sdf file: 50077.sdf
directory: 50077


614-30-2 Benzenemethanamine, N-methyl-N-phenyl- Benzylamine, N-methyl-N-phenyl- N-Benzyl-N-methylaniline N-Methyl-N-benzylaniline N-Methyl-N-phenylbenzylamine NSC97

pdb file: 50085.pdb
sdf file: 50085.sdf
directory: 50085


2-(P-METHOXYPHENYL)-2-METHYLPROPIONITRILE 5351-07-5 NSC98

pdb file: 50086.pdb
sdf file: 50086.sdf
directory: 50086


2-ETHYL-1,2-DIPHENYL-1-BUTANOL 5351-08-6 NSC99

pdb file: 50087.pdb
sdf file: 50087.sdf
directory: 50087


.alpha.-Methylbenzyl ethyl ether .alpha.-Phenyldiethyl ether 3299-05-6 Benzene, (1-ethoxyethyl)- Ether, ethyl .alpha.-methylbenzyl NSC104

pdb file: 50092.pdb
sdf file: 50092.sdf
directory: 50092


770-09-2 Benzyltrimethylsilane NSC107 Silane, benzyltrimethyl- Silane, trimethyl(phenylmethyl)-

pdb file: 50095.pdb
sdf file: 50095.sdf
directory: 50095


614-00-6 Aniline, N-methyl-N-nitroso- Benzenamine, N-methyl-N-nitroso- Methylphenylnitrosamine N-Methyl-N-nitrosaniline N-Methyl-N-nitrosoaniline N-Methyl-N-phenylnitrosamine N-Methyl-N-phenylnitrosoamine N-Nitroso-N-methylaniline N-Nitrosomethylphenylamine NMA NSC137 Nitroso-N-methylaniline Nitrosomethylaniline Phenylmethylnitrosamine WLN: ONN1&R

pdb file: 50124.pdb
sdf file: 50124.sdf
directory: 50124


2-METHYL-3-(4-HYDROXYPHENYL)-2-PROPENOIC ACID 5325-37-1 NSC158

pdb file: 50144.pdb
sdf file: 50144.sdf
directory: 50144


2,2'-Disulfo-4,4'-stilbenediamine 2,2'-Stilbenedisulfonic acid, 4,4'-diamino- 4,4'-Diamino-2,2'-stilbenedisulfonic acid 81-11-8 Amsonic acid Benzene, 1,1'-(1,2-ethenediyl)bis-, diamino disulfo deriv. Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-amino- DASD Diamino stilbene disulfonic acid Flavonic acid NSC163 Tinopal BHS p,p'-Diaminodiphenylethylene-o,o'-disulfonic acid p,p'-Diaminostilbene-o,o'-disulfonic acid

pdb file: 50149.pdb
sdf file: 50149.sdf
directory: 50149


(M-CHLOROPHENYL)-PHOSPHORAMIDICACID, DIETHYL ESTER NSC170

pdb file: 50153.pdb
sdf file: 50153.sdf
directory: 50153


2-Chloroethyl N-phenylcarbamate 3747-48-6 Ethanol, 2-chloro-, carbanilate Ethanol, 2-chloro-, phenylcarbamate NSC189

pdb file: 50172.pdb
sdf file: 50172.sdf
directory: 50172


4,4'-Dimethyldiphenylsulfone 4,4'-Ditolyl sulfone 599-66-6 Benzene, 1,1'-sulfonylbis[4-methyl- Bis(4-methylphenyl) sulfone Di-p-tolyl sulfone NSC208 Sulfone, di-p-tolyl p,p'-Ditolyl sulfone p-Tolyl sulfone

pdb file: 50187.pdb
sdf file: 50187.sdf
directory: 50187


2-Propenoic acid, 3-[4-(1-methylethyl)phenyl]- 3368-21-6 Cinnamic acid, p-isopropyl- NSC216

pdb file: 50195.pdb
sdf file: 50195.sdf
directory: 50195


4,4'-[THIOBIS(ETHYLENETHIO)]BIS[4-PHENYL-2-BUTANONE] 5325-99-5 NSC243

pdb file: 50219.pdb
sdf file: 50219.sdf
directory: 50219


2-(P-CHLORO-.ALPHA.-METHYLENBENZYLIDENE)PHOSPHOROHYDRAZIDIC ACID, DIPHENYL ESTER NSC249

pdb file: 50223.pdb
sdf file: 50223.sdf
directory: 50223


5326-06-7 NSC256 P-PHENYLPHOSPHONAMIDIC ACID, ETHYL ESTER

pdb file: 50230.pdb
sdf file: 50230.sdf
directory: 50230


1627-73-2 Benzaldehyde thiosemicarbazone Benzaldehyde, thiosemicarbazone Hydrazinecarbothioamide, 2-(phenylmethylene)- NSC267 WLN: SUYZMNU1R

pdb file: 50239.pdb
sdf file: 50239.sdf
directory: 50239


5326-14-7 Carbonothioic dihydrazide, bis(1-phenylethylidene)- NSC268

pdb file: 50240.pdb
sdf file: 50240.sdf
directory: 50240


2-Oxazolin-5-one, 4-benzylidene-2-phenyl- 4-Benzylidene-2-phenyl-5(4H)-oxazolone 5(4H)-Oxazolone, 2-phenyl-4-(phenylmethylene)- 842-74-0 NSC291

pdb file: 50260.pdb
sdf file: 50260.sdf
directory: 50260


5326-42-1 Benzophenone, 4-hydroxy-3-methyl- Methanone, (4-hydroxy-3-methylphenyl)phenyl- NSC297

pdb file: 50266.pdb
sdf file: 50266.sdf
directory: 50266


1,2-Bis(2-methylphenyl)hydrazine 1,2-Di-o-tolylhydrazine 2,2'-Dimethylhydrazobenzene 617-22-1 Hydrazine, 1,2-bis(2-methylphenyl)- Hydrazine, 1,2-di-o-tolyl- NSC309 o,o'-Hydrazotoluene

pdb file: 50278.pdb
sdf file: 50278.sdf
directory: 50278


4,5-DIOXO-1-PHENYL-3-PYRROLIDINECARBOXYLIC ACID, ETHYL ESTER 5336-49-2 NSC333

pdb file: 50302.pdb
sdf file: 50302.sdf
directory: 50302


5336-53-8 Benzenemethanamine, N-nitroso-N-(phenylmethyl)- Dibenzylamine, N-nitroso- Dibenzylnitrosamin Dibenzylnitrosamine N,N-Dibenzylnitrosamine N-Nitrosodibenzylamine NSC338 WLN: ONN1R&1R

pdb file: 50307.pdb
sdf file: 50307.sdf
directory: 50307


2-ETHYL-2-PHENYLBUTYRONITRILE 5336-57-2 NSC343

pdb file: 50312.pdb
sdf file: 50312.sdf
directory: 50312


1030-27-9 2-Propen-1-one, 3-[4-(dimethylamino)phenyl]-1-phenyl- 4-(Dimethylamino)benzalacetophenone 4-(Dimethylamino)chalcone Chalcone, 4-(dimethylamino)- NSC360 p-(Dimethylamino)styryl phenyl ketone

pdb file: 50326.pdb
sdf file: 50326.sdf
directory: 50326


5336-70-9 N,N-DIBUTYL-3-HYDROXY-3-METHYL-3-PHENYLPROPANAMIDE NSC361

pdb file: 50327.pdb
sdf file: 50327.sdf
directory: 50327


4553-07-5 Acetic acid, cyanophenyl-, ethyl ester Benzeneacetic acid, .alpha.-cyano-, ethyl ester Ethyl cyanophenylacetate NSC362 Phenylcyanoacetic acid ethyl ester

pdb file: 50328.pdb
sdf file: 50328.sdf
directory: 50328


1,1-DIPHENYLTRIMETHYLAMINE 5336-72-1 NSC363

pdb file: 50329.pdb
sdf file: 50329.sdf
directory: 50329


5336-80-1 N-[4-[3-[4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]-2-PROPENOYL]PHENYL]ACETAMIDE NSC373

pdb file: 50338.pdb
sdf file: 50338.sdf
directory: 50338


5336-81-2 N-[4-[3-[4-(DIETHYLAMINO)PHENYL]2-PROPENOYL]PHENYL]ACETAMIDE NSC374

pdb file: 50339.pdb
sdf file: 50339.sdf
directory: 50339


NSC376 POLY(4,2-THIAZOLDIYLIMINOSULFONYL-P-PHENYLENEIMINOMETHYLENE)

pdb file: 50340.pdb
sdf file: 50340.sdf
directory: 50340


(o-Carboxyphenylthio)acetic acid 135-13-7 2-Carboxyphenylthioglycolic acid Acetic acid,(2-carboxyphenyl)thio- Benzoic acid, 2-[(carboxymethyl)thio]- Benzoic acid, [2-(carboxymethyl)thio]- Benzoic acid, o-[(carboxymethyl)thio]- NSC379 WLN: QV1SR BVQ [2-(Carboxymethyl)thio]benzoic acid [o-(Carboxyphenyl)mercapto]acetic acid o-[(Carboxymethyl)thio]benzoic acid o-[(Carboxyphenyl)thio]glycollic acid

pdb file: 50343.pdb
sdf file: 50343.sdf
directory: 50343


2-(4-METHYLPIPERIDINO)-1,4-DIPHENYL-1,4-BUTANEDIONE 5336-91-4 NSC387

pdb file: 50349.pdb
sdf file: 50349.sdf
directory: 50349


2-(2-METHYLPIPERIDINO)-1,4-DIPHENYL-1,4-BUTANEDIONE 5336-92-5 NSC390

pdb file: 50350.pdb
sdf file: 50350.sdf
directory: 50350


1H-Benzimidazole-2-methanol, .alpha.-phenyl- 2-(.alpha.-Hydroxybenzyl)benzimidazole 2-(Hydroxyphenylmethyl)benzimidazole 2-Benzimidazolemethanol, .alpha.-phenyl- 50-97-5 HBB NSC405

pdb file: 50363.pdb
sdf file: 50363.sdf
directory: 50363


366-29-0 Benzidine, N,N,N',N'-tetramethyl- N,N,N',N'-Tetramethylbenzidine NSC433 [1,1'-Biphenyl]-4,4'-diamine, N,N,N',N'-tetramethyl-

pdb file: 50389.pdb
sdf file: 50389.sdf
directory: 50389


76-83-5 Benzene, 1,1',1''-(chloromethylidyne)tris- Chlorotriphenylmethane Methane, chlorotriphenyl- NSC435 Triphenylchloromethane Triphenylmethyl chloride Trityl chloride

pdb file: 50391.pdb
sdf file: 50391.sdf
directory: 50391


78-30-8 NSC438 Phosflex 179C Phosphoric acid, tri-o-cresyl ester Phosphoric acid, tri-o-tolyl ester Phosphoric acid, tris(2-methylphenyl) ester TOCP TOTP Tri-2-methylphenyl phosphate Tri-2-tolyl phosphate Tri-o-cresyl phosphate Tri-o-tolyl phosphate Tricresyl phosphate Triorthocresyl phosphate Tris(o-tolyl) phosphate Trojkrezylu fosforan WLN: 1R BOPO&OR B1&OR B1 o-Cresyl phosphate o-Tolyl phosphate o-Trikesylphosphate

pdb file: 50393.pdb
sdf file: 50393.sdf
directory: 50393


1,3-Bis(o-tolyl)guanidine 1,3-Di-o-tolyguanidine 97-39-2 DOTG Di-o-tolylguanidine Eveite DOTG Guanidine, 1,3-di-o-tolyl- Guanidine, N,N'-bis(2-methylphenyl)- N,N'-Di-o-tolylguanidine NSC473 Usaf a-6598 Vulkacit DOTG Vulkacite DOTG WLN: 1R BMYUM & MR B1

pdb file: 50426.pdb
sdf file: 50426.sdf
directory: 50426


.alpha.-Cyanocinnamonitrile .beta.,.beta.-Dicyanostyrene 2,2-Dicyano-1-phenylethylene 2-Phenyl-1,1-dicyanoethylene 2700-22-3 BMN Benzalmalononitrile Benzylidenemalonodinitrile Benzylidenemalononitrile Malononitrile, benzylidene- NSC490 Propanedinitrile, (phenylmethylene)- WLN: NCYCN&1R

pdb file: 50440.pdb
sdf file: 50440.sdf
directory: 50440


(3-Nitrobenzylidene)malononitrile 2826-32-6 3-Nitrobenzylidenemalononitrile Malononitrile, (m-nitrobenzylidene)- NSC491 Propanedinitrile, [(3-nitrophenyl)methylene]- WLN: WNR C1UYCN&CN m-Nitrobenzylidenemalononitrile

pdb file: 50441.pdb
sdf file: 50441.sdf
directory: 50441


1867-38-5 4-Chlorobenzalmalononitrile 4-Chlorobenzylidenemalononitrile Malononitrile, (p-chlorobenzylidene)- NSC492 Propanedinitrile, [(4-chlorophenyl)methylene]- p-Chlorobenzylidenemalononitrile

pdb file: 50442.pdb
sdf file: 50442.sdf
directory: 50442


1505-50-6 NSC512 P-(METHYLPHENYL)PROPANOIC ACID

pdb file: 50462.pdb
sdf file: 50462.sdf
directory: 50462


(2-Chlorobenzylidene)malononitrile (o-Chlorobenzal)malononitrile (o-Chlorobenzylidene)malonitrile (o-Chlorobenzylidene)malononitrile .beta.,.beta.-Dicyano-o-chlorostyrene 2-Chlorobenzalmalononitrile 2-Chlorobenzylidenemalononitrile 2-Chlorobmn 2698-41-1 CS Malononitrile, (o-chlorobenzylidene)- NCI-C55118 NSC542 Propanedinitrile, [(2-chlorophenyl)methylene] Propanedinitrile, [(2-chlorophenyl)methylene]- Usaf kf-11 WLN: NCYCN&U1R BG o-Chlorobenzylidenemalonic nitrile

pdb file: 50487.pdb
sdf file: 50487.sdf
directory: 50487


.alpha.,.alpha.'-Bi-p-toluidine 1,2-Bis(4-Aminophenyl)ethane 1,2-Bis(p-aminophenyl)ethane 4,4'-Diaminobibenzyl 621-95-4 Aniline, 4,4'-ethylenedi- Benzenamine, 4,4'-(1,2-ethanediyl)bis- NSC580

pdb file: 50523.pdb
sdf file: 50523.sdf
directory: 50523


2-METHYL-3,5-DINITROPHENYL PHENYLVINYL KETONE 5333-00-6 NSC586

pdb file: 50529.pdb
sdf file: 50529.sdf
directory: 50529


4,4-DIMETHYL-1,1-DIPHENYL-3-PENTANONE 5333-12-0 NSC600

pdb file: 50543.pdb
sdf file: 50543.sdf
directory: 50543


1-(4-Methyl-3-nitrophenyl)ethanone 5333-27-7 Ethanone, 1-(4-methyl-3-nitrophenyl)- NSC617

pdb file: 50560.pdb
sdf file: 50560.sdf
directory: 50560


76-89-1 Benzeneacetic acid, .alpha.-hydroxy-.alpha.-phenyl-, methyl ester Benzilic acid, methyl ester Methyl benzilate Methyl diphenylglycolate NSC624

pdb file: 50567.pdb
sdf file: 50567.sdf
directory: 50567


(Phenoxymethyl)oxirane .gamma.-Phenoxypropylene oxide 1,2-Epoxy-3-phenoxypropane 1-Phenoxy-2,3-epoxypropane 122-60-1 2,3-Epoxypropyl phenyl ether 3-Phenoxy-1,2-epoxypropane 3-Phenoxy-1,2-propylene oxide 3-Phenyloxy-1,2-epoxypropane Benzene, (2,3-epoxypropoxy)- Ether, 2,3-epoxypropyl phenyl Ether, phenylglycidyl Fenyl-glycidylether Glycidol phenyl ether Glycidyl phenyl ether NSC635 Oxirane, (phenoxymethyl)- Oxirane, (phenoxymethyl)-phenol-glycidaether Oxirane,(phenoxymethyl)-phenol-glycidaether PGE Phenol glycidyl ether Phenoxypropene oxide Phenoxypropylene oxide Phenyl 2,3-epoxypropyl ether Phenyl glycidyl ether Phenylglycydyl ether Propane, 1,2-epoxy-3-phenoxy- WLN: T3OTJ B1OR

pdb file: 50578.pdb
sdf file: 50578.sdf
directory: 50578


(1,2-Epoxyethyl)benzene (Epoxyethyl)benzene .alpha.,.beta.-Epoxystyrene 1-Phenyl-1,2-epoxyethane 1-Phenyloxirane 2-Phenyloxirane 96-09-3 Benzene, (epoxyethyl)- Epoxystyrene NCI-C54977 NSC637 Oxirane, phenyl- Phenethylene oxide Phenyl oxirane Phenylethylene oxide Phenyloxirane Styrene 7,8-oxide Styrene epoxide Styrene oxide Styryl oxide WLN: T3OTJ BR

pdb file: 50580.pdb
sdf file: 50580.sdf
directory: 50580


500-89-0 CIBA 1906 Carbanilide, 4-butoxy-4'-(dimethylamino)thio- NSC682 Su 1906 Summit 1906 Thiambutosin Thiambutosine Thiourea, N-(4-butoxyphenyl)-N'-[4-(dimethylamino)phenyl]-

pdb file: 50620.pdb
sdf file: 50620.sdf
directory: 50620


1,3-Di-p-tolylthiocarbamide 1,3-Di-p-tolylthiourea 4,4'-Dimethylthiocarbanilide 621-01-2 Carbanilide, 4,4'-dimethylthio- N,N'-Bis(4-methylphenyl)thiourea N,N'-Bis(p-tolyl)thiourea N,N'-Di-p-tolylthiourea NSC687 Thiourea, N,N'-bis(4-methylphenyl)- Usaf ek-3114 WLN: 1R DMYUS&MR D1

pdb file: 50623.pdb
sdf file: 50623.sdf
directory: 50623


7651-47-0 Acetophenone, 4'-chloro-, thiosemicarbazone Hydrazinecarbothioamide, 2-[1-(4-chlorophenyl)ethylidene]- NSC705 WLN: SUYZMNUY1&R DG p-Chloroacetophenone thiosemicarbazone

pdb file: 50641.pdb
sdf file: 50641.sdf
directory: 50641


4-Methoxybenzaldehyde thiosemicarbazone 4334-74-1 Anisaldehyde thiosemicarbazone Hydrazinecarbothioamide, 2-[(4-methoxyphenyl)methylene]- NSC712 TB II/242 WLN: SUYZMNU1R DO1 p-Anisaldehyde, thiosemicarbazone p-Methoxybenzaldehyde thiosemicarbazone

pdb file: 50648.pdb
sdf file: 50648.sdf
directory: 50648


1-(.alpha.-Methylbenzylidene)thiosemicarbizide 2302-93-4 Acetophenone thiosemicarbazone Acetophenone, thiosemicarbazone Hydrazinecarbothioamide, 2-(1-phenylethylidene)- NSC713 Semicarbazide, 1-(.alpha.-methylbenzylidene)-3-thio- WLN: SUYZMNUY1&R

pdb file: 50649.pdb
sdf file: 50649.sdf
directory: 50649


121-55-1 4-Ethylsulfonylbenzaldehyde 3-thiosemicarbazone Benzaldehyde, p-(ethylsulfonyl)-, thiosemicarbazone Berculon B EBT Ethiazone Ethicetazone Ethizon Ethizone Hydrazinecarbothioamide, 2-[[4-(ethylsulfonyl)phenyl]methylene]- NSC718 Polyteben SHCH-431 Subathizon Subathizone p-Ethylsulfonylbenzaldehyde thiosemicarbazone

pdb file: 50654.pdb
sdf file: 50654.sdf
directory: 50654


5351-90-6 Hydrazinecarbothioamide, 2-[(2-hydroxyphenyl)methylene]- NSC733 Salicylaldehyde thiosemicarbazone Salicylaldehyde, thiosemicarbazone Salicylic aldehyde thiosemicarbazone WLN: SUYZMNU1R BQ o-Hydroxybenzaldehyde thiosemicarbazone

pdb file: 50669.pdb
sdf file: 50669.sdf
directory: 50669


1-(4-Hydroxy-3-methoxybenzylidene)-3-thiosemicarbazide 5351-92-8 Hydrazinecarbothioamide, 2-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methylene]- NSC735 Semicarbazide, 1-(4-hydroxy-3-methoxybenzylidene)-3-thio- WLN: SUYZMNU1R DQ CO1

pdb file: 50671.pdb
sdf file: 50671.sdf
directory: 50671


538-51-2 Aniline, N-benzylidene- Benzalaniline Benzaldehyde anil Benzenamine, N-(phenylmethylene)- Benzylideneaniline N-Benzalaniline N-Benzylidenaniline N-Benzylideneaniline NSC736

pdb file: 50672.pdb
sdf file: 50672.sdf
directory: 50672


5394-75-2 N-(2,2-DICHLORO-1-HYDROXYETHYL)-2-PHENYLACETAMIDE NSC766

pdb file: 50690.pdb
sdf file: 50690.sdf
directory: 50690


134-92-9 4-Hydroxy-4'-methylbenzophenone Benzophenone, 4-hydroxy-4'-methyl- Methanone, (4-hydroxyphenyl)(4-methylphenyl)- NSC801

pdb file: 50725.pdb
sdf file: 50725.sdf
directory: 50725


2665-12-5 Boric acid (H3BO3), tri-o-tolyl ester Boric acid (H3BO3), tris(2-methylphenyl) ester Boric acid, tri-o-cresyl ester NSC807 Tri-o-cresyl borate WLN: 1R BOBOR B1&OR B1 o-Tolyl borate, (C7H7O)3 B

pdb file: 50731.pdb
sdf file: 50731.sdf
directory: 50731


1-Phenyl-3-butanone 2-Butanone, 4-phenyl- 2550-26-7 4-Phenyl-2-butanone Benzylacetone Methyl 2-phenylethyl ketone Methyl phenethyl ketone NSC813 Phenethyl methyl ketone

pdb file: 50737.pdb
sdf file: 50737.sdf
directory: 50737


1140-14-3 Methanone, (2,4-dimethylphenyl)phenyl- NSC825

pdb file: 50749.pdb
sdf file: 50749.sdf
directory: 50749


4'-tert-Butylacetophenone 4-tert-Butylacetophenone 943-27-1 Acetophenone, 4'-tert-butyl- Ethanone, 1-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]- NSC826 p-tert-Butylacetophenone

pdb file: 50750.pdb
sdf file: 50750.sdf
directory: 50750


2-PHENYL-1,1,3-PROPANETRICARBOXYLIC ACID, TRIETHYL ESTER 5394-85-4 NSC832

pdb file: 50756.pdb
sdf file: 50756.sdf
directory: 50756


2',4',5'-Trimethylacetophenone 2040-07-5 Acetophenone, 2',4',5'-trimethyl- Ethanone, 1-(2,4,5-trimethylphenyl)- NSC833

pdb file: 50757.pdb
sdf file: 50757.sdf
directory: 50757


1H-Indene, 1-(phenylmethylene)- 5394-86-5 NSC835

pdb file: 50759.pdb
sdf file: 50759.sdf
directory: 50759


3-METHYL-5-PHENYL-2-CYCLOHEXEN-1-ONE 5337-88-2 NSC846

pdb file: 50769.pdb
sdf file: 50769.sdf
directory: 50769


4-METHOXY-3-METHYLPHENYL BUTYL KETONE 5394-88-7 NSC857

pdb file: 50779.pdb
sdf file: 50779.sdf
directory: 50779


1-Ethyl-4-nitrobenzene 100-12-9 4-Ethylnitrobenzene Benzene, 1-ethyl-4-nitro- NSC858 p-Ethylnitrobenzene p-Nitroethylbenzene p-Nitrophenylethane

pdb file: 50780.pdb
sdf file: 50780.sdf
directory: 50780


2143-99-9 Benzaldehyde, 4-nitro-, [(4-nitrophenyl)methylene]hydrazone Benzaldehyde, p-nitro-, azine NSC863

pdb file: 50785.pdb
sdf file: 50785.sdf
directory: 50785


959-36-4 Benzaldehyde, 2-hydroxy-, [(2-hydroxyphenyl)methylene]hydrazone NSC864 Salicylalazine Salicylaldazine Salicylaldehyde azine Salicylaldehyde, azine Salicylaldehydeazine Salicylazine

pdb file: 50786.pdb
sdf file: 50786.sdf
directory: 50786


5340-16-9 6-(DIMETHYLAMINO)-4,4-DIPHENYLHEPTANOIC ACID NSC875

pdb file: 50794.pdb
sdf file: 50794.sdf
directory: 50794


.alpha.-Phenylbenzylcyanide .alpha.-Phenylphenylacetonitrile 86-29-3 Acetonitrile, diphenyl- Benzeneacetonitrile, .alpha.-phenyl- Benzhydrylcyanide Dipan Diphenatrile Diphenyl-.alpha.-cyanomethane Diphenylacetonitrile Diphenylmethylcyanide NSC884 Usaf kf-13 WLN: NCYR&R

pdb file: 50798.pdb
sdf file: 50798.sdf
directory: 50798


(.beta.-Chloro-.alpha.,.alpha.-dimethyl)ethylbenzene (.beta.-Chloro-tert-butyl)benzene .beta.,.beta.-Dimethylphenethyl chloride .beta.-Chloro-tert-butylbenzene 2-Methyl-2-phenylpropyl chloride 515-40-2 Benzene, (2-chloro-1,1-dimethylethyl)- NSC923 Neophyl chloride

pdb file: 50837.pdb
sdf file: 50837.sdf
directory: 50837


2-METHYL-2-PHENYL-1-PROPANOL 2173-69-5 NSC956

pdb file: 50870.pdb
sdf file: 50870.sdf
directory: 50870


2,4-DIMETHYL-4-PHENYL-2-PENTANOL 5340-85-2 NSC957

pdb file: 50871.pdb
sdf file: 50871.sdf
directory: 50871


NSC990 THIOCYANIC ACID, 4-(N-BENZYL-N-METHYL)PHENYL ESTER

pdb file: 50902.pdb
sdf file: 50902.sdf
directory: 50902


5335-85-3 NSC993 THIOCYANIC AICD, 4-(N-BENZYL-N-ETHYL)PHENYL ESTER

pdb file: 50904.pdb
sdf file: 50904.sdf
directory: 50904


103-19-5 4-Methylphenyl disulfide Biodylon Bis(4-methylphenyl) disulfide Bis(4-tolyl) disulfide Bis(p-tolyl) disulfide Di-4-tolyl disulfide Di-p-Tolyl disulfide Disulfide, bis(4-methylphenyl) Kresulfin NSC994 p-Tolyl disulfide

pdb file: 50905.pdb
sdf file: 50905.sdf
directory: 50905


4-Heptanone, 2,6-dimethyl-, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone 5335-89-7 NSC998

pdb file: 50909.pdb
sdf file: 50909.sdf
directory: 50909


92-29-5 Hydrobenzamide Methanediamine, 1-phenyl-N,N'-bis(phenylmethylene)- N,N'-Dibenzylidenetoluene-.alpha.,.alpha.-diamine NSC1005 Toluene-.alpha.,.alpha.-diamine, N,N'-dibenzylidene-

pdb file: 50915.pdb
sdf file: 50915.sdf
directory: 50915


5394-35-4 Anthranilic acid, N-[.alpha.-(8-hydroxy-7-quinolyl)benzyl]- Benzoic acid, 2-[[(8-hydroxy-7-quinolinyl)phenylmethyl]amino]- N-[.alpha.-(8-Hydroxy-7-quinolyl)benzyl]anthranilic acid NSC1012 WLN: T66 BNJ IYR&MR BVQ& JQ

pdb file: 50922.pdb
sdf file: 50922.sdf
directory: 50922


3-PHENYL-2-PROPENYLIDENE-1,1-DICARBAMIC ACID, DIETHYL ESTER 5394-38-7 NSC1028

pdb file: 50938.pdb
sdf file: 50938.sdf
directory: 50938


.beta.-Phenylisovaleric acid 1010-48-6 3-Phenylisopentanoic acid Benzenepropanoic acid, .beta.,.beta.-dimethyl- Hydrocinnamic acid, .beta.,.beta.-dimethyl- NSC1046

pdb file: 50953.pdb
sdf file: 50953.sdf
directory: 50953


(2-Chloroethoxy)benzene .beta.-Chlorophenetole .beta.-Phenoxyethyl chloride 1-Phenoxy-2-chloroethane 2-Chloroethyl phenyl ether 2-Phenoxyethyl chloride 622-86-6 Benzene, (2-chloroethoxy)- Ether, 2-chloroethyl phenyl NSC1073 Phenetole, .beta.-chloro-

pdb file: 50978.pdb
sdf file: 50978.sdf
directory: 50978


1-(3-Methylbutyryl)-2,4,6-trimethylbenzene 2',3,4',6'-Tetramethylbutyrophone 2,4,6-Trimethylphenyl isobutyl ketone 5344-18-3 Butyrophenone, 2',3,4',6'-tetramethyl- NSC1087

pdb file: 50992.pdb
sdf file: 50992.sdf
directory: 50992


2,4-DIPHENYL-4-OXOBUTANOIC ACID, METHYL ESTER 5344-60-5 NSC1138

pdb file: 51037.pdb
sdf file: 51037.sdf
directory: 51037


2-METHYL-1,1-DIPHENYL-1,2-PROPANEDIOL 5344-64-9 NSC1142

pdb file: 51040.pdb
sdf file: 51040.sdf
directory: 51040


3695-00-9 Benzenesulfonamide, 4-methyl-N-[(4-methylphenyl)sulfonyl]- Bis(4-methylbenzenesulfon)amine Bis(p-tolylsulfonyl)amine Di-p-Toluenesulfonamide Di-p-Toluenesulfonimide NSC1150

pdb file: 51047.pdb
sdf file: 51047.sdf
directory: 51047


1,1'-(Dichloroethenylidene)bis[4-chlorobenzene] 1,1-Bis(p-chlorophenyl)-2,2-dichloroethylene 1,1-Dichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethene 1,1-Dichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethylene 1,1-Dichloro-2,2-di(p-chlorophenyl)ethylene 2,2-Bis(4-chlorophenyl)-1,1-dichloroethylene 2,2-Bis(p-chlorophenyl)-1,1-dichloroethylene 4,4'-DDE 72-55-9 Benzene, 1,1'-(dichloroethenylidene)bis[4-chloro- DDE DDT dehydrochloride Ethylene, 1,1-dichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)- NCI-C00555 NSC1153 WLN: GYGUYR DG&R DG p,p'-(Dichlorodiphenyl)-2,2-dichloroethylene p,p'-(Dichlorodiphenyl)dichloroethylene p,p'-DDE p,p'-DDE-p,p'-DDT mixture

pdb file: 51050.pdb
sdf file: 51050.sdf
directory: 51050


5824-40-8 Benzenemethanamine, .alpha.,.alpha.-diphenyl- Methylamine, 1,1,1-triphenyl- NSC1154 Triphenylmethylamine Tritylamine

pdb file: 51051.pdb
sdf file: 51051.sdf
directory: 51051


5349-15-5 N-(PHENYLSULFONYL)GLYCINE, ETHYL ESTER NSC1183

pdb file: 51076.pdb
sdf file: 51076.sdf
directory: 51076


.alpha.,.alpha.-Dimethylbenzyl alcohol .alpha.-Cumyl alcohol 1-Hydroxycumene 2-Phenyl-2-propanol 2-Propanol, 2-phenyl- 617-94-7 Benzenemethanol, .alpha.,.alpha.-dimethyl- Benzyl alcohol, .alpha.,.alpha.-dimethyl- Dimethylphenylcarbinol Dimethylphenylmethanol NSC1261

pdb file: 51146.pdb
sdf file: 51146.sdf
directory: 51146


1-(4-Methoxyphenyl)-1-propanol 5349-60-0 Benzenemethanol, .alpha.-ethyl-4-methoxy- Benzyl alcohol, .alpha.-ethyl-p-methoxy- NSC1264

pdb file: 51149.pdb
sdf file: 51149.sdf
directory: 51149


4-tert-Butylanisole 4-tert-Butylphenyl methyl ether 5396-38-3 Anisole, p-tert-butyl- Benzene, 1-(1,1-dimethylethyl)-4-methoxy- NSC1266 p-Methoxy-tert-butylbenzene p-tert-Butylanisole

pdb file: 51151.pdb
sdf file: 51151.sdf
directory: 51151


2-Pentanone, 4-methyl-1-phenyl- 5349-62-2 Benzyl isobutyl ketone NSC1268

pdb file: 51153.pdb
sdf file: 51153.sdf
directory: 51153


103-52-6 2-Phenylethyl butanoate 2-Phenylethyl butyrate Benzylcarbinyl butyrate Butanoic acid, 2-phenylethyl ester Butyric acid, phenethyl ester NSC1271 Phenethyl butyrate Phenylethyl butyrate

pdb file: 51156.pdb
sdf file: 51156.sdf
directory: 51156


5292-53-5 Benzylidenemalonic acid diethyl ester Diethyl benzalmalonate Diethyl benzylidenemalonate Ethyl benzylidenemalonate Malonic acid, benzylidene-, diethyl ester NSC1272 Propanedioic acid, (phenylmethylene)-, diethyl ester

pdb file: 51157.pdb
sdf file: 51157.sdf
directory: 51157


1664-59-1 3-(M-NITROPHENYL)-2-PROPENOIC ACID, METHYL ESTER NSC1322

pdb file: 51183.pdb
sdf file: 51183.sdf
directory: 51183


1608-36-2 3-(P-NITROPHENYL)-2-PROPENOIC ACID, METHYL ESTER NSC1323

pdb file: 51184.pdb
sdf file: 51184.sdf
directory: 51184


(4-Hydroxybenzylidene)malononitrile 3785-90-8 4-Hydroxybenzylidenemalononitrile Malononitrile, (p-hydroxybenzylidene)- NSC1345 Propanedinitrile, [(4-hydroxyphenyl)methylene]- WLN: QR D1UYCN&CN m-Hydroxybenzylidenemalononitrile

pdb file: 51205.pdb
sdf file: 51205.sdf
directory: 51205


5348-85-6 MESO-2,4-O-METHYLENERIBITOL, TRIPHENYLCARBAMATE NSC1347

pdb file: 51207.pdb
sdf file: 51207.sdf
directory: 51207


4-(DIMETHYLAMINO)-2,2-DIPHENYLPENTANOIC ACID 5348-94-7 NSC1361

pdb file: 51220.pdb
sdf file: 51220.sdf
directory: 51220


2-[(M-ETHYLPHENYL)AMINO]BENZOIC ACID 5349-00-8 NSC1370

pdb file: 51228.pdb
sdf file: 51228.sdf
directory: 51228


6-METHYL-1-(P-METHYLPHENYL)-1H-PYRAZOLO[3,4-D]PYRIMIDIN-4-OL NSC1417

pdb file: 51273.pdb
sdf file: 51273.sdf
directory: 51273


1-(O-CHLOROPHENYL)-6-METHYL-1H-PYRAZOLO[3,4-D]PYRIMIDIN-4-OL 5334-46-3 NSC1419

pdb file: 51275.pdb
sdf file: 51275.sdf
directory: 51275


1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ol, 6-ethyl-1-phenyl- 5394-42-3 H 45 NSC1420

pdb file: 51276.pdb
sdf file: 51276.sdf
directory: 51276


4-METHOXY-6-METHYL-1-PHENYL-1H-PYRAZOLO[3,4-D]PYRIMIDINE NSC1423

pdb file: 51279.pdb
sdf file: 51279.sdf
directory: 51279


1-PHENYL-4-[(P-METHYLPHENYL)AMINO]-1H-PYRAZOLO[3,4-D]PYRIMIDINE NSC1428

pdb file: 51284.pdb
sdf file: 51284.sdf
directory: 51284


1-PHENYL-4-[(O-METHYLPHENYL)AMINO]-1H-PYRAZOLO[3,4-D]PYRIMIDINE NSC1429

pdb file: 51285.pdb
sdf file: 51285.sdf
directory: 51285


4-(DIETHYLAMINO)-1-PHENYL-1H-PYRAZOLO[3,4-D]PYRIMIDINE NSC1430

pdb file: 51286.pdb
sdf file: 51286.sdf
directory: 51286


4-(ETHYLAMINO)-1-PHENYL-1H-PYRAZOLO[3,4-D]PYRIMIDINE 5334-51-0 NSC1431

pdb file: 51287.pdb
sdf file: 51287.sdf
directory: 51287


1-(P-CHLOROPHENYL)-4-[[2-(DIETHYLAMINO)ETHYL]AMINO]-1H-PYRAZOLO[3,4-D]PYRIMIDINE 5334-60-1 NSC1444

pdb file: 51300.pdb
sdf file: 51300.sdf
directory: 51300


1-(P-CHLOROPHENYL)-4-(DIMETHYLAMINO)-1H-PYRAZOLO[3,4-D]PYRIMIDINE 5334-61-2 NSC1445

pdb file: 51301.pdb
sdf file: 51301.sdf
directory: 51301


4-(2-METHYLHYDRAZINO)-1-PHENYL-1H-PYRAZOLO[3,4-D]PYRIMIDINE 5334-63-4 NSC1447

pdb file: 51303.pdb
sdf file: 51303.sdf
directory: 51303


4-DIMETHYLAMINO-1-PHENYL-1H-PYRAZOLO[3,4-D]PYRIMIDINE 5334-64-5 NSC1448

pdb file: 51304.pdb
sdf file: 51304.sdf
directory: 51304


4-[(P-CHLOROPHENYL)AMINO]-1-METHYL-1H-PYRAZOLO[3,4-D]PYRIMIDINE 5334-66-7 NSC1450

pdb file: 51306.pdb
sdf file: 51306.sdf
directory: 51306


1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine, 1-methyl-N-(phenylmethyl)- 1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidine, 4-(benzylamino)-1-methyl- NSC1451

pdb file: 51307.pdb
sdf file: 51307.sdf
directory: 51307


4-[(M-CHLOROPHENYL)AMINO]-1-METHYL-1H-PYRAZOLO[3,4-D]PYRIMIDINE 5334-67-8 NSC1452

pdb file: 51308.pdb
sdf file: 51308.sdf
directory: 51308


4-[(O-CHLOROPHENYL)AMINO]-1-METHYL-1H-PYRAZOLO[3,4-D]PYRIMIDINE 5334-68-9 NSC1454

pdb file: 51310.pdb
sdf file: 51310.sdf
directory: 51310


4-[(2,6-DIETHYLPHENYL)AMINO]-1-METHYL-1H-PYRAZOLO[3,4-D]PYRIMIDINE 5334-69-0 NSC1455

pdb file: 51311.pdb
sdf file: 51311.sdf
directory: 51311


4-[(2,5-DICHLOROPHENYL)AMINO]-1-METHYL-1H-PYRAZOLO[3,4-D]PYRIMIDINE 5334-70-3 NSC1456

pdb file: 51312.pdb
sdf file: 51312.sdf
directory: 51312


2896-10-8 Arsine, tri-p-tolyl- Arsine, tris(4-methylphenyl)- NSC1464 TRIS(4-METHYLPHENYL)ARSINE Tri-p-tolylarsine Tris(p-methylphenyl)arsine

pdb file: 51318.pdb
sdf file: 51318.sdf
directory: 51318


1,4-Benzenediamine, N,N-dimethyl- 4-(Dimethylamino)aniline 4-Amino-N,N-dimethylaniline 99-98-9 C.I. 76075 DMPD Dimethyl-p-phenylenediamine N,N-DIMETHYL-P-PHENYLENEDIAMINE N,N-Dimethyl-1,4-benzenediamine N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediamine N,N-Dimethyl-p-benzenediamine NSC1493 WLN: ZR DN1 & 1 p-(Dimethylamino)aniline p-(Dimethylamino)phenylamine p-Amino-N,N-dimethylaniline p-Aminodimethylaniline p-Phenylenediamine, N,N-dimethyl-

pdb file: 51341.pdb
sdf file: 51341.sdf
directory: 51341


1,2-Benzenediamine, 4-methyl- 1,2-Diamino-4-ethylbenzene 1,2-Diamino-4-methylbenzene 3,4-Diamino-1-methylbenzene 3,4-Diaminotoluene 3,4-Toluenediamine 3,4-Toluylenediamine 3,4-Tolylenediamine 4-Methyl-1,2-benzenediamine 4-Methyl-1,2-diaminobenzene 4-Methyl-1,2-phenylenediamine 4-Methyl-o-phenylenediamine 496-72-0 NSC1495 Toluene-3,4-diamine WLN: ZR BZ D1

pdb file: 51342.pdb
sdf file: 51342.sdf
directory: 51342


1761-56-4 2-Hydroxy-N-(2-hydroxybenzylidene)aniline 2-Hydroxy-N-salicylideneaniline 2-Hydroxyanilinosalicylidene 2-Salicylideneaminophenol Manganon N-Salicylidene-o-aminophenol NSC1555 Phenol, 2,2'-(methylidynenitrilo)di- Phenol, 2-[[(2-hydroxyphenyl)imino]methyl]- Phenol, O-[N-(o-hydroxyphenyl)formimidoyl]- Phenol, o-(salicylideneamino)- Salicylal-2-aminophenol Salicylal-o-aminophenol o-(Salicylideneamino)phenol o-(Salicylidenimino)phenol o-Cresol, .alpha.-[(o-hydroxyphenyl)imino]- o-Hydroxy-N-salicylidene aniline

pdb file: 51380.pdb
sdf file: 51380.sdf
directory: 51380


2-(m-Nitrobenzylideneamino)phenol 5348-26-5 NSC1560 Phenol, 2-[[(3-nitrophenyl)methylene]amino]- Phenol, o-((m-nitrobenzylidene)amino)-

pdb file: 51384.pdb
sdf file: 51384.sdf
directory: 51384


5348-27-6 Benzylidenimine, N-(p-hydroxyphenyl)-m-nitro- NSC1561 Phenol, 4-[[(3-nitrophenyl)methylene]amino]- Phenol, p-[(m-nitrobenzylidene)amino]-

pdb file: 51385.pdb
sdf file: 51385.sdf
directory: 51385


4-(Benzalamino)phenol 588-53-4 Benzylidene-p-hydroxyaniline N-Benzylidene-p-hydroxyaniline NSC1565 Phenol, 4-[(phenylmethylene)amino]- Phenol, p-(benzylideneamino)- WLN: QR DNU1R p-(Benzylideneamino)phenol p-Benzalaminophenol

pdb file: 51389.pdb
sdf file: 51389.sdf
directory: 51389


3810-51-3 Benzoic acid, 4-[(2-hydroxy-4,5-dimethylphenyl)azo]- Benzoic acid, p-[(6-hydroxy-3,4-xylyl)azo]- NSC1576

pdb file: 51399.pdb
sdf file: 51399.sdf
directory: 51399


1-Benzylidenesemicarbazide 1574-10-3 Benzaldehyde semicarbazone Benzaldehyde, semicarbazone Benzylidenesemicarbazide Hydrazinecarboxamide, 2-(phenylmethylene)- NSC1591

pdb file: 51412.pdb
sdf file: 51412.sdf
directory: 51412


2,4-Dichlorobenzaldehyde semicarbazone 62036-34-4 Benzaldehyde, 2,4-dichloro-, semicarbazone Hydrazinecarboxamide, 2-[(2,4-dichlorophenyl)methylene]- NSC1593 WLN: ZVMNU1R BG DG

pdb file: 51414.pdb
sdf file: 51414.sdf
directory: 51414


2-Hydroxybenzaldehyde semicarbazone 3030-97-5 Hydrazinecarboxamide, 2-[(2-hydroxyphenyl)methylene]- NSC1604 Salicylaldehyde, semicarbazone WLN: ZVMNU1R BQ o-Hydroxybenzaldehyde semicarbazone

pdb file: 51424.pdb
sdf file: 51424.sdf
directory: 51424


5346-45-2 6-METHYL-1-(4-NITROPHENYL)-4-PIPERIDINO-1H-PYRAZOLO[3,4-D]PYRIMIDINE NSC1617

pdb file: 51437.pdb
sdf file: 51437.sdf
directory: 51437


5346-46-3 6-METHYL-1-PHENYL-4-(2-PHENYLHYDRAZINO)-1H-PYRAZOLO[3,4-D]PYRIMIDINE NSC1618

pdb file: 51438.pdb
sdf file: 51438.sdf
directory: 51438


4-(ETHYLAMINO)-6-METHYL-1-(4-METHYLPHENYL)-1H-PYRAZOLO[3,4-D]PYRIMIDINE 5401-52-5 NSC1619

pdb file: 51439.pdb
sdf file: 51439.sdf
directory: 51439


4-(ETHYLAMINO)-6-METHYL-1-PHENYL-1H-PYRAZOLO[3,4-D]PYRIMIDINE 5346-47-4 NSC1621

pdb file: 51441.pdb
sdf file: 51441.sdf
directory: 51441


4-(TERT-BUTYLAMINO)-6-METHYL-1-PHENYL-1H-PYRAZOLO[3,4-D]PYRIMIDINE 5346-48-5 NSC1622

pdb file: 51442.pdb
sdf file: 51442.sdf
directory: 51442


4-(2-CHLOROANILINO)-1-(4-CHLOROPHENYL)-6-METHYL-1H-PYRAZOLO[3,4-D]PYRIMIDINE 5346-49-6 NSC1623

pdb file: 51443.pdb
sdf file: 51443.sdf
directory: 51443


4-(3-BROMOANILINO)-1-(4-CHLOROPHENYL)-6-METHYL-1H-PYRAZOLO[3,4-D]PYRIMIDINE 5346-50-9 NSC1624

pdb file: 51444.pdb
sdf file: 51444.sdf
directory: 51444


4-(4-CHLOROANILINO)-1-(4-CHLOROPHENYL)-6-METHYL-1H-PYRAZOLO[3,4-D]PYRIMIDINE NSC1625

pdb file: 51445.pdb
sdf file: 51445.sdf
directory: 51445


4-(3-CHLOROANILINO)-1-(4-CHLOROPHENYL)-6-METHYL-1H-PYRAZOLO[3,4-D]PYRIMIDINE 5346-51-0 NSC1626

pdb file: 51446.pdb
sdf file: 51446.sdf
directory: 51446


1-(4-CHLOROPHENYL)-4-(2,5-DICHLOROANILINO)-6-METHYL-1H-PYRAZOLO[3,4-D]PYRIMIDINE NSC1627

pdb file: 51447.pdb
sdf file: 51447.sdf
directory: 51447


4-(2-CHLOROANILINO)-1-(2-CHLOROPHENYL)-6-METHYL-1H-PYRAZOLO[3,4-D]PYRIMIDINE 5346-52-1 NSC1628

pdb file: 51448.pdb
sdf file: 51448.sdf
directory: 51448


4-AMINO-6-METHYL-1-(4-NITROPHENYL)-1H-PYRAZOLO[3,4-D]PYRIMIDINE NSC1629

pdb file: 51449.pdb
sdf file: 51449.sdf
directory: 51449


5399-42-8 6-METHYL-1-(4-NITROPHENYL)-1H-PYRAZOLO[3,4-D]PYRIMIDINE-4-THIOL NSC1630

pdb file: 51450.pdb
sdf file: 51450.sdf
directory: 51450


5399-43-9 6-METHYL-1-PHENYL-1H-PYRAZOLO[3,4-D]PYRIMIDINE-4-THIOL NSC1631

pdb file: 51451.pdb
sdf file: 51451.sdf
directory: 51451


1,6-DIMETHYL-4-[(4-METHYLPHENYL)AMINO]-1H-PYRAZOLO[3,4-D]PYRIMIDINE 5346-55-4 NSC1637

pdb file: 51457.pdb
sdf file: 51457.sdf
directory: 51457


5-AMINO-3-METHYL-1-PHENYLPYRAZOLE-4-CARBONITRILE 5346-56-5 NSC1638

pdb file: 51458.pdb
sdf file: 51458.sdf
directory: 51458


1,6-DIMETHYL-4-[(2-METHYLPHENYL)AMINO]-1H-PYRAZOLO[3,4-D]PYRIMIDINE 5401-53-6 NSC1642

pdb file: 51462.pdb
sdf file: 51462.sdf
directory: 51462


6-ETHYL-1-PHENYL-1H-PYRAZOLO[3,4-D]PYRIMIDINE-4-THIOL NSC1643

pdb file: 51463.pdb
sdf file: 51463.sdf
directory: 51463


4-(2-CHLOROANILINO)-6-ETHYL-1-PHENYL-1H-PYRAZOLO[3,4-D]PYRIMIDINE NSC1644

pdb file: 51464.pdb
sdf file: 51464.sdf
directory: 51464


4-(4- CHLOROANILINO)-6-ETHYL-1-PHENYL-1H-PYRAZOLO[3,4-D]PYRIMIDINE NSC1645

pdb file: 51465.pdb
sdf file: 51465.sdf
directory: 51465


4-(2,6-DIETHYLANILINO)-6-ETHYL-1-PHENYL-1H-PYRAZOLO[3,4-D]PYRIMIDINE NSC1646

pdb file: 51466.pdb
sdf file: 51466.sdf
directory: 51466


4-(2,6-DIETHYLANILINO)-6-METHYL-1-PHENYL-1H-PYRAZOLO[3,4-D]PYRIMIDINE NSC1647

pdb file: 51467.pdb
sdf file: 51467.sdf
directory: 51467


6-METHYL-4-(METHYLTHIO)-1-PHENYL-1H-PYRAZOLO[3,4-D]PYRIMIDINE NSC1648

pdb file: 51468.pdb
sdf file: 51468.sdf
directory: 51468


4-(ETHYLTHIO)-6-METHYL-1-PHENYL-1H-PYRAZOLO[3,4-D]PYRIMIDINE NSC1649

pdb file: 51469.pdb
sdf file: 51469.sdf
directory: 51469


4-(3-CHLOROANILINO)-6-ETHYL-1-PHENYL-1H-PYRAZOLO[3,4-D]PYRIMIDINE 5395-46-0 NSC1651

pdb file: 51471.pdb
sdf file: 51471.sdf
directory: 51471


5346-60-1 6-ETHYL-1-PHENYL-4-[(4-METHYLPHENYL)AMINO]-1H-PYRAZOLO[3,4-D]PYRIMIDINE NSC1652

pdb file: 51472.pdb
sdf file: 51472.sdf
directory: 51472


4-(2,5-DICHLOROANILINO)-6-ETHYL-1-PHENYL-1H-PYRAZOLO[3,4-D]PYRIMIDINE 5346-62-3 NSC1654

pdb file: 51474.pdb
sdf file: 51474.sdf
directory: 51474


4-(BUTYLAMINO)-6-METHYL-1-(4-NITROPHENYL)-1H-PYRAZOLO[3,4-D]PYRIMIDINE 5346-64-5 NSC1658

pdb file: 51478.pdb
sdf file: 51478.sdf
directory: 51478


.beta.-D-Glucopyranoside, 2-methylphenyl, tetraacetate 5346-66-7 Glucopyranoside, o-tolyl, tetraacetate, .beta.-D- NSC1660 o-Cresol-.beta.-D-glucoside tetraacetate

pdb file: 51480.pdb
sdf file: 51480.sdf
directory: 51480


.alpha.-D-Glucopyranoside, methyl 4,6-O-(phenylmethylene)- 3162-96-7 Glucopyranoside, methyl 4,6-O-benzylidene-, .alpha.-D- NSC1681

pdb file: 51501.pdb
sdf file: 51501.sdf
directory: 51501


1,4-Benzenediamine, 2-methyl-, sulfate (1:1) 2,5-Diaminotoluene sulfate 2,5-Toluenediamine sulfate 2-Methyl-1,4-benzenediamine sulfate 2-Methyl-p-phenylenediamine sulfate 615-50-9 C.I. 76043 C.I. Oxidation Base 4 CI 76043 Fouramine STD NCI-C01832 NSC1703 Toluene-2,5-diamine sulfate Toluene-2,5-diamine, sulfate Toluene-2,5-diamine, sulfate (1:1) Toluylene-2,5-diamine sulfate WLN: ZR DZ B1 &S-O4 p-Toluenediamine sulfate p-Toluylenediamine sulfate p-Tolylenediamine sulfate

pdb file: 51520.pdb
sdf file: 51520.sdf
directory: 51520


.alpha.-Thiocyanatotoluene 3012-37-1 BENZYL THIOCYANATE Benzylthiocyanate NSC1729 Solvat 14 Thiocyanic acid, benzyl ester Thiocyanic acid, phenylmethyl ester Toluene, .alpha.-thiocyanato- Tropeolin WLN: NCS1R

pdb file: 51545.pdb
sdf file: 51545.sdf
directory: 51545


1,2-Epoxy-3-(p-nitrophenoxy)propane 1-(p-Nitrophenoxy)-2,3-epoxypropane 2,3-Epoxy-1-(p-nitrophenoxy)propane 5255-75-4 Glycidyl 4-nitrophenyl ether Glycidylnitrophenyl ether NSC1733 Oxirane, [(4-nitrophenoxy)methyl]- Propane, 1,2-epoxy-3-(p-nitrophenoxy)- p-Nitrophenol glycidyl ether p-Nitrophenyl glycidyl ether

pdb file: 51549.pdb
sdf file: 51549.sdf
directory: 51549


.beta.,.beta.'-Bis(p-hydroxyphenyl)propane .beta.-Di-(p-hydroxyphenyl)propane 2,2-(4,4'-Dihydroxydiphenyl)propane 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane 2,2-Bis(hydroxyphenyl)propane 2,2-Bis(p-hydroxyphenyl)propane 2,2-Bis-4'-hydroxyfenylpropan 2,2-Di(4-hydroxyphenyl)propane 2,2-Di(4-phenylol)propane 4,4'-(1-Methylethylidene)bisphenol 4,4'-Bisphenol A 4,4'-Dihydroxy-2,2-diphenylpropane 4,4'-Dihydroxydiphenyl-2,2-propane 4,4'-Dihydroxydiphenyldimethylmethane 4,4'-Dihydroxydiphenylpropane 4,4'-Isopropylidene diphenol 4,4'-Isopropylidenebis[phenol] 4,4'-Isopropylidenediphenol 80-05-7 Biphenol A Bis(4-hydroxyphenyl)dimethylmethane Bis(4-hydroxyphenyl)propane Bis(p-hydroxyphenyl)propane Bisferol A Bisphenol Bisphenol A DIAN Diano Dimethylbis(p-hydroxyphenyl)methane Dimethylmethylene-p,p'-diphenol Diphenylolpropane Isopropylidenebis(4-hydroxybenzene) NCI-C50635 NSC1767 Parabis A Phenol, (1-methylethylidene)bis- Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis- Phenol, 4,4'-dimethylmethylenedi- Phenol, 4,4'-isopropylidenedi- Pluracol 245 Propane, 2,2-bis(p-hydroxyphenyl)- WLN: QR DX1&1&R DQ p,p'-Bisphenol A p,p'-Dihydroxydiphenyldimethylmethane p,p'-Dihydroxydiphenylpropane p,p'-Isopropylidenebisphenol p,p'-Isopropylidenediphenol

pdb file: 51578.pdb
sdf file: 51578.sdf
directory: 51578


1-(2-Hydroxyphenyl)-1-phenylethane 2-(.alpha.-Methylbenzyl)phenol 2-(1-Phenylethyl)phenol 4237-44-9 NSC1769 Phenol, 2-(1-phenylethyl)- Phenol, o-(.alpha.-methylbenzyl)- o-(.alpha.-Methylbenzyl)phenol o-(1-Phenylethyl)phenol

pdb file: 51580.pdb
sdf file: 51580.sdf
directory: 51580


1817-67-0 4-METHYL-2-(1-PHENYLETHYL)PHENOL NSC1770

pdb file: 51581.pdb
sdf file: 51581.sdf
directory: 51581


2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)butane 2,2-Bis(p-hydroxyphenyl)butane 4,4'-Dihydroxydiphenyl-2,2-butane 4,4'-sec-Butylidenediphenol 77-40-7 Bis(4-hydroxyphenyl)methylethylmethane Bisphenol B Butane, 2,2-bis(4-hydroxyphenyl)- Butane, 2,2-bis(p-hydroxyphenyl)- NSC1775 Phenol, 4,4'-(1-methylpropylidene)bis- Phenol, 4,4'-sec-butylidenedi- p,p'-Dihydroxy-2,2-diphenylbutane p,p'-sec-Butylidenediphenol

pdb file: 51586.pdb
sdf file: 51586.sdf
directory: 51586


2-Chloro-2',4'-dimethylacetophenone 2623-45-2 Ethanone, 2-chloro-1-(2,4-dimethylphenyl)- NSC1795

pdb file: 51604.pdb
sdf file: 51604.sdf
directory: 51604


2',3-Dimethyl-4-aminoazobenzene 2-Amino-5-azotoluene 2-Methyl-4-[(o-tolyl)azo]aniline 2-Methyl-4[(2-methylphenyl)azo]benzenamine 4'-Amino-2,3'-azotoluene 4'-Amino-2,3'-dimethylazobenzene 4-(o-Tolylazo)-o-toluidine 4-Amino-2',3-dimethylazobenzene 4-Amino-3,2'-dimethylazobenzene 5-(o-Tolylazo)-2-aminotoluene 97-56-3 AAT Aminoazotoluene Aminoazotoluene(indicator) Azoic diazo component 4, base Benzenamine, 2-methyl-4-[(2-methylphenyl)azo]- Brasilazina Oil Yellow R Butter Yellow C.I. 11160 C.I. 11160B C.I. Solvent Yellow 3 Fast Garnet GBC base Fast Oil Yellow Fast Yellow AT Fat Yellow B Hidaco Oil Yellow NSC1797 O-AT OAAT Oil Yellow Oil Yellow 21 Oil Yellow 2681 Oil Yellow 2R Oil Yellow A Oil Yellow AT Oil Yellow C Oil Yellow I Oil Yellow T Organol Yellow 2T Somalia Yellow R Sudan Yellow RRA Toluazotoluidine Tulabase Fast Garnet GB Tulabase Fast Garnet GBC WLN:

pdb file: 51606.pdb
sdf file: 51606.sdf
directory: 51606


92-59-1 Benzenemethanamine, N-ethyl-N-phenyl- Benzylamine, N-ethyl-N-phenyl- Benzylethylphenylamine Ethylbenzylaniline N,N-Benzylethylaniline N-Benzyl-N-ethylaniline N-Ethyl-N-benzylaniline N-Ethyl-N-phenylbenzylamine NSC1805 Phenylethylbenzylamine

pdb file: 51613.pdb
sdf file: 51613.sdf
directory: 51613


4,4'-Carbonylbis[toluene] 4,4'-Dimethylbenzophenone 4,4-Dimethylbenzophenone 611-97-2 Benzophenone, 4,4'-dimethyl- Di-p-tolyl ketone Methanone, bis(4-methylphenyl)- NSC1807 p,p'-Dimethyl di-phenyl ketone p,p'-Dimethylbenzophenone p-Tolyl ketone

pdb file: 51615.pdb
sdf file: 51615.sdf
directory: 51615


150-69-6 4-Ethoxyphenylurea Dulcin Dulcine Dulein NCI-C02073 NSC1839 Phenethylcarbamid Phenetolcarbamide Sucrol Suesstoff Urea, (4-ethoxyphenyl)- Urea, (p-ethoxyphenyl)- Valzin WLN: ZVMR DO2 p-Aethoxyphenylharnstoff p-Ethoxyphenylurea p-Phenethylurea p-Phenetolcarbamid p-Phenetolcarbamide p-Phenetolecarbamide p-Phenetylurea

pdb file: 51620.pdb
sdf file: 51620.sdf
directory: 51620


1-(4-Hydroxyphenyl)-1-phenylethane 1-Phenyl-1-(4-hydroxyphenyl)ethane 1988-89-2 4-(.alpha.-Methylbenzyl)phenol 4-(1-Phenylethyl)phenol 4-(Phenylethylidene)phenol NSC1859 Phenol, 4-(1-phenylethyl)- Phenol, p-(.alpha.-methylbenzyl)-

pdb file: 51638.pdb
sdf file: 51638.sdf
directory: 51638


.alpha.-Phenyl butyric acid .alpha.-Phenylbutyric acid .alpha.-Toluic acid, .alpha.-ethyl- 2-Phenylbutanoic acid 2-Phenylbutyric acid 90-27-7 Benzeneacetic acid, .alpha.-ethyl- Butyric acid, 2-phenyl- NSC1860 WLN: QVY2&R

pdb file: 51639.pdb
sdf file: 51639.sdf
directory: 51639


.alpha.-Phenylbutyramide .alpha.-Toluamide, .alpha.-ethyl- 2-Phenylbutanamide 2-Phenylbutyramide 90-26-6 Benzeneacetamide, .alpha.-ethyl- Butyramide, 2-phenyl- Eusterol Geriapan Geristerol Hyposterol Lipilisol NSC1861 Nivonorm Normosterolo Phenetamid Phenetamide Phenexan Phenylethylacetamide Redusterol Substerina TH 4128 WLN: ZVY2&R

pdb file: 51640.pdb
sdf file: 51640.sdf
directory: 51640


1,4-Bis(.beta.-hydroxyethoxy)benzene 1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene 104-38-1 2,2'-(Phenylenedioxy)diethanol 2,2'-(p-Phenylenedioxy)diethanol Bis(.beta.-hydroxyethyl) hydroquinone ether Ethanol, 2,2'-(p-phenylenedioxy)di- Ethanol, 2,2'-[1,4-phenylenebis(oxy)]bis- Hydroquinone bis(.beta.-hydroxyethyl) ether Hydroquinone bis(2-hydroxyethyl) ether Hydroquinone di(.beta.-hydroxyethyl) ether Hydroquinone di(2-hydroxyethyl) ether Hydroquinone diethylol ether Hydroquinone, di(.beta.-hydroxyethyl) ether NSC1862 Vernatzer 30/10 p-Phenylenebis(.beta.-hydroxyethyl) ether

pdb file: 51641.pdb
sdf file: 51641.sdf
directory: 51641


.beta.-Hydroxyethyl phenyl ether .beta.-Phenoxyethyl alcohol 1-Hydroxy-2-phenoxyethane 122-99-6 2-Fenoxyethanol 2-Hydroxyethyl phenyl ether 2-PHENOXYETHANOL Arosol Dowanol EP Ethanol, 2-phenoxy- Ethylene glycol monophenyl ether Ethylene glycol phenyl ether Fenyl-cellosolve Glycol monophenyl ether NSC1864 Phenoxethol Phenoxetol Phenoxyethanol Phenoxyethyl alcohol Phenoxytol Phenyl cellosolve Phenylmonoglycol ether WLN: Q2OR

pdb file: 51643.pdb
sdf file: 51643.sdf
directory: 51643


4'-Phenylacetophenone 4-Acetylbiphenyl 4-Biphenylyl methyl ketone 4-Phenylacetophenone 92-91-1 Acetophenone, 4'-phenyl- Biphenyl-4-acetophenone Ethanone, 1-[1,1'-biphenyl]-4-yl- Ketone, 4-biphenylyl methyl NSC1875 p-Acetylbiphenyl p-Phenylacetophenone

pdb file: 51654.pdb
sdf file: 51654.sdf
directory: 51654


.alpha.-D-Altropyranoside, methyl 4,6-O-(phenylmethylene)- 5328-47-2 Altropyranoside, methyl 4,6-O-benzylidene-, .alpha.-D- NSC1953

pdb file: 51720.pdb
sdf file: 51720.sdf
directory: 51720


2,4-DIPHENYLACETOACETIC ACID, ETHYL ESTER 2901-29-3 NSC1970

pdb file: 51735.pdb
sdf file: 51735.sdf
directory: 51735


.alpha.,.alpha.'-Bibenzhydrol 1,1,2,2-Tetraphenyl-1,2-ethanediol 1,2-Ethanediol, 1,1,2,2-tetraphenyl- 464-72-2 Benzopinacol Benzopinacone Benzpinacol Benzpinacone NSC1973 Tetraphenyl-1,2-ethanediol Tetraphenylethylene glycol

pdb file: 51738.pdb
sdf file: 51738.sdf
directory: 51738


2-(METHOXYMETHYL)PHENYL 2,3,4-TRI-O-METHYL-.BETA.-D-GLUCOPYRANOSIDE 5328-65-4 NSC1978

pdb file: 51743.pdb
sdf file: 51743.sdf
directory: 51743


2-Butene-1,4-dione, 1,4-diphenyl-, (E)- 959-28-4 NSC1983 trans-1,2-(Dibenzoyl)ethylene trans-1,4-Diphenyl-2-butene-1,4-dione

pdb file: 51747.pdb
sdf file: 51747.sdf
directory: 51747


2299-73-2 4,4'-Dimethoxybenzylideneazine Anisalazine Anisaldazine Benzaldehyde, 4-methoxy-, [(4-methoxyphenyl)methylene]hydrazone NSC1987 p-Anisalazine p-Anisaldazine p-Anisaldehyde azine p-Anisaldehyde, azine p-Methoxybenzaldazine p-Methoxybenzaldehyde azine

pdb file: 51751.pdb
sdf file: 51751.sdf
directory: 51751


2,2'-Dimethyl-4,4'-biphenyldiamine 2,2'-Dimethylbenzidine 2,2'-Tolidine 4,4'-Diamino-2,2'-dimethylbiphenyl 84-67-3 Benzidine, 2,2'-dimethyl- NSC1989 [1,1'-Biphenyl]-4,4'-diamine, 2,2'-dimethyl- m-Tolidine

pdb file: 51753.pdb
sdf file: 51753.sdf
directory: 51753


(2-Nitro-1-propenyl)benzene (2-Nitropropenyl)benzene .beta.-Methyl-.beta.-nitrostyrene 1-Phenyl-2-nitro-1-propene 1-Phenyl-2-nitropropene 2-Nitro-1-phenyl-1-propene 705-60-2 Benzene, (2-nitro-1-propenyl)- Benzene, (2-nitropropenyl)- Benzene, 2-nitropropenyl- NSC2014

pdb file: 51763.pdb
sdf file: 51763.sdf
directory: 51763


2-Chlorobenzalazine 5328-80-3 Benzaldehyde, 2-chloro-, [(2-chlorophenyl)methylene]hydrazone Benzaldehyde, o-chloro-, azine NSC2016

pdb file: 51765.pdb
sdf file: 51765.sdf
directory: 51765


.alpha.,.beta.-Diphenylacrylonitrile .alpha.-Cyanostilbene .alpha.-Phenylcinnamonitrile .alpha.-Stilbenecarbonitrile 2,3-Diphenylacrilonitrile 2,3-Diphenylacrylonitrile 2510-95-4 Acrylonitrile, 2,3-diphenyl- Benzeneacetonitrile, .alpha.-(phenylmethylene)- Benzylidenephenylacetonitrile Cinnamonitrile, .alpha.-phenyl- NSC2018 Stilbene, .alpha.-cyano- Usaf a-9789 WLN: NCYR&U1R

pdb file: 51767.pdb
sdf file: 51767.sdf
directory: 51767


2,4-DIPHENYLACETOACETIC ACID, ETHYL ESTER 2901-29-3 NSC2026

pdb file: 51773.pdb
sdf file: 51773.sdf
directory: 51773


622-44-6 Benzenamine, N-(dichloromethylene)- Carbonic dichloride, (phenylimino)- Carbonimidic dichloride, phenyl- Chlorure de phenylcarbyl-amine Imidocarbonyl chloride, phenyl- N-(Dichloromethylene)aniline N-Phenylimidophosgene NSC2051 Phenyl carbylamine chloride Phenyl isocyanide, dichloride Phenylcarbonimidic dichloride Phenylcarbylamine chloride Phenylimidocarbonyl chloride Phenyliminocarbonyl dichloride Phenylisocyanide, dichloride Phenylisonitrile dichloride WLN: MU1R &GH

pdb file: 51794.pdb
sdf file: 51794.sdf
directory: 51794


5341-16-2 N,N-DIETHYL-3,3-DIPHENYLPROPYLAMINE NSC2058

pdb file: 51800.pdb
sdf file: 51800.sdf
directory: 51800


.beta.-Methylchalcone 1,3-Diphenyl-2-buten-1-one 2-Buten-1-one, 1,3-diphenyl- 495-45-4 Chalcone, .beta.-methyl- Dypnone NSC2063

pdb file: 51804.pdb
sdf file: 51804.sdf
directory: 51804


(E)-1,2-Diphenylethylene (E)-Stilbene 1,trans-2-Diphenylethene 1,trans-2-Diphenylethylene 103-30-0 Benzene, 1,1'-(1,2-ethenediyl)bis-, (E)- NSC2069 Stilbene, (E)- trans-.alpha.,.beta.-Diphenylethylene trans-1,2-Diphenylethene trans-1,2-Diphenylethylene trans-Stilbene

pdb file: 51810.pdb
sdf file: 51810.sdf
directory: 51810


2,5-Piperazinedione, 3,6-bis(phenylmethyl)- 2308-61-4 DIBENZYL-3, 6-DIOXO-2, 5-PIPERAZIN Dibenzyl-3,6-dione-2,5-piperazine NSC2071

pdb file: 51812.pdb
sdf file: 51812.sdf
directory: 51812


.alpha.,.alpha.'-(Ethylenedinitrilo)di-o-cresol 1,2-Bis(salicylidenamino)ethane 1,2-Ethanediamine, N,N'-bis[(2-hydroxyphenyl)methylene]- 94-93-9 Benzaldehyde, 2-hydroxy-, reaction products with 1,2-ethanediamine Bis(salicylaldehyde)ethylenediamine Disalicylalethylenediamine Ethylenediamine, N,N'-disalicylidene- N,N'-Bis(salicylidene)ethylenediamine N,N'-Disalicylidene ethylenediamine N,N'-Disalicylideneethylenediamine N,N'-Ethylene diimino di(o-cresol) N,N'-Ethylenebis(salicylideneimine) NSC2079 Phenol, 2,2'-[1,2-ethanediylbis(nitrilomethylidyne)]bis- Usaf do-63 WLN: QR B1UN2NU1R BQ o-Cresol, .alpha.,.alpha.'-(ethylenedinitrilo)di- o-Cresol, .alpha.,.alpha.-ethylenediiminodi-

pdb file: 51820.pdb
sdf file: 51820.sdf
directory: 51820


22948-06-7 4-Aminotetraphenylmethane Benzenamine, 4-(triphenylmethyl)- NSC2085 Triphenyl(p-aminophenyl)methane p-Aminotetraphenylmethane p-Toluidine, .alpha.,.alpha.,.alpha.-triphenyl- p-Tritylaniline

pdb file: 51826.pdb
sdf file: 51826.sdf
directory: 51826


125-79-1 2,2-Diphenyl-4-dimethylaminovaleronitrile 4-(Dimethylamino)-2,2-diphenylvaleronitrile Benzeneacetonitrile, .alpha.-[2-(dimethylamino)propyl]-.alpha.-phenyl- METHADONE-INTERMEDIATE NSC2089 Valeronitrile, 4-(dimethylamino)-2,2-diphenyl-

pdb file: 51828.pdb
sdf file: 51828.sdf
directory: 51828


5341-44-6 Aniline, N-benzylidene-m-nitro- Benzenamine, 3-nitro-N-(phenylmethylene)- N-Benzylidene-m-nitroaniline NSC2099 WLN: WNR CNU1R

pdb file: 51837.pdb
sdf file: 51837.sdf
directory: 51837


122-42-9 Agermin Ban-Hoe Beet-Kleen Birgin Carbamic acid, phenyl-, 1-methylethyl ester Carbanilic acid, isopropyl ester Chem-Hoe Collavin IFC IFK INPC IPC IPPC Iso.PPC. Isopropil-N-fenil-carbammato Isopropyl N-phenylcarbamate Isopropyl carbanilate Isopropyl carbanilic acid ester Isopropyl phenyl urethane Isopropyl phenylcarbamate Isopropyl phenylcarbmate Isopropyl-N-fenyl-carbamaat Isopropyl-N-phenyl-carbamat Isopropyl-N-phenylurethan N-Phenyl isopropyl carbamate N-Phenylcarbamic acid, isopropyl ester NSC2105 Ortho grass killer Phenylcarbamic acid,1-methylethyl ester Profam Propham Prophame Tixit Triherbide Triherbide-Ipc Tuberit Tuberite Usaf d-9 WLN: 1Y1 & OVMR Y 2 n-Phenylcarbamate d'isopropyle o-Isopropyl N-phenylcarbamate

pdb file: 51843.pdb
sdf file: 51843.sdf
directory: 51843


579-10-2 Acetamide, N-methyl-N-phenyl- Acetanilide, N-methyl- Acetomethylanilide Exalgin Methylantifebrin Methylazol N-Acetyl-N-methylaniline N-Acetyl-methylaniline N-Methyl-N-phenylacetamide N-Methylacetanilide NSC2140 Oxalgin Phenylmethylacetamide WLN: 1VN1&R

pdb file: 51873.pdb
sdf file: 51873.sdf
directory: 51873


1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone 3-Methoxy-4-hydroxyacetophenone 4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone 4-Acetyl-2-methoxyphenol 4-Hydroxy-3-methoxyacetophenone 4-Hydroxy-3-methoxyphenyl methyl ketone 498-02-2 Acetoguaiacon Acetoguaiacone Acetophenone, 4'-hydroxy-3'-methoxy- Acetovanillone Acetovanilone Acetovanyllon Apocynin Apocynine Ethanone, 1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)- NSC2146 WLN: 1VR DQ CO1

pdb file: 51879.pdb
sdf file: 51879.sdf
directory: 51879


1,1'-Biphenyl, 2-methoxy- 2-Methoxybiphenyl 2-Phenylanisole 86-26-0 Anisole, o-phenyl- Methyl diphenyl ether NSC2148 WLN: 1OR BR o-Phenylanisole

pdb file: 51881.pdb
sdf file: 51881.sdf
directory: 51881


136-80-1 2-(o-Toluidino)ethanol 2-o-Tolylaminoethanol Ethanol, 2-[(2-methylphenyl)amino]- Ethanol, 2-o-toluidino- Ethanol, 2-toluidino- N-(2-Hydroxyethyl)-o-toluidine N-.beta.-Hydroxyethyl-o-toluidine NSC2152 WLN: Q2MR B1 o-Toluidino ethanol o-Tolyl ethanolamine

pdb file: 51885.pdb
sdf file: 51885.sdf
directory: 51885


102-41-0 2-(m-Toluidino)ethanol 2-m-Toluidinoethanol 2-m-Tolylaminoethanol Ethanol, 2-[(3-methylphenyl)amino]- Ethanol, 2-m-toluidino- Hydroxyethyl-3-toluidine NSC2153 m-Tolylethanolamine

pdb file: 51886.pdb
sdf file: 51886.sdf
directory: 51886


2-[(4-METHYLPHENYL)AMINO]ETHANOL 2933-74-6 NSC2154

pdb file: 51887.pdb
sdf file: 51887.sdf
directory: 51887


(Trinitrophenyl)methylnitramine 2,4,6-(Trinitrophenyl)methylnitramine 2,4,6-(Trinitrophenyl)methylnitroamine 2,4,6-Tetryl 2,4,6-Trinitrophenyl-N-methylnitramine 479-45-8 Aniline, N-methyl-N,2,4,6-tetranitro- Benzenamine, N-methyl-N,2,4,6-tetranitro- CE N-Methyl-N-picrylnitramine N-Picryl-N-methylnitramine NSC2166 Nitramine Picrylmethylnitramine Picrylnitromethylamine Tetralit Tetralite Tetril Tetryl WLN: WNN1&R BNW DNW ENW

pdb file: 51899.pdb
sdf file: 51899.sdf
directory: 51899


104-15-4 4-Methylbenzenesulfonic acid 4-Toluenesulfonic acid Benzenesulfonic acid, 4-methyl- Benzenesulfonic acid, methyl- Cyclophil P T S A Eltesol Kyselina p-toluenesulfonova Methylbenzenesulfonic acid NSC2167 Toluene-4-sulfonic acid Toluene-p-sulfonate Toluenesulfonic acid Tosic acid WLN: WSQR D1 ar-Toluenesulfonic acid p-Methylbenzenesulfonic acid p-Methylphenylsulfonic acid p-Toluenesulfonate p-Toluenesulfonic acid p-Toluolenesulfonic acid p-Tolylsulfonic acid

pdb file: 51900.pdb
sdf file: 51900.sdf
directory: 51900


5342-03-0 N-[2[(2-PHENYLETHYL)THIO]ETHYL]BUTYLAMINE NSC2173

pdb file: 51906.pdb
sdf file: 51906.sdf
directory: 51906


.beta.-(p-tert-Butylphenoxy)ethanol 2-(4-tert-Butylphenoxy)ethanol 2-(p-tert-Butylphenoxy)ethanol 2-(p-tert-Butylphenyloxy)ethanol 2-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenoxyl]ethanol 713-46-2 Ethanol, 2-(p-tert-butylphenoxy)- Ethanol, 2-[4-(1,1-dimethylethyl)phenoxy]- NSC2176

pdb file: 51909.pdb
sdf file: 51909.sdf
directory: 51909


3-Methylphenylurea 63-99-0 MTC MTK NSC2177 Urea, (3-methylphenyl)- Urea, m-tolyl- WLN: ZVMR C1 m-Tolylcarbamide m-Tolylurea

pdb file: 51910.pdb
sdf file: 51910.sdf
directory: 51910


68-34-8 Benzenesulfonamide, 4-methyl-N-phenyl- N(1)-Phenyl-4-toluenesulfonamide N-Phenyl-p-toluenesulfonamide N-Tosylaniline NSC2178 p-Toluenesulfanilide p-Toluenesulfonanilide p-Toluenesulfonylanilide

pdb file: 51911.pdb
sdf file: 51911.sdf
directory: 51911


78-32-0 NSC2181 PHOSPHORIC ACID, TRI-P-TOLYL ESTER Phosphoric acid, tris(4-methylphenyl) ester Tri-p-cresyl phosphate Tri-p-tolyl phosphate p-Tolyl phosphate ((C7H7O)3PO)

pdb file: 51914.pdb
sdf file: 51914.sdf
directory: 51914


1(3H)-Isobenzofuranone, 3,3-bis[4-hydroxy-2-methyl-5-(1-methylethyl)phenyl]- 125-20-2 NSC2186 Phenolphthalein, 5',5''-diisopropyl-2',2''-dimethyl- Thymolphthalein Thymophthalein

pdb file: 51919.pdb
sdf file: 51919.sdf
directory: 51919


1,2-BENZENEDICARBOXYLIC ACID, 1-ETHYL-2-PHENYLETHYL ESTER 5342-32-5 NSC2205

pdb file: 51937.pdb
sdf file: 51937.sdf
directory: 51937


2,4,6-Tribromoanisole 607-99-8 Anisole, 2,4,6-tribromo- Benzene, 1,3,5-tribromo-2-methoxy- Methyl 2,4,6-tribromophenyl ether NSC2218

pdb file: 51950.pdb
sdf file: 51950.sdf
directory: 51950


1,1'-Biphenyl, 4,4'-bis(iodooxy)-2,2'-dimethyl-5,5'-bis(1-methylethyl)- 552-22-7 Annidalin Aristol Hypoiodous acid, 2,2'-dimethyl-5,5'-bis(1-methylethyl)[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl ester Iodistol Iodohydromol Iodosol Iodothymol Iosol Iothymol Lothymol NSC2222 Thymiode Thymiodol Thymodin Thymol iodide Thymotol

pdb file: 51953.pdb
sdf file: 51953.sdf
directory: 51953


599-62-2 Benzenesulfonamide, N,4-dimethyl-N-phenyl- NSC2225

pdb file: 51956.pdb
sdf file: 51956.sdf
directory: 51956


1-Mercapto-4-methylbenzene 106-45-6 4-Methylbenzenethiol 4-Methylphenyl mercaptan 4-Methylthiophenol 4-Thiocresol 4-Toluenethiol Benzenethiol, 4-methyl- NSC2227 P-THIOCRESOL Thio-p-cresol Usaf ek-510 WLN: SHR D1 p-Methylbenzenethiol p-Methylphenyl mercaptan p-Methylthiophenol p-Thiolcresol p-Toluenethiol p-Tolyl mercaptan p-Tolylthiol p-Tolylthiophenol

pdb file: 51958.pdb
sdf file: 51958.sdf
directory: 51958


2-(PHENYLTHIO)HEXANEDIOIC ACID, DIMETHYL ESTER 5331-03-3 NSC2235

pdb file: 51966.pdb
sdf file: 51966.sdf
directory: 51966


3-[(4-METHYLPHENYL)THIO]PROPIONITRILE 5331-06-6 NSC2239

pdb file: 51970.pdb
sdf file: 51970.sdf
directory: 51970


4-tert-Butyldiphenyl ether 5331-28-2 Benzene, 1-(1,1-dimethylethyl)-4-phenoxy- NSC2270

pdb file: 52000.pdb
sdf file: 52000.sdf
directory: 52000


2-METHYL-3-(PHENYLTHIO)PROPIONIC ACID, METHYL ESTER 777-80-0 NSC2273

pdb file: 52003.pdb
sdf file: 52003.sdf
directory: 52003


5331-36-2 Methyl 3-(benzylthio)propionate NSC2278 Propanoic acid, 3-[(phenylmethyl)thio]-, methyl ester Propionic acid, 3-(benzylthio)-, methyl ester

pdb file: 52008.pdb
sdf file: 52008.sdf
directory: 52008


5331-43-1 Benzyl carbazate Benzyloxycarbonyl hydrazide Carbazic acid, benzyl ester Hydrazinecarboxylic acid, phenylmethyl ester NSC2287 [(Benzyloxy)carbonyl]hydrazine

pdb file: 52014.pdb
sdf file: 52014.sdf
directory: 52014


6134-59-4 NSC2307 Propanedioic acid, (phenylhydrazono)-, diethyl ester

pdb file: 52033.pdb
sdf file: 52033.sdf
directory: 52033


1,2-BIS[3-CHLORO-4-(ETHYLTHIO)PHENYL]-1-OXODIAZENE NSC2339

pdb file: 52059.pdb
sdf file: 52059.sdf
directory: 52059


1,1-Bis(4-chlorophenyl)ethylene 1,1-Bis(p-chlorophenyl)ethene 1,1-Bis(p-chlorophenyl)ethylene 2642-81-1 Benzene, 1,1'-ethenylidenebis[4-chloro- DDNU DMC ethylene Ethylene, 1,1-bis(p-chlorophenyl)- NSC2366 unsym-Bis(p-chlorophenyl)ethylene

pdb file: 52085.pdb
sdf file: 52085.sdf
directory: 52085


1,1,1-Trichloro-2,2-bis(p-bromophenyl)ethane 1,1-Bis(p-bromophenyl)-2,2,2-trichloroethane 2,2-Bis(4-bromophenyl)-1,1,1-trichloroethane 2,2-Bis(p-bromophenyl)-1,1,1-trichloroethane 2990-17-2 Benzene, 1,1'-(2,2,2-trichloroethylidene)bis[4-bromo- Ethane, 2,2-bis(4-bromophenyl)-1,1,1-trichloro- Ethane, 2,2-bis(p-bromophenyl)-1,1,1-trichloro- NSC2367 WLN: GXGGYR DE&R DE p,p'-Dibromodiphenyl trichloroethane

pdb file: 52086.pdb
sdf file: 52086.sdf
directory: 52086


2464-33-7 N-(2-METHYLPHENYL)PHTHALIMIDE NSC2369

pdb file: 52088.pdb
sdf file: 52088.sdf
directory: 52088


.alpha.-Phenylbutyronitrile 1-Cyano-1-phenylpropane 2-Phenylbutanenitrile 2-Phenylbutyronitrile 769-68-6 Benzeneacetonitrile, .alpha.-ethyl- Butanenitrile, 2-phenyl- Butyronitrile, 2-phenyl- NSC2373

pdb file: 52092.pdb
sdf file: 52092.sdf
directory: 52092


2,6-Bis(benzylidene)cyclohexanone 2,6-Bisbenzylidenecyclohexanone 2,6-Dibenzylidenecyclohexanone 897-78-9 Cyclohexanone, 2,6-bis(phenylmethylene)- Cyclohexanone, 2,6-dibenzylidene- NSC2384

pdb file: 52102.pdb
sdf file: 52102.sdf
directory: 52102


.alpha.-Methylbenzyl acetate .alpha.-Phenylethyl acetate 1-Phenylethyl acetate 93-92-5 Benzenemethanol, .alpha.-methyl-, acetate Benzyl alcohol, .alpha.-methyl-, acetate Gardeniol II Gardenol Methylphenylcarbinol acetate Methylphenylcarbinyl acetate NSC2397 Phenylmethylcarbinyl acetate Styralyl acetate sec-Phenylethyl acetate

pdb file: 52115.pdb
sdf file: 52115.sdf
directory: 52115


3-(4-BIPHENYLYLCARBONYL)-2-PHENYLPROPANOIC ACID, METHYL ESTER 5333-39-1 NSC2402

pdb file: 52120.pdb
sdf file: 52120.sdf
directory: 52120


1-Benzyl-4-methoxybenzene 834-14-0 Anisole, p-benzyl- Benzene, 1-methoxy-4-(phenylmethyl)- NSC2413 p-Benzylanisole

pdb file: 52131.pdb
sdf file: 52131.sdf
directory: 52131


5333-62-0 Benzene, 1,1',1''-[(phenylmethoxy)methylidyne]tris- Benzyl trityl ether Ether, benzyl trityl NSC2434

pdb file: 52151.pdb
sdf file: 52151.sdf
directory: 52151


1,1,1',1'-Tetraphenyldimethyl ether 574-42-5 Benzene, 1,1',1'',1'''-(oxydimethylidyne)tetrakis- Benzhydrol ether Benzhydryl ether Benzohydrol ether Bis(benzhydryl) ether Bis(diphenylmethyl) ether Dibenzhydryl ether Dibenzohydryl ether Diphenylmethyl ether Ether, bis(diphenylmethyl) NSC2438

pdb file: 52155.pdb
sdf file: 52155.sdf
directory: 52155


(3-CHLOROPHENYL)CARBAMIC ACID, 3-METHYLBUTYL ESTER 5333-70-0 NSC2442

pdb file: 52158.pdb
sdf file: 52158.sdf
directory: 52158


5330-41-6 NSC2471 PHENYLCARBAMIC ACID, 2-(DIMETHYLAMINO)-1-METHYLETHYL ESTER

pdb file: 52170.pdb
sdf file: 52170.sdf
directory: 52170


5330-43-8 Aniline, N-(2,4-dichlorobenzylidene)- Benzenamine, N-[(2,4-dichlorophenyl)methylene]- N-(2,4-Dichlorobenzylidene)aniline NSC2473

pdb file: 52172.pdb
sdf file: 52172.sdf
directory: 52172


2164-13-8 BCPC BP 9 Carbamic acid, (3-chlorophenyl)-, 1-methylpropyl ester Carbanilic acid, m-chloro-, sec-butyl ester NSC2475 sec-Butyl N-(3-chlorophenyl)carbamate

pdb file: 52174.pdb
sdf file: 52174.sdf
directory: 52174


(3-CHLOROPHENYL)CARBAMIC ACID, 2-CYANOETHYL ESTER 5330-47-2 NSC2478

pdb file: 52177.pdb
sdf file: 52177.sdf
directory: 52177


5330-53-0 N4-[BIS[4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]METHYLENE]-N1,N1-DIETHYL-1,4-PENTANEDIAMINE, CITRATE NSC2489

pdb file: 52182.pdb
sdf file: 52182.sdf
directory: 52182


2,2-DIMETHYL-4-[(TRIPHENYLMETHOXY)METHYL]-1,3-DIOXOLANE 5330-64-3 NSC2503

pdb file: 52194.pdb
sdf file: 52194.sdf
directory: 52194


2-AMINO-4-(3-METHYLPHENYL)THIAZOLE 5330-67-6 NSC2509

pdb file: 52198.pdb
sdf file: 52198.sdf
directory: 52198


2-AMINO-4-(2-METHYLPHENYL)THIAZOLE 5330-79-0 NSC2524

pdb file: 52205.pdb
sdf file: 52205.sdf
directory: 52205


5330-94-9 NSC2541 [[2-(4-METHOXYPHENYL)-1-METHYLETHYL]THIO]SUCCINIC ACID

pdb file: 52217.pdb
sdf file: 52217.sdf
directory: 52217


5-O-TRIPHENYLMETHYL-D-ARABINOSE, TRIACETATE, DIETHYL MERCAPTAL 5329-46-4 NSC2557

pdb file: 52233.pdb
sdf file: 52233.sdf
directory: 52233


1,2-Propanedione, 1-phenyl-, dioxime 1-Phenyl-1,2-propanedione dioxime 4937-86-4 Methylphenyl glyoxime NSC2624

pdb file: 52295.pdb
sdf file: 52295.sdf
directory: 52295


1-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolone 1-Phenyl-3-methylpyrazolone 2-Pyrazolin-5-one, 3-methyl-1-phenyl- 3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one 3-Methyl-1-phenyl-5-pyrazolone 3H-Pyrazol-3-one, 2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl- 5-Pyrazolone, 3-methyl-1-phenyl- 89-25-8 C.I. Developer 1 Developer Z Methylphenylpyrazolone NCI-C03952 NSC2629 Norphenazone WLN: T5NMV DHJ BR& E1

pdb file: 52299.pdb
sdf file: 52299.sdf
directory: 52299


5330-24-5 CARBONIC ACID, OXYDIETHYLENE BIS(2,4,5-TRICHLOROPHENYL) ESTER NSC2655

pdb file: 52323.pdb
sdf file: 52323.sdf
directory: 52323


4,4'-BIS(DIETHYLAMINO)BIPHENYL 6290-86-4 NSC2674

pdb file: 52342.pdb
sdf file: 52342.sdf
directory: 52342


5395-23-3 NSC2678 [(4-CHLOROPHENYL)CARBAMOYL]PHENYLPHOSPHINIC ACID, COMPOUND WITH TRIETHYLAMINE (1:1)

pdb file: 52346.pdb
sdf file: 52346.sdf
directory: 52346


1213-33-8 2-(4-METHYLPHENYLSULFONYL)ANILINE NSC2693

pdb file: 52357.pdb
sdf file: 52357.sdf
directory: 52357


1,2-BIS[(4-METHYLPHENYL)THIO]ETHANE 3238-95-7 NSC2699

pdb file: 52362.pdb
sdf file: 52362.sdf
directory: 52362


2,3-BIS[(4-METHYLPHENYL)THIO]BUTANEDICARBOXYLIC ACID, DIETHYL ESTER 5324-51-6 NSC2700

pdb file: 52363.pdb
sdf file: 52363.sdf
directory: 52363


4-Methyldiphenylsulfone 640-57-3 Benzene, 1-methyl-4-(phenylsulfonyl)- NSC2724 PHENYL 4-TOLYLSULFONE Phenyl p-tolyl sulfone Sulfone, phenyl p-tolyl

pdb file: 52382.pdb
sdf file: 52382.sdf
directory: 52382


2-(METHYLSULFONYL)ACETOPHENONE 3708-04-1 Acetophenone, 2-(methylsulfonyl)- Ethanone, 2-(methylsulfonyl)-1-phenyl- NSC2736 WLN: WS1&1VR

pdb file: 52394.pdb
sdf file: 52394.sdf
directory: 52394


(4-METHYLPHENYL)SULFONYL FLUORIDE 4-Methylbenzenesulfonyl fluoride 4-Tolylsulfonyl fluoride 455-16-3 Benzenesulfonyl fluoride, 4-methyl- NSC2749 Toluene-4-sulfonyl fluoride Tosyl fluoride WLN: WSFR D1 p-Methylbenzenesulfonyl fluoride p-Toluenesulfonyl fluoride

pdb file: 52401.pdb
sdf file: 52401.sdf
directory: 52401


138-89-6 4-(Dimethylamino)nitrosobenzene 4-Nitroso-N,N-dimethylaniline 4-Nitrosodimethylaniline Accelerine Aniline, N,N-dimethyl-p-nitroso- Benzenamine, N,N-dimethyl-4-nitroso- Dimethyl(p-nitrosophenyl)amine N,N-DIMETHYL-4-NITROSOANILINE N,N-Dimethyl-p-nitrosoaniline NCI-C01821 NDMA NSC2775 Ultra Brilliant Blue P WLN: ONR DN1 & 1 p-(Dimethylamino)nitrosobenzene p-(N,N-Dimethylamino)nitrosobenzene p-Nitroso-N,N-dimethylaniline p-Nitrosodimethylanilide

pdb file: 52423.pdb
sdf file: 52423.sdf
directory: 52423


1,2,3,4-TETRAHYDRO-6-METHYL-2-OXO-4-PHENYL-5-PYRIMIDINECARBOXYLIC ACID, ETHYL ESTER 5-Pyrimidinecarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-6-methyl-2-oxo-4-phenyl-, ethyl ester 5395-36-8 NSC2780 WLN: T6MVM DHJ DR& EVO2 F1

pdb file: 52428.pdb
sdf file: 52428.sdf
directory: 52428


3-[4-(AMINOPHENYL)PHENYL]-2-METHYL-4(3H)-QUINAZOLINONE 5395-37-9 NSC2783

pdb file: 52431.pdb
sdf file: 52431.sdf
directory: 52431


.ALPHA.-(TRICHLOROMETHYL)BENZYL ALCOHOL 1-Phenyl-2,2,2-trichloroethanol 2,2,2-Trichloro-1-phenylethanol 2000-43-3 Benzenemethanol, .alpha.-(trichloromethyl)- Benzyl alcohol, .alpha.-(trichloromethyl)- Efiran 99 NSC2796 Phenyl(trichloromethyl)carbinol

pdb file: 52440.pdb
sdf file: 52440.sdf
directory: 52440


2-ETHYLHEXANOIC ACID, ESTER WITH 2-HYDROXY-N-PHENYLPROPANAMIDE 5323-69-3 NSC2799

pdb file: 52443.pdb
sdf file: 52443.sdf
directory: 52443


2,2',5,5'-TETRAHYDROXY-4,4'-DIMETHYLBIPHENYL 4371-34-0 NSC2805

pdb file: 52448.pdb
sdf file: 52448.sdf
directory: 52448


5,5-DIMETHYL-3-PHENYL-2-CYCLOPENTEN-1-ONE 5395-41-5 NSC2814

pdb file: 52456.pdb
sdf file: 52456.sdf
directory: 52456


2,5-DIETHYL-4-HYDROXY-3,4-DIPHENYL-2-CYCLOPENTEN-1-ONE 5323-83-1 NSC2822

pdb file: 52464.pdb
sdf file: 52464.sdf
directory: 52464


1(3H)-Isobenzofuranone, 3-(phenylmethylene)- 3-Benzalphthalide 3-Benzylidenephthalide 575-61-1 Benzalphthalide NSC2824 Phthalide, 3-benzylidene-

pdb file: 52466.pdb
sdf file: 52466.sdf
directory: 52466


1-(4-Hydroxyphenyl)-1-propanone 1-(p-Hydroxyphenyl)-1-propanone 1-Propanone, 1-(4-hydroxyphenyl)- 4'-Hydroxypropiophenone 4-Hydroxypropiophenone 4-Propionylphenol 70-70-2 B 360 B-360 Bio-fren Ethyl p-hydroxyphenyl ketone Frenantol Frenohypon Frenon Frenormon H 365 H-365 Hydroxypropiophenone Hypophenon Hypostat Ibiopopp Mepal NSC2834 PHP POP Paraoxypropiophenone Paroxon Paroxypropion Paroxypropione Possipione Profenone Propiophenone, 4'-hydroxy- Proxiphenon Sterofenon Usaf ek-3302 WLN: QR DV2 p-Hydroxyphenyl-1-propanone p-Hydroxypropiophenone p-Oxypropiophenone p-Propionylphenol p-Propiophenol

pdb file: 52476.pdb
sdf file: 52476.sdf
directory: 52476


5395-43-7 NSC2840 Stibine, tri-p-tolyl- Stibine, tris(4-methylphenyl)- Tri-p-tolylstibine Tris(p-tolyl)stibine

pdb file: 52479.pdb
sdf file: 52479.sdf
directory: 52479


1,1-Bis(4-chlorophenyl)ethanol 1,1-Bis(p-chlorophenyl)ethanol 1,1-Bis(p-chlorophenyl)methylcarbinol 1,1-Bis(p-chorophenyl)ethanol 4,4'-Dichloro-.alpha.-methylbenzhydrol 4,4'-Dichloro-.alpha.-methylbenzohydrol 4,4'-Dichloromethylbenzhydrol 80-06-8 BCPE BPE Benzenemethanol, 4-chloro-.alpha.-(4-chlorophenyl)-.alpha.-methyl- Benzhydrol, 4,4'-dichloro-.alpha.-methyl- Bis(4-chlorophenyl)methylcarbinol Bis(p-chlorophenyl)methylcarbinol Chlorfenethol DCPC DCPE DMC Di(p-chlorophenyl)ethanol Di(p-chlorophenyl)methyl carbinol Dichlorodiphenylethanol Dimit Dimite ENT 9,624 Ethanol, 1,1-bis(p-chlorophenyl)- Micasin Mikazene NSC2848 Qikron Quickron WLN: GR DXQ1&R DG p,p'-Dichlorodiphenylmethylcarbinol

pdb file: 52487.pdb
sdf file: 52487.sdf
directory: 52487


2,2'-Thiobis(4-tert-Butylphenol) 3273-24-3 Di(2-hydroxy-5-tert-butylphenyl) sulfide Monosulfide, O,O'-p-tert-butylphenol NSC2855 Phenol, 2,2'-thiobis[4-(1,1-dimethylethyl)- Phenol, 2,2'-thiobis[4-tert-butyl- o,o'-p-tert-Butylphenol monosulfide

pdb file: 52494.pdb
sdf file: 52494.sdf
directory: 52494


1-Hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone 11092 Violet 4-Hydroxy-1-(p-toluidino)anthraquinone 81-48-1 9,10-Anthracenedione, 1-hydroxy-4-[(4-methylphenyl)amino]- Ahcoquinone Blue IR Base Alizarine Irisol R Base Alizarine Violet 3B Base Alizurol Purple Anthraquinone, 1-hydroxy-4-p-toluidino- C.I. 60725 C.I. Disperse Blue 72 C.I. Solvent Violet 13 CI 60725 D and C Violet No. 2 D&C Violet 2 D+c violet no. 2 Disperse Blue 72 Duranol Brilliant Violet TG Ext D&C Violet 2 Irisol base N-(4-Hydroxy-1-anthraquinonyl)-4-methylaniline N-(4-Hydroxy-1-anthraquinonyl)-p-toluidine N-(p-Tolyl)-4-hydroxy-1-anthraquinonylamine NSC2856 Oil Violet IRS Oil Violet ZIRS Resiren Blue TR Resiren Blue TR-P Resolin Blue RRL Resorin Blue RRL Solvent Violet 13 Sumikaron Violet B WLN: L C666 BV IVJ DQ GMR D1 Waxoline Purple

pdb file: 52495.pdb
sdf file: 52495.sdf
directory: 52495


1,1'-Biphenyl, 2-(2-chloroethoxy)- 2-Chloroethyl-2-xenyl ether 607-04-5 NSC2871

pdb file: 52510.pdb
sdf file: 52510.sdf
directory: 52510


5335-03-5 CARBONIC ACID, 2,4-DICHLOROPHENYL METHYL ESTER NSC2873

pdb file: 52512.pdb
sdf file: 52512.sdf
directory: 52512


78-33-1 NSC2884 Phenol, 4-(1,1-dimethylethyl)-, phosphate (3:1) Phenol, p-tert-butyl-, phosphate (3:1) Tris(4-tert-butylphenyl) phosphate Tris(p-tert-butylphenyl) phosphate p-tert-Butylphenol, phosphate (3:1)

pdb file: 52523.pdb
sdf file: 52523.sdf
directory: 52523


981-40-8 NSC2885 Phosphoric acid, 4-(1,1-dimethylethyl)phenyl diphenyl ester Phosphoric acid, p-tert-butylphenyl diphenyl ester WLN: 1X1&1&R DOPO&OR&OR p-tert-Butylphenyl diphenyl phosphate

pdb file: 52524.pdb
sdf file: 52524.sdf
directory: 52524


2-CYANO-2-OXOACETIC ACID, ETHYL ESTER, 2-PHENYLHYDRAZONE 5335-36-4 NSC2933

pdb file: 52551.pdb
sdf file: 52551.sdf
directory: 52551


1,2,3,4,4A,9,10,10A-OCTAHYDRO-1.ALPHA.-[(HYDROXY)(PHENYL)METHYL]-7-ISOPROPYL-1.BETA.,4A.BETA.-DIMETHYLPHENANTHRENE 5335-62-6 NSC2969

pdb file: 52581.pdb
sdf file: 52581.sdf
directory: 52581


5345-00-6 N,N-BIS(3-METHYLBUTYL)-2-(2-NITROPHENYL)ETHYLAMINE NSC2988

pdb file: 52599.pdb
sdf file: 52599.sdf
directory: 52599


2-CYANO-4-(4-NITROPHENYL)-2-[2-(4-NITROPHENYL)ETHYL]BUTANAMIDE 5345-07-3 NSC2995

pdb file: 52604.pdb
sdf file: 52604.sdf
directory: 52604


2-[1-CHLORO-2-(4-NITROPHENYL)ETHYL]PYRIDINE 5345-11-9 NSC2999

pdb file: 52608.pdb
sdf file: 52608.sdf
directory: 52608


2-CYANO-2-(P-NITROPHENETHYL)-4-(P-NITROPHENYL)BUTYRIC ACID 5345-34-6 NSC3030

pdb file: 52637.pdb
sdf file: 52637.sdf
directory: 52637


101-73-5 4-Isopropoxydiphenylamine 4-Isopropyloxydiphenylamine Age Rite ISO Benzenamine, 4-(1-methylethoxy)-N-phenyl- Diphenylamine, 4-isopropoxy- Diphenylamine, 4-isopropxy- Isopropoxyphenyl-4-aniline N-(4-Isopropoxyphenyl)aniline NSC3050 WLN: 1YOR DMR p-Hydroxydiphenylamine isopropyl ether p-Isopropoxydiphenylamine

pdb file: 52652.pdb
sdf file: 52652.sdf
directory: 52652


2,4-Diamino-5-(4-chlorophenyl)-6-ethylpyrimidine 2,4-Diamino-5-(p-chlorophenyl)-6-ethylpyrimidine 2,4-Diamino-5-chlorophenyl-6-ethylpyrimidine 2,4-Pyrimidinediamine, 5-(4-chlorophenyl)-6-ethyl- 2,4-Pyrimidinediamine, 5-(p-chlorophenyl)-6-ethyl- 4753 R.P. 5-(4'-Chlorophenyl)-2,4-diamino-6-ethylpyrimidine 5-(4-Chlorophenyl)-6-ethyl-2,4-pyrimidinediamine 58-14-0 BW 50-63 BW 5063 CD Chloridin Chloridine Darachlor Daraclor Darapram Daraprim Daraprime Diaminopyritamin Erbaprelina Ethylpyrimidine Khloridin Malacid Malocid Malocide Maloprim NCI-C01683 NSC-3061 NSC3061 Pirimecidan Pirimetamin Primethamine Pyremethamine Pyrimethamin Pyrimethamine Pyrimidine, 2,4-diamino-5-(p-chlorophenyl)-6-ethyl- RP 4753 Tindurin WLN: T6N CNJ BZ DZ ER DG& F2

pdb file: 52658.pdb
sdf file: 52658.sdf
directory: 52658


18588-57-3 2,4-Diamino-5-(3,4-dichlorophenyl)-6-ethylpyrimidine 2,4-Pyrimidinediamine, 5-(3,4-dichlorophenyl)-6-ethyl- Ethodichlorophen Etoprine NSC3062 Pyrimidine, 2,4-diamino-5-(3,4-dichlorophenyl)-6-ethyl-

pdb file: 52659.pdb
sdf file: 52659.sdf
directory: 52659


56-75-7 Acetamide, 2,2-dichloro-N-[.beta.-hydroxy-.alpha.-(hydroxymethyl)-p-nitrophenethyl] Acetamide, 2,2-dichloro-N-[.beta.-hydroxy-.alpha.-(hydroxymethyl)-p-nitrophenethyl]-, D-threo-(-)- Acetamide, 2,2-dichloro-N-[.beta.-hydroxy-.alpha.-(hydroxymethyl)-p-nitrophenethyl]-,D-(-)-threo- Acetamide, 2,2-dichloro-N-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-(4-nitrophenyl)ethyl]-, [R-(R*,R*)]- Alficetyn Ambofen Amphenicol Amphicol Amseclor Anacetin Aquamycetin Austracil Austracol Biocetin Biophenicol CAF CAM CAP CHLORAMPHENICOL CPh Catilan Chemicetin Chemicetina Chlomin Chlomycol Chlora-Tabs Chloramex Chloramficin Chloramfilin Chloramsaar Chlorasol Chloricol Chlornitromycin Chloro-25 vetag Chloroamphenicol Chlorocaps Chlorocid Chlorocid S Chlorocide Chlorocidin C Chlorocidin C tetran Chlorocol Chloroject L Chloromax Chloromycetin Chloronitrin Chloroptic Chlorovules Cidocetine Ciplamycetin Cloramficin Cloramicol Cloramidina Clorocyn Cloromisan Clorosintex Comycetin Cylphenicol D(-)-threo-2-Dichloroacetamido-1-p-nitrophenyl-1,3-propanediol D(-)-threo-Chloramphenicol D-(-)-2,2-Dichloro-N-(.beta.-hydroxy-.alpha.-(hydroxymethyl)-p-nitrophenyl-ethyl)acetamide D-(-)-Chloramphenicol D-(-)-threo-1-p-Nitrophenyl-2-dichloracetamido-1,3-propanediol D-(-)-threo-2,2-Dichloro-N-[.beta.-hydroxy-.alpha.-(hydroxymethyl)]-p-nitrophenethylacetamide D-Chloramphenicol D-threo-1-(p-Nitrophenyl)-2-(dichloroacetylamino)-1,3-propanediol D-threo-Chloramphenicol D-threo-N-(1,1'-Dihydroxy-1-p-nitrophenylisopropyl)dichloroacetamide D-threo-N-Dichloroacetyl-1-p-nitrophenyl-2-amino-1,3-propanediol Desphen Detreomycin Detreomycine Dextromycetin Doctamicina Econochlor Embacetin Emetren Enicol Enteromycetin Erbaplast Ertilen Farmicetina Fenicol Globenicol Glorous Halomycetin

pdb file: 52663.pdb
sdf file: 52663.sdf
directory: 52663


.alpha.,.alpha.'-Diethyl-4,4'-stilbenediol .alpha.,.alpha.'-Diethylstilbenediol 3,4'(4,4'-Dihydroxyphenyl)hex-3-ene 3,4-Bis(p-hydroxyphenyl)-3-hexene 3-Hexene,3,4-bis(p-hydroxyphenyl)- 4,4'-(1,2-Diethyl-1,2-ethenediyl)bisphenol 4,4'-Dihydroxy-.alpha.,.beta.-diethylstilbene 4,4'-Dihydroxydiethylstilbene 4,4'-Stilbenediol, .alpha.,.alpha.'-diethyl- 4,4'-Stilbenediol, .alpha.,.alpha.'-diethyl-, (E)- 4,4'-Stilbenediol, .alpha.,.alpha.-diethyl- 4,4'-Stilbenediol, 2,2'-diethyl- 56-53-1 Agostilben Antigestil Bio-des Bufon Comestrol Comestrol estrobene Cyren Cyren A DEB DES DES (synthetic estrogen) Dawe's destrol Desma Di-Estryl DiBestrol 2 Premix DiBestrol 2 Premix Diastyl Diethylstilbesterol Diethylstilbestrol Diethylstilboesterol Dietilestilbestrol Distilbene Domestrol Dyestrol Estilbin ''MCO'' Estrobene Estrogen Estromenin Estrosyn Fonatol Grafestrol Hi-Bestrol Iscovesco Makarol Menostilbeen Micrest Microest Milestrol NSC-3070 NSC3070 Neo-Oestranol I OeKolp Oestrogenine Oestromenin Oestromensyl Oestromienin Pabestrol Palestrol Percutatrine oestrogenique iscovesco Phenol, 4,4'-(1,2-diethyl-1,2-ethenediyl)bis-, (E)- Rumestrol 1 Rumestrol 2 STIL Serral Sexocretin Sibol Stil-Rol Stilbestrol Stilbestrol, diethyl- Stilbestrone Stilbetin Stilboefral Stilboestroform

pdb file: 52664.pdb
sdf file: 52664.sdf
directory: 52664


.gamma.-(p-bis(2-chloroethyl)aminophenyl)butyric acid .gamma.-[p-Di(2-chloroethyl)aminophenyl]butyric acid .gamma.-[p-bis(2-chloroethyl)aminophenyl]butyric acid 305-03-3 4-[Bis(2-chloroethyl)amino]benzenebutanoic acid 4-[Bis(2-chloroethyl)amino]phenylbutyric acid 4-[p-Bis(.beta.-chloroethyl)aminophenyl]butyric acid 4-[p-[Bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]butyric acid 4[p-Bis(.beta.-chloroethyl)aminophenyl]butyric acid Ambochlorin Amboclorin Benzenebutanoic acid, 4-[bis(2-chloroethyl)amino]- Butyric acid, 4-(p-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl)- Butyric acid, 4-(p-bis(2-chloroethyl)aminophenyl)- Butyric acid, 4-[p-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]- CB 1348 CHLORAMBUCIL Cb l348 Chloraminophen Chloraminophene Chlorbutin Chlorbutine Chloroambucil Chlorobutin Chlorobutine Ecloril Elcoril Leukeran Leukersan Leukoran Linfolizin Linfolysin N,N-Di-2-chloroethyl-.gamma.-p-aminophenylbutyric acid NCI-C03485 NSC 3088 NSC3088 Phenylbutyric acid nitrogen mustard WLN: QV3R DN2G2G p-(N,N-Di-2-chloroethyl)aminophenyl butyric acid p-N,N-Di-(.beta.-chloroethyl)aminophenyl butyric acid

pdb file: 52671.pdb
sdf file: 52671.sdf
directory: 52671


1-Phenyl-3,3-dimethyltriazene 1-Triazene, 3,3-dimethyl-1-phenyl- 3,3-Dimethyl-1-phenyltriazene 7227-91-0 NSC3094 PDMT PDT Triazene, 3,3-dimethyl-1-phenyl- WLN: 1N1&NUNR X 119

pdb file: 52672.pdb
sdf file: 52672.sdf
directory: 52672


1-Acetamido-3-methylbenzene 3'-Methylacetanilide 3-Acetamidotoluene 3-Methylacetanilide 537-92-8 Acetamide, N-(3-methylphenyl)- Aceto-m-aminotoluene N-(3-Methylphenyl)acetamide N-Acetyl-3-methylaniline N-Acetyl-m-toluidine N-m-Tolylacetamide NSC3103 WLN: 1VMR C1 m-Acetotolidide m-Acetotoluide m-Acetotoluidide m-Methylacetanilide m-Tolylacetamide

pdb file: 52680.pdb
sdf file: 52680.sdf
directory: 52680


2',4'-Benzoxylidide, 5'-amino- 2580-80-5 Benzamide, N-(5-amino-2,4-dimethylphenyl)- Benzanilide, 5'-amino-2',4'-dimethyl- C.I. 37180 C.I. Azoic Diazo Component 15 Fast Red Base RBE Fast Red RBC Base Fast Red RBE Base NSC3106

pdb file: 52683.pdb
sdf file: 52683.sdf
directory: 52683


5943-04-4 Benzene, 1-chloro-4-[(chloromethyl)sulfonyl]- Chloromethyl-4-chlorophenyl sulfone Chloromethyl-p-chlorophenyl sulfone Lauseto neu Lauseto-Neu NSC3212 Sulfone, chloromethyl p-chlorophenyl WLN: G1SWR DG p-Chlorophenyl chloromethyl sulfone

pdb file: 52782.pdb
sdf file: 52782.sdf
directory: 52782


101-99-5 Carbamic acid, phenyl-, ethyl ester Carbanilic acid, ethyl ester EPC (the plant regulator) Epc(the plant regulator) Ethyl N-phenylcarbamate Ethyl N-phenylurethan Ethyl N-phenylurethane Ethyl carbanilate Ethyl phenylcarbamate Euphorin Keimstop N-(Ethoxycarbonyl)aniline N-Phenylurethane NSC3245 Phenylethyl carbamate Phenylurethan Phenylurethane Urethane, phenyl- WLN: 2OVMR

pdb file: 52812.pdb
sdf file: 52812.sdf
directory: 52812


2929-81-9 4-(Dimethylamino)benzaldehyde thiosemicarbazone Benzaldehyde, p-(dimethylamino)-, thiosemicarbazone Benzaldehyde, p-dimethylamino-, thiosemicarbazone Hydrazinecarbothioamide, 2-[[4-(dimethylamino)phenyl]methylene]- NSC3266 SQ 2403 WLN: SUYZMNU1R DN1&1 p-(Dimethylamino)benzaldehyde thiosemicarbazone

pdb file: 52829.pdb
sdf file: 52829.sdf
directory: 52829


1,2-Dibenzylidenehydrazine 1,4-Diphenylformalazine 588-68-1 Benzalazine Benzaldazin Benzaldazine Benzaldehyde azine Benzaldehyde, (phenylmethylene)hydrazone Benzaldehyde, azine Benzylideneazine Dibenzalazine Dibenzalhydrazine Dibenzylidenehydrazine Eusolex NSC3269

pdb file: 52831.pdb
sdf file: 52831.sdf
directory: 52831


3295-92-9 Carbamic acid, methylphenyl-, 1-methylethyl ester Carbanilic acid, N-methyl-, isopropyl ester NSC3302

pdb file: 52856.pdb
sdf file: 52856.sdf
directory: 52856


2-Oxazolin-5-one, 4-benzylidene-2-phenyl- 4-Benzylidene-2-phenyl-5(4H)-oxazolone 5(4H)-Oxazolone, 2-phenyl-4-(phenylmethylene)- 842-74-0 NSC3334

pdb file: 52885.pdb
sdf file: 52885.sdf
directory: 52885


120-66-1 2'-Methylacetanilide 2-Methylacetanilide Acetamide, N-(2-methylphenyl)- N-Acetyl-o-toluidine N-o-Tolylacetamide NSC3365 WLN: 1VMR B1 o-Acetotoluide o-Acetotoluidide o-Methylacetanilide

pdb file: 52913.pdb
sdf file: 52913.sdf
directory: 52913


.gamma.,.gamma.-Bis(p-hydroxyphenyl)valeric acid 126-00-1 4,4-Bis(4-hydroxyphenyl)pentanoic acid 4,4-Bis(4-hydroxyphenyl)valeric acid 4,4-Bis(p-hydroxyphenyl)pentanoic acid 4,4-Bis(p-hydroxyphenyl)valeric acid Benzenebutanoic acid, 4-hydroxy-.gamma.-(4-hydroxyphenyl)-.gamma.-methyl- DPA Diphenolic acid NSC3371 Valeric acid, 4,4-bis(p-hydroxyphenyl)-

pdb file: 52919.pdb
sdf file: 52919.sdf
directory: 52919


1-Phenylaziridine 696-18-4 Aziridine, 1-phenyl- N-Phenylaziridine N-Phenylethylenimine NSC3373

pdb file: 52921.pdb
sdf file: 52921.sdf
directory: 52921


(Nitromethyl)benzene .alpha.-Nitrotoluene 622-42-4 Benzene, (nitromethyl)- NSC3439 Nitrophenylmethane Phenylnitromethane Toluene, .alpha.-nitro-

pdb file: 52972.pdb
sdf file: 52972.sdf
directory: 52972


NSC3470 P-[2-[(P-BROMOPHENYL)AZO]VINYL]-N,N-DIMETHYLANILINE

pdb file: 53003.pdb
sdf file: 53003.sdf
directory: 53003


1,3-DIMETHYLNAPHTHO[2,3-C]FURAN-4,9-DIONE, (2,4-DINITROPHENYL)HYDRAZONE 5339-16-2 NSC3480

pdb file: 53013.pdb
sdf file: 53013.sdf
directory: 53013


3-ETHYL-N,N-DIMETHYL-4-[(P-NITROPHENYL)AZO]ANILINE 5339-17-3 NSC3481

pdb file: 53014.pdb
sdf file: 53014.sdf
directory: 53014


4-(3,4-DIMETHYLBENZOYL)-2,5-DIPHENYL-3-FUROIC AICD 5394-51-4 NSC3484

pdb file: 53017.pdb
sdf file: 53017.sdf
directory: 53017


.beta.-(p-Nitrophenyl)ethyl bromide 1-(2-Bromoethyl)-4-nitrobenzene 2-(4-Nitrophenyl)ethyl bromide 4-(2-Bromoethyl)nitrobenzene 5339-26-4 Benzene, 1-(2-bromoethyl)-4-nitro- NSC3493 p-Nitrophenethyl bromide

pdb file: 53026.pdb
sdf file: 53026.sdf
directory: 53026


(Methylamino)benzene 100-61-8 Aniline, N-methyl- Anilinomethane Benzenamine, N-methyl- Methylaniline Methylphenylamine Monomethylaniline N-Methylaminobenzene N-Methylaniline N-Methylanilinium ion N-Methylbenzenamine N-Methylphenylamine N-Monomethylaniline N-Phenylmethylamine NSC3502 WLN: 1MR

pdb file: 53034.pdb
sdf file: 53034.sdf
directory: 53034


104-06-3 4'-Formylacetanilide thiosemicarbazone 4-Acetylaminobenzaldehyde thiosemicarbazone 4207 RP A 4081 Acetamide, N-[4-[[(aminothiomethyl)hydrazono]methylene]phenyl]- Acetamide, N-[4-[[(aminothioxomethyl)hydrazono]methyl]phenyl]- Acetanilide, 4'-formyl-, 4'-(thiosemicarbazone) Acetanilide, 4'-formyl-, thiosemicarbazone Aktivan Ambathizon Amithiozone Amitiozon Antib Benthiozone Benzothiozane Benzothiozon Berculon A Berkazon CBC 903150 Conteben Diasan Diazan Domagk's t.b.1 conteben Domakol Ilbion Livazone Mivizon Myvizone NSC3550 Neotibil Neustab Novakol Nuclon argentinian Panrone Parazone SQ 2321 Sdt 1041 Seroden Siocarbazone TB I TB I (Bayer) TBI Tb I/698 Tebalon Tebecure Tebemar Tebesone I Tebethion Tebethione Tebezon Thiacetazone Thiacetone Thiacetozone Thibon Thibone Thioacetazon Thioacetazone Thioazetazone Thiocarbazil Thiomicid Thionicid Thioparamizon Thioparamizone Thiosemicarbazone Thiotebesin Thiotebezin Thiotebicina Thizone Tiacetazon Tibicur Tibion Tibione Tibizan Tibon Tibone Tioacetazon

pdb file: 53068.pdb
sdf file: 53068.sdf
directory: 53068


1-(p-Hydroxybenzylidene)thiosemicarbazide 4-Hydroxybenzaldehyde thiosemicarbazone 5339-74-2 Benzaldehyde, p-hydroxy-, thiosemicarbazone Hydrazinecarbothioamide, 2-[(4-hydroxyphenyl)methylene]- NSC3555 Semicarbazide, 1-(p-hydroxybenzylidene)-3-thio- WLN: SUYZMNU1R DQ WLN: ZMYUS&MVR DQ p-Hydroxybenzaldehyde thiosemicarbazone

pdb file: 53072.pdb
sdf file: 53072.sdf
directory: 53072


1(3H)-Isobenzofuranone, 6-(dimethylamino)-3,3-bis[4-(dimethylamino)phenyl]- 1552-42-7 3,3-Bis(4-dimethylaminophenyl)-6-dimethylaminophthalide 3,3-Bis(p-dimethylaminophenyl)-6-dimethylaminophthalate 3,3-Bis(p-dimethylaminophenyl)-6-dimethylaminophthalide 3,3-Bis[p-(dimethylamino)phenyl]-6-(dimethylamino)phthalide 6-(Dimethylamino)-3,3-bis(4-(dimethylamino)phenyl)phthalide Crystal Violet lactone NSC3562 Phthalide, 6-(dimethylamino)-3,3-bis[p-(dimethylamino)phenyl]-

pdb file: 53079.pdb
sdf file: 53079.sdf
directory: 53079


.alpha.,.alpha.-Bis(p-dimethylaminophenyl)methanol 119-58-4 4,4'-Bis(dimethylamino)benzhydrol 4,4'-Bis(dimethylamino)benzohydrol 4,4'-Bis(dimethylamino)diphenylcarbinol 4,4'-Bis(dimethylamino)diphenylmethanol Benzenemethanol, 4-(dimethylamino)-.alpha.-[4-(dimethylamino)phenyl]- Benzhydrol, 4,4'-bis(dimethylamino)- Bis[4-(dimethylamino)phenyl]methanol Michler's hydrol N,N'-Tetramethyl-4,4'-diaminobenzohydrol NSC3563 P,P'-Michler's hydrol Tetramethyldiaminobenzhydrol WLN: 1N1 & R DYQR DN1 & 1 p,p'-Bis(dimethylamino)benzhydrol

pdb file: 53080.pdb
sdf file: 53080.sdf
directory: 53080


603-52-1 Carbamic acid, diphenyl-, ethyl ester Diphenylcarbamic acid, ethyl ester Diphenylurethane Ethyl N,N-diphenyl carbamate NSC3568

pdb file: 53085.pdb
sdf file: 53085.sdf
directory: 53085


2-(o-Aminophenyl)ethanol 5339-85-5 Benzeneethanol, 2-amino- NSC3572 Phenethyl alcohol, o-amino-

pdb file: 53089.pdb
sdf file: 53089.sdf
directory: 53089


1,2-Ethanediamine, N-[(4-methoxyphenyl)methyl]-N',N'-dimethyl-N-2-pyridinyl-, (Z)-2-butenedioate (1:1) 2-[[2-(Dimethylamino)ethyl](p-methoxybenzyl)amino]pyridine bimaleate 2-[[2-(Dimethylamino)ethyl](p-methoxybenzyl)amino]pyridine maleate 2786 R.P. maleate 59-33-6 AH Anisopyradamine Anthisan maleate Antihist Diaminide maleate Dorantamin Enrumay Histan Histatex Histavet-P Histine Histosol Kriptin Mepiramine maleate Mepyramine maleate Minihist N-(Dimethylamino)ethyl-N-(p-methoxy)-.alpha.-aminopyridine maleate N-(p-Methoxybenzyl)-N',N'-dimethyl-N-.alpha.-pyridylethylenediamine maleate N-(p-Methoxybenzyl)-N,N'-dimethyl-N-2-pyridyl-1,2-ethanediamine, maleic acid salt NSC3604 Neo-Antergan maleate Neoantergan maleate Paramal Paraminyl maleate Pyma Pymafed Pyra-Maleate Pyramal maleate Pyranilamine maleate Pyraninyl Pyranisamine maleate Pyridine, 2-[[2-(dimethylamino)ethyl](p-methoxybenzyl)amino]-, maleate (1:1) Pyrilamine maleate Renstamin Stamine Stangen maleate Statomin maleate Thylogen maleate WLN: T6NJ BN1R DO1&2N1&1 &OV1U1VO component of Emesert component of Endotussin-NN component of Pyrdex

pdb file: 53104.pdb
sdf file: 53104.sdf
directory: 53104


1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone 4'-Hydroxyacetophenone 4-Hydroxyacetophenone 99-93-4 Acetophenone, 4'-hydroxy- Acetophenone, p-hydroxy- Ethanone, 1-(4-hydroxyphenyl)- HYDROXYACETOPHENONE, PARA Methyl p-hydroxyphenyl ketone NSC3698 Phenol, p-acetyl- Piceol Usaf kf-15 WLN: QR DV1 p-Hydroxyacetophenone p-Hydroxyphenyl methyl ketone p-Oxyacetophenone

pdb file: 53185.pdb
sdf file: 53185.sdf
directory: 53185


1-Methyl-3-phenylthiocarbamide 1-Methyl-3-phenylthiourea 1-Phenyl-3-methylthiourea 2724-69-8 N-Methyl-N'-phenylthiourea NSC3736 Thiourea, N-methyl-N'-phenyl- Urea, 1-methyl-3-phenyl-2-thio- WLN: SUYM1&MR

pdb file: 53221.pdb
sdf file: 53221.sdf
directory: 53221


552-82-9 Benzenamine, N-methyl-N-phenyl- Demelverine Diphenylamine, N-methyl- Diphenylmethylamine Methyldiphenylamine N,N-Diphenylmethylamine N-Methyl-N-phenylaniline N-Methyldiphenethylamine N-Methyldiphenylamine NSC3790

pdb file: 53270.pdb
sdf file: 53270.sdf
directory: 53270


93-61-8 Formamide, N-methyl-N-phenyl- Formanilide, N-methyl- Methylphenylformamide N-Formyl-N-methylaniline N-Methyl-N-formylaniline N-Methyl-N-phenylformamide N-Methylformanilide N-Phenyl-N-methylformamide NSC3828

pdb file: 53306.pdb
sdf file: 53306.sdf
directory: 53306


140-24-9 Decanedioic acid, bis(phenylmethyl) ester Dibenzyl sebacate NSC3896 Sebacic acid, dibenzyl ester

pdb file: 53363.pdb
sdf file: 53363.sdf
directory: 53363


1-Chloro-4-methoxybenzene 4-Chloroanisole 4-Chlorophenol methyl ether 623-12-1 Anisole, p-chloro- Anisyl chloride Benzene, 1-chloro-4-methoxy- NSC4129 p-Chloroanisole p-Chloromethoxybenzene p-Chlorophenyl methyl ether

pdb file: 53564.pdb
sdf file: 53564.sdf
directory: 53564


1,1,1-Trichloro-2,2-diphenylethane 1,1-Diphenyl-2,2,2-trichloroethane 2,2-Diphenyl-1,1,1-trichloroethane 2971-22-4 Benzene, 1,1'-(2,2,2-trichloroethylidene)bis- DPE DPT DT Diphenyltrichloroethane Ethane, 1,1,1-trichloro-2,2-diphenyl- Ethane, 2,2-diphenyl-1,1,1-trichloro- NSC4181 WLN: GXGGYR&R

pdb file: 53603.pdb
sdf file: 53603.sdf
directory: 53603


3,3'-Dimethyl-4,4'-biphenol 3,3'-Dimethyl-4,4'-biphenyldiol 4,4'-Bi-o-cresol 4,4'-Dihydroxy-3,3'-dimethylbiphenyl 612-84-0 NSC4187 [1,1'-Biphenyl]-4,4'-diol, 3,3'-dimethyl- [m,m'-Bitolyl]-4,4'-diol

pdb file: 53608.pdb
sdf file: 53608.sdf
directory: 53608


4-(Dimethylamino)azobenzene-4'-arsonic acid 4-[4-(N,N-Dimethylaminophenylazo)]benzenearsonic acid 622-68-4 Arsonic acid, [4-[[4-(dimethylamino)phenyl]azo]phenyl]- Benzenearsonic acid, p-[[p-(dimethylamino)phenyl]azo]- NSC4189 [4-[[4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]AZO]PHENYL]ARSONIC ACID p-Dimethylaminophenylazophenylarsonic acid

pdb file: 53610.pdb
sdf file: 53610.sdf
directory: 53610


.beta.,.gamma.-Dimethyl-.alpha.,.delta.-bis(3,4-dihydroxyphenyl)butane 1,2-Benzenediol, 4,4'-(2,3-dimethyl-1,4-butanediyl)bis- 4,4'-(2,3-Dimethyl-1,4-butanediyl)bis(pyrocatechol) 4,4'-(2,3-Dimethyltetramethylene)dipyrocatechol 500-38-9 Butane, 1,4-bis(3,4-dihydroxyphenyl)-2,3-dimethyl- Dihydronorguaiaretic acid Dinorguaiaretic acid, dihydro- NDGA NSC4291 Nordihydroguaiaretic acid Nordihydroguairaretic acid Norguaiaretic acid, dihydro- PYROCATECHOL, 4,4'- (2,3-DIEMTHYLTETRAMETHYLENE) DI- Pyrocatechol, 4,4'-(2,3-dimethyltetramethylene)di- WLN: QR BQ D1Y1&Y1&1R CQ DQ

pdb file: 53681.pdb
sdf file: 53681.sdf
directory: 53681


2-Propenoic acid, 3-(3,4-dimethoxyphenyl)- 2316-26-9 3,4-Dimethoxycinnamic acid 3,4-Dimethoxyphenyl-2-propenoic acid Caffeic acid dimethyl ether Cinnamic acid, 3,4-dimethoxy- NSC4323

pdb file: 53696.pdb
sdf file: 53696.sdf
directory: 53696


4436-24-2 Benzene, (2,3-epoxypropyl)- NSC4327 Oxirane, (phenylmethyl)-

pdb file: 53699.pdb
sdf file: 53699.sdf
directory: 53699


.alpha.-Ethynyl-.alpha.-methylbenzenemethanol 127-66-2 3-Butyn-2-ol, 2-phenyl- Benzenemethanol, .alpha.-ethynyl-.alpha.-methyl- Benzyl alcohol, .alpha.-ethynyl-.alpha.-methyl- Methylphenylethynylcarbinol NSC4329

pdb file: 53701.pdb
sdf file: 53701.sdf
directory: 53701


2-Propenoic acid, 3-(3,4-dimethoxyphenyl)-, methyl ester 3,4-O-Dimethylcaffeic acid methyl ester 5396-64-5 Cinnamic acid, 3,4-dimethoxy-, methyl ester Methyl 3,4-dimethoxycinnamate NSC4331

pdb file: 53703.pdb
sdf file: 53703.sdf
directory: 53703


5396-67-8 Benzenepropanoic acid, .alpha.-bromo-.beta.-hydroxy-3,4-dimethoxy-, methyl ester Hydracrylic acid, 2-bromo-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-, methyl ester NSC4339

pdb file: 53710.pdb
sdf file: 53710.sdf
directory: 53710


5396-89-4 Acetoacetic acid, benzyl ester Benzyl 3-oxobutanoate Benzyl acetoacetate Benzyl acetylacetate Butanoic acid, 3-oxo-, phenylmethyl ester NSC4391

pdb file: 53735.pdb
sdf file: 53735.sdf
directory: 53735


1,5-Diphenyl-3-pentanone 3-Pentanone, 1,5-diphenyl- 5396-91-8 Dibenzylacetone Diphenethyl ketone NSC4397

pdb file: 53740.pdb
sdf file: 53740.sdf
directory: 53740


1H-Pyrazole, 1-(4-chlorophenyl)-3,5-dimethyl-4-nitroso- 5397-12-6 J 49 NSC4442 Pyrazole, 1-(p-chlorophenyl)-3,5-dimethyl-4-nitroso-

pdb file: 53770.pdb
sdf file: 53770.sdf
directory: 53770


5398-51-6 Benzoic acid, 2,2'-dithiobis-,bis[[(2,4-dichlorophenyl)methylene]hydrazide] Benzoic acid, 2,2'-dithiodi-, bis[2,4-dichlorobenzylidenehydrazide) NSC4493

pdb file: 53813.pdb
sdf file: 53813.sdf
directory: 53813


.alpha.-Benzylideneacetophenone .beta.-Benzoylstyrene .beta.-Phenylacrylophenone 1,3-Diphenyl-1-propen-3-one 1-Benzoyl-1-phenylethene 1-Benzoyl-2-phenylethene 1-Phenyl-2-benzoylethylene 2-Benzalacetophenone 2-Benzylideneacetophenone 2-Propen-1-one, 1,3-diphenyl- 3-Phenylacrylophenone 94-41-7 Acrylophenone, 3-phenyl- Benzalacetophenone Benzylideneacetophenone Benzylidenecetophenone Chalcone Chalkone Cinnamophenone NSC4523 Phenyl styryl ketone WLN: RV1U1R

pdb file: 53839.pdb
sdf file: 53839.sdf
directory: 53839


15093-51-3 Carbanilide, N-ethylthio- N-Ethyl-N,N'-diphenylthiourea NSC4525 Thiourea, N-ethyl-N,N'-diphenyl-

pdb file: 53841.pdb
sdf file: 53841.sdf
directory: 53841


.alpha.-Benzoylchalcone 1,3-Propanedione, 1,3-diphenyl-2-(phenylmethylene)- 1,3-Propanedione, 2-benzylidene-1,3-diphenyl- 5398-64-1 Benzylidene dibenzoylmethane NSC4529

pdb file: 53845.pdb
sdf file: 53845.sdf
directory: 53845


.alpha.-Acetoxytoluene 140-11-4 Acetic acid, benzyl ester Acetic acid, phenylmethyl ester Benzyl acetate Benzyl ethanoate NCI-C06508 NSC4550 WLN: 1VO1R

pdb file: 53866.pdb
sdf file: 53866.sdf
directory: 53866


2548-26-7 Benzene, 1,4-dimethyl-2-(phenylsulfonyl)- NSC4575

pdb file: 53890.pdb
sdf file: 53890.sdf
directory: 53890


1-Fluoro-4-methoxybenzene 4-Fluoroanisole 459-60-9 Anisole, p-fluoro- Benzene, 1-fluoro-4-methoxy- NSC4672 p-Fluoroanisole p-Fluoromethoxybenzene p-Fluorophenyl methyl ether p-Methoxyfluorobenzene

pdb file: 53965.pdb
sdf file: 53965.sdf
directory: 53965


4-(Ethoxycarbonyl)aniline 4-Aminobenzoic acid, ethyl ester 4-Carbethoxyaniline 94-09-7 Amben ethyl ester Americaine Anaesthan-syngala Anaesthesin Anaesthin Anestezin Anesthesin Anesthesine Anesthone Benzocaine Benzoic acid, 4-amino-, ethyl ester Benzoic acid, p-amino-, ethyl ester Dermoplast Ethoform Ethyl 4-aminobenzoate Ethyl aminobenzoate Ethyl p-aminobenzoate Ethyl p-aminophenylcarboxylate Hurricaine Identhesin Keloform NSC4688 Norcain Norcaine Ora-jel Orthesin Parathesin Parathesine Solarcaine Solu H Topcaine WLN: ZR DVO2 p-(Ethoxycarbonyl)aniline p-Aminobenzoic acid, ethyl ester p-Carbethoxyaniline p-Ethoxycarboxylic aniline

pdb file: 53978.pdb
sdf file: 53978.sdf
directory: 53978


2-Propenoic acid, 3-(4-nitrophenyl)-, ethyl ester 953-26-4 Cinnamic acid, p-nitro-, ethyl ester Ethyl p-nitrocinnamate NSC4697

pdb file: 53987.pdb
sdf file: 53987.sdf
directory: 53987


1,1'-Dimethylenebis(benzene) 101-81-5 Benzene, (phenylmethyl)- Benzene, 1,1'-methylenebis- Benzene, benzyl- Benzylbenzene Diphenylmethane Ditan Ditane Methane, diphenyl- NSC4708 Toluene, .alpha.-phenyl- WLN: R1R

pdb file: 53998.pdb
sdf file: 53998.sdf
directory: 53998


101-77-9 4,4'-Diaminodiphenylmethan 4,4'-Diaminodiphenylmethane 4,4'-Diphenylmethanediamine 4,4'-Methylene(bisaniline) 4,4'-Methylenebis(aniline) 4,4'-Methylenedianiline 4-(4-Aminobenzyl)aniline Aniline, 4,4'-methylenedi- Benzenamine, 4,4'-methylenebis- Bis(4-aminophenyl)methane Bis(p-aminophenyl)methane Bis-p-aminofenylmethan DADPM DAPM DDM Di(4-aminophenyl)methane Di-(4-aminophenyl)methane Diaminodiphenylmethane Dianilinemethane Dianilinomethane Epicure DDM Epikure DDM HT 972 Jeffamine AP-20 MDA Methylenebis(aniline) Methylenedianiline NCI-C54604 NSC4709 Tonox WLN: ZR D1R DZ p,p'-Diaminodifenylmethan p,p'-Diaminodiphenylmethane p,p'-Methylenedianiline p-Toluidine, .alpha.-(p-aminophenyl)-

pdb file: 53999.pdb
sdf file: 53999.sdf
directory: 53999


582-77-4 Benzamide, N-(3-methylphenyl)- Benzamide, N-m-tolyl- N-Benzoyl-m-toluidine NSC4711 m-Benzotoluidide

pdb file: 54001.pdb
sdf file: 54001.sdf
directory: 54001


.alpha.-Cyanoacetophenone .omega.-Cyanoacetophenone 2-CYANOACETOPHENONE 2-Cyanoacetyl phenone 3-Phenyl-3-ketopropionitrile 614-16-4 Acetonitrile, benzoyl- Acetophenone, 2-cyano- Benzenepropanenitrile, .beta.-oxo- Benzoylacetonitrile Cyanoacetophenone Cyanomethyl phenyl ketone Hydrocinnamonitrile, .beta.-oxo- NSC4713 Phenacyl cyanide

pdb file: 54003.pdb
sdf file: 54003.sdf
directory: 54003


3-(p-Chlorophenyl)-5-methyl rhodanine 3-(p-Chlorophenyl)-5-methylrhodanine 4-Thiazolidinone, 3-(4-chlorophenyl)-5-methyl-2-thioxo- 6012-92-6 N 244 NSC4747 Rhodanine, 3-(p-chlorophenyl)-5-methyl- WLN: T5SYNV EHJ BUS CR DG& E1

pdb file: 54031.pdb
sdf file: 54031.sdf
directory: 54031


2,4-Diisocyanato-1-methylbenzene 2,4-Diisocyanatotoluene 2,4-TDI 2,4-Toluene diisocyanate 2,4-Tolylene diisocyanate 4-Methyl-m-phenylene

pdb file: 54067.pdb
sdf file: 54067.sdf
directory: 54067


122-46-3 3-METHYLPHENYL ACETATE Acetic acid m-tolyl ester Acetic

pdb file: 54070.pdb
sdf file: 54070.sdf
directory: 54070


103-49-1 Benzenemethanamine, N-(phenylmethyl)- DBA Dibenzylamine N-Benzylbenzylamine NSC4811

pdb file: 54085.pdb
sdf file: 54085.sdf
directory: 54085


1-Phenyl-.alpha.-thiohydantoic acid 2215-20-5 Glycine, N-(phenylthiocarbamoyl)- Glycine, N-[(phenylamino)thioxomethyl]- Hydantoic acid, 1-phenyl-.alpha.-thio- N-Phenyl-N'-carboxymethylthiourea N-Phenylthioureidoacetic acid NSC4880 Phenylthiohydantoic acid U 7130 Usaf ek-734a WLN: T5NYMV EHJ AR& BUS

pdb file: 54127.pdb
sdf file: 54127.sdf
directory: 54127


(4,4'-Tetramethyl)diaminodiphenylmethane (p,p'-Tetramethyl)diaminodiphenylmethane 101-61-1 4,4'-(Dimethylamino)diphenylmethane 4,4'-Bis(dimethylamino)diphenylmethane 4,4'-Methylenebis[N,N-dimethylaniline] 4,4'-Tetramethyldiaminodiphenylmethane Aniline, 4,4'-methylenebis[N,N-dimethyl- Benzenamine, 4,4'-methylenebis[N,N-dimethyl- Bis(p-dimethylaminophenyl)methane Bis[(4-dimethylamino)phenyl]methane Bis[(p-dimethylamino)phenyl]methane Bis[4-(N,N-dimethylamino)phenyl]methane Bis[p-(N,N-dimethylamino)phenyl]methane Diphenylmethane, tetramethyldiamino- Methane base Methane, bis[p-(dimethylamino)phenyl]- Methanediamine, tetramethyl-N,N'-diphenyl- Methylene base Michler's Base Michler's hydride Michler's methane N,N'-Tetramethyldiaminodiphenylmethane N,N,N',N'-Tetramethyl-4,4'-diaminodiphenylmethane N,N,N',N'-Tetramethyl-p,p'-diaminodiphenylmethane NCI-C01990 NSC4892 Tetra-base Tetrabase Tetramethyldiaminodiphenylmethane WLN: 1N1 & R D1R DN1 & 1 p,p'-Bis(N,N-dimethylaminophenyl)methane p,p'-Bis(dimethylamino)diphenylmethane p,p-Dimethylaminodiphenylmethane p,p-Tetramethyldiaminodiphenylmethane

pdb file: 54137.pdb
sdf file: 54137.sdf
directory: 54137


134-84-9 4-Methylbenzophenone Benzophenone, 4-methyl- Methanone, (4-methylphenyl)phenyl- NSC4898 Phenyl p-tolyl ketone WLN: 1R DVR p-Benzoyltoluene p-Methylbenzophenone

pdb file: 54140.pdb
sdf file: 54140.sdf
directory: 54140


1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine, N-(phenylmethyl)- 1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidine, 4-benzylamino- 58360-86-4 A-1115 NSC4933

pdb file: 54172.pdb
sdf file: 54172.sdf
directory: 54172


(Dimethylamino)phenazone 1,5-Dimethyl-4-dimethylamino-2-phenyl-3-pyrazolone 1-Phenyl-2,3-dimethyl-4-(dimethylamino)-5-pyrazolone 1-Phenyl-2,3-dimethyl-4-dimethylaminopyrazol-5-one 1-Phenyl-2,3-dimethyl-4-dimethylaminopyrazolone-5 2,3-Dimethyl-4-dimethylamino-1-phenyl-5-pyrazolone 3-Pyrazolin-5-one, 4-(dimethylamino)-2,3-dimethyl-1-phenyl- 3-keto-1,5-Dimethyl-4-dimethylamino-2-phenyl-2,3-dihydropyrazole 3H-Pyrazol-3-one, 4-(dimethylamino)-1,2-dihydro-1,5-dimethyl-2-phenyl- 4-(Dimethylamino)antipyrine 4-Dimethylamino-1-phenyl-2,3-dimethylpyrazolone 4-Dimethylamino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one 4-Dimethylamino-2,3-dimethyl-1-phenyl-5-pyrazolone 4-Dimethylaminophenazone 58-15-1 Amidazofen Amidazophen Amidazophene Amidofebrin Amidofen Amidophen Amidophenazone Amidopyrazoline Amidopyrin Amidopyrine Aminophenazon Aminophenazone Aminopyrin Aminopyrine Anafebrina Antipyrine, 4-(dimethylamino)- Brufaneuxol Dereuma Dimapyrin Dimethylamino-analgesine Dimethylaminoantipyrine Dimethylaminoazophene Dimethylaminophenazone Dimethylaminophenyldimethylpyrazolone Dipirin Dipyrin Dipyrine Eufibron Febrinina Febron Hyparon Itamidone Mamallet-A NSC4993 Novamidon Piramidon Pirazon Piridol Piromidina Polinalin Pyradone Pyramidon Pyramidone WLN: T5NNVJ A1 BR& DN1&1 E1

pdb file: 54230.pdb
sdf file: 54230.sdf
directory: 54230


6035-95-6 Benzenamine, 4-[(4-aminophenyl)(4-imino-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)methyl]-2-methyl-, monoacetate C.I. 42510 acetate C.I. Solvent Red 41, monoacetate NSC5006

pdb file: 54238.pdb
sdf file: 54238.sdf
directory: 54238


.alpha.-(Aminomethyl)benzyl alcohol .beta.-Hydroxy-.beta.-phenylethylamine .beta.-Hydroxyphenethylamine .beta.-Hydroxyphenylethylamine .beta.-Phenethanolamine .beta.-Phenylethanolamine 2-Amino-1-phenyl-1-ethanol 2-Amino-1-phenylethanol 2-Hydroxy-2-phenylethylamine 2-Phenyl-2-hydroxyethylamine 7568-93-6 Benzeneethanamine, .beta.-hydroxy- Benzenemethanol, .alpha.-(aminomethyl)- Benzyl alcohol, .alpha.-(aminomethyl)- Bisnorephedrine Ethanol, 2-amino-1-phenyl- Ethylamine, .beta.-hydroxy-.beta.-phenyl- NSC5021 Phenethanolamine Phenethylamine, .beta.-hydroxy- Phenylethanolamine WLN: Z1YQR

pdb file: 54241.pdb
sdf file: 54241.sdf
directory: 54241


1675-54-3 2,2-Bis(4'-glycidyloxyphenyl)propane 2,2-Bis(4-glycidyloxyphenyl)propane 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane diglycidyl ether 2,2-Bis(p-glycidyloxyphenyl)propane 2,2-Bis(p-hydroxyphenyl)propane diglycidyl ether 2,2-Bis(p-hydroxyphenyl)propane, diglycidyl ether 2,2-Bis[4-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]propane 2,2-Bis[4-(2,3-epoxypropyloxy)phenyl]propane 2,2-Bis[p-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]propane 4,4'-Bis(2,3-epoxypropoxy)diphenyldimethylmethane 4,4'-Dihydroxydiphenyldimethylmethane diglycidyl ether 4,4'-Isopropylidenebis[1-(2,3-epoxypropoxy)benzene] 4,4'-Isopropylidenediphenol diglycidyl ether Bis(4-glycidyloxyphenyl)dimethylmethane Bis(4-hydroxyphenyl)dimethylmethane diglycidyl ether Bisphenol A diglycidyl ether D.E.R. 332 Dian diglycidyl ether Dian-bis-glycidylether Diglycidyl bisphenol A Diglycidyl bisphenol A ether Diglycidyl diphenylolpropane ether Diglycidyl ether of 2,2-bis(4-hydroxyphenyl)propane Diglycidyl ether of 2,2-bis(p-hydroxyphenyl)propane Diglycidyl ether of 4,4'-isopropylidenediphenol Diglycidyl ether of bisphenol A Diomethane diglycidyl ether EP 274 ERL-2774 Epophen EL 5 Epoxide A NSC5022 Oxirane, 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bis- Propane, 2,2-bis[(p-2,3-epoxypropoxy)phenyl]- Propane, 2,2-bis[4-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]- Propane, 2,2-bis[p-(2,3-epoxypropoxy)phenyl]- WLN: T3OTJ B1OR D- 2X epi-Rez 510 p,p'-Dihydroxydiphenyldimethylmethane diglycidyl ether

pdb file: 54242.pdb
sdf file: 54242.sdf
directory: 54242


4-Thiazolidinone, 5-[[4-(dimethylamino)phenyl]methylene]-2-thioxo- 5-(4-Dimethylaminobenzylidene)rhodanine 5-[p-(Dimethylamino)benzal]rhodanine 5-[p-(Dimethylamino)benzoylidene]rhodanine 5-[p-(Dimethylamino)benzylidene]rhodanine 536-17-4 NSC5042 Rhodanine, 5-(p-(dimethylamino)benzylidene)- Rhodanine, 5-[p-(dimethylamino)benzylidene]- Usaf pd-20 WLN: T5SYMV EHJ BUS E1U1R DN1&1 p-(Dimethylamino)benzal-5-rhodanine p-(Dimethylamino)benzylidenerhodanine p-Dimethylaminobenzalrhodanine p-Dimethylaminobenzylidene rhodamine

pdb file: 54259.pdb
sdf file: 54259.sdf
directory: 54259


1-Triazene, 1,1'-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis[3,3-dimethyl- 5926-48-7 NSC5043 Triazene, 1,1'-(4,4'-biphenylylene)bis[3,3-dimethyl-

pdb file: 54260.pdb
sdf file: 54260.sdf
directory: 54260


3H-Pyrazol-3-one, 2,4-dihydro-5-methyl-4-nitro-2-(4-nitrophenyl)- 550-74-3 NSC5049 Picrolonic acid

pdb file: 54264.pdb
sdf file: 54264.sdf
directory: 54264


1-Triazene, 1-[1,1'-biphenyl]-4-yl-3,3-dimethyl- 7203-95-4 NSC5052 Triazene, 1-(4-biphenylyl)-3,3-dimethyl- Triazene, 1-biphenylyl-3,3-dimethyl-

pdb file: 54267.pdb
sdf file: 54267.sdf
directory: 54267


1,3-Benzenediol, 5-methyl-4-[(4-nitrophenyl)azo]- 2,4-Dihydroxy-6-methyl-4'-nitroazobenzene 607-96-5 NSC5066

pdb file: 54278.pdb
sdf file: 54278.sdf
directory: 54278


.alpha.-Tolylaldehyde dimethyl acetal 101-48-4 Acetaldehyde, phenyl-, dimethyl acetal Benzene, (2,2-dimethoxyethyl)- Ethane, 1,1-dimethoxy-2-phenyl- Hyscylene P NSC5174 Phenacetaldehyde dimethyl acetal Phenylacetaldehyde dimethyl acetal Phenylacetic aldehyde dimethyl acetal Viridine WLN: 1OYO1 & 1R

pdb file: 54365.pdb
sdf file: 54365.sdf
directory: 54365


2-(Phenylmethyl)naphthalene 2-Benzylnaphthalene 613-59-2 NSC5191 Naphthalene, 2-(phenylmethyl)- Naphthalene, 2-benzyl-

pdb file: 54382.pdb
sdf file: 54382.sdf
directory: 54382


.alpha.-Formylethylbenzene .alpha.-Methyl-.alpha.-toluic aldehyde .alpha.-Methylphenylacetaldehyde .alpha.-Phenylpropionaldehyde .alpha.-Tolualdehyde,.alpha.-methyl- 2-Phenylpropanal 2-Phenylpropionaldehyde 93-53-8 Benzeneacetaldehyde, .alpha.-methyl- Cumene aldehyde Hyacinthal Hydratropa aldehyde Hydratropaldehyde Hydratropic aldehyde Hydrotropic aldehyde NSC5231 Propionaldehyde, 2-phenyl- WLN: VHY1&R

pdb file: 54417.pdb
sdf file: 54417.sdf
directory: 54417


.beta.-Methylphenethyl alcohol .beta.-Phenylpropyl alcohol 1-Hydroxy-2-phenylpropane 1-Propanol, 2-phenyl- 1123-85-9 2-Phenyl-1-propanol 2-Phenylpropyl alcohol Benzeneethanol, .beta.-methyl- Hydratropic alcohol Hydratropyl alcohol NSC5232 Phenethyl alcohol, .beta.-methyl-

pdb file: 54418.pdb
sdf file: 54418.sdf
directory: 54418


.alpha.,.alpha.-Dimethylphenethanol .alpha.,.alpha.-Dimethylphenethyl alcohol .alpha.,.alpha.-Dimethylphenethyl alcohol, tech. .beta.-Phenyl-tert-butyl alcohol 1,1-Dimethyl-2-phenylethanol 1,1-Dimethylphenylethanol 100-86-7 2-Benzyl-2-propanol Benzeneethanol, .alpha.,.alpha.-dimethyl- Benzyldimethylcarbinol DMBC Dimethylbenzylcarbinol NSC5236 Phenethyl alcohol, .alpha.,.alpha.-dimethyl- Phenyl-tert-butanol WLN: QX1 & 1 & 1R

pdb file: 54422.pdb
sdf file: 54422.sdf
directory: 54422


2-(4-Methylphenyl)ethanol 2-(p-Methylphenyl)ethanol 2-p-Tolylethanol 4-Methylbenzeneethanol 4-Methylphenethyl alcohol 699-02-5 Benzeneethanol, 4-methyl- NSC5295 Phenethyl alcohol, p-methyl- p-Methylphenethyl alcohol p-Methylphenylethyl alcohol

pdb file: 54478.pdb
sdf file: 54478.sdf
directory: 54478


774-40-3 Benzeneacetic acid, .alpha.-hydroxy-, ethyl ester Ethyl mandelate Ethyl phenylglycolate Mandelic acid, ethyl ester NSC5307 WLN: QYR&VO2

pdb file: 54488.pdb
sdf file: 54488.sdf
directory: 54488


1080-12-2 3-Buten-2-one, 4-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)- 3-Methoxy-4-hydroxybenzalacetone 4-Hydroxy-3-methoxystyryl methyl ketone Dehydrozingerone Feruloylmethane NSC5316 [0]-Dehydroparadol [0]-Paradol, dehydro-

pdb file: 54496.pdb
sdf file: 54496.sdf
directory: 54496


1,1'-Biphenyl, 2-methyl- 1-Methyl-2-phenylbenzene 2-Methyl-1,1'-biphenyl 2-Methylbiphenyl 643-58-3 Biphenyl, 2-methyl- NSC5321 o-Methylbiphenyl o-Phenyltoluene

pdb file: 54501.pdb
sdf file: 54501.sdf
directory: 54501


1517-63-1 4-Methylbenzhydrol Benzenemethanol, 4-methyl-.alpha.-phenyl- Benzhydrol, 4-methyl- NSC5324 p-Methylbenzhydrol

pdb file: 54504.pdb
sdf file: 54504.sdf
directory: 54504


5102-83-0 Benzidine Yellow 20544 Benzidine Yellow GE Benzidine Yellow GR Benzidine Yellow Lemon 12221 Butanamide, 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxo- C.I. 21100 C.I. Pigment Yellow 13 Dainichi Benzidine Yellow 2GR Diarylide Yellow Elkon Fast Yellow GR Helio Fast Yellow GRF Helio Fast Yellow GRN Hostaperm Yellow GR Irgalite Yellow BAW Irgalite Yellow BAWX Irgaplast Yellow IRS Isol Benzidine Fast Yellow GRX Isol Benzidine Fast Yellow GRX spec Kromon Yellow GXR Latexol Fast Yellow JR Light Yellow JBR Monolite Fast Yellow GLV Monolite Yellow GL Monolite Yellow GLA NSC5336 Permanent Yellow GR Pigment Lightfast Yellow 2Z Pigment Yellow 13 Pigment Yellow MH Polymo Yellow

pdb file: 54515.pdb
sdf file: 54515.sdf
directory: 54515


(o-Carboxyphenylthio)acetic acid 135-13-7 2-Carboxyphenylthioglycolic acid Acetic acid,(2-carboxyphenyl)thio- Benzoic acid, 2-[(carboxymethyl)thio]- Benzoic acid, [2-(carboxymethyl)thio]- Benzoic acid, o-[(carboxymethyl)thio]- NSC5347 WLN: QV1SR BVQ [2-(Carboxymethyl)thio]benzoic acid [o-(Carboxyphenyl)mercapto]acetic acid o-[(Carboxymethyl)thio]benzoic acid o-[(Carboxyphenyl)thio]glycollic acid

pdb file: 54523.pdb
sdf file: 54523.sdf
directory: 54523


1-Ethoxy-2-nitrobenzene 2-Nitrophenetole 610-67-3 Benzene, 1-ethoxy-2-nitro- Ethyl o-nitrophenyl ether NSC5404 Phenetole, o-nitro- o-Nitrophenetole

pdb file: 54574.pdb
sdf file: 54574.sdf
directory: 54574


121-95-9 4-Nitro-N-methylacetanilide Acetamide, N-methyl-N-(4-nitrophenyl)- Acetanilide, N-methyl-4'-nitro- N-Methyl-4'-nitroacetanilide N-Methyl-p-nitroacetanilide NSC5412

pdb file: 54582.pdb
sdf file: 54582.sdf
directory: 54582


2-Butanone, 3,4-di-4-morpholinyl-4-phenyl- 4-(2-Acetyl-2-morpholino-1-phenylethyl)morpholine 5455-91-4 Morpholine, 1-acetyl-2-phenylethylene)di- NSC5477

pdb file: 54637.pdb
sdf file: 54637.sdf
directory: 54637


3946-91-6 Bis(salicylidene)-o-phenylenediamine N,N'-(o-Phenylene)bis(salicylideneamine) NSC5478 Phenol, 2,2'-[1,2-phenylenebis(nitrilomethylidyne)]bis- o-Cresol, .alpha.,.alpha.'-(o-phenylenedinitrilo)di-

pdb file: 54638.pdb
sdf file: 54638.sdf
directory: 54638


6285-37-6 8-Quinolinamine, 6-methoxy-N-[6-[4-(phenylmethyl)-1-piperazinyl]hexyl]-, ethanedioate (1:2) 8-[6-(4-Benzylpiperazinyl)hexylamino]-6-methoxyquinoline dioxalate NSC5498 Quinoline, 8-[6-(4-benzyl-1-piperazinyl)hexylamino]-6-methoxy-, dioxalate WLN: T66 BNJ HO1 JM6- AT6N DNTJ D1R &QVVQ 2

pdb file: 54648.pdb
sdf file: 54648.sdf
directory: 54648


1-Methoxy-2-nitrobenzene 1-Nitro-2-methoxybenzene 2-Methoxy-1-nitrobenzene 2-Methoxynitrobenzene 2-Nitroanisole 91-23-6 Anisole, o-nitro- Benzene, 1-methoxy-2-nitro- NSC5506 o-Nitroanisole o-Nitrophenyl methyl ether

pdb file: 54655.pdb
sdf file: 54655.sdf
directory: 54655


121-89-1 3'-Nitroacetophenone Acetophenone, 3'-nitro- Ethanone, 1-(3-nitrophenyl)- Methyl 3-nitrophenyl ketone NSC5511 Usaf ma-1 WLN: WNR CV1 m-Nitroacetophenone

pdb file: 54660.pdb
sdf file: 54660.sdf
directory: 54660


1-Phenyl-.alpha.-thiohydantoic acid 2215-20-5 Glycine, N-(phenylthiocarbamoyl)- Glycine, N-[(phenylamino)thioxomethyl]- Hydantoic acid, 1-phenyl-.alpha.-thio- N-Phenyl-N'-carboxymethylthiourea N-Phenylthioureidoacetic acid NSC5570 Phenylthiohydantoic acid U 7130 Usaf ek-734a WLN: T5NYMV EHJ AR& BUS

pdb file: 54711.pdb
sdf file: 54711.sdf
directory: 54711


(Chloromethyl)styrene 1-Phenyl-3-chloro-1-propene 1-Propene, 3-chloro-1-phenyl- 2687-12-9 3-Chloro-1-phenylpropene 3-Phenyl-2-propenyl chloride Benzene, (3-chloro-1-propenyl)- Benzene, (3-chloropropenyl)- Cinnamyl chloride NSC5599 Propene, 3-chloro-1-phenyl-

pdb file: 54739.pdb
sdf file: 54739.sdf
directory: 54739


1-Propanone, 1-(4-chlorophenyl)- 4'-Chloropropiophenone 4-Chloropropiophenone 6285-05-8 Ethyl p-chlorophenyl ketone NSC5600 Propiophenone, 4'-chloro- Propiophenone, p-chloro- Usaf ek-5296 WLN: GR DV2 p-Chloropropiophenone

pdb file: 54740.pdb
sdf file: 54740.sdf
directory: 54740


100-06-1 4'-Methoxyacetophenone 4-Acetylanisole 4-Methoxyphenyl methyl ketone Acetanisole Acetophenone, 4'-methoxy- Ethanone, 1-(4-methoxyphenyl)- Linarodin Methyl p-methoxyphenyl ketone NSC5601 Novatone Vananote WLN: 1VR DO1 p-Acetylanisole p-Methoxyacetophenone p-Methoxyphenyl methyl ketone

pdb file: 54741.pdb
sdf file: 54741.sdf
directory: 54741


122-57-6 2-Phenylvinyl methyl ketone 3-Buten-2-one, 4-phenyl- 4-Phenyl-3-buten-2-one 4-Phenylbutenone Acetocinnamone Benzalaceton Benzalacetone Benzylidene acetone Benzylideneacetone Methyl .beta.-styryl ketone Methyl styryl ketone NSC5605 Styryl methyl ketone WLN: 1V1U1R

pdb file: 54744.pdb
sdf file: 54744.sdf
directory: 54744


3-Butyn-2-ol, 2-methyl-, phenylcarbamate 6289-19-6 Carbanilic acid, 1,1-dimethyl-2-propynyl ester NSC5621 Phenylcarbamic acid 1,1-dimethyl-2-propynyl ester WLN: 1UU1X1&1&OVMR

pdb file: 54760.pdb
sdf file: 54760.sdf
directory: 54760


76-67-5 Diethyl ethylphenylmalonate Malonic acid, ethylphenyl-, diethyl ester NSC5631 Propanedioic acid, ethylphenyl-, diethyl ester

pdb file: 54770.pdb
sdf file: 54770.sdf
directory: 54770


1,2-Bis(benzylamino)ethane 1,2-Ethanediamine, N,N'-bis(phenylmethyl)- 140-28-3 Benzathine Benzatin DBED Ethylenediamine, N,N'-dibenzyl- N,N'-Dibenzylethylenediamine NSC5632 Usaf do-53 WLN: R1M2M1R

pdb file: 54771.pdb
sdf file: 54771.sdf
directory: 54771


1-Phenyl-2-chloro-2-methyl-1-propanone 1-Propanone, 2-chloro-2-methyl-1-phenyl- 7473-99-6 NSC5668

pdb file: 54803.pdb
sdf file: 54803.sdf
directory: 54803


2-Butenamide, N-ethyl-N-phenyl- 53188-82-2 N-Ethylcrotonanilide NSC5684

pdb file: 54819.pdb
sdf file: 54819.sdf
directory: 54819


1754-49-0 Benzenephosphonic acid, diethyl ester Diethyl benzenephosphonate Diethyl phenylphosphonate NSC5742 Phenylphosphonic acid diethyl ester Phosphonic acid, phenyl-, diethyl ester WLN: 2VOPO&R&OV2

pdb file: 54854.pdb
sdf file: 54854.sdf
directory: 54854


.beta.-D-Glucopyranoside, 2-(hydroxymethyl)phenyl 138-52-3 Benzyl alcohol, o-hydroxy-, o-glucoside NSC5751 SALICIN Salicine Salicoside Salicyl alcohol glucoside Saligenin-.beta.-D-glucopyranoside o-(Hydroxymethyl)phenyl .beta.-D-glucopyranoside

pdb file: 54861.pdb
sdf file: 54861.sdf
directory: 54861


.beta.-Piperidinopropiophenone 1-Propanone, 1-phenyl-3-(1-piperidinyl)- 3-Piperidinopropiophenone 73-63-2 N-(.beta.-Benzoylethyl)piperidine NA 65 NSC5755 Piperidine, 1-(2-benzoylethyl)- Propiophenone, 3-piperidino-

pdb file: 54864.pdb
sdf file: 54864.sdf
directory: 54864


1-o-Tolyl-2-thiourea 2-Methylphenylthiourea 614-78-8 N-(o-Tolyl)thiourea NSC5786 Thiourea, (2-methylphenyl)- Urea, 2-thio-1-o-tolyl- WLN: SUYZMR B1 o-Tolylthiourea

pdb file: 54888.pdb
sdf file: 54888.sdf
directory: 54888


1-(3-Sulfophenyl)-2-thio-4,4,6-trimethyl dihydropyrimidine 2(1H)-Pyrimidinethione, 3,4-dihydro-1-(3-sulfophenyl)-4,4,6-trimethyl- 2(1H)-Pyrimidinethione, 3,4-dihydro-4,4,6-trimethyl-1-(3-sulfophenyl)- 5423-40-5 Benzenesulfonic acid, 3-(2-mercapto-4,4,6-trimethyl-1(4H)-pyrimidinyl)- NSC5808 Usaf k-1563

pdb file: 54901.pdb
sdf file: 54901.sdf
directory: 54901


3-Benzoyl-1-(2,5-dichlorophenyl)-2-thiourea 6281-57-8 Benzamide, N-[[(2,5-dichlorophenyl)amino]thioxomethyl]- N'-Benzoyl-N-(2,5-dichlorophenyl)thiourea NSC5815 Urea, 1-benzoyl-3-(2,5-dichlorophenyl)-2-thio- Usaf k-1466 WLN: GR DG EMYUS&MVR

pdb file: 54907.pdb
sdf file: 54907.sdf
directory: 54907


3-Benzoyl-1-(p-chlorophenyl)-2-thiourea 4921-83-9 Benzamide, N-(p-chlorophenyl)thiocarbamoyl- Benzamide, N-[[(4-chlorophenyl)amino]thioxomethyl]- NSC5816 Urea, 1-benzoyl-3-(4-chlorophenyl)-2-thio- Urea, 1-benzoyl-3-(p-chlorophenyl)-2-thio- Usaf k-1477 WLN: GR DMYUS&MVR

pdb file: 54908.pdb
sdf file: 54908.sdf
directory: 54908


4921-82-8 Benzamide, N-[(phenylamino)thioxomethyl]- Benzamide, N-phenylthiocarbamoyl- NSC5817 Urea, 1-benzoyl-3-phenyl-2-thio- Usaf k-1473 WLN: SUYMR&MVR

pdb file: 54909.pdb
sdf file: 54909.sdf
directory: 54909


3-Benzoyl-1-(p-hydroxyphenyl)-2-thiourea 5461-34-7 Benzamide, N-[[(4-hydroxyphenyl)amino]thioxomethyl]- NSC5818 Urea, 1-benzoyl-3-(p-hydroxyphenyl)-2-thio- Usaf k-1481 WLN: QR DMYUS&MVR

pdb file: 54910.pdb
sdf file: 54910.sdf
directory: 54910


1-(2-Sulfo-4-methylphenyl)-2-thio-4,4,6-trimethyl dihydropyrimidine 2(1H)-Pyrimidinethione, 3,4-dihydro-1-(4-methyl-2-sulfophenyl)-4,4,6-trimethyl- 6281-59-0 Benzenesulfonic acid, 2-(2-mercapto-4,4,6-trimethyl-1(4H)-pyrimidinyl)-5-methyl- NSC5821 Usaf K-2600

pdb file: 54912.pdb
sdf file: 54912.sdf
directory: 54912


3-Benzoyl-1-(o-tolyl)-2-thiourea 4949-88-6 Benzamide, N-[[(2-methylphenyl)amino]thioxomethyl]- NSC5823 Urea, 1-benzoyl-2-thio-3-o-tolyl- Usaf k-1471 WLN: 1R BMYUS&MVR

pdb file: 54914.pdb
sdf file: 54914.sdf
directory: 54914


3-Benzoyl-1-p-tolyl-2-thiourea 6281-61-4 Benzamide, N-[[(4-methylphenyl)amino]thioxomethyl]- NSC5824 Urea, 1-benzoyl-2-thio-3-p-tolyl- Usaf k-1470 WLN: 1R DMYUS&MVR

pdb file: 54915.pdb
sdf file: 54915.sdf
directory: 54915


1-Benzoyl-3-[p-(dimethylamino)phenyl]-2-thio- 3-Benzoyl-1-[p-(dimethylamino)phenyl]-2-thiourea 6281-64-7 Benzamide, N-[[[4-(dimethylamino)phenyl]amino]thioxomethyl]- NSC5829 Urea, 1-benzoyl-3-[p-(dimethylamino)phenyl]-2-thio- Usaf k-1467 WLN: 1N1&R DMYUS&MVR

pdb file: 54919.pdb
sdf file: 54919.sdf
directory: 54919


3-Benzoyl-1-(p-biphenyl)-2-thiourea 6281-71-6 Benzamide, N-[([1,1'-biphenyl]-4-ylamino)thioxomethyl]- NSC5845 Urea, 1-benzoyl-3-(4-biphenylyl)-2-thio- Usaf k-1450 WLN: L6TJ AMYUS&MVR& D- AL6TJ

pdb file: 54930.pdb
sdf file: 54930.sdf
directory: 54930


.DELTA.2(5H),.alpha.-Furanacetic acid, 3-hydroxy-5-oxo-.alpha.,4-diphenyl-, methyl ester .delta.(sup 2(5H),.alpha.)-Furanacetic acid, 3-hydroxy-5-oxo-.alpha.,4-diphenyl-, methyl ester 2,4-Hexadienedioic acid, 3,4-dihydroxy-2,5-diphenyl-, mono-.gamma.-lactone, methyl ester 521-52-8 Acetic acid, (3-hydroxy-5-oxo-4-phenyl-2(5H)-furylidene)phenyl-, methyl ester Benzeneacetic acid, .alpha.-(3-hydroxy-5-oxo-4-phenyl-2(5H)-furanylidene)-, methyl ester Benzeneacetic acid, .alpha.-(3-hydroxy-5-oxo-4-phenyl-2(5H)-furanylidene)-, methyl ester, (E)- NSC5897 VULPINIC ACID WLN: T5VOYJ CUYR&VO1 DQ ER

pdb file: 54959.pdb
sdf file: 54959.sdf
directory: 54959


5461-49-4 Formamide, N-ethyl-N-phenyl- Formanilide, N-ethyl- N-Ethylformanilide NSC5950

pdb file: 54997.pdb
sdf file: 54997.sdf
directory: 54997


2-Propenoic acid, 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)- 2373-80-0 3,4-(Methylenedioxy)cinnamic acid 3,4-Methylenedioxybenzene-3-acrylic acid 3-(3,4-Methylenedioxyphenyl)propenoic acid Acetic acid, piperonylidene- Cinnamic acid, 3,4-(methylenedioxy)- Cinnamic acid, 3,4-[methylenebis(oxy)]- NSC5953

pdb file: 55000.pdb
sdf file: 55000.sdf
directory: 55000


5-Pyrimidinecarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-6-methyl-2-oxo-4-phenyl-, ethyl ester 5395-36-8 NSC5975 WLN: T6MVM DHJ DR& EVO2 F1

pdb file: 55022.pdb
sdf file: 55022.sdf
directory: 55022


122-27-0 Acetic acid, phenyl-, m-tolyl ester Benzeneacetic acid, 3-methylphenyl ester NSC5980 Phenylacetic acid, m-tolyl ester m-Cresyl .alpha.-toluate m-Cresyl phenylacetate m-Tolyl phenylacetate

pdb file: 55026.pdb
sdf file: 55026.sdf
directory: 55026


101-94-0 Acetic acid, phenyl-, p-tolyl ester Benzeneacetic acid, 4-methylphenyl ester NSC5981 Phenylacetic acid, p-tolyl ester p-Cresyl .alpha.-toluate p-Cresyl phenylacetate p-Tolyl .alpha.-toluate p-Tolyl phenylacetate

pdb file: 55027.pdb
sdf file: 55027.sdf
directory: 55027


5464-77-7 Formamide, N,N-bis(phenylmethyl)- Formamide, N,N-dibenzyl- NSC5982

pdb file: 55028.pdb
sdf file: 55028.sdf
directory: 55028


.beta.-(Benzylthio)propionic acid 2899-66-3 3-(Benzylthio)propionic acid NSC5996 Propanoic acid, 3-[(phenylmethyl)thio]- Propionic acid, 3-(benzylthio)- S-Benzyl-.beta.-mercaptopropionic acid

pdb file: 55042.pdb
sdf file: 55042.sdf
directory: 55042


51233-77-3 NSC6013 Propanoic acid, 3-methylphenyl ester m-Cresyl propionate

pdb file: 55059.pdb
sdf file: 55059.sdf
directory: 55059


42883-79-4 Butanamide, N-methyl-N-phenyl- Butyranilide, N-methyl- NSC6022

pdb file: 55068.pdb
sdf file: 55068.sdf
directory: 55068


103-58-2 3-Phenylpropyl isobutyrate Hydrocinnamyl isobutyrate Isobutyric acid, 3-phenylpropyl ester NSC6039 Propanoic acid, 2-methyl-, 3-phenylpropyl ester WLN: 1Y1&VO3R

pdb file: 55083.pdb
sdf file: 55083.sdf
directory: 55083


617-02-7 Benzoic acid, 2-methylphenyl ester Benzoic acid, o-tolyl ester NSC6043 o-Tolyl benzoate

pdb file: 55087.pdb
sdf file: 55087.sdf
directory: 55087


69833-22-3 Butanamide, N,N-bis(phenylmethyl)- Butyramide, N,N-dibenzyl- NSC6060

pdb file: 55104.pdb
sdf file: 55104.sdf
directory: 55104


2057-82-1 NSC6122 Propanal, 2-methyl-, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone

pdb file: 55164.pdb
sdf file: 55164.sdf
directory: 55164


.alpha.-(o-Nitro-p-tolylazo)acetoacetanilide 2512-29-0 ADC Pigment Yellow G Accosperse Hansa Yellow G Acrylamide Yellow G Arylamide Yellow G Brazil Yellow X-2866 Burma Yellow X-1622 Butanamide, 2-[(4-methyl-2-nitrophenyl)azo]-3-oxo-N-phenyl- C.I. 11680 C.I. Pigment Yellow 1 Calcotone Hansa Yellow Carnelio Yellow G Chromatex Yellow J Dainichi Fast Yellow G Eljon Fast Yellow GN-GX Eljon Fast Yellow PV Extra Ext D&C Yellow 5 Ext. D and C Yellow No. 5 Fanchon Yellow G YH-1 Fanchon Yellow WD-259 Fast Yellow J Fast Yellow JT Fastona Yellow G Fastona Yellow G transparent Graphtol Yellow 4813-0 Graphtol Yellow GL Hancock Yellow 1008 Hansa Yellow Hansa Yellow G Hansa Yellow

pdb file: 55173.pdb
sdf file: 55173.sdf
directory: 55173


1,2-Ethanediamine, N,N'-bis(1-phenylethyl)- 6280-75-7 Ethylenediamine, N,N'-bis(.alpha.-methylbenzyl)- N,N'-Di(.alpha.-methylbenzyl)ethylenediamine NSC6133 WLN: 1YR&M2MYR&1

pdb file: 55174.pdb
sdf file: 55174.sdf
directory: 55174


1-Chloro-2-ethoxybenzene 2-Chlorophenol ethyl ether 614-72-2 Benzene, 1-chloro-2-ethoxy- NSC6160 Phenetole, o-chloro- o-Chlorophenetole o-Chlorophenyl ethyl ether

pdb file: 55201.pdb
sdf file: 55201.sdf
directory: 55201


4-Chlorophenol ethyl ether 622-61-7 Benzene, 1-chloro-4-ethoxy- NSC6161 Phenetole, p-chloro- p-Chlorophenetole p-Chlorophenyl ethyl ether

pdb file: 55202.pdb
sdf file: 55202.sdf
directory: 55202


1-Amino-3-chloro-2-methylbenzene 2-Amino-6-chlorotoluene 3-Chlor-2-toluidin 3-Chloro-2-methylaniline 3-Chloro-2-methylphenylamine 3-Chloro-2-toluidine 3-Chloro-o-toluidine 6-Chloro-2-aminotoluene 87-60-5 Azoic diazo component 46 Benzenamine, 3-chloro-2-methyl- Fast Scarlet TR base NSC6184 Scarlet TR base WLN: ZR CG B1 o-Methyl-m-chloroaniline o-Toluidine, 3-chloro-

pdb file: 55223.pdb
sdf file: 55223.sdf
directory: 55223


1-Ethoxy-2,4-dinitrobenzene 2,4-Dinitrophenetole 2,4-Dinitrophenyl ethyl ether 610-54-8 Benzene, 1-ethoxy-2,4-dinitro- NSC6227 Phenetole, 2,4-dinitro- WLN: WNR CNW DO2

pdb file: 55264.pdb
sdf file: 55264.sdf
directory: 55264


4-(Dimethylamino)azobenzene 4-(Dimethylamino)azobenzol 4-(Dimethylamino)phenylazobenzene 4-(N,N-Dimethylamino)azobenzene 60-11-7 Aniline, N,N-dimethyl-p-(phenylazo)- Atul Fast Yellow R Azobenzene, p-(dimethylamino)- Benzenamine, N,N-dimethyl-4-(phenylazo)- Benzeneazodimethylaniline Brilliant Fast Oil Yellow Brilliant Fast Spirit Yellow Brilliant Fast Yellow Brilliant Oil Yellow Butter OR Methyl Yellow Butter Yellow C.I. 11020 C.I. Solvent Yellow 2 Cerasine Yellow GG DAB DAB (carcinogen) DMAB Dimethyl Yellow Dimethyl Yellow Analar Dimethyl Yellow N,N-Dimethylaniline Dimethylaminoazobenzene Enial Yellow 2G Fast Oil Yellow B Fast Yellow Fat Yellow Fat Yellow A Fat Yellow AD OO Fat Yellow ES Fat Yellow ES Extra Fat Yellow Extra Conc. Fat Yellow R Fat Yellow R (8186) Fat Yellow extra conc Grasal

pdb file: 55272.pdb
sdf file: 55272.sdf
directory: 55272


2-Phenyl-2-(4-hydroxyphenyl)propane 2-Phenyl-2-(p-hydroxyphenyl)propane 4-(.alpha.,.alpha.-Dimethylbenzyl)phenol 4-(1-Methyl-1-phenylethyl)phenol 4-(Dimethylphenylmethyl)phenol 4-Hydroxydiphenyldimethylmethane 599-64-4 NSC6237 Phenol, 4-(1-methyl-1-phenylethyl)- Phenol, p-(.alpha.,.alpha.-dimethylbenzyl)- [1,1'-Biphenyl]ol, ar'-(1-methylethyl)- p-(.alpha.,.alpha.-Dimethylbenzyl)phenol p-(.alpha.-Cumenyl)phenol p-(.alpha.-Cumyl)phenol p-Cumylphenol

pdb file: 55273.pdb
sdf file: 55273.sdf
directory: 55273


2-Benzyl-3-phenylpropanoic acid 618-68-8 Benzenepropanoic acid, .alpha.-(phenylmethyl)- Dibenzylacetic acid Hydrocinnamic acid, .alpha.-benzyl- NSC6239

pdb file: 55275.pdb
sdf file: 55275.sdf
directory: 55275


5412-43-1 NSC6240 [1,1'-Biphenyl]-4-amine, N,N-diethyl-

pdb file: 55276.pdb
sdf file: 55276.sdf
directory: 55276


613-65-0 Aniline, N,N-dimethyl-p-(2-naphthylazo)- Benzenamine, N,N-dimethyl-4-(2-naphthalenylazo)- Da-2-n N,N-Dimethyl-4-(2'-naphthylazo)aniline NSC6241 Naphthalene, 2-[(4-dimethylamino)phenylazo]- WLN: L66J CNUNR DN1&1 p-(Dimethylamino)benzene-1-azo-2-naphthalene

pdb file: 55277.pdb
sdf file: 55277.sdf
directory: 55277


91-73-6 Aniline, N,N-dibenzyl- Benzenamine, N,N-bis(phenylmethyl)- Benzenemethanamine, N-phenyl-N-(phenylmethyl)- Dibenzylamine, N-phenyl- Dibenzylaniline Dibenzylaniline, N,N-bis(phenylmethyl)- N,N-Dibenzylaniline N-Phenyldibenzylamine NSC6243

pdb file: 55279.pdb
sdf file: 55279.sdf
directory: 55279


Benzenesulfonic acid, 2-[(5-bromo-4-hydroxy-3-methylphenyl)(3-bromo-5-methyl-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)methyl]- Bromocresol purple NSC6244 o-Toluenesulfonic acid, .alpha.-(5-bromo-4-hydroxy-m-tolyl)-.alpha.-(3-bromo-5-methyl-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)-

pdb file: 55280.pdb
sdf file: 55280.sdf
directory: 55280


1-Methoxy-4-methylbenzene 1-Methyl-4-methoxybenzene 104-93-8 4-Methoxytoluene 4-Methyl-1-methoxybenzene 4-Methylanisole 4-Methylphenol methyl ether Anisole, p-methyl- Benzene, 1-methoxy-4-methyl- Methyl 4-methylphenyl ether Methyl p-cresyl ether Methyl p-tolyl ether NSC6254 WLN: 1OR D1 p-Cresol methyl ether p-Cresyl methyl ether p-Methoxytoluene p-Methylanisole p-Tolyl methyl ether

pdb file: 55290.pdb
sdf file: 55290.sdf
directory: 55290


1-Methoxy-3-methylbenzene 1-Methyl-3-methoxybenzene 100-84-5 3-Methoxytoluene 3-Methylanisole 3-Methylmethoxybenzene Anisole, m-methyl- Benzene, 1-methoxy-3-methyl- Methyl 3-methylphenyl ether Methyl m-cresyl ether Methyl m-tolyl ether NSC6255 m-Cresol methyl ether m-Methoxytoluene m-Methylanisole

pdb file: 55291.pdb
sdf file: 55291.sdf
directory: 55291


4-(Methylthio)toluene 4-Methyl-(1-thiaethyl)benzene 623-13-2 Benzene, 1-methyl-4-(methylthio)- Methyl p-cresyl sulfide Methyl p-tolyl sulfide NSC6256 Sulfide, methyl p-tolyl p-(Methylthio)toluene p-Cresyl methyl sulfide p-Methylphenyl methyl sulfide p-Tolyl methyl sulfide

pdb file: 55292.pdb
sdf file: 55292.sdf
directory: 55292


2-Methylphenyl acetate 533-18-6 Acetic acid, 2-methylphenyl ester Acetic acid, o-tolyl ester Acetyl-o-cresol NSC6257 O-CRESOLACETATE o-Acetoxytoluene o-Cresol acetate o-Cresyl acetate o-Cresylic acetate o-Methylphenyl acetate o-Tolyl acetate

pdb file: 55293.pdb
sdf file: 55293.sdf
directory: 55293


614-32-4 Benzoic acid, 3-methylphenyl ester Benzoic acid, m-tolyl ester Cresentyl NSC6264 m-Cresol, benzoate m-Cresyl benzoate m-Tolyl benzoate

pdb file: 55300.pdb
sdf file: 55300.sdf
directory: 55300


5392-86-9 Benzene, 2,4-dichloro-1-ethoxy- Ethyl 2,4-dichlorophenyl ether NSC6309 Phenetole, 2,4-dichloro-

pdb file: 55344.pdb
sdf file: 55344.sdf
directory: 55344


3,4-Dimethoxybenzyl alcohol 3,4-Dimethoxyphenylmethyl alcohol 93-03-8 Benzenemethanol, 3,4-dimethoxy- NSC6317 Veratryl alcohol

pdb file: 55352.pdb
sdf file: 55352.sdf
directory: 55352


(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile 3,4-(Dimethoxyphenyl)acetonitrile 3,4-Dimethoxybenzyl cyanide 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile 3,4-Dimethylbenzyl cyanide 93-17-4 Acetonitrile, (3,4-dimethoxyphenyl)- Acetonitrile, 3,4-(dimethoxyphenyl)- Benzeneacetonitrile, 3,4-dimethoxy- Homoveratronitrile NSC6324 Veratryl cyanide WLN: NC1R CO1 DO1

pdb file: 55359.pdb
sdf file: 55359.sdf
directory: 55359


2',5'-Dimethylacetophenone 2,5-Dimethylacetophenone 2142-73-6 Acetophenone, 2',5'-dimethyl- Ethanone, 1-(2,5-dimethylphenyl)- NSC6325

pdb file: 55360.pdb
sdf file: 55360.sdf
directory: 55360


120-07-0 2,2'-(Phenylamino)diethanol 2,2'-(Phenylimino)diethanol Di(hydroxyethyl)aniline Diethanolaminobenzene Diethanolaniline Diethanolphenylamine Ethanol, 2,2'-(phenylimino)bis- Ethanol, 2,2'-(phenylimino)di- N,N-Bis(.beta.-hydroxyethyl)aniline N,N-Bis(2-hydroxyethyl)aniline N,N-Di(.beta.-hydroxyethyl)aniline N,N-Di(2-hydroxyethyl)aniline N,N-Diethanolaniline N,N-Dioxyethylaniline N-Phenyl-N,N-diethanolamine N-Phenyldiethanolamine NSC6327 Phenyl diethanolamine Phenylbis(2-hydroxyethyl)amine Phenyldiethanolamine WLN: Q2NR & 2Q [Bis(2-hydroxyethyl)amino]benzene

pdb file: 55362.pdb
sdf file: 55362.sdf
directory: 55362


.beta.-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethylamine 120-20-7 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethylamine 3,4-Dimethoxy-.beta.-phenethylamine 3,4-Dimethoxy-.beta.-phenylethylamine 3,4-Dimethoxybenzeneethanamine 3,4-Dimethoxydopamine 3,4-Dimethoxyphenethylamine 3,4-Dimethoxyphenylethylamine 3,4-Dimethoxyphenylethylamine(base) Benzeneethanamine, 3,4-dimethoxy- DIMPEA DMPE DMPEA Dimethoxydopamine Dimethoxyphenylethylamine Dimethylmescaline Dopamine dimethyl ether Homoveratrylamine NSC6328 Phenethylamine, 3,4-dimethoxy- WLN: Z2R CO1 DO1

pdb file: 55363.pdb
sdf file: 55363.sdf
directory: 55363


1817-74-9 4,4'-Dinitrodiphenylmethane Benzene, 1,1'-methylenebis[4-nitro- Bis(4-nitrophenyl)methane Bis(p-nitrophenyl)methane Methane, bis(p-nitrophenyl)- NSC6337

pdb file: 55371.pdb
sdf file: 55371.sdf
directory: 55371


1H-Benzimidazole, 2-methyl- 2-Methylbenzimidazole 615-15-6 Acetamidine, N-N'-o-phenylene- Benzimidazole, 2-methyl- Methyl-2-benzimidazole NSC6500 WLN: T56 BM DNJ C1

pdb file: 55515.pdb
sdf file: 55515.sdf
directory: 55515


4''-(o-Tolylazo)-o-diacetotoluide 4''-(o-Tolylazo)-o-diacetotoluidide 4''-(ortho-Tolylazo)-ortho-diacetoluidide 83-63-6 Acetamide, N-acetyl-N-[2-methyl-4-[(2-methylphenyl)azo]phenyl]- Acidal Fast Orange Dermagan Dermagen Diacetazotol Diacetotoluide Diacetylaminoazotoluene Diamazo Diazol Dimazon Epidermol Epithelone Granulin N,N-Diacetyl-o-tolylazo-o-toluidine N-Acetyl-N-[2-methyl-4-[(2-methylphenyl)azo]phenyl]acetamide NSC6509 Pellidol Pellidole Periphermin WLN: 1VNV1&R B DNUNR B o-Diacetotoluidide, 4''-(o-tolylazo)-

pdb file: 55524.pdb
sdf file: 55524.sdf
directory: 55524


1-Bromo-4-methylbenzene 1-Methyl-4-bromobenzene 106-38-7 4-Bromo-1-methylbenzene 4-Bromotoluene 4-Methyl-1-bromobenzene 4-Methylbromobenzene Benzene, 1-bromo-4-methyl- NSC6531 Toluene, p-bromo- p-Bromotoluene p-Methylbromobenzene p-Methylphenyl bromide p-Tolyl bromide

pdb file: 55545.pdb
sdf file: 55545.sdf
directory: 55545


1-Bromo-2-methylbenzene 1-Methyl-2-bromobenzene 2-Bromotoluene 2-Methylbromobenzene 2-Tolyl bromide 95-46-5 Benzene, 1-bromo-2-methyl- NSC6532 Toluene, o-bromo- o-Bromotoluene o-Methylphenyl bromide o-Tolyl bromide

pdb file: 55546.pdb
sdf file: 55546.sdf
directory: 55546


.alpha.-Methylpropiophenone 1-Propanone, 2-methyl-1-phenyl- 2-Methylpropiophenone 611-70-1 Isobutyrophenone Isopropyl phenyl keton Isopropyl phenyl ketone NSC6552 Phenyl isopropyl ketone

pdb file: 55564.pdb
sdf file: 55564.sdf
directory: 55564


1,3-Dioxolane, 2-methyl-2-phenyl- 2-Methyl-2-phenyl-1,3-dioxolane 3674-77-9 Acetophenone ethylene ketal NSC6553

pdb file: 55565.pdb
sdf file: 55565.sdf
directory: 55565


2-Phenoxyethanol acetate 2-Phenoxyethyl acetate 6192-44-5 Ethanol, 2-phenoxy-, acetate Ethylene glycol phenyl ether acetate NSC6554 Phenoxyethyl acetate WLN: 1VO2OR

pdb file: 55566.pdb
sdf file: 55566.sdf
directory: 55566


1,1-Dimethylethylbenzene 2-Methyl-2-phenylpropane 98-06-6 Benzene, (1,1-dimethylethyl)- Benzene, tert-butyl- Dimethylethylbenzene NSC6557 Phenyltrimethylmethane Pseudobutylbenzene Trimethylphenylmethane WLN: 1X1 & 1 & R tert-Butylbenzene

pdb file: 55569.pdb
sdf file: 55569.sdf
directory: 55569


1,3-Dioxolane, 4,5-dimethyl-2-phenyl- 4359-31-3 Benzaldehyde, cyclic 1,2-dimethylethylene acetal NSC6576

pdb file: 55588.pdb
sdf file: 55588.sdf
directory: 55588


1,3-Dioxane, 4-methyl-2-phenyl- 2-Phenyl-4-methyl-1,3-dioxane 4-Methyl-2-phenyl-1,3-dioxane 4-Methyl-2-phenyl-m-dioxane 774-44-7 NSC6578 m-Dioxane, 4-methyl-2-phenyl-

pdb file: 55590.pdb
sdf file: 55590.sdf
directory: 55590


1,3-Dioxolane, 2,4,5-trimethyl-2-phenyl- 5413-61-6 NSC6599

pdb file: 55611.pdb
sdf file: 55611.sdf
directory: 55611


102-13-6 Acetic acid, phenyl-, isobutyl ester Benzeneacetic acid, 2-methylpropyl ester Isobutyl .alpha.-toluate Isobutyl phenylacetate Isobutyl phenylethanoate NSC6602 Phenylacetic acid, isobutyl ester

pdb file: 55614.pdb
sdf file: 55614.sdf
directory: 55614


1,3-Dioxane, 4-methyl-2-(2-phenylethenyl)- 4-Methyl-2-styryl-1,3-dioxane 5420-98-4 Cinnamaldehyde-1,3-butylene glycol acetal NSC6624 m-Dioxane, 4-methyl-2-styryl-

pdb file: 55636.pdb
sdf file: 55636.sdf
directory: 55636


118-58-1 Benzoic acid, 2-hydroxy-, phenylmethyl ester Benzyl o-hydroxybenzoate Benzyl salicylate NSC6647 Salicyclic acid benzyl ester Salicylic acid, benzyl ester WLN: QR BVO1R

pdb file: 55659.pdb
sdf file: 55659.sdf
directory: 55659


1,3-Diphenyl-2-thiapropane 538-74-9 Benzene, 1,1'-[thiobis(methylene)]bis- Benzyl monosulfide Benzyl sulfide Benzyl thioether Dibenzyl monosulfide Dibenzyl sulfide NSC6648

pdb file: 55660.pdb
sdf file: 55660.sdf
directory: 55660


.alpha.-Amyl-.beta.-phenylacrolein .alpha.-Amylcinnamaldehyde .alpha.-Amylcinnamic aldehyde .alpha.-Amylcinnamicaldehyde .alpha.-Pentylcinnamaldehyde 122-40-7 Amylcinnamaldehyde Amylcinnamic aldehyde Cinnamaldehyde, .alpha.-pentyl- Flomine Heptanal, 2-(phenylmethylene)- Heptanal, 2-benzylidene- Jasmal Jasminaldehyde NSC6649 WLN: VHY5 & U1R

pdb file: 55661.pdb
sdf file: 55661.sdf
directory: 55661


2-Phenethyl hexanoate 2-Phenylethyl caproate 6290-37-5 Hexanoic acid, 2-phenylethyl ester Hexanoic acid, phenethyl ester NSC6651 Phenylethyl caproate

pdb file: 55663.pdb
sdf file: 55663.sdf
directory: 55663


.beta.-Phenylethyl phenylacetate 102-20-5 2-Phenylethyl .alpha.-toluate 2-Phenylethyl phenylacetate Acetic acid, phenyl-, phenethyl ester Benzeneacetic acid, 2-phenylethyl ester Benzylcarbinyl .alpha.-toluate NSC6676 Phenethyl .alpha.-toluate Phenethyl phenylacetate Phenylacetic acid, phenethyl ester Phenylethyl phenylacetate WLN: R2OV1R

pdb file: 55688.pdb
sdf file: 55688.sdf
directory: 55688


3056-60-8 NSC6706 Phenol, 3-ethyl-, acetate Phenol, m-ethyl-, acetate m-Ethylphenyl acetate

pdb file: 55718.pdb
sdf file: 55718.sdf
directory: 55718


2-Phenoxyethyl propionate 23495-12-7 Ethanol, 2-phenoxy-, propanoate Ethanol, 2-phenoxy-, propionate Ethyleneglycol monophenyl ether propionate NSC6707 Phenoxyethyl propionate Propionic acid, 2-phenoxyethyl ester WLN: 2VO2OR

pdb file: 55719.pdb
sdf file: 55719.sdf
directory: 55719


2425-01-6 Benzene, p-bis(2,3-epoxypropoxy)- Hydroquinone 1,4-diglycidyl ether NSC6708 Oxirane, 2,2'-[1,4-phenylenebis(oxymethylene)]bis-

pdb file: 55720.pdb
sdf file: 55720.sdf
directory: 55720


24133-73-1 NSC6730 Phenol, 4-(1-methyl-1-phenylethyl)-, acetate Phenol, p-(.alpha.,.alpha.-dimethylbenzyl)-, acetate p-Cumylphenyl acetate

pdb file: 55742.pdb
sdf file: 55742.sdf
directory: 55742


1603-79-8 Benzeneacetic acid, .alpha.-oxo-, ethyl ester Ethyl 2-oxo-2-phenylacetate Ethyl benzoylformate Ethyl oxophenylacetate Ethyl phenylglyoxylate Glyoxylic acid, phenyl-, ethyl ester NSC6766

pdb file: 55773.pdb
sdf file: 55773.sdf
directory: 55773


4'-Ethylacetophenone 937-30-4 Acetophenone, 4'-ethyl- Ethanone, 1-(4-ethylphenyl)- NSC6768 p-Acetylethylbenzene p-Ethylacetophenone p-Ethylphenyl methyl ketone

pdb file: 55775.pdb
sdf file: 55775.sdf
directory: 55775


103-36-6 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, ethyl ester Cinnamic acid ethyl ester Cinnamic acid, ethyl ester Ethyl cinnamate NSC6773 WLN: 2OV1U1R

pdb file: 55780.pdb
sdf file: 55780.sdf
directory: 55780


1013-75-8 Carbamic acid, ethylphenyl-, ethyl ester Carbanilic acid, N-ethyl-, ethyl ester Ethyl N-ethyl-N-phenylcarbamate Ethyl phenylurethane N-Ethyl-N-phenylurethane NSC6776

pdb file: 55783.pdb
sdf file: 55783.sdf
directory: 55783


2,2'-Methylenebiphenyl 86-73-7 9H-Fluorene Diphenylenemethane Fluorene Methane, diphenylene- NSC6787 o-Biphenylenemethane

pdb file: 55792.pdb
sdf file: 55792.sdf
directory: 55792


5416-30-8 Carbamimidothioic acid, N,N'-diphenyl-, methyl ester NSC6793 Pseudourea, 1,3-diphenyl-2-methyl-2-thio- Pseudourea, 2-methyl-1,3-diphenyl-2-thio- S-Methyl N,N'-diphenyl thiopseudourea WLN: 1SYMR&UNR

pdb file: 55798.pdb
sdf file: 55798.sdf
directory: 55798


1,2-Diphenoxyethane 104-66-5 Benzene, 1,1'-[1,2-ethanediylbis(oxy)]bis- Ethane, 1,2-diphenoxy- Ethylene glycol diphenyl ether NSC6794

pdb file: 55799.pdb
sdf file: 55799.sdf
directory: 55799


2,2'-Dimethylcarbanilide 617-07-2 Carbanilide, 2,2'-dimethyl- Di-o-Tolourea N,N'-Di-o-tolylurea NSC6798 Urea, N,N'-bis(2-methylphenyl)- o-Ditolylurea

pdb file: 55803.pdb
sdf file: 55803.sdf
directory: 55803


621-00-1 NSC6799 Urea, N,N'-bis(4-methylphenyl)-

pdb file: 55804.pdb
sdf file: 55804.sdf
directory: 55804


.alpha.-(Benzyldithio)toluene 1,4-Diphenyl-2,3-dithiabutane 150-60-7 BDS Benzyl bisulfide Benzyl disulfide Di(phenylmethyl)disulfide Dibenzyl disulfide Dibenzyldisulfid Disulfide, bis(phenylmethyl) Disulfide, dibenzyl NSC6841 WLN: R1SS1R

pdb file: 55844.pdb
sdf file: 55844.sdf
directory: 55844


2-Propen-1-one, 1-(4-methylphenyl)-3-phenyl- 4'-Methyl-3-phenylacrylophenone 4'-Methylchalcone 4224-96-8 Chalcone, 4'-methyl- NSC6843 p-Tolyl styryl ketone

pdb file: 55846.pdb
sdf file: 55846.sdf
directory: 55846


.alpha.-Ethyl-4,4'-dimethoxychalcone 1-Butanone, 1-(4-methoxyphenyl)-2-[(4-methoxyphenyl)methylene]- 90-92-6 Chalcone, .alpha.-ethyl-4,4'-dimethoxy- NSC6848

pdb file: 55851.pdb
sdf file: 55851.sdf
directory: 55851


10264-14-9 Butanamide, N-(phenylmethyl)- Butyramide, N-benzyl- NSC6876

pdb file: 55878.pdb
sdf file: 55878.sdf
directory: 55878


20172-29-6 Butanamide, N-(4-methylphenyl)- NSC6879 p-Butyrotoluidide p-Butyrotoluidine

pdb file: 55881.pdb
sdf file: 55881.sdf
directory: 55881


35562-16-4 Acetamide, N-(3-methylbutyl)-N-phenyl- Acetanilide, N-isopentyl- NSC6911

pdb file: 55913.pdb
sdf file: 55913.sdf
directory: 55913


63916-02-9 NSC6928 Propanamide, N-(3-methylbutyl)-N-phenyl- Propionanilide, N-isopentyl-

pdb file: 55930.pdb
sdf file: 55930.sdf
directory: 55930


1-Bromo-2-methoxybenzene 2-Bromo-1-methoxybenzene 2-Bromoanisole 2-Methoxybromobenzene 2-Methoxyphenyl bromide 578-57-4 Anisole, o-bromo- Benzene, 1-bromo-2-methoxy- NSC6977 o-Anisyl bromide o-Bromoanisole o-Bromophenyl methyl ether o-Methoxybromobenzene o-Methoxyphenyl bromide

pdb file: 55973.pdb
sdf file: 55973.sdf
directory: 55973


1,3-Dioxolane, 2-benzyl-2-methyl- 1,3-Dioxolane, 2-methyl-2-(phenylmethyl)- 2-Propanone, 1-phenyl-, cyclic 1,2-ethanediyl acetal 4362-18-9 NSC7015

pdb file: 56011.pdb
sdf file: 56011.sdf
directory: 56011


5406-58-6 NSC7039 m-Dioxane, 2,5,5-trimethyl-2-phenyl-

pdb file: 56035.pdb
sdf file: 56035.sdf
directory: 56035


.alpha.,.alpha.-Bis(4-hydroxyphenyl)-.beta.,.beta.,.beta.-trichloroethane 1,1,1-Trichloro-2,2-bis(4-hydroxyphenyl)ethane 1,1,1-Trichloro-2,2-bis(p-hydroxyphenyl)ethane 1,1-Bis(4-hydroxyphenyl)-2,2,2-trichloroethane 1,1-Bis(p-hydroxyphenyl)-2,2,2-trichloroethane 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,1,1-trichloroethane 2,2-Bis(p-hydroxyphenyl)-1,1,1-trichloroethane 2971-36-0 4,4'-(2,2,2-Trichloroethylidene)diphenol 4,4'-Dihydroxydiphenyltrichloroethane Ethane, 2,2-bis(p-hydroxyphenyl)-1,1,1-trichloro- NSC7045 Phenol, 4,4'-(2,2,2-trichloroethylidene)bis- Phenol, 4,4'-(2,2,2-trichloroethylidene)di- WLN: QR DYR DQ&XGGG p,p'-HO-DDT p,p'-Hydroxy-DDT

pdb file: 56041.pdb
sdf file: 56041.sdf
directory: 56041


1,3-Dioxane, 5-butyl-5-ethyl-2-methyl-2-phenylmethyl- 6414-10-4 NSC7072

pdb file: 56068.pdb
sdf file: 56068.sdf
directory: 56068


119-63-1 4'-Amino-N-methylacetanilide Acetamide, N-(4-aminophenyl)-N-methyl- Acetanilide, 4'-amino-N-methyl- NSC7107 p-Amino-N-acetyl-N-methylaniline p-Amino-N-methylacetanilide

pdb file: 56101.pdb
sdf file: 56101.sdf
directory: 56101


4406-41-1 Isobutyranilide Isobutyric acid anilide NSC7113 Propanamide, 2-methyl-N-phenyl- WLN: 1Y1&1VMR

pdb file: 56107.pdb
sdf file: 56107.sdf
directory: 56107


6283-04-1 N-Phenethylpropionamide NSC7126 Propanamide, N-(2-phenylethyl)- Propionamide, N-phenethyl- WLN: 2VM2R

pdb file: 56120.pdb
sdf file: 56120.sdf
directory: 56120


6284-09-9 NSC7166 Propanamide, 2-methyl-N,N-bis(phenylmethyl)- Propionamide, N,N-dibenzyl-2-methyl- WLN: 1Y1&VN1R&1R

pdb file: 56160.pdb
sdf file: 56160.sdf
directory: 56160


330-95-0 4,4'-Dinitrocarbanilide, 4,6-dimethyl-2-pyrimidinol Carbanilide, 4,4'-dinitro-, compd. with 4,6-dimethyl-2-pyrimidinol (1:1) MK 75 NSC7171 Nicarb Nicarbazin Nicarbazine Nicoxin Nicrazin Nicrazine Nirazin Urea, N,N'-bis(4-nitrophenyl)-, compd. with 4,6-dimethyl-2(1H)-pyrimidinone (1:1)

pdb file: 56165.pdb
sdf file: 56165.sdf
directory: 56165


6284-14-6 Acetamide, N-(.alpha.-methylbenzyl)- Acetamide, N-(1-phenylethyl)- NSC7176

pdb file: 56169.pdb
sdf file: 56169.sdf
directory: 56169


877-95-2 Acetamide, N-(2-phenylethyl)- Acetamide, N-phenethyl- N-(2-Phenylethyl)acetamide N-Phenethylacetamide NSC7177

pdb file: 56170.pdb
sdf file: 56170.sdf
directory: 56170


1,3-Dioxane, 2-(p-chlorophenyl)-5-methyl-5-nitro- 5-Nitro-5-methyl-2-(p-chlorophenyl)-1,3-dioxane 7401-30-1 NSC7178 m-Dioxane, 2-(p-chlorophenyl)-5-methyl-5-nitro-

pdb file: 56171.pdb
sdf file: 56171.sdf
directory: 56171


(Dimethylamino)benzene 121-69-7 Aniline, N,N-dimethyl- Benzenamine, N,N-dimethyl- Dimethylaniline Dimethylphenylamine Dwumetyloanilina N,N-(Dimethylamino)benzene N,N-Dimethylaniline N,N-Dimethylbenzenamine N,N-Dimethylphenylamine NCI-C56428 NSC7195 Versneller NL 63/10 WLN: 1N1 & R

pdb file: 56185.pdb
sdf file: 56185.sdf
directory: 56185


.beta.-(4-Aminophenyl)propane 4-Amino-1-isopropylbenzene 4-Aminocumene 4-Isopropylaniline 99-88-7 Aniline, p-isopropyl- Benzenamine, 4-(1-methylethyl)- Cumene, p-amino- Cumidine NSC7198 p-Cumidine p-Isopropylaniline

pdb file: 56188.pdb
sdf file: 56188.sdf
directory: 56188


91-66-7 Aniline, N,N-diethyl- Benzenamine, N,N-diethyl- DEA Diaethylanilin Diethylaniline Diethylphenylamine N,N-Diethylaminobenzene N,N-Diethylanilin N,N-Diethylaniline NSC7205 Phenyldiethylamine WLN: 2N2&R

pdb file: 56193.pdb
sdf file: 56193.sdf
directory: 56193


1,3-Benzenediamine, 4,4'-methylenebis[6-methyl- 4,4',6,6'-Tetraamino-3,3'-dimethyldiphenylmethane 5,5'-Methylenebis(2,4-toluenediamine) 97-22-3 Bis(2,4-TDA)methane Bis(2,4-diamino-5-methylphenyl)methane Bis(2,4-tolylenediamine)methane Bis(3-methyl-4,6-diaminophenyl)methane Methylenebis(toluenediamine) NSC7215 Tetraaminoditolylmethane Toluene-2,4-diamine, 5,5'-methylenebis- Toluene-2,4-diamine, 5,5'-methylenedi-

pdb file: 56201.pdb
sdf file: 56201.sdf
directory: 56201


4''-(o-Tolylazo)-o-diacetotoluide 4''-(o-Tolylazo)-o-diacetotoluidide 4''-(ortho-Tolylazo)-ortho-diacetoluidide 83-63-6 Acetamide, N-acetyl-N-[2-methyl-4-[(2-methylphenyl)azo]phenyl]- Acidal Fast Orange Dermagan Dermagen Diacetazotol Diacetotoluide Diacetylaminoazotoluene Diamazo Diazol Dimazon Epidermol Epithelone Granulin N,N-Diacetyl-o-tolylazo-o-toluidine N-Acetyl-N-[2-methyl-4-[(2-methylphenyl)azo]phenyl]acetamide NSC7221 Pellidol Pellidole Periphermin WLN: 1VNV1&R B DNUNR B o-Diacetotoluidide, 4''-(o-tolylazo)-

pdb file: 56206.pdb
sdf file: 56206.sdf
directory: 56206


3111-89-5 Carbamothioic acid, phenyl-, O-ethyl ester Carbanilic acid, thio-, o-ethyl ester Carbanilic acid, thiono-, ethyl ester NSC7236 WLN: SUYO2&MR o-Ethyl thiocarbanilate

pdb file: 56214.pdb
sdf file: 56214.sdf
directory: 56214


2050-03-5 Benzene, 1-(1,1-dimethylpropyl)-4-methoxy- NSC7328 p-tert-Amylphenyl methyl ether

pdb file: 56275.pdb
sdf file: 56275.sdf
directory: 56275


4,4',4''-(Hexamethyltriamino)triphenylmethane 4,4',4''-Methylidynetris(N,N-dimethylaniline) 4,4',4''-Tris(N,N-dimethylaminophenyl)methane 4,4',4''-Tris(dimethylamino)triphenylmethane 603-48-5 Aniline, 4,4',4''-methylidynetris[N,N-dimethyl- Benzenamine, 4,4',4''-methylidynetris[N,N-dimethyl- C.I. Basic Violet 3, leuco Crystal Violet leucobase Leucocrystal Violet Leucomethyl green NSC7338 Tris(p-dimethylaminophenyl)methane Tris[4-(dimethylamino)phenyl]methane

pdb file: 56284.pdb
sdf file: 56284.sdf
directory: 56284


2,4-Diamino-5-(3,4-dichlorophenyl)-6-methylpyrimidine 2,4-Pyrimidinediamine, 5-(3,4-dichlorophenyl)-6-methyl- 7761-45-7 BW 197 U BW 197U BW 50197 BW50197 DDMP Methodichlorophen Metoprine NSC7364 Pyrimidine, 2,4-diamino-5-(3,4-dichlorophenyl)-6-methyl- SK 5265 U 197 WLN: T6N CNJ BZ DZ ER CG DG& F1

pdb file: 56300.pdb
sdf file: 56300.sdf
directory: 56300


1H-Imidazole-2-methanamine, 4,5-dihydro-N-phenyl-N-(phenylmethyl)-, monomethanesulfonate 2-Imidazoline, 2-[(N-benzylanilino)methyl]-, monomethanesulfonate 2-Imidazoline, 2-[(benzylanilino)methyl]-, monomethanesulfonate 2-Phenylbenzylaminomethylimidazoline methanesulfonate 3131-32-6 Analergin Antazoline mesylate Antazoline methane sulphonate Antazoline methanesulfonate Antistine methyl sulfonate N-Phenyl-N-benzylaminomethyl imidazoline methyl sulfonate NSC7438 Phenazoline methanesulfonate WLN: T5M CN BUTJ B1NR&1R &OSW1

pdb file: 56361.pdb
sdf file: 56361.sdf
directory: 56361


1-o-Toluidino-2-propanol 2-Propanol, 1-[(2-methylphenyl)amino]- 2-Propanol, 1-o-toluidino- 94-55-3 NSC7484

pdb file: 56381.pdb
sdf file: 56381.sdf
directory: 56381


.beta.-(Ethylanilino)ethyl alcohol 2-(Ethylphenylamino)ethanol 2-(N-Ethyl-N-phenylamino)ethanol 2-(N-Ethylanilino)ethanol 92-50-2 Ethanol, 2-(N-ethylanilino)- Ethanol, 2-(ethylphenylamino)- Ethyl(.beta.-hydroxyethyl)aniline Ethylphenylethanolamine Hydroxyethylethylaniline N-(2-Hydroxyethyl)-N-ethylaniline N-Ethyl(.beta.-hydroxyethyl)aniline N-Ethyl-N-(.beta.-hydroxyethyl)aniline N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)aniline N-Ethyl-N-(hydroxyethyl)aniline N-Ethyl-N-phenylaminoethanol N-Ethyl-N-phenylethanolamine N-Ethylanilinoethanol N-Phenyl-N-ethylethanolamine NSC7485 Phenylethylethanolamine

pdb file: 56382.pdb
sdf file: 56382.sdf
directory: 56382


2,2'-(m-Tolylimino)diethanol 91-99-6 Diethanol-m-toluidine Ethanol, 2,2'-(m-tolylimino)di- Ethanol, 2,2'-[(3-methylphenyl)imino]bis- MTDEA N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-3-methylaniline N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-m-toluidine N,N-Di(hydroxyethyl)-m-toluidine NSC7488 m-Tolydiethanolamine m-Tolyldiethanolamine

pdb file: 56385.pdb
sdf file: 56385.sdf
directory: 56385


2-Pyrazolin-5-one, 1-(p-aminophenyl)-3-methyl- 3H-Pyrazol-3-one, 2-(4-aminophenyl)-2,4-dihydro-5-methyl- 6402-08-0 NSC7562

pdb file: 56453.pdb
sdf file: 56453.sdf
directory: 56453


5-Amino-2-p-toluidinobenzenesulfonic acid 91-31-6 Benzenesulfonic acid, 5-amino-2-[(4-methylphenyl)amino]- Benzenesulfonic acid, 5-amino-2-p-toluidino- NSC7572

pdb file: 56461.pdb
sdf file: 56461.sdf
directory: 56461


2-Butenedioic acid (E)-, bis(phenylmethyl) ester 538-64-7 Benzyl fumarate Dibenzyl fumarate Fumaric acid dibenzyl ester Fumaric acid, dibenzyl ester NSC7577

pdb file: 56464.pdb
sdf file: 56464.sdf
directory: 56464


1-Amino-2-bromo-4-p-toluidinoanthraquinone 128-83-6 9,10-Anthracenedione, 1-amino-2-bromo-4-[(4-methylphenyl)amino]- Ahcoquinone Sky Blue B Base Alizarine Blue GRL Base Anthraquinone Blue SKY Base Anthraquinone, 1-amino-2-bromo-4-p-toluidino- Blue anthraquinone dye B/M C.I. 62100 C.I. Solvent Blue 12 NSC7579 Oil Soluble Anthraquinone Pure Blue K Sky Blue base Solvent Blue 12 Toyo Oriental Oil Black K Waxoline Blue BA

pdb file: 56466.pdb
sdf file: 56466.sdf
directory: 56466


(1,2-Epoxyethyl)benzene (Epoxyethyl)benzene .alpha.,.beta.-Epoxystyrene 1-Phenyl-1,2-epoxyethane 1-Phenyloxirane 2-Phenyloxirane 96-09-3 Benzene, (epoxyethyl)- Epoxystyrene NCI-C54977 NSC7582 Oxirane, phenyl- Phenethylene oxide Phenyl oxirane Phenylethylene oxide Phenyloxirane Styrene 7,8-oxide Styrene epoxide Styrene oxide Styryl oxide WLN: T3OTJ BR

pdb file: 56468.pdb
sdf file: 56468.sdf
directory: 56468


(Phenylamino)acetonitrile 1-Anilinoacetonitrile 2-Amino-2-phenylacetonitrile 3009-97-0 Acetonitrile, (phenylamino)- Acetonitrile, anilino- Anilinoacetonitrile Glycinonitrile, N-phenyl- N-(Cyanomethyl)aniline NSC7611 Phenylglycine nitrile WLN: NC1MR

pdb file: 56492.pdb
sdf file: 56492.sdf
directory: 56492


1-Phenyl-1-ethanone 1-Phenylethanone 98-86-2 ACETOPHENONE Acetophenon Benzoyl methide Ethanone, 1-phenyl- Hypnon Hypnone Ketone, methyl phenyl- Methyl phenyl ketone NSC7635 Phenyl methyl ketone Usaf ek-496 WLN: 1VR

pdb file: 56515.pdb
sdf file: 56515.sdf
directory: 56515


1,2-Propanedione, 1-phenyl- 1-Phenyl-1,2-propanedione 3-Phenyl-2,3-propanedione 579-07-7 Acetylbenzoyl Benzoyl methyl ketone Benzoylacetyl Methylphenylglyoxal NSC7643 Phenylmethyldiketone Pyruvophenone

pdb file: 56522.pdb
sdf file: 56522.sdf
directory: 56522


1-Acetamido-4-methylbenzene 103-89-9 4-(Acetylamino)toluene 4-Acetotoluide 4-Methylacetanilide Acetamide, N-(4-methylphenyl)- Acetyl-p-toluidine N-(4-Methylphenyl)acetamide N-Acetyl-p-toluidide N-Acetyl-p-toluidine NSC7644 WLN: 1VMR D1 p-Acetamidotoluene p-Acetotoluide p-Acetotoluidide p-Methylacetanilide

pdb file: 56523.pdb
sdf file: 56523.sdf
directory: 56523


2',5'-Acetoxylidide 2,5-Dimethylacetanilide 2050-44-4 Acetamide, N-(2,5-dimethylphenyl)- Acetanilide, 2',5'-dimethyl- NSC7646 WLN: 1VMR B1 E1

pdb file: 56525.pdb
sdf file: 56525.sdf
directory: 56525


612-03-3 Acetamide, N-methyl-N-(4-methylphenyl)- N-Methyl-N-p-tolylacetamide NSC7647 p-Acetotoluidide, N-methyl-

pdb file: 56526.pdb
sdf file: 56526.sdf
directory: 56526


1,4-Benzenediamine, N,N-diethyl-, sulfate (1:1) 6283-63-2 Diethyl-p-phenylenediamine sulfate N,N-Diethyl-p-phenylenediamine sulfate NSC7653 Siran N,N-diethyl-p-fenylendiaminu WLN: ZR DN2&2 &S-O4 p-Phenylenediamine, N,N-diethyl-, sulfate (1:1)

pdb file: 56532.pdb
sdf file: 56532.sdf
directory: 56532


2'-Methylacetoacetanilide 2-Acetoacetylaminotoluene 93-68-5 Acetoacet-o-toluidide Acetoacet-o-toluidine Acetoacetyl-2-methylanilide Butanamide, N-(2-methylphenyl)-3-oxo- NSC7655 WLN: 1V1VMR B o-Acetoacetotoluidide

pdb file: 56534.pdb
sdf file: 56534.sdf
directory: 56534


2-Propenoic acid, 3-phenyl-, 1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl ester, endo- 6330-67-2 Bornyl cinnamate Cinnamic acid, 2-bornyl ester, endo- NSC7757

pdb file: 56600.pdb
sdf file: 56600.sdf
directory: 56600


119-47-1 2,2'-Bis-6-terc.butyl-p-kresylmethan 2,2'-Methylenebis[4-methyl-6-tert-butylphenol] 2,2'-Methylenebis[6-(1,1-dimethylethyl)-p-cresol] 2,2'-Methylenebis[6-tert-butyl-p-cresol] A-22-46 AO 1 AO 1 (antioxidant) AO 2246 Advastab 405 Alterungsschutzmittel BKF Anti Ox Antioxidant 1 Antioxidant 2246 Antioxidant BKF Antioxidant NG-2246 BKF Bisalkofen BP CAO 14 CAO 5 CAO-14 Calco 2246 Catolin 14 Chemanox 21 Di(2-hydroxy-5-methyl-3-tert-butylphenyl)methane Lederle 2246 Methane, 2,2'-bis(6-tert-butyl-p-cresyl)- NG 2246 NSC7781 Nocrac NS 6 Nocrack NS 6 Phenol, 2,2'-methylenebis[6-(1,1-dimethylethyl)-4-methyl- Plastanox 2246 Plastanox 2246 Antioxidant S 67 WLN: 1X1 & 1 & R BQ C3R BQ CX1 & 1 & 1 p-Cresol, 2,2'-methylenebis[6-tert-butyl-

pdb file: 56621.pdb
sdf file: 56621.sdf
directory: 56621


2,2'-Methylenebis(4-ethyl-6-tert-butylphenol) 2,2'-Methylenebis(6-tert-butyl-4-ethylphenol) 88-24-4 AO 425 Antioxidant 425 Bis(2-hydroxy-3-tert-butyl-5-ethylphenyl)methane Chemanox 22 NSC7782 Phenol, 2,2'-methylenebis[6-(1,1-dimethylethyl)-4-ethyl- Phenol, 2,2'-methylenebis[6-tert-butyl-4-ethyl- Plastanox 425 Plastanox 425 Antioxidant Usaf cy-6 WLN: 1X1&1&R BQ F2 C1R BQ D2 CX1&1&1

pdb file: 56622.pdb
sdf file: 56622.sdf
directory: 56622


103-06-0 Aniline-.omega.-acid Aniline-.omega.-sulfonic acid Anilino-N-methanesulfonic acid Anilinomethanesulfonic acid Methanesulfonic acid, (phenylamino)- Methanesulfonic acid, anilino- N-(Sulfomethyl)aniline NSC7802

pdb file: 56636.pdb
sdf file: 56636.sdf
directory: 56636


2,5-Cyclohexadien-1-one, 4-[bis(4-hydroxyphenyl)methylene]- 2,5-Cyclohexadien-1-one, 4-[bis(p-hydroxyphenyl)methylene]- 4,4'-Dihydroxyfuchsone 603-45-2 Aurin Aurin No. 555 Aurine C.I. 43800 Corallin Corallin Spirit Soluble NSC7805 Rosolic acid Spirit Aurine p-Rosolic acid

pdb file: 56639.pdb
sdf file: 56639.sdf
directory: 56639


(Dichloromethyl)benzene .alpha.,.alpha.-Dichlorotoluene 98-87-3 Benzal chloride Benzene, (dichloromethyl)- Benzyl dichloride Benzylene chloride Benzylidene chloride Chlorure de benzylidene Dichlorophenylmethane NSC7915 Toluene, .alpha.,.alpha.-dichloro- WLN: GYGR

pdb file: 56723.pdb
sdf file: 56723.sdf
directory: 56723


100-66-3 ANISOLE Anizol Benzene, methoxy- Ether, methyl phenyl- Methoxybenzene Methyl phenyl ether NSC7920 Phenyl methyl ether WLN: 1OR

pdb file: 56727.pdb
sdf file: 56727.sdf
directory: 56727


.beta.-Antipyrine 1-Phenyl-2,3-dimethyl-5-pyrazolone 1-Phenyl-2,3-dimethylpyrazole-5-one 2,3-Dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one 2,3-Dimethyl-1-phenyl-5-pyrazolone 3-Antipyrine 3H-Pyrazol-3-one, 1,2-dihydro-1,5-dimethyl-2-phenyl- 60-80-0 Analgesine Anodynin Anodynine Antipirin Antipyrin Antipyrine Apirelina Auralgan Azophen Azophene Dimethyloxychinizin Dimethyloxyquinazine Fenazone Methozin NSC7945 Oxydimethylquinazine Oxydimethylquinizine Parodyne Phenazon Phenazone Phenazone (pharmaceutical) Phenazonum Phenozone Phenylon Phenylone Pyrazophyl Sedatin Sedatine WLN: T5NNVJ A1 BR& E1 component of Auralgan

pdb file: 56748.pdb
sdf file: 56748.sdf
directory: 56748


3-Buten-2-one, 4-(4-methoxyphenyl)- 3-Buten-2-one, 4-(p-methoxyphenyl)- 4-Methoxybenzylideneacetone 943-88-4 Methyl p-methoxystyryl ketone NSC7946 p-Anisilidenacetone p-Methoxybenzalacetone p-Methoxybenzylideneacetone

pdb file: 56749.pdb
sdf file: 56749.sdf
directory: 56749


1435-88-7 NSC7956 Phenol, 3-methyl-4-(phenylazo)- m-Cresol, 4-(phenylazo)-

pdb file: 56759.pdb
sdf file: 56759.sdf
directory: 56759


(Trifluoromethyl)benzene .alpha.,.alpha.,.alpha.-Trifluorotoluene .omega.-Trifluorotoluene 98-08-8 Benzene, (trifluoromethyl)- Benzenyl fluoride Benzotrifluoride Benzylidyne fluoride NSC8038 Phenylfluoroform Toluene, .alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro- Usaf ma-16 WLN: FXFFR

pdb file: 56799.pdb
sdf file: 56799.sdf
directory: 56799


(Bromomethyl)benzene .alpha.-Bromotoluene .omega.-Bromotoluene 1-Bromotoluene 100-39-0 Benzene, (bromomethyl)- Benzyl bromide Bromophenylmethane NSC8041 Toluene, .alpha.-bromo- WLN: E1R

pdb file: 56802.pdb
sdf file: 56802.sdf
directory: 56802


1-Bromo-4-methoxybenzene 104-92-7 4-Bromoanisole 4-Methoxy-1-bromobenzene 4-Methoxybromobenzene 4-Methoxyphenyl bromide Anisole, p-bromo- Anisyl bromide Benzene, 1-bromo-4-methoxy- NSC8042 p-Anisyl bromide p-Bromanisole p-Bromoanisole p-Bromophenyl methyl ether p-Methoxybromobenzene p-Methoxyphenyl bromide

pdb file: 56803.pdb
sdf file: 56803.sdf
directory: 56803


(Chloromethyl)benzene .alpha.-Chlorotoluene .alpha.-Chlortoluol .omega.-Chlorotoluene 100-44-7 Benzene, (chloromethyl)- Benzile(cloruro di) Benzyl chloride Benzylchlorid Benzyle(chlorure de) Chloromethylbenzene Chlorophenylmethane Chlorure de benzyle NCI-C06360 NSC8043 Toluene, .alpha.-chloro- Tolyl chloride WLN: G1R

pdb file: 56804.pdb
sdf file: 56804.sdf
directory: 56804


(Hydroxymethyl)benzene .alpha.-Hydroxytoluene .alpha.-Toluenol 100-51-6 BENZYL ALCOHOL Benzal alcohol Benzenecarbinol Benzenemethanol Methanol, phenyl- NCI-C06111 NSC8044 Phenylcarbinol Phenylmethanol Phenylmethyl alcohol WLN: Q1R

pdb file: 56805.pdb
sdf file: 56805.sdf
directory: 56805


(PHENYLMETHYL)ARSONIC ACID .alpha.-Toluenearsonic acid 620-27-9 Arsonic acid, (phenylmethyl)- Benzylarsonic acid Methanearsonic acid, phenyl- NSC8045 WLN: Q-AS-QO&1R

pdb file: 56806.pdb
sdf file: 56806.sdf
directory: 56806


(Phenylmethyl)amine .alpha.-Aminotoluene .omega.-Aminotoluene 100-46-9 BENZYLAMINE Benzenemethanamine Monobenzylamine NSC8046

pdb file: 56807.pdb
sdf file: 56807.sdf
directory: 56807


(2-Bromoethenyl)benzene (2-Bromovinyl)benzene .alpha.-Bromo-.beta.-phenylethylene .beta.-Bromostyrene .beta.-Bromstyrol .omega.-Bromostyrene 1-Bromo-2-phenylethene 103-64-0 2-Bromostyrene Benzene, (2-bromoethenyl)- Bromostyrol Bromostyrolene Bromstyrole Hyacinth base NSC8047 Styrene, .beta.-bromo- Styryl bromide WLN: E1U1R

pdb file: 56808.pdb
sdf file: 56808.sdf
directory: 56808


104-57-4 Benzyl alcohol, formate Benzyl formate Benzyl methanoate Formic acid, benzyl ester Formic acid, phenylmethyl ester NSC8049 WLN: VHO1R

pdb file: 56810.pdb
sdf file: 56810.sdf
directory: 56810


1-Bromo-2,5-dimethylbenzene 2,5-Dimethylbromobenzene 2,5-Dimethylphenyl bromide 2,5-Xylyl bromide 2-Bromo-1,4-dimethylbenzene 2-Bromo-1,4-xylene 2-Bromo-p-xylene 553-94-6 Benzene, 2-bromo-1,4-dimethyl- Bromo-p-xylene NSC8051 p-Xylene, 2-bromo-

pdb file: 56812.pdb
sdf file: 56812.sdf
directory: 56812


(.alpha.-Bromoethyl)benzene (1-Bromoethyl)benzene .alpha.-Methylbenzyl bromide .alpha.-Phenethyl bromide .alpha.-Phenylethyl bromide 1-Bromo-1-phenylethane 1-Phenethyl bromide 1-Phenyl-1-bromoethane 1-Phenylethyl bromide 585-71-7 Benzene, (1-bromoethyl)- NSC8052

pdb file: 56813.pdb
sdf file: 56813.sdf
directory: 56813


4-Bromophenetole 588-96-5 Benzene, 1-bromo-4-ethoxy- NSC8053 Phenetole, p-bromo- p-Bromoethoxybenzene p-Bromophenetole p-Bromophenol ethyl ether p-Ethoxybromobenzene p-Ethoxyphenyl bromide

pdb file: 56814.pdb
sdf file: 56814.sdf
directory: 56814


(2-Bromoethoxy)benzene .beta.-Bromophenetole .beta.-Phenoxyethyl bromide 1-Bromo-2-phenoxyethane 2-Bromoethyl phenyl ether 2-Phenoxyethyl bromide 589-10-6 Benzene, (2-bromoethoxy)- NSC8055 Phenetole, .beta.-bromo-

pdb file: 56816.pdb
sdf file: 56816.sdf
directory: 56816


1-Bromo-4-(dimethylamino)benzene 4-Bromo-N,N-dimethylaniline 4-Dimethylaminobromobenzene 586-77-6 Aniline, 4-bromo-N,N-dimethyl- Aniline, p-bromo-N,N-dimethyl- Benzenamine, 4-bromo-N,N-dimethyl- N,N-Dimethyl-4-bromoaniline N,N-Dimethyl-p-bromoaniline NSC8056 WLN: ER DN1&1 p-(Dimethylamino)phenyl bromide p-Bromo(dimethylamino)benzene p-Bromo-N,N-dimethylaniline p-Dimethylaminobromobenzene p-N,N-Dimethylaminobromobenzene

pdb file: 56817.pdb
sdf file: 56817.sdf
directory: 56817


140-18-1 Acetic acid, chloro-, benzyl ester Acetic acid, chloro-, phenylmethyl ester Benzyl .alpha.-chloroacetate Benzyl chloroacetate Benzyl monochloracetate Chloroacetic acid, benzyl ester NSC8061 WLN: G1VO1R

pdb file: 56821.pdb
sdf file: 56821.sdf
directory: 56821


614-83-5 Acetamide, N-(2-bromo-4-methylphenyl)- N-(2-Bromo-4-methylphenyl)acetamide NSC8063

pdb file: 56823.pdb
sdf file: 56823.sdf
directory: 56823


1-Bromo-2,4,6-trimethylbenzene 2,4,6-Trimethylbromobenzene 2,4,6-Trimethylphenyl bromide 2-Bromomesitylene 576-83-0 Benzene, 2-bromo-1,3,5-trimethyl- Bromomesitylene Mesityl bromide Mesitylene, 2-bromo- NSC8064

pdb file: 56824.pdb
sdf file: 56824.sdf
directory: 56824


588-46-5 Acetamide, N-(phenylmethyl)- Acetamide, N-benzyl- N-Acetylbenzylamine N-Benzylacetamide NSC8065

pdb file: 56825.pdb
sdf file: 56825.sdf
directory: 56825


1,1-Ethanedicarboxylic acid, 2-phenyl- 2-Benzylmalonic acid 616-75-1 Benzlmalonic acid Benzomalonate acid Benzylmalonic acid Malonic acid, 2-benzyl- Malonic acid, benzyl- NSC8068 Propanedioic acid, (phenylmethyl)- Usaf xr-36 WLN: QVYVQ1R

pdb file: 56828.pdb
sdf file: 56828.sdf
directory: 56828


103-37-7 Benzyl butanoate Benzyl butyrate Benzyl n-butanoate Benzyl n-butyrate Butanoic acid, phenylmethyl ester Butyric acid, benzyl ester NSC8073 WLN: 3VO1R

pdb file: 56833.pdb
sdf file: 56833.sdf
directory: 56833


.gamma.-Benzylpyridine 2116-65-6 4-Benzylpyridine Ba 33216 NSC8075 Pyridine, 4-(phenylmethyl)- Pyridine, 4-benzyl- WLN: T6NJ D1R

pdb file: 56835.pdb
sdf file: 56835.sdf
directory: 56835


.alpha.-Phenyl-p-cresol 101-53-1 4-(Phenylmethyl)phenol 4-Benzylphenol 4-Hydroxydiphenylmethane 4-Hydroxyditane Fesia-sept Fesiasept NSC8078 Phenol, 4-(phenylmethyl)- p-Benzylphenol p-Cresol, .alpha.-phenyl- p-Hydroxydiphenyl methane

pdb file: 56838.pdb
sdf file: 56838.sdf
directory: 56838


94-18-8 Benzoic acid, 4-hydroxy-, phenylmethyl ester Benzoic acid, p-hydroxy-, benzyl ester Benzyl 4-hydroxybenzoate Benzyl Parasept Benzyl Tegosept Benzyl p-hydroxybenzoate Benzyl paraben Benzyl-Parasept Benzylparaben NSC8080 Nipabenzyl Parosept Solbrol Z p-Hydroxybenzoic acid benzyl ester

pdb file: 56839.pdb
sdf file: 56839.sdf
directory: 56839


120-51-4 Ascabin Ascabiol BENZYL BENZOATE Benylate Benzoic acid, benzyl ester Benzoic acid, phenylmethyl ester Benzyl alcohol benzoic ester Benzyl benzenecarboxylate Benzyl phenylformate Benzylets Colebenz NSC8081 Novoscabin Peruscabin Scabagen Scabanca Scabide Scabiozon Scabitox Scobenol Vanzoate Venzonate WLN: RVO1R

pdb file: 56840.pdb
sdf file: 56840.sdf
directory: 56840


5405-13-0 Benzenemethanamine, N-(2-methylphenyl)- N-(o-Methylphenyl)benzylamine NSC8083 o-Toluidine, N-benzyl-

pdb file: 56842.pdb
sdf file: 56842.sdf
directory: 56842


119-94-8 3-(N-Benzyl-N-ethylamino)methylbenzene 3-(N-Benzyl-N-ethylamino)toluene Benzenemethanamine, N-ethyl-N-(3-methylphenyl)- N-Ethyl-N-benzyl-m-toluidine N-Ethyl-N-benzyl-meta-toluidine NSC8089 m-Toluidine, N-benzyl-N-ethyl-

pdb file: 56848.pdb
sdf file: 56848.sdf
directory: 56848


18084-97-4 Benzene, 1,1',1''-(1-chloro-1-ethenyl-2-ylidene)tris- Ethylene, chlorotriphenyl- NSC8092 Triphenylchloroethylene

pdb file: 56851.pdb
sdf file: 56851.sdf
directory: 56851


83-13-6 Diethyl phenylmalonate Malonic acid, phenyl-, diethyl ester NSC8126 Phenylmalonic acid diethyl ester Propanedioic acid, phenyl-, diethyl ester

pdb file: 56884.pdb
sdf file: 56884.sdf
directory: 56884


1892-43-9 2-(4'-Chlorfenoxy)ethanol 2-(4-Chlorophenoxy)ethanol 2-(p-Chlorophenoxy)ethanol Chloro-p-phenoxetol Chlorophetanol Ethanol, 2-(4-chlorophenoxy)- Ethanol, 2-(p-chlorophenoxy)- Fungisan NSC8133 WLN: Q2OR DG p-Chlorfenylmonoglykolether p-Chlorophenyl 2-hydroxyethyl ether p-Chlorophenyl glycol ether p-Chlorophenyl monoglycol ether

pdb file: 56889.pdb
sdf file: 56889.sdf
directory: 56889


(E)-1,1'-(1,2-Diethyl-1,2-ethene-diyl)bis(4-methoxybenzene) .alpha.,.alpha.'-Diethyl-4,4'-dimethoxystilbene 3,4-Bis(p-methoxyphenyl)-3-hexene 3,4-Dianisyl-3-hexene 3-Hexene, 3,4-bis(4-methoxyphenyl)- 3-Hexene, 3,4-bis(p-methoxyphenyl)- 4,4'-Dimethoxy-.alpha.,.beta.-diethylstilbene 7773-34-4 Benzene, 1,1'-(1,2-diethyl-1,2-ethenediyl)bis[4-methoxy- Depot-Oestromenine Depot-Oestromon Diethylstilbestrol dimethyl ether Dimestrol NSC8137 Stilbene, .alpha.,.alpha.'-diethyl-4,4'-dimethoxy- Stilbestrol dimethyl ether Synthila WLN: 1OR DY2& 2U trans-.alpha.,.alpha.'-Diethyl-4,4'-dimethoxystilbene

pdb file: 56893.pdb
sdf file: 56893.sdf
directory: 56893


2431-96-1 Acetamide, N,N-diethyl-2-phenyl- Benzeneacetamide, N,N-diethyl- N,N-Diethyl phenylacetamide NSC8245 Phenyl-N,N-diethylacetamide

pdb file: 56988.pdb
sdf file: 56988.sdf
directory: 56988


16634-82-5 2-Chloro-4'-methylacetanilide 2-Chloro-4-acetotoluidide 2-Chloro-N-(p-tolyl)acetamide 2-Chloroaceto-p-toluidide 4-Methyl-.alpha.-chloroacetanilide Acetamide, 2-chloro-N-(4-methylphenyl)- Acetamide, 2-chloro-N-(p-tolyl)- CAT N-(Chloroacetyl)-p-toluidine N-(p-Tolyl)-.alpha.-chloroacetamide NSC8372 WLN: G1VMR D1 WLN: GR C1 FMV1 p-Acetotoluidide, 2-chloro- p-Toluene chloromethylamide

pdb file: 57114.pdb
sdf file: 57114.sdf
directory: 57114


.alpha.-Methylbenzylamine .alpha.-Phenethylamine .alpha.-Phenylethylamine 1-Amino-1-phenylethane 1-Phenylethylamine 98-84-0 Benzenemethanamine, .alpha.-methyl- Benzenemethaneamine, .alpha.-methyl- Benzylamine, .alpha.-methyl- Ethanamine, 1-phenyl- Ethylamine, 1-phenyl- NSC8391 WLN: 1M1R

pdb file: 57133.pdb
sdf file: 57133.sdf
directory: 57133


(m-Aminophenyl)methyl carbinol 2454-37-7 3-Amino-.alpha.-methylbenzyl alcohol Benzenemethanol, 3-amino-.alpha.-methyl- Benzyl alcohol, m-amino-.alpha.-methyl- NSC8392 WLN: ZR CYQ1 m-(1-Hydroxyethyl)aniline m-Amino-.alpha.-methylbenzyl alcohol

pdb file: 57134.pdb
sdf file: 57134.sdf
directory: 57134


(.beta.-Hydroxyethyl)aniline .beta.-Anilinoethanol 122-98-5 2-(Phenylamino)ethanol 2-ANILINOETHANOL Aniline, N-(.beta.-hydroxyethyl)- Aniline, N-(2-hydroxyethyl)- Benzenamine, N-(2-hydroxyethyl)- Ethanol, 2-(phenylamino)- Ethanol, 2-anilino- N-(.beta.-Hydroxyethyl)aniline N-(2-Hydroxyethyl)aniline N-(2-Hydroxyethyl)phenylamine N-Phenylethanolamine NSC8393 Phenylethanolamine WLN: Q2MR

pdb file: 57135.pdb
sdf file: 57135.sdf
directory: 57135


(.alpha.-Methylbenzyl)dimethylamine 2449-49-2 Benzenemethanamine, N,N,.alpha.-trimethyl- Benzylamine, N,N,.alpha.-trimethyl- N,N-Dimethyl-.alpha.-methylbenzylamine N,N-Dimethyl-.alpha.-phenylethylamine NSC8396 WLN: 1YR&N1&1

pdb file: 57138.pdb
sdf file: 57138.sdf
directory: 57138


1-Acetoacetylamino-2,4-dimethylbenzene 2',4'-Acetoacetoxylidide 2',4'-Dimethylacetoacetanilide 2,4-Acetoacetoxylidide 2,4-Acetoacetxylidide 97-36-9 Acetoacetic acid m-xylidide Acetoaceto-m-xylidide Acetoacetyl-m-xylidide Butanamide, N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxo- N-Acetoacetyl-2,4-xylidine NSC8398 m-Acetoacetoxylidide

pdb file: 57140.pdb
sdf file: 57140.sdf
directory: 57140


1,2-(Methylenedioxy)-4-[2-(octylsulfinyl)propyl]benzene 1,2-Methoxylenedioxy-4-[2-(octylsulfinyl)propyl]-benzene 1,2-Methylenedioxy-4-[2-(octylsulfinyl)propyl]benzene 1,3-Benzodioxole, 5-[2-(octylsulfinyl)propyl]- 1-Methyl-2-(3,4-methylenedioxyphenyl)ethyl octyl sulfoxide 120-62-7 5-[2-(Octylsulfinyl)propyl]-1,3-benzodioxole Benzene, 1,2-(methylenedioxy)-4-[2-(octylsulfinyl)propyl]- ENT 16,634 Isosafrole n-octylsulfoxide Isosafrole octyl sulfoxide Isosafrole, octyl sulfoxide NCI-C02824 NSC8400 Piperonyl sulfoxide Piperonyl sulfoxide (insecticide) Sulfox-cide Sulfoxide Sulfoxide, .alpha.-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethyl octyl Sulfoxyl Sulphoxide WLN: T56 BO DO CHJ G1Y1 & SO & 8 n-Octylisosafrole sulfoxide n-Octylsulfoxide of isosafrole

pdb file: 57142.pdb
sdf file: 57142.sdf
directory: 57142


.alpha.-Bromo-4'-chloroacetophenone .alpha.-Bromo-4-chloroacetophenone .alpha.-Bromo-p-chloroacetophenone .omega.-Bromo-p-chloroacetophenone 2-BROMO-4'-CHLOROACETOPHENONE 2-Bromo-p-chloroacetophenone 4'-Chlorophenacyl bromide 4-Chloro-.omega.-bromoacetophenone 4-Chlorophenacyl bromide 536-38-9 Acetophenone, 2-bromo-4'-chloro- Bromomethyl p-chlorophenyl ketone Ethanone, 2-bromo-1-(4-chlorophenyl)- NSC8452 p-Chloro-.omega.-bromoacetophenone p-Chlorophenacyl bromide

pdb file: 57194.pdb
sdf file: 57194.sdf
directory: 57194


(1-Methylpropyl)benzene 135-98-8 2-Phenylbutane Benzene, (1-methylpropyl)- Benzene, sec-butyl- NSC8466 Secondary butylbenzene WLN: 2Y1 & R sec-Butylbenzene

pdb file: 57208.pdb
sdf file: 57208.sdf
directory: 57208


.beta.-(Benzylthio)propionic acid 2899-66-3 3-(Benzylthio)propionic acid NSC8528 Propanoic acid, 3-[(phenylmethyl)thio]- Propionic acid, 3-(benzylthio)- S-Benzyl-.beta.-mercaptopropionic acid

pdb file: 57262.pdb
sdf file: 57262.sdf
directory: 57262


6262-23-3 Formamide, N,N'-(4-methyl-1,3-phenylene)bis- Formamide, N,N'-(4-methyl-m-phenylene)bis- Formamide, N,N'-2,4-tolylenebis- N,N'-2,4-Tolylenebisformamide N,N'-Diformyl-2,4-tolylenediamine NSC8623

pdb file: 57313.pdb
sdf file: 57313.sdf
directory: 57313


.alpha.-(N-Ethylanilino)-p-toluenesulfonic acid 92-60-4 Benzenesulfonic acid, 4-[(ethylphenylamino)methyl]- NSC8644 p-Toluenesulfonic acid, .alpha.-(N-ethylanilino)-

pdb file: 57331.pdb
sdf file: 57331.sdf
directory: 57331


5833-18-1 Acetic acid, bis(2,4-dinitrophenyl)-, ethyl ester Benzeneacetic acid, .alpha.-(2,4-dinitrophenyl)-2,4-dinitro-, ethyl ester Ethyl bis(2,4-dinitrophenyl)acetate NSC8659

pdb file: 57344.pdb
sdf file: 57344.sdf
directory: 57344


4-[[Ethyl(3-methylphenyl)amino]methyl]benzenesulfonic acid 67801-04-1 Benzenesulfonic acid, 4-[[ethyl(3-methylphenyl)amino]methyl]- NSC8663

pdb file: 57348.pdb
sdf file: 57348.sdf
directory: 57348


1,2-Dianilinoethane 1,2-Ethanediamine, N,N'-diphenyl- 150-61-8 Aniline, N,N'-ethylenedi- Benzenamine, N,N'-1,2-ethanediylbis- Ethylenediamine, N,N'-diphenyl- N,N'-Diphenyl-.alpha.,.omega.-diaminoethane N,N'-Diphenyl-1,2-ethylenediamine N,N'-Diphenylethylenediamine N,N'-Ethylenedianiline NODX NSC8719 Stabilite WLN: RM2MR sym-Diphenylethylenediamine

pdb file: 57384.pdb
sdf file: 57384.sdf
directory: 57384


607-81-8 Benzylmalonic acid diethyl ester Diethyl benzylmalonate Malonic acid, 2-benzyl-, diethyl ester Malonic acid, benzyl-, diethyl ester NSC8720 Propanedioic acid, (phenylmethyl)-, diethyl ester

pdb file: 57385.pdb
sdf file: 57385.sdf
directory: 57385


1,4-Diphenylpiperazine 613-39-8 N,N'-Diphenyldiethylenediamine N,N'-Diphenylpiperazine NSC8723 Piperazine, 1,4-diphenyl-

pdb file: 57388.pdb
sdf file: 57388.sdf
directory: 57388


.alpha.-Dinitroanisole 1-Methoxy-2,4-dinitrobenzene 119-27-7 2,4-Dinitroanisol 2,4-Dinitroanisole 2,4-Dinitrophenyl methyl ether 2,4-Dinitrophenylmethyl ether Anisole, 2,4-dinitro- Benzene, 1-methoxy-2,4-dinitro- Dinitroanisole NSC8733 WLN: WNR BO1 ENW

pdb file: 57398.pdb
sdf file: 57398.sdf
directory: 57398


103-69-5 Aethylanilin Aniline, N-ethyl- Anilinoethane Benzenamine, N-ethyl- Ethylaniline Ethylphenylamine N-Ethyl-N-phenylamine N-Ethylaminobenzene N-Ethylaniline N-Ethylbenzenamine NSC8736 WLN: 2MR

pdb file: 57401.pdb
sdf file: 57401.sdf
directory: 57401


529-65-7 Acetamide, N-ethyl-N-phenyl- Acetanilide, N-ethyl- Acetethylanilide Ethylacetanilide Mannol N-Ethylacetanilide NSC8737 WLN: 2NR&V1

pdb file: 57402.pdb
sdf file: 57402.sdf
directory: 57402


2-Butenoic acid, 3-(phenylamino)-, ethyl ester 6287-35-0 Crotonic acid, 3-anilino-, ethyl ester Ethyl .beta.-anilinocrotonate Ethyl 3-(phenylamino)-2-butenoate Ethyl 3-(phenylamino)crotonate Ethyl 3-anilinocrotonate NSC8741

pdb file: 57406.pdb
sdf file: 57406.sdf
directory: 57406


(1-Methylethyl)benzene 2-Fenilpropano 2-Fenyl-propaan 2-Phenylpropane 98-82-8 Benzene, (1-methylethyl)- Benzene, isopropyl- CUMENE Cumeen Cumol Isopropilbenzene Isopropyl-benzol Isopropylbenzeen Isopropylbenzen Isopropylbenzene Isopropylbenzol NSC8776 Propane, 2-phenyl- WLN: 1Y1 & R

pdb file: 57439.pdb
sdf file: 57439.sdf
directory: 57439


4-Methylphenyl benzoate 614-34-6 Benzoic acid, 4-methylphenyl ester Benzoic acid, p-tolyl ester NSC8788 p-Tolyl benzoate

pdb file: 57451.pdb
sdf file: 57451.sdf
directory: 57451


1,2-Diphenylethane 1,2-Diphenylethane, s 103-29-7 Benzene, 1,1'-(1,2-ethanediyl)bis- Bibenzyl Dibenzil Dibenzyl Diphenylethylene Ethane, 1,2-diphenyl- NSC8789 WLN: R2R s-Diphenylethane

pdb file: 57452.pdb
sdf file: 57452.sdf
directory: 57452


599-75-7 Benzenesulfonic acid, 4-methyl-, 2-methylphenyl ester NSC8790 o-Tolyl p-toluenesulfonate

pdb file: 57453.pdb
sdf file: 57453.sdf
directory: 57453


4',4'''-Bi-m-acetoacetotoluidide 4',4'''-Biacetoacetanilide 92-90-0 Butanamide, N,N'-(2,2'-dimethyl[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis[3-oxo- NSC8795

pdb file: 57458.pdb
sdf file: 57458.sdf
directory: 57458


2-(Benzyloxy)ethanol 622-08-2 Benzyl cellosolve Ethanol, 2-(benzyloxy)- Ethanol, 2-(phenylmethoxy)- Ethylene glycol monobenzyl ether Glycol benzyl ether Glycol monobenzyl ether NSC8886 WLN: Q2O1R

pdb file: 57547.pdb
sdf file: 57547.sdf
directory: 57547


.alpha.-Toluic acid, ethyl ester 101-97-3 Acetic acid, phenyl-, ethyl ester Benzeneacetic acid, ethyl ester Ethyl .alpha.-toluate Ethyl 2-phenylethanoate Ethyl benzeneacetate Ethyl phenacetate Ethyl phenylacetate Ethyl phenylethanoate NSC8894 Phenylacetic acid, ethyl ester WLN: 2OV1R

pdb file: 57555.pdb
sdf file: 57555.sdf
directory: 57555


121-39-1 Ethyl .alpha.,.beta.-epoxyhydrocinnamate Ethyl 2,3-epoxy-3-phenylpropionate Ethyl 3-phenylglycidate Ethyl phenylglycidate Glycidic acid, 3-phenyl-, ethyl ester NSC8899 Oxiranecarboxylic acid, 3-phenyl-, ethyl ester

pdb file: 57560.pdb
sdf file: 57560.sdf
directory: 57560


1,2-Dimethoxy-4-(2-propenyl)benzene 1,2-Dimethoxy-4-allylbenzene 1,3,4-Eugenol methyl ether 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-propene 1-Allyl-3,4-dimethoxybenzene 3,4-Dimethoxyallylbenzene 4-Allyl-1,2-dimethoxybenzene 4-Allylveratrole 93-15-2 Benzene, 1,2-dimethoxy-4-(2-propenyl)- Benzene, 4-allyl-1,2-dimethoxy- ENT 21040 Eugenol methyl ether Eugenyl methyl ether Methyl eugenol ether Methyleugenol NSC8900 O-Methyleugenol Veratrole methyl ether WLN: 1U2R CO1 DO1

pdb file: 57561.pdb
sdf file: 57561.sdf
directory: 57561


2-Propenoic acid, 2-cyano-3-phenyl-, ethyl ester 2025-40-3 Cinnamic acid, .alpha.-cyano-, ethyl ester Ethyl .alpha.-cyano-.beta.-phenylcinnamate Ethyl benzylidenecyanoacetate NSC8904

pdb file: 57565.pdb
sdf file: 57565.sdf
directory: 57565


1,2-Benzenedicarboxylic acid, diethyl ester 84-66-2 Anozol Diethyl o-phenylenediacetate Diethyl phthalate Ethyl phthalate NSC8905 Neantine Palatinol A Phthalic acid, diethyl ester Phthalol Placidol E Solvanol Unimoll DA WLN: 2OVR BVO2 o-Benzenedicarboxylic acid, diethyl ester

pdb file: 57566.pdb
sdf file: 57566.sdf
directory: 57566


2591-66-4 Dow ET-15 ENT 23,285 ET-15 NSC8925 O-Methyl O-(2,4,5-trichlorophenyl) amidophosphorothioate O-Methyl O-(2,4,5-trichlorophenyl) amidothiophosphate O-Methyl O-(2,4,5-trichlorophenyl) phosphoramidothioate O-Methyl O-(2,4,5-trichlorophenyl) phosphoroamidothioate OMS 3 Phenol, 2,4,5-trichloro-, O-ester with O-methyl phosphoramidothioate Phosphoramidothioic acid, O-methyl O-(2,4,5-trichlorophenyl) ester WLN: GR BG DG EOPZS&O1

pdb file: 57586.pdb
sdf file: 57586.sdf
directory: 57586


299-84-3 Blitex Dermafos Dimethyl (2,4,5-trichlorophenyl) phosphorothionate Dow ET 14 Dow ET 57 ENT 23,284 ET 14 ET 57 Ectoral Etrolene Fenchloorfos Fenchlorfos Fenchlorophos Fenchlorphos Fenclofos Gesektin K Korlan Korlane Moor Man's Medicated Rid-Ezy Moorman's Medicated Rid-Ezy NSC8926 Nanchor Nanker Nankor O,O-Dimethyl O-(2,4,5-trichlorophenyl) phosphorothioate O,O-Dimethyl O-(2,4,5-trichlorophenyl) thiophosphate O-(2,4,5-Trichloor-fenyl)-O,O-dimethyl-monothiofosfaat O-(2,4,5-Trichlor-phenyl)-O,O-dimethyl-monothiophosphat O-(2,4,5-Tricloro-fenil)-O,O-dimetil-monotiofosfato OMS 123 Phenchlorfos Phenol, 2,4,5-trichloro-, O-ester with O,O-dimethyl phosphorothioate Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl O(2,4,5-trichlorophenyl) ester Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl O-(2,4,5-trichlorophenyl) ester Remelt Ronnel Rovan Thiophosphate de O,o-dimethyle et de o-(2,4,5-trichlorophenyle) Trichlorometafos Trolen Trolene Trolene 20L Troline Viozene WLN: GR BG DG EOPS & O1 & O1

pdb file: 57587.pdb
sdf file: 57587.sdf
directory: 57587


500-28-7 BAY 22190 Bayer 22/190 Chloorthion Chlorothion Chlorthion Chlorthion methyl Chlortion Compound 22/190 Dimethyl 3-chloro-4-nitrophenyl thionophosphate Ent 18,861 Methyl chlorothion NSC8927 O,O-Dimethyl O-(3-chloro-4-nitrophenyl) phosphorothioate O,O-Dimethyl O-(3-chloro-4-nitrophenyl) thiophosphate O,O-Dimethyl O-4-nitro-3-chlorophenyl thiophosphate O,O-Dimethyl p-nitro-m-chlorophenyl thiophosphate O,O-Dimethyl-O-(3-chlor-4-nitrophenyl)-monothiophosphat O,O-Dimethyl-O-3-chlor-4-nitrofenyltiofosfat O-(3-Chlor-4-nitro-phenyl)-O,O-dimethyl-monothiophosphat O-(3-Chloro-4-nitro-fenyl)-O,O-dimethyl-monothiofosfaat O-(3-Chloro-4-nitrophenyl) O,O-dimethyl phosphorothioate O-(3-Cloro-4-nitro-fenil)-O,O-dimetil-monotiofosfato OMS 217 Phenol, 3-chloro-4-nitro-, 0-ester with 0,0-dimethyl phosphorothioate Phosphorothioic acid, O-(3-chloro-4-nitrophenyl) O,O-dimethyl ester Thiophosphate de O,O-dimethyle et de O-3-chloro-4-nitrophenyle WLN: WNR BG DOPS&O1&O1 p-Nitro-m-chlorophenyl dimethyl thionophosphate

pdb file: 57588.pdb
sdf file: 57588.sdf
directory: 57588


0,0-Diethyl 0-(p-nitrophenyl) phosphorothioate 0,0-Diethyl 0-(p-nitrophenyl) thiophosphate 56-38-2 AAT AATP AC 3422 Alkron Alleron American Cyanamid 3422 Aphamite Aralo B 404 BAY E-605 Bayer E-605 Bladan Bladan F Compound 3422 Corothion Corthione DNTP DPP Danthion Diethyl 4-nitrophenyl phosphorothionate Diethyl p-nitrophenyl phosphorothionate Diethyl p-nitrophenyl thionophosphate Diethyl p-nitrophenyl thiophosphate Diethyl parathion E 605 E 605 f ENT 15,108 Ecatox Ekatox Ethyl parathion Etilon Etylparation Folidol Folidol E Folidol E-605 Folidol E605 Folidol oil Fosferno Fosfex Fosfive Fosova Fostern Fostox Gearphos Genithion Kolphos Kypthion Lethalaire G-54 Lirothion Murfos NCI-C00226 NIUIF 100 NSC8933 Niran Nitrostigmine Niuif-100 Nourithion O,O-Diethyl O-(4-nitrophenyl) phosphorothioate O,O-Diethyl O-(4-nitrophenyl) thiophosphate O,O-Diethyl

pdb file: 57594.pdb
sdf file: 57594.sdf
directory: 57594


.alpha.,.alpha.-Bis(p-chlorophenyl)-.beta.,.beta.,.beta.-trichlorethane 1,1,1-Trichloor-2,2-bis(4-chloor fenyl)-ethaan 1,1,1-Trichlor-2,2-bis(4-chlor-phenyl)-aethan 1,1,1-Trichloro-2,2-bis(4,4'-dichlorodiphenyl)ethane 1,1,1-Trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane 1,1,1-Trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane chlorophenothane 1,1,1-Trichloro-2,2-di(4-chlorophenyl)ethane 1,1,1-Tricloro-2,2-bis(4-cloro-fenil)-etano 1,1-Bis(p-chlorophenyl)-2,2,2-trichloroethane 2,2-Bis(p-chlorophenyl)-1,1,1-trichloroethane 4,4'-DDT 4,4'-Dichlorodiphenyltrichloroethane 50-29-3 Aavero-extra Agritan Anofex Arkotine Azotox Azotox M-33 Benzene, 1,1'-(2,2,2-trichloroethylidene)bis[4-chloro- Bosan supra Bovidermol Chlorophenothane Chlorphenotane Chlorphenothan Chlorphenotoxum Citox Clofenotan Clofenotane DDT Deoval Detox Detoxan Dibovin Dichlorodiphenyltrichloroethane Dicophane Didigam Didimac Dodat Dykol ENT-1506 Estonate Ethane, 1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)- Ethane, 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)- Genitox Gesafid Gesarol Guesarol Gyron Ivoran Ixodex Kopsol Mutoxan NCI-C00464 NSC8939 Neocid Neocidol, solid PEB1 Parachlorocidum Pentachlorin Pentech Penticidum Ppzeidan Rukseam Santobane Tafidex Trichlorobis(4'-chlorophenyl)ethane Trichlorobis(4-chlorophenyl)ethane WLN: GXGGYR DG&R DG Zeidane Zerdane p,p'-DDT p,p'-Dichlorodiphenyltrichloroethane

pdb file: 57600.pdb
sdf file: 57600.sdf
directory: 57600


(Difluorodiphenyl)trichloroethane 1,1,1,-Trichloroethane, 2,2-bis(p-fluorophenyl)- 1,1,1-Trichloro-2,2-bis(p-fluorophenyl)ethane 1,1,1-Trichloroethane, 2,2-bis(p-fluorophenyl- 1,1-Bis(p-fluorophenyl) 2,2,2-trichloroethane 1,1-Bis(p-fluorophenyl)2,2,2-trichloroethane 2,2-Bis(p-fluorophenyl)-1,1,1-trichloroethane 475-26-3 Benzene, 1,1'-(2,2,2-trichloroethylidene)bis(4-fluoro- Benzene, 1,1'-(2,2,2-trichloroethylidene)bis[4-fluoro- DFDT Ethane, 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-fluorophenyl)- Ethane, 2,2-bis(p-fluorophenyl)-1,1,1-trichloro- Fluoro-Ddt Fluorogesarol GIX HO-2,474 NSC8940 WLN: GXGGYR DF&R DF p,p'-Fluoro-DDT

pdb file: 57601.pdb
sdf file: 57601.sdf
directory: 57601


(Dichlorodiphenyl)dichloroethane 1,1-Bis(4-chlorophenyl)-2,2-dichloroethane 1,1-Bis(p-chlorophenyl)-2,2-dichloroethane 1,1-DICHLORO-2,2-BIS(4-CHLOROPHENYL)ETHANE 1,1-Dichloor-2,2-bis(4-chloor fenyl)-ethaan 1,1-Dichlor-2,2-bis(4-chlor-phenyl)-aethan 1,1-Dichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)-ethane 1,1-Dichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane 1,1-Dichloro-2,2-di(4-chlorophenyl)ethane 1,1-Dicloro-2,2-bis(4-cloro-fenil)-etano 2,2-Bis(4-chlorophenyl)-1,1-dichloroethane 2,2-Bis(p-chlorophenyl)-1,1-dichloroethane 4,4'-DDD 72-54-8 Benzene, 1,1'-(2,2-dichloroethylidene)bis[4-chloro- DDD Dichlorodiphenyldichloroethane Dilene ENT 4,225 Ethane, 1,1-dichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)- ME1700 NCI-C00475 NSC8941 Rhothane Rhothane d-3 Rothane TDE Tetrachlorodiphenylethane WLN: GYGYR DG&R DG p,p'-(Dichlorodiphenyl)dichloroethane p,p'-DDD p,p'-TDE

pdb file: 57602.pdb
sdf file: 57602.sdf
directory: 57602


1,1'-(2,2,2-Trichloroethylidene)bis(4-methoxybenzene) 1,1,1-Trichloro-2,2-bis(p-anisyl)ethane 1,1,1-Trichloro-2,2-bis(p-methoxyphenyl)ethane 1,1,1-Trichloro-2,2-di(4-methoxyphenyl)ethane 1,1-Bis(p-methoxyphenyl)-2,2,2-trichloroethane 2,2-Bis(p-anisyl)-1,1,1-trichloroethane 2,2-Bis(p-methoxyphenyl)-1,1,1-trichloroethane 2,2-Di(p-anisyl)-1,1,1-trichloroethane 2,2-Di(p-methoxyphenyl)-1,1,1-trichloroethane 72-43-5 Benzene, 1,1'-(2,2,2-trichloroethylidene)bis[4-methoxy- DMDT Di(p-methoxyphenyl)trichloromethyl methane Dimethoxy-DDT Dimethoxy-DT ENT 1,716 Ethane, 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-methoxyphenyl)- Ethane, 2,2-bis(p-anisyl)-1,1,1-trichloro- Maralate Marlate MeOCl Methoxcide Methoxo Methoxy-DDT Methoxychlor Metoksychlor Metox Moxie NCI-C00497 NSC8945 WLN: GXGGYR DO1&R DO1 p,p'-(Dimethoxydiphenyl)trichloroethane p,p'-DMDT p,p'-Methoxychlor

pdb file: 57605.pdb
sdf file: 57605.sdf
directory: 57605


1,1-Dimethyl-3-(p-chlorophenyl)thiourea 1,1-Dimethyl-3-(p-chlorophenyl)urea 1-(4-Chloro phenyl)-3,3-dimethyluree 1-(4-Chlorophenyl)-3,3-dimethylurea 1-(p-Chlorophenyl)-3,3-dimethylurea 150-68-5 3-(4-Chloor-fenyl)-1,1-dimethylureum 3-(4-Chlor-phenyl)-1,1-dimethyl-harnstoff 3-(4-Chlorophenyl)-1,1-dimethylurea 3-(4-cloro-fenil)-1,1-dimetil-urea(italian)cmun 3-(p-Chlorophenyl)-1,1-dimethylurea CMU Chlorfenidim Herbicides, monuron Karmex Monuron Herbicide Karmex W. monuron herbicide Lirobetarex Monurex Monuron Monurox Monuruon Monuuron N'-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethylurea N,N-Dimethyl-N'-(4-chlorophenyl)urea N-(4-Chlorophenyl)-N',N'-dimethylurea N-(p-Chlorophenyl)-N',N'-dimethylurea N-Dimethyl-N'-(4-chlorophenyl)urea NCI-C02846 NSC8949 Telvar Telvar Monuron Weedkiller Telvar W. monuron weedkiller Urea, 3-(p-chlorophenyl)-1,1-dimethyl- Urea, N'-(4-chlorophenyl)-N,N-dimethyl- Usaf p-8 Usaf xr-41 WLN: GR DMVN1 & 1

pdb file: 57609.pdb
sdf file: 57609.sdf
directory: 57609


1,1-Dimethyl-3-(3,4-dichlorophenyl)urea 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3,3-dimethylurea 3-(3,4-Dichloor-fenyl)-1,1-dimethylureum 3-(3,4-Dichlor-phenyl)-1,1-dimethyl-harnstoff 3-(3,4-Dichlorophenol)-1,1-dimethylurea 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea 3-(3,4-Dicloro-fenyl)-1,1-dimetil-urea 330-54-1 DCMU DMU Dailon Di-On Dichlorfenidim Diurex Diuron Duran Dynex HW 920 Herbatox Karamex Karmex Karmex DW Karmex Diuron Herbicide Marmer N'-(3,4-Dichlorophenyl)-N,N-dimethylurea N-(3,4-Dichlorophenyl)-N',N'-dimethylurea NSC8950 Telvar Diuron Weed Killer Urea, 3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethyl- Urea, N'-(3,4-dichlorophenyl)-N,N-dimethyl- Vonduron WLN: GR BG DMVN1 & 1

pdb file: 57610.pdb
sdf file: 57610.sdf
directory: 57610


2551-73-7 Guanidine, (phenylmethyl)-, sulfate (2:1) Guanidine, benzyl-, hemisulfate NSC8968

pdb file: 57626.pdb
sdf file: 57626.sdf
directory: 57626


(-)-.alpha.-(1-Methylaminoethyl)benzyl alcohol (-)-Ephedrine .alpha.-Hydroxy-.beta.-methyl amine propylbenzene 1-EPHEDRINE 1-Hydroxy-2-methylamino-1-phenylpropane 1-Phenyl-2-methylaminopropanol 299-42-3 Benzenemethanol, .alpha.-[1-(methylamino)ethyl]-, [R-(R*,S*)]- EPHEDRINE Efedrin Ephedrin Ephedrine, (-)- Ephedrine, l-(-)- Ephedrital Ephedrol Ephedrosan Ephedrotal Ephedsol Ephendronal Ephoxamin Fedrin I-Sedrin Isofedrol Kratedyn Lexofedrin Manadrin Mandrin NSC8971 Nasol Norephedrine, N-methyl- Sanedrine Vencipon WLN: QYR & Y1 & M1 Zephrol l(-)-Ephedrine l-.alpha.-(1-Methylaminoethyl)benzyl alcohol l-2-Methylamino-1-phenylpropanol l-Ephedrine

pdb file: 57629.pdb
sdf file: 57629.sdf
directory: 57629


22719-81-9 Carbonic acid, ethyl 4-methylphenyl ester Carbonic acid, ethyl p-tolyl ester Ethyl p-cresyl carbonate Ethyl p-tolyl carbonate NSC9016 p-Tolyl ethyl carbonate

pdb file: 57655.pdb
sdf file: 57655.sdf
directory: 57655


(4,4'-Tetramethyl)diaminodiphenylmethane (p,p'-Tetramethyl)diaminodiphenylmethane 101-61-1 4,4'-(Dimethylamino)diphenylmethane 4,4'-Bis(dimethylamino)diphenylmethane 4,4'-Methylenebis[N,N-dimethylaniline] 4,4'-Tetramethyldiaminodiphenylmethane Aniline, 4,4'-methylenebis[N,N-dimethyl- Benzenamine, 4,4'-methylenebis[N,N-dimethyl- Bis(p-dimethylaminophenyl)methane Bis[(4-dimethylamino)phenyl]methane Bis[(p-dimethylamino)phenyl]methane Bis[4-(N,N-dimethylamino)phenyl]methane Bis[p-(N,N-dimethylamino)phenyl]methane Diphenylmethane, tetramethyldiamino- Methane base Methane, bis[p-(dimethylamino)phenyl]- Methanediamine, tetramethyl-N,N'-diphenyl- Methylene base Michler's Base Michler's hydride Michler's methane N,N'-Tetramethyldiaminodiphenylmethane N,N,N',N'-Tetramethyl-4,4'-diaminodiphenylmethane N,N,N',N'-Tetramethyl-p,p'-diaminodiphenylmethane NCI-C01990 NSC9029 Tetra-base Tetrabase Tetramethyldiaminodiphenylmethane WLN: 1N1 & R D1R DN1 & 1 p,p'-Bis(N,N-dimethylaminophenyl)methane p,p'-Bis(dimethylamino)diphenylmethane p,p-Dimethylaminodiphenylmethane p,p-Tetramethyldiaminodiphenylmethane

pdb file: 57667.pdb
sdf file: 57667.sdf
directory: 57667


6625-74-7 NSC9043 Pivalanilide Propanamide, 2,2-dimethyl-N-phenyl-

pdb file: 57678.pdb
sdf file: 57678.sdf
directory: 57678


2-Cyclopentene-1-acetic acid, .alpha.-phenyl-, 2-(1-pyrrolidinyl)ethyl ester, citrate (1:1) 5897-32-5 Benzeneacetic acid, .alpha.-2-cyclopenten-1-yl-, 2-(1-pyrrolidinyl)ethyl ester, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1) Cyclopyrazate citrate NSC9098

pdb file: 57718.pdb
sdf file: 57718.sdf
directory: 57718


24407-55-4 Bimethoxycaine lactate Isocaine lactate NSC9108 Propanoic acid, 2-hydroxy-, compd. with 2-methoxy-N-[2-(2-methoxyphenyl)-1-methylethyl]-.alpha.-methylbenzeneethanamine (1:1)

pdb file: 57719.pdb
sdf file: 57719.sdf
directory: 57719


4'-Isopropylacetophenone 4-Isopropylacetophenone 645-13-6 Acetophenone, 4'-isopropyl- Cuminone Ethanone, 1-[4-(1-methylethyl)phenyl]- NSC9165 p-Isopropylacetophenone

pdb file: 57738.pdb
sdf file: 57738.sdf
directory: 57738


118-93-4 2'-Hydroxyacetophenone 2-Acetylphenol Acetophenone, 2'-hydroxy- Acetophenone, o-hydroxy- Ethanone, 1-(2-hydroxyphenyl)- NSC9263 Usaf ke-20 WLN: QR BV1 o-Acetylphenol o-Hydroxyacetophenone o-Hydroxyphenyl methyl ketone

pdb file: 57826.pdb
sdf file: 57826.sdf
directory: 57826


122-87-2 4-(Carboxymethylamino)phenol Glitsin Glycin Glycine, N-(4-hydroxyphenyl)- Glycine, N-(p-hydroxyphenyl)- Hydroxyphenyl glycine Iconyl Monazol N-(4-Hydroxyphenyl)glycine N-(p-Hydroxyphenyl)glycine NSC9267 Photoglycine p-Hydroxyanilinoacetic acid p-Hydroxyphenylaminoacetic acid p-Hydroxyphenylglycine

pdb file: 57830.pdb
sdf file: 57830.sdf
directory: 57830


2-(Methylphenylamino)ethanol 2-(N-Methyl-N-phenylamino)ethanol 2-(N-Methylaniline)ethanol 2-(N-Methylanilino)ethanol 93-90-3 Ethanol, 2-(N-methylanilino)- Ethanol, 2-(methylphenylamino)- N-Methyl-N-(2-hydroxyethyl)aniline N-Methyl-N-(hydroxyethyl)aniline N-Methyl-N-.beta.-hydroxyethylaniline N-Methyl-N-hydroxyethylaniline NSC9274 Phenylmethylethanolamine WLN: Q2N1&R

pdb file: 57837.pdb
sdf file: 57837.sdf
directory: 57837


13103-75-8 2-(p-N,N-Dimethylaminophenylazo)pyridine 2-[[p-(dimethylamino)phenyl]azo]pyridine 4-(2-Pyridylazo)-N,N-dimethylaniline Benzenamine, N,N-dimethyl-4-(2-pyridinylazo)- N,N-Dimethyl-4-(2-pyridylazo)aniline NSC9358 PADA Pyridine, 2-[[p-(dimethylamino)phenyl]azo]- Pyridine, [[p-(dimethylamino)phenyl]azo]- Pyridine-2-azo-p-dimethylaniline Pyridine-2-azodimethylaniline p-(2-Pyridylazo)dimethylaniline

pdb file: 57903.pdb
sdf file: 57903.sdf
directory: 57903


4,4'-Bis(dimethylamino)azobenzene 6257-64-3 Aniline, 4,4'-azobis[N,N-dimethyl- Benzenamine, 4,4'-azobis[N,N-dimethyl- DADAB Diazene, bis[4-(dimethylamino)phenyl]- NSC9361 p-N-Dimethylaminoazobenzene

pdb file: 57905.pdb
sdf file: 57905.sdf
directory: 57905


.alpha.-Methyl-styrol .alpha.-Methylstyreen .alpha.-Methylstyrene .alpha.-Methylstyrol .alpha.-Metil-stirolo .beta.-Phenylpropene .beta.-Phenylpropylene 1-Methyl-1-phenylethylene 1-Phenyl-1-methylethylene 1-Propene, 2-phenyl- 2-Phenyl-1-propene 2-Phenylpropene 2-Phenylpropylene 98-83-9 Benzene, (1-methylethenyl)- Isopropenil-benzolo Isopropenyl-benzeen Isopropenyl-benzol Isopropenylbenzene NSC9400 Styrene, .alpha.-methyl- WLN: 1YR & U1 as-Methylphenylethylene

pdb file: 57943.pdb
sdf file: 57943.sdf
directory: 57943


1-Acetyl-4-methylbenzene 1-Methyl-4-acetylbenzene 122-00-9 4'-Methylacetophenone 4-Methylacetophenone Acetophenone, 4'-methyl- Ethanone, 1-(4-methylphenyl)- Melilotal Methyl p-tolyl ketone NSC9401 WLN: 1VR D1 p-Acetotoluene p-Acetyltoluene p-Methylacetophenone

pdb file: 57944.pdb
sdf file: 57944.sdf
directory: 57944


101-41-7 Acetic acid, phenyl-, methyl ester Benzeneacetic acid, methyl ester Methyl .alpha.-toluate Methyl 2-phenylacetate Methyl benzeneacetate Methyl phenylacetate NSC9405 Phenylacetic acid, methyl ester WLN: 1OV1R

pdb file: 57946.pdb
sdf file: 57946.sdf
directory: 57946


103-26-4 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, methyl ester Cinnamic acid methyl ester Cinnamic acid, methyl ester Methyl 3-phenylpropenoate Methyl cinnamate Methyl cinnamylate NSC9411 WLN: 1OV1U1R

pdb file: 57951.pdb
sdf file: 57951.sdf
directory: 57951


1-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzene 3-(Trifluoromethyl)bromobenzene 3-(Trifluoromethyl)phenyl bromide 3-BROMOBENZOTRIFLUORIDE 3-Brombenzotrifluorid 3-Bromobenzyltrifluoride 3-Bromotrifluoromethylbenzene 401-78-5 Benzene, 1-bromo-3-(trifluoromethyl)- NSC9468 Toluene, .alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro-3-bromo- Toluene, m-bromo-.alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro- WLN: FXFFR CE m-(Trifluoromethyl)bromobenzene m-(Trifluoromethyl)phenyl bromide m-Bromo(trifluoromethyl)benzene m-Bromo-.alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluorotoluene m-Bromobenzotrifluoride

pdb file: 57995.pdb
sdf file: 57995.sdf
directory: 57995


890-98-2 Benzeneacetic acid, .alpha.-hydroxy-, phenylmethyl ester Benzyl mandelate Benzylin Mandelic acid, benzyl ester NSC9522 Phenylglycolic acid benzyl ester Spasmolyt

pdb file: 58037.pdb
sdf file: 58037.sdf
directory: 58037


(Phenylthio)acetic acid 103-04-8 2-Mercapto-2-phenylacetic acid Acetic acid, (phenylthio)- Carboxymethyl phenyl sulfide NSC9582 Phenylmercaptoacetic acid Phenylthioglycolic Acid

pdb file: 75034.pdb
sdf file: 75034.sdf
directory: 75034


502-02-3 Benzenesulfonic acid, 4-[[4-(dimethylamino)phenyl]azo]- Benzenesulfonic acid, p-[[p-(dimethylamino)phenyl]azo]- Methyl orange NSC9595 p-(p'-Dimethylaminophenylazo)benzene sulfonate p-[[p-(Dimethylamino)phenyl]azo]benzenesulfonic acid

pdb file: 75044.pdb
sdf file: 75044.sdf
directory: 75044


101-68-8 4,4'-Diisocyanate de diphenylmethane 4,4'-Diisocyanatodiphenylmethane 4,4'-Diphenylmethane diisocyanate 4,4'-Methylenebis(phenyl isocyanate) 4,4'-Methylenedi(phenyl diisocyanate) 4,4'-Methylenedi(phenylene isocyanate) 4,4'-Methylenedi-p-phenylene diisocyanate Benzene, 1,1'-methylenebis[4-isocyanato- Bis(1,4-isocyanatophenyl)methane Bis(4-isocyanatophenyl)methane Bis(p-isocyanatophenyl)methane Caradate 30 Desmodur 44 Di-(4-isocyanatophenyl)methane Difenil-metan-diisocianato Difenylmethaan-diisocyanaat Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate Diphenylmethane diisocyanate Diphenylmethane p,p'-diisocyanate Hylene M 50 Hylene M-50 Isocyanic acid, ester with diphenylmethane Isocyanic acid, methylenedi-p-phenylene ester Isonate 125 MF Isonate 125M MDI MDR Methylbisphenyl isocyanate Methylene bisphenyl isocyanate Methylenebis(4,4'-phenyl isocyanate) Methylenebis(4-isocyanatobenzene) Methylenebis(4-phenyl isocyanate) Methylenebis(4-phenylene isocyanate) Methylenebis(p-phenyl isocyanate) Methylenebis(p-phenylene isocyanate) Methylenedi(p-phenyl isocyanate) Methylenedi(p-phenylene diisocyanate) Methylenedi(p-phenylene isocyanate) NCI-C50668 NSC9596 Nacconate 300 WLN: OCNR D1R DNCO p,p'-Diphenylmethane diisocyanate p,p'-Methylenebis(phenyl isocyanate)

pdb file: 75045.pdb
sdf file: 75045.sdf
directory: 75045


2-Carboxy-4'-(dimethylamino)azobenzene 2-[(4-Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid 4'-(Dimethylamino)azobenzene-2-carboxylic acid 4-Dimethylamino-2'-carboxylazobenzene 493-52-7 Benzoic acid, 2-[(4-dimethylamino)phenylazo]- Benzoic acid, 2-[[4-(dimethylamino)phenyl]azo]- Benzoic acid, o-[[p-(dimethylamino)phenyl]azo]- C.I. 13020 C.I. Acid Red 2 Methyl red NSC9597 WLN: QVR BNUNR DN1&1 o-Methyl red o-[[p-(Dimethylamino)phenyl]azo]benzoic acid p-(Dimethylamino)azobenzene-o-carboxylic acid p-Dimethylaminoazobenzene-o-carboxylic acid

pdb file: 75046.pdb
sdf file: 75046.sdf
directory: 75046


1,1'-Biphenyl, 4,4'-diisocyanato-3,3'-dimethyl- 3,3'-Bitolylene-4,4'-diisocyanate 3,3'-DIMETHYL-4,4'-BIPHENYLENE DIISOCYANATE 3,3'-Dimethyl-4,4'-biphenylene isocyanate 3,3'-Dimethyl-4,4'-biphenylylene diisocyanate 3,3'-Dimethyl-4,4'-diphenylene diisocyanate 3,3'-Dimethylbiphenyl 4,4'-diisocyanate 4,4'-Diisocyanato-3,3'-bitolyl 4,4'-Diisocyanato-3,3'-dimethylbiphenyl 91-97-4 Bitolylene diisocyanate Isocyanic acid, 3,3'-dimethyl-4,4'-biphenylene ester Isocyanic acid, 3,3'-dimethyl-4,4'-biphenylylene ester NSC9599 Nacconate 200 WLN: OCNR B1 DR C1 DNCO

pdb file: 75047.pdb
sdf file: 75047.sdf
directory: 75047


(Tetramethyldiamino)benzophenone 4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone 90-94-8 Benzophenone, 4,4'-bis(dimethylamino)- Bis[p-(N,N-dimethylamino)phenyl] ketone Methanone, bis[4-(dimethylamino)phenyl]- Michler ketone Michler's ketone N,N,N',N'-Tetramethyl-4,4'-diaminobenzophenone NCI-C02006 NSC9602 WLN: 1N1&R D- 2V p,p'-Bis(N,N-dimethylamino)benzophenone p,p'-Bis(dimethylamino)benzophenone p,p'-Michler's ketone

pdb file: 75048.pdb
sdf file: 75048.sdf
directory: 75048


.alpha.-Bromoacetophenone .omega.-Bromacetophenone .omega.-Bromoacetophenone 2-Bromoacetophenone 70-11-1 Acetophenone, 2-bromo- Bromomethyl phenyl ketone Ethanone, 2-bromo-1-phenyl- NSC9807 Phenacyl bromide Stauffer 4644

pdb file: 75179.pdb
sdf file: 75179.sdf
directory: 75179


(2-Nitrovinyl)benzene .beta.-Nitrostyrene .beta.-Nitrosytrene .gamma.-Nitrostyrene .omega.-Nitrostyrene 1-Nitro-2-phenylethylene 1-Phenyl-2-nitroethene 102-96-5 2-Nitro-1-phenylethylene BNS Benzene, (2-nitroethenyl)- NCI-C02211 NSC9809 Styrene, .beta.-nitro- WLN: WN1U1R

pdb file: 75181.pdb
sdf file: 75181.sdf
directory: 75181


1-Ethoxy-4-nitrobenzene 100-29-8 4-Ethoxynitrobenzene 4-Nitrophenetole Benzene, 1-ethoxy-4-nitro- Ethyl p-nitrophenyl ether NSC9812 Phenetole, p-nitro- WLN: WNR DO2 p-Ethoxynitrobenzene p-Nitrophenetol p-Nitrophenetole

pdb file: 75184.pdb
sdf file: 75184.sdf
directory: 75184


2'-Nitro-p-acetotoluidide 612-45-3 Acetamide, N-(4-methyl-2-nitrophenyl)- NSC9826 p-Acetotoluidide, 2'-nitro-

pdb file: 75198.pdb
sdf file: 75198.sdf
directory: 75198


1-Phenyl-2-propanone 103-79-7 2-Propanone, 1-phenyl- 3-Phenyl-2-propanone Benzyl methyl ketone Methyl benzyl ketone NSC9827 PHENYLACETONE Phenyl-2-propanone

pdb file: 75199.pdb
sdf file: 75199.sdf
directory: 75199


2,4,6(1H,3H,5H)-Pyrimidinetrione, 5-ethyl-5-phenyl- 5-Ethyl-5-phenyl-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione 5-Ethyl-5-phenylbarbituric acid 5-Phenyl-5-ethylbarbituric acid 50-06-6 Adonal Aephenal Agrypnal Amylofene Aphenylbarbit Aphenyletten Barbenyl Barbilehae (barbilettae) Barbinal Barbiphen Barbiphenyl Barbipil Barbita Barbituric acid, 5-ethyl-5-phenyl- Barbivis Barbonal Barbophen Bardorm Bartol Bialminal Blu-Phen Cabronal Calmetten Calminal Cardenal Chinoin Codibarbita Coronaletta Cratecil Damoral Dezibarbitur Dormina Dormiral Dormital Doscalun Duneryl Ensobarb Ensodorm Epanal Epidorm Epilol Episedal Epsylone Eskabarb Etilfen Euneryl Fenbital Fenemal Fenobarbital Fenosed Fenylettae Gardenal Gardepanyl Glysoletten Haplopan Haplos Helional Hennoletten Henotal Hypnaletten Hypnette Hypno-Tablinetten Hypnogen Hypnolone Hypnoltol Hysteps Lefebar Leonal Lephebar Lepinal Lepinaletten Linasen Liquital Lixophen Lubergal Lubrokal Lumen Lumesettes Lumesyn Luminal Lumofridetten Luphenil Luramin Molinal NSC9848 Neurobarb Nirvonal Noptil

pdb file: 75216.pdb
sdf file: 75216.sdf
directory: 75216


.alpha.-Naphtholbenzein 1(4H)-Naphthalenone, 4-[(4-hydroxy-1-naphthalenyl)phenylmethylene]- 1(4H)-Naphthalenone, 4-[.alpha.-(4-hydroxy-1-naphthyl)benzylidene]- 145-50-6 NSC9862 p-Naphtholbenzein

pdb file: 75224.pdb
sdf file: 75224.sdf
directory: 75224


1940-43-8 2,2'-Dihydroxy-3,3',5,5'-tetrachlorodiphenylmethane 2,2'-Methylenebis(4,6-dichlorophenol) NSC9873 Phenol, 2,2'-methylenebis[4,6-dichloro- Tetrachlorophene WLN: QR BG DG F1R BQ CG EG

pdb file: 75234.pdb
sdf file: 75234.sdf
directory: 75234


2,2',3,3',5,5'-Hexachloro-6,6'-dihydroxydiphenylmethane 2,2'-Dihydroxy-3,3',5,5',6,6'-hexachlorodiphenylmethane 2,2'-Dihydroxy-3,5,6,3',5',6'-hexachlorodiphenylmethane 2,2'-Methylenebis(3,5,6-trichlorophenol) 2,2'-Methylenebis[3,4,6-trichlorophenol] 70-30-4 AT-17 AT-7 Acigena Almederm B 32 Bis(2-hydroxy-3,5,6-trichlorophenyl)methane Bis(3,5,6-trichloro-2-hydroxyphenyl)methane Bis-2,3,5-trichlor-6-hydroxyfenylmethan Compound G-11 Cotofilm Dermadex Distodin Exofene Fesia-sin Fomac Fostril G-11 G-Eleven Gamophen Gamophene Germa-Medica HCP Hexabalm Hexachlorofen Hexachlorophane Hexachlorophen Hexachlorophene Hexafen Hexide Hexophene Hexosan Methane, bis(2,3,5-trichloro-6-hydroxyphenyl) NCI-C02653 NSC9887 Nabac Neosept V Phenol, 2,2'-methylenebis[3,4,6-trichloro- Phenol, 2,2'-methylenebis[3,5,6-trichloro- Phisodan Ritosept Septisol Septofen Steral Steraskin Surgi-Cen Surgi-Cin Surofene Tersaseptic Trichlorophene Turgex WLN: QR BG DG EG F1R BQ CG EG FG pHisoHex

pdb file: 75244.pdb
sdf file: 75244.sdf
directory: 75244


.gamma.,.delta.-Di(p-hydroxyphenyl)-hexane .gamma.,.delta.-Di(p-hydroxyphenyl)hexane 3,4-Bis(p-hydroxyphenyl)hexane 4,4'-(1,2-Diethylethylene)diphenol 4,4'-Dihydroxy-.alpha.,.beta.-diethyldiphenylethane 4,4'-Dihydroxy-.gamma.,.delta.-diphenylhexane 84-16-2 Bibenzyl, .alpha.,.alpha.'-diethyl-4,4'-dihydroxy- Cycloestrol Dihydrodiethylstilbestrol Dihydrostilbestrol Estra-Plex Estrifar Estronal Extra-Plex Hexane, 3,4-bis(p-hydroxyphenyl)- Hexanoestrol Hexestrofen Hexestrol Hexoestrol Hormoestrol NSC9894 Phenol, 4,4'-(1,2-diethyl-1,2-ethanediyl)bis-, (R*,S*)- Phenol, 4,4'-(1,2-diethylethylene)di- Phenol, 4,4'-(1,2-diethylethylene)di-, meso- Sinestrol Stilbestrol, dihydro- Synestrol Synthovo Syntrogene Vitestrol WLN: QR DY2&Y2&R DQ meso-3,4-Bis(p-hydroxyphenyl)-n-hexane meso-3,4-Di(p-hydroxyphenyl)-n-hexane meso-Hexestrol

pdb file: 75248.pdb
sdf file: 75248.sdf
directory: 75248


(.+-.)-Norephedrine (.+-.)-Phenylpropanolamine 14838-15-4 Benzenemethanol, .alpha.-(1-aminoethyl)-, (R*,S*)-(.+-.)- Benzyl alcohol, .alpha.-(1-amino-ethyl) DL-.alpha.-(1-aminoethyl)benzyl alcohol DL-.alpha.-hydroxy-.beta.-aminopropylbenzene DL-1-Phenyl-2-aminopropanol-1 DL-2-Amino-1-hydroxy-1-phenylpropane DL-Norephedrine Mucron NOREPHEDRINE NSC9920 Norephedrine, (.+-.)- Phenylpropanolamine Propadrine Rhindecon WLN: ZY1&YQR

pdb file: 75272.pdb
sdf file: 75272.sdf
directory: 75272


3811-20-9 4-Isopropylbenzaldehyde thiosemicarbazone Benzaldehyde, p-isopropyl-, thiosemicarbazone Cuminaldehyde thiosemicarbazone Cutisone Cutizon Cutosone Hydrazinecarbothioamide, 2-[[4-(1-methylethyl)phenyl]methylene]- Kutizon NSC9936 p-Isopropylbenzaldehyde 3-thiosemicarbazone p-Isopropylbenzaldehyde thiosemicarbazone

pdb file: 75287.pdb
sdf file: 75287.sdf
directory: 75287


6292-77-9 Hydrazinecarbothioamide (9CI), 2-[(3,4-dimethoxyphenyl)methylene]- NSC9940 Veratraldehyde (8CI), thiosemicarbazone

pdb file: 75291.pdb
sdf file: 75291.sdf
directory: 75291


.gamma.-Benzyl L-glutamate 1676-73-9 5-Benzyl L-glutamate Glutamic acid .gamma.-benzyl ester Glutamic acid, 5-benzyl ester, L- L-Glutamic acid .gamma.-benzyl ester L-Glutamic acid 5-benzyl ester L-Glutamic acid, 5-(phenylmethyl) ester NSC9969

pdb file: 75316.pdb
sdf file: 75316.sdf
directory: 75316


.alpha.-(Isopropylaminomoethyl)protocatechuyl alcohol 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]- 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-(isopropylamino)ethanol 3,4-Dihydroxy-.alpha.-[(isopropylamino)methyl]benzyl alcohol 7683-59-2 A 21 Aleudrin Aleudrine Aludrin Aludrine Asiprenol Asmalar Assiprenol Bellasthman Benzyl alcohol, 3,4-dihydroxy-.alpha.-[(isopropylamino)methyl]- Bronkephrine Dihydroxyphenylethanolisopropylamine Euspiran IPA Isadrine Isonorene Isoprenalin Isoprenaline Isopropydrin Isopropyladrenaline Isopropylaminomethyl(3,4-dihydroxyphenyl)carbinol Isopropylarterenol Isopropylnoradrenaline Isopropylnorepinephrine Isoproterenol Isuprel Isupren L-Isopropylnoradrenaline L-Isoproterenol Lomupren N-Isopropylnoradrenaline N-Isopropylnorepinephrine NSC9975 Neodrenal Norisodrine Novodrin Proternol Protocatechuyl alcohol,.alpha.-(isopropylamino-methyl),- Respifral WIN 5162 WLN: QR BQ DYQ1MY1&1 neo-Epinine

pdb file: 75322.pdb
sdf file: 75322.sdf
directory: 75322


2364-50-3 Butanamide, 3-methyl-N-phenyl- Isovaleranilide NSC10040

pdb file: 75366.pdb
sdf file: 75366.sdf
directory: 75366


569-57-3 Anisene Benzene, 1,1',1''-(1-chloro-1-ethenyl-2-ylidene)tris[4-methoxy- Chloortrianisestrol Chlorotrianisene Chlorotrianisine Chlorotris(p-methoxyphenyl)ethylene Chlortrianisestrol Chlortrianizen Clorestrolo Clorotrisin Ethylene, chlorotris(p-methoxyphenyl)- Hormonisene Khlortrianizen Merbentul Metace NSC-10108 NSC10108 Rianil TACE Tri-p-anisylchloroethylene Tris(p-methoxyphenyl)chloroethylene WLN: 1OR DYGUYR DO1&R DO1

pdb file: 75427.pdb
sdf file: 75427.sdf
directory: 75427


.beta.-Phenylpropionic acid methyl ester 103-25-3 Benzenepropanoic acid, methyl ester Hydrocinnamic acid, methyl ester Methyl .beta.-phenylpropionate Methyl 3-phenylpropanoate Methyl 3-phenylpropionate Methyl hydrocinnamate NSC10128

pdb file: 75447.pdb
sdf file: 75447.sdf
directory: 75447


2-Propene-1,2-dicarboxylic acid, 3-phenyl- 5653-88-3 Butanedioic acid, (phenylmethylene)- NSC10134 Succinic acid, benzylidene-

pdb file: 75453.pdb
sdf file: 75453.sdf
directory: 75453


18066-68-7 Acetic acid, (3,4-dimethoxyphenyl)-, ethyl ester Benzeneacetic acid, 3,4-dimethoxy-, ethyl ester Ethyl 3,4-dimethoxyphenylacetate Ethyl dimethoxyphenylacetate Homoveratric acid, ethyl ester NSC10152

pdb file: 75470.pdb
sdf file: 75470.sdf
directory: 75470


1-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzene 2-Chloro(trifluoromethyl)benzene 2-Chlorobenzotrifluoride 88-16-4 Benzene, 1-chloro-2-(trifluoromethyl)- Chlorobenzotrifluoride NSC10307 Toluene, o-chloro-.alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro- o-(Trifluoromethyl)chlorobenzene o-(Trifluoromethyl)phenyl chloride o-Chloro-.alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluorotoluene o-Chlorobenzotrifluoride

pdb file: 75620.pdb
sdf file: 75620.sdf
directory: 75620


1-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzene 3-Chloro-.alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluorotoluene 3-Chlorobenzotrifluoride 98-15-7 Benzene, 1-chloro-3-(trifluoromethyl)- Meta(trifluoromethyl)chlorobenzene NSC10308 Toluene, m-chloro-.alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro- m-Chloro-.alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluorotoluene m-Chlorobenzotrifluoride m-Trifluoromethylphenyl chloride

pdb file: 75621.pdb
sdf file: 75621.sdf
directory: 75621


(p-Chlorophenyl)trifluoromethane 1-(Trifluoromethyl)-4-chlorobenzene 1-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzene 4-Chloro-.alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluorotoluene 4-Chlorobenzotrifluoride 98-56-6 Benzene, 1-chloro-4-(trifluoromethyl)- NSC10309 Toluene, p-chloro-.alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro- p-(Trifluoromethyl)chlorobenzene p-Chloro-.alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluorotoluene p-Chlorobenzotrifluoride p-Chlorotrifluoromethylbenzene p-Trifluoromethylphenyl chloride

pdb file: 75622.pdb
sdf file: 75622.sdf
directory: 75622


1,3-Benzenediamine (9CI), 2,4,6-trimethyl- 2,4,6-Trimethyl-m-phenylenediamine 2,4-Mesitylenediamine 3102-70-3 NSC10392 m-Phenylenediamine,2,4,6-trimethyl-

pdb file: 75701.pdb
sdf file: 75701.sdf
directory: 75701


5434-03-7 Benzenemethanesulfonamide, N-(4-phenylmethyl)- NSC10410

pdb file: 75713.pdb
sdf file: 75713.sdf
directory: 75713


1-(2,4-Xylylazo)-2-naphthol 1-(o-Xylylazo)-2-naphthol 1-Xylylazo-2-naphthol 1-[(2,4-Dimethylphenyl)azo]-2-naphthalenol 2-Naphthalenol, 1-[(2,4-dimethylphenyl)azo]- 2-Naphthol, 1-(2,4-xylylazo)- 3118-97-6 A.F. Red No. 5 Aizen Food Red No. 5 Brasilazina Oil Scarlet 6G Brilliant oil scarlet B C.I. 12140 C.I. Solvent Orange 7 Calco oil scarlet bl Calco oil scarlet zbl Ceres Orange RR Ceres oranges RR Cerisol Scarlet G Cerotinscharlach G Ext D and C Red No. 14 Ext. D and C Red No. 14 Extract D And C Red No. 14 FD and C Red No. 32 Fast Oil Orange II Fat Red (Yellowish) Fat Scarlet 2G Fettorange B Grasan Orange 3R Lacquer Orange VR Motirot G NSC10457

pdb file: 75740.pdb
sdf file: 75740.sdf
directory: 75740


2,4,6(1H,3H,5H)-Pyrimidinetrione, 5-ethyl-1-phenyl- 5-Ethyl-1-phenyl-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione 5-Ethyl-1-phenylbarbituric acid 5419-00-1 Barbituric acid, 5-ethyl-1-phenyl- NSC10554 WLN: T6VMVNV FHJ DR& F2

pdb file: 75772.pdb
sdf file: 75772.sdf
directory: 75772


1-Penten-3-one, 4-methyl-1-phenyl- 3160-32-5 4-Methyl-1-phenyl-1-penten-3-one Isopropyl styryl ketone NSC10750

pdb file: 75876.pdb
sdf file: 75876.sdf
directory: 75876


.alpha.,.alpha.'-Bi[benzyl alcohol] 1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol 1,2-Diphenylethylene glycol 1,2-Ethanediol, 1,2-diphenyl- 492-70-6 Dihydrobenzoin Hydrobenzoin NSC10752

pdb file: 75877.pdb
sdf file: 75877.sdf
directory: 75877


(2-Aminoethyl)benzene .beta.-Aminoethylbenzene .beta.-Phenethylamine .beta.-Phenylaethylamin .beta.-Phenylethylamine .omega.-Phenylethylamine 1-Amino-2-phenylethane 1-Phenyl-2-amino-athan 1-Phenyl-2-aminoethane 2-Amino-1-phenylethane 2-Phenethylamine 2-Phenylethylamine 64-04-0 Benzeneethanamine Ethanamine, 2-phenyl- Ethylamine, 2-phenyl- NSC10811 PHENETHYLAMINE, BETA Phenethylamine Phenylethylamine WLN: Z2R

pdb file: 75923.pdb
sdf file: 75923.sdf
directory: 75923


7335-27-5 Benzoic acid, 4-chloro-, ethyl ester Benzoic acid, p-chloro-, ethyl ester Ethyl 4-chlorobenzoate Ethyl p-chlorobenzoate NSC10859 p-(Ethoxycarbonyl)phenyl chloride

pdb file: 75966.pdb
sdf file: 75966.sdf
directory: 75966


(4-METHYLPHENYL)ARSONIC ACID 3969-54-8 4-Tolylarsonic acid Arsonic acid, (4-methylphenyl)- NSC10881 Tolylarsonic acid WLN: Q-AS-QO&R D1 p-Toluenearsonic acid p-Tolylarsonic acid

pdb file: 75984.pdb
sdf file: 75984.sdf
directory: 75984


1,5-Diphenyl-3-pentanone 3-Pentanone, 1,5-diphenyl- 5396-91-8 Dibenzylacetone Diphenethyl ketone NSC10969

pdb file: 76021.pdb
sdf file: 76021.sdf
directory: 76021


1-Methyl-3-phenylurea 1007-36-9 Defenuron N-Methyl-N'-phenylurea N-Phenyl-N'-methylurea NSC10989 Urea, 1-methyl-3-phenyl- Urea, N-methyl-N'-phenyl-

pdb file: 76041.pdb
sdf file: 76041.sdf
directory: 76041


1-PHENYL-2-BUTANOL 2-Butanol, 1-phenyl- 701-70-2 Benzeneethanol, .alpha.-ethyl- Benzyl ethyl carbinol NSC11004 Phenethyl alcohol, .alpha.-ethyl-

pdb file: 76056.pdb
sdf file: 76056.sdf
directory: 76056


(Chloromethyl)oxirane, 4,4'-(1-methylethylidene)bisphenol copolymer 164SV 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane-epichlorohydrin copolymer 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane-epichlorohydrin polymer 2,2-Bis(hydroxyphenyl)propane-epichlorohydrin copolymer 2,2-Bis(p-hydroxyphenyl)propane-epichlorohydrin condensate 2,2-Bis(p-hydroxyphenyl)propane-epichlorohydrin copolymer 2,2-Bis(p-hydroxyphenyl)propane-epichlorohydrin polymer 2,2-Diphenylolpropane-epichlorohydrin polymer 25068-38-6 4,4'-(1-Methylethyllidene)bisphenol, polymer with (chloromethyl)oxirane 4,4'-Dihydroxydiphenylpropane-epichlorohydrin polymer 4,4'-Isopropylidenediphenol-epichlorohydrin polymer 684EK40 AER 331 Araldit LY 556 Araldite 471X75 Araldite 527 Araldite 6004 Araldite 6005 Araldite 6010 Araldite 6010 CIBA Araldite 6020 Araldite 6071 Araldite 6084 Araldite 6097 Araldite 6099 Araldite 684EK40 Araldite 7065 Araldite AW 116A Araldite AY 103 Araldite CY 205 Araldite CY 206 Araldite GY 250 Araldite GY 260 Araldite GY 280 Araldite LY 556 Araldite MY 740 Araldite MY 750 Bakelite ERL-2774 Bakelite PAHJ Bakelite PKDA Bakelite PKHH Bakelite

pdb file: 76144.pdb
sdf file: 76144.sdf
directory: 76144


94-57-5 Methanesulfonic acid, [(2-methylphenyl)amino]- Methanesulfonic acid, o-toluidino- NSC11212 o-Toluidinomethanesulfonic acid

pdb file: 76253.pdb
sdf file: 76253.sdf
directory: 76253


1-Naphthalenesulfonic acid, 8-[(4-methylphenyl)amino]- 1-Naphthalenesulfonic acid, 8-p-toluidino- 129-90-8 8-[(4-Methylphenyl)amino]-1-naphthalenesulfonic acid 8-p-Toluidino-1-naphthalenesulfonic acid NSC11233 Tolyl Peri acid

pdb file: 76267.pdb
sdf file: 76267.sdf
directory: 76267


1-(o-Tolylazo)-2-naphthylamine 1-[(2-Methylphenyl)azo]-2-naphthalenamine 1-[(2-Methylphenyl)azo]-2-naphthylamine 131-79-3 2-Naphthalenamine, 1-[(2-methylphenyl)azo]- 2-Naphthylamine, 1-(o-tolylazo)- A.F. Yellow No.3 C.I. 11390 C.I. Food Yellow 11 C.I. Solvent Yellow 6 Cerisol Yellow TB Dolkwal Yellow OB Ext. D & C Yellow No. 10 Ext. D and C Yellow No. 10 FD & C Yellow 4 FD & C Yellow No. 4 FD and C Yellow No. 4 Jaune ob NSC11234 Oil Yellow OB Oil Yellow OB Pure WLN: L66J BNUNR B & CZ Yellow OB o-Toluene-1-azo-2-naphthylamine

pdb file: 76268.pdb
sdf file: 76268.sdf
directory: 76268


4430-25-5 Benzenesulfonic acid, 2-[bis(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)hydroxymethyl]-3,4,5,6-tetrabromo- NSC11236 Tetrabromophenol blue Tetrabromphenol tetrabromsulfonphthalein o-Toluenesulfonic acid, 3,4,5,6-tetrabromo-.alpha.,.alpha.-bis(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)-.alpha.-hydroxy-

pdb file: 76269.pdb
sdf file: 76269.sdf
directory: 76269


1H-Perimidine, 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-6-[[4-(phenylazo)-1-naphthalenyl]azo]- 1H-Perimidine, 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-6-[[4-(phenylazo)-1-naphthyl]azo]- 2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-6-[[4-(phenylazo)-1-naphthyl]azo]perimidine 4197-25-5 Acetylated Sudan Black B C.I. 26150 C.I. Solvent Black 3 Ceres Black BN Fast Black HB Fast Black HBN Fat Black HB Hexatype Black B Lacquer Black S Lacquer Black VB NSC11239 Nubian Black BT Oil Black BT Sudan Black B Sudan Deep Black BB Sudan Deep Black BN Typogen Black

pdb file: 76270.pdb
sdf file: 76270.sdf
directory: 76270


.alpha.-Methylbenzyl cyanide .alpha.-Phenylethyl cyanide .alpha.-Phenylpropionitrile 1823-91-2 2-Phenylpropanenitrile 2-Phenylpropionitrile Benzeneacetonitrile, .alpha.-methyl- Hydratroponitrile METHYLBENZYL CYANIDE NSC11264

pdb file: 76284.pdb
sdf file: 76284.sdf
directory: 76284


104-63-2 2-(Benzylamino)ethanol 2-Benzylaminoethanol Benzyl ethanolamine Benzylaminoethanol Benzylethanolamine Ethanol, 2-(benzylamino)- Ethanol, 2-[(phenylmethyl)amino]- N-Benzylaminoethanol N-Benzylethanolamine NSC11271

pdb file: 76291.pdb
sdf file: 76291.sdf
directory: 76291


.alpha.-Phenylbutyronitrile 1-Cyano-1-phenylpropane 2-Phenylbutanenitrile 2-Phenylbutyronitrile 769-68-6 Benzeneacetonitrile, .alpha.-ethyl- Butanenitrile, 2-phenyl- Butyronitrile, 2-phenyl- NSC11272

pdb file: 76292.pdb
sdf file: 76292.sdf
directory: 76292


6279-35-2 NSC11289 Phenethyl alcohol, p-chloro-.alpha.-phenyl-

pdb file: 76309.pdb
sdf file: 76309.sdf
directory: 76309


2,2-Diphenylbutane 5223-61-0 Benzene, 1,1'-(1-methylpropylidene)bis- Butane, 2,2-diphenyl- NSC11306

pdb file: 76326.pdb
sdf file: 76326.sdf
directory: 76326


1,1,3-Trimethyl-3-phenylindan 1,1,3-Trimethyl-3-phenylindane 1,3,3-Trimethyl-1-phenylindan 1-Phenyl-1,3,3-trimethylindan 1-Phenyl-1,3,3-trimethylindane 1H-Indene, 2,3-dihydro-1,1,3-trimethyl-3-phenyl- 2,3-Dihydro-1,1,3-trimethyl-3-phenyl-1H-indene 3910-35-8 Indan, 1,1,3-trimethyl-3-phenyl- NSC11311

pdb file: 76330.pdb
sdf file: 76330.sdf
directory: 76330


1197-22-4 Methanesulfanilide Methanesulfonamide, N-phenyl- Methanesulfonanilide N-Mesylaniline N-Methylsulphonylaniline N-Phenylmethanesulfonamide NSC11329

pdb file: 76345.pdb
sdf file: 76345.sdf
directory: 76345


5416-05-7 NSC11333 Sulfoxide, 2-chloroethyl 2,4-dinitrophenyl WLN: WNR CNW DSO&2G

pdb file: 76349.pdb
sdf file: 76349.sdf
directory: 76349


5416-11-5 Acetic acid, [(4-nitrophenyl)amino]oxo-, ethyl ester NSC11343

pdb file: 76359.pdb
sdf file: 76359.sdf
directory: 76359


2',4',6'-Trimethylacetanilide 2,4,6-Trimethylacetanilide 5096-21-9 Acetamide, N-(2,4,6-trimethylphenyl)- Acetanilide, 2',4',6'-trimethyl- Acetomesidide NSC11349 WLN: 1VMR B1 D1 F1

pdb file: 76365.pdb
sdf file: 76365.sdf
directory: 76365


2-Propenamide, N-methyl-N,3-diphenyl- 27687-46-3 NSC11358

pdb file: 76374.pdb
sdf file: 76374.sdf
directory: 76374


6279-72-7 Ethanol, 2,2'-[(5-tert-butyl-2-hydroxy-3-phenyl)benzylamino]bis- Ethanol, 2,2'-[[(5-tert-butyl-2-hydroxy-3-biphenylyl)methyl]imino]di- NSC11408

pdb file: 76411.pdb
sdf file: 76411.sdf
directory: 76411


1-Nitro-1-phenylethylene 1H-Purine, 6-(ethylthio)- 5468-44-0 6-(Ethylthio)purine 6-Ethylmercaptopurine Benzene, (1-nitroethenyl)- NSC11453 Purine, 6-(ethylthio)- Styrene, .alpha.-nitro- WLN: WNYR&U1

pdb file: 76440.pdb
sdf file: 76440.sdf
directory: 76440


2,4-Dinitrophenyl-dimethyl-dithiocarbamate 89-37-2 Carbamic acid, dimethyldithio-, 2,4-dinitrophenyl ester Carbamodithioic acid, dimethyl-, 2,4-dinitrophenyl ester NSC11461 Usaf Sn-31 WLN: WNR CNW DSYUS&N1&1

pdb file: 76444.pdb
sdf file: 76444.sdf
directory: 76444


1,2-Epoxy-3-(2-methylphenoxy)propane 1,2-Epoxy-3-(o-tolyoxy)propane 1-(2-Methylphenoxy)-2,3-epoxypropane 1-(o-Methylphenoxy)-2,3-epoxypropane 2-[(2-Methylphenoxy)methyl]oxirane 2210-79-9 Glycidyl 2-methylphenyl ether Glycidyl o-tolyl ether NSC11571 Oxirane, [(2-methylphenoxy)methyl]- Propane, 1,2-epoxy-3-(o-tolyloxy)- Propane, 1,2-epoxy-3-(o-tolyoxy)- WLN: T3OTJ B1OR B1 o-Cresol glycidyl ether o-Kresol-glycidaether

pdb file: 76480.pdb
sdf file: 76480.sdf
directory: 76480


103-41-3 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, phenylmethyl ester Benzyl .gamma.-phenylacrylate Benzyl alcohol cinnamic ester Benzyl alcohol, cinnamate Benzyl cinnamate Benzylcinnamate Cinnamein Cinnamic acid, benzyl ester NSC11780 WLN: R1U1VO1R

pdb file: 76633.pdb
sdf file: 76633.sdf
directory: 76633


.beta.-(Diethylamino)ethyl ethylphenylacetate citrate 3639-12-1 Benzeneacetic acid, .alpha.-ethyl-, 2-(diethylamino)ethyl ester, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1) Butyric acid, 2-phenyl-, 2-(diethylamino)ethyl ester, citrate (1:1) Convenil NSC11781

pdb file: 76634.pdb
sdf file: 76634.sdf
directory: 76634


1-Propanone, 1-(4-methoxyphenyl)- 121-97-1 4'-Methoxypropiophenone Ethyl 4-methoxyphenyl ketone NSC11834 Propiophenone, 4'-methoxy- p-Methoxypropiophenone

pdb file: 76678.pdb
sdf file: 76678.sdf
directory: 76678


1-Penten-3-one, 1-phenyl- 1-Phenyl-1-penten-3-one 3152-68-9 Benzylidenemethyl ethyl ketone Ethyl 2-phenylvinyl ketone Ethyl styryl ketone NSC11842 Styryl ethyl ketone

pdb file: 76685.pdb
sdf file: 76685.sdf
directory: 76685


1-Hexen-3-one, 5-methyl-1-phenyl- 2892-18-4 5-Methyl-1-phenyl-1-hexen-3-one NSC11849 Styryl isobutyl ketone WLN: 1Y1&1V1U1R

pdb file: 76691.pdb
sdf file: 76691.sdf
directory: 76691


2-Butanone, 3,3-dimethyl-, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone 964-53-4 NSC12048

pdb file: 76837.pdb
sdf file: 76837.sdf
directory: 76837


5424-25-9 Ethyltriphenylstannane Ethyltriphenyltin NSC12110 Stannane, ethyltriphenyl- Tin, ethyltriphenyl-

pdb file: 76890.pdb
sdf file: 76890.sdf
directory: 76890


6339-26-0 Morpholine, 4-[(4-methylphenyl)sulfonyl]- NSC12118

pdb file: 76896.pdb
sdf file: 76896.sdf
directory: 76896


.beta.-Phenylpropiophenone .omega.-Benzyl acetophenone 1,3-Diphenyl-1-oxopropane 1,3-Diphenyl-1-propanone 1,3-Diphenyl-3-propanone 1-Propanone, 1,3-diphenyl- 1083-30-3 2-Phenethyl phenyl ketone 3-Phenylpropiophenone Benzylacetophenone Dihydrochalcone Hydrochalcone Hydrocinnamophenone NSC12245 Phenethyl phenyl ketone Phenyl phenethyl ketone Propiophenone, 3-phenyl-

pdb file: 76969.pdb
sdf file: 76969.sdf
directory: 76969


1-Phenyl-2-biphenyleneethylene 1836-87-9 9-Benzylidenefluorene 9H-Fluorene, 9-(phenylmethylene)- Benzalfluorene Fluorene, 9-benzylidene- NSC12312

pdb file: 77027.pdb
sdf file: 77027.sdf
directory: 77027


2719-05-3 4,4'-Diacetamidodiphenylmethane Acetamide, N,N'-(methylenedi-4,1-phenylene)bis- Acetanilide, 4',4'''-methylenebis- Bis(4-acetamidophenyl)methane Methylenebis-4,4'-acetanilide N,N'-Diacetyl-4,4'-diaminodiphenylmethane NSC12407

pdb file: 77110.pdb
sdf file: 77110.sdf
directory: 77110


.DELTA.9,9'-Bifluorene 1,2-Bis(biphenylene)ethylene 746-47-4 9,9'-Bifluorenylidene 9,9'-Difluorenylidene 9H-Fluorene, 9-(9H-fluoren-9-ylidene)- Bifluorenylidene Bisfluorenylidene Dibiphenyleneethene Dibiphenyleneethylene Difluorenylidene Diphenyleneethylene NSC12425 Tetrabenzfulvalene

pdb file: 77128.pdb
sdf file: 77128.sdf
directory: 77128


121-78-8 2-Diethylaminomethyl-4-acetylaminophenol 4-Acetamido-2-[(diethylamino)methyl]phenol Acetamide, N-[3-[(diethylamino)methyl]-4-hydroxyphenyl]- NSC12479 m-Acetotoluidide, .alpha.-(diethylamino)-4'-hydroxy-

pdb file: 77168.pdb
sdf file: 77168.sdf
directory: 77168


.alpha.,.beta.-Diphenylacrylonitrile .alpha.-Cyanostilbene .alpha.-Phenylcinnamonitrile .alpha.-Stilbenecarbonitrile 2,3-Diphenylacrilonitrile 2,3-Diphenylacrylonitrile 2510-95-4 Acrylonitrile, 2,3-diphenyl- Benzeneacetonitrile, .alpha.-(phenylmethylene)- Benzylidenephenylacetonitrile Cinnamonitrile, .alpha.-phenyl- NSC12489 Stilbene, .alpha.-cyano- Usaf a-9789 WLN: NCYR&U1R

pdb file: 77175.pdb
sdf file: 77175.sdf
directory: 77175


(2-METHYLPHENYL)ARSONIC ACID 2-Methylbenzenearsonic acid 3969-57-1 Arsonic acid, (2-methylphenyl)- NSC12620 WLN: Q-AS-QO&R B1 o-Toluenearsonic acid

pdb file: 77276.pdb
sdf file: 77276.sdf
directory: 77276


(3-METHYLPHENYL)ARSONIC ACID 5410-37-7 Arsonic acid, (3-methylphenyl)- NSC12621 WLN: Q-AS-QO&R C1 m-Toluenearsonic acid m-Tolylarsonic acid

pdb file: 77277.pdb
sdf file: 77277.sdf
directory: 77277


4-Thiazolidinone, 5-[(4-methoxyphenyl)methylene]-2-thioxo- 5-(p-Methoxybenzylidene)rhodanine 5462-97-5 NSC12764 Rhodanine, 5-(p-methoxybenzylidene)- WLN: T5MVYSYJ CU1R DO1& EUS

pdb file: 77413.pdb
sdf file: 77413.sdf
directory: 77413


4819-91-4 BUTANOL, 2-METHYL-4,4,4-TRIPHENYL- NSC12852

pdb file: 77490.pdb
sdf file: 77490.sdf
directory: 77490


2-(4-Sulfanilylanilino)ethanol 2-(p-Sulfanilylanilino)ethanol 4-Amino-4'-(.beta.-hydroxyethylamino)diphenyl sulfone 80-02-4 Ethanol, 2-(p-sulfanilylanilino)- Ethanol, 2-[[4-[(4-aminophenyl)sulfonyl]phenyl]amino]- NSC12982 Proethyl Smith's sulfone

pdb file: 77564.pdb
sdf file: 77564.sdf
directory: 77564


5442-44-4 Benzene, 1-chloro-4-[(4-nitrophenyl)methoxy]- Benzene, 1-methyl-4-[(4-nitrophenyl)methoxy]- NSC12990

pdb file: 77570.pdb
sdf file: 77570.sdf
directory: 77570


4-Nitrobenzaldehyde thiosemicarbazone 5470-48-4 Benzaldehyde, p-nitro-, thiosemicarbazone Hydrazinecarbothioamide, 2-[(4-nitrophenyl)methylene]- NSC12993 WLN: WNR D1UNMYZUS p-Nitrobenzaldehyde thiosemicarbazone

pdb file: 77572.pdb
sdf file: 77572.sdf
directory: 77572


1,4-Benzenediamine, N'-9-acridinyl-N,N-dimethyl- 13365-38-3 Acridine, 9-(p-dimethylaminoanilino)- Acridine, 9-[[p-(dimethylamino)phenyl]amino]- Acridine, 9-[p-(dimethylamino)anilino]- NSC 13002 NSC13002 WIN 1701 WLN: T C666 BNJ IMR DN1&1

pdb file: 77578.pdb
sdf file: 77578.sdf
directory: 77578


1,1,7,7-Tetraethyl-4-phenyldiethylenetriamine 1,2-Ethanediamine, N-[2-(diethylamino)ethyl]-N',N'-diethyl-N-phenyl- 5427-46-3 Diethylenetriamine, 1,1,7,7-tetraethyl-4-phenyl- N,N-Bis(2-Diethylaminoethyl)aniline NSC13035

pdb file: 77595.pdb
sdf file: 77595.sdf
directory: 77595


127-69-5 3,4-Dimethyl-5-sulfanilamidoisoxazole 3,4-Dimethyl-5-sulfonamidoisoxazole 3,4-Dimethylisoxale-5-sulfanilamide 5-(4-Aminophenylsulfonamido)-3,4-dimethylisoxazole 5-(p-Aminobenzenesulfonamido)-3,4-dimethylisooxale 5-(p-Aminobenzenesulfonamido)-3,4-dimethylisoxazole 5-(p-Aminobenzenesulphonamido)-3,4-dimethylisoxazole 5-Sulfanilamido-3,4-dimethylisoxazole Accuzole Alphazole Amidoxal Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(3,4-dimethyl-5-isoxazolyl)- Chemouag Cosoxazole Dorsulfan Warthausen Entusil Entusul G-sox Gantrisin Gantrisona Gantrosan Isoxamin N(sup1)-(3,4-Dimethyl-5-isoxazolyl)sulfanilamide NCI-C50022 NSC13120 Neazolin Neoxazol Norilgan-S Pancid Renosulfan Roxosul tablets SI SK-Soxazole SOXO Sosol Soxisol Soxomide Stansin Sulbio Sulfadimethylisoxazole Sulfafurazol Sulfafurazole Sulfagan Sulfaisoxazole Sulfalar Sulfanilamide, N(sup1)-(3,4-dimethyl-5-isoxazolyl)- Sulfanilamide, N1-(3,4-dimethyl-5-isoxazolyl)- Sulfasol Sulfasoxazole Sulfazin Sulfisonazole Sulfisoxasole Sulfisoxazol Sulfisoxazole Sulfisoxazole dialamine Sulfizin Sulfofurazole Sulfoxol Sulphafurazole Sulsoxin Thiasin Unisulf Uritrisin V-Sul WLN: T5NOJ CMSWR DZ& D1 E1 component of Azo Gantrisin component of Azo-Sulfizin

pdb file: 77649.pdb
sdf file: 77649.sdf
directory: 77649


1,2-Ethanediamine, N-[(4-methoxyphenyl)methyl]-N',N'-dimethyl-N-2-pyridinyl- 2-[(p-Methoxybenzyl)[2-(dimethylamino)ethyl]amino]pyridine 2-[[2-(Dimethylamino)ethyl](p-methoxybenzyl)amino]pyridine 2-[[2-(Dimethylamino)ethyl]-(p-methoxybenzyl)amino]pyridine 91-84-9 Afko-Hist Anhistabs Anhistol Antalergan Antallergan Antamine Anthisan Copsamine Coradon Dipane Dorantamin Ethylenediamine, N',N'-dimethyl-N-(p-methoxybenzyl)-N-(2-pyridyl)- Harvamine Histacap Histalon Histapyran Histasan Isamin Kriptin Maranhist Mepiramine Mepyramin Mepyramine Mepyren N',N'-Dimethyl-N-(p-methoxybenzyl)-N-(2-pyridyl)ethylenediamine N-(p-Methoxybenzyl)-N',N'-dimethyl-N-(.alpha.-pyridyl)ethylenediamine N-(p-Methoxybenzyl)-N',N'-dimethyl-N-2-(pyridylethylene)diamine N-(p-Methoxybenzyl)-N',N'-dimethyl-N-2-pyridyl-1,2-ethanediamine N-Dimethylamino-aethyl-N-p-methoxy-benzyl-.alpha.-amino-pyridin-maleat NSC13136 Neo-Bridal Neoantergan Neobridal Nyscaps PYRA Paraminyl Parmal Pyramal Pyranisamine Pyridine, 2-[(p-methoxybenzyl)[2-(dimethylamino)ethyl]amino]- Pyridine, 2-[[2-(dimethylamino)ethyl](p-methoxybenzyl)amino]- Pyridine, 2-[[2-(dimethylamino)ethyl][p-methoxybenzyl)amino]]- Pyrilamide Pyrilamine R.d. 2786 RP 2786 Stamine Stangen Statomin Thylogen WLN: T6NJ BN2N1&1&1R DO1 WLN: T6NJ DN1R DO1&2N1&1 Wait's green mountain antihistamine p-Methoxy-benzyl-.alpha.-pyridyl-dimethyl-aethylendiamin

pdb file: 77662.pdb
sdf file: 77662.sdf
directory: 77662


1-(p-Chlorophenyl)-3-(4-hydroxy-6-methyl-2-pyrimidinyl)guanidine 5429-13-0 Guanidine, 1-(p-chlorophenyl)-3-(4-hydroxy-6-methyl-2-pyrimidinyl)- Guanidine, N-(4-chlorophenyl)-N'-(1,2-dihydro-6-methyl-4-oxo-2-pyrimidinyl)- N-(4-Chlorophenyl)-N'-(1,2-dihydro-6-methyl-4-oxo-2-pyrimidinyl)guanidine NSC13359 WLN: T6N CNJ BMYUM&MR DG& DQ F1

pdb file: 77826.pdb
sdf file: 77826.sdf
directory: 77826


86-42-0 Amodiaquin Amodiaquine Amodiaquine, ring-closed CAM-AQ1 CAM-AQI Camochin Camoquin Camoquinal Camoquine Flavoquine Miaquin NSC13453 Phenol, 4-[(7-chloro-4-quinolinyl)amino]-2-[(diethylamino)methyl]- Quinoline, 7-chloro-4-[[3-[(diethylamino)methyl]-4-hydroxyphenyl]amino]- S. N. 10751 SN 10,751 o-Cresol, 4-[(7-chloro-4-quinolyl)amino]-.alpha.-(diethylamino)-

pdb file: 77901.pdb
sdf file: 77901.sdf
directory: 77901


10024-74-5 Benzenemethanamine, .alpha.-methyl-N-(1-phenylethyl)- Bis(.alpha.-methylbenzyl)amine Dibenzylamine, .alpha.,.alpha.'-dimethyl- NSC13511 WLN: 1YR&MY1&R

pdb file: 77928.pdb
sdf file: 77928.sdf
directory: 77928


20809-78-3 Acetic acid, di-p-tolyl- Benzeneacetic acid, 4-methyl-.alpha.-(4-methylphenyl)- Bis(p-tolyl)-acetic acid Di-p-tolylacetic acid NSC13678 WLN: QVYR D1&R D1

pdb file: 78062.pdb
sdf file: 78062.sdf
directory: 78062


1631-28-3 1H-Pyrrole-2,5-dione, 1-(4-methylphenyl)- Maleimide, N-p-tolyl- N-(4-Methylphenyl)maleimide N-(p-Methylphenyl)maleimide N-p-Tolylmaleimide NSC13691 WLN: T5VNVJ BR D1 p-Tolylmaleimide

pdb file: 78074.pdb
sdf file: 78074.sdf
directory: 78074


2,2-Bis(4-iodophenyl)-1,1,1-trichloroethane 2,2-Bis(p-iodophenyl)-1,1,1-trichloroethane 3972-13-2 Benzene, 1,1'-(2,2,2-trichloroethylidene)bis[4-iodo- Ethane, 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-iodophenyl)- Ethane, 2,2-bis(4-iodophenyl)-1,1,1-trichloro- NSC13694 WLN: GXGGYR DI&R DI

pdb file: 78077.pdb
sdf file: 78077.sdf
directory: 78077


2-Mercapto-o-acetanisidide, carbamate 7451-60-7 Carbamic acid (8CI), thio-, S-ester with 2-mercapto-o-acetanisidide Carbamic acid, thio-, S-[(o-methoxyphenylcarbamoyl)methyl] ester NSC13801 o-Acetanisidide, 2-mercapto-, carbamate

pdb file: 78167.pdb
sdf file: 78167.sdf
directory: 78167


1,5-Di-p-toluidinoanthraquinone 82-20-2 9,10-Anthracenedione, 1,5-bis[(4-methylphenyl)amino]- Anthraquinone, 1,5-di-p-toluidino- NSC13985 Violet 3R base

pdb file: 78249.pdb
sdf file: 78249.sdf
directory: 78249


1-(2,5-Dichlorophenyl)-2,2-dichlorovinyl diethyl phosphate 5723-62-6 Benzyl alcohol, 2,5-dichloro-.alpha.-(dichloromethylene)-, diethyl phosphate GC-3,582 NSC14035 Phosphoric acid, 2,2-dichloro-1-(2,5-dichlorophenyl)ethenyl diethyl ester Phosphoric acid, 2,2-dichloro-1-(2,5-dichlorophenyl)vinyl diethyl ester

pdb file: 78289.pdb
sdf file: 78289.sdf
directory: 78289


2-Chloro-1-(2,5-dichlorophenyl)vinyl diethyl phosphate 2701-86-2 Diethyl 1-(2,5-dichlorophenyl)-2-chlorovinyl phosphate GC 3583 NSC14036 Phosphoric acid, 2-chloro-1-(2,5-dichlorophenyl)ethenyl diethyl ester Phosphoric acid, 2-chloro-1-(2,5-dichlorophenyl)vinyl diethyl ester SD 8210

pdb file: 78290.pdb
sdf file: 78290.sdf
directory: 78290


1-Sulfanilylguanidine 1-[(p-Aminophenyl)sulfonyl]guanidine 57-67-0 A-307 Abiguanil Aterian Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(aminoiminomethyl)- Diacta Emerin (pharmaceutical) Ganidan Guamide Guanicil Guanidan Guanidine, sulfanilyl- N(sup1)-Amidinosulfanilamide N(sup1)-Guanylsulfanilamide N-Guanylsulfanilamide N1-Amidinosulfanilamide NSC14041 Orgaguanidon RP 2275 Resulfon Ruocid S-Guanidine Suganyl Sulfaguamidine Sulfaguanidin Sulfaguanidine Sulfaguanil Sulfaguine Sulfanilamide, N1-amidino- Sulfanilamide, n(sup1)-amidino- Sulfanilguanidine Sulfanilylguanidine Sulfentidine Sulfoguanidine Sulfoguanil Sulfoguanyl Sulfoguenil Sulfoquanidine Sulgin WLN: ZR DSWMYZUM [(4-Aminophenyl)sulfonyl]guanidine [(p-Aminophenyl)sulfonyl]guanidine p-Aminobenzenesulfoguanidide p-Aminobenzenesulfonylguanidine

pdb file: 78295.pdb
sdf file: 78295.sdf
directory: 78295


517-83-9 Forbisen NSC14060 S. N. 475 [4,4'-Bi-1H-pyrazole]-3,3'-dione, 2,2',3,3'-tetrahydro-1,1',5,5'-tetramethyl-2,2'-diphenyl- [4,4'-Bi-3-pyrazoline]-5,5'-dione, 2,2',3,3'-tetramethyl-1,1'-diphenyl-

pdb file: 78309.pdb
sdf file: 78309.sdf
directory: 78309


1477-20-9 Acetamide, N,N'-(p-phenylenedimethylene)bis[2,2-dichloro-N-ethyl- Acetamide, N,N'-[1,4-phenylenebis(methylene)]bis[2,2-dichloro-N-ethyl- N,N'-Bis(dichloroacetyl)-N,N'-diethyl-1,4-xylylenediamine NSC14070 Win 13,099 Win 13099

pdb file: 78316.pdb
sdf file: 78316.sdf
directory: 78316


1H-Purine-2,6-dione, 8-[(2-chlorophenyl)amino]-3,7-dihydro-1,3-dimethyl- 5429-34-5 8-(o-Chloroanilino)theophylline 8-(o-Chlorophenylamino)theophylline NSC14125 Theophylline, 8-(o-chloroanilino)-

pdb file: 78359.pdb
sdf file: 78359.sdf
directory: 78359


1H-Purine-2,6-dione, 8-[(4-chlorophenyl)amino]-3,7-dihydro-1,3-dimethyl- 5434-62-8 8-(p-Chlorophenylamino)theophylline NSC14126 Theophylline, 8-(p-chloroanilino)-

pdb file: 78360.pdb
sdf file: 78360.sdf
directory: 78360


1H-Purine-2,6-dione, 8-bromo-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-, compd. with N-[(4-methoxyphenyl)methyl]-N',N'-dimethyl-N-2-pyridinyl-1,2-ethanediamine (1:1) 2-[[2-(Dimethylamino)ethyl](p-methoxybenzyl)amino]pyridine 8-bromotheophyllinate 606-05-3 8-Bromotheophylline compound with 2-[[2-dimethylamino)ethyl](p-methoxybenzyl)amino]pyridine (1:1) Bromth Donasil Glybrom Mensalin NSC14279 Parbrom Pyrabrom Pyranisamine 8-bromotheophyllinate Pyrilamine 8-bromotheophyllinate SMP 68-40 Sanbromal Theophylline, 8-bromo-, compd. with 2-[[2-(dimethylamino)ethyl](p-methoxybenzyl)amino]pyridine (1:1)

pdb file: 78488.pdb
sdf file: 78488.sdf
directory: 78488


.beta.-Alanine (8CI), N-benzyl- .beta.-Alanine (9CI), N-(phenylmethyl)- 5426-62-0 N-Benzyl-.beta.-alanine NSC14302

pdb file: 78505.pdb
sdf file: 78505.sdf
directory: 78505


3H-Pyrazol-3-one, 4-bromo-1,2-dihydro-1,5-dimethyl-2-phenyl- 4-Bromoantipyrine 5426-65-3 Antipyrine, 4-bromo- NSC14307

pdb file: 78510.pdb
sdf file: 78510.sdf
directory: 78510


1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1,3-dimethyl-8-(3-phenyl-2-propenyl)- 74039-67-1 8-Cinnamyl-theophylline NSC14321 Theophylline, 8-cinnamyl-

pdb file: 78522.pdb
sdf file: 78522.sdf
directory: 78522


5426-78-8 Acetaldehyde, ethyl phenyl acetal Benzene, (1-ethoxyethoxy)- NSC14332 Phenylethyl acetal

pdb file: 78532.pdb
sdf file: 78532.sdf
directory: 78532


2,2-Dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropanecarboxylic acid, (2-chloro-4,5-(methylenedioxy)phenylmethyl ester of 2,2-Dimethyl-3-(2-methylpropenyl)cyclopropanecarbaxylic acid, 6-chloropiperonylester 2,2-Dimethyl-3-(2-methylpropenyl)cyclopropanecarboxylic acid, 2-chloro-4,5-(methylenedioxy)benzyl ester 2-Chloro-4,5-(methylenedioxy)benzyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl) cyclopropanecarboxylate 6-Chloropiperonyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)cyclopropanecarboxylate 6-Chloropiperonyl chrysanthemumate 6-Chloropiperonyl chrysanthemummate 6-Chloropiperonyl ester of chrysanthemummonocarboxylic acid 70-43-9 Barthrin Chrysanthemumic acid 6-chloropiperonyl ester Chrysanthemummonocarboxylic acid, 6-chloropiperonyl ester Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-, (6-chloro-1,3-benzodioxol-5-yl)methyl ester Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)-, 6-chloropiperonyl ester Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)-, 6-chloropiperonyl ester,(.+-.)-cis, trans- ENT 21557 NSC14343 WLN: T56 BO DO CHJ GG I1OV- BL3TJ A1 A1 C1UY1&1 [2-Chloro-4,5-(methylenedioxy)phenyl]methyl 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl) cyclopropanecarboxylate

pdb file: 78541.pdb
sdf file: 78541.sdf
directory: 78541


5438-70-0 Acetic acid, (p-aminophenyl)-, ethyl ester Benzeneacetic acid, 4-amino-, ethyl ester NSC14373

pdb file: 78568.pdb
sdf file: 78568.sdf
directory: 78568


1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1,3,7-trimethyl-8-(phenylmethyl)- 5426-88-0 NSC14396

pdb file: 78587.pdb
sdf file: 78587.sdf
directory: 78587


2,2',6,6'-Tetra-tert-butyldiphenylquinone 2,5-Cyclohexadien-1-one, 4-[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-2,6-bis(1,1-dimethylethyl)- 2455-14-3 3,3',5,5'-Tetra-tert-butyldiphenoquinone NSC14478 [Bi-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-4,4'-dione, 3,3',5,5'-tetra-tert-butyl-

pdb file: 78656.pdb
sdf file: 78656.sdf
directory: 78656


128-38-1 4,4'-Biphenyldiol, 3,3',5,5'-tetra-tert-butyl- 4,4'-Bis(2,6-di-tert-butylphenol) Ethyl 712 NSC14479 [1,1'-Biphenyl]-4,4'-diol, 3,3',5,5'-tetrakis(1,1-dimethylethyl)-

pdb file: 78657.pdb
sdf file: 78657.sdf
directory: 78657


1-Isopropyl-4-nitrobenzene 1817-47-6 2-(p-Nitrophenyl)propane 4-Nitrocumene 4-Nitroisopropylbenzene Benzene, 1-(1-methylethyl)-4-nitro- Cumene, p-nitro- NSC14494 p-Isopropylnitrobenzene p-Nitrocumene p-Nitroisopropylbenzene

pdb file: 78670.pdb
sdf file: 78670.sdf
directory: 78670


(Trichloromethyl)benzene .alpha.,.alpha.,.alpha.-Trichlorotoluene .omega.,.omega.,.omega.-Trichlorotoluene 1-(Trichloromethyl)benzene 98-07-7 Benzene, (trichloromethyl)- Benzenyl chloride Benzenyl trichloride Benzotrichloride Benzyl trichloride Benzylidyne chloride Chlorure de benzenyle NSC14663 Phenylchloroform Phenyltrichloromethane Toluene trichloride Toluene, .alpha.,.alpha.,.alpha.,-trichloro- Toluene, .alpha.,.alpha.,.alpha.-trichloro- Trichloormethylbenzeen Trichlormethylbenzol Trichloromethylbenzene Trichlorophenylmethane Triclorometilbenzene Triclorotoluene WLN: GXGGR

pdb file: 78768.pdb
sdf file: 78768.sdf
directory: 78768


2,5-Cyclohexadien-1-one, 2-chloro-4-(p-dimethylaminophenyl)imino- 2,5-Cyclohexadien-1-one, 2-chloro-4-[[4-(dimethylamino)phenyl]imino]- 2-Chloro-4-(p-dimethylaminophenyl)imino-2,5-cyclohexadiene-1-one 7512-47-2 NSC14725 WLN: L6V DYJ BG DUNR DN1&1

pdb file: 78819.pdb
sdf file: 78819.sdf
directory: 78819


2,5-Cyclohexadien-1-one, 4-(p-dimethylaminophenyl)imino-2-methyl- 2,5-Cyclohexadien-1-one, 4-[[4-(dimethylamino)phenyl]imino]-2-methyl- 4-(p-Dimethylaminophenyl)imino-2-methyl-2,5-cyclohexadiene-1-one 64693-19-2 NSC14727 WLN: L6V DYJ B1 DUNR DN1&1

pdb file: 78821.pdb
sdf file: 78821.sdf
directory: 78821


2,5-Cyclohexadien-1-one, 4-(p-dimethylaminophenyl)imino-2-methoxy- 2,5-Cyclohexadien-1-one, 4-[[4-(dimethylamino)phenyl]imino]-2-methoxy- 4-(p-Dimethylaminophenyl)imino-2-methoxy-2,5-cyclohexadiene-1-one 64693-20-5 NSC14728 WLN: L6V DYJ BO1 DUNR DN1&1

pdb file: 78822.pdb
sdf file: 78822.sdf
directory: 78822


64693-21-6 Acetamide, N-[3-[[4-(dimethylamino)phenyl]imino]-6-oxo-1,4-cyclohexadien-1-yl]- Acetamide, N-[3-[p-(dimethylamino)phenyl]imino-6-oxo-1,4-cyclohexadien-1-yl]- N-[3-[p-(Dimethylamino)phenyl]imino-6-oxo-1,4-cyclohexadien-1-yl]acetamide NSC14733 WLN: L6V DYJ BMV1 DUNR DN1&1

pdb file: 78827.pdb
sdf file: 78827.sdf
directory: 78827


122-25-8 3,3'-Dicarboxy-4,4'-dihydroxydiphenylmethane 3,3'-Methylenebis[6-hydroxybenzoic acid] 4,4'-Dihydroxy-3,3'-dicarboxydiphenylmethane 4,4'-Dihydroxydiphenylmethane-3,3'-dicarboxylic acid 5,5'-Methylenedisalicylic acid 5,5-Methylenebis(salicylic acid) 5,5-Methylenedisalicylic acid 5-(3-Carboxy-4-hydroxybenzyl)salicylic acid Benzoic acid, 3,3'-methylenebis[6-hydroxy- Methylenebis(salicylic acid) NSC14778 Salicylic acid, 5,5'-methylenedi-

pdb file: 78861.pdb
sdf file: 78861.sdf
directory: 78861


1940-43-8 2,2'-Dihydroxy-3,3',5,5'-tetrachlorodiphenylmethane 2,2'-Methylenebis(4,6-dichlorophenol) NSC14796 Phenol, 2,2'-methylenebis[4,6-dichloro- Tetrachlorophene WLN: QR BG DG F1R BQ CG EG

pdb file: 78869.pdb
sdf file: 78869.sdf
directory: 78869


2,4-Imidazolidinedione, 5-methyl-5-phenyl- 6843-49-8 Hydantoin, 5-methyl-5-phenyl- NSC14839

pdb file: 78883.pdb
sdf file: 78883.sdf
directory: 78883


1-(p-Tolylsulfonyl)piperidine 4703-22-4 NSC14853 Piperidine, 1-(p-tolylsulfonyl)- Piperidine, 1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-

pdb file: 78897.pdb
sdf file: 78897.sdf
directory: 78897


5-Pyrimidinecarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-6-methyl-2-oxo-4-phenyl-, ethyl ester 5395-36-8 NSC14857 WLN: T6MVM DHJ DR& EVO2 F1

pdb file: 78901.pdb
sdf file: 78901.sdf
directory: 78901


2-Propenoic acid, 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-, ethyl ester 4046-02-0 Cinnamic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, ethyl ester Ethyl 4-hydroxy-3-methoxycinnamate Ethyl ferulate Ferulic acid ethyl ester Ferulic acid, ethyl ester NSC14879

pdb file: 78915.pdb
sdf file: 78915.sdf
directory: 78915


779-84-0 NSC14880 Phenol, 2-[(phenylimino)methyl]- Salicylideneaniline

pdb file: 78916.pdb
sdf file: 78916.sdf
directory: 78916


.alpha.,.alpha.'-Bi[benzyl alcohol] 1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol 1,2-Diphenylethylene glycol 1,2-Ethanediol, 1,2-diphenyl- 492-70-6 Dihydrobenzoin Hydrobenzoin NSC14970

pdb file: 78957.pdb
sdf file: 78957.sdf
directory: 78957


2-Azetidinone, 3,3-dimethyl-1,4-diphenyl- 5438-81-3 NSC15006

pdb file: 78987.pdb
sdf file: 78987.sdf
directory: 78987


5468-75-7 Atul Vulcan Fast Pigment Oil Yellow T Benzidene Yellow ABZ-249 Benzidene Yellow G Benzidine Yellow (Grease proof) Benzidine Yellow GGT Benzidine Yellow L Benzidine Yellow OT Benzidine Yellow OTYA-8055 Butanamide, 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-methylphenyl)-3-oxo- C.I. 21095 C.I. Pigment Yellow 14 Calcotone Yellow GP Hostaperm Yellow GT Hostaperm Yellow GTT Irgalite Yellow BR Irgalite Yellow BRE Isol Benzidine Yellow GO Lake Yellow GA Light Yellow JBV Light Yellow JBVT NSC15087 No. 55 Conc. Pale Yellow SF Permagen Yellow GA Pigment Fast Yellow 2GP Pigment Fast Yellow GP Pigment Yellow 14 Pigment Yellow 2G Pigment Yellow GPP Plastol Yellow GG Plastol Yellow GP

pdb file: 79041.pdb
sdf file: 79041.sdf
directory: 79041


121-06-2 2,6-Xylenol, phosphate (3:1) 2,6-Xylyl phosphate, (C8H9O)3PO NSC15282 Phenol, 2,6-dimethyl-, phosphate (3:1) Tri(2,6-dimethylphenyl) phosphate Tri-2,6-xylyl phosphate

pdb file: 79192.pdb
sdf file: 79192.sdf
directory: 79192


1-Penten-3-one, 4,4-dimethyl-1-phenyl- 538-44-3 Benzalpinacolone Benzylidenepinacolone Ketone, tert-butyl styryl NSC15299 tert-Butyl styryl ketone

pdb file: 79208.pdb
sdf file: 79208.sdf
directory: 79208


2',4'-Dimethylacetophenone 2,4-Dimethylacetophenone 89-74-7 Acetophenone, 2',4'-dimethyl- Ethanone, 1-(2,4-dimethylphenyl)- NSC15333

pdb file: 79241.pdb
sdf file: 79241.sdf
directory: 79241


(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethyl methyl ketone 122-48-5 2-Butanone, 4-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)- 3-Methoxy-4-hydroxybenzylacetone 4(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-butanone 4-Hydroxy-3-methoxybenzylacetone NSC15335 Vanillylacetone ZINGERONE Zingiberone [0]-Paradol

pdb file: 79243.pdb
sdf file: 79243.sdf
directory: 79243


4'-tert-Butyl-2',6'-dimethyl-3',5'-dinitroacetophenone 81-14-1 Acetophenone, 4'-tert-butyl-2',6'-dimethyl-3',5'-dinitro- Ethanone, 1-[4-(1,1-dimethylethyl)-2,6-dimethyl-3,5-dinitrophenyl]- Musk ketone NSC15339

pdb file: 79247.pdb
sdf file: 79247.sdf
directory: 79247


2040-10-0 4'-tert-Butyl-2',6'-dimethylacetophenone Acetophenone, 4'-tert-butyl-2',6'-dimethyl- Ethanone, 1-[4-(1,1-dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl]- NSC15340

pdb file: 79248.pdb
sdf file: 79248.sdf
directory: 79248


1-Amino-3-methylbenzene 108-44-1 3-Amino-1-methylbenzene 3-Aminophenylmethane 3-Aminotoluen 3-Aminotoluene 3-Methylaniline 3-Methylbenzenamine 3-Toluidine Aniline, 3-methyl- Benzenamine, 3-methyl- NSC15349 WLN: ZR C1 m-Aminotoluene m-Methylaniline m-Methylbenzenamine m-Toluidin m-Toluidine m-Tolylamine

pdb file: 79255.pdb
sdf file: 79255.sdf
directory: 79255


2-Pyrazolin-5-one, 3-methyl-1-(p-nitrophenyl)- 3H-Pyrazol-3-one, 2,4-dihydro-5-methyl-2-(4-nitrophenyl)- 6402-09-1 NSC15353

pdb file: 79258.pdb
sdf file: 79258.sdf
directory: 79258


2-(4-Aminophenyl)-6-methylbenzothiazole 2-(p-Aminophenyl)-6-methylbenzothiazole 4-(6-Methyl-2-benzothiazolyl)aniline 92-36-4 Benzenamine, 4-(6-methyl-2-benzothiazolyl)- Benzothiazole, 2-(p-aminophenyl)-6-methyl- Dehydrothio-p-toluidine NSC15370

pdb file: 79273.pdb
sdf file: 79273.sdf
directory: 79273


79-87-8 Benzenesulfonamide, 2-chloro-N-ethyl-5-nitro-N-phenyl- Benzenesulfonanilide, 2-chloro-N-ethyl-5-nitro- NSC15371

pdb file: 79274.pdb
sdf file: 79274.sdf
directory: 79274


3112-88-7 Benzene, [(phenylmethyl)sulfonyl]- Benzyl phenyl sulfone NSC15407 Sulfone, benzyl phenyl WLN: WSR&1R

pdb file: 79300.pdb
sdf file: 79300.sdf
directory: 79300


621-83-0 Benzylthiourea NSC15510 Thiourea, (phenylmethyl)- Urea, 1-benzyl-2-thio-

pdb file: 79383.pdb
sdf file: 79383.sdf
directory: 79383


24815-24-5 3,4,5-Trimethoxycinnamic acid, methyl reserpate 3,4,5-Trimethoxycinnamoyl methyl reserpate 3.beta.,20.alpha.-Yohimban-16.beta.-carboxylic acid, 18.beta.-hydroxy-11,17.alpha.-dimethoxy-, methyl ester, 3,4,5-trimethoxycinnamate (ester) Anaprel Apolon Apoterin Benz[g]indolo[2,3-a]quinolizine-1-carboxylic acid, 1,2,3,4,4a,5,7,8,13,13b,14,14a-dodecahydro-3-hydroxy-2,11-dimethoxy-, methyl ester, 3,4,5-trimethoxycinnamate Cartric Cinnaloid Cinnasil Methyl trimethoxycinnamoylreserpate Moderil NSC15628 Paresinan RESCINNAMINE Raurescin Rescinnamin Rescisan Resealoid Reserpinine Reserpinine (C35 alkaloid) Rozex Scinnamina Yohimban-16-carboxylic acid, 11,17-dimethoxy-18-[[1-oxo-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-2-propenyl]oxy]-, methyl ester, (3.beta.,16.beta.,17.alpha.,18.beta.,20.alpha.)-

pdb file: 79429.pdb
sdf file: 79429.sdf
directory: 79429


17581-86-1 2-Propen-1-ol, 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)- 2-Propen-1-ol, 3-[3,4-(methylenedioxy)phenyl]- NSC15657 WLN: T56 BO DO CHJ G1U2Q

pdb file: 79457.pdb
sdf file: 79457.sdf
directory: 79457


7146-00-1 NSC15676 Propanamide, 2-methyl-N-(3-methylphenyl)- m-Isobutyrotoluidide

pdb file: 79476.pdb
sdf file: 79476.sdf
directory: 79476


2,4-Dimethylbenzyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl) cyclopropanecarboxylate 2,4-Dimethylbenzyl chrysanthemumate 2,4-Dimethylbenzyl cis,trans-(+-)-2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl) cyclopropanecarboxylate 2,4-Dimethylbenzyl cis,trans-(.+-.)-2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl) cyclopropanecarboxylate 70-38-2 Chrysanthemumic acid 2,4-dimethylbenzyl ester Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-, (2,4-dimethylphenyl)methyl ester Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)-, 2,4-dimethylbenzyl ester Dimethrin Dimetrin ENT 21,170 NSC15731

pdb file: 79530.pdb
sdf file: 79530.sdf
directory: 79530


2-Acetylamino-4-aminotoluene 2-Acetylamino-p-toluidine 5434-30-0 Acetamide, N-(5-amino-2-methylphenyl)- NSC15762

pdb file: 79554.pdb
sdf file: 79554.sdf
directory: 79554


2-Biphenylol, 5-tert-butyl- 2-Phenyl-4-tert-butylphenol 4-tert-Butyl-2-phenylphenol 577-92-4 NSC15778 Phenol, 4-tert-butyl-2-phenyl- WLN: QR BR& DX1&1&1 [1,1'-Biphenyl]-2-ol, 5-(1,1-dimethylethyl)-

pdb file: 79567.pdb
sdf file: 79567.sdf
directory: 79567


2,2-Bis(p-aminophenyl)-1,1,1-trichloroethane 2,2-Bis(p-aniline)-1,1,1-trichloroethane 4485-25-0 Aniline, 4,4'-(2,2,2-trichloroethylidene)di- Benzenamine, 4,4'-(2,2,2-trichloroethylidene)bis- DADT Ethane, 2,2-bis(p-aminophenyl)-1,1,1-trichloro- NSC15802 WLN: ZR DYR DZ&XGGG p,p'-Amino-DDT p,p'-Diaminodiphenyltrichloroethane p,p'-NH2-DDT

pdb file: 79581.pdb
sdf file: 79581.sdf
directory: 79581


2,2-Dichloro-p-acetotoluidide 2842-11-7 Acetamide, 2,2-dichloro-N-(4-methylphenyl)- NSC15837 p-Acetotoluidide, 2,2-dichloro-

pdb file: 79603.pdb
sdf file: 79603.sdf
directory: 79603


4-(Dimethylamino)benzophenone 4-Dimethylaminobenzophenone 4-N,N-Dimethylaminobenzophenone 530-44-9 Benzophenone, 4-(dimethylamino)- Methanone, [4-(dimethylamino)phenyl]phenyl- NSC15962 p-Benzoyl-N,N-dimethylaniline p-Dimethylaminobenzophenone

pdb file: 79688.pdb
sdf file: 79688.sdf
directory: 79688


.DELTA.9,9'-Bifluorene 1,2-Bis(biphenylene)ethylene 746-47-4 9,9'-Bifluorenylidene 9,9'-Difluorenylidene 9H-Fluorene, 9-(9H-fluoren-9-ylidene)- Bifluorenylidene Bisfluorenylidene Dibiphenyleneethene Dibiphenyleneethylene Difluorenylidene Diphenyleneethylene NSC16079 Tetrabenzfulvalene

pdb file: 79776.pdb
sdf file: 79776.sdf
directory: 79776


1H-Pyrazole-3-carboxylic acid, 4,4'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[4,5-dihydro-5-oxo-1-phenyl-, diethyl ester 6358-87-8 Benzidine Red C.I. 21120 C.I. Pigment Red 38 Dainichi Fast Red BL Irgalite Fast Red PY Irgaplast Red P NSC16093 Pigment Red 38 Piper Red Plasticone Red 10457 Pyrazolone Red Pyrazolone Red (Yellowish) R-6258 Pyrazolone Red B Toner Pyrazolone Red Y Rubber Fast Red B Rubber Fast Red BA Sanyo Pyrazolone Red Silogomma Fast Red B Silotermo Red B Symuler Fast Pyrazolone Red B Symuler Fast Pyrazolone Red BE Vulcan Fast Red B Vulcan Fast Red BA Vulcan Fast Red BA-ND Vulcan Fast Red BN

pdb file: 79787.pdb
sdf file: 79787.sdf
directory: 79787


1445-38-1 Diethyl N-phenylphosphoramidate Diethyl phosphoroanilidate NSC16105 Phosphoramidic acid, phenyl-, diethyl ester

pdb file: 79791.pdb
sdf file: 79791.sdf
directory: 79791


97-27-8 Acetamide, 2,2-dichloro-N-(2,4-dichlorobenzyl)-N-(2-hydroxyethyl)- Acetamide, 2,2-dichloro-N-[(2,4-dichlorophenyl)methyl]-N-(2-hydroxyethyl)- Chlorbetamide Clorbetamida Diantil M & B 3844 Mantomide N-(2,4-Dichlorobenzyl)-N-(2-hydroxymethyl)dichloroacetimide NSC16110 Pontalin Win 5047

pdb file: 79793.pdb
sdf file: 79793.sdf
directory: 79793


5437-45-6 Acetic acid, bromo-, benzyl ester Acetic acid, bromo-, phenylmethyl ester Benzyl bromoacetate NSC16114

pdb file: 79796.pdb
sdf file: 79796.sdf
directory: 79796


1-Amino-3,6-disulfo-8-naftylester kyselina p-toluensulfonove 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy]- 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, p-toluenesulfonate 2,7-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, p-toluenesulfonate (ester) 6837-93-0 Kyselina o-tosyl-h NSC16168 WLN: L66J BZ DSWQ HSWQ JOSWR D1

pdb file: 79838.pdb
sdf file: 79838.sdf
directory: 79838


1-(1-Piperidyl)thioformanilide 1-(Phenylthiocarbamoyl)piperidine 1-Piperidinecarbothioamide, N-phenyl- 1-Piperidinecarboxanilide, thio- 2762-59-6 N-Phenyl-N',N'-cyclopentamethylenethiocarbamide N-Phenyl-N',N'-cyclopentamethylenethiourea N-Phenylthiocarbamoylpiperidine NSC16198

pdb file: 79868.pdb
sdf file: 79868.sdf
directory: 79868


2'-Carboxy-2-methylphenylazo nitrogen mustard 4-(N,N-Di-2''-chloroethylamino)-2-methyl-2'-carboxyazobenzene 4213-40-5 AZO MUSTARD Azo-mustard Azobenzene-2-carboxylic acid, 4'-(di-2''-chloroethylamino)-2'-methyl- Benzoic acid, 2-[4-bis(2-chloroethyl)amino-(2-methylphenyl)]azo- Benzoic acid, 2-[4-bis(2-chloroethyl)amino-1-(o-tolyl)]azo- Benzoic acid, 2-[[4-[bis(2-chloroethyl)amino]-2-methylphenyl]azo]- Benzoic acid, o-(4-[bis(2-chloroethyl)amino]-o-tolylazo)- Benzoic acid, o-[[4-[(2-chloroethyl)amino]-o-tolyl]azo]- CB 1414 NSC-16498 NSC16498 WLN: QVR BNUNR B1 DN2G2G o-[4-Bis(.beta.-chloroethyl)amino-o-tolylazo]benzoic acid

pdb file: 80072.pdb
sdf file: 80072.sdf
directory: 80072


16375-90-9 3-Methyl-4-hydroxyacetanilide 4'-Hydroxy-m-acetotoluidide 4-Hydroxy-3-methylacetanilide Acetamide, N-(4-hydroxy-3-methylphenyl)- NSC16600 m-Acetotoluidide, 4'-hydroxy-

pdb file: 80123.pdb
sdf file: 80123.sdf
directory: 80123


3-Methyl-4-acetylaminoanisole 31601-41-9 4-Acetamido-3-methylanisole Acetamide, N-(4-methoxy-2-methylphenyl)- NSC16606 p-Acetanisidide, 2'-methyl-

pdb file: 80129.pdb
sdf file: 80129.sdf
directory: 80129


3278-14-6 Benzamide, N-(2-phenylethyl)- NSC16618

pdb file: 80141.pdb
sdf file: 80141.sdf
directory: 80141


.beta.-Methylcinnamic acid 1199-20-8 2-Butenoic acid, 3-phenyl- 3-Phenylcrotonic acid Cinnamic acid, .beta.-methyl- Crotonic acid, 3-phenyl- NSC16625

pdb file: 80148.pdb
sdf file: 80148.sdf
directory: 80148


.alpha.-Phenylcinnamic acid (trans-form). 91-47-4 Acrylic acid, 2,3-diphenyl-, (Z)- Benzeneacetic acid, .alpha.-(phenylmethylene)-, (Z)- NSC16645 cis-.alpha.-Phenylcinnamic acid cis-2,3-Diphenylacrylic acid cis-2,3-Diphenylpropenoic acid trans-.alpha.-Carboxystilbene

pdb file: 80168.pdb
sdf file: 80168.sdf
directory: 80168


7147-42-4 Butanamide, 2,2'-[(3,3'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-methylphenyl)-3-oxo- NSC16674

pdb file: 80188.pdb
sdf file: 80188.sdf
directory: 80188


1-(Acetonyl)-3,4-methylenedioxybenzene 2-Propanone, 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)- 2-Propanone, 1-[3,4-(methylenedioxy)phenyl]- 2-Propanone, [3,4-(methylenedioxy)phenyl]- 3,4-Methylenedioxybenzyl methyl ketone 4676-39-5 5-Acetonyl-1,3-benzodioxole Methyl piperonyl ketone NSC16688

pdb file: 80201.pdb
sdf file: 80201.sdf
directory: 80201


2-Propanone, 1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)- 2503-46-0 4-Hydroxy-3-methoxyphenyl acetone Guaiacylacetone NSC16690 Vanillyl methyl ketone

pdb file: 80203.pdb
sdf file: 80203.sdf
directory: 80203


118-93-4 2'-Hydroxyacetophenone 2-Acetylphenol Acetophenone, 2'-hydroxy- Acetophenone, o-hydroxy- Ethanone, 1-(2-hydroxyphenyl)- NSC16933 Usaf ke-20 WLN: QR BV1 o-Acetylphenol o-Hydroxyacetophenone o-Hydroxyphenyl methyl ketone

pdb file: 80408.pdb
sdf file: 80408.sdf
directory: 80408


(2-Cyanoethyl)benzene .beta.-Phenylpropionitrile 2-Phenylethyl cyanide 3-Phenylpropanenitrile 3-Phenylpropionitrile 645-59-0 BENZENEPROPANENITRILE Benzenepropionitrile Hydrocinnamonitrile NSC16936

pdb file: 80411.pdb
sdf file: 80411.sdf
directory: 80411


1-Phenyl-1-propanone 1-Propanone, 1-phenyl- 93-55-0 Ethyl phenyl ketone Ketone, ethyl phenyl NSC16937 Phenetol Phenyl ethyl ketone Propionylbenzene Propiophenone Usaf ek-1235 WLN: 2VR

pdb file: 80412.pdb
sdf file: 80412.sdf
directory: 80412


1131-62-0 3',4'-Dimethoxyacetophenone 3,4-Dimethoxyphenyl methyl ketone Acetophenone, 3',4'-dimethoxy- Acetoveratrone Ethanone, 1-(3,4-dimethoxyphenyl)- NSC16944

pdb file: 80419.pdb
sdf file: 80419.sdf
directory: 80419


.beta.-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethylamine 120-20-7 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethylamine 3,4-Dimethoxy-.beta.-phenethylamine 3,4-Dimethoxy-.beta.-phenylethylamine 3,4-Dimethoxybenzeneethanamine 3,4-Dimethoxydopamine 3,4-Dimethoxyphenethylamine 3,4-Dimethoxyphenylethylamine 3,4-Dimethoxyphenylethylamine(base) Benzeneethanamine, 3,4-dimethoxy- DIMPEA DMPE DMPEA Dimethoxydopamine Dimethoxyphenylethylamine Dimethylmescaline Dopamine dimethyl ether Homoveratrylamine NSC16948 Phenethylamine, 3,4-dimethoxy- WLN: Z2R CO1 DO1

pdb file: 80422.pdb
sdf file: 80422.sdf
directory: 80422


1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-propanone 1-Propanone, 1-(3,4-dimethoxyphenyl)- 1835-04-7 3',4'-Dimethoxypropiophenone 3,4-Dimethoxyphenyl ethyl ketone 3,4-Dimethoxypropiophenone NSC16954 Propiophenone, 3',4'-dimethoxy- Propioveratrone

pdb file: 80428.pdb
sdf file: 80428.sdf
directory: 80428


2-Propenoic acid, 3-[4-(acetyloxy)-3-methoxyphenyl]-, methyl ester 2309-08-2 Cinnamic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, methyl ester, acetate NSC16960

pdb file: 80434.pdb
sdf file: 80434.sdf
directory: 80434


.beta.-Phenethyl cinnamate .beta.-Phenylethyl cinnamate 103-53-7 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, 2-phenylethyl ester Benzylcarbinyl cinnamate Cinnamic acid, phenethyl ester NSC16962 Phenethyl cinnamate Phenylethyl cinnamate WLN: R2OV1U1R

pdb file: 80436.pdb
sdf file: 80436.sdf
directory: 80436


7773-60-6 Mestilbol NSC16971 Phenol, 4-[1-ethyl-2-(4-methoxyphenyl)-1-butenyl]-

pdb file: 80441.pdb
sdf file: 80441.sdf
directory: 80441


2-Aminoethyl diphenylborinate 524-95-8 Borinic acid, diphenyl-, 2-aminoethyl ester Borinic acid, o-(2-aminoethyl)diphenyl- NSC17107 o-(2-Aminoethyl)diphenylborinic acid

pdb file: 80520.pdb
sdf file: 80520.sdf
directory: 80520


6371-96-6 Butanamide, 2-[(4-methoxy-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-methylphenyl)-3-oxo- C.I. 11725 C.I. Pigment Orange 1 Ext D and C Orange No. 1 Fanchon Orange (Hansa Orange) Fanchon Orange WD-225 Fanchon Orange YH-5 Fastona Orange 3R Fenalac Yellow 3R Hansa Yellow 3RA Lutetia Fast Yellow 7R Mono Fast Orange Monolite Fast Orange 3G NSC17265 Pigment Orange 1 Pigment Yellow 3R

pdb file: 80626.pdb
sdf file: 80626.sdf
directory: 80626


1,1-Dimethyl-4-phenyl-3-thiosemicarbazide 6297-19-4 Hydrazinecarbothioamide, 2,2-dimethyl-N-phenyl- NSC17314 Semicarbazide, 1,1-dimethyl-4-phenyl-3-thio- WLN: SUYMR&MN1&1

pdb file: 80652.pdb
sdf file: 80652.sdf
directory: 80652


2'-Hydroxy-4',6'-dimethoxyacetophenone 2,4-Di-O-methylphloroacetophenone 2-Hydroxy-4,6-dimethoxyacetophenone 4,6-Dimethoxy-2-hydroxyacetophenone 90-24-4 Acetophenone, 2'-hydroxy-4',6'-dimethoxy- Brevifolin Brevifolin (Zanthoxylum) Ethanone, 1-(2-hydroxy-4,6-dimethoxyphenyl)- NSC17392 Phloracetophenone dimethyl ether Phloroacetophenone 2,4-dimethyl ether Xanthoxylin

pdb file: 80707.pdb
sdf file: 80707.sdf
directory: 80707


3468-99-3 Acetic acid, diphenyl-, ethyl ester Benzeneacetic acid, .alpha.-phenyl-, ethyl ester Diphenylacetic acid, ethyl ester Ethyl diphenylacetate NSC17496

pdb file: 80792.pdb
sdf file: 80792.sdf
directory: 80792


2631-26-7 Carbamic acid, N-methyl-, 3-diethylaminophenyl ester NSC17508 Phenol, 3-(diethylamino)-, methylcarbamate (ester)

pdb file: 80802.pdb
sdf file: 80802.sdf
directory: 80802


1,1'-Biphenyl, 2,2',4,4',6,6'-hexamethyl- 1,3,5-Trimethyl-2-(2',4',6'-trimethylphenyl)benzene 2,2',4,4',6,6'-Hexamethylbiphenyl 2,2',4,4',6,6'-Hexamethylbiphenyl, 2,2',4,4',6,6'-hexamethyl- 2,4,6,2',4',6'-Hexamethylbiphenyl 4482-03-5 Bimesityl Biphenyl, 2,2',4,4',6,6'-hexamethyl- NSC17529

pdb file: 80822.pdb
sdf file: 80822.sdf
directory: 80822


1,1,2-Triphenylethylene 1,2,2-Triphenylethylene 58-72-0 Benzene, 1,1',1''-(1-ethenyl-2-ylidene)tris- Benzilidenediphenylmethane Ethylene, triphenyl- NSC17535 Triphenylethene Triphenylethylene

pdb file: 80828.pdb
sdf file: 80828.sdf
directory: 80828


4'-Bromoacetophenone 99-90-1 Acetophenone, 4'-bromo- Ethanone, 1-(4-bromophenyl)- Methyl p-bromophenyl ketone NSC17541 p-Bromoacetophenone p-Bromophenyl methyl ketone

pdb file: 80834.pdb
sdf file: 80834.sdf
directory: 80834


1,3-Propanedione, 1-(3-pyridinyl)-3-(2,4,6-trimethyl- phenyl)- NSC17551

pdb file: 80844.pdb
sdf file: 80844.sdf
directory: 80844


(1-Phenylethylidene)malononitrile .alpha.-Methylbenzalmalononitrile .alpha.-Methylbenzylidenemalononitrile 1,1-Dicyano-2-phenylpropene 5447-87-0 Malononitrile, (.alpha.-methylbenzylidene)- NSC17554 Propanedinitrile, (1-phenylethylidene)-

pdb file: 80847.pdb
sdf file: 80847.sdf
directory: 80847


6405-80-7 Benzenesulfonic acid, 4-[[[(aminoiminomethyl)amino]iminomethyl]amino]- N-(Amidinoamidino)sulfanilic acid NSC17580 Phenylbiguanide-p-sulfonic acid Sulfanilic acid, N-(amidinoamidino)- WLN: WSQR DMYUM&MYZUM

pdb file: 80868.pdb
sdf file: 80868.sdf
directory: 80868


584-70-3 Benzamide, N-(2-methylphenyl)- Benzamide, N-o-tolyl- N-(2-Methylphenyl)benzamide N-Benzoyl-o-toluidine N-o-Tolylbenzamide NSC17585 o-Benzotoluidide

pdb file: 80873.pdb
sdf file: 80873.sdf
directory: 80873


4'-Methylbenzanilide 582-78-5 Benzamide, N-(4-methylphenyl)- Benzamide, N-p-tolyl- Benzoic acid p-toluidide N-Benzoyl-p-toluidine NSC17586 p-Benzotoluidide p-Toluoylaniline

pdb file: 80874.pdb
sdf file: 80874.sdf
directory: 80874


(-)-Norephedrine 1-Propanol, 2-amino-1-phenyl- 2-Amino-1-phenyl-1-propanol 492-41-1 Benzenemethanol, .alpha.-(1-aminoethyl)-, [R-(R*,S*)]- Benzyl alcohol,.alpha.-(1-aminoethyl)- Mydriatin NSC17704 Norephedrine Norephedrine, (-)- PPA Phenylpropanolamine Propadrine Usaf cs-6 WLN: ZY1&YQR -L l-Norephedrine

pdb file: 80958.pdb
sdf file: 80958.sdf
directory: 80958


2-Phenyl-1,1-dimethylethanolamine 34405-42-0 Benzenemethanol, .alpha.-(1-amino-1-methylethyl)- NSC17705

pdb file: 80959.pdb
sdf file: 80959.sdf
directory: 80959


1H-Imidazole, 4,5-dihydro-4,4-dimethyl-2-nonyl-1-phenyl- 2-Imidazoline, 4,4-dimethyl-2-nonyl-1-phenyl- 74038-80-5 NSC17748 WLN: T5N CN AUTJ B9 CR& E1 E1

pdb file: 81002.pdb
sdf file: 81002.sdf
directory: 81002


2-Imidazoline, 4,4-dimethyl-1-phenyl-2-undecyl- 5448-27-1 NSC17749 WLN: T5N CN AUTJ B11 CR& E1 E1

pdb file: 81003.pdb
sdf file: 81003.sdf
directory: 81003


1453-97-0 1H-Indole-3-methanamine, N,N-dimethyl-5-(phenylmethoxy)- NSC17819

pdb file: 81039.pdb
sdf file: 81039.sdf
directory: 81039


.beta.,.beta.'-Bis(p-hydroxyphenyl)propane .beta.-Di-(p-hydroxyphenyl)propane 2,2-(4,4'-Dihydroxydiphenyl)propane 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane 2,2-Bis(hydroxyphenyl)propane 2,2-Bis(p-hydroxyphenyl)propane 2,2-Bis-4'-hydroxyfenylpropan 2,2-Di(4-hydroxyphenyl)propane 2,2-Di(4-phenylol)propane 4,4'-(1-Methylethylidene)bisphenol 4,4'-Bisphenol A 4,4'-Dihydroxy-2,2-diphenylpropane 4,4'-Dihydroxydiphenyl-2,2-propane 4,4'-Dihydroxydiphenyldimethylmethane 4,4'-Dihydroxydiphenylpropane 4,4'-Isopropylidene diphenol 4,4'-Isopropylidenebis[phenol] 4,4'-Isopropylidenediphenol 80-05-7 Biphenol A Bis(4-hydroxyphenyl)dimethylmethane Bis(4-hydroxyphenyl)propane Bis(p-hydroxyphenyl)propane Bisferol A Bisphenol Bisphenol A DIAN Diano Dimethylbis(p-hydroxyphenyl)methane Dimethylmethylene-p,p'-diphenol Diphenylolpropane Isopropylidenebis(4-hydroxybenzene) NCI-C50635 NSC17959 Parabis A Phenol, (1-methylethylidene)bis- Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis- Phenol, 4,4'-dimethylmethylenedi- Phenol, 4,4'-isopropylidenedi- Pluracol 245 Propane, 2,2-bis(p-hydroxyphenyl)- WLN: QR DX1&1&R DQ p,p'-Bisphenol A p,p'-Dihydroxydiphenyldimethylmethane p,p'-Dihydroxydiphenylpropane p,p'-Isopropylidenebisphenol p,p'-Isopropylidenediphenol

pdb file: 81140.pdb
sdf file: 81140.sdf
directory: 81140


3905-76-8 NSC18204 Phosphoramidic acid, bis(phenylmethyl) ester Phosphoramidic acid, dibenzyl ester

pdb file: 81336.pdb
sdf file: 81336.sdf
directory: 81336


2,2-Bis(3-chloro-4-hydroxyphenyl)propane 2,2-Bis(4-hydroxy-3-chlorophenyl)propane 3,3'-Dichlorobisphenol A 3,3'-Dichlorodian 4,4'-Isopropylidenebis[2-chlorophenol] 79-98-1 NSC18247 Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis[2-chloro- Phenol, 4,4'-isopropylidenebis[2-chloro-

pdb file: 81371.pdb
sdf file: 81371.sdf
directory: 81371


2,2',6,6'-Tetrachlorobisphenol A 2,2-Bis(3,5-dichloro-4-hydroxyphenyl)propane 2,2-Bis(4-hydroxy-3,5-dichlorophenyl)propane 2,2-Bis[3,5-dichloro-4-oxyphenyl]propane 3,3',5,5'-Tetrachlorobisphenol A 3,5,3',5'-Tetrachlorobisphenol A 4,4'-(1-Methylethylidene)bis(2,6-dichlorophenol) 4,4'-Isopropylidenebis(2,6-dichlorophenol) 4,4'-Isopropylidenebis[2,6-dichlorophenol] 79-95-8 NSC18248 Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis[2,6-dichloro- Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis[dichloro- Phenol, 4,4'-isopropylidenebis[2,6-dichloro- Phenol, 4,4'-isopropylidenebis[dichloro- Tetrachlordian Tetrachlorobisphenol A Tetrachlorodian WLN: QR BG FG DX1&1&R DQ BG FG

pdb file: 81372.pdb
sdf file: 81372.sdf
directory: 81372


.beta.,.beta.'-Dichlorodiethylaniline 553-27-5 A 14489 Aniline mustard Aniline, N,N-bis(2-chloroethyl)- Benzenamine, N,N-bis(2-chloroethyl)- CB 1074 Lymphchin Lymphochin Lymphocin Lymphoquin Lymphoquine Mesylerythrol N,N-Bis(2-chloroethyl)aniline N,N-Di(2-chloroethyl)aniline NCS-18429 NSC-18429 NSC18429 Phenylbis(2-chloroethylamine) SK 592 TL 476 WLN: G2NR&2G

pdb file: 81468.pdb
sdf file: 81468.sdf
directory: 81468


1,2-Ethanediamine, N-(phenylmethyl)- 4152-09-4 Ethylenediamine, N-benzyl- N-Benzylethylenediamine NSC18480

pdb file: 81509.pdb
sdf file: 81509.sdf
directory: 81509


1-Benzylaziridine 1-Benzylethylenimine 1074-42-6 Aziridine, 1-(phenylmethyl)- Aziridine, 1-benzyl- N-Benzylaziridine N-Benzylethylenimine NSC18610

pdb file: 81627.pdb
sdf file: 81627.sdf
directory: 81627


1131-62-0 3',4'-Dimethoxyacetophenone 3,4-Dimethoxyphenyl methyl ketone Acetophenone, 3',4'-dimethoxy- Acetoveratrone Ethanone, 1-(3,4-dimethoxyphenyl)- NSC18708

pdb file: 81722.pdb
sdf file: 81722.sdf
directory: 81722


115-55-9 3,5-Thiomorpholinedione, 2-ethyl-2-phenyl- NSC18713 Phenylthilone Thimorlone

pdb file: 81725.pdb
sdf file: 81725.sdf
directory: 81725


(p-Tolylsulfonyl)hydrazine 1576-35-8 4-Methylbenzenesulfonic acid hydrazide 4-Toluenesulfonic acid hydrazide Benzenesulfonic acid, 4-methyl-, hydrazide Celogen TSH Hydrazine, p-tolylsulfonyl- N-Toluolsulphonyl hydrazine NSC18715 PTSH Toluene-4-sulfonyl hydrazide Toluenesulfonic acid hydrazide Tosylhydrazide Tosylhydrazine p-Methylbenzenesulfonic acid hydrazide p-Methylbenzenesulfonylhydrazine p-Methylphenylsulfonylhydrazine p-Toluenesulfonhydrazide p-Toluenesulfonic acid hydrazide p-Toluenesulfonic acid, hydrazide p-Toluenesulfonic hydrazide p-Toluenesulfonyl hydrazide p-Toluenesulfonylhydrazine p-Tolylsulfonyl hydrazide p-Tolylsulfonylhydrazine p-Tosylhydrazine

pdb file: 81727.pdb
sdf file: 81727.sdf
directory: 81727


1H-Pyrazole, 3,5-dimethyl-4-nitroso-1-phenyl- 715-99-1 J 55 NSC18725 Pyrazole, 3,5-dimethyl-4-nitroso-1-phenyl-

pdb file: 81736.pdb
sdf file: 81736.sdf
directory: 81736


4'-Carboxyphenylmethanesulfonanilide 536-95-8 Benzoic acid, 4-[[(phenylmethyl)sulfonyl]amino]- Benzoic acid, p-.alpha.-(toluenesulfonamido)- Benzoic acid, p-.alpha.-toluenesulfonamido- Carinamid Carinamide Caronamid Caronamide N-Benzylsulfonyl-p-aminobenzoic acid NSC18778 Retentin Staticin WLN: QVR DMSW1R p-(Benzylsulfonamido)benzoic acid p-.alpha.-(Toluenesulfonamido)benzoic acid p-.alpha.-Toluenesulfonamidobenzoic acid

pdb file: 81781.pdb
sdf file: 81781.sdf
directory: 81781


23069-99-0 Formamide, N-(2-phenylethyl)- NSC18966

pdb file: 81921.pdb
sdf file: 81921.sdf
directory: 81921


4H-1-Benzopyran-4-one (9CI), 3-hydroxy-6-methyl-2-phenyl- 6-Methylflavonol 6971-18-2 Flavone, 3-hydroxy-6-methyl- NSC19029

pdb file: 81976.pdb
sdf file: 81976.sdf
directory: 81976


.alpha.-Acetoxystyrene 1-Phenylethenyl acetate 1-Phenylvinyl acetate 2206-94-2 Benzenemethanol, .alpha.-methylene-, acetate Benzyl alcohol, .alpha.-methylene-, acetate Ethenol, 1-phenyl-, acetate NSC19194

pdb file: 82118.pdb
sdf file: 82118.sdf
directory: 82118


13026-26-1 Hexestrol, methyl ether Hexestrol, monomethyl ether NSC19200 Phenol, 4-[1-ethyl-2-(4-methoxyphenyl)butyl]-, (R*,S*) Phenol, p-(.alpha.,.beta.-diethyl-p-methoxyphenethyl)- SKI 24021

pdb file: 82124.pdb
sdf file: 82124.sdf
directory: 82124


2853-69-2 FDA 0283 NSC19441 Pteridine-2,4-7-triamine, 6-(2-methylphenyl)-

pdb file: 82358.pdb
sdf file: 82358.sdf
directory: 82358


2,4-Diamino-5-(3,4-dichlorophenyl)-6-methylpyrimidine 2,4-Pyrimidinediamine, 5-(3,4-dichlorophenyl)-6-methyl- 7761-45-7 BW 197 U BW 197U BW 50197 BW50197 DDMP Methodichlorophen Metoprine NSC19494 Pyrimidine, 2,4-diamino-5-(3,4-dichlorophenyl)-6-methyl- SK 5265 U 197 WLN: T6N CNJ BZ DZ ER CG DG& F1

pdb file: 82389.pdb
sdf file: 82389.sdf
directory: 82389


3-Methyl-1,3-diphenylurea 612-01-1 Carbanilide, N-methyl- N-Methyl-N,N'-diphenylurea NSC19640 Urea, N-methyl-N,N'-diphenyl-

pdb file: 82485.pdb
sdf file: 82485.sdf
directory: 82485


4-Nitrobenzaldehyde thiosemicarbazone 5470-48-4 Benzaldehyde, p-nitro-, thiosemicarbazone Hydrazinecarbothioamide, 2-[(4-nitrophenyl)methylene]- NSC19716 WLN: WNR D1UNMYZUS p-Nitrobenzaldehyde thiosemicarbazone

pdb file: 82548.pdb
sdf file: 82548.sdf
directory: 82548


4-Aminobenzaldehyde thiosemicarbazone 6957-91-1 Benzaldehyde, p-amino-, thiosemicarbazone Hydrazinecarbothioamide, 2-[(4-aminophenyl)methylene]- NSC19717 WLN: ZR D1UNMYZUS p-Aminobenzaldehyde thiosemicarbazone

pdb file: 82549.pdb
sdf file: 82549.sdf
directory: 82549


3811-20-9 4-Isopropylbenzaldehyde thiosemicarbazone Benzaldehyde, p-isopropyl-, thiosemicarbazone Cuminaldehyde thiosemicarbazone Cutisone Cutizon Cutosone Hydrazinecarbothioamide, 2-[[4-(1-methylethyl)phenyl]methylene]- Kutizon NSC19718 p-Isopropylbenzaldehyde 3-thiosemicarbazone p-Isopropylbenzaldehyde thiosemicarbazone

pdb file: 82550.pdb
sdf file: 82550.sdf
directory: 82550


.beta.-Rhamnocitrin 3,3',4',5-Tetrahydroxy-7-methoxyflavone 4H-1-Benzopyran-4-one, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5-dihydroxy-7-methoxy- 7-Methoxyquercetin 7-Methylquercetin 7-O-Methylquercetin 90-19-7 C.I. 75690 Flavone, 3,3',4',5-tetrahydroxy-7-methoxy- NSC19802 Quercetin 7-methyl ether RHAMNETIN

pdb file: 82596.pdb
sdf file: 82596.sdf
directory: 82596


(p-2-Diethylaminoethoxyphenyl)-1-phenyl-2-p-anisylethanol 1-[4-(2-Diethylaminoethoxy)phenyl]-1-phenyl-2-(p-anisyl)ethanol 1-[p-[2-(Diethylamino)ethoxy]phenyl]-1-phenyl-2-(p-methoxyphenyl)ethanol 67-98-1 Benzeneethanol, .alpha.-[4-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]-4-methoxy-.alpha.-phenyl- Ethamoxytriphetol Ethanol, 1-[p-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]-2-(p-methoxyphenyl)-1-phenyl- Ethanoxytriphetol MER 25 NSC19857 WLN: 2N2&2OR DXQR&1R DO1

pdb file: 82627.pdb
sdf file: 82627.sdf
directory: 82627


1755-52-8 3-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 3-ethyl-4-(4-methoxyphenyl)-2-methyl- 3-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 3-ethyl-4-(p-methoxyphenyl)-2-methyl- 3-Ethyl-4-(p-methoxyphenyl)-2-methyl-3-cyclohexene-1-carboxylic acid Carbestrol NSC 19962 NSC19962 U 2911 WLN: L6UTJ AR DO1& B2 C1 DVQ

pdb file: 82690.pdb
sdf file: 82690.sdf
directory: 82690


6314-97-2 Acetaldehyde, phenyl-, diethyl acetal Benzene, (2,2-diethoxyethyl)- Benzeneacetaldehyde, diethyl acetal NSC20031 Phenylacetaldehyde diethyl acetal Phenylacetaldehyde diethylacetal

pdb file: 82741.pdb
sdf file: 82741.sdf
directory: 82741


2-Phenylethyl 2-ethylbutyrate 6315-04-4 Butanoic acid, 2-ethyl-, 2-phenylethyl ester Diethylacetic acid, phenylethyl ester NSC20052

pdb file: 82762.pdb
sdf file: 82762.sdf
directory: 82762


5463-26-3 Acetamide, N-(.alpha.-acetylphenethyl)- Acetamide, N-[2-oxo-1-(phenylmethyl)propyl]- NSC20140

pdb file: 82824.pdb
sdf file: 82824.sdf
directory: 82824


1,2-Epoxy-3-(2-methylphenoxy)propane 1,2-Epoxy-3-(o-tolyoxy)propane 1-(2-Methylphenoxy)-2,3-epoxypropane 1-(o-Methylphenoxy)-2,3-epoxypropane 2-[(2-Methylphenoxy)methyl]oxirane 2210-79-9 Glycidyl 2-methylphenyl ether Glycidyl o-tolyl ether NSC20291 Oxirane, [(2-methylphenoxy)methyl]- Propane, 1,2-epoxy-3-(o-tolyloxy)- Propane, 1,2-epoxy-3-(o-tolyoxy)- WLN: T3OTJ B1OR B1 o-Cresol glycidyl ether o-Kresol-glycidaether

pdb file: 82898.pdb
sdf file: 82898.sdf
directory: 82898


726-42-1 Benzenamine, N,N'-methanetetraylbis[4-methyl- Bis(4-methylphenyl)carbodiimide Bis(p-tolyl)carbodiimide Carbodiimide, di-p-tolyl- N,N'-Bis(p-tolyl)carbodiimide N,N'-Di-p-tolylcarbodiimide NSC20627

pdb file: 83190.pdb
sdf file: 83190.sdf
directory: 83190


4-Penten-2-one, 3,3,4-trimethyl-, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone 6955-32-4 NSC20726

pdb file: 83279.pdb
sdf file: 83279.sdf
directory: 83279


2-Pentanone, 3,3,4-trimethyl-, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone 3,3,4-Trimethyl-2-pentanon (2,4-dinitrophenyl)hydrazone 66591-36-4 NSC20727

pdb file: 83280.pdb
sdf file: 83280.sdf
directory: 83280


2-Butenoic acid, 3-phenyl-, ethyl ester 945-93-7 Cinnamic acid, .beta.-methyl-, ethyl ester Ethyl 3-phenylcrotonate NSC20769

pdb file: 83318.pdb
sdf file: 83318.sdf
directory: 83318


3-(4-tert-Butylphenyl)-2-methylpropyl alcohol 56107-04-1 Benzenepropanol, 4-(1,1-dimethylethyl)-.beta.-methyl- NSC20782

pdb file: 83331.pdb
sdf file: 83331.sdf
directory: 83331


2-Propenoic acid, phenylmethyl ester 2495-35-4 Acrylic acid, benzyl ester Benzyl acrylate NSC20964 SR 432 Sartomer SR 432

pdb file: 83459.pdb
sdf file: 83459.sdf
directory: 83459


2-Propenoic acid, 2-methyl-, phenylmethyl ester 2495-37-6 Benzyl methacrylate Methacrylic acid, benzyl ester NSC20970

pdb file: 83465.pdb
sdf file: 83465.sdf
directory: 83465


.alpha.-Phenyl acrylic acid .alpha.-Toluic acid, .alpha.-methylene- 2-Phenylacrylic acid 2-Propenoic acid, 2-phenyl- 492-38-6 ATROPIC ACID Acrylic acid, 2-phenyl- Benzeneacetic acid, .alpha.-methylene- NSC20987

pdb file: 83480.pdb
sdf file: 83480.sdf
directory: 83480


.alpha.-Toluic acid, .alpha.-(hydroxymethyl)- 2-Phenylhydracrylic acid 529-64-6 Benzeneacetic acid, .alpha.-(hydroxymethyl)- Hydracrylic acid, 2-phenyl- Hydratropic acid, .beta.-hydroxy- NSC20990 TROPIC ACID

pdb file: 83483.pdb
sdf file: 83483.sdf
directory: 83483


NSC21199 Phosphonic acid, (p-[bis(2-iodoethyl)amino]benzyl)-, diethyl ester Phosphonic acid, P-[bis(2-iodoethyl)amino]benzyl-, diethyl ester Phosphonic acid, [[4-[bis(2-iodoethyl)amino]phenyl]methyl]-, diethyl ester U 7824

pdb file: 83626.pdb
sdf file: 83626.sdf
directory: 83626


1H-Azepine-4-carbonitrile, hexahydro-1-methyl-4-phenyl- 6315-32-8 Hexahydro-1-methyl-4-phenyl-1H-azepine-4-carbonitrile NSC21246

pdb file: 83659.pdb
sdf file: 83659.sdf
directory: 83659


127-54-8 2,2-Bis(4-hydroxy-3-isopropylphenyl)propane 4,4'-Isopropylidenebis(2-isopropylphenol) Bisphenol G NSC21526 Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis[2-(1-methylethyl)- Phenol, 4,4'-isopropylidenebis[2-isopropyl-

pdb file: 83877.pdb
sdf file: 83877.sdf
directory: 83877


482-53-1 4H,8H-Benzo[1,2-b:3,4-b']dipyran-4-one, 5-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-8,8-dimethyl-6-(3-methyl-2-butenyl)- 4H,8H-Benzo[1,2-b:3,4-b']dipyran-4-one, 5-hydroxy-3-(p-hydroxyphenyl)-8,8-dimethyl-6-(3-methyl-2-butenyl)- NSC21565 OSAJIN

pdb file: 83904.pdb
sdf file: 83904.sdf
directory: 83904


2798-17-6 Aziridine, 1,1'-(1,4-phenylenedicarbonyl)bis- Aziridine, 1,1'-terephthaloylbis- NSC21595 Terephthaloylbis(1-aziridine) Terephthaloylbis(1-ethylenimine)

pdb file: 83922.pdb
sdf file: 83922.sdf
directory: 83922


2492-30-0 Acetophenone semicarbazone Acetophenone, semicarbazone Hydrazinecarboxamide, 2-(1-phenylethylidene)- NSC21616 WLN: ZVMNUY1&R

pdb file: 83941.pdb
sdf file: 83941.sdf
directory: 83941


2,3,4,5,6-Pentafluoroanisole 389-40-2 Anisole, 2,3,4,5,6-pentafluoro- Benzene, pentafluoromethoxy- Methyl pentafluorophenyl ether NSC21631 Pentafluoroanisole Pentafluorophenyl methyl ether

pdb file: 83955.pdb
sdf file: 83955.sdf
directory: 83955


.beta.-Phenylethyl isovalerate 140-26-1 2-Phenylethyl 3-methylbutanoate Butanoic acid, 3-methyl-, 2-phenylethyl ester Isovaleric acid, phenethyl ester NSC21899 Phenethyl isovalerate

pdb file: 84189.pdb
sdf file: 84189.sdf
directory: 84189


5445-26-1 Acetic acid, (p-nitrophenyl)-, ethyl ester Benzeneacetic acid, 4-nitro-, ethyl ester Ethyl (4-nitrophenyl)acetate Ethyl 4-nitrobenzeneacetate Ethyl p-nitrophenylacetate NSC21986

pdb file: 84274.pdb
sdf file: 84274.sdf
directory: 84274


.omega., .omega.'-Diphenylbenzofulvene 1-(Diphenylmethylene)indene 13245-90-4 1H-Indene, 1-(diphenylmethylene)- Indene, 1-(diphenylmethylene)- NSC22062

pdb file: 84342.pdb
sdf file: 84342.sdf
directory: 84342


70355-71-4 NSC22236 Sulfilimine, S,S-bis(2-chloroethyl)-N-[(4-methylphenyl)sulfonyl]- p-Toluenesulfonylimine, di(.beta.-chloroethyl)sulfino-

pdb file: 84438.pdb
sdf file: 84438.sdf
directory: 84438


.alpha.-Methyl, .beta.-(p-tert-butylphenyl)propionaldehyde .alpha.-Methyl-p-(tert-butyl)hydrocinnamaldehyde 80-54-6 Benzenepropanal, 4-(1,1-dimethylethyl)-.alpha.-methyl- Hydrocinnamaldehyde, p-tert-butyl-.alpha.-methyl- Lilial Lilyal NSC22275 Propionaldehyde, .beta.-(4-tert-butylphenyl)-.alpha.-methyl- WLN: VHY1&1R DX1&1&1 p-tert-Butyl-.alpha.-methylhydrocinnamaldehyde p-tert-Butyl-.alpha.-methylhydrocinnamic aldehyde

pdb file: 84473.pdb
sdf file: 84473.sdf
directory: 84473


2-Methyl-3-(4-methoxyphenyl)propionaldehyde 2-Methyl-3-(p-methoxyphenyl)propanal 5462-06-6 Benzenepropanal, 4-methoxy-.alpha.-methyl- NSC22280 p-Methoxy-.alpha.-methylhydrocinnamaldehyde

pdb file: 84478.pdb
sdf file: 84478.sdf
directory: 84478


.alpha.-Methylcinnamaldehyde .alpha.-Methylcinnamic aldehyde .alpha.-Methylcinnimal 101-39-3 2-Methyl-3-phenyl-2-propenal 2-Methyl-3-phenylacrolein 2-Methyl-3-phenylacrylaldehyde 2-Propenal, 2-methyl-3-phenyl- Cinnamaldehyde, .alpha.-methyl- Methyl cinnamic aldehyde NSC22283 WLN: VHYU1R

pdb file: 84481.pdb
sdf file: 84481.sdf
directory: 84481


.alpha.-Methyl p-methoxy cinnamic aldehyde 2-Methyl-3-(4-methoxyphenyl)-2-propenal 2-Propenal, 3-(4-methoxyphenyl)-2-methyl- 65405-67-6 NSC22285 p-Methoxy-.alpha.-methylcinnamaldehyde

pdb file: 84483.pdb
sdf file: 84483.sdf
directory: 84483


1H-Naphth[2,3-d]imidazole-4,9-dione, 1-(4-bromophenyl)-2-methyl- 1H-Naphth[2,3-d]imidazole-4,9-dione, 1-(p-bromophenyl)- 2-methyl- 93657-41-1 NSC22348

pdb file: 84524.pdb
sdf file: 84524.sdf
directory: 84524


1-Phenyl-3-cyanomethyl-4-cyano-5-aminopyrazole 1H-Pyrazole-3-acetonitrile, 5-amino-4-cyano-1-phenyl- 4-Pyrazolecarbonitrile, 5-amino-3-cyanomethyl-1-phenyl- 5-Amino-4-cyano-1-phenyl-3-pyrazoleacetonitrile 7152-40-1 NSC22494 WLN: T5NNJ AR& C1CN DCN EZ

pdb file: 84642.pdb
sdf file: 84642.sdf
directory: 84642


6316-86-5 NSC22519 Nitroso trityl sulfide S-Trityl thionitrite Sulfide, nitroso trityl Thionitrous acid (HNOS), S-(triphenylmethyl) ester Trityl thionitrite, Ph3CSNO

pdb file: 84666.pdb
sdf file: 84666.sdf
directory: 84666


1,3-Dioxolane, 2-(2-phenylethyl)- 1,3-Dioxolane, 2-phenethyl- 3-Phenylpropionaldehyde, ethylene acetal 4360-60-5 Benzenepropanal, cyclic 1,2-ethanediyl acetal Hydrocinnamaldehyde, cyclic ethylene acetal NSC22573

pdb file: 84711.pdb
sdf file: 84711.sdf
directory: 84711


2-Naphthalenamine, N-(4-methylphenyl)- 2-Naphthylamine, N-p-tolyl- 644-16-6 N-(p-Tolyl)-.beta.-naphthylamine NSC22889

pdb file: 84918.pdb
sdf file: 84918.sdf
directory: 84918


1-(4-Methoxyphenyl)-2-propanone 1-(p-Methoxyphenyl)-2-propanone 122-84-9 2-Propanone, 1-(4-methoxyphenyl)- 2-Propanone, 1-(p-methoxyphenyl)- 4-Methoxybenzyl methyl ketone Anisalacetone Anisketone Anisyl methyl ketone NSC22983 p-Acetonylanisole p-Methoxybenzyl methyl ketone p-Methoxyphenylacetone

pdb file: 84980.pdb
sdf file: 84980.sdf
directory: 84980


.alpha.,.alpha.-Diphenyl-1-piperidinepropanol 1-Piperidinepropanol, .alpha.,.alpha.-diphenyl- 238 C 511-45-5 Benzhydrol, .alpha.-(2-piperidinoethyl)- C-238 HH 212 Lyseen NSC23016 Nonplesin Nonpressin (free base) ParKS 12 ParKS 12 Hommel Parks Pridinol

pdb file: 84992.pdb
sdf file: 84992.sdf
directory: 84992


5454-21-7 Heptanoic acid, phenylmethyl ester NSC23059

pdb file: 85026.pdb
sdf file: 85026.sdf
directory: 85026


5454-11-5 Heptanoic acid, 2-phenylethyl ester NSC23063 Phenylethyl heptanoate Phenylethyl heptylate

pdb file: 85030.pdb
sdf file: 85030.sdf
directory: 85030


1-Hydroxy-2-methylbenzene 2-Cresol 2-Hydroxytoluene 2-Methylphenol 95-48-7 Cresylic acid NSC23076 Phenol, 2-methyl- WLN: QR B1 o-Cresol o-Cresylic acid o-Hydroxytoluene o-Kresol o-Methylphenol o-Methylphenylol o-Oxytoluene o-Toluol para-Cresol

pdb file: 85043.pdb
sdf file: 85043.sdf
directory: 85043


1-Phenyl-5-methyltetrazole 14213-16-2 1H-Tetrazole, 5-methyl-1-phenyl- NSC23235

pdb file: 85172.pdb
sdf file: 85172.sdf
directory: 85172


16602-96-3 Hydrazine, (1-methyl-3-phenylpropyl)-, sulfate (1:1) NSC23431

pdb file: 85318.pdb
sdf file: 85318.sdf
directory: 85318


.alpha.-(benzylthio)acetamide 54744-70-6 Acetamide, 2-(benzylthio)- Acetamide, 2-[(phenylmethyl)thio]- NSC23562 WLN: ZV1S1R

pdb file: 85431.pdb
sdf file: 85431.sdf
directory: 85431


.alpha.-(2-Pyridylaminomethyl)benzyl alcohol .alpha.-[(2-Pyridylamino)methyl]benzyl alcohol 2-(.beta.-Hydroxyphenethylamino)pyridine 553-69-5 Abbolexin Analexin Benzenemethanol, .alpha.-[(2-pyridinylamino)methyl]- Benzyl alcohol, .alpha.-[(2-pyridylamino)methyl]- Bonapar Cabral ELAN Evaspirine Evasprin Evasprine Fenyramidol Fenyripol IN 511 MJ 505 Miodar NSC23634 Phenylramidol Phenyramidol Vilexin WLN: T6NJ BM1YQR

pdb file: 85473.pdb
sdf file: 85473.sdf
directory: 85473


10276-85-4 NSC23754 Octanoic acid, phenylmethyl ester

pdb file: 85549.pdb
sdf file: 85549.sdf
directory: 85549


1-Butyl-3-(p-methylphenylsulfonyl)urea 1-Butyl-3-(p-tolylsulfonyl)urea 1-Butyl-3-tosylurea 1-p-Toluenesulfonyl-3-butylurea 3-(p-Tolyl-4-sulfonyl)-1-butylurea 64-77-7 Aglicid Arkozal Artosin Artozin Benzenesulfonamide, N-[(butylamino)carbonyl]-4-methyl- Butamid Butamide D 860 Diaben Diabetamid Diabetol Diabuton Diasulfon Dirastan Dolipol Drabet Glyconon HLS 831 Ipoglicone Mobenol N-(4-Methylbenzenesulfonyl)-N'-butylurea N-(4-Methylphenylsulfonyl)-N'-butylurea N-(Sulfonyl-p-methylbenzene)-N'-N-butylurea N-(p-Tolylsulfonyl)-N'-butylcarbamide N-Butyl-N'-(4-methylphenylsulfonyl)urea N-Butyl-N'-(p-tolylsulfonyl)urea N-Butyl-N'-p-toluenesulfonylurea N-Butyl-N'-toluene-p-sulfonylurea N-n-Butyl-N'-tosylurea NCI-C01763 NSC23813 Orabet Oralin Orezan Orinase Orinaz Oterben Pramidex Rastinon Tolbusal Tolbutamid Tolbutamide Toluina Tolumid Toluvan Tolylsulfonylbutylurea Urea, 1-butyl-3-(p-tolylsulfonyl)- WLN: 4MVMSWR D1 Willbutamide

pdb file: 85591.pdb
sdf file: 85591.sdf
directory: 85591


1-Nitro-2-(p-nitrophenyl)ethylene 3156-41-0 Benzene, 1-nitro-4-(2-nitroethenyl)- NSC23858 Styrene, p,.beta.-dinitro- p,.beta.-Dinitrostyrene

pdb file: 85625.pdb
sdf file: 85625.sdf
directory: 85625


1-Nitro-2-(m-nitrophenyl)ethylene 882-26-8 Benzene, 1-nitro-3-(2-nitroethenyl)- NSC23862 Styrene, m,.beta.-dinitro- m,.beta.-Dinitrostyrene m-(2-Nitrovinyl)nitrobenzene

pdb file: 85626.pdb
sdf file: 85626.sdf
directory: 85626


2-Methyl-3-(3,4-methylenedioxyphenyl)-2-propenal 2-Piperonylidenepropanal 2-Propenal, 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyl- 3-Piperonylidenepropanal 6974-47-6 NSC23870 Piperonylidene propionaldehyde

pdb file: 85634.pdb
sdf file: 85634.sdf
directory: 85634


5457-85-2 NSC23938 Pentanoic acid, 4-[(4-nitrophenyl)hydrazono]-, ethyl ester

pdb file: 85679.pdb
sdf file: 85679.sdf
directory: 85679


2-Phenethyl octanoate 2-Phenylethyl octanoate 5457-70-5 NSC23950 Octanoic acid, 2-phenylethyl ester Octanoic acid, phenethyl ester Phenylethyl octanoate

pdb file: 85691.pdb
sdf file: 85691.sdf
directory: 85691


5437-45-6 Acetic acid, bromo-, benzyl ester Acetic acid, bromo-, phenylmethyl ester Benzyl bromoacetate NSC23980

pdb file: 85716.pdb
sdf file: 85716.sdf
directory: 85716


2,5-Furandione, dihydro-3-[(4-methoxyphenyl)methyl]- 886-30-6 NSC24020 Succinic anhydride, p-methoxybenzyl-

pdb file: 85749.pdb
sdf file: 85749.sdf
directory: 85749


.beta.-Phenethyl benzoate .beta.-Phenylethyl benzoate 2-Phenylethyl benzoate 94-47-3 Benzoic acid, 2-phenylethyl ester Benzoic acid, phenethyl ester Benzylcarbinyl benzoate NSC24096 Phenethyl alcohol, benzoate Phenethyl benzoate Phenethylbenzoate Phenylethyl benzoate WLN: RVO2R

pdb file: 85789.pdb
sdf file: 85789.sdf
directory: 85789


1945-92-2 2,4-Dinitrophenylaminoethanol Ethanol, 2-(2,4-dinitroanilino)- Ethanol, 2-[(2,4-dinitrophenyl)amino]- N-(2,4-Dinitrophenyl)ethanolamine N-(2-Hydroxyethyl)-2,4-dinitroaniline N-2,4-Dinitrophenylethanolamine NSC24188

pdb file: 85860.pdb
sdf file: 85860.sdf
directory: 85860


(Dimethylamino)-4-thiocyanobenzene (Dimethylamino)rhodanbenzol 4-(Dimethylamino)thiocyanobenzene 4-Thiocyano-N,N-dimethylaniline 7152-80-9 Aniline, N,N-dimethyl-p-thiocyanato- Defoliant 2929 rp NSC24211 RP 2929 Thiocyanic acid p-(dimethylamino)phenyl ester Thiocyanic acid, 4-(dimethylamino)phenyl ester Thiocyanic acid, p-(dimethylamino)phenyl ester WLN: NCSR DN1&1 p-(Dimethylamino)phenylthiocyanate p-(Dimethylamino)thiocyanobenzene p-N,N-(Dimethylamino)thiocyanobenzene

pdb file: 85877.pdb
sdf file: 85877.sdf
directory: 85877


5-Pyrimidinecarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-6-methyl-2-oxo-4-phenyl-, ethyl ester 5395-36-8 NSC24338 WLN: T6MVM DHJ DR& EVO2 F1

pdb file: 85931.pdb
sdf file: 85931.sdf
directory: 85931


68-34-8 Benzenesulfonamide, 4-methyl-N-phenyl- N(1)-Phenyl-4-toluenesulfonamide N-Phenyl-p-toluenesulfonamide N-Tosylaniline NSC24629 p-Toluenesulfanilide p-Toluenesulfonanilide p-Toluenesulfonylanilide

pdb file: 86001.pdb
sdf file: 86001.sdf
directory: 86001


1-Phenyl-2-methylpropyl alcohol 611-69-8 Benzenemethanol, .alpha.-(1-methylethyl)- NSC24661

pdb file: 86028.pdb
sdf file: 86028.sdf
directory: 86028


7387-69-1 Acetamide, 2,2,2-trifluoro-N-(phenylmethyl)- Acetamide, N-benzyl-2,2,2-trifluoro- N-Benzyl-2,2,2-trifluoroacetamide N-Benzyltrifluoroacetamide NSC24676

pdb file: 86036.pdb
sdf file: 86036.sdf
directory: 86036


2,4-Dichlorophenylurethane 6333-37-5 Carbamic acid, (2,4-dichlorophenyl)-, ethyl ester Carbanilic acid, 2,4-dichloro-, ethyl ester NSC24695

pdb file: 86050.pdb
sdf file: 86050.sdf
directory: 86050


2621-73-0 4-Nitrophenylurethane Carbamic acid, (4-nitrophenyl)-, ethyl ester Carbanilic acid, p-nitro-, ethyl ester NSC24697 p-Nitrophenylurethane

pdb file: 86052.pdb
sdf file: 86052.sdf
directory: 86052


59558-23-5 NSC24727 Octanoic acid, 4-methylphenyl ester Octanoic acid, p-tolyl ester WLN: 7VOR D1 p-Cresyl caprylate p-Cresyl capyrlate p-Cresyl octanoate p-Tolyl octanoate

pdb file: 86074.pdb
sdf file: 86074.sdf
directory: 86074


2211-66-7 Cyclohexanamine, N-(phenylmethylene)- Cyclohexylamine, N-benzylidene- N-Benzylidene cyclohexylamine N-Benzylidenecyclohexylamine NSC24795

pdb file: 86141.pdb
sdf file: 86141.sdf
directory: 86141


6876-59-1 Cyclohexanecarboxamide, N-(4-methylphenyl)- Cyclohexanecarboxamide, N-(p-tolyl)- Cyclohexanecarboxy-p-toluidide N-(p-Tolyl)cyclohexanecarboxamide NSC24797

pdb file: 86143.pdb
sdf file: 86143.sdf
directory: 86143


1-Propanone, 1-[1,1'-biphenyl]-4-yl- 37940-57-1 4-Biphenylyl ethylketone 4-Phenylpropiophenone Ketone, 4-biphenyl ethyl NSC24800 Propiophenone, 4'-phenyl- WLN: 2VR DR

pdb file: 86146.pdb
sdf file: 86146.sdf
directory: 86146


.alpha.-Peltatin 568-53-6 Furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, 5,8,8a,9-tetrahydro-10-hydroxy-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)- Furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, 5,8,8a,9-tetrahydro-10-hydroxy-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-, [5R-(5.alpha.,5a.beta.,8a.alpha.)]- NCI-1074 NSC24817 Naphtho[2,3-d]-1,3-dioxole-6-carboxylic acid, 5,6,7,8-tetrahydro-9-hydroxy-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-7-(hydroxymethyl)-, .gamma.-lactone PELTATIN A

pdb file: 86162.pdb
sdf file: 86162.sdf
directory: 86162


518-28-5 Furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, 5,8,8a,9-tetrahydro-9-hydroxy-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-, [5R-(5.alpha.,5a.beta.,8a.alpha.,9.alpha.)]- NSC24818 Naphtho[2,3-d]-1,3-dioxole-6-carboxylic acid, 5,6,7,8-tetrahydro-8-hydroxy-7-(hydroxymethyl)-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl-, .gamma.-lactone PODOPHYLLOTOXIN

pdb file: 86163.pdb
sdf file: 86163.sdf
directory: 86163


.alpha.-Peltalin A .beta.-Peltatin .beta.-Peltatin A 518-29-6 Furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, 5,8,8a,9-tetrahydro-10-hydroxy-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-, [5R-(5.alpha.,5a.beta.,8a.alpha.)]- NSC24819 Naphtho[2,3-d]-1,3-dioxole-6-carboxylic acid, 5,6,7,8-tetrahydro-9-hydroxy-7-(hydroxymethyl)-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-, .gamma.-lactone PELTATIN B

pdb file: 86164.pdb
sdf file: 86164.sdf
directory: 86164


(2-Methylpropyl)benzene 1-Phenyl-2-methylpropane 2-Methyl-1-phenylpropane 2-Phenyl-2-methylpropane 538-93-2 Benzene, (2-methylpropyl)- Benzene, isobutyl- Isobutylbenzene NSC24848 WLN: 1Y1&1R

pdb file: 86185.pdb
sdf file: 86185.sdf
directory: 86185


1-Benzyl-3-phenylthiourea 726-25-0 N-Phenyl-N'-benzylthiourea NSC25017 Thiourea, N-phenyl-N'-(phenylmethyl)- Urea, 1-benzyl-3-phenyl-2-thio-

pdb file: 86341.pdb
sdf file: 86341.sdf
directory: 86341


(+)-(S)-Deoxyephedrine (+)-Methamphetamine (+)-Methylamphetamine (+)-N-Methylamphetamine 1-Phenyl-2-methylaminopropane 537-46-2 Benzeneethanamine, N,.alpha.-dimethyl-, (+)- Benzeneethanamine, N,.alpha.-dimethyl-, (S)- D-1-Phenyl-2-methylaminopropan D-1-Phenyl-2-methylaminopropane L-Methamphetamine METHAMPHETAMINE Metamphetamine Methyl-.beta.-phenylisopropylamine Methylamphetamine N-Methylamphetamine NSC25115 Norodin Phenethylamine, N,.alpha.-dimethyl-, (+)- Phenethylamine, N,.alpha.-dimethyl-, (S)-(+)- WLN: 1MY1&1R -D d-(S)-Methamphetamine d-Deoxyephedrine d-Desoxyephedrine d-Methamphetamine d-Methylamphetamine d-N,.alpha.-Dimethylphenethylamine d-N-Methylamphetamine d-Phenylisopropylmethylamine

pdb file: 86393.pdb
sdf file: 86393.sdf
directory: 86393


1H-1,4-Diazepine, 1-(p-chloro-.alpha.-phenylbenzyl)hexahydro-4-methyl- 1H-1,4-Diazepine, 1-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]hexahydro-4-methyl- 848-53-3 Cromon S (base) Curosajin Homochlogyl (free base) Homochlorcyclizine Homochlorocyclizine Homoclomin (free base) Homoclomine Homodamon Homoginin (free base) Homorestar Lysilan N-(p-Chlorobenzhydryl)-N'-methylhomopiperazine NSC25132 SA 97 Sankumin Wicron

pdb file: 86399.pdb
sdf file: 86399.sdf
directory: 86399


119-16-4 2-Pyrazolin-5-one, 3-methyl-1-(m-nitrophenyl)- 3H-Pyrazol-3-one, 2,4-dihydro-5-methyl-2-(3-nitrophenyl)- NSC25192

pdb file: 86434.pdb
sdf file: 86434.sdf
directory: 86434


2198-54-1 3',4'-Acetoxylidide 3,4-Dimethylacetanilide Acetamide, N-(3,4-dimethylphenyl)- NSC25232 WLN: 1VMR C1 D1

pdb file: 86456.pdb
sdf file: 86456.sdf
directory: 86456


1-(4-Chlorobenzhydryl)-4-methylpiperazine 1-(p-Chloro-.alpha.-phenylbenzyl)-4-methylpiperazine 1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-4-methylpiperazine 82-93-9 Alergicide Chlorcycline Chlorcyclizine Chlorocycline Chlorocyclizine Compound 47-282 Di-Paralen Di-Paralene Histantin Histantine N-Methyl-N'-(4-chlorobenzhydryl)piperazine NSC25246 Perazyl Piperazine, 1-(p-chloro-.alpha.-phenylbenzyl)-4-methyl- Piperazine, 1-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-4-methyl- Trihistan WLN: T6N DNTJ AYR&R DG& D1

pdb file: 86462.pdb
sdf file: 86462.sdf
directory: 86462


3-Buten-2-one, 4-phenyl-, semicarbazone 5468-31-5 Benzylideneacetone semicarbazone Hydrazinecarboxamide, 2-(1-methyl-3-phenyl-2-propenylidene)- NSC25390

pdb file: 86582.pdb
sdf file: 86582.sdf
directory: 86582


1,3-Dioxane, 2-(phenylmethyl)- 2-Benzyl-1,3-dioxane 2-Phenylmethyl-1,3-dioxane 5468-00-8 NSC25469 Phenyl acetaldehyde cyclic acetal with trimethylene glycol

pdb file: 86646.pdb
sdf file: 86646.sdf
directory: 86646


1,3-Dioxolane, 4-methyl-2-(phenylmethyl)- 4-Methyl-2-benzyl-1,3-dioxolane 5468-05-3 NSC25477 Phenylacetaldehyde propyleneglycol acetal

pdb file: 86654.pdb
sdf file: 86654.sdf
directory: 86654


1,3-Dioxolane, 2-(phenylmethyl)- 1,3-Dioxolane, 2-benzyl- 101-49-5 2-Benzyl-1,3-dioxolane 2-Benzyldioxolan NSC25480 Phenylacetaldehyde ethylene acetal Phenylacetaldehyde ethyleneglycol acetal Phenylacetaldehyde glycol acetal WLN: T5O COTJ B1R

pdb file: 86657.pdb
sdf file: 86657.sdf
directory: 86657


(1-Hydroxyethyl)benzene .alpha.-Methylbenzyl alcohol .alpha.-Phenethyl alcohol .alpha.-Phenylethanol .alpha.-Phenylethyl alcohol 1-Phenethyl alcohol 1-Phenyl-1-hydroxyethane 1-Phenylethanol 1-Phenylethyl alcohol 98-85-1 Benzenemethanol, .alpha.-methyl- Benzyl alcohol, .alpha.-methyl- Ethanol, 1-phenyl- Methanol, methylphenyl- Methylphenylcarbinol NCI-C55685 NSC25502 Phenylmethylcarbinol Styralyl alcohol WLN: QY1 & R sec-Phenethyl alcohol

pdb file: 86669.pdb
sdf file: 86669.sdf
directory: 86669


.alpha.-Ethylbenzyl alcohol .alpha.-Hydroxypropylbenzene .omega.-Ethylbenzyl alcohol 1-Phenyl-1-hydroxypropane 1-Phenyl-1-propanol 1-Phenylpropyl alcohol 1-Propanol, 1-phenyl- 93-54-9 Benzenemethanol, .alpha.-ethyl- Benzyl alcohol, .alpha.-ethyl- Bilergon Carbicol Choleda Ejibil Epatoxfen Ethyl phenyl carbinol Felicur Felitrope Fenicol Fepar Gallenperlen Livonal NSC25504 Phenicol Phenychol Phenycholon Phenyl ethyl carbinol Phenylchol SH 261 Unichol

pdb file: 86671.pdb
sdf file: 86671.sdf
directory: 86671


509-94-4 Acridan, 9-chloro-9-[p-(hexyloxy)phenyl]-10-methyl- Acridine, 9-chloro-9-[4-(hexyloxy)phenyl]-9,10-dihydro-10-methyl- NSC25522

pdb file: 86683.pdb
sdf file: 86683.sdf
directory: 86683


1,1'-Benzylidenedipiperidine 2538-76-3 NSC25557 Piperidine, 1,1'-(phenylmethylene)bis- Piperidine, 1,1'-benzylidenedi- WLN: T6NTJ AYR&- AT6NTJ

pdb file: 86705.pdb
sdf file: 86705.sdf
directory: 86705


729-43-1 Acetophenone azine Acetophenone, azine Ethanone, 1-phenyl-, (1-phenylethylidene)hydrazone NSC25772

pdb file: 86835.pdb
sdf file: 86835.sdf
directory: 86835


3-Nitro-4-chlorophenyl methyl sulfone 4-Chloro-3-nitrophenyl methyl sulfone 97-07-4 Benzene, 1-chloro-4-(methylsulfonyl)-2-nitro- NSC25818 Sulfone, 4-chloro-3-nitrophenyl methyl

pdb file: 86863.pdb
sdf file: 86863.sdf
directory: 86863


5465-68-9 Acetoacetic acid, 2-(2,4-dinitrophenyl)-, ethyl ester Benzeneacetic acid, .alpha.-acetyl-2,4-dinitro-, ethyl ester NSC25826

pdb file: 86871.pdb
sdf file: 86871.sdf
directory: 86871


63981-18-0 Glycine, N-methyl-N-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-, ethyl ester NSC25828

pdb file: 86873.pdb
sdf file: 86873.sdf
directory: 86873


724-18-5 NSC26009 Urea, (diphenylmethyl)- Urea, 1-diphenylmethyl-

pdb file: 86962.pdb
sdf file: 86962.sdf
directory: 86962


2-Biphenylcarboxylic acid, 4'-methyl- 7148-03-0 Benzoic acid, 2-(4-methylphenyl)- Biphenyl-2-carboxylic acid, 4'-methyl- NSC26069

pdb file: 87006.pdb
sdf file: 87006.sdf
directory: 87006


16471-10-6 Benzene (9CI), [(2,3,4,5-tetrachloro-2,4-cyclopentadien-1-ylidene)methyl]- Fulvene, 6-phenyl-1,2,3,4-tetrachloro- NSC26109

pdb file: 87033.pdb
sdf file: 87033.sdf
directory: 87033


1-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolone 1-Phenyl-3-methylpyrazolone 2-Pyrazolin-5-one, 3-methyl-1-phenyl- 3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one 3-Methyl-1-phenyl-5-pyrazolone 3H-Pyrazol-3-one, 2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl- 5-Pyrazolone, 3-methyl-1-phenyl- 89-25-8 C.I. Developer 1 Developer Z Methylphenylpyrazolone NCI-C03952 NSC26139 Norphenazone WLN: T5NMV DHJ BR& E1

pdb file: 87060.pdb
sdf file: 87060.sdf
directory: 87060


.beta.-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethylamine 120-20-7 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethylamine 3,4-Dimethoxy-.beta.-phenethylamine 3,4-Dimethoxy-.beta.-phenylethylamine 3,4-Dimethoxybenzeneethanamine 3,4-Dimethoxydopamine 3,4-Dimethoxyphenethylamine 3,4-Dimethoxyphenylethylamine 3,4-Dimethoxyphenylethylamine(base) Benzeneethanamine, 3,4-dimethoxy- DIMPEA DMPE DMPEA Dimethoxydopamine Dimethoxyphenylethylamine Dimethylmescaline Dopamine dimethyl ether Homoveratrylamine NSC26152 Phenethylamine, 3,4-dimethoxy- WLN: Z2R CO1 DO1

pdb file: 87071.pdb
sdf file: 87071.sdf
directory: 87071


2(3H)-Furanone, 3-[[4-(acetyloxy)phenyl]methylene]dihydro- 91903-44-5 NSC26202

pdb file: 87102.pdb
sdf file: 87102.sdf
directory: 87102


5470-42-8 Benzamide, N,N-diethyl-3,4,5-trimethoxy Benzamide, N,N-diethyl-3,4,5-trimethoxy- N,N-Diethyl-1-(3,4,5-trimethoxyphenyl)formamide NSC26231 WLN: 2N2&VR CO1 DO1 EO1

pdb file: 87118.pdb
sdf file: 87118.sdf
directory: 87118


1-Aziridinecarboxamide, N,N'-(4-methyl-1,3-phenylene)bis- 1-Aziridinecarboxamide, N,N'-(4-methyl-m-phenylene)bis- 2,4-Bis(3,3-ethyleneureido)toluene 2,4-Tolylenebis(ethyleneurea) 2131-75-1 ESK 230 N,N'-(2,4-Tolylene)bis(1-aziridinecarboxamide) N,N'-Bis(cycloethylenecarbamyl)-2,4-diaminotoluene NSC26238 OM 53264 Olin 53264

pdb file: 87125.pdb
sdf file: 87125.sdf
directory: 87125


6-Benzylthioinosine 6-Benzylthionebularine 6-Benzylthiopurine ribonucleoside 6165-03-3 9H-Purine, 6-(benzylthio)-9-.beta.-D-ribofuranosyl- 9H-Purine, 6-[(phenylmethyl)thio]-9-.beta.-D-ribofuranosyl- NSC26273

pdb file: 87152.pdb
sdf file: 87152.sdf
directory: 87152


1,3-Dioxane, 2-(phenylmethyl)-4,4,6-trimethyl- 1,3-Dioxane, 4,4,6-trimethyl-2-(phenylmethyl)- 67633-94-7 NSC26387 m-Dioxane, 2-benzyl-4,4,6-trimethyl-

pdb file: 87253.pdb
sdf file: 87253.sdf
directory: 87253


1,3-Dioxolane, 4-methyl-2-(4-methylphenyl)- 58244-29-4 NSC26398 Tolyl aldehyde, propylene glycol acetal

pdb file: 87264.pdb
sdf file: 87264.sdf
directory: 87264


2-Methyl-N-phenylbenzamide 2-Methylbenzanilide 2-Methylbenzoanilide 2-Methylbenzoic acid anilide 7055-03-0 BAS 3050F BAS-3050 Benzamide, 2-methyl-N-phenyl- Benzanilide, 2-methyl- F 368 Mebenil NSC26404 WLN: 1R BVMR o-Toluanilide

pdb file: 87270.pdb
sdf file: 87270.sdf
directory: 87270


2-Methyl-3-phenyl-1-propanol 7384-80-7 Benzenepropanol, .beta.-methyl- NSC26440

pdb file: 87302.pdb
sdf file: 87302.sdf
directory: 87302


1-Hydroxy-2-acetyl-4-methylbenzene 1450-72-2 2'-Hydroxy-5'-methylacetophenone 2-Acetyl-4-methylphenol Acetophenone, 2'-hydroxy-5'-methyl- Ethanone, 1-(2-hydroxy-5-methylphenyl)- NSC26458 o-Acetyl-p-cresol

pdb file: 87320.pdb
sdf file: 87320.sdf
directory: 87320


2-Propenoic acid, 3-(4-methoxyphenyl)-, methyl ester 832-01-9 Cinnamate, methyl p-methoxy- Cinnamic acid, p-methoxy-, methyl ester Methyl 4-methoxycinnamate Methyl p-methoxycinnamate NSC26461

pdb file: 87323.pdb
sdf file: 87323.sdf
directory: 87323


2-Ethylhexyl p-methoxycinnamate 2-Propenoic acid, 3-(4-methoxyphenyl)-, 2-ethylhexyl ester 5466-77-3 NSC26466 Parsol MCX Parsol MOX

pdb file: 87328.pdb
sdf file: 87328.sdf
directory: 87328


2-Propenamide, N-(2-hydroxyethyl)-3-(4-methoxyphenyl)- 30687-06-0 Cinnamamide, N-(2-hydroxyethyl)-4-methoxy- NSC26475

pdb file: 87337.pdb
sdf file: 87337.sdf
directory: 87337


(Benzylthio)acetic acid 103-46-8 Acetic acid, (benzylthio)- Acetic acid, [(phenylmethyl)thio]- NSC26553 S-Benzylthioglycolic acid

pdb file: 87406.pdb
sdf file: 87406.sdf
directory: 87406


.alpha.-methylbenzyloxy ethanol 4-Phenyl-3-oxapentanol-1 4799-66-0 Ethanol, 2-(.alpha.-methylbenzyloxy)- Ethanol, 2-(1-phenylethoxy)- Ethanol, 2-[(.alpha.-methylbenzyl)oxy]- NSC26601 WLN: Q2OY1&R

pdb file: 87436.pdb
sdf file: 87436.sdf
directory: 87436


(N-Benzhydryl)(N'-methyl)diethylenediamine 1-Diphenylmethyl-4-methylpiperazine 82-92-8 Bw 47-83 Ciclizina Compound 47-83 Cyclizine Emoquil Marazine Marezine Marzine N-Benzhydryl-N'-methylpiperazine N-Methyl-N'-benzhydrylpiperazine N-Methyl-N'-benzyhydrylpiperazine NSC26608 Nautazine Neo-Devomit Piperazine, 1-(diphenylmethyl)-4-methyl- WLN: T6N DNTJ AYR&R& D1 Wellcome Wellcome prepn. 47-83

pdb file: 87441.pdb
sdf file: 87441.sdf
directory: 87441


1,4-Bis(.beta.-hydroxyethoxy)benzene 1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene 104-38-1 2,2'-(Phenylenedioxy)diethanol 2,2'-(p-Phenylenedioxy)diethanol Bis(.beta.-hydroxyethyl) hydroquinone ether Ethanol, 2,2'-(p-phenylenedioxy)di- Ethanol, 2,2'-[1,4-phenylenebis(oxy)]bis- Hydroquinone bis(.beta.-hydroxyethyl) ether Hydroquinone bis(2-hydroxyethyl) ether Hydroquinone di(.beta.-hydroxyethyl) ether Hydroquinone di(2-hydroxyethyl) ether Hydroquinone diethylol ether Hydroquinone, di(.beta.-hydroxyethyl) ether NSC26611 Vernatzer 30/10 p-Phenylenebis(.beta.-hydroxyethyl) ether

pdb file: 87442.pdb
sdf file: 87442.sdf
directory: 87442


.alpha.-Benzylideneacetophenone .beta.-Benzoylstyrene .beta.-Phenylacrylophenone 1,3-Diphenyl-1-propen-3-one 1-Benzoyl-1-phenylethene 1-Benzoyl-2-phenylethene 1-Phenyl-2-benzoylethylene 2-Benzalacetophenone 2-Benzylideneacetophenone 2-Propen-1-one, 1,3-diphenyl- 3-Phenylacrylophenone 94-41-7 Acrylophenone, 3-phenyl- Benzalacetophenone Benzylideneacetophenone Benzylidenecetophenone Chalcone Chalkone Cinnamophenone NSC26612 Phenyl styryl ketone WLN: RV1U1R

pdb file: 87443.pdb
sdf file: 87443.sdf
directory: 87443


1080-12-2 3-Buten-2-one, 4-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)- 3-Methoxy-4-hydroxybenzalacetone 4-Hydroxy-3-methoxystyryl methyl ketone Dehydrozingerone Feruloylmethane NSC26613 [0]-Dehydroparadol [0]-Paradol, dehydro-

pdb file: 87444.pdb
sdf file: 87444.sdf
directory: 87444


1-.alpha.-H,5-.alpha.-H-Tropan-3-.alpha.-ol (.+-.)-tropate (ester), sulfate (2:1) salt 1.alpha.H,5.alpha.H-Tropan-3.alpha.-ol (.+-.)-tropate (ester), sulfate (2:1) (salt) 55-48-1 Atropen Atropette Atropin siran Atropine sulfate Atropine sulphate Atropine, sulfate (2:1) Atropinium sulfate Atropinsal Atropinsulfat Atropisal Atropisol BILIRUBIN Benzeneacetic acid, .alpha.-(hydroxymethyl)- 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester endo-(.+-.)-, sulfate (2:1) (salt) Corbella DL-Tropanyl 2-hydroxy-1-phenylpropionate sulfate Davurtrop Eyesule Ichtho-Bellol Lio-Atropin MBK NSC26671 Ryuato Sulfate d'atropine Sulfatropinol Tropintran WLN: T56 A ANTJ A GOVYR&1Q & 2 &.H2.S-O4.QH component of Antrocol component of Bar-Tropin component of Enuretrol component of Isopto Atropine component of Lomotil component of Motofen

pdb file: 87483.pdb
sdf file: 87483.sdf
directory: 87483


2,6-Bis(4-hydroxy-3-methoxybenzylidene)cyclohexanone 2,6-Divanillidenecyclohexanone 2,6-Divanillylidenecyclohexanone 579-23-7 Beveno Curcumoid Cyclohexanone, 2,6-bis[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methylene]- Cyclohexanone, 2,6-divanillylidene- Cyclohexanone, 2,6-vanillylidene- Cyclovalone Cycvalon Cyqualon DVC Divanil Divanillalcyclohexanone Divanon Flavugal NSC26727 Tsikvalon Vanilone WLN: L6YVYTJ AU1R DQ CO1& CU1R DQ CO1

pdb file: 87527.pdb
sdf file: 87527.sdf
directory: 87527


2396-68-1 4-tert-Butylbenzenethiol 4-tert-Butylthiophenol Benzenethiol, 4-(1,1-dimethylethyl)- Benzenethiol, p-tert-butyl- Benzenethiol, p-tert-butylthio- NSC26804 WLN: SHR DX1&1&1 p-tert-Butylbenzenethiol p-tert-Butylphenyl mercaptan p-tert-Butylthiophenol

pdb file: 87562.pdb
sdf file: 87562.sdf
directory: 87562


2',3-Dimethyl-4-aminoazobenzene 2-Amino-5-azotoluene 2-Methyl-4-[(o-tolyl)azo]aniline 2-Methyl-4[(2-methylphenyl)azo]benzenamine 4'-Amino-2,3'-azotoluene 4'-Amino-2,3'-dimethylazobenzene 4-(o-Tolylazo)-o-toluidine 4-Amino-2',3-dimethylazobenzene 4-Amino-3,2'-dimethylazobenzene 5-(o-Tolylazo)-2-aminotoluene 97-56-3 AAT Aminoazotoluene Aminoazotoluene(indicator) Azoic diazo component 4, base Benzenamine, 2-methyl-4-[(2-methylphenyl)azo]- Brasilazina Oil Yellow R Butter Yellow C.I. 11160 C.I. 11160B C.I. Solvent Yellow 3 Fast Garnet GBC base Fast Oil Yellow Fast Yellow AT Fat Yellow B Hidaco Oil Yellow NSC26821 O-AT OAAT Oil Yellow Oil Yellow 21 Oil Yellow 2681 Oil Yellow 2R Oil Yellow A Oil Yellow AT Oil Yellow C Oil Yellow I Oil Yellow T Organol Yellow 2T Somalia Yellow R Sudan Yellow RRA Toluazotoluidine Tulabase Fast Garnet GB Tulabase Fast Garnet GBC WLN:

pdb file: 87573.pdb
sdf file: 87573.sdf
directory: 87573


1,4-Dihydro-N-1-benzylnicotinamide 1-Benzyl-1,4-dihydronicotinamide 3-Pyridinecarboxamide, 1,4-dihydro-1-(phenylmethyl)- 952-92-1 N-Benzyl-1,4-dihydronicotinamide NSC26899 Nicotinamide, 1-benzyl-1,4-dihydro-

pdb file: 87612.pdb
sdf file: 87612.sdf
directory: 87612


2,4,6-Trimethylbenzophenone 954-16-5 Benzophenone, 2,4,6-trimethyl- Ketone, mesityl phenyl Mesityl phenyl ketone Mesitylene, 2-benzoyl- Methanone, phenyl(2,4,6-trimethylphenyl)- NSC26923

pdb file: 87629.pdb
sdf file: 87629.sdf
directory: 87629


2621-80-9 Carbamic acid, (4-chlorophenyl)-, ethyl ester Carbamic acid, (p-chlorophenyl)-, ethyl ester Carbanilic acid, p-chloro-, ethyl ester Ethyl N-(p-chlorophenyl)carbamate Ethyl-N-(p-chlorophenyl)carbamate N-(4-Chlorophenyl)ethylurethane NSC26960 WLN: GR DMVO2 p-Chlorocarbanilic acid ethyl ester p-Chlorophenylurethane

pdb file: 87645.pdb
sdf file: 87645.sdf
directory: 87645


2057-82-1 NSC27085 Propanal, 2-methyl-, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone

pdb file: 87726.pdb
sdf file: 87726.sdf
directory: 87726


(+)-Amitrene (+)-Amphetamine sulfate (S)-.alpha.-Methylbenzeneethanamine sulfate .alpha.-Methyl-, sulfate,(+) .alpha.-Methylphenethylamine sulfate, d-form 51-63-8 Acedron Adjudets Adrizine Afatin Albemap Alentol Algo-Dex Amdex Amitrene Amphaetex Amphedrine Ampherex Amphetasul Amphex Amptrerex Amsustain Apetain Ardex Benzeneethanamine, .alpha.-methyl-, (S)-, sulfate (2:1) Betafedrina Betafedrine Betaphedrine Carrtime Cradex Curban D-.alpha.-Methylphenethylamine sulfate D-.beta.-Phenylisopropylamine sulfate D-1-Phenyl-2-aminopropane sulfate D-AMPHETAMINE SULFATE D-Amfetasul D-Ate phenyl 747 D-Benzedrine sulfate D-Betaphedrine D-citramine DAS Dadex Dadox Dams Dasdel Dephadren Desoxyn Dex ob Dex-Sule Dexaime Dexaline Dexalme Dexalone Dexamed Dexamine Dexamphamine Dexamphetamine Dexamphetamine sulfate Dexamyl Dexedrina Dexedrine Dexedrine Sulfate Dexies Dexoval Dexten Dextenal Dextro-.alpha.-methylphenethylamine sulfate Dextro-.beta.-phenylisopropylamine sulfate Dextro-1-phenyl-2-amino-propane sulfate Dextro-Profetamine Dextroamphetamine Dextroamphetamine sulfate Dextroanfetamina Dextrosule Diocurb Diphylets

pdb file: 87734.pdb
sdf file: 87734.sdf
directory: 87734


(-)-Amphetamine sulfate 1-AMPHETAMINE SULFATE 51-62-7 Benzeneethanamine, .alpha.-methyl-, (R)-, sulfate (2:1) L-1-Phenyl-2-aminopropane sulfate L-Benzedrine sulfate Levedrine NSC27105 Phenethylamine, .alpha.-methyl-, sulfate (2:1), (-)- WLN: ZY1R & 2WSQQ -R l-Amphetamine sulfate

pdb file: 87735.pdb
sdf file: 87735.sdf
directory: 87735


.beta.-Phenylethylamine sulfate 5471-08-9 Benzeneethanamine, sulfate (2:1) NSC27112 Phenethylamine sulfate

pdb file: 87737.pdb
sdf file: 87737.sdf
directory: 87737


(Phenylisopropyl)amine .alpha.-Methylbenzeneethanamine .alpha.-Methylphenethylamine .alpha.-Methylphenylethylamine .beta.-Aminopropylbenzene .beta.-Phenylisopropylamin .beta.-Phenylisopropylamine 1-Methyl-2-phenylethylamine 1-Phenyl-2-amino-propan 1-Phenyl-2-aminopropane 1-Phenyl-2-propylamine 2-Amino-1-phenylpropane 3-Phenyl-2-propylamine 60-15-1 AMPHETAMINE Benzeneethanamine, .alpha.-methyl- Desoxynorephedrine Elastonon Fenopromin Mydrial NSC27159 Phenamine Phenethylamine, .alpha.-methyl- Protioamphetamine WLN: ZY1&1R

pdb file: 87765.pdb
sdf file: 87765.sdf
directory: 87765


.alpha.,.alpha.-Dimethylphenethanol .alpha.,.alpha.-Dimethylphenethyl alcohol .alpha.,.alpha.-Dimethylphenethyl alcohol, tech. .beta.-Phenyl-tert-butyl alcohol 1,1-Dimethyl-2-phenylethanol 1,1-Dimethylphenylethanol 100-86-7 2-Benzyl-2-propanol Benzeneethanol, .alpha.,.alpha.-dimethyl- Benzyldimethylcarbinol DMBC Dimethylbenzylcarbinol NSC27228 Phenethyl alcohol, .alpha.,.alpha.-dimethyl- Phenyl-tert-butanol WLN: QX1 & 1 & 1R

pdb file: 87802.pdb
sdf file: 87802.sdf
directory: 87802


Carbonodithioic acid, S,S'-[[(2-chlorophenyl)imino]bis(methylene)] O,O'dimethyl ester NSC27338 Xanthic acid, methyl-, diester with (o-chlorophenylimino)dimethanethiol

pdb file: 87849.pdb
sdf file: 87849.sdf
directory: 87849


1088-79-5 Alanine, 3-[m-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]-, DL- DL-Alanine, 3-(m-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl)- DL-Phenylalanine, 3-[bis(2-chloroethyl)amino]- MP 267 NSC27381 WLN: QVYZ1R CN2G2G -DL m-DL-Sarcolysin m-DL-Sarcolysine

pdb file: 87878.pdb
sdf file: 87878.sdf
directory: 87878


1-Propanone, 1-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methyl- 3',4'-Dihydroxy-.alpha.-methylpropiophenone 3',4'-Dihydroxy-2-methylpropiophenone 5466-89-7 Isobutyrophenone, 3',4'-dihydroxy- NSC27389 Propiophenone, 3',4'-dihydroxy-.alpha.-methyl- Propiophenone, 3',4'-dihydroxy-2-methyl- U 0521

pdb file: 87884.pdb
sdf file: 87884.sdf
directory: 87884


.beta.-Phenylethylurea 1-Phenylethylurea 2158-04-5 NSC27463 Phenethylurea Urea, (2-phenylethyl)- Urea, phenethyl- WLN: ZVM2R

pdb file: 87929.pdb
sdf file: 87929.sdf
directory: 87929


25017-47-4 NSC27473 Urea, [2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]- Urea, [3,4-(dimethoxy)phenethyl]-

pdb file: 87936.pdb
sdf file: 87936.sdf
directory: 87936


724-18-5 NSC27484 Urea, (diphenylmethyl)- Urea, 1-diphenylmethyl-

pdb file: 87942.pdb
sdf file: 87942.sdf
directory: 87942


4-Nitrobenzaldehyde thiosemicarbazone 5470-48-4 Benzaldehyde, p-nitro-, thiosemicarbazone Hydrazinecarbothioamide, 2-[(4-nitrophenyl)methylene]- NSC27486 WLN: WNR D1UNMYZUS p-Nitrobenzaldehyde thiosemicarbazone

pdb file: 87944.pdb
sdf file: 87944.sdf
directory: 87944


1,3-Benzodioxole, 2-methyl-2-pentyl- 2-Heptanone, cyclic o-phenylene acetal 4436-30-0 NSC27561

pdb file: 87980.pdb
sdf file: 87980.sdf
directory: 87980


.alpha.-(4-aminophenyl)-.beta.-methylaminopropane 1-(p-Aminophenyl)-2-methylaminopropan 1-(p-Aminophenyl)-2-methylaminopropane 4302-87-8 Aniline, p-(2'-methylamino)propyl- Benzeneethanamine, 4-amino-N,.alpha.-dimethyl- NSC27584 Phenethylamine, p-amino-N,.alpha.-dimethyl- S 15 S-15 WLN: ZR D1Y1&M1 p-Amino-N,.alpha.-dimethylphenethylamine

pdb file: 87995.pdb
sdf file: 87995.sdf
directory: 87995


1,3-Dioxolan-4-methanol, 2-(p-chlorophenyl)-2-methyl- 1,3-Dioxolane-4-methanol, 2-(4-chlorophenyl)-2-methyl- 1206-38-8 NSC27587

pdb file: 87997.pdb
sdf file: 87997.sdf
directory: 87997


(.beta.-Chloroethyl)benzene (2-Chloroethyl)benzene .beta.-Phenethyl chloride .beta.-Phenylethyl chloride 1-Chloro-2-phenylethane 2-Phenyl-1-chloroethane 2-Phenylethyl chloride 622-24-2 Benzene, (2-chloroethyl)- NSC27886 Phenethyl chloride

pdb file: 88120.pdb
sdf file: 88120.sdf
directory: 88120


.alpha.,.beta.-Epoxy-.beta.-methylhydrocinnamic acid, ethyl ester 2,3-Epoxy-3-phenylbutyric acid, ethyl ester 3-Methyl-3-phenylglycidic acid ethyl ester 77-83-8 Aldehyde C16 C-16 Aldehyde EMPG Ethyl .alpha.,.beta.-epoxy-.beta.-methylhydrocinnamate Ethyl 2,3-epoxy-3-methyl-3-phenylpropionate Ethyl ester of 2,3-epoxy-3-phenylbutanoic acid Ethyl methylphenylglycidate Ethyl(methylphenyl)glycidate Fraeseol Hydrocinnamic acid, .alpha.,.beta.-epoxy-.beta.-methyl-, ethyl ester NSC27905 Oxiranecarboxylic acid, 3-methyl-3-phenyl-, ethyl ester Strawberry aldehyde WLN: T3OTJ B1 BR& CVO2

pdb file: 88138.pdb
sdf file: 88138.sdf
directory: 88138


(2-Methylphenyl)phenylmethanol 2-Methylbenzhydrol 5472-13-9 Benzenemethanol, 2-methyl-.alpha.-phenyl- Benzhydrol, 2-methyl- NSC27910 o-Methylbenzhydrol

pdb file: 88143.pdb
sdf file: 88143.sdf
directory: 88143


3469-00-9 Acetic acid, diphenyl-, methyl ester Benzeneacetic acid, .alpha.-phenyl-, methyl ester Diphenylacetic acid, methyl ester Methyl diphenylacetate NSC27912

pdb file: 88145.pdb
sdf file: 88145.sdf
directory: 88145


1,1-Dimethyl-2,2-diphenylethene 1,1-Dimethyl-2,2-diphenylethylene 1,1-Diphenyl-2-methylpropene 1,1-Diphenylisobutylene 2-Methyl-1,1-diphenylpropene 781-33-9 Benzene, 1,1'-(2-methyl-1-propenylidene)bis- NSC27917 Propene, 2-methyl-1,1-diphenyl-

pdb file: 88150.pdb
sdf file: 88150.sdf
directory: 88150


1-p-Tolylthiourea 4-Methylphenylthiourea 622-52-6 N-p-Tolylthiourea NSC28041 Thiourea, (4-methylphenyl)- Urea, 2-thio-1-p-tolyl- WLN: SUYZMR D1 p-Tolylthiocarbamide p-Tolylthiourea

pdb file: 88237.pdb
sdf file: 88237.sdf
directory: 88237


1,2-Dibenzoylethene 1,2-Dibenzoylethylene 1,4-Diphenyl-2-butene-1,4-dione 2-Butene-1,4-dione, 1,4-diphenyl- 4070-75-1 Dibenzoylethylene Ethylene, 1,2-dibenzoyl- NSC28072 Usaf nd-57 WLN: RV1U1VR

pdb file: 88267.pdb
sdf file: 88267.sdf
directory: 88267


1-Methyl-4-phenyl-4-piperidine carbonitrile 3627-62-1 4-Piperidinecarbonitrile, 1-methyl-4-phenyl- NSC28344 PETHIDINE-INTERMEDIATE A

pdb file: 88377.pdb
sdf file: 88377.sdf
directory: 88377


2142-78-1 Acetophenone, 2',3',4',6'-tetramethyl- Acetylisodurene Ethanone, 1-(2,3,4,6-tetramethylphenyl)- NSC28475

pdb file: 88461.pdb
sdf file: 88461.sdf
directory: 88461


587-56-4 CEPC Carbamic acid, (3-chlorophenyl)-, 2-chloroethyl ester Carbanilic acid, m-chloro-, 2-chloroethyl ester NSC28523

pdb file: 88499.pdb
sdf file: 88499.sdf
directory: 88499


19077-97-5 Acetamide, N-[4-[[(aminoiminomethyl)amino]sulfonyl]phenyl]- N-[4-[[(Aminoiminomethyl)amino]sulfonyl]phenyl]acetamide NSC28593

pdb file: 88545.pdb
sdf file: 88545.sdf
directory: 88545


66903-24-0 Biuret, 1-benzyl- Imidodicarbonic diamide, N-(phenylmethyl)- NSC28653

pdb file: 88597.pdb
sdf file: 88597.sdf
directory: 88597


.beta.-Hydroxyethyl 2,4-dinitrophenyl ether 1-(2-Hydroxyethoxy)-2,4-dinitrobenzene 2,4-Dinitrophenoxyethanol 2-(2,4-Dinitrophenoxy)ethanol 2831-60-9 Ethanol, 2-(2,4-dinitrophenoxy)- NSC28669

pdb file: 88609.pdb
sdf file: 88609.sdf
directory: 88609


1,3-Diethyl-1,3-diphenylurea 85-98-3 Bis(N-ethyl-N-phenyl)urea Carbamite Carbanilide, N,N'-diethyl- Centralite Centralite 1 Centralite I Centralite-1 Centralite1 Ethyl centralite N,N'-Diethyl-N,N'-diphenylurea N,N'-Diethylcarbanilide N,N-Diethylcarbanilide NSC28779 Urea, 1,3-diethyl-1,3-diphenyl- Urea, N,N'-diethyl-N,N'-diphenyl- Usaf ek-1047 WLN: 2NR&VN2&R s-Diethyldiphenylurea

pdb file: 88663.pdb
sdf file: 88663.sdf
directory: 88663


55330-78-4 NSC28823 Thiomorpholine, 4-phenyl-, mixt. with N,N-bis(2-chloroethyl)aniline

pdb file: 88681.pdb
sdf file: 88681.sdf
directory: 88681


4-(Dimethylamino)benzophenone 4-Dimethylaminobenzophenone 4-N,N-Dimethylaminobenzophenone 530-44-9 Benzophenone, 4-(dimethylamino)- Methanone, [4-(dimethylamino)phenyl]phenyl- NSC28935 p-Benzoyl-N,N-dimethylaniline p-Dimethylaminobenzophenone

pdb file: 88743.pdb
sdf file: 88743.sdf
directory: 88743


.alpha.,.alpha.-Dimethylbenzeneacetic acid .alpha.,.alpha.-Dimethylphenylacetic acid .alpha.-Toluic acid, .alpha.,.alpha.-dimethyl- 2-Methyl-2-phenylpropionic acid 2-Phenylisobutyric acid 826-55-1 Benzeneacetic acid, .alpha.,.alpha.-dimethyl- Dimethylphenylacetic acid Hydratropic acid, .alpha.-methyl- NSC28952 Propionic acid, 2-methyl-2-phenyl- TH 4161

pdb file: 88757.pdb
sdf file: 88757.sdf
directory: 88757


584-45-2 Benzylidenemalonic acid Malonic acid, benzylidene- NSC28955 Propanedioic acid, (phenylmethylene)-

pdb file: 88760.pdb
sdf file: 88760.sdf
directory: 88760


2'-Methyl-4'-nitroacetanilide 2719-15-5 Acetamide, N-(2-methyl-4-nitrophenyl)- Acetyl-p-nitro-o-toluidine N-(2-Methyl-4-nitrophenyl)acetamide NSC29042 o-Acetotoluidide, 4'-nitro-

pdb file: 88828.pdb
sdf file: 88828.sdf
directory: 88828


1,4-Benzenediamine, N,N''-methanetetraylbis[N',N'-dimethyl- 738-65-8 Bis(p-dimethylaminophenyl)carbodiimide Bis[4-(dimethylamino)phenyl]carbodiimide Carbodiimide, bis[p-(dimethylamino)phenyl]- Di-p-Diethylaminophenylcarbodiimide Di-p-Dimethylaminophenylcarbodiimide NSC29074

pdb file: 88856.pdb
sdf file: 88856.sdf
directory: 88856


.alpha.,.alpha.-Dimethylbenzeneacetic acid .alpha.,.alpha.-Dimethylphenylacetic acid .alpha.-Toluic acid, .alpha.,.alpha.-dimethyl- 2-Methyl-2-phenylpropionic acid 2-Phenylisobutyric acid 826-55-1 Benzeneacetic acid, .alpha.,.alpha.-dimethyl- Dimethylphenylacetic acid Hydratropic acid, .alpha.-methyl- NSC29095 Propionic acid, 2-methyl-2-phenyl- TH 4161

pdb file: 88874.pdb
sdf file: 88874.sdf
directory: 88874


(3-Chlorophenyl)carbamic acid, 1-methylethyl ester 101-21-3 3-Chlorocarbanilic acid, isopropyl ester CI-IPC CIPC Carbamic acid, (3-chlorophenyl)-, 1-methylethyl ester Carbanilic acid, m-chloro-, isopropyl ester ChlorIPC Chloro-IFK Chloro-IPC Chloropropham Chlorpropham Chlorprophame ENT 18,060 Elbanil Fasco WY-HOE Furloe Furloe 3 EC Isopropyl 3-chlorocarbanilate Isopropyl 3-chlorophenylcarbamate Isopropyl N-(3-chlorophenyl)carbamate Isopropyl N-(m-chlorophenyl)carbamate Isopropyl N-chlorophenylcarbamate Isopropyl m-chlorocarbanilate Jack Wilson chloro 51(oil) Liro CIPC Metoxon N-(3-Chloor-fenyl)-isopropyl carbamaat N-(3-Chlor-phenyl)-isopropyl-carbamat N-(3-Chloro phenyl)carbamate d'isopropyle N-(3-Chlorophenyl)carbamic acid, isopropyl ester N-(3-Chlorophenyl)isopropyl carbamate N-(3-Cloro-fenil)-isopropil-carbammato NSC29466 Nexoval Prevenol Prevenol 56 Preventol Preventol 56 Preweed Sprout Nip Spud-Nic Spud-Nie Stopgerme-S Taterpex Triherbicide CIPC WLN: GR CMVOY1 & 1 Y 3 m-Chlorocarbanilic acid isopropyl ester o-Isopropyl N-(3-chlorophenyl)carbamate

pdb file: 89049.pdb
sdf file: 89049.sdf
directory: 89049


2-Chloroethyl N-phenylcarbamate 3747-48-6 Ethanol, 2-chloro-, carbanilate Ethanol, 2-chloro-, phenylcarbamate NSC29703

pdb file: 89254.pdb
sdf file: 89254.sdf
directory: 89254


.alpha.-Acetamido-para-toluenesulfonamide .alpha.-Acetylamino-p-toluenesulfonamide 2015-14-7 4-Acetamidomethylbenzenesulfonamide Acetamide, N-(p-sulfamoylbenzyl)- Acetamide, N-[[4-(aminosulfonyl)phenyl]methyl]- N4-Acetylhomosulfanilamide NSC29831

pdb file: 89306.pdb
sdf file: 89306.sdf
directory: 89306


2-Butanone, 4-(4-methoxyphenyl)-3-methyl- 3-Methyl-4-(4-methoxyphenyl)butan-2-one 67828-19-7 NSC29906

pdb file: 89357.pdb
sdf file: 89357.sdf
directory: 89357


3-Phenylpentanoic acid 5669-17-0 Benzenepropanoic acid, .beta.-ethyl- NSC30122

pdb file: 89465.pdb
sdf file: 89465.sdf
directory: 89465


.beta.-Cyclohexylethyl alcohol 2-Cyclohexylethanol 4442-79-9 Cyclohexaneethanol Cyclohexylethyl alcohol Ethanol, 2-cyclohexyl- Hexahydrophenylethyl alcohol NSC30157 WLN: L6TJ A2Q

pdb file: 89490.pdb
sdf file: 89490.sdf
directory: 89490


1-Phenyl-2-propanol acetate 2-Acetoxy-1-phenylpropane 2114-33-2 Benzeneethanol, .alpha.-methyl-, acetate NSC30160 Phenethyl alcohol, .alpha.-methyl-, acetate

pdb file: 89493.pdb
sdf file: 89493.sdf
directory: 89493


1,2-Ethanediamine, N,N-diethyl-N'-phenyl- 1665-59-4 Aniline, N-[2-(diethylamino)ethyl]- Benzenamine, N-[2-(diethylamino)ethyl]- Ethylenediamine, N,N-diethyl-N'-phenyl- N,N-Diethyl-N'-phenylethylenediamine N-[.beta.-(N,N-Diethylamino)ethyl]aniline NSC30212

pdb file: 89525.pdb
sdf file: 89525.sdf
directory: 89525


2-Hydroxyethyl N-benzylcarbamate 2-Hydroxyethyl benzylcarbamate 4663-83-6 AC 601 AC-601 Buramat Buramate Carbamic acid, (phenylmethyl)-, 2-hydroxyethyl ester Carbamic acid, benzyl-, 2-hydroxyethyl ester Ethylene glycol, mono(benzylcarbamate) Hyamate NSC30223

pdb file: 89530.pdb
sdf file: 89530.sdf
directory: 89530


(2-Dimethylamino-2-methyl)ethyl-N-dibenzoparathiazine (Dimethylamino-2-propyl-10-phenothiazine hydrochloride 10-(2-(Dimethylamino)-2-methylethyl)phenothiazine 10-[2-(Dimethylamino)propyl]phenothiazine 10H-Phenothiazine-10-ethanamine, N,N,.alpha.-trimethyl- 3389 R.p. 4182 R.p. 60-87-7 A-91033 Allergan Aprobit Atosil Avomine Dimapp Dimethylamino-isopropyl-phenthiazin Diphergan Diprazine Diprozin Fargan Fenazil Fenergan Fenetazina Hiberna Histargan Iergigan Isophenergan Isopromethazine Lercigan Lergigan Lilly 01516 Lilly 1516 N-(2'-Dimethylamino-2'-methyl)ethylphenothiazine N-Dimethylamino-2-methylethyl thiodiphenylamine NSC30321 Phargan Phenargan Phenergan Phenothiazine, 10-(2-dimethylaminopropyl)- Phenothiazine, 10-[2-(dimethylamino)propyl]- Phensedyl Pilpophen Pipolphen Proazaimine Proazamine Procit Promazinamide Prometasin Prometazin Promethazin Promethazine Promethiazine Promezathine Prorex Protazine Prothazin Provigan Pyrethia RP 3277 Romergan SKF 1498 Synalgos Tanidil Thiergan Valergine Vallergine WLN: T C666 BN ISJ B1Y1&N1&1 WY 509

pdb file: 89596.pdb
sdf file: 89596.sdf
directory: 89596


31252-42-3 4-Benzylpiperidine NSC30346 Piperidine, 4-(phenylmethyl)- Piperidine, 4-benzyl- WLN: T6MTJ D1R

pdb file: 89609.pdb
sdf file: 89609.sdf
directory: 89609


3,4,5-Trimethoxyphenethylamine 3,4,5-Trimethoxyphenylethylamine 54-04-6 Benzeneethanamine, 3,4,5-trimethoxy- Ethane, 1-amino-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)- MESCALINE Mescalin Mescline Mezcalin Mezcaline Mezcline NSC30419 Phenethylamine, 3,4,5-trimethoxy- TMPEA WLN: Z2R CO1 DO1 EO1

pdb file: 89641.pdb
sdf file: 89641.sdf
directory: 89641


2-(4-Sulfanilylanilino)ethanol 2-(p-Sulfanilylanilino)ethanol 4-Amino-4'-(.beta.-hydroxyethylamino)diphenyl sulfone 80-02-4 Ethanol, 2-(p-sulfanilylanilino)- Ethanol, 2-[[4-[(4-aminophenyl)sulfonyl]phenyl]amino]- NSC30452 Proethyl Smith's sulfone

pdb file: 89656.pdb
sdf file: 89656.sdf
directory: 89656


.beta.-Hydroxyethyl p-nitrophenyl ether 16365-27-8 2-(4-Nitrophenoxy)ethanol 2-(p-Nitrophenoxy)ethanol Ethanol, 2-(4-nitrophenoxy)- Ethanol, 2-(p-nitrophenoxy)- NSC30512 p-Nitrophenoxyethanol

pdb file: 89691.pdb
sdf file: 89691.sdf
directory: 89691


118-82-1 4,4'-Methylenebis[2,6-di-tert-butylphenol] Antioxidant E 702 Bimox M Binox M Binox-M Di(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylphenyl)methane E 702 Ethyl 702 Etil 702 Ionox 220 Ionox 220 Antioxidant L 3MB1 LZ-MB 1 MB 1 (antioxidant) NSC30551 Phenol, 4,4'-methylenebis[2,6-bis(1,1-dimethylethyl)- Phenol, 4,4'-methylenebis[2,6-di-tert-butyl-

pdb file: 89726.pdb
sdf file: 89726.sdf
directory: 89726


.alpha.,.alpha.,.alpha.-Trifluoro-m-acetotoluidide 3-Trifluoromethylacetanilide 351-36-0 Acetamide, N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]- Acetanilide, 3-(trifluoromethyl)- N-(.alpha.,.alpha.,.alpha.-Trifluoro-m-tolyl)acetamide NSC30581 Usaf ma-14 WLN: FXFFR CMV1 m-Acetotoluidide, .alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro- m-Trifluoromethylacetanilide

pdb file: 89737.pdb
sdf file: 89737.sdf
directory: 89737


1226-46-6 4,4'-Bis(dimethylamino)thiobenzophenone Benzophenone, 4,4'-bis(dimethylamino)thio- Methanethione, bis[4-(dimethylamino)phenyl]- Michler's thioketone Michler's thione NSC30656 p,p'-Bis(dimethylamino)thiobenzophenone

pdb file: 89791.pdb
sdf file: 89791.sdf
directory: 89791


119-43-7 2-Phenylbutyric acid, ethyl ester Benzeneacetic acid, .alpha.-ethyl-, ethyl ester Butyric acid, 2-phenyl-, ethyl ester Ethyl .alpha.-phenylbutyrate Ethyl 2-phenylbutyrate NSC30680

pdb file: 89812.pdb
sdf file: 89812.sdf
directory: 89812


1-(3-Methylbenzyl)piperazine 1-(m-Methylbenzyl)piperazine 5321-48-2 NSC30681 Piperazine, 1-(m-methylbenzyl)- Piperazine, 1-[(3-methylphenyl)methyl]-

pdb file: 89813.pdb
sdf file: 89813.sdf
directory: 89813


1,2-Diphenylethane 1,2-Diphenylethane, s 103-29-7 Benzene, 1,1'-(1,2-ethanediyl)bis- Bibenzyl Dibenzil Dibenzyl Diphenylethylene Ethane, 1,2-diphenyl- NSC30686 WLN: R2R s-Diphenylethane

pdb file: 89817.pdb
sdf file: 89817.sdf
directory: 89817


2-Hydroxyethyl N-benzylcarbamate 2-Hydroxyethyl benzylcarbamate 4663-83-6 AC 601 AC-601 Buramat Buramate Carbamic acid, (phenylmethyl)-, 2-hydroxyethyl ester Carbamic acid, benzyl-, 2-hydroxyethyl ester Ethylene glycol, mono(benzylcarbamate) Hyamate NSC30781

pdb file: 89891.pdb
sdf file: 89891.sdf
directory: 89891


2H-1,3-Thiazine-2,4(3H)-dione, 5-ethyldihydro-6-phenyl- 3571-78-6 5-Ethyldihydro-6-phenyl-2H-1,3-thiazine-2,4-(3H)-dione Dolitrone NSC30794 Phenylthiodione

pdb file: 89897.pdb
sdf file: 89897.sdf
directory: 89897


1145-73-9 4-Dimethylaminostilben 4-Dimethylaminostilbene 4-Stilbenamine, N,N-dimethyl- Benzenamine, N,N-dimethyl-4-(2-phenylethenyl)- N,N-Dimethyl-p-styrylaniline NSC30991 Stilbenyl-N,N-dimethylamine WLN: 1N1&R D1U1R

pdb file: 90054.pdb
sdf file: 90054.sdf
directory: 90054


949-87-1 Azobenzene, 4-methyl- Diazene, (4-methylphenyl)phenyl- NSC31005 p-Methylazobenzene

pdb file: 90068.pdb
sdf file: 90068.sdf
directory: 90068


2,2'-Azotoluene 2,2'-Dimethylazobenzene 584-90-7 Diazene, bis(2-methylphenyl)- NSC31007 o,o'-Azotoluene

pdb file: 90070.pdb
sdf file: 90070.sdf
directory: 90070


4,4'-Azotoluene 4,4'-Dimethylazobenzene 501-60-0 Diazene, bis(4-methylphenyl)- NSC31008 p,p'-Azotoluene

pdb file: 90071.pdb
sdf file: 90071.sdf
directory: 90071


588-04-5 Diazene, bis(3-methylphenyl)- NSC31009 m,m'-Azotoluene

pdb file: 90072.pdb
sdf file: 90072.sdf
directory: 90072


1-Hexen-3-one, 5-methyl-1-phenyl- 2892-18-4 5-Methyl-1-phenyl-1-hexen-3-one NSC31025 Styryl isobutyl ketone WLN: 1Y1&1V1U1R

pdb file: 90087.pdb
sdf file: 90087.sdf
directory: 90087


4-Thiazolidinone, 5-[(4-chlorophenyl)methylene]-2-thioxo- 5-(4-Chlorobenzylidene)rhodanine 5-(p-Chlorobenzylidene)-2-thiothiazolidine-2,4-dione 5-[(4-Chlorophenyl)methylene]-2-thioxo-4-thiazolidinone 6318-37-2 NSC31093

pdb file: 90146.pdb
sdf file: 90146.sdf
directory: 90146


10-[3-(Dimethylamino)propyl]phenothiazine 10H-Phenothiazine-10-propanamine, N,N-dimethyl- 3276 R. P. 58-40-2 A 145 Ampazine Berophen Esparin Liranol N-(3-Dimethylaminopropyl)phenothiazine N-Dimethylamino-1-methylethyl thiodiphenylamine NSC31447 Neo-Hibernex Phenothiazine, 10-(1-dimethylaminopropyl)- Phenothiazine, 10-[3-(dimethylamino)propyl]- Prazin Prazine Promazin Promazine Promwill Protactyl RP 3276 Romtiazin Sinophenin Sparine Tomil Verophen WLN: T C666 BN ISJ B3N1&1 WLN: T C666 BN ISJ BY2&N1&1 WY 1094 Wy-1094

pdb file: 90371.pdb
sdf file: 90371.sdf
directory: 90371


2-(4-Nitrobenzyl)pyridine 2-(p-Nitrobenzyl)pyridine 620-87-1 NSC31608 Pyridine, 2-(p-nitrobenzyl)- Pyridine, 2-[(4-nitrophenyl)methyl]-

pdb file: 90422.pdb
sdf file: 90422.sdf
directory: 90422


6362-63-6 Benzenepropanoic acid, .beta.-cyano-.alpha.-oxo-, ethyl ester Ethyl .alpha.-cyanophenylpyruvate Ethyl 3-cyano-3-phenylpyruvate Ethyl cyanophenylpyruvate Ethyl phenylcyanopyruvate NSC31650 Pyruvic acid, cyanophenyl-, ethyl ester WLN: NCR X1V1UNO2

pdb file: 90464.pdb
sdf file: 90464.sdf
directory: 90464


149-17-7 4-Pyridinecarboxylic acid, [(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methylene]hydrazide Ftivazid Ftivazide Isonicotinic acid vanillylidenehydrazide Isonicotinic acid, vanillylidenehydrazide NSC31725 Phthivazid Phthivazide Vanicid Vanillaberon Vanizide

pdb file: 90516.pdb
sdf file: 90516.sdf
directory: 90516


3-Buten-2-one, 4-(4-methoxyphenyl)- 3-Buten-2-one, 4-(p-methoxyphenyl)- 4-Methoxybenzylideneacetone 943-88-4 Methyl p-methoxystyryl ketone NSC31752 p-Anisilidenacetone p-Methoxybenzalacetone p-Methoxybenzylideneacetone

pdb file: 90538.pdb
sdf file: 90538.sdf
directory: 90538


1H-Benzimidazole-2-methanol, .alpha.-phenyl- 2-(.alpha.-Hydroxybenzyl)benzimidazole 2-(Hydroxyphenylmethyl)benzimidazole 2-Benzimidazolemethanol, .alpha.-phenyl- 50-97-5 HBB NSC31798

pdb file: 90557.pdb
sdf file: 90557.sdf
directory: 90557


NSC31851 Piperazine, 1-(2-chlorophenyl)-4-[3-[4-(4-methylphenyl)-1-piperazinyl]propyl]- Piperazine, 4-(o-chlorophenyl)-4'-p-tolyl-1,1'-trimethylenedi-

pdb file: 90587.pdb
sdf file: 90587.sdf
directory: 90587


1,1-Dimethyl-3-phenyl-2-thiourea 1,1-Dimethyl-3-phenylthiourea 1-Phenyl-3,3-dimethylthiourea 705-62-4 N,N-Dimethyl-N'-phenylthiourea N-Phenyl-N',N'-dimethylthiourea NSC31893 Thiourea, N,N-dimethyl-N'-phenyl- U 10157 Urea, 1,1-dimethyl-3-phenyl-2-thio-

pdb file: 90627.pdb
sdf file: 90627.sdf
directory: 90627


6319-83-1 Benzenemethanamine, 2-chloro-N,N-dimethyl-.alpha.-(2-methylphenyl)- NSC31921

pdb file: 90650.pdb
sdf file: 90650.sdf
directory: 90650


2,4-Imidazolidinedione, 5-(4-methylphenyl)-5-phenyl- 5-(p-Methylphenyl)-5-phenylhydantoin 5-Phenyl-5-(4-tolyl)hydantoin 51169-17-6 NSC32105

pdb file: 90787.pdb
sdf file: 90787.sdf
directory: 90787


1,4-Benzenediamine, N,N-dimethyl-N'-(phenylmethylene)- 889-38-3 NSC32147 p-Phenylenediamine, N'-benzylidene-N,N-dimethyl-

pdb file: 90817.pdb
sdf file: 90817.sdf
directory: 90817


91-01-0 Benzenemethanol, .alpha.-phenyl- Benzhydrol Benzhydryl alcohol Benzohydrol Diphenylcarbinol Diphenylmethanol Diphenylmethyl alcohol Hydroxydiphenylmethane NSC32150

pdb file: 90819.pdb
sdf file: 90819.sdf
directory: 90819


524-96-9 Benzenemethanamine, N-[bis(4-methoxyphenyl)methylene]- Benzylamine, N-[bis(p-methoxyphenyl)methylene]- Benzylimidobis(p-methoxyphenyl)methane Benzylimidodi(4-methoxyphenyl)methane NSC32182 Schoenberg's reagent Schonberg's reagent

pdb file: 90833.pdb
sdf file: 90833.sdf
directory: 90833


6954-93-4 8-Quinolinol, 5-(phenylmethyl)- 8-Quinolinol, 5-benzyl- NSC32190 WLN: T66 BNJ G1R& JQ

pdb file: 90837.pdb
sdf file: 90837.sdf
directory: 90837


1-Phenyl-2-thio-4,4,6-trimethyl dihydropyrimidine 16325-43-2 2(1H)-Pyrimidinethione, 3,4-dihydro-4,4,6-trimethyl-1-phenyl- NSC32276 Usaf k-1796

pdb file: 90869.pdb
sdf file: 90869.sdf
directory: 90869


Carbanilide, 4,4'-dinitro-, compound with 1-methyl-2(1H)-pyridone NSC32348 Urea, N,N'-bis(4-nitrophenyl)-, compd. with 1-methyl-2(1H)-pyridinone (1:1)

pdb file: 90890.pdb
sdf file: 90890.sdf
directory: 90890


1-(4-Hydroxybenzylidene) aniline 1689-73-2 4-Hydroxybenzalaniline N-(p-Hydroxybenzylidene)aniline NSC32434 Phenol, 4-[(phenylimino)methyl]- Phenol, p-(N-phenylformimidoyl)-

pdb file: 90926.pdb
sdf file: 90926.sdf
directory: 90926


55066-56-3 Butanoic acid, 3-methyl-, 4-methylphenyl ester NSC32511 p-Cresyl isovalerate

pdb file: 90965.pdb
sdf file: 90965.sdf
directory: 90965


3',4'-Dichloroisobutyranilide 3,4-Dichloro-isobutyranilide 882-14-4 N-(Isopropylcarbonyl)-3,4-dichloroaniline NSC32521 Propanamide, N-(3,4-dichlorophenyl)-2-methyl- Propionanilide, 3',4'-dichloro-2-methyl-

pdb file: 90975.pdb
sdf file: 90975.sdf
directory: 90975


NSC32565 Piperazine, 1-(4-chlorophenyl)-4-[3-[4-(4-methylphenyl)-1-piperazinyl]propyl]- Piperazine, 4-(p-chlorophenyl)-4'-p-tolyl-1,1'-trimethylenedi-

pdb file: 91008.pdb
sdf file: 91008.sdf
directory: 91008


NSC32569 Piperazine, 4-(m-chlorophenyl)-4'-(p-chlorophenyl)-1,1'-trimethylenedi-

pdb file: 91012.pdb
sdf file: 91012.sdf
directory: 91012


1611-83-2 2-Propenamide, 2-methyl-N-phenyl- Acrylanilide, 2-methyl- Methacrylanilide N-Phenylmethacrylamide NSC32640

pdb file: 91071.pdb
sdf file: 91071.sdf
directory: 91071


.alpha.-Methyl-.beta.-(p-methoxyphenyl)ethylamine 1-p-Methoxyphenyl-2-aminopropane 1-p-Methoxyphenyl-2-propylamine 2-Amino-1-(4'-methoxyphenyl)propane 64-13-1 Benzeneethanamine, 4-methoxy-.alpha.-methyl- NSC32757 Phenethylamine, p-methoxy-.alpha.-methyl-

pdb file: 91153.pdb
sdf file: 91153.sdf
directory: 91153


1(3H)-Isobenzofuranone, 6-(dimethylamino)-3,3-bis[4-(dimethylamino)phenyl]- 1552-42-7 3,3-Bis(4-dimethylaminophenyl)-6-dimethylaminophthalide 3,3-Bis(p-dimethylaminophenyl)-6-dimethylaminophthalate 3,3-Bis(p-dimethylaminophenyl)-6-dimethylaminophthalide 3,3-Bis[p-(dimethylamino)phenyl]-6-(dimethylamino)phthalide 6-(Dimethylamino)-3,3-bis(4-(dimethylamino)phenyl)phthalide Crystal Violet lactone NSC32991 Phthalide, 6-(dimethylamino)-3,3-bis[p-(dimethylamino)phenyl]-

pdb file: 91281.pdb
sdf file: 91281.sdf
directory: 91281


(4-Chloor-benzyl)-(4-chloor-fenyl)-sulfide (4-Chlor-benzyl)-(4-chlor-phenyl)-sulfid (4-Cloro-benzil)-(4-cloro-fenil)-solfuro 1-Chloro-4-[[(4-chlorophenyl)methyl]thio]benzene 103-17-3 4-Chlorobenzyl 4-chlorophenyl sulphide 4-Chlorophenyl 4'-chlorobenzyl sulfide Benzene, 1-chloro-4-[[(4-chlorophenyl)methyl]thio]- CP 20 Chloorbenzide Chloracid Chlorbensid Chlorbenside Chlorbenxide Chlorbenzide Chlorocid Chlorocide Chloroparacide Chlorosulfacide Chlorparacide Chlorsulphacide ENT 20,696 HRS 860 Metox Mitox NSC33078 RD 2195 Sulfide, p-chlorobenzyl p-chlorophenyl Sulfure de 4-chlorobenzyle et de 4-chlorophenyle WLN: GR DS1R DG p,p'-Dichlorodiphenyl sulfide p-Chlorobenzyl p-chlorophenyl sulfide p-Chlorobenzyl p-chlorophenyl sulphide

pdb file: 91361.pdb
sdf file: 91361.sdf
directory: 91361


1,2-Di(benzylamino)ethane diacetate 1,2-Ethanediamine, N,N'-bis(phenylmethyl)-, diacetate 122-75-8 Benzathine diacetate Dbed diacetate Ethylenediamine, N,N'-dibenzyl-, diacetate N,N'-Dibenzylethylenediamine diacetate NSC33274 WLN: R1M2M1R & QV1 2

pdb file: 91486.pdb
sdf file: 91486.sdf
directory: 91486


4-tert-Butylphenyl salicylate 87-18-3 Benzoic acid, 2-hydroxy-, 4-(1,1-dimethylethyl)phenyl ester NSC33404 Salicyclic acid p-tert-butylphenyl ester Salicylic acid, p-tert-butylphenyl ester UV Absorber NL/3 p-tert-Butylphenyl salicylate

pdb file: 91556.pdb
sdf file: 91556.sdf
directory: 91556


2,2-Bis(4-aminophenyl)propane 2,2-Bis(p-aminophenyl)propane 2479-47-2 4,4'-Diaminodiphenylpropane 4,4'-Isopropylidene dianiline 4,4'-Isopropylidenedianiline Aniline, 4,4'-isopropylidenedi- Benzenamine, 4,4'-(1-methylethylidene)bis- NSC33421

pdb file: 91568.pdb
sdf file: 91568.sdf
directory: 91568


(-)-1-(o-Chlorophenyl)-1-(p-chlorophenyl)-2,2,2-trichloroethane (-)-o,p'-Ddt 1,1,1-Trichloro-2-(o-chlorophenyl)-2-(p-chlorophenyl)ethane 2,2-Bis(o,p-chlorophenyl)-1,1,1-trichloroethane 2,4'-DDT 2-(2-Chlorophenyl)-2-(4-chlorophenyl)-1,1,1-trichloroethane 789-02-6 Benzene, 1-chloro-2-[2,2,2-trichloro-1-(4-chlorophenyl)ethyl]- Ethane, 1,1,1-trichloro-2-(o-chlorophenyl)-2-(p-chlorophenyl)- Ethane, 2-(o-chlorophenyl)-2-(p-chlorophenyl)-1,1,1-trichloro- NSC33446 WLN: GXGGYR BG&R DG o,p'-DDT

pdb file: 91578.pdb
sdf file: 91578.sdf
directory: 91578


1-Phenyl-3-methyl-1-oxo-3-phospholine 1H-Phosphole, 2,5-dihydro-3-methyl-1-phenyl-, 1-oxide 3-Phospholene, 3-methyl-1-phenyl-, 1-oxide 7564-51-4 NSC33505

pdb file: 91613.pdb
sdf file: 91613.sdf
directory: 91613


1,1-Diphenylethane 1,1-Diphenylethane, as- 612-00-0 Benzene, 1,1'-ethylidenebis- Ethane, 1,1-diphenyl- NSC33534

pdb file: 91633.pdb
sdf file: 91633.sdf
directory: 91633


889-37-2 Benzenamine, N,N-dimethyl-4-[(phenylimino)methyl]- N-(4-Dimethylaminobenzylidene)aniline N-(p-Dimethylaminebenzylidene)aniline N-[p-(Dimethylamino)benzylidene]aniline NSC33540 p-Toluidine, N,N-dimethyl-.alpha.-(phenylimino)-

pdb file: 91635.pdb
sdf file: 91635.sdf
directory: 91635


1,3-Dioxolan-2-one, 4-phenyl- 1-Phenyl-1,2-ethylene carbonate 4427-92-3 Carbonic acid, cyclic phenylethylene ester Cyclic phenylethylene carbonate NSC33703 Phenylethylene carbonate

pdb file: 91724.pdb
sdf file: 91724.sdf
directory: 91724


1-Isonicotinoyl-2-salicylidenehydrazine 4-Pyridinecarboxylic acid, [(2-hydroxyphenyl)methylene]hydrazide 495-84-1 INSH Isonicotinic acid, (o-hydroxybenzylidene)hydrazide Isonicotinic acid, salicylidenehydrazide N'-o-Hydroxybenzylidenepyridine-4-carboxyhydrazide N-Isonicotinoyl-N'-(salicylidene)hydrazine NSC33760 Neobicina Salicilica Nilazid Nupa-Sal Nupasal Nupasal-213 Phthisosan Pyridine carboxylic acid salicylalhydrazide SAH Salicylaldehyde 4-pyridinecarboxylic acid hydrazone Salicylaldehyde isonicotinoylhydrazone Salinazid Salizid Salizide o-Hydroxybenzal isonicotinylhydrazone o-Hydroxybenzaldehyde isonicotinoylhydrazone o-Oxyberon

pdb file: 91777.pdb
sdf file: 91777.sdf
directory: 91777


4-Pyridinecarboxylic acid, [(3-hydroxyphenyl)methylene]hydrazide 840-80-2 Acroteben Isonicotinic acid, (m-hydroxybenzylidene)hydrazide Isonicotinoyl-m-hydroxybenzalhydrazone NSC33761 m-Hydroxybenzaldehyde isonicotinoylhydrazone m-Oxyberon

pdb file: 91778.pdb
sdf file: 91778.sdf
directory: 91778


6275-29-2 Acetamide, N-(3,4-dimethoxyphenethyl)- Acetamide, N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]- N-(3,4-Dimethoxyphenethyl)acetamide N-Acetyl-3,4-dimethoxyphenethylamine N-Acetylhomoveratrylamine NSC33790

pdb file: 91787.pdb
sdf file: 91787.sdf
directory: 91787


.alpha.-(Isopropylaminomoethyl)protocatechuyl alcohol 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]- 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-(isopropylamino)ethanol 3,4-Dihydroxy-.alpha.-[(isopropylamino)methyl]benzyl alcohol 7683-59-2 A 21 Aleudrin Aleudrine Aludrin Aludrine Asiprenol Asmalar Assiprenol Bellasthman Benzyl alcohol, 3,4-dihydroxy-.alpha.-[(isopropylamino)methyl]- Bronkephrine Dihydroxyphenylethanolisopropylamine Euspiran IPA Isadrine Isonorene Isoprenalin Isoprenaline Isopropydrin Isopropyladrenaline Isopropylaminomethyl(3,4-dihydroxyphenyl)carbinol Isopropylarterenol Isopropylnoradrenaline Isopropylnorepinephrine Isoproterenol Isuprel Isupren L-Isopropylnoradrenaline L-Isoproterenol Lomupren N-Isopropylnoradrenaline N-Isopropylnorepinephrine NSC33791 Neodrenal Norisodrine Novodrin Proternol Protocatechuyl alcohol,.alpha.-(isopropylamino-methyl),- Respifral WIN 5162 WLN: QR BQ DYQ1MY1&1 neo-Epinine

pdb file: 91788.pdb
sdf file: 91788.sdf
directory: 91788


127-69-5 3,4-Dimethyl-5-sulfanilamidoisoxazole 3,4-Dimethyl-5-sulfonamidoisoxazole 3,4-Dimethylisoxale-5-sulfanilamide 5-(4-Aminophenylsulfonamido)-3,4-dimethylisoxazole 5-(p-Aminobenzenesulfonamido)-3,4-dimethylisooxale 5-(p-Aminobenzenesulfonamido)-3,4-dimethylisoxazole 5-(p-Aminobenzenesulphonamido)-3,4-dimethylisoxazole 5-Sulfanilamido-3,4-dimethylisoxazole Accuzole Alphazole Amidoxal Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(3,4-dimethyl-5-isoxazolyl)- Chemouag Cosoxazole Dorsulfan Warthausen Entusil Entusul G-sox Gantrisin Gantrisona Gantrosan Isoxamin N(sup1)-(3,4-Dimethyl-5-isoxazolyl)sulfanilamide NCI-C50022 NSC33807 Neazolin Neoxazol Norilgan-S Pancid Renosulfan Roxosul tablets SI SK-Soxazole SOXO Sosol Soxisol Soxomide Stansin Sulbio Sulfadimethylisoxazole Sulfafurazol Sulfafurazole Sulfagan Sulfaisoxazole Sulfalar Sulfanilamide, N(sup1)-(3,4-dimethyl-5-isoxazolyl)- Sulfanilamide, N1-(3,4-dimethyl-5-isoxazolyl)- Sulfasol Sulfasoxazole Sulfazin Sulfisonazole Sulfisoxasole Sulfisoxazol Sulfisoxazole Sulfisoxazole dialamine Sulfizin Sulfofurazole Sulfoxol Sulphafurazole Sulsoxin Thiasin Unisulf Uritrisin V-Sul WLN: T5NOJ CMSWR DZ& D1 E1 component of Azo Gantrisin component of Azo-Sulfizin

pdb file: 91794.pdb
sdf file: 91794.sdf
directory: 91794


6270-07-1 Acetamide, N-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]- NSC33833

pdb file: 91804.pdb
sdf file: 91804.sdf
directory: 91804


16870-70-5 NSC33856 Piperazine, 1-(diphenylacetyl)-4-(phenylmethyl)-

pdb file: 91811.pdb
sdf file: 91811.sdf
directory: 91811


2-Nitro-N-(2-hydroxyethyl)aniline 4926-55-0 Ethanol, 2-(o-nitroanilino)- Ethanol, 2-[(2-nitrophenyl)amino]- HC Yellow No. 2 N-(2-Hydroxyethyl)-2-nitroaniline N-(2-Hydroxyethyl)-o-nitroaniline NSC33878

pdb file: 91816.pdb
sdf file: 91816.sdf
directory: 91816


(2-Bromoethyl)benzene .beta.-Bromoethylbenzene .beta.-Phenethyl bromide .beta.-Phenylethyl bromide 1-Bromo-2-phenylethane 103-63-9 2-Phenethyl bromide 2-Phenyl-1-bromoethane 2-Phenylethyl bromide Benzene, (2-bromoethyl)- NSC33926 Phenethyl bromide Phenylethyl bromide

pdb file: 91833.pdb
sdf file: 91833.sdf
directory: 91833


1-(4-Hydroxyphenyl)-1-propanone 1-(p-Hydroxyphenyl)-1-propanone 1-Propanone, 1-(4-hydroxyphenyl)- 4'-Hydroxypropiophenone 4-Hydroxypropiophenone 4-Propionylphenol 70-70-2 B 360 B-360 Bio-fren Ethyl p-hydroxyphenyl ketone Frenantol Frenohypon Frenon Frenormon H 365 H-365 Hydroxypropiophenone Hypophenon Hypostat Ibiopopp Mepal NSC33949 PHP POP Paraoxypropiophenone Paroxon Paroxypropion Paroxypropione Possipione Profenone Propiophenone, 4'-hydroxy- Proxiphenon Sterofenon Usaf ek-3302 WLN: QR DV2 p-Hydroxyphenyl-1-propanone p-Hydroxypropiophenone p-Oxypropiophenone p-Propionylphenol p-Propiophenol

pdb file: 91844.pdb
sdf file: 91844.sdf
directory: 91844


2-Acetylamino-4-nitrotoluene 2879-79-0 Acetamide, N-(2-methyl-5-nitrophenyl)- NSC33950 o-Acetotoluidide, 5'-nitro-

pdb file: 91845.pdb
sdf file: 91845.sdf
directory: 91845


2-[2-(Phenylmethoxy)ethyl]pyridine 72187-39-4 NSC34068 Pyridine, 2-[2-(phenylmethoxy)ethyl]-

pdb file: 91906.pdb
sdf file: 91906.sdf
directory: 91906


27058-12-4 Ethanamine, N,N-dimethyl-2-(phenylmethoxy)- Ethylamine, 2-(benzyloxy)-N,N-dimethyl- NSC34081

pdb file: 91916.pdb
sdf file: 91916.sdf
directory: 91916


130-78-9 3,4-Di(p-methoxyphenyl)hexane Anisole, 4,4'-(1,2-diethylethylene)di- Benzene, 1,1'-(1,2-diethyl-1,2-ethanediyl)bis[4-methoxy- Bibenzyl, .alpha.,.alpha.'-diethyl-4,4'-dimethoxy- Hexane, 3,4-bis(4-methoxyphenyl)- Hexane, 3,4-bis(p-methoxyphenyl)- Hexestrol dimethyl ether Hexestrol, dimethyl ether NSC34403

pdb file: 92028.pdb
sdf file: 92028.sdf
directory: 92028


2,4-Imidazolidinedione, 5-ethyl-3-methyl-5-phenyl- 3-Methyl-5,5-ethylphenylhydantoin 3-Methyl-5,5-phenylethylhydantoin 3-Methyl-5-ethyl-5-phenylhydantoin 5-Ethyl-3-methyl-5-phenyl-2,4(3H,5H)-imidazoledione 5-Ethyl-3-methyl-5-phenylhydantoin 5-Ethyl-3-methyl-5-phenylimidazolidin-2,4-dione 50-12-4 Epiazin Epilan Fenantoin Hydantoin, 5-ethyl-3-methyl-5-phenyl- Insulton Mephenytoin Mesantoin Mesontoin Methoin Methyl hydantoin Methylphenetoin Metydan NSC34652 Phenantoin Phenylethylmethylhydantoin Sacerno Sedantoin Sedantoinal Triantoin WLN: T5MVNV EHJ C1 E2 ER component of Hydantal

pdb file: 92176.pdb
sdf file: 92176.sdf
directory: 92176


1-(o-Tolyl)-2-thio-4,4,6-trimethyl dihydropyrimidine 2(1H)-Pyrimidinethione, 3,4-dihydro-1-(o-tolyl)-4,4,6-trimethyl- 2(1H)-Pyrimidinethione, 3,4-dihydro-4,4,6-trimethyl-1-(2-methylphenyl)- 2(1H)-Pyrimidinethione, 3,4-dihydro-4,4,6-trimethyl-1-(o-tolyl)- 6268-98-0 NSC34677 Usaf k-1340

pdb file: 92181.pdb
sdf file: 92181.sdf
directory: 92181


2-Carboxy-4'-(dimethylamino)azobenzene 2-[(4-Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid 4'-(Dimethylamino)azobenzene-2-carboxylic acid 4-Dimethylamino-2'-carboxylazobenzene 493-52-7 Benzoic acid, 2-[(4-dimethylamino)phenylazo]- Benzoic acid, 2-[[4-(dimethylamino)phenyl]azo]- Benzoic acid, o-[[p-(dimethylamino)phenyl]azo]- C.I. 13020 C.I. Acid Red 2 Methyl red NSC34729 WLN: QVR BNUNR DN1&1 o-Methyl red o-[[p-(Dimethylamino)phenyl]azo]benzoic acid p-(Dimethylamino)azobenzene-o-carboxylic acid p-Dimethylaminoazobenzene-o-carboxylic acid

pdb file: 92209.pdb
sdf file: 92209.sdf
directory: 92209


.gamma.,.gamma.-Bis(p-hydroxyphenyl)valeric acid 126-00-1 4,4-Bis(4-hydroxyphenyl)pentanoic acid 4,4-Bis(4-hydroxyphenyl)valeric acid 4,4-Bis(p-hydroxyphenyl)pentanoic acid 4,4-Bis(p-hydroxyphenyl)valeric acid Benzenebutanoic acid, 4-hydroxy-.gamma.-(4-hydroxyphenyl)-.gamma.-methyl- DPA Diphenolic acid NSC34824 Valeric acid, 4,4-bis(p-hydroxyphenyl)-

pdb file: 92250.pdb
sdf file: 92250.sdf
directory: 92250


2621-73-0 4-Nitrophenylurethane Carbamic acid, (4-nitrophenyl)-, ethyl ester Carbanilic acid, p-nitro-, ethyl ester NSC34838 p-Nitrophenylurethane

pdb file: 92254.pdb
sdf file: 92254.sdf
directory: 92254


.alpha.,.alpha.'-Dicumyl 1889-67-4 2,3-Dimethyl-2,3-diphenylbutane Benzene, 1,1'-(1,1,2,2-tetramethyl-1,2-ethanediyl)bis- Bibenzyl, .alpha.,.alpha.,.alpha.',.alpha.'-tetramethyl- Butane, 2,3-dimethyl-2,3-diphenyl- Dicumene NSC34859

pdb file: 92272.pdb
sdf file: 92272.sdf
directory: 92272


4-Quinolinecarboxylic acid, 6-methyl-2-phenyl-, ethyl ester 485-34-7 6-Methyl-2-phenylquinoline-4-carboxylic acid, ethyl ester 6-Methylcinchophen, ethyl ester Cinchoninic acid, 6-methyl-2-phenyl-, ethyl ester Ethyl 2-phenyl-6-methylcinchoninate Ethyl 6-methyl-2-phenyl-4-quinolinecarboxylate Ethyl 6-methyl-2-phenylcinchoninate NSC34910 Neoatophan Neocinchophen Neocincophen Neomagnephen Neophan Neoquinophan Neu-Nylofanol Novatophan Novo-rheumatophin Tolysin

pdb file: 92295.pdb
sdf file: 92295.sdf
directory: 92295


6275-29-2 Acetamide, N-(3,4-dimethoxyphenethyl)- Acetamide, N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]- N-(3,4-Dimethoxyphenethyl)acetamide N-Acetyl-3,4-dimethoxyphenethylamine N-Acetylhomoveratrylamine NSC34977

pdb file: 92322.pdb
sdf file: 92322.sdf
directory: 92322


(+)-3-[p-[Bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]alanine 13045-94-8 3026 C. B. 4-[Bis(2-chloroethyl)amino]-D-phenylalanine Alanine, 3-[p-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]-, D- CB 3026 CB-3026 D-3-[p-[Bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]alanine D-Alanine, 3-(p-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl)- D-Phenylalanine mustard D-Phenylalanine mustard base D-Phenylalanine, 4-[bis(2-chloroethyl)amino]- D-Sarcolysin D-Sarcolysine Medfalan Medphalan NSC-35051 NSC35051 WLN: QVYZ1R DN2G2G -D [p-Di(2-chloroethyl)amino-D-phenyl]alanine

pdb file: 92368.pdb
sdf file: 92368.sdf
directory: 92368


1H-Imidazole, 4,5-dihydro-2-(phenylmethyl)- 2-Benzyl-2-imidazoline 2-Benzyl-4,5-imidazoline 2-Benzylimidazoline 2-Imidazoline, 2-benzyl- 59-98-3 Artonil Benzazoline Benzidazol Benzolin Benzolin (vasodilator) Benzylimidazoline Dilatol ASI Divascol Imidalin Kasimid Lambril NSC35110 Olitensol Peripherine Phenylmethylimidazoline Prefaxil Priscol Priscoline Tolazolin Tolazoline Vasimid Vasodil Vasodilatan WLN: T5M CN BUTJ B1R

pdb file: 92381.pdb
sdf file: 92381.sdf
directory: 92381


1134-87-8 2,4-Pentanedione, 3-(phenylmethyl)- 2,4-Pentanedione, 3-benzyl- 3-Benzyl-2,4-pentanedione NSC35139

pdb file: 92400.pdb
sdf file: 92400.sdf
directory: 92400


1,1-Diacetyl-2-phenylethylene 2,4-Pentanedione, 3-(phenylmethylene)- 2,4-Pentanedione, 3-benzylidene- 2-Acetyl-1-phenyl but-1-en-3-one 3-Benzylidene-2,4-pentanedione 3-Benzylideneacetylacetone 4335-90-4 Benzalacetylacetone Benzylidene acetylacetone NSC35140

pdb file: 92401.pdb
sdf file: 92401.sdf
directory: 92401


1,3,5-Trichloro-2-methoxybenzene 2,4,6-Trichloroanisole 87-40-1 Anisole, 2,4,6-trichloro- Benzene, 1,3,5-trichloro-2-methoxy- Methyl 2,4,6-trichlorophenyl ether NSC35142 Tyrene

pdb file: 92402.pdb
sdf file: 92402.sdf
directory: 92402


2095-06-9 Aniline, N,N-bis(2,3-epoxypropyl)- Bis(2,3-epoxypropyl)aniline Bis(epoxypropyl)phenylamine Diglycidyl aniline N,N-Bis(2,3-epoxypropyl)aniline N,N-Di(2,3-epoxypropyl)aniline N,N-Diglycidiylaniline N,N-Diglycidylanilin N,N-Diglycidylaniline N,N-Diglycidylphenylamine NSC35364 Oxiranemethanamine, N-(oxiranylmethyl)-N-phenyl- WLN: T3OTJ B1NR&1- BT3OTJ

pdb file: 92478.pdb
sdf file: 92478.sdf
directory: 92478


2655-14-3 3,5-Dimethylphenyl N-methylcarbamate 3,5-Dimethylphenyl methylcarbamate 3,5-Xmc 3,5-Xylenol, methylcarbamate 3,5-Xylenyl N-methylcarbamate 3,5-Xylyl N-methylcarbamate 3,5-Xylyl methylcarbamate Carbamic acid, methyl-, 3,5-xylyl ester Cosban DRC 3340 H-69 Macbal Maqbarl NSC35375 Phenol, 3,5-dimethyl-, methylcarbamate WLN: 1MVOR C1 E1 XMC XMC (pesticide)

pdb file: 92488.pdb
sdf file: 92488.sdf
directory: 92488


2631-37-0 3-Isopropyl-5-methylphenyl N-methylcarbamate 3-Isopropyl-5-methylphenyl methylcarbamate 3-Methyl-5-isopropylphenyl N-methylcarbamate 3-Methyl-5-isopropylphenyl methylcarbamate Carbamic acid, N-methyl-, 3-methyl-5-isopropylphenyl ester Carbamic acid, methyl-, m-cym-5-yl ester Carbamult EP 316 Ent 27,300-a ITC Minacide Morton EP-316 NSC35378 OMS 716 PROMECARB Phenol, 3-methyl-5-(1-methylethyl)-, methylcarbamate Promecarbe SN 34615 Sch 34615 Schering 34615 Sn-316 UC 9880 WLN: 1Y1&R C1 EOVM1 m-Cym-5-yl methylcarbamate

pdb file: 92490.pdb
sdf file: 92490.sdf
directory: 92490


1,1'-Thiobis(2-methyl-4-hydroxy-5-tert-butylbenzene) 4,4'-Thiobis(2-tert-butyl-5-methylphenol) 4,4'-Thiobis(3-methyl-6-tert-butylphenol) 4,4'-Thiobis(6-tert-butyl-3-methylphenol) 4,4'-Thiobis(6-tert-butyl-m-cresol) 4,4'-Thiobis[6-tert-butyl-m-cresol] 96-69-5 Bis(3-tert-butyl-4-hydroxy-6-methylphenyl) sulfide Bis(4-hydroxy-5-tert-butyl-2-methylphenyl) sulfide Disperse MB-61 NSC35388 Phenol, 4,4'-thiobis[2-(1,1-dimethylethyl)-5-methyl- Santonox Santonox BM Santowhite Crystals Santox Sumilizer WX Sumilizer WX-R Thioalkofen BM 4 Thioalkofen BMCh Thioalkofen MBCh Thioalkophene BM-4 Usaf B-15 WLN: 1X1&1&R BQ D1 ESR DQ B1 EX1&1&1 Yoshinox SR m-Cresol, 4,4'-thiobis(6-tert-butyl- m-Cresol, 4,4'-thiobis[6-tert-butyl-

pdb file: 92499.pdb
sdf file: 92499.sdf
directory: 92499


5560-59-8 Alverine citrate Antispasmin Benzenepropanamine, N-ethyl-N-(3-phenylpropyl)-, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1) Dipropylamine, N-ethyl-3,3'-diphenyl-, citrate Dipropylamine, N-ethyl-3,3'-diphenyl-, citrate (1:1) Gamatran citrate N-Ethyl-3,3'-diphenyldipropylamine citrate (1:1) NCI 85x NSC35459 Spacolin

pdb file: 92531.pdb
sdf file: 92531.sdf
directory: 92531


.alpha.-Peltatin 568-53-6 Furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, 5,8,8a,9-tetrahydro-10-hydroxy-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)- Furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, 5,8,8a,9-tetrahydro-10-hydroxy-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-, [5R-(5.alpha.,5a.beta.,8a.alpha.)]- NCI-1074 NSC35463 Naphtho[2,3-d]-1,3-dioxole-6-carboxylic acid, 5,6,7,8-tetrahydro-9-hydroxy-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-7-(hydroxymethyl)-, .gamma.-lactone PELTATIN A PELTATIN, ALPHA

pdb file: 92533.pdb
sdf file: 92533.sdf
directory: 92533


1H,3H-Furo[3,4-c]furan, 1,4-bis(3,4-dimethoxyphenyl)tetrahydro-, (1.alpha.,3a.alpha.,4.alpha.,6a.alpha.)-(-)- 1H,3H-Furo[3,4-c]furan, 1,4-bis(3,4-dimethoxyphenyl)tetrahydro-, [1R-(1.alpha.,3a.alpha.,4.alpha.,6a.alpha.)]- 1H,3H-Furo[3,4-c]furan, 1.alpha.,4.alpha.-bis(3,4-dimethoxyphenyl)-3a.alpha.,4,6,6a.alpha.-tetrahydro- 1H,3H-Furo[3,4-c]furan, 1.alpha.,4.alpha.-bis(3,4-dimethoxyphenyl)-3a.alpha.,4,6,6a.alpha.-tetrahydro-, (-)- 526-06-7 Eudesamin Eudesmin NSC35476 Pinoresinol, O,O-dimethyl-

pdb file: 92538.pdb
sdf file: 92538.sdf
directory: 92538


1-(Diphenylmethyl)piperazine 1-Benzhydrylpiperazine 841-77-0 Benzhydrylpiperazine N-(Diphenylmethyl)piperazine N-Benzhydrylpiperazine NSC35536 Norcyclizine Normethylcyclizine Piperazine, 1-(diphenylmethyl)-

pdb file: 92560.pdb
sdf file: 92560.sdf
directory: 92560


4261-14-7 9-Benzyladenine 9-Benzylaminopurine 9H-Purin-6-amine, 9-(phenylmethyl)- Adenine, 9-benzyl- N9-Benzyladenine NSC35649 SQ 21,611 SQ 21611

pdb file: 92622.pdb
sdf file: 92622.sdf
directory: 92622


1-(.beta.-Hydroxyphenethyl)piperidine 1-Piperidineethanol, .alpha.-phenyl- 2480-56-0 Benzyl alcohol, .alpha.-(piperidinomethyl)- NSC35704 Piperidinomethyl-1-phenylcarbinol WLN: T6NTJ A1YQR

pdb file: 92647.pdb
sdf file: 92647.sdf
directory: 92647


(p-Ethoxyphenyl)-p-benzoquinone 2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, 2-(4-ethoxyphenyl)- 6276-62-6 NSC35708 WLN: L6V DVJ XR DO2 p-Benzoquinone, (p-ethoxyphenyl)- p-Benzoquinone, 2-(p-ethoxyphenyl)- p-Quinone, p-phenethyl-

pdb file: 92648.pdb
sdf file: 92648.sdf
directory: 92648


6274-05-1 NSC35732 Naphtho[2,3-d]-1,3-dioxole-6-carboxylic acid, 5,6,7,8-tetrahydro-8-hydroxy-7-(hyddroxymethyl)-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-, .gamma.-lactone, hydrogen succinate compd. with isopropylamine Podophyllotoxin, hydrogen succinate, compd. with isopropylamine

pdb file: 92652.pdb
sdf file: 92652.sdf
directory: 92652


(2)2-[p-(2-Chloro-1,2-diphenylvinyl)phenoxy]triethylamine citrate (1:1) 50-41-9 Chloramiphene Clomid Clomifene citrate Clomifeno Clomiphene Citrate Clomiphene dihydrogen citrate Clomivid Clomphid Clostilbegyt Dyneric Ethanamine, 2-[4-(2-chloro-1,2-diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethyl-, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1) Genozym Ikaclomin MER 41 MER-41 MRL 41 MRL-41 NSC35770 Omifin RMI 16312 Racemic clomiphene citrate Serophene citrate Triethylamine, 2-[p-(2-chloro-1,2-diphenylvinyl)phenoxy]-, citrate Triethylamine, 2-[p-(2-chloro-1,2-diphenylvinyl)phenoxy]-, citrate (1:1) Zuclomiphene citrate

pdb file: 92678.pdb
sdf file: 92678.sdf
directory: 92678


705-69-1 Carbamodithioic acid, (4-chlorophenyl)-, methyl ester Carbanilic acid, p-chlorodithio-, methyl ester NSC35824 S-Methyl-N-(4-chlor-phenyl)-dithiocarbamat WLN: SUYS1&MR DG p-Chlorodithiocarbanilic acid methyl ester

pdb file: 92711.pdb
sdf file: 92711.sdf
directory: 92711


1-Nitro-2-(p-nitrophenyl)ethylene 3156-41-0 Benzene, 1-nitro-4-(2-nitroethenyl)- NSC35986 Styrene, p,.beta.-dinitro- p,.beta.-Dinitrostyrene

pdb file: 92818.pdb
sdf file: 92818.sdf
directory: 92818


.alpha.-Methyl-p-nitrocinnamic acid 2-Propenoic acid, 2-methyl-3-(4-nitrophenyl)- 949-98-4 Cinnamic acid, .alpha.-methyl-p-nitro- NSC36174

pdb file: 92921.pdb
sdf file: 92921.sdf
directory: 92921


2603-10-3 Carbamic acid, phenyl-, methyl ester Carbanilic acid, methyl ester Methyl N-phenylcarbamate Methyl N-phenylurethane Methyl carbanilate Methyl phenylcarbamate Methyl phenylurethane NSC36208

pdb file: 92948.pdb
sdf file: 92948.sdf
directory: 92948


5766-76-7 Anthranilic acid, N-benzylidene- Benzoic acid, 2-[(phenylmethylene)amino]- Benzylidenanthranilsaeure N-Benzylideneanthranilic acid NSC36220 WLN: QVR BNU1R

pdb file: 92958.pdb
sdf file: 92958.sdf
directory: 92958


4-Carboxy-4'-(dimethylamino)azobenzene 4-Dimethylamino-4'-carboxylazobenzene 6268-49-1 Benzoic acid, 4-[[4-(dimethylamino)phenyl]azo]- Benzoic acid, p-[[p-(dimethylamino)phenyl]azo]- N,N-Dimethyl-p-aminobenzeneazobenzoic acid NSC36265

pdb file: 92991.pdb
sdf file: 92991.sdf
directory: 92991


4,4'-(Tetraethyldiamino)benzophenone 4,4'-Bis(N,N-diethylamino)benzophenone 4,4'-Bis(diethylamino)benzophenone 90-93-7 Benzophenone, 4,4'-bis(diethylamino)- Methanone, bis[4-(diethylamino)phenyl]- Michler's ethyl ketone NSC36365 p,p'-(Tetraethyldiamino)benzophenone p,p'-Bis(diethylamino)benzophenone

pdb file: 93064.pdb
sdf file: 93064.sdf
directory: 93064


129-73-7 4,4'-Benzylidene bis[N,N-dimethylaniline] 4,4'-Bis(N,N-dimethylaminophenyl)phenylmethane 4,4'-Bis(dimethylamino)triphenylmethane Aniline, 4,4'-benzylidenebis[N,N-dimethyl- Benzenamine, 4,4'-(phenylmethylene)bis[N,N-dimethyl- Bis(p-dimethylaminophenyl)phenylmethane Bis[4,4'-(dimethylamino)phenyl]phenyl methane Bis[p-(N,N-dimethylamino)phenyl]phenylmethane C.I. Basic Green 4, leuco base Leucomalachite green Malachite green leuco Malachite green leuco base NSC36379 Tetramethyldiaminotriphenylmethane p,p'-Benzylidenebis(N,N-dimethylaniline)

pdb file: 93072.pdb
sdf file: 93072.sdf
directory: 93072


(Phenylazo)triphenylmethane 1-Phenyl-2-trityldiazene 981-18-0 Benzeneazomethane, 1',1',1'-triphenyl- Diazene, phenyl(triphenylmethyl)- NSC36384 Triphenyl(phenylazo)methane Triphenylmethylazobenzene

pdb file: 93075.pdb
sdf file: 93075.sdf
directory: 93075


(2-Hydroxyphenyl)(4-hydroxyphenyl)methane 2,4'-Dihydroxydiphenylmethane 2,4'-Methylenebis(phenol) 2,4'-Methylenediphenol 2467-03-0 NSC36395 Phenol, 2,4'-methylenedi- Phenol, 2-[(4-hydroxyphenyl)methyl]- o-(p-Hydroxybenzyl)phenol

pdb file: 93079.pdb
sdf file: 93079.sdf
directory: 93079


(+)-Sesamin 1,3-Benzodioxole, 5,5'-(tetrahydro-1H,3H-furo[3,4-c]furan-1,4-diyl)bis-, [1S-(1.alpha.,3a.alpha.,4.alpha.,6a.alpha.)]- 1H,3H-Furo[3,4-c]furan, tetrahydro-1,4-bis[3,4-(methylenedioxy)phenyl]-, (+)- 1H,3H-Furo[3,4-c]furan, tetrahydro-1,4-bis[3,4-(methylenedioxy)phenyl]-, (1S,3aR,4S,6aR)- 607-80-7 D-(+)-Sesamin DESAMIN Fagarol NSC36403 PSEUDO CUBEBIN Sesamin Sesamin, (+)- Sezamin d-Sesamin

pdb file: 93083.pdb
sdf file: 93083.sdf
directory: 93083


47798-20-9 6267-85-2 Component CAS registry number(s): 75-31-0 Glutaric acid (8CI), monoester with podophyllotoxin, compd. with isopropylamine (1:1) NSC36570 Naphtho[2,3-d]-1,3-dioxole-6-carboxylic acid, 5,6,7,8-tetrahydro-8-hydroxy-7-(hydroxymethyl)-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-, .gamma.-lactone, hydrogen glutarate compd. with isopropylamine Podophyllotoxin, hydrogen glutarate, compd. with isopropylamine

pdb file: 93184.pdb
sdf file: 93184.sdf
directory: 93184


1734-78-7 2-Propenoic acid, 2-methyl-3-phenyl-, ethyl ester Cinnamic acid, .alpha.-methyl-, ethyl ester NSC36614

pdb file: 93222.pdb
sdf file: 93222.sdf
directory: 93222


.alpha.-Methyl styrene oxide .alpha.-Methylstyrene epoxide .alpha.-Methylstyrene oxide 1-Methyl-1-phenyloxirane 2-Phenyl-1,2-epoxypropane 2-Phenylpropene oxide 2085-88-3 Benzene, (1,2-epoxy-1-methylethyl)- Cumene, .alpha.,.beta.-epoxy- NSC36616 Oxirane, 2-methyl-2-phenyl- Propane, 1,2-epoxy-2-phenyl- Propylene oxide, 2-phenyl-

pdb file: 93224.pdb
sdf file: 93224.sdf
directory: 93224


(4,4'-Tetramethyl)diaminodiphenylmethane (p,p'-Tetramethyl)diaminodiphenylmethane 101-61-1 4,4'-(Dimethylamino)diphenylmethane 4,4'-Bis(dimethylamino)diphenylmethane 4,4'-Methylenebis[N,N-dimethylaniline] 4,4'-Tetramethyldiaminodiphenylmethane Aniline, 4,4'-methylenebis[N,N-dimethyl- Benzenamine, 4,4'-methylenebis[N,N-dimethyl- Bis(p-dimethylaminophenyl)methane Bis[(4-dimethylamino)phenyl]methane Bis[(p-dimethylamino)phenyl]methane Bis[4-(N,N-dimethylamino)phenyl]methane Bis[p-(N,N-dimethylamino)phenyl]methane Diphenylmethane, tetramethyldiamino- Methane base Methane, bis[p-(dimethylamino)phenyl]- Methanediamine, tetramethyl-N,N'-diphenyl- Methylene base Michler's Base Michler's hydride Michler's methane N,N'-Tetramethyldiaminodiphenylmethane N,N,N',N'-Tetramethyl-4,4'-diaminodiphenylmethane N,N,N',N'-Tetramethyl-p,p'-diaminodiphenylmethane NCI-C01990 NSC36782 Tetra-base Tetrabase Tetramethyldiaminodiphenylmethane WLN: 1N1 & R D1R DN1 & 1 p,p'-Bis(N,N-dimethylaminophenyl)methane p,p'-Bis(dimethylamino)diphenylmethane p,p-Dimethylaminodiphenylmethane p,p-Tetramethyldiaminodiphenylmethane

pdb file: 93318.pdb
sdf file: 93318.sdf
directory: 93318


1-Hydroxy-2-methylbenzene 2-Cresol 2-Hydroxytoluene 2-Methylphenol 95-48-7 Cresylic acid NSC36809 Phenol, 2-methyl- WLN: QR B1 o-Cresol o-Cresylic acid o-Hydroxytoluene o-Kresol o-Methylphenol o-Methylphenylol o-Oxytoluene o-Toluol para-Cresol

pdb file: 93336.pdb
sdf file: 93336.sdf
directory: 93336


2,4,6-Trinitroanisole 606-35-9 Anisole, 2,4,6-trinitro- Benzene, 2-methoxy-1,3,5-trinitro- Ether, methyl 2,4,6-trinitrophenyl Ether, methyl picryl NSC36950

pdb file: 93440.pdb
sdf file: 93440.sdf
directory: 93440


2,4-Dinitro-N-methylaniline 2,4-Dinitrophenylmethylamine 2044-88-4 Aniline, N-methyl-2,4-dinitro- Benzenamine, N-methyl-2,4-dinitro- N-Methyl-2,4-dinitroaniline NSC36958

pdb file: 93446.pdb
sdf file: 93446.sdf
directory: 93446


6052-11-5 Acetaldehyde-aniline Schiff base Acetaldehyde-aniline Schiff base, N-phenyl- Aniline, N-ethylidene- Benzenamine, N-ethylidene- Ethanimine, N-phenyl- Ethylidenimine, N-phenyl- NSC36980

pdb file: 93464.pdb
sdf file: 93464.sdf
directory: 93464


35849-41-3 Alanine, 3-[p-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]-N-formyl-, L- CB 3208 L-Alanine, 3-(p-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl)-N-formyl- L-Phenylalanine, 4-[bis(2-chloroethyl)amino]-N-formyl- N-Formyl-L-sarcolysin NSC37024

pdb file: 93504.pdb
sdf file: 93504.sdf
directory: 93504


3-Acetylamino-4-methoxytoluene 6-Methoxy-meta-acetoluidide 6962-44-3 Acetamide, N-(2-methoxy-5-methylphenyl)- NSC37057

pdb file: 93520.pdb
sdf file: 93520.sdf
directory: 93520


3'-Methyl-4'-amino-4-hydroxydiphenylamine 6219-89-2 C.I. 76565 Kayaku Sulphur Blue RP NSC37093 Phenol, 4-[(4-amino-3-methylphenyl)amino]- Phenol, p-(4-amino-m-toluidino)- Thional Indone Blue RN Ursol Blue Grey OM

pdb file: 93550.pdb
sdf file: 93550.sdf
directory: 93550


5-Amino-2-toluenesulfonanilide 5-Amino-o-toluenesulfonanilide 5-Amino-ortho-toluenesulfonanilide 79-72-1 Benzenesulfonamide, 5-amino-2-methyl-N-phenyl- NSC37094 o-Toluenesulfonanilide, 5-amino-

pdb file: 93551.pdb
sdf file: 93551.sdf
directory: 93551


1980-45-6 AB 103 AB-103 Benzcarbimine Benzodepa Benzyl [bis(1-aziridinyl)phosphinyl]carbamate Benzyl [bis(ethylenimiinyl)phosphoryl]carbamate Benzyl [di(1-aziridinyl)phosphinyl]carbamate Benzyl[bis(1-aziridinyl)phosphinyl]carbamate Carbamic acid, [bis(1-aziridinyl)phosphinyl]-, benzyl ester Carbamic acid, [bis(1-aziridinyl)phosphinyl]-, phenylmethyl ester Dualar ENT-50451 NSC-37096 NSC37096

pdb file: 93552.pdb
sdf file: 93552.sdf
directory: 93552


.alpha.-Bromo-p-phenylacetophenone .omega.-Bromo-4-phenylacetophenone 135-73-9 2-BROMO-4'-PHENYLACETOPHENONE 4-Phenylphenacyl bromide Acetophenone, 2-bromo-4'-phenyl- Bromomethyl p-biphenylyl ketone Ethanone, 1-[1,1'-biphenyl]-4-yl-2-bromo- NSC37117 p-Bromoacetylbiphenyl p-Phenylphenacyl bromide

pdb file: 93570.pdb
sdf file: 93570.sdf
directory: 93570


2,2'-Biphenyldisulfonic acid, 4,4'-diamino-5,5'-dimethyl- 3,3'-Tolidine-6,6'-disulfonic acid 4,4'-Diamino-5,5'-dimethyl-2,2'-biphenyldisulfonic acid 83-83-0 NSC37128 [1,1'-Biphenyl]-2,2'-disulfonic acid, 4,4'-diamino-5,5'-dimethyl-

pdb file: 93578.pdb
sdf file: 93578.sdf
directory: 93578


4,4'-Carbonylbis[toluene] 4,4'-Dimethylbenzophenone 4,4-Dimethylbenzophenone 611-97-2 Benzophenone, 4,4'-dimethyl- Di-p-tolyl ketone Methanone, bis(4-methylphenyl)- NSC37137 p,p'-Dimethyl di-phenyl ketone p,p'-Dimethylbenzophenone p-Tolyl ketone

pdb file: 93586.pdb
sdf file: 93586.sdf
directory: 93586


1,3-Bis(o-tolyl)thiourea 1,3-Di-o-tolylthiourea 137-97-3 2,2'-Dimethylthiocarbanilide Carbanilide, 2,2'-dimethylthio- Di-o-toluylthiourea Di-o-tolylthiourea N,N'-Bis(2-methylphenyl)thiourea N,N'-Di-o-tolylthiourea NSC37140 Thiourea, N,N'-bis(2-methylphenyl)- Urea, 1,3-bis(o-tolyl)-2-thio- Usaf ek-1651 WLN: 1R BMYUS & MR B1 sym-Di-o-tolylthiourea

pdb file: 93589.pdb
sdf file: 93589.sdf
directory: 93589


1,3-Dibenzyl-2-thiourea 1,3-Dibenzylthiourea 1424-14-2 DIBENZYLTHIOUREA N,N'-Dibenzylthiourea NSC37141 Thiourea, N,N'-bis(phenylmethyl)- Thiourea, bis(phenylmethyl)- Urea, 1,3-dibenzyl-2-thio- sym-Dibenzylthiourea

pdb file: 93590.pdb
sdf file: 93590.sdf
directory: 93590


2,2'-Dimethyl-4,4'-diaminodiphenylmethane 3,3'-Dimethyl-4,4'-methylenedianiline 4,4'-Diamino-2,2'-dimethyldiphenylmethane 4,4'-Methylenedi-m-toluidine 97-28-9 Benzenamine, 4,4'-methylenebis[3-methyl- NSC37145 m-Toluidine, 4,4'-methylenedi-

pdb file: 93594.pdb
sdf file: 93594.sdf
directory: 93594


2,2'-Dimethyl-4,4'-methylenedianiline 3,3'-Dimethyl-4,4'-diaminodiphenylmethane 4,4'-Diamino-3,3'-dimethyldiphenylmethane 4,4'-Methylene bis(2-methylaniline) 4,4'-Methylenebis[2-methylaniline] 4,4'-Methylenebis[2-methylbenzenamine] 4,4'-Methylenedi-o-toluidine 838-88-0 Aniline, 4,4'-methylenebis(2-methyl- Benzenamine, 4,4'-methylenebis[2-methyl- Bis(3-methyl-4-aminophenyl)methane Bis-4-amino-3-methylfenylmethan Me-Mda Methane, bis[4-amino-3-methylphenyl]- NSC37146 WLN: ZR B1 D1R DZ C1 o-Toluidine, 4,4'-methylenedi-

pdb file: 93595.pdb
sdf file: 93595.sdf
directory: 93595


1,3-Benzenediamine, 4,4'-methylenebis[6-methyl- 4,4',6,6'-Tetraamino-3,3'-dimethyldiphenylmethane 5,5'-Methylenebis(2,4-toluenediamine) 97-22-3 Bis(2,4-TDA)methane Bis(2,4-diamino-5-methylphenyl)methane Bis(2,4-tolylenediamine)methane Bis(3-methyl-4,6-diaminophenyl)methane Methylenebis(toluenediamine) NSC37147 Tetraaminoditolylmethane Toluene-2,4-diamine, 5,5'-methylenebis- Toluene-2,4-diamine, 5,5'-methylenedi-

pdb file: 93596.pdb
sdf file: 93596.sdf
directory: 93596


10591-84-1 Bis(methylphenylthiocarbamoyl)disulfide Disulfide, bis(methylphenylthiocarbamoyl) N,N'-Dimethyl-N,N'-diphenylthiuram disulfide NSC37161 Thioperoxydicarbonic diamide ([(H2N)C(S)]2S2), N,N'-dimethyl-N,N'-diphenyl- Vulkacit J Vulkacite J

pdb file: 93609.pdb
sdf file: 93609.sdf
directory: 93609


1-Naphthalenesulfonic acid, 8-[(4-methylphenyl)amino]- 1-Naphthalenesulfonic acid, 8-p-toluidino- 129-90-8 8-[(4-Methylphenyl)amino]-1-naphthalenesulfonic acid 8-p-Toluidino-1-naphthalenesulfonic acid NSC37181 Tolyl Peri acid

pdb file: 93624.pdb
sdf file: 93624.sdf
directory: 93624


120-00-3 2,5-Diethoxy-4-benzamidoaniline 2-Amino-5-benzoylaminohydroquinone diethyl ether Amarthol Fast Blue BB Base Azoene Fast Blue BB Base Azoic diazo component 20, base Benzamide, N-(4-amino-2,5-diethoxyphenyl)- Benzanilide, 4'-amino-2',5'-diethoxy- Blue 2B base Blue Salt NBB Brentamine Fast Blue 2B Base Brentamine Fast Blue BB Base C.I. 37175 C.I. AZOIC DIAZO COMPONENT 20 C.I. Azoic Diazo Component 20, base Daito Blue Base BB Diazo Fast Blue BB Fast Blue BB Base Fast Blue BBN Fast Blue Base BB Fast Blue EB Base Hiltonil Fast Blue BB Base NSC37184 Naphtoelan Blue BB Base Sanyo Fast Blue BB Base Spectrolene Blue BB Stabamine Blue BB Tulabase Fast

pdb file: 93626.pdb
sdf file: 93626.sdf
directory: 93626


135-63-7 2-Naphthalenecarboxamide, N-(5-chloro-2-methylphenyl)-3-hydroxy- 2-Naphtho-o-toluidide, 5'-chloro-3-hydroxy- Acco Naf-Sol AS-KB Acco Naphthol AS-KB Amanil Naphthol AS-KB C.I. 37526 C.I. Azoic Coupling Component 21 Hiltonaphthol AS-KB NSC37187 Naphtanilide KB Naphtazol C Naphthanilid KB Naphthol AS-KB Naphtol AS-KB

pdb file: 93629.pdb
sdf file: 93629.sdf
directory: 93629


1-(2',3'-Hydroxynaphthoylamino)-2-methylbenzene 135-61-5 2-Naphthalenecarboxamide, 3-hydroxy-N-(2-methylphenyl)- 2-Naphtho-o-toluidide, 3-hydroxy- Acco Naf-Sol AS-D Acco Naphthol AS-D Acna Naphthol E Amanil Naphthol AS-D Amarthol AS-D Anthonaphthol AS-D Azoground D Azoic Coupling Component 18 Azonaphtol OT Azotol OT Brenthol OT Brentosyn OTN C.I. 37520 C.I. Azoic Coupling Component 110 C.I. Azoic Coupling Component 18 C.I. Developer 21 Celcot RTO Cibanaphthol RTO Daito Grounder D Dianix Developer ND Diathol D Dragonthol D Hiltonaphthol AS-D Miketazol Developer NDF Mitsui Naphthozol D NSC37188 Naftolo MD Naphtanilide D Naphtanilide D Supra Naphtazol D Naphthanil AS-D Naphthoide AD Naphthol AS D Naphthol AS-D Naphthol AS-D Dispersible Naphthol AS-D Supra Naphtoelan

pdb file: 93630.pdb
sdf file: 93630.sdf
directory: 93630


4,4'-Diaminotriphenylmethane 603-40-7 Aniline, 4,4'-benzylidenedi- Benzenamine, 4,4'-(phenylmethylene)bis- NSC37196

pdb file: 93637.pdb
sdf file: 93637.sdf
directory: 93637


3,3'-Dimethyl-4,4'-bis(acetoacetylamino)biphenyl 4',4'''-Bi-o-acetoacetotoluidide 4,4'-Biphenyldiamine, N,N'-diacetoacetyl-3,3'-dimethyl- 4,4'-Bis(acetoacetamido)-3,3'-dimethylbiphenyl 4,4'-Bis(acetoacetylamino)-3,3'-dimethylbiphenyl 4,4'-Bis(o-acetoacetotoluidide) 91-96-3 Acna Naphthol G Amanil Naphthol AS-G Amarthol AS-G Arlanthol ASG Butanamide, N,N'-(3,3'-dimethyl[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis[3-oxo- C.I. 37610 C.I. Azoic Coupling Component 5 Cibanaphthol AG Daito Grounder G Diacetylacetotolidide Hiltonaphthol AS-G Kambothol ASG Kiwa Grounder G Mitsui Naphthozol G N,N'-Bis(acetoacetyl)-3,3'-dimethylbenzidine NSC37212 Naphtanilide G Naphtazol J Naphthanil G Naphthoide G Naphthol AS-G Naphthol AS-G Dispersible Naphthol AS-G Supra Naphtoelan G Naphtol AS-G Naphtol AS-G Supra Sanatol AS-G Sanatol G Solunaptol YL Tulathol AS-G Ultrazol G p,p'-Bis(o-acetoacetotoluidide)

pdb file: 93652.pdb
sdf file: 93652.sdf
directory: 93652


2-Methyl-3-phenyl-4-quinazolone 2-Methyl-3-phenylquinazolin-4-one 2385-23-1 4(3H)-Quinazolinone, 2-methyl-3-phenyl- NSC37229

pdb file: 93663.pdb
sdf file: 93663.sdf
directory: 93663


.beta.-Chloroethyl phenyl ketone .beta.-Chloropropiophenone .omega.-Chloropropiophenone 1-Propanone, 3-chloro-1-phenyl- 2-Chloroethyl phenyl ketone 3-Chloropropanophenone 3-Chloropropiophenone 936-59-4 NSC37238 Propiophenone, 3-chloro-

pdb file: 93665.pdb
sdf file: 93665.sdf
directory: 93665


17046-84-3 NSC37244 Piperazine, 1,4-bis[(4-methylphenyl)sulfonyl]-

pdb file: 93671.pdb
sdf file: 93671.sdf
directory: 93671


1-Chloroacetylamino-2,6-dimethylbenzene 1131-01-7 2',6'-Acetoxylidide, 2-chloro- 2-Chloro-2',6'-acetoxylidide 2-Chloro-2',6'-dimethylacetanilide 2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide 2-Chloroaceto-2,6-xylidide Acetamide, 2-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)- Chloroacetamido-2,6-xylidine Chloroaceto-2,6-xylidide N-Chloroacetyl-2,6-dimethylaniline NSC37260

pdb file: 93687.pdb
sdf file: 93687.sdf
directory: 93687


7477-67-0 NSC37393 [4,4'-Bi-2-pyrazoline]-5,5'-dione, 3,3'-dimethyl-1,1'-diphenyl- [4,4'-Bi-3H-pyrazole]-3,3'-dione, 2,2',4,4'-tetrahydro-5,5'-dimethyl-2,2'-diphenyl-

pdb file: 93756.pdb
sdf file: 93756.sdf
directory: 93756


.alpha.-(Dimethylamino)phenylacetonitrile 827-36-1 Acetonitrile, (dimethylamino)phenyl- Acetonitrile, 2-(dimethylamino)-2-phenyl- Benzeneacetonitrile, .alpha.-(dimethylamino)- NSC37416 WLN: NCYR&N1&1

pdb file: 93776.pdb
sdf file: 93776.sdf
directory: 93776


(Dichloro)diphenylmethane .alpha.,.alpha.-Dichlorodiphenylmethane 2051-90-3 Benzene, 1,1'-(dichloromethylene)bis- Benzophenone dichloride DPM DPM (halocarbon) Dichlorodiphenyl methane Dichlorodiphenylmethane Diphenyldichloromethane Methane, dichlorodiphenyl- NSC37425

pdb file: 93784.pdb
sdf file: 93784.sdf
directory: 93784


6962-60-3 Benzoic acid, 2-(phenylmethyl)-, methyl ester Methyl 2-benzyloxybenzoate NSC37434 o-Diphenylmethanecarboxylic acid methyl ester o-Toluic acid, .alpha.-phenyl-, methyl ester

pdb file: 93791.pdb
sdf file: 93791.sdf
directory: 93791


.alpha.-Methylbenzyl cyanide .alpha.-Phenylethyl cyanide .alpha.-Phenylpropionitrile 1823-91-2 2-PHENYLPROPIONITRILE 2-Phenylpropanenitrile Benzeneacetonitrile, .alpha.-methyl- Hydratroponitrile NSC37485

pdb file: 93821.pdb
sdf file: 93821.sdf
directory: 93821


2',4'-Acetoxylidide 2',4'-Acetoxylidine 2',4'-Dimethylacetanilide 2,4-Dimethylacetanilide 2050-43-3 Acetamide, N-(2,4-dimethylphenyl)- Acetanilide, 2',4'-dimethyl- NSC37567 WLN: 1VMR B1 D1

pdb file: 93897.pdb
sdf file: 93897.sdf
directory: 93897


1-Naphthalenamine, N-(4-methylphenyl)- 1-Naphthylamine, N-p-tolyl- 634-43-5 N-p-Tolyl-1-naphthylamine NSC37610

pdb file: 93928.pdb
sdf file: 93928.sdf
directory: 93928


3092-82-8 NSC37641 Pregn-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11,21-dihydroxy-16,17-[(1-phenylethylidine)bis(oxy)]-, (11.beta.,16.alpha.)- Pregn-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11.beta.,16.alpha.,17,21-tetrahydroxy-,cyclic 16,17-acetal with acetophenone Tricinolone acetophenonide

pdb file: 93957.pdb
sdf file: 93957.sdf
directory: 93957


3-Pyridinecarboxaldehyde, O-(2-phenylethyl)oxime 71172-65-1 NSC37943 Nicotinaldehyde, phenethyloxime O-Phenethylnicotinaldoxime

pdb file: 94124.pdb
sdf file: 94124.sdf
directory: 94124


91803-89-3 9H-Purine, 6-(benzylthio)-9-methyl- 9H-Purine, 9-methyl-6-[(phenylmethyl)thio]- NSC38303

pdb file: 94384.pdb
sdf file: 94384.sdf
directory: 94384


2,4-Dichlorophenylurethane 6333-37-5 Carbamic acid, (2,4-dichlorophenyl)-, ethyl ester Carbanilic acid, 2,4-dichloro-, ethyl ester NSC38412

pdb file: 94431.pdb
sdf file: 94431.sdf
directory: 94431


2,5-Dichlorocarbanilic acid ethyl ester 2621-71-8 Carbamic acid, (2,5-dichlorophenyl)-, ethyl ester Carbanilic acid, 2,5-dichloro-, ethyl ester NSC38443 WLN: 2OVMR BG EG

pdb file: 94444.pdb
sdf file: 94444.sdf
directory: 94444


127-69-5 3,4-Dimethyl-5-sulfanilamidoisoxazole 3,4-Dimethyl-5-sulfonamidoisoxazole 3,4-Dimethylisoxale-5-sulfanilamide 5-(4-Aminophenylsulfonamido)-3,4-dimethylisoxazole 5-(p-Aminobenzenesulfonamido)-3,4-dimethylisooxale 5-(p-Aminobenzenesulfonamido)-3,4-dimethylisoxazole 5-(p-Aminobenzenesulphonamido)-3,4-dimethylisoxazole 5-Sulfanilamido-3,4-dimethylisoxazole Accuzole Alphazole Amidoxal Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(3,4-dimethyl-5-isoxazolyl)- Chemouag Cosoxazole Dorsulfan Warthausen Entusil Entusul G-sox Gantrisin Gantrisona Gantrosan Isoxamin N(sup1)-(3,4-Dimethyl-5-isoxazolyl)sulfanilamide NCI-C50022 NSC38588 Neazolin Neoxazol Norilgan-S Pancid Renosulfan Roxosul tablets SI SK-Soxazole SOXO Sosol Soxisol Soxomide Stansin Sulbio Sulfadimethylisoxazole Sulfafurazol Sulfafurazole Sulfagan Sulfaisoxazole Sulfalar Sulfanilamide, N(sup1)-(3,4-dimethyl-5-isoxazolyl)- Sulfanilamide, N1-(3,4-dimethyl-5-isoxazolyl)- Sulfasol Sulfasoxazole Sulfazin Sulfisonazole Sulfisoxasole Sulfisoxazol Sulfisoxazole Sulfisoxazole dialamine Sulfizin Sulfofurazole Sulfoxol Sulphafurazole Sulsoxin Thiasin Unisulf Uritrisin V-Sul WLN: T5NOJ CMSWR DZ& D1 E1 component of Azo Gantrisin component of Azo-Sulfizin

pdb file: 94502.pdb
sdf file: 94502.sdf
directory: 94502


2,2'-Dihydroxy-5,5'-dichlorodiphenylmethane 2,2'-Methylenebis(4-chlorophenol) 2,2'-Methylenebis[4-chlorophenol] 5,5'-Dichloro-2,2'-dihydroxydiphenylmethane 97-23-4 Anthiphen Antifen Antiphen Bis(2-hydroxy-5-chlorophenyl)methane Bis(5-chlor-2-hydroxyphenyl)-methan Bis(5-chloro-2-hydroxyphenyl)methane Bis(chlorohydroxyphenyl)methane Bis-2-hydroxy-5-chlorfenylmethan Cordocel DDDM DDM Di-(5-chloro-2-hydroxyphenyl)methane Di-phentane-70 Dicestal Dichloorfeen Dichlorofen Dichlorophen Dichlorophen B Dichlorophene Dichlorophene 10 Dichlorphen Didroxan Didroxane Difentan Diphenthane 70 Embephen Fungicide GM Fungicide M G 4 G-4 G-4 Pure G-4 Technical GH Gefir Gingivit Halenol Hyosan Korium Methanedichlorofen NSC38642 O,O-Methyleen-bis-(4-chloorfenol) O,O-Metilen-bis(4-cloro-fenolo) Palacel Panacide Parabis Phenol, 2,2'-methylenebis[4-chloro- Plath-Lyse Prevental Preventol GD Preventol GDC Taeniatol Teniathane Teniatol Teniotol Trivex Vermithana WLN: QR DG B1R BQ EG [(Dihydroxydichloro)diphenyl]methane

pdb file: 94531.pdb
sdf file: 94531.sdf
directory: 94531


1-Nitro-2-(p-nitrophenyl)ethylene 3156-41-0 Benzene, 1-nitro-4-(2-nitroethenyl)- NSC38668 Styrene, p,.beta.-dinitro- p,.beta.-Dinitrostyrene

pdb file: 94539.pdb
sdf file: 94539.sdf
directory: 94539


1,3-Dioxane, 5,5-dimethyl-4-(1-methylethyl)-2- (2-phenylethenyl)- 61920-53-4 NSC38684

pdb file: 94550.pdb
sdf file: 94550.sdf
directory: 94550


(o,p)-DDD 1,1-Dichloro-2,2-bis(2,4'-dichlorophenyl)ethane 1,1-Dichloro-2-(o-chlorophenyl)-2-(p-chlorophenyl)ethane 2,2-Bis(2-chlorophenyl-4-chlorophenyl)-1,1-dichloroethane 2,4'-DDD 2,4'-Dichlorodiphenyldichloroethane 2-(o-Chlorophenyl)-2-(p-chlorophenyl)-1,1-dichloroethane 53-19-0 Benzene, 1-chloro-2-[2,2-dichloro-1-(4-chlorophenyl)ethyl]- CB 313 Chloditan Chlodithan Chlodithane Ethane, 1,1-dichloro-2-(o-chlorophenyl)-2-(p-chlorophenyl)- Ethane, 2-(o-chlorophenyl)-2-(p-chlorophenyl)-1,1-dichloro- Khlodithan Lysodren Mitotan Mitotane NCI-C04933 NSC-38721 NSC38721 WLN: GYGYR BG&R DG o,p'-DDD o,p'-Dichlorodiphenyldichloroethane o,p'-TDE

pdb file: 94579.pdb
sdf file: 94579.sdf
directory: 94579


1,1,2-Triphenylvinyl bromide 1607-57-4 Benzene, 1,1',1''-(1-bromo-1-ethenyl-2-ylidene)tris- Eitriphin Ethylene, bromotriphenyl- NSC38797 Triphenylethylene bromide

pdb file: 94642.pdb
sdf file: 94642.sdf
directory: 94642


780-25-6 Benzaldehyde N-benzylimine Benzenemethanamine, N-(phenylmethylene)- Benzylamine, N-benzylidene- Benzylidenebenzylamine N-(Phenylmethylene)benzenemethanamine N-Benzylaminebenzaldehyde N-Benzylidenebenzylamine NSC38821

pdb file: 94664.pdb
sdf file: 94664.sdf
directory: 94664


4-Phenethylphenol 6335-83-7 NSC38822 Phenol, 4-(2-phenylethyl)- Phenol, p-phenethyl-

pdb file: 94665.pdb
sdf file: 94665.sdf
directory: 94665


14013-11-7 6H-Purin-6-one, 1,9-dihydro-9-(phenylmethyl)- 9-Benzyl-9H-purin-6-ol 9-Benzylhypoxanthine 9H-Purin-6-ol, 9-benzyl- Hypoxanthine, 9-benzyl- NSC38838 WLN: T56 BN DN FN HNJ D1R& IQ

pdb file: 94678.pdb
sdf file: 94678.sdf
directory: 94678


.alpha.-Ethylcinnamaldehyde 28467-92-7 Butanal, 2-(phenylmethylene)- Cinnamaldehyde, .alpha.-ethyl- NSC38977

pdb file: 94762.pdb
sdf file: 94762.sdf
directory: 94762


.alpha.-Bromodiphenylmethane 776-74-9 Benzene, 1,1'-(bromomethylene)bis- Benzhydryl bromide Bromodiphenylmethane Diphenylbromomethane Diphenylmethyl bromide Diphenylmethyl bromide solution Diphenylmethyl bromide, solid Methane, bromodiphenyl- Methane, bromodiphenyl- (solution) NSC39226 WLN: EYR&R WLN: EYR&R -SOLUTION

pdb file: 94939.pdb
sdf file: 94939.sdf
directory: 94939


26367-45-3 Alanine, 3-[p-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]-N-formyl-, DL- DL-Alanine, 3-[p-bis(2-chloroethyl)aminophenyl]-N-formyl- DL-Phenylalanine, 4-[bis(2-chloroethyl)amino]-N-formyl- MP 506 N-F N-Formyl-DL-sarcolysin NSC39274

pdb file: 94972.pdb
sdf file: 94972.sdf
directory: 94972


DL-Alanine, 3-(m-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl)-N-formyl- DL-Alanine, 3-[m-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]-N-formyl- DL-Phenylalanine, 3-[bis(2-chloroethyl)amino]-N-formyl- MP 514 NSC39282

pdb file: 94977.pdb
sdf file: 94977.sdf
directory: 94977


1,1'-[(N-methylanilino)phosphinylidene]bis(aziridine) 1,1'-[(methylphenylamino)phosphinylidene]bis(aziridine) 6784-52-7 MPDP N,N:N',N'-di-1,2-ethandiyl-N''-methyl-N''-phenylPhosphoric triamide NSC39338 Phosphinic amide, P,P-bis(1-aziridinyl)-N-methyl-N-phenyl-

pdb file: 94993.pdb
sdf file: 94993.sdf
directory: 94993


1,3-Dioxolane, 4-methyl-2-(1-phenylethyl)- 4-Methyl-2-(1-phenylethyl)-1,3-dioxolan 67634-23-5 NSC39434

pdb file: 95040.pdb
sdf file: 95040.sdf
directory: 95040


1,3-Dioxolane, 2-(.alpha.-methylbenzyl)- 1,3-Dioxolane, 2-(1-phenylethyl)- 4362-22-5 NSC39437

pdb file: 95043.pdb
sdf file: 95043.sdf
directory: 95043


2-Butanone, 4-(p-hydroxyphenyl)-, acetate 2-Butanone, 4-[4-(acetyloxy)phenyl]- 3572-06-3 4-(p-Acetoxyphenyl)-2-butanone 4-(p-Hydroxyphenyl)-2-butanone, acetate Acetate of 4-(hydroxyphenyl)-2-butanone Cue-lure ENT-32833 NSC39438 Pherocon qff WLN: 1VOR D2V1 p-(3-Oxobutyl)phenyl acetate para-(2-Acetylethyl)phenyl acetate q-Lure

pdb file: 95044.pdb
sdf file: 95044.sdf
directory: 95044


2,2'-Dihydroxy-5,5'-dichlorodiphenylmethane 2,2'-Methylenebis(4-chlorophenol) 2,2'-Methylenebis[4-chlorophenol] 5,5'-Dichloro-2,2'-dihydroxydiphenylmethane 97-23-4 Anthiphen Antifen Antiphen Bis(2-hydroxy-5-chlorophenyl)methane Bis(5-chlor-2-hydroxyphenyl)-methan Bis(5-chloro-2-hydroxyphenyl)methane Bis(chlorohydroxyphenyl)methane Bis-2-hydroxy-5-chlorfenylmethan Cordocel DDDM DDM Di-(5-chloro-2-hydroxyphenyl)methane Di-phentane-70 Dicestal Dichloorfeen Dichlorofen Dichlorophen Dichlorophen B Dichlorophene Dichlorophene 10 Dichlorphen Didroxan Didroxane Difentan Diphenthane 70 Embephen Fungicide GM Fungicide M G 4 G-4 G-4 Pure G-4 Technical GH Gefir Gingivit Halenol Hyosan Korium Methanedichlorofen NSC39467 O,O-Methyleen-bis-(4-chloorfenol) O,O-Metilen-bis(4-cloro-fenolo) Palacel Panacide Parabis Phenol, 2,2'-methylenebis[4-chloro- Plath-Lyse Prevental Preventol GD Preventol GDC Taeniatol Teniathane Teniatol Teniotol Trivex Vermithana WLN: QR DG B1R BQ EG [(Dihydroxydichloro)diphenyl]methane

pdb file: 95070.pdb
sdf file: 95070.sdf
directory: 95070


1H-Pyrrole-2,5-dione, 1-(2-methylphenyl)- 4067-01-0 Maleimide, N-o-tolyl- N-(o-Methylphenyl)maleimide N-o-Tolylmaleimide NSC39640 WLN: T5VNVJ BR B1

pdb file: 95166.pdb
sdf file: 95166.sdf
directory: 95166


Carbamic acid, methyl-, 4,4'-thiobis(2-chloro-p-phenylene) ester NSC39642

pdb file: 95168.pdb
sdf file: 95168.sdf
directory: 95168


2621-73-0 4-Nitrophenylurethane Carbamic acid, (4-nitrophenyl)-, ethyl ester Carbanilic acid, p-nitro-, ethyl ester NSC39652 p-Nitrophenylurethane

pdb file: 95172.pdb
sdf file: 95172.sdf
directory: 95172


4-(4'-Hydroxyphenyl)-2,2,4-trimethylchroman 4-(4-Hydroxyphenyl)-2,2,4-trimethylchromane 4-p-Hydroxyphenyl-2,2,4-trimethylchroman 472-41-3 Diamin's compound Dianin's compound NSC39757 Phenol, 4-(3,4-dihydro-2,2,4-trimethyl-2H-1-benzopyran-4-yl)- Phenol, p-(2,2,4-trimethyl-4-chromanyl)- p-(2,2,4-Trimethyl-4-chromanyl)phenol

pdb file: 95201.pdb
sdf file: 95201.sdf
directory: 95201


128-38-1 4,4'-Biphenyldiol, 3,3',5,5'-tetra-tert-butyl- 4,4'-Bis(2,6-di-tert-butylphenol) Ethyl 712 NSC39768 [1,1'-Biphenyl]-4,4'-diol, 3,3',5,5'-tetrakis(1,1-dimethylethyl)-

pdb file: 95203.pdb
sdf file: 95203.sdf
directory: 95203


2-Propen-1-one, 3-(4-methylphenyl)-1-phenyl- 4224-87-7 NSC39793

pdb file: 95219.pdb
sdf file: 95219.sdf
directory: 95219


4'-Dodecylacetophenone 6313-88-8 Acetophenone, 4'-dodecyl- Ethanone, 1-(4-dodecylphenyl)- NSC39806 p-Dodecylacetophenone p-Dodecylphenyl methyl ketone p-Laurylacetophenone

pdb file: 95229.pdb
sdf file: 95229.sdf
directory: 95229


1-(Methylamino)-4-p-toluidinoanthraquinone 1-Methylamino-4-(4-methylphenylamino)anthraquinone 128-85-8 9,10-Anthracenedione, 1-(methylamino)-4-[(4-methylphenyl)amino]- Ahcoquinone Blue ASTB Base Alizarine Pure Blue B Base Anthraquinone, 1-(methylamino)-4-p-toluidino- C.I. 61525 C.I. Solvent Blue 11 NSC39906 Nitro Fast Blue 3GB Organol Blue J Organol Brilliant Blue J Solvent Blue 11 Somalia Blue G Sudan Blue GA Superlan Astrol B Base Waxoline Blue GA

pdb file: 95311.pdb
sdf file: 95311.sdf
directory: 95311


.alpha.,.alpha.,.beta.,.beta.-Tetraphenylethane 1,1,2,2-Tetraphenylethane 632-50-8 Benzene, 1,1',1'',1'''-(1,2-ethanediylidene)tetrakis- Benzene, 1,1',1'',1'''-ethenetetrayltetrakis- Bibenzhydryl Ethane, 1,1,2,2-tetraphenyl- NSC39908 Tetraphenylethylene dianion sodium salt sym-Tetraphenylethane

pdb file: 95313.pdb
sdf file: 95313.sdf
directory: 95313


2-Butene-1,4-dione, 1,4-bis(4-chlorophenyl)-, (Z)- 2-Butene-1,4-dione, 1,4-bis(p-chlorophenyl)-, (Z)- 27297-60-5 NSC39981 cis-1,2-Di-p-chlorobenzoylethylene

pdb file: 95376.pdb
sdf file: 95376.sdf
directory: 95376


2-Methyl-.alpha.-propylaminopropionanilide 721-50-6 Astra 1512 Astra 1515 Citanest L 67 NSC40027 Prilocaine Propanamide, N-(2-methylphenyl)-2-(propylamino)- Propitocaine o-Methyl-2-propylaminopropionanilide o-Propionotoluidide, 2-(propylamino)- o-Propionotuluidide, 2-propylamino-

pdb file: 95408.pdb
sdf file: 95408.sdf
directory: 95408


.alpha.-(Diethylamino)-2,6-acetoxylidide .alpha.-Diethylamino-2,6-dimethylacetanilide .alpha.-Diethylaminoaceto-2,6-xylidide .omega.-Diethylamino-2,6-dimethylacetanilide 137-58-6 2',6'-Acetoxylidide, 2-(diethylamino)- 2-(Diethylamino)-2',6'-acetoxylidide Acetamide, 2-(diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)- Anestacon Cappicaine Cito optadren Diethylaminoaceto-2,6-xylidide Duncaine Esracaine Gravocain Isicaina Isicaine L-Caine Leostesin Lida-Mantle Lidocaine Lignocaine Maricaine NSC40030 Rucaina Solcain WLN: 2N2 & 1VMR B1 F1 Xilina Xllina Xycaine Xylestesin Xylocain Xylocaine Xylocitin Xyloneural (free base) Xylotox

pdb file: 95410.pdb
sdf file: 95410.sdf
directory: 95410


1030-27-9 2-Propen-1-one, 3-[4-(dimethylamino)phenyl]-1-phenyl- 4-(Dimethylamino)benzalacetophenone 4-(Dimethylamino)chalcone Chalcone, 4-(dimethylamino)- NSC40308 p-(Dimethylamino)styryl phenyl ketone

pdb file: 95554.pdb
sdf file: 95554.sdf
directory: 95554


1,1,2,2-Tetraphenylethylene 632-51-9 Benzene, 1,1',1'',1'''-(1,2-ethenediylidene)tetrakis- Ethylene, tetraphenyl- NSC40472 Tetraphenylethene Tetraphenylethylene

pdb file: 95660.pdb
sdf file: 95660.sdf
directory: 95660


4-(p-Hydroxyphenyl)-2-butanol 69617-84-1 Benzenepropanol, 4-hydroxy-.alpha.-methyl- NSC40514

pdb file: 95700.pdb
sdf file: 95700.sdf
directory: 95700


57-40-9 Aziridine, 1,1'-(phenylphosphinylidene)bis[2-methyl- Bis(2-methyl-1-aziridinyl)phenylphosphine oxide NSC40560 Phenyl MAPO Phenyl metepa Phenylbis(2-methyl-1-aziridinyl)phosphine oxide Phosphine oxide, bis(2-methyl-1-aziridinyl)phenyl-

pdb file: 95743.pdb
sdf file: 95743.sdf
directory: 95743


.alpha.-Phenylcinnamic acid .alpha.-Stilbenecarboxylic acid 2-Phenylcinnamic acid 2-Propenoic acid, 2,3-diphenyl- 3368-16-9 Acrylic acid, 2,3-diphenyl- Atropic acid, .beta.-phenyl- Benzeneacetic acid, .alpha.-(phenylmethylene)- Cinnamic acid, .alpha.-phenyl- NSC40614

pdb file: 95786.pdb
sdf file: 95786.sdf
directory: 95786


2,6-Bis(benzylidene)cyclohexanone 2,6-Bisbenzylidenecyclohexanone 2,6-Dibenzylidenecyclohexanone 897-78-9 Cyclohexanone, 2,6-bis(phenylmethylene)- Cyclohexanone, 2,6-dibenzylidene- NSC40618

pdb file: 95789.pdb
sdf file: 95789.sdf
directory: 95789


13153-25-8 9H-Purin-2-amine, 6-[[(2-chlorophenyl)methyl]thio]-9-.beta.-D-ribofuranosyl- 9H-Purine, 2-amino-6-(o-chlorobenzylthio)-9-.beta.-D-ribofuranosyl- 9H-Purine, 2-amino-6-[(o-chlorobenzyl)thio]-9-.beta.-D-ribofuranosyl- NSC 40666 NSC40666 PC 255

pdb file: 95822.pdb
sdf file: 95822.sdf
directory: 95822


1-BENZYLPIPERAZINE 2759-28-6 4-Benzylpiperazine Benzylpiperazine N-Benzylpiperazine NSC40889 Piperazine, 1-(phenylmethyl)- Piperazine, 1-benzyl-

pdb file: 95968.pdb
sdf file: 95968.sdf
directory: 95968


1,4-Benzenediamine, N-(1-methylethyl)-N'-phenyl- 101-72-4 4-(Isopropylamino)diphenylamine 4-Anilino-N-isopropylaniline 4010 NA 4010NA ASM 4010MA Antigen 3c Antigene 3C Antioxidant 4010 NA Antioxidant 4010NA Antioxidant 40NA Antioxidant IP Cyzone Cyzone IP Diafen FP Diaphen FP Elastozone 34 Flexzone 3C Ipognox 44 N-2-Propyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine N-Isopropyl-N'-fenyl-p-fenylendiamin N-Isopropyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine N-Phenyl-N'-isopropyl-1,4-phenylenediamine N-Phenyl-N'-isopropyl-p-phenylenediamine NCI-C56304 NSC41029 Nocrack 810NA Nonox ZA Orflex PP Ozonon 3C Permanax 115 S-IP Santoflex 36 Santoflex IP WLN: 1YMR DMR p-Isopropylaminodiphenylamine p-Phenylenediamine, N-isopropyl-N'-phenyl-

pdb file: 96028.pdb
sdf file: 96028.sdf
directory: 96028


2(1H)-Pyrimidinethione, 1-(4-chlorophenyl)-3,4-dihydro-4,4,6-trimethyl- 37489-48-8 NSC41051

pdb file: 96031.pdb
sdf file: 96031.sdf
directory: 96031


100-93-6 4-(p-Toluenesulfonamido)diphenylamine Aranox Benzenesulfonamide, 4-methyl-N-[4-(phenylamino)phenyl]- NSC41053 p-(p-Toluenesulfonamido)diphenylamine p-(p-Tolylsulfonylamino)diphenylamine p-Toluenesulfonanilide, 4'-anilino-

pdb file: 96032.pdb
sdf file: 96032.sdf
directory: 96032


607-81-8 Benzylmalonic acid diethyl ester Diethyl benzylmalonate Malonic acid, 2-benzyl-, diethyl ester Malonic acid, benzyl-, diethyl ester NSC41169 Propanedioic acid, (phenylmethyl)-, diethyl ester

pdb file: 96107.pdb
sdf file: 96107.sdf
directory: 96107


(E)-1,1'-(1,2-Diethyl-1,2-ethene-diyl)bis(4-methoxybenzene) .alpha.,.alpha.'-Diethyl-4,4'-dimethoxystilbene 3,4-Bis(p-methoxyphenyl)-3-hexene 3,4-Dianisyl-3-hexene 3-Hexene, 3,4-bis(4-methoxyphenyl)- 3-Hexene, 3,4-bis(p-methoxyphenyl)- 4,4'-Dimethoxy-.alpha.,.beta.-diethylstilbene 7773-34-4 Benzene, 1,1'-(1,2-diethyl-1,2-ethenediyl)bis[4-methoxy- Depot-Oestromenine Depot-Oestromon Diethylstilbestrol dimethyl ether Dimestrol NSC41198 Stilbene, .alpha.,.alpha.'-diethyl-4,4'-dimethoxy- Stilbestrol dimethyl ether Synthila WLN: 1OR DY2& 2U trans-.alpha.,.alpha.'-Diethyl-4,4'-dimethoxystilbene

pdb file: 96133.pdb
sdf file: 96133.sdf
directory: 96133


13865-57-1 4-(Dimethylamino)triphenylmethane 4-Dimethylaminotriphenylmethan Aniline, N,N-dimethyl-4-(diphenylmethyl)- Benzenamine, 4-(diphenylmethyl)-N,N-dimethyl- NSC41395 WLN: 1N1&R DYR&R p-Toluidine, N,N-dimethyl-.alpha.,.alpha.-diphenyl-

pdb file: 96294.pdb
sdf file: 96294.sdf
directory: 96294


.alpha.-D-Mannopyranoside, methyl 2,3-anhydro-4,6-O-(phenylmethylene)- 3150-16-1 Mannopyranoside, methyl 2,3-anhydro-4,6-O-benzylidene-, .alpha.-D- NSC41445

pdb file: 96328.pdb
sdf file: 96328.sdf
directory: 96328


4-(Ethoxycarbonyl)aniline 4-Aminobenzoic acid, ethyl ester 4-Carbethoxyaniline 94-09-7 Amben ethyl ester Americaine Anaesthan-syngala Anaesthesin Anaesthin Anestezin Anesthesin Anesthesine Anesthone Benzocaine Benzoic acid, 4-amino-, ethyl ester Benzoic acid, p-amino-, ethyl ester Dermoplast Ethoform Ethyl 4-aminobenzoate Ethyl aminobenzoate Ethyl p-aminobenzoate Ethyl p-aminophenylcarboxylate Hurricaine Identhesin Keloform NSC41531 Norcain Norcaine Ora-jel Orthesin Parathesin Parathesine Solarcaine Solu H Topcaine WLN: ZR DVO2 p-(Ethoxycarbonyl)aniline p-Aminobenzoic acid, ethyl ester p-Carbethoxyaniline p-Ethoxycarboxylic aniline

pdb file: 96357.pdb
sdf file: 96357.sdf
directory: 96357


1,3-Dithiolane, 2-phenyl- 2-Phenyl-1,3-dithiolane 5616-55-7 Benzaldehyde ethylene dithioacetal NSC41541

pdb file: 96364.pdb
sdf file: 96364.sdf
directory: 96364


2-Propynoic acid, 3-phenyl-, ethyl ester 2216-94-6 Ethyl 3-phenylpropiolate Ethyl phenylacetylenecarboxylate Ethyl phenylpropiolate Ethyl phenylpropriolate NSC41566 Phenylacetylene monocarboxylic acid ethyl ester Propiolic acid, phenyl-, ethyl ester

pdb file: 96387.pdb
sdf file: 96387.sdf
directory: 96387


(Phenylsulfonyl)methyl chloride 7205-98-3 Benzene, [(chloromethyl)sulfonyl]- Chloromethyl phenyl sulfone NSC41586 Phenyl chloromethyl sulfone Sulfone, chloromethyl phenyl

pdb file: 96394.pdb
sdf file: 96394.sdf
directory: 96394


3112-85-4 Benzene, (methylsulfonyl)- Methyl phenyl sulfone NSC41587 Phenyl methyl sulfone Sulfone, methyl phenyl

pdb file: 96395.pdb
sdf file: 96395.sdf
directory: 96395


100-19-6 4'-Nitroacetophenone Acetophenone, 4'-nitro- Ethanone, 1-(4-nitrophenyl)- NSC41590 Paranitroacetophenone p-Acetylnitrobenzene p-Nitroacetophenone p-Nitrophenyl methyl ketone

pdb file: 96398.pdb
sdf file: 96398.sdf
directory: 96398


.alpha.-Chloroacetophenone .alpha.-Phenacyl chloride .omega.-Chloroacetophenone 1-Chloroacetophenone 2-Chloroacetophenone 532-27-4 Acetophenone, 2-chloro- CAF CAP CN Chloroacetophenone Chloromethyl phenyl ketone Ethanone, 2-chloro-1-phenyl- Mace (lacrimator) NCI-C55107 NSC41666 Phenacyl chloride Phenyl chloromethyl ketone WLN: G1VR

pdb file: 96446.pdb
sdf file: 96446.sdf
directory: 96446


125-33-7 2-Deoxyphenobarbital 2-Desoxyphenobarbital 4,4'-(Hexamethylenedioxy)dibenzamidine 4,6(1H,5H)-Pyrimidinedione, 5-ethyldihydro-5-phenyl- 5-Ethyl-5-phenylhexahydropyrimidine-4,6-dione 5-Ethyldihydro-5-phenyl-4,6(1H,5H)-pyrimidinedione 5-Ethylhexahydro-4,6-dioxo-5-phenylpyrimidine 5-Ethylhexahydro-5-phenylpyrimidine-4,6-dione 5-Phenyl-5-ethyl-hexahydropyrimidine-4,6-dione Cyral Desoxyphenobarbitone Hexadiona Hexamidine Hexamidine(the antispasmodic) Lepimidin Lepsiral Majsolin Medi-Pets Midone Milepsin Misodine Misolyne Mizodin Mizolin Mylepsin Mylepsinum Mysedon Mysoline NCI-C56360 NSC41701 Prilepsin Primaclone Primacone Primakton Primidon Primidone Primoline Prysoline Pyrimidone Medi-pets Pyrimidone Medi-pets Roe 101 Sertan WLN: T6MV DVMTJ C2 CR

pdb file: 96478.pdb
sdf file: 96478.sdf
directory: 96478


.beta.-(3-Amino-2,4,6-triiodophenyl)-.alpha.-ethylpropionic acid 2-(3-Amino-2,4,6-triiodobenzyl)butyric acid 2-Ethyl-3-(3-amino-2,4,6-triiodophenyl)propionic acid 3-(3-Amino-2,4,6-triiodophenyl)-2-ethylpropanoic acid 3-Amino-.alpha.-ethyl-2,4,6-triiodohydrocinnamic acid 96-83-3 Benzenepropanoic acid, 3-amino-.alpha.-ethyl-2,4,6-triiodo- Bilijodon Choladine Cholevid Cistobil Colepax Copanoic Hydrocinnamic acid, 3-amino-.alpha.-ethyl-2,4,6-triiodo- Iodopanic acid Iodopanoic acid Iopagnost Iopanoic acid Iopanoicum Jopagnost Jopanoic acid NSC41706 Polognost Telepaque WLN: ZR BI DI FI C1Y2 & VQ

pdb file: 96483.pdb
sdf file: 96483.sdf
directory: 96483


.alpha.-Ethylbenzyl alcohol .alpha.-Hydroxypropylbenzene .omega.-Ethylbenzyl alcohol 1-Phenyl-1-hydroxypropane 1-Phenyl-1-propanol 1-Phenylpropyl alcohol 1-Propanol, 1-phenyl- 93-54-9 Benzenemethanol, .alpha.-ethyl- Benzyl alcohol, .alpha.-ethyl- Bilergon Carbicol Choleda Ejibil Epatoxfen Ethyl phenyl carbinol Felicur Felitrope Fenicol Fepar Gallenperlen Livonal NSC41708 Phenicol Phenychol Phenycholon Phenyl ethyl carbinol Phenylchol SH 261 Unichol

pdb file: 96485.pdb
sdf file: 96485.sdf
directory: 96485


1-(4-Methylphenyl)ethanol 1-(4-Tolyl)ethanol 1-(p-Methylphenyl)ethanol 1-p-Tolyl-1-ethanol 1-p-Tolylethanol 4-(.alpha.-Hydroxyethyl)toluene 4-Methyl-.alpha.-phenethyl alcohol 536-50-5 Benzenemethanol, .alpha.,4-dimethyl- Benzyl alcohol, p,.alpha.-dimethyl- Bilagen Galinex Methyl-p-tolylcarbinol NSC41714 Norbilan Tomobil p,.alpha.-Dimethylbenzyl alcohol p-Tolylmethylcarbinol

pdb file: 96491.pdb
sdf file: 96491.sdf
directory: 96491


6308-98-1 Benzeneethanamine, N-(2-phenylethyl)- Bis(2-phenylethyl)amine Diphenethylamine NSC41741

pdb file: 96505.pdb
sdf file: 96505.sdf
directory: 96505


379-79-3 Avetol Cornutamin ERGOTAMIME, HEMITARTRATE ERGOTAMINE TARTRATE Ergam Ergate Ergomar Ergostat Ergotaman-3',6',18-trione, 12'-hydroxy-2'-methyl-5'-(phenylmethyl)-, (5'.alpha.)-, [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (2:1) (salt) Ergotamine bitartrate Ergotamine hemitartrate Ergotamine, bitartrate Ergotamine, tartrate (2:1) Ergotamine, tartrate (2:1) (salt) Etin Exmigra Gotamine tartrate Gynergen Migretamine NSC41869 Neo-Ergotin Rigetamin Secagyn Secupan WLN: T C6656 1A P GN LM CUTT&&J G1 EVM- DT B565 CO EVN HVNTJ BQ D1 G1R &OVYQYQVO component of Cafergot

pdb file: 96571.pdb
sdf file: 96571.sdf
directory: 96571


(Mercaptomethyl)benzene .alpha.-Mercaptotoluene .alpha.-Toluenethiol .alpha.-Toluolthiol .alpha.-Tolyl mercaptan 100-53-8 BENZYL MERCAPTAN Benzenemethanethiol Benzylthiol Methanethiol, phenyl- NSC41897 Phenylmethanethiol Phenylmethyl mercaptan Thiobenzyl alcohol Usaf ek-1509 WLN: SH1R

pdb file: 96595.pdb
sdf file: 96595.sdf
directory: 96595


1,3-Dioxolane, 4-(chloromethyl)-2-phenyl- 36236-72-3 NSC41981

pdb file: 96659.pdb
sdf file: 96659.sdf
directory: 96659


.beta.-D-Glucopyranoside, 5,5a,6,8,8a,9-hexahydro-6-oxo-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-9-yl, [5R-(5.alpha.,5a.beta.,8a.alpha.,9.alpha.)]- 3268-19-7 4,6-o-Benzylidene-.beta.-D-glucopyranoside podophyllotoxin Furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, 5,8,8a,9-tetrahydro-9-[[4,6-O-(phenylmethylene)-.beta.-D-glucopyranosyl]oxy]-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-, [5R-(5.alpha.,5a.beta.,8a.alpha.,9.alpha.)]- Furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, 5,8,8a,9-tetrahydro-9-[[4,6-o-(phenylmethylene)-.beta.-D-glucopyranosyl]oxy]-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-, [5R-(5.alpha.,5a-.beta.,8a-.alpha.,9-.alpha.)]- Furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, 5,8,8a,9-tetrahydro-9-[[4,6-o-(phenylmethylene)-.beta.-D-glucopyranosyl]oxy]-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-[5R-(5.alpha.,5a-.beta.,8a-.alpha.,9-.alpha.)]- Furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, 5,8,8a,9-tetrahydro-9-hydroxy-9-[[4,6-O-(phenylmethylene)-.beta.-D-glucopyranosyl]oxy]-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-, [5R-(5.alpha.,5a.beta.,8a.alpha.,9.alpha.)]- NSC 42076 NSC42076 PODOPHYLLOTOXIN, 4,6,O'-BENZYLIDENE-B-D-GLUCOSIDE PODOPHYLLOTOXIN, 4,6,O-BENZYLIDENE-.BETA.-D-GLUCOPYRANOSIDE Podophyllotoxin o-benzylidene-.beta.-D-glucopyranoside Podophyllotoxin, 4,6-O-benzylidene-.beta.-D-glucopyranoside Podophyllotoxin, O-benzylidene-.beta.-D-glucopyranoside Podophyllotoxin-benziliden-glucosid Proresidor SP G SP-G SPG 827 WLN: T E5 C665 FVO NO PO OHTT&&J DR CO1 DO1 EO1& JO- BT6OTJ CQ DQ EQ F1Q

pdb file: 96745.pdb
sdf file: 96745.sdf
directory: 96745


1,4-Bis(O-diaziridinylphospho)benzene 1,4-Phenylene phosphorodiamidate, cyclic tetrakis(1,2-ethanediyl imide) 1,4-Phenylene phosphorodiamidate, cyclic tetrakis(1,2-ethanediylimide) 1858-46-4 A-14 Hydroquinone, bis[bis(1-aziridinyl)phosphinate] Hydroquinone, diester with bis(1-aziridinyl) phosphinic acid NSC42158 O,O'-p-Phenylene N,N',N'',N'''-tetraethylenetetraamidediphosphate Phosphinic acid, bis(1-aziridinyl)-, 1,4-phenylene ester Phosphinic acid, bis(1-aziridinyl)-, p-phenylene ester Phosphoric acid, 1,4-dioxyphenyl-O,O-bis-, diethylene diamide RC 4 p-Phenylene phosphorodiamidate, cyclic tetrakis(ethylene imide) p-Phenylenediphosphoric acid tetraethyleneimide

pdb file: 96815.pdb
sdf file: 96815.sdf
directory: 96815


942-91-6 Acetic acid, [(phenylthioxomethyl)thio]- Benzoic acid, dithio-, carboxymethyl ester Benzoic acid, dithio-, ester with mercaptoacetic acid Carboxymethyl dithiobenzoate NSC42331 Thiobenzoyl thioglycolate Thiobenzoylthioacetic acid

pdb file: 96935.pdb
sdf file: 96935.sdf
directory: 96935


D,L-Alanine, 3-[4-[bis(2-chloroethyl)amino]-3-chlorophenyl]- DL-Alanine, 3-(4-[bis(2-chloroethyl)amino]-3-chlorophenyl)- DL-Phenylalanine, 4-[bis(2-chloroethyl)amino]-3-chloro- MP 577 NSC42348

pdb file: 96949.pdb
sdf file: 96949.sdf
directory: 96949


1,1-Diphenyl-1-propene 1,1-Diphenyl-1-propylene 1,1-Diphenylpropene 1-Methyl-2,2-diphenylethene 1-Methyl-2,2-diphenylethylene 2-Methyl-1,1-diphenylethylene 778-66-5 Benzene, 1,1'-(1-propenylidene)bis- NSC42487 Propene, 1,1-diphenyl-

pdb file: 97049.pdb
sdf file: 97049.sdf
directory: 97049


2-(2-Phenylethyl)pyridine 2-Phenethylpyridine 2-Picoline, .alpha.-benzyl- 2116-62-3 NSC42666 Pyridine, 2-(2-phenylethyl)- Pyridine, 2-phenethyl-

pdb file: 97208.pdb
sdf file: 97208.sdf
directory: 97208


.alpha.,.alpha.,.alpha.-Trifluoroacetophenone 1,1,1-Trifluoroacetophenone 2,2,2-Trifluoro-1-phenylethanone 2,2,2-Trifluoroacetophenone 434-45-7 Acetophenone, 2,2,2-trifluoro- Ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl- NSC42752 Phenyl trifluoromethyl ketone Trifluoroacetophenone Trifluoromethyl phenyl ketone

pdb file: 97290.pdb
sdf file: 97290.sdf
directory: 97290


2-Phenyllepidine 4-Methyl-2-phenylquinoline 4789-76-8 Lepidine, 2-phenyl- NSC42810 Quinoline, 4-methyl-2-phenyl-

pdb file: 97347.pdb
sdf file: 97347.sdf
directory: 97347


.alpha.-Methylbenzeneacetic acid .alpha.-Methylphenylacetic acid .alpha.-Phenylpropionic acid 2-Phenylpropanoic acid 2-Phenylpropionic acid 492-37-5 Benzeneacetic acid, .alpha.-methyl- Hydratropic acid NSC42872

pdb file: 97402.pdb
sdf file: 97402.sdf
directory: 97402


(1-Thiapenyl)benzene (n-Butylthio)benzene 1126-80-3 4-Methyl-1-(1-thiabutyl)benzene Benzene, (butylthio)- Butyl phenyl sulfide NSC42882 Phenyl butyl sulfide Sulfide, butyl phenyl n-Butyl phenyl sulfide

pdb file: 97412.pdb
sdf file: 97412.sdf
directory: 97412


.alpha.,.beta.,.beta.-Triphenylacrylonitrile .alpha.,.beta.-Diphenylcinnamonitrile 2,3,3-Triphenylacrylonitrile 6304-33-2 Acrylonitrile, 2,3,3-triphenyl- Acrylonitrile, triphenyl- Benzeneacetic acid, .alpha.-(diphenylmethylene)- Benzeneacetonitrile, .alpha.-(diphenylmethylene)- NSC42900 Triphenylacrylonitrile Triphenylcyanoethylene WLN: NCYR&UYR&R

pdb file: 97428.pdb
sdf file: 97428.sdf
directory: 97428


.alpha.-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenethylamine .alpha.-Methyl-3-trifluoromethylphenethylamine .alpha.-Methyl-m-(trifluoromethyl)phenethylamine .alpha.-Methyl-m-trifluoromethylphenethylamine 1-(3-Trifluoromethylphenyl)-2-amino propane 1-(m-Trifluoromethylphenyl)-2-aminopropane 1-Methyl-2-(m-trifluoromethylphenyl)ethylamine 1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-propanamine 1886-26-6 Benzeneethanamine, .alpha.-methyl-3-(trifluoromethyl)- Desethylfenfluramine JP 92 NSC43036 Norfenfloramine Norfenfluramine Phenethylamine, .alpha.-methyl-m-(trifluoromethyl)- Phenethylamine, .alpha.-methyl-m-trifluoromethyl-

pdb file: 97531.pdb
sdf file: 97531.sdf
directory: 97531


20330-45-4 4'-tert-Butylacetanilide Acetamide, N-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]- Acetanilide, 4'-tert-butyl- NSC43049

pdb file: 97542.pdb
sdf file: 97542.sdf
directory: 97542


(S)-N-Acetyl-3-phenylalanine methyl ester 3618-96-0 Acetyl-L-phenylalanine methyl ester Alanine, N-acetyl-3-phenyl-, methyl ester, L- L-Phenylalanine, N-acetyl-, methyl ester Methyl N-acetyl-L-phenylalaninate N-Acetyl-L-phenylalanine methyl ester N-Acetylphenylalanine methyl ester NSC43116

pdb file: 97607.pdb
sdf file: 97607.sdf
directory: 97607


2',5'-Acetoxylidide 2,5-Dimethylacetanilide 2050-44-4 Acetamide, N-(2,5-dimethylphenyl)- Acetanilide, 2',5'-dimethyl- NSC43199 WLN: 1VMR B1 E1

pdb file: 97659.pdb
sdf file: 97659.sdf
directory: 97659


4,4'-Biphenyldiamine, N,N'-dibenzylidene- 4,4'-Bis(benzylidene)benzidine 6311-48-4 Benzidine, N,N'-dibenzylidene- Dibenzalbenzidine N,N'-Bisbenzylidenebenzidine N,N'-Dibenzylidene-4,4'-diaminobiphenyl N,N'-Dibenzylidenebenzidine NSC43214 [1,1'-Biphenyl]-4,4'-diamine, N,N'-bis(phenylmethylene)-

pdb file: 97673.pdb
sdf file: 97673.sdf
directory: 97673


140-39-6 4-Acetoxytoluene 4-Methylbenzoic acid methyl ester 4-Methylphenyl acetate 4-Tolyl acetate Acetic acid, 4-methylphenyl ester Acetic acid, p-tolyl ester Cresyl acetate NSC43244 Narceol WLN: 1VOR D1 p-Acetoxytoluene p-Cresol acetate p-Cresyl acetate p-Methylphenyl acetate p-Tolyl acetate p-Tolyl ethanoate

pdb file: 97700.pdb
sdf file: 97700.sdf
directory: 97700


1,2-Propanediol, 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)- 1,2-Propanediol, 3-[3,4-(methylenedioxy)phenyl]- 7154-01-0 NSC43297 WLN: T56 BO DO CHJ G1YQ1Q

pdb file: 97752.pdb
sdf file: 97752.sdf
directory: 97752


3-Stilbenol, 5-methoxy- 5150-38-9 NSC43312 PINOSYLVIN METHYL ETHER Phenol, 3-methoxy-5-(2-phenylethenyl)-

pdb file: 97767.pdb
sdf file: 97767.sdf
directory: 97767


3-(p-Chlorophenyl)-5-methyl rhodanine 3-(p-Chlorophenyl)-5-methylrhodanine 4-Thiazolidinone, 3-(4-chlorophenyl)-5-methyl-2-thioxo- 6012-92-6 N 244 NSC43397 Rhodanine, 3-(p-chlorophenyl)-5-methyl- WLN: T5SYNV EHJ BUS CR DG& E1

pdb file: 97850.pdb
sdf file: 97850.sdf
directory: 97850


3806-42-6 4-Thiazolidinone, 5-(phenylmethylene)-2-thioxo- 5-(Phenylmethylene)-2-thioxo-4-thiazolidinone 5-Benzylidene-2-thioxo-4-thiazolidinone 5-Benzylidenerhodanine NSC43398 Rhodanine, 5-benzylidene-

pdb file: 97851.pdb
sdf file: 97851.sdf
directory: 97851


Benzenebutanoic acid, 2-[bis(2-chloroethyl)amino]- Butyric acid, 4-[o-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]- NSC43430

pdb file: 97881.pdb
sdf file: 97881.sdf
directory: 97881


1,1-Diphenyl-2-biphenyleneethylene 4709-68-6 9H-Fluorene, 9-(diphenylmethylene)- Fluorene, 9-(diphenylmethylene)- NSC43433

pdb file: 97884.pdb
sdf file: 97884.sdf
directory: 97884


.alpha.-Toluenephosphonic acid, .alpha.-hydroxy-m-nitro-, diethyl ester 50652-91-0 NSC43451 Phosphonic acid, [hydroxy(3-nitrophenyl)methyl]-, diethyl ester

pdb file: 97899.pdb
sdf file: 97899.sdf
directory: 97899


NSC43507 Phosphinic acid, bis(2-methyl-1-aziridinyl)-, phenyl ester

pdb file: 97924.pdb
sdf file: 97924.sdf
directory: 97924


2-Propenoic acid, 3-(3,4-dimethoxyphenyl)- 2316-26-9 3,4-Dimethoxycinnamic acid 3,4-Dimethoxyphenyl-2-propenoic acid Caffeic acid dimethyl ether Cinnamic acid, 3,4-dimethoxy- NSC43569

pdb file: 97975.pdb
sdf file: 97975.sdf
directory: 97975


2-Chloroethyl N(sup2)-phenylcarbazate 3-Phenylcarbazic acid 2-chloroethyl ester 5923-43-3 Carbazic acid, 3-phenyl-, 2-chloroethyl ester NSC43645 WLN: G2OVMMR

pdb file: 98011.pdb
sdf file: 98011.sdf
directory: 98011


2H-1-Benzopyran-2-one, 7-hydroxy-4-methyl-3-(phenylmethyl)- 3-Benzyl-4-methylumbelliferon 86-44-2 Benzyl .beta.-methylumbelliferone Coumarin, 3-benzyl-7-hydroxy-4-methyl- NSC43673

pdb file: 98036.pdb
sdf file: 98036.sdf
directory: 98036


2-(4-Methoxyphenyl)ethylamine 2-(p-Methoxyphenyl)ethylamine 4-Methoxy-.beta.-phenylethylamine 4-Methoxy-2-phenethylamine 4-Methoxybenzeneethanamine 4-Methoxyphenethylamine 4-Methoxyphenylethylamine 55-81-2 Benzeneethanamine, 4-methoxy- Homoanisylamine NSC43687 Phenethylamine, p-methoxy- Tyramine, O-methyl- Usaf el-52 WLN: Z2R DO1 p-Methoxyphenethylamine p-Methoxyphenylethylamine

pdb file: 98043.pdb
sdf file: 98043.sdf
directory: 98043


.beta.-Bromoisopropylbenzene 1-Bromo-2-phenylpropane 1459-00-3 2-Phenylpropyl bromide Benzene, (2-bromo-1-methylethyl)- Cumene, .beta.-bromo- NSC43688

pdb file: 98044.pdb
sdf file: 98044.sdf
directory: 98044


1847-84-3 Carbonic acid, ethyl 2-methoxyphenyl ester Carbonic acid, ethyl o-methoxyphenyl ester NSC43690

pdb file: 98046.pdb
sdf file: 98046.sdf
directory: 98046


3278-14-6 Benzamide, N-(2-phenylethyl)- NSC43723

pdb file: 98069.pdb
sdf file: 98069.sdf
directory: 98069


2521-01-9 A 19757 A-19757 Carbamic acid, cyclopropyl(phenylmethyl)-, ethyl ester Cyclopropanecarbamic acid, N-benzyl-, ethyl ester Encyprate Ethyl N-benzyl-N-cyclopropylcarbamate Ethyl N-benzylcyclopropanecarbamate MO 1255 MO-1255 NSC43799 WLN: L3TJ AN1R&VO2

pdb file: 98115.pdb
sdf file: 98115.sdf
directory: 98115


1174-11-4 Benzoic acid, 4-[(2-[1,1'-biphenyl]-4-yl-1-ethoxy-2-oxoethyl)amino]- Benzoic acid, p-[(.alpha.-ethoxy-p-phenylphenacyl)amino]- CV 58903 NSC43842 SKF-8318 Xenalamine Xenazoic acid Xenovis p-[(.alpha.-Ethoxy-p-phenylphenacyl)amino]benzoic acid

pdb file: 98140.pdb
sdf file: 98140.sdf
directory: 98140


599-62-2 Benzenesulfonamide, N,4-dimethyl-N-phenyl- NSC43858

pdb file: 98156.pdb
sdf file: 98156.sdf
directory: 98156


1714-51-8 4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone oxime Benzophenone, 4,4'-bis(dimethylamino)-, oxime Methanone, bis[4-(dimethylamino)phenyl]-, oxime NSC43959 WLN: 1N1&R DYUNQR DN1&1

pdb file: 98240.pdb
sdf file: 98240.sdf
directory: 98240


1,3-Diethyl-1,3-diphenylurea 85-98-3 Bis(N-ethyl-N-phenyl)urea Carbamite Carbanilide, N,N'-diethyl- Centralite Centralite 1 Centralite I Centralite-1 Centralite1 Ethyl centralite N,N'-Diethyl-N,N'-diphenylurea N,N'-Diethylcarbanilide N,N-Diethylcarbanilide NSC44038 Urea, 1,3-diethyl-1,3-diphenyl- Urea, N,N'-diethyl-N,N'-diphenyl- Usaf ek-1047 WLN: 2NR&VN2&R s-Diethyldiphenylurea

pdb file: 98307.pdb
sdf file: 98307.sdf
directory: 98307


115-87-7 Bis(p-tert-butylphenyl) phenyl phosphate NSC44042 Phosphoric acid, bis(p-tert-butylphenyl) phenyl ester Phosphoric acid, bis[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl] phenyl ester

pdb file: 98311.pdb
sdf file: 98311.sdf
directory: 98311


.alpha.,.alpha.'-Bi-p-toluidine 1,2-Bis(4-Aminophenyl)ethane 1,2-Bis(p-aminophenyl)ethane 4,4'-Diaminobibenzyl 621-95-4 Aniline, 4,4'-ethylenedi- Benzenamine, 4,4'-(1,2-ethanediyl)bis- NSC44062

pdb file: 98316.pdb
sdf file: 98316.sdf
directory: 98316


.alpha.,.alpha.'-Dihydroxydiethylstilbestrol 3,4-Bis(p-hydroxyphenyl)-3,4-hexanediol 3,4-Hexanediol, 3,4-bis(4-hydroxyphenyl)- 3,4-Hexanediol, 3,4-bis(p-hydroxyphenyl)- 7507-01-9 NSC44070

pdb file: 98317.pdb
sdf file: 98317.sdf
directory: 98317


3',4'-Dichloroisobutyranilide 3,4-Dichloro-isobutyranilide 882-14-4 N-(Isopropylcarbonyl)-3,4-dichloroaniline NSC44236 Propanamide, N-(3,4-dichlorophenyl)-2-methyl- Propionanilide, 3',4'-dichloro-2-methyl-

pdb file: 98450.pdb
sdf file: 98450.sdf
directory: 98450


2-Chloroethyl N-phenylcarbamate 3747-48-6 Ethanol, 2-chloro-, carbanilate Ethanol, 2-chloro-, phenylcarbamate NSC44289

pdb file: 98486.pdb
sdf file: 98486.sdf
directory: 98486


103-41-3 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, phenylmethyl ester Benzyl .gamma.-phenylacrylate Benzyl alcohol cinnamic ester Benzyl alcohol, cinnamate Benzyl cinnamate Benzylcinnamate Cinnamein Cinnamic acid, benzyl ester NSC44403 WLN: R1U1VO1R

pdb file: 98539.pdb
sdf file: 98539.sdf
directory: 98539


.beta.-Alanine, 3-(m-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl)- 64976-99-4 Benzenepropanoic acid, .beta.-amino-3-[bis(2-chloroethyl)amino]- NSC 44424 NSC44424

pdb file: 98552.pdb
sdf file: 98552.sdf
directory: 98552


2-Propenoic acid, 3-(4-aminophenyl)-, ethyl ester 5048-82-8 Cinnamic acid, p-amino-, ethyl ester Ethyl 4-aminocinnamate Ethyl p-aminocinnamate NSC44439

pdb file: 98565.pdb
sdf file: 98565.sdf
directory: 98565


2-Propenoic acid, 3-[2-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]- 64976-97-2 NSC44440

pdb file: 98566.pdb
sdf file: 98566.sdf
directory: 98566


118-93-4 2'-Hydroxyacetophenone 2-Acetylphenol Acetophenone, 2'-hydroxy- Acetophenone, o-hydroxy- Ethanone, 1-(2-hydroxyphenyl)- NSC44452 Usaf ke-20 WLN: QR BV1 o-Acetylphenol o-Hydroxyacetophenone o-Hydroxyphenyl methyl ketone

pdb file: 98574.pdb
sdf file: 98574.sdf
directory: 98574


92494-53-6 9H-Purin-2-amine, 6-[[(2-chlorophenyl)methyl]thio]-9-propyl- 9H-Purine, 2-amino-6-(o-chlorobenzylthio)-9-propyl- NSC44580 PC 287

pdb file: 98666.pdb
sdf file: 98666.sdf
directory: 98666


1,3,2-Dioxaphospholane, 2-phenoxy- 1077-05-0 2-Phenoxy-1,3,2-dioxaphospholane ETHYLENE GLYCOL, CYCLIC PHENYL PHOSPHITE Ethylene glycol, cyclic phosphite, phenyl ester Ethylene phenyl phosphite, (C2H4O2)(PhO)P Monophenyl cyclic ethylene phosphite NSC44599 Phosphorous acid, cyclic ethylene ester, phenyl ester Phosphorous acid, cyclic ethylene phenyl ester

pdb file: 98682.pdb
sdf file: 98682.sdf
directory: 98682


1482-82-2 Benzyl diselenide Dibenzyl diselenide Dibenzyldiselenium Diselenide, bis(phenylmethyl) NSC44641

pdb file: 98713.pdb
sdf file: 98713.sdf
directory: 98713


3-Methyl-5-(4'-nitrophenylazo)rhodanine 3-Methyl-5-(4-nitrophenylazo)rhodanine 3-Methyl-5-[(p-nitrophenyl)azo]rhodanine 4-Thiazolidinone, 3-methyl-5-[(4-nitrophenyl)azo]-2-thioxo- 962-02-7 CTR 6110 Everfree NSC44646 Nidanthel Nitrodan Rhodanine, 3-methyl-5-(p-nitrophenylazo)- Rhodanine, 3-methyl-5-[(p-nitrophenyl)azo]-

pdb file: 98715.pdb
sdf file: 98715.sdf
directory: 98715


122-65-6 Dibenzylhydrorubeanic acid Dibenzylrubeanic acid Ethanedithioamide, N,N'-bis(phenylmethyl)- N,N'-Dibenzyldithiooxamide NSC44704 Oxamide, N,N'-dibenzyldithio- Usaf mk-1 WLN: R1MYUS & YUS & M1R

pdb file: 98760.pdb
sdf file: 98760.sdf
directory: 98760


1080-12-2 3-Buten-2-one, 4-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)- 3-Methoxy-4-hydroxybenzalacetone 4-Hydroxy-3-methoxystyryl methyl ketone Dehydrozingerone Feruloylmethane NSC44708 [0]-Dehydroparadol [0]-Paradol, dehydro-

pdb file: 98762.pdb
sdf file: 98762.sdf
directory: 98762


13676-54-5 1H-Pyrrole-2,5-dione, 1,1'-(methylenedi-4,1-phenylene)bis- 4,4'-(N,N'-Bismaleimido)diphenylmethane 4,4'-Biphenylmethanebismaleimide 4,4'-Bis(maleimido)diphenylmethane 4,4'-Dimaleimidodiphenylmethane 4,4'-Diphenylmethanebismaleimide 4,4'-Diphenylmethanedimaleimide 4,4'-Methylenebis(N-phenylenemaleimide) 4,4'-Methylenebis(N-phenylmaleimide) 4,4'-Methylenebis(phenylmaleimide) 4,4'-Methylenedianiline bismaleimide Bis(4-maleimidophenyl)methane Bis(p-maleimidophenyl)methane Bismaleimide, 4,4'-diphenylmethane Diphenylmethanebismaleimide Maleimide, N,N'-(methylenedi-p-phenylene)di- Methylenedi-p-phenylene-N,N'-bismaleimide N,N'-(Methylenedi-4,1-phenylene)bismaleimide N,N'-(Methylenedi-p-phenylene)dimaleimide N,N'-4,4'-Diaminodiphenylmethanebismaleimide N,N'-4,4'-Diphenylmethanebismaleimide N,N'-Bismaleimido-4,4'-diphenylmethane N,N'-p,p'-Diphenylmethanebismaleimide NSC44754 p,p'-Dimaleimidodiphenylmethane p,p'-Methylenebis(N-phenylmaleimide)

pdb file: 98805.pdb
sdf file: 98805.sdf
directory: 98805


2-Propanamine, N-(phenylmethylene)- 6852-56-8 Ethylamine, N-benzylidene-1-methyl- N-Benzylidene-1-methylethylamine N-Benzylideneisopropylamine NSC44828

pdb file: 98830.pdb
sdf file: 98830.sdf
directory: 98830


1-Phenyl-3-butanone 2-Butanone, 4-phenyl- 2550-26-7 4-Phenyl-2-butanone Benzylacetone Methyl 2-phenylethyl ketone Methyl phenethyl ketone NSC44829 Phenethyl methyl ketone

pdb file: 98831.pdb
sdf file: 98831.sdf
directory: 98831


1-(m-Tolyl)semicarbazide 538-00-1 Hydrazinecarboxamide, 2-(3-methylphenyl)- NSC44959 Semicarbazide, 1-m-tolyl-

pdb file: 98902.pdb
sdf file: 98902.sdf
directory: 98902


2-Propenamide, N-(2-hydroxyethyl)-3-phenyl- 6961-46-2 Brolitene Cinnamamide, N-(2-hydroxyethyl)- Idrocilamide LCB 29 N-(2-Hydroxyethyl)cinnamamide N-(2-Hydroxyethyl)cinnamide N-(Hydroxy-2 ethyl)cinnamamide NSC44979 Srilane WLN: Q2MV1U1R

pdb file: 98920.pdb
sdf file: 98920.sdf
directory: 98920


Benzaldehyde, 2,4-dichloro-, 4-octadecyl-3-thiosemicarbazone Hydrazinecarbothioamide, 2-[(2,4-dichlorophenyl)methylene]-N-octyldecyl- NSC45024

pdb file: 98962.pdb
sdf file: 98962.sdf
directory: 98962


1-(4-Methyl-2-nitrophenylazo)-2-naphthol 1-(o-Nitro-p-tolylazo)-2-naphthol 2-Naphthalenol, 1-[(4-methyl-2-nitrophenyl)azo]- 2425-85-6 ADC Toluidine Red B Accosperse Toluidine Red XL Basoflex Red 361 C.I. 12120 C.I. Pigment Red 3 C.I.pigment Red 3 C.P.Toluidine Toner A-2989 C.P.Toluidine Toner A-2990 C.P.Toluidine Toner Dark RS-3340 C.P.Toluidine Toner Deep X-1865 C.P.Toluidine Toner Light RS-3140 C.P.Toluidine Toner RT-6101 C.P.Toluidine Toner RT-6104 Calcotone Toluidine Red YP Carnelio Helio Red Chromatex Red J D and C Red No. 35 Dainichi Permanent Red 4 R Deep Fastona Red Duplex Toluidine Red L 20-3140 Eljon Fast Scarlet PV Extra Eljon Fast Scarlet RN Enialit Light Red RL Fast Red A Fast Red A (pigment) Fast

pdb file: 99058.pdb
sdf file: 99058.sdf
directory: 99058


2-Pyridinecarboxylic acid, 5-amino-6-(7-amino-5,8-dihydro-6-methoxy-5,8-dioxo-2-quinolinyl)-4-(2-hydroxy-3,4-dimethoxyphenyl)-3-methyl- 3930-19-6 5-Amino-6-(7-amino-5,8-dihydro-6-methoxy-5,8-dioxo-2-quinolyl)-4-(2-hydroxy-3,4-dimethoxyphenyl)-3-methylpicolinic acid 5278 R. P. A 050165L302 AO50165L302 Abbott Crystalline antibiotic Antibiotic from Streptomyces flocculus Bruneomycin NSC 45383 NSC-45383 NSC45383 Nigrin Picolinic acid, 5-amino-6-(6-amino-5,8-dihydro-7-methoxy-5,8-dioxo-2-quinolyl)-4-(2-hydroxy-3,4-dimethoxyphenyl)-3-methyl- Picolinic acid, 5-amino-6-(7-amino-5,8-dihydro-6-methoxy-5,8-dioxo-2-quinolyl)-4-(2-hydroxy-3,4-dimethoxyphenyl)-3-methyl- Rufochromomycin Rufocromomycin SN STP STREPTONIGRIN Streptonigran WLN: T66 BV EV GNJ CO1 DZ H- BT6NJ CZ DR BQ CO1 DO1& E1 FVQ

pdb file: 99123.pdb
sdf file: 99123.sdf
directory: 99123


2-Pyridinecarboxylic acid, 5-amino-6-(7-amino-5,8-dihydro-6-methoxy-5,8-dioxo-2-quinolinyl)-4-(2-hydroxy-3,4-dimethoxyphenyl)-3-methyl-, methyl ester 3398-48-9 MES Methyl streptonigrin NSC-45384 NSC-54384 NSC45384 Picolinic acid, 5-amino-6-(6-amino-5,8-dihydro-7-methoxy-2-quinolyl)-4-(2-hydroxy-3,4-dimethoxyphenyl)-3-methyl-, methyl ester Picolinic acid, 5-amino-6-(7-amino-5,8-dihydro-6-methoxy-5,8-dioxo-2-quinolyl)-4-(2-hydroxy-3,4-dimethoxyphenyl)-3-methyl-, methyl ester Picolinic acid, 5-amino-6-(7-amino-6-methoxy-5,8-dioxo-2-quinolyl)-4-(2-hydroxy-3,4-dimethoxyphenyl)-3-methyl-, methyl ester STREPTONIGRIN, METHYL ESTER Streptonigrin methyl ester WLN: T66 BV EV GNJ CO1 DZ H- BT6NJ CZ DR BQ CO1 DO1& E1 FVO1

pdb file: 99124.pdb
sdf file: 99124.sdf
directory: 99124


1080-12-2 3-Buten-2-one, 4-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)- 3-Methoxy-4-hydroxybenzalacetone 4-Hydroxy-3-methoxystyryl methyl ketone Dehydrozingerone Feruloylmethane NSC45411 [0]-Dehydroparadol [0]-Paradol, dehydro-

pdb file: 99140.pdb
sdf file: 99140.sdf
directory: 99140


4-[(4-Phenylazo)phenylazo]-2-methylphenol 6300-37-4 Acetate Fast Yellow 5RL C.I. 26090 C.I. Disperse Yellow 7 Celliton Discharge Yellow 5RL Celliton Fast Yellow 5R Celliton Yellow 5R Cilla Fast Yellow 5R Dianix Fast Yellow 5R Disperse Fast Yellow 4K Disperse Yellow 7 Kayalon Fast Yellow 4R Kayalon Polyester Yellow RF Miketon Polyester Yellow 5R NSC45573 Palanil Yellow 5R Phenol, 2-methyl-4-[[4-(phenylazo)phenyl]azo]- Resolin Yellow 5R Samaron Yellow 5RL Serisol Fast Yellow N5RD Supracet Fast Yellow 4R Tersetile Yellow 5R Vonteryl Yellow 3R o-Cresol, 4-[[p-(phenylazo)phenyl]azo]-

pdb file: 99203.pdb
sdf file: 99203.sdf
directory: 99203


6300-42-1 C.I. 26075 C.I. Solvent Orange 13 NSC45584 Phenol, 4-[[2-methyl-4-[(2-methylphenyl)azo]phenyl]azo]-

pdb file: 99205.pdb
sdf file: 99205.sdf
directory: 99205


2-Propenoic acid, 3-[3-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]- 64976-96-1 NSC 45631 NSC45631

pdb file: 99220.pdb
sdf file: 99220.sdf
directory: 99220


1,3-Dioxolane, 2-benzyl-4-phenyl- 4362-20-3 NSC45662 Phenylacetaldehyde phenylethylene glycol acetal

pdb file: 99246.pdb
sdf file: 99246.sdf
directory: 99246


2-Propenoic acid, 2-cyano-3-[4-(diethylamino)phenyl]-, ethyl ester 62134-40-1 Acrylic acid, 2-cyano-3-[4-(diethylamino)phenyl]-, ethyl ester Ethyl-2-cyano-3-[4-(diethylamino)phenyl]acrylate NSC45864

pdb file: 99419.pdb
sdf file: 99419.sdf
directory: 99419


1-Phenylethyl chloroacetate 72939-47-0 Acetic acid, chloro-, 1-phenylethyl ester NSC46001

pdb file: 99493.pdb
sdf file: 99493.sdf
directory: 99493


4-(4'-Hydroxyphenyl)-2,2,4-trimethylchroman 4-(4-Hydroxyphenyl)-2,2,4-trimethylchromane 4-p-Hydroxyphenyl-2,2,4-trimethylchroman 472-41-3 Diamin's compound Dianin's compound NSC46014 Phenol, 4-(3,4-dihydro-2,2,4-trimethyl-2H-1-benzopyran-4-yl)- Phenol, p-(2,2,4-trimethyl-4-chromanyl)- p-(2,2,4-Trimethyl-4-chromanyl)phenol

pdb file: 99495.pdb
sdf file: 99495.sdf
directory: 99495


1088-11-5 2H-1,4-Benzodiazepin-2-one, 1,3-dihydro-7-chloro-5-phenyl- 2H-1,4-Benzodiazepin-2-one, 7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl- 7-Chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one A 101 A101 Chlordesmethyldiazepam Dealkylprazepam Demethyldiazepam Desalkylprazepam Desmethyldiazepam N-Demethyldiazepam N-Deoxydemoxepam N-Desmethyldiazepam N1-Desmethyldiazepam NDZ NORDIAZEPAM NSC46078 Ro 5-2180 Ro 52180 WLN: T67 GMV JN IHJ CG KR

pdb file: 99529.pdb
sdf file: 99529.sdf
directory: 99529


2888-64-4 2H-1,4-Benzodiazepin-2-one, 7-chloro-1,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-, 4-oxide Diazepam N-oxide NSC46083

pdb file: 99533.pdb
sdf file: 99533.sdf
directory: 99533


122-63-4 Benzyl propionate NSC46100 Propanoic acid, phenylmethyl ester Propionic acid, benzyl ester

pdb file: 99549.pdb
sdf file: 99549.sdf
directory: 99549


1-(4-Methoxyphenyl)-2-propanone 1-(p-Methoxyphenyl)-2-propanone 122-84-9 2-Propanone, 1-(4-methoxyphenyl)- 2-Propanone, 1-(p-methoxyphenyl)- 4-Methoxybenzyl methyl ketone Anisalacetone Anisketone Anisyl methyl ketone NSC46101 p-Acetonylanisole p-Methoxybenzyl methyl ketone p-Methoxyphenylacetone

pdb file: 99550.pdb
sdf file: 99550.sdf
directory: 99550


.alpha.,.alpha.-Dimethylphenethanol .alpha.,.alpha.-Dimethylphenethyl alcohol .alpha.,.alpha.-Dimethylphenethyl alcohol, tech. .beta.-Phenyl-tert-butyl alcohol 1,1-Dimethyl-2-phenylethanol 1,1-Dimethylphenylethanol 100-86-7 2-Benzyl-2-propanol Benzeneethanol, .alpha.,.alpha.-dimethyl- Benzyldimethylcarbinol DMBC Dimethylbenzylcarbinol NSC46103 Phenethyl alcohol, .alpha.,.alpha.-dimethyl- Phenyl-tert-butanol WLN: QX1 & 1 & 1R

pdb file: 99552.pdb
sdf file: 99552.sdf
directory: 99552


1,3,4-Isoeugenol methyl ether 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-propene 1-Propene, 1-(3,4-dimethoxyphenyl)- 1-Veratryl-1-propene 3,4-Dimethoxypropenylbenzene 4-Propenyl-1,2-dimethoxybenzene 4-Propenylveratrole 93-16-3 Benzene, 1,2-dimethoxy-4-(1-propenyl)- Benzene, 1,2-dimethoxy-4-propenyl- Isoeugenol methyl ether Isoeugenyl methyl ether Isohomogenol Methylisoeugenol NSC46111 O-Methylisoeugenol Propenylguaiacol WLN: 2U1R CO1 DO1

pdb file: 99559.pdb
sdf file: 99559.sdf
directory: 99559


103-28-6 Benzyl 2-methylpropionate Benzyl isobutanoate Benzyl isobutyrate Isobutyric acid, benzyl ester NSC46112 Propanoic acid, 2-methyl-, phenylmethyl ester WLN: 1Y1 & VO1R

pdb file: 99560.pdb
sdf file: 99560.sdf
directory: 99560


.alpha.-Methylphenacetaldehyde dimethyl acetal 1,1-Dimethoxy-2-phenylpropane 2-Phenylpropanal dimethylacetal 2-Phenylpropionaldehyde dimethyl acetal 90-87-9 Benzene, (2,2-dimethoxy-1-methylethyl)- Hydratropaldehyde dimethyl acetal Hydratropaldehyde, dimethyl acetal Hydratropic aldehyde dimethyl acetal NSC46115

pdb file: 99563.pdb
sdf file: 99563.sdf
directory: 99563


103-38-8 Benzyl 3-methylbutanoate Benzyl 3-methylbutyrate Benzyl isovalerate Butanoic acid, 3-methyl-, phenylethyl ester Butanoic acid, 3-methyl-, phenylmethyl ester Isopentanoic acid, phenylmethyl ester Isopropyl acetic acid, benzyl ester Isovaleric acid, benzyl ester NSC46124 WLN: 1Y1&1VO1R

pdb file: 99572.pdb
sdf file: 99572.sdf
directory: 99572


103-59-3 Cinnamyl isobutyrate Isobutyric acid, cinnamyl ester NSC46133 Propanoic acid, 2-methyl-, 3-phenyl-2-propenyl ester

pdb file: 99581.pdb
sdf file: 99581.sdf
directory: 99581


140-27-2 3-Phenylallyl isovalerate Butanoic acid, 3-methyl-, 3-phenyl-2-propenyl ester Cinnamyl isovalerate Isovaleric acid, cinnamyl ester NSC46141

pdb file: 99589.pdb
sdf file: 99589.sdf
directory: 99589


122-27-0 Acetic acid, phenyl-, m-tolyl ester Benzeneacetic acid, 3-methylphenyl ester NSC46149 Phenylacetic acid, m-tolyl ester m-Cresyl .alpha.-toluate m-Cresyl phenylacetate m-Tolyl phenylacetate

pdb file: 99595.pdb
sdf file: 99595.sdf
directory: 99595


.alpha.-Hexylcinnamaldehyde .alpha.-Hexylcinnamic aldehyde .alpha.-n-Hexyl-.beta.-phenylacrolein 101-86-0 3-Phenyl-2-propenal dimethyl acetal Cinnamaldehyde, .alpha.-hexyl- Cinnamaldehyde, dimethyl acetal Cinnamic aldehyde dimethyl acetal Hexyl cinnamic aldehyde Hexylcinnamaldehyde NSC46150 Octanal, 2-(phenylmethylene)- WLN: VHY6 & U1R

pdb file: 99596.pdb
sdf file: 99596.sdf
directory: 99596


2-Propenoic acid, 3-phenyl-, 1-ethenyl-1,5-dimethyl-4-hexenyl ester 78-37-5 Cinnamic acid, 1,5-dimethyl-1-vinyl-4-hexenyl ester Cinnamic acid, linalyl ester Linalyl cinnamate NSC46163

pdb file: 99609.pdb
sdf file: 99609.sdf
directory: 99609


1,1-Dibenzyloxy-2-phenylethane 65416-19-5 Benzene, 1,1'-[(2-phenylethylidene)bis(oxymethylene)]bis- NSC46164 Phenylacetaldehyde dibenzyl acetal

pdb file: 99610.pdb
sdf file: 99610.sdf
directory: 99610


.alpha.-Amylcinnamaldehyde, methyl anthranilate Schiff base .alpha.-Amylcinnamylidene methyl anthranilate 68527-78-6 Amyl cinnamylidene methyl anthranilate Anthranilic acid, N-(2-benzylideneheptylidene)-, methyl ester Benzoic acid, 2-[[2-(phenylmethylene)heptylidene]amino]-, methyl ester Methyl N-(.beta.-pentylcinnamylidene)anthranilate Methyl N-(2-amyl-3-phenylpropenylidene)anthranilate NSC46165 WLN: 1OVR BNU1Y5&U1R

pdb file: 99611.pdb
sdf file: 99611.sdf
directory: 99611


1-(p-Chlorobenzyl)-2-pyrrolidylmethylenebenzimidazole 1H-Benzimidazole, 1-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-(1-pyrrolidinylmethyl)- 442-52-4 Benzimidazole, 1-(p-chlorobenzyl)-2-(1-pyrrolidinylmethyl)- Clemizol Clemizole Histacur Histakool NSC46261

pdb file: 99695.pdb
sdf file: 99695.sdf
directory: 99695


1,3-Dioxane, 5,5-dimethyl-2-phenyl- 776-88-5 Benzaldehyde-, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol acetal NSC46263 m-Dioxane, 5,5-dimethyl-2-phenyl-

pdb file: 99696.pdb
sdf file: 99696.sdf
directory: 99696


1,3-Dioxane, 4-methyl-2-phenyl- 2-Phenyl-4-methyl-1,3-dioxane 4-Methyl-2-phenyl-1,3-dioxane 4-Methyl-2-phenyl-m-dioxane 774-44-7 NSC46267 m-Dioxane, 4-methyl-2-phenyl-

pdb file: 99700.pdb
sdf file: 99700.sdf
directory: 99700


1,3-Dioxane, 4,4,6-trimethyl-2-[4-(1-methylethyl)phenyl]- 2-(4-Isopropylphenyl)-4,4,6-trimethyl-1,3-dioxane 68555-33-9 NSC46283

pdb file: 99716.pdb
sdf file: 99716.sdf
directory: 99716


1,1-Bis(p-chlorophenyl)-2-chloroethene 1,1-Bis(p-chlorophenyl)-2-chloroethylene 1-Chloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethylene 1022-22-6 2,2-Bis(4-chlorophenyl)-1-chloroethylene 2,2-Bis(p-Chlorophenyl)-1-chloroethylene Benzene, 1,1'-(chloroethenylidene)bis[4-chloro- DDMU Ethylene, 1,1-bis(p-chlorophenyl)-2-chloro- Ethylene, 2-chloro-1,1-bis(p-chlorophenyl)- NSC46465 TDEE p,p'-DDD olefin p,p'-DDM p,p'-DDMU p,p'-DME p,p'-TDE olefin p,p'-TDEE

pdb file: 99873.pdb
sdf file: 99873.sdf
directory: 99873


2,4-Pentanedione, 3-(m-nitrobenzylidene)- 2,4-Pentanedione, 3-[(3-nitrophenyl)methylene]- 29197-19-1 3-(3-Nitrobenzylidene)acetylacetone 3-(m-Nitrobenzylidene)acetylacetone NSC46599

pdb file: 99984.pdb
sdf file: 99984.sdf
directory: 99984


2-Propen-1-one, 3-[4-(dimethylamino)phenyl]-1-(2-hydroxyphenyl)- 6342-97-8 NSC46679

pdb file: 100056.pdb
sdf file: 100056.sdf
directory: 100056


1-Ethyl-3-phenylurea 621-04-5 N-Phenyl-N'-ethylurea NSC46782 Urea, 1-ethyl-3-phenyl- Urea, N-ethyl-N'-phenyl-

pdb file: 100114.pdb
sdf file: 100114.sdf
directory: 100114


.alpha.-(Aminomethyl)benzyl alcohol .beta.-Hydroxy-.beta.-phenylethylamine .beta.-Hydroxyphenethylamine .beta.-Hydroxyphenylethylamine .beta.-Phenethanolamine .beta.-Phenylethanolamine 2-Amino-1-phenyl-1-ethanol 2-Amino-1-phenylethanol 2-Hydroxy-2-phenylethylamine 2-Phenyl-2-hydroxyethylamine 7568-93-6 Benzeneethanamine, .beta.-hydroxy- Benzenemethanol, .alpha.-(aminomethyl)- Benzyl alcohol, .alpha.-(aminomethyl)- Bisnorephedrine Ethanol, 2-amino-1-phenyl- Ethylamine, .beta.-hydroxy-.beta.-phenyl- NSC46837 Phenethanolamine Phenethylamine, .beta.-hydroxy- Phenylethanolamine WLN: Z1YQR

pdb file: 100142.pdb
sdf file: 100142.sdf
directory: 100142


.alpha.-Methylbenzylideneacetone 1901-26-4 3-Buten-2-one, 3-methyl-4-phenyl- NSC46888

pdb file: 100161.pdb
sdf file: 100161.sdf
directory: 100161


5461-49-4 Formamide, N-ethyl-N-phenyl- Formanilide, N-ethyl- N-Ethylformanilide NSC46913

pdb file: 100170.pdb
sdf file: 100170.sdf
directory: 100170


4-Imidazolidinone, 5-(phenylmethyl)-2-thioxo- 5-Benzyl-2-thiohydantoin 6330-09-2 Hydantoin, 5-benzyl-2-thio- NSC47123

pdb file: 100328.pdb
sdf file: 100328.sdf
directory: 100328


.beta.-Hydroxyethyl p-nitrophenyl ether 16365-27-8 2-(4-Nitrophenoxy)ethanol 2-(p-Nitrophenoxy)ethanol Ethanol, 2-(4-nitrophenoxy)- Ethanol, 2-(p-nitrophenoxy)- NSC47172 p-Nitrophenoxyethanol

pdb file: 100343.pdb
sdf file: 100343.sdf
directory: 100343


67649-52-9 Butanedinitrile, 2-[4-(dimethylamino)phenyl]-3-phenyl- NSC47386

pdb file: 100402.pdb
sdf file: 100402.sdf
directory: 100402


D-Fructofuranosylamine, 1-deoxy-1-[(4-methylphenyl)amino]-N-(phenylmethylene)- D-Fructose, 2-benzylideneamino-1,2-dideoxy-1-p-toluidino- NSC47582

pdb file: 100503.pdb
sdf file: 100503.sdf
directory: 100503


Acid Fast Yellow Acid Lightfast Yellow Acid Yellow 11 Acid Yellow L Acid Yellow Photostable Acidine Fast Yellow 3G Acidine Fast Yellow G Amacid Light Yellow 3G Atul Acid Light Fast Yellow G Belacid Fast Light Yellow 3GL Benzenesulfonic acid, 4-[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-4-(phenylazo)-1H-pyrazol-1-yl]-, sodium salt C.I. 18820 C.I. Acid Yellow 11 C.I. Acid Yellow 11, sodium salt Calcocid Fast Yellow 3G Cetil Light Yellow G Colacid Yellow L Curolite Yellow 2G Curolite Yellow 3G Curolite Yellow G Dalf Light Yellow Egacid Yellow G Ext D and C Yellow No. 3 Fast Acid Yellow G Fast Light Yellow Fast Light Yellow G

pdb file: 100570.pdb
sdf file: 100570.sdf
directory: 100570


1,3-Benzenediamine, 4,4'-[(4-methyl-1,3-phenylene)bis(azo)]bis[6-methyl- 4482-25-1 Astra Vesuvine B Bismarck Brown Base Bismarck Brown Base NS Bismarck Brown G Base Bismarck Brown R Base Bismarck Brown RX Base Bismarck Brown TSS Base Bismarck Brown X Base Bismark Brown Brasilazina Brown R Base C.I. 21010 C.I. Basic Brown 4 NSC47722 Vesuvine

pdb file: 100574.pdb
sdf file: 100574.sdf
directory: 100574


94094-16-3 9H-Purin-2-amine, 6-[[(2,4-dichlorophenyl)methyl]thio]-9-(2-methylpropyl)- 9H-Purine, 2-amino-6-(2,4-dichlorobenzylthio)-9-isobutyl- NSC47786

pdb file: 100590.pdb
sdf file: 100590.sdf
directory: 100590


3111-89-5 Carbamothioic acid, phenyl-, O-ethyl ester Carbanilic acid, thio-, o-ethyl ester Carbanilic acid, thiono-, ethyl ester NSC47840 WLN: SUYO2&MR o-Ethyl thiocarbanilate

pdb file: 100608.pdb
sdf file: 100608.sdf
directory: 100608


1-Phenyl-1-(2-pyridyl)-3-dimethylaminopropane 2-(3-Dimethylamino-1-phenylpropyl)pyridine 2-Pyridinepropanamine, N,N-dimethyl-.gamma.-phenyl- 2-[.alpha.-(2-Dimethylaminoethyl)benzyl]pyridine 2-[.alpha.-[2-(Dimethylamino)ethyl]benzyl]pyridine 3-Phenyl-3-(2-pyridyl)-N,N-dimethylpropylanine 86-21-5 AVIL Feniramine Inhiston Metron N,N-Dimethyl-3-phenyl-3-(2-pyridyl)propylamine NSC47965 PM 241 Pheniramine Prophenpyridamine Pyridine, 2-[.alpha.-[2-(dimethylamino)ethyl]benzyl]- Pyriton Trimeton Tripoton WLN: T6NJ BYR&2N1&1 p-Aminosalicylsaures salz

pdb file: 100679.pdb
sdf file: 100679.sdf
directory: 100679


Aziridine, 1,1'-[(2,3,5,6-tetramethyl-1,4-phenylene)bis(1-oxo-2,1-ethanediyl)]bis- Aziridine, 1,1'-[tetramethyl-p-phenylenebis(methylenecarbonyl)]bis- NSC48034

pdb file: 100712.pdb
sdf file: 100712.sdf
directory: 100712


2,4,6(1H,3H,5H)-Pyrimidinetrione, 5-(phenylmethylene)- 27402-47-7 5-Benzylidenebarbituric acid NSC48255

pdb file: 100873.pdb
sdf file: 100873.sdf
directory: 100873


18457-86-8 Benzenesulfonamide, N-(2-methylphenyl)- Benzenesulfono-o-toluidide NSC48376

pdb file: 100925.pdb
sdf file: 100925.sdf
directory: 100925


80-28-4 Benzenesulfonamide, 4-methyl-N-(2-methylphenyl)- NSC48377 p-Toluenesulfono-o-toluidide

pdb file: 100926.pdb
sdf file: 100926.sdf
directory: 100926


4213-31-4 MP 675 NSC48613 Pyruvic acid, (p-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl)- Pyruvic acid, [p-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]-

pdb file: 101099.pdb
sdf file: 101099.sdf
directory: 101099


2-Chloro-6-methylphenyl acetate 6341-98-6 NSC48670 Phenol, 2-chloro-6-methyl-, acetate

pdb file: 101144.pdb
sdf file: 101144.sdf
directory: 101144


1,3,5-Triazine, hexahydro-1,3,5-tris(4-methylphenyl)- 6639-47-0 Anhydroformaldehyde p-toluidine NSC48702 WLN: T6N CN ENTJ AR D1& CR D1& ER D1 s-Triazine, hexahydro-1,3,5-tri-p-tolyl- s-Triazine, hexahydro-1,3,5-tritolyl-

pdb file: 101170.pdb
sdf file: 101170.sdf
directory: 101170


93313-23-6 9H-Purin-2-amine, 6-[[(4-bromophenyl)methyl]thio]-9-(2-methylpropyl)- 9H-Purine, 2-amino-6-(p-bromobenzylthio)-9-isobutyl- NSC48723

pdb file: 101186.pdb
sdf file: 101186.sdf
directory: 101186


1-(4-Methylphenyl)-3,3-dimethyltriazene 1-Triazene, 3,3-dimethyl-1-(4-methylphenyl)- 1-p-Methylfenyl-3,3-dimethyltriazen 3,3-Dimethyl-1-p-tolyltriazene 7203-89-6 NSC48821 Triazene, 3,3-dimethyl-1-(p-methylphenyl)- Triazene, 3,3-dimethyl-1-p-tolyl- U 14439 WLN: 1N1&NUNR D1

pdb file: 101224.pdb
sdf file: 101224.sdf
directory: 101224


4213-30-3 Malononitrile mustard Malononitrile, (p-[bis(2-chloroethyl)amino]benzylidene)- Malononitrile, p-[bis(2-chloroethyl)amino]benzylidene NSC-48841 NSC48841 Propanedinitrile, [[4-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]methylene]- UM 951 WLN: NCYCN&U1R DN2G2G p-Bis(2-chloroethyl)aminobenzilidine malononitrile p-[Bis(.beta.-chloroethyl)amino]benzylidene malononitrile

pdb file: 101235.pdb
sdf file: 101235.sdf
directory: 101235


2,2',3,3',5,5'-Hexachloro-6,6'-dihydroxydiphenylmethane 2,2'-Dihydroxy-3,3',5,5',6,6'-hexachlorodiphenylmethane 2,2'-Dihydroxy-3,5,6,3',5',6'-hexachlorodiphenylmethane 2,2'-Methylenebis(3,5,6-trichlorophenol) 2,2'-Methylenebis[3,4,6-trichlorophenol] 70-30-4 AT-17 AT-7 Acigena Almederm B 32 Bis(2-hydroxy-3,5,6-trichlorophenyl)methane Bis(3,5,6-trichloro-2-hydroxyphenyl)methane Bis-2,3,5-trichlor-6-hydroxyfenylmethan Compound G-11 Cotofilm Dermadex Distodin Exofene Fesia-sin Fomac Fostril G-11 G-Eleven Gamophen Gamophene Germa-Medica HCP Hexabalm Hexachlorofen Hexachlorophane Hexachlorophen Hexachlorophene Hexafen Hexide Hexophene Hexosan Methane, bis(2,3,5-trichloro-6-hydroxyphenyl) NCI-C02653 NSC49115 Nabac Neosept V Phenol, 2,2'-methylenebis[3,4,6-trichloro- Phenol, 2,2'-methylenebis[3,5,6-trichloro- Phisodan Ritosept Septisol Septofen Steral Steraskin Surgi-Cen Surgi-Cin Surofene Tersaseptic Trichlorophene Turgex WLN: QR BG DG EG F1R BQ CG EG FG pHisoHex

pdb file: 101414.pdb
sdf file: 101414.sdf
directory: 101414


134-83-8 4-Chlorobenzhydryl chloride Benzene, 1-chloro-4-(chlorophenylmethyl)- Chloro(p-chlorophenyl)phenylmethane Methane, chloro(p-chlorophenyl)phenyl- NSC49126 p-Chlorobenzhydryl chloride

pdb file: 101423.pdb
sdf file: 101423.sdf
directory: 101423


(Diphenylmethyl)amine .alpha.-Aminodiphenylmethane .alpha.-Phenylbenzylamine 1,1-Diphenylmethylamine 91-00-9 Aminodiphenylmethane Benzenemethanamine, .alpha.-phenyl- Benzhydrylamine Methanamine, 1,1-diphenyl- Methylamine, 1,1-diphenyl- NSC49127

pdb file: 101424.pdb
sdf file: 101424.sdf
directory: 101424


1-Phenyl-3-carbethoxypyrazolone 1H-Pyrazole-3-carboxylic acid, 4,5-dihydro-5-oxo-1-phenyl-, ethyl ester 2-Pyrazoline-3-carboxylic acid, 5-oxo-1-phenyl-, ethyl ester 3-(Ethoxycarbonyl)-1-phenyl-5-pyrazolone 89-33-8 NSC49150

pdb file: 101444.pdb
sdf file: 101444.sdf
directory: 101444


3H-Pyrazol-3-one, 2,4-dihydro-2-methyl-5-phenyl- 41927-50-8 NSC49177

pdb file: 101468.pdb
sdf file: 101468.sdf
directory: 101468


.alpha.-Methylcinnamaldehyde .alpha.-Methylcinnamic aldehyde .alpha.-Methylcinnimal 101-39-3 2-Methyl-3-phenyl-2-propenal 2-Methyl-3-phenylacrolein 2-Methyl-3-phenylacrylaldehyde 2-Propenal, 2-methyl-3-phenyl- Cinnamaldehyde, .alpha.-methyl- Methyl cinnamic aldehyde NSC49286 WLN: VHYU1R

pdb file: 101529.pdb
sdf file: 101529.sdf
directory: 101529


121-77-7 5'-Nitrobenzenesulfono-o-toluidide Benzenesulfonamide, N-(2-methyl-5-nitrophenyl)- Benzenesulfono-o-toluidide, 5'-nitro- NSC49571

pdb file: 101677.pdb
sdf file: 101677.sdf
directory: 101677


4'-Nitro-p-toluenesulfonanilide 734-25-8 Benzenesulfonamide, 4-methyl-N-(4-nitrophenyl)- NSC49573 p-Toluenesulfonanilide, 4'-nitro-

pdb file: 101678.pdb
sdf file: 101678.sdf
directory: 101678


13286-32-3 IBP Kitazin NSC49723 O,O-Diethyl S-benzyl phosphorothioate O,O-Diethyl S-benzyl thiophosphate Phosphorothioic acid, O,O-diethyl S-(phenylmethyl) ester Phosphorothioic acid, S-benzyl O,O-diethyl ester Ricide S-Benzyl O,O-diethyl phosphorothioate WLN: 2OPO&O2&S1R

pdb file: 101809.pdb
sdf file: 101809.sdf
directory: 101809


1482-82-2 Benzyl diselenide Dibenzyl diselenide Dibenzyldiselenium Diselenide, bis(phenylmethyl) NSC49764

pdb file: 101840.pdb
sdf file: 101840.sdf
directory: 101840


13153-27-0 9H-Purin-2-amine, 6-[[(4-nitrophenyl)methyl]thio]-9-.beta.-D-ribofuranosyl- NBTGR NSC49813 p-NBTGR

pdb file: 101874.pdb
sdf file: 101874.sdf
directory: 101874


1-(m-Tolyl)-2-thio-4,4,6-trimethyl dihydropyrimidine 2(1H)-Pyrimidinethione, 3,4-dihydro-1-(m-tolyl)-4,4,6-trimethyl- 2(1H)-Pyrimidinethione, 3,4-dihydro-4,4,6-trimethyl-1-(3-methylphenyl)- 2(1H)-Pyrimidinethione, 3,4-dihydro-4,4,6-trimethyl-1-(m-tolyl)- 37489-45-5 NSC49824 Usaf K-1341

pdb file: 101885.pdb
sdf file: 101885.sdf
directory: 101885


19017-40-4 2(1H)-Pyrimidinethione, 3,4-dihydro-4,4,6-trimethyl-1-(4-methylphenyl)- NSC49825

pdb file: 101886.pdb
sdf file: 101886.sdf
directory: 101886


2(1H)-Pyrimidinethione, 3,4-dihydro-1-(2-hydroxyphenyl)-4,4,6-trimethyl- 63704-48-3 NSC49826

pdb file: 101887.pdb
sdf file: 101887.sdf
directory: 101887


2(1H)-Pyrimidinethione, 3,4-dihydro-1-(4-hydroxyphenyl)-4,4,6-trimethyl- 37489-46-6 NSC49827

pdb file: 101888.pdb
sdf file: 101888.sdf
directory: 101888


2(1H)-Pyrimidinethione, 1-(3-chlorophenyl)-3,4-dihydro-4,4,6-trimethyl- 37489-49-9 NSC49828

pdb file: 101889.pdb
sdf file: 101889.sdf
directory: 101889


2(1H)-Pyrimidinethione, 1-(4-chlorophenyl)-3,4-dihydro-4,4,6-trimethyl- 37489-48-8 NSC49829

pdb file: 101890.pdb
sdf file: 101890.sdf
directory: 101890


1-(2,5-Dichlorophenyl)-2-thio-4,4,6-trimethyl dihydropyrimidine 2(1H)-Pyrimidinethione, 1-(2,5-dichlorophenyl)-3,4-dihydro-4,4,6-trimethyl- 63704-45-0 NSC49830 Usaf K-1350

pdb file: 101891.pdb
sdf file: 101891.sdf
directory: 101891


2(1H)-Pyrimidinethione, 3,4-dihydro-4,4,6-trimethyl-1-(3-nitrophenyl)- 37489-52-4 NSC49831

pdb file: 101892.pdb
sdf file: 101892.sdf
directory: 101892


1-[p-(Phenylazo)phenyl]-2-thio-4,4,6-trimethyl dihydropyrimidine 2(1H)-Pyrimidinethione, 3,4-dihydro-1-[(p-phenylazo)phenyl]-4,4,6-trimethyl- 2(1H)-Pyrimidinethione, 3,4-dihydro-4,4,6-trimethyl-1-[4-(phenylazo)phenyl]- 63704-51-8 NSC49832 Usaf K-1354

pdb file: 101893.pdb
sdf file: 101893.sdf
directory: 101893


2(1H)-Pyrimidinethione, 1-[4-(dimethylamino)phenyl]-3,4-dihydro-4,4,6-trimethyl- 63732-03-6 NSC49833

pdb file: 101894.pdb
sdf file: 101894.sdf
directory: 101894


1,1'-(4-Methyl-1,3-phenylene)bis(3,4-dihydro-4,4,6-trimethyl-2(1H)-pyrimidinethione 1-Methyl-2,4-phenylene bis[1,1'-(2-thio-4,4,6-trimethyl)] dihydropyrimidine 2(1H)-Pyrimidinethione, 1,1'-(4-methyl-1,3-phenylene)bis(3,4-dihydro-4,4,6-trimethyl- 2(1H)-Pyrimidinethione, 1,1'-(4-methyl-1,3-phenylene)bis[3,4-dihydro-4,4,6-trimethyl- 63690-23-3 NSC49836 Usaf K-1360

pdb file: 101896.pdb
sdf file: 101896.sdf
directory: 101896


1-Phenyl-2-thio-4,4,6-trimethyl dihydropyrimidine 16325-43-2 2(1H)-Pyrimidinethione, 3,4-dihydro-4,4,6-trimethyl-1-phenyl- NSC49838 Usaf k-1796

pdb file: 101897.pdb
sdf file: 101897.sdf
directory: 101897


3-Pyridinamine, N-[[4-[bis(2-chloroethyl)amino]-2-methylphenyl]methylene]- NSC50273 Pyridine, 3-[[4-[bis(2-chloroethyl)amino]-2-methylbenzylidene]amino]-

pdb file: 102111.pdb
sdf file: 102111.sdf
directory: 102111


1,3-Dioxane, 4,4,6-trimethyl-2-[4-(1-methylethyl)phenyl]- 2-(4-Isopropylphenyl)-4,4,6-trimethyl-1,3-dioxane 68555-33-9 NSC50324

pdb file: 102161.pdb
sdf file: 102161.sdf
directory: 102161


125-79-1 2,2-Diphenyl-4-dimethylaminovaleronitrile 4-(Dimethylamino)-2,2-diphenylvaleronitrile Benzeneacetonitrile, .alpha.-[2-(dimethylamino)propyl]-.alpha.-phenyl- NSC50382 Valeronitrile, 4-(dimethylamino)-2,2-diphenyl-

pdb file: 102198.pdb
sdf file: 102198.sdf
directory: 102198


101-23-5 3-(Trifluoromethyl)diphenylamine Benzenamine, N-phenyl-3-(trifluoromethyl)- NSC50453 m-Toluidine, .alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro-N-phenyl- m-Trifluoromethyldiphenylamine

pdb file: 102230.pdb
sdf file: 102230.sdf
directory: 102230


14753-82-3 Benzene, 1,1'-(2,2,2-trichloroethylidene)bis[5-chloro-2-methoxy- Ethane, 1,1,1-trichloro-2,2-bis(5-chloro-2-methoxyphenyl)- NSC50511

pdb file: 102249.pdb
sdf file: 102249.sdf
directory: 102249


2415-85-2 4'-Methylacetoacetanilide 4-Acetoacetylaminotoluene 4-Methylacetoacetanilide Acetoacet-p-toluidide Acetoacetic acid p-toluidide Butanamide, N-(4-methylphenyl)-3-oxo- NSC50631 p-Acetoacetotoluidide p-Methylacetoacetanilide

pdb file: 102300.pdb
sdf file: 102300.sdf
directory: 102300


3,3'-Dimethyl-4,4'-bis(acetoacetylamino)biphenyl 4',4'''-Bi-o-acetoacetotoluidide 4,4'-Biphenyldiamine, N,N'-diacetoacetyl-3,3'-dimethyl- 4,4'-Bis(acetoacetamido)-3,3'-dimethylbiphenyl 4,4'-Bis(acetoacetylamino)-3,3'-dimethylbiphenyl 4,4'-Bis(o-acetoacetotoluidide) 91-96-3 Acna Naphthol G Amanil Naphthol AS-G Amarthol AS-G Arlanthol ASG Butanamide, N,N'-(3,3'-dimethyl[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis[3-oxo- C.I. 37610 C.I. Azoic Coupling Component 5 Cibanaphthol AG Daito Grounder G Diacetylacetotolidide Hiltonaphthol AS-G Kambothol ASG Kiwa Grounder G Mitsui Naphthozol G N,N'-Bis(acetoacetyl)-3,3'-dimethylbenzidine NSC50639 Naphtanilide G Naphtazol J Naphthanil G Naphthoide G Naphthol AS-G Naphthol AS-G Dispersible Naphthol AS-G Supra Naphtoelan G Naphtol AS-G Naphtol AS-G Supra Sanatol AS-G Sanatol G Solunaptol YL Tulathol AS-G Ultrazol G p,p'-Bis(o-acetoacetotoluidide)

pdb file: 102308.pdb
sdf file: 102308.sdf
directory: 102308


1830-77-9 2-Anthracenecarboxamide, 3-hydroxy-N-(2-methylphenyl)- 2-Anthro-o-toluidide, 3-hydroxy- Amarthol AS-GR C.I. 37585 C.I. Azoic Coupling Component 36 NSC50652 Naphtanilide GR Naphthol AS-GR Tulathol AS GR

pdb file: 102320.pdb
sdf file: 102320.sdf
directory: 102320


11H-Benzo[a]carbazole-3-carbox-p-anisidide, 2-hydroxy-2'-methyl- 11H-Benzo[a]carbazole-3-carboxamide, 2-hydroxy-N-(4-methoxy-2-methylphenyl)- 5840-22-2 Amanil Naphthol AS-SR C.I. 37590 C.I. Azoic Coupling Component 25 NSC50653 Naphtanilide SR Naphthol AS-SR Naphtol AS-SRLL Tulathol AS SR

pdb file: 102321.pdb
sdf file: 102321.sdf
directory: 102321


1-(2,5-Dichloro-4-sulfophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone 2,5-Dichloro-4-(3-methyl-5-oxo-2-pyrazolin-1-yl)benzenesulfonic acid 3-Methyl-1,2,5-dichloro-4-sulfophenylpyrazole-5-one 3-Methyl-1-2,5-dichloro-4-sulphophenylpyrazole-5-one 84-57-1 Benzenesulfonic acid, 2,5-dichloro-4-(3-methyl-5-oxo-2-pyrazolin-1-yl)- Benzenesulfonic acid, 2,5-dichloro-4-(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl)- Dichlorsulfofenyl-methylpyrazolon Kyselina 2,5-dichlor-4-(3'-methyl-5'-pyrazolon-1'-yl)benzensulfonova NSC50666 WLN: T5NNV DHJ BR BG EG DSWQ& E1

pdb file: 102332.pdb
sdf file: 102332.sdf
directory: 102332


119-16-4 2-Pyrazolin-5-one,3-methyl-1-(m-nitrophenyl)- 3H-Pyrazol-3-one, 2,4-dihydro-5-methyl-2-(3-nitrophenyl)- NSC50667

pdb file: 102333.pdb
sdf file: 102333.sdf
directory: 102333


2-Naphthalenecarboxamide, N-(2,4-dimethylphenyl)-3-hydroxy- 2-Naphtho-2',4'-xylidide, 3-hydroxy- 92-75-1 Amanil Naphthol AS-MX C.I. 37527 NSC50682 Naphtanilide MX Naphthol AS-MX Naphthol AS-MX Supra Naphtholate AS-MX Soln Naphtol AS-AM Naphtol AS-MX Supra Sanatol MX

pdb file: 102341.pdb
sdf file: 102341.sdf
directory: 102341


2-Naphthalenecarboxamide, N-(4-chloro-2-methylphenyl)-3-hydroxy- 2-Naphtho-o-toluidide, 4'-chloro-3-hydroxy- 92-76-2 Acna Naphthol T Amanil Naphthol AS-TR Amarthol AS-TR Anthonaphthol AS-TR Azoground TR Azoic Coupling Component 8 Brenthol CT C.I. 37525 C.I. Azoic Coupling Component 8 Cibanaphthol RCT Daito Grounder TR NSC50686 Naftolo MTR Naphtanilide TR Naphtazol TR Naphthoide TR Naphthol AS-TR Naphthol AS-TR Dispersible Naphtol AS-TR Naphtol AS-TR Supra Naphtol AS-TRLL Sanatol TR Solunaptol CTL Solunaptol CTX Tulathol AS-TR

pdb file: 102345.pdb
sdf file: 102345.sdf
directory: 102345


2-Naphth-o-anisidide, 4'-chloro-3-hydroxy-5'-methyl- 2-Naphthalenecarboxamide, N-(4-chloro-2-methoxy-5-methylphenyl)-3-hydroxy- 5165-81-1 C.I. 37541 C.I. Azoic Coupling Component 28 NSC50689

pdb file: 102348.pdb
sdf file: 102348.sdf
directory: 102348


2-Naphthalenecarboxamide, 3-hydroxy-N-(4-methylphenyl)- 2-Naphtho-p-toluidide, 3-hydroxy- 3651-62-5 Acna Naphthol PT Azotol PT C.I. 37521 C.I. Azoic Coupling Component 31 Cibanaphthol RT NSC50691 Naphtazol T Naphthol AS-RT Naphtoelan RT

pdb file: 102350.pdb
sdf file: 102350.sdf
directory: 102350


1-Aziridinecarboxamide, N-phenyl- 1-Aziridinecarboxanilide 1-Phenylcarbamoylaziridine 13279-22-6 3-Phenyl-1,1-ethyleneurea N-(Phenylaminocarbonyl)aziridine N-Phenyl-N'-ethyleneurea NSC50706 Phenyl-N-carbamoylaziridine WLN: T3NTJ AVMR

pdb file: 102364.pdb
sdf file: 102364.sdf
directory: 102364


1215-52-7 Benzoic acid, 2-(phenylmethyl)hydrazide Benzoic acid, 2-benzylhydrazide N'-Benzylbenzohydrazide NSC50990

pdb file: 102548.pdb
sdf file: 102548.sdf
directory: 102548


.alpha.-Methyl styrene oxide .alpha.-Methylstyrene epoxide .alpha.-Methylstyrene oxide 1-Methyl-1-phenyloxirane 2-Phenyl-1,2-epoxypropane 2-Phenylpropene oxide 2085-88-3 Benzene, (1,2-epoxy-1-methylethyl)- Cumene, .alpha.,.beta.-epoxy- NSC51065 Oxirane, 2-methyl-2-phenyl- Propane, 1,2-epoxy-2-phenyl- Propylene oxide, 2-phenyl-

pdb file: 102605.pdb
sdf file: 102605.sdf
directory: 102605


.alpha.-Hydroxy-.alpha.-phenylpropionamide 2-Hydroxy-2-phenylpropionamide 2-Phenyl-2-hydroxypropionamide 2019-68-3 Atrolactamide Benzeneacetamide, .alpha.-hydroxy-.alpha.-methyl- M-144 Mandelamide, .alpha.-methyl- NSC51066 Themisone

pdb file: 102606.pdb
sdf file: 102606.sdf
directory: 102606


2-(Methylsulfonyl)acetophenone 3708-04-1 Acetophenone, 2-(methylsulfonyl)- Ethanone, 2-(methylsulfonyl)-1-phenyl- NSC51601 WLN: WS1&1VR

pdb file: 102946.pdb
sdf file: 102946.sdf
directory: 102946


10480-32-7 4-Chloro-N-(4-chlorobenzylidene)aniline Aniline, p-chloro-N-(p-chlorobenzylidene)- Benzenamine, 4-chloro-N-[(4-chlorophenyl)methylene]- NSC51802 p-Chlorobenzylidene-p-chloroaniline

pdb file: 103085.pdb
sdf file: 103085.sdf
directory: 103085


121-78-8 2-Diethylaminomethyl-4-acetylaminophenol 4-Acetamido-2-[(diethylamino)methyl]phenol Acetamide, N-[3-[(diethylamino)methyl]-4-hydroxyphenyl]- NSC51970 m-Acetotoluidide, .alpha.-(diethylamino)-4'-hydroxy-

pdb file: 103191.pdb
sdf file: 103191.sdf
directory: 103191


1-o-Tolylbiguanide 93-69-6 Aliant Biguanide, 1-o-tolyl- Imidodicarbonimidic diamide, N-(2-methylphenyl)- NSC51980 Sopanox Vulkacit 1000 o-Tolylbiguanide

pdb file: 103192.pdb
sdf file: 103192.sdf
directory: 103192


1,1,2,2-Tetraphenylethylene 632-51-9 Benzene, 1,1',1'',1'''-(1,2-ethenediylidene)tetrakis- Ethylene, tetraphenyl- NSC52243 Tetraphenylethene Tetraphenylethylene

pdb file: 103343.pdb
sdf file: 103343.sdf
directory: 103343


7579-36-4 Dibenzyl oxalate Ethanedioic acid, bis(phenylmethyl) ester NSC52550 Oxalic acid dibenzyl ester Oxalic acid, dibenzyl ester

pdb file: 103533.pdb
sdf file: 103533.sdf
directory: 103533


1H-Pyrrole-2,5-dione, 1-(2-methylphenyl)- 4067-01-0 Maleimide, N-o-tolyl- N-(o-Methylphenyl)maleimide N-o-Tolylmaleimide NSC52611 WLN: T5VNVJ BR B1

pdb file: 103581.pdb
sdf file: 103581.sdf
directory: 103581


.alpha.-Carbethoxy-.beta.,.beta.-biscyclopropyl acrylonitrile .alpha.-Cyano-.beta.-phenylcinnamic acid, ethyl ester 2-Propenoic acid, 2-cyano-3,3-diphenyl-, ethyl ester 5232-99-5 Acrylic acid, 2-cyano-3,3-diphenyl-, ethyl ester Acrylonitrile, .beta., .beta.-biscyclopropyl-,.alpha.-carbethoxy- Acrylonitrile, 3,3-dicyclopropyl-2-(ethoxycarbonyl)- CE 2 Ethyl (diphenylmethylene)cyanoacetate Ethyl .alpha.-cyan-.beta.,.beta.-diphenylacrylate Ethyl .alpha.-cyano-.beta.,.beta.-diphenylacrylate Ethyl 2-cyano-3,3-diphenylacrylate Etocrylene NSC52678 UV Absorber-2 Usaf a-15972 Uvinul N 35

pdb file: 103616.pdb
sdf file: 103616.sdf
directory: 103616


93537-06-5 Malononitrile, [4-[bis(2-chloroethyl)amino]-2-methylbenzylidene]- NSC52693 Propanedinitrile, [[4-[bis(2-chloroethyl)amino]-2-methylphenyl]methylene]-

pdb file: 103628.pdb
sdf file: 103628.sdf
directory: 103628


1-Ethyl-3-phenylthiocarbamide 1-Ethyl-3-phenylthiourea 2741-06-2 N-Ethyl-N'-phenylthiourea N-Phenyl-N'-ethylthiourea NSC52739 Thiourea, N-ethyl-N'-phenyl- Urea, 1-ethyl-3-phenyl-2-thio-

pdb file: 103638.pdb
sdf file: 103638.sdf
directory: 103638


1H-Pyrrole-2,5-dione, 1-(2-phenylethyl)- 6943-90-4 Maleimide, N-phenethyl- N-(2-Phenylethyl)maleimide NSC52833

pdb file: 103653.pdb
sdf file: 103653.sdf
directory: 103653


101-14-4 3,3'-Dichlor-4,4'-diaminodiphenylmethan 3,3'-Dichloro-4,4'-diaminodiphenylmethane 3,3'-Dicloro-4,4'-diaminodifenilmetano 4,4'-Diamino-3,3'-(dichlorodiphenyl)methane 4,4'-Methylenebis(2-chloroaniline) 4,4'-Methylenebis(o-chloroaniline) 4,4'-Methylenebis[2-chloroaniline 4,4'-Methylenebis[2-chloroaniline] 4,4'-Methylenebis[2-chlorobenzenamine] 4,4'-Methylenebis[o-chloroaniline] 4,4-Metilene-bis-o-cloroanilina Aniline, 4,4'-methylenebis[2-chloro- Benzenamine, 4,4'-methylenebis[2-chloro- Bis(3-chloro-4-aminophenyl)methane Bis(4-amino-3-chlorophenyl)methane Bisamine CL-MDA Curalin M Curene 442 Cyanaset Dacpm Di(4-amino-3-chlorophenyl)methane Di-(4-amino-3-clorofenil)metano Diamet Kh LD 813 MBOCA MOCA MOCA (curing agent) Methylene-4,4'-bis(o-chloroaniline) Methylenebis(3-chloro-4-aminobenzene) NSC52954 Quodorole WLN: ZR CG D1R DZ CG p,p'-Methylenebis[.alpha.-chloroaniline] p,p'-Methylenebis[o-chloroaniline]

pdb file: 103713.pdb
sdf file: 103713.sdf
directory: 103713


2,4-Dichlorophenyl diethyl phosphorothionate 97-17-6 DICHLOFENTHION Dichlofention Dichlorofenthion Diethyl 2,4-dichlorophenyl phosphorothionate ECP ENT 17,470 Hexanema Mobilawn NSC52964 Nemacide O,O-Diethyl O-(2,4-dichlorophenyl) phosphorothioate O,O-Diethyl O-(2,4-dichlorophenyl) thiophosphate O,O-Diethyl O-(2,4-dichlorophenyl)phosphorothioate O,O-Diethyl-O-(2,4-dichloor-fenyl)-monothiofosfaat O,O-Dietil-O-(2,4-dicloro-fenil)-monotiofosfato O,o-Diaethyl-o-2,4-dichlor-phenyl-monothiophosphat O-(2,4-Dichlorophenyl) O,O-diethyl phosphorothioate O-2,4-Dichlorophenyl O,O-diethyl phosphorothioate Phenol, 2,4-dichloro-, O-ester with O,O-diethyl phosphorothioate Phosphorothioic acid, O-(2,4-dichlorophenyl) O,O-diethyl ester Phosphorothioic acid, O-(2,4-dichlorophenyl)-O,O-diethyl ester Thiophosphate de o-2,4-dichlorophenyle et de O,o-diethyle Tri-vc 13 V-C 13 V-Cl 13 VC 13 VC-13 Nemacide WLN: GR CG DOPS & O2 & O2 v-C-13 v-c 1-13

pdb file: 103720.pdb
sdf file: 103720.sdf
directory: 103720


14617-92-6 Butanoic acid, 4-methylphenyl ester Butyric acid, p-tolyl ester NSC53053 p-Cresyl butanoate

pdb file: 103749.pdb
sdf file: 103749.sdf
directory: 103749


63163-96-2 NSC53164 Pentanamide, N-(2-chloro-5-nitrophenyl)-4,4-dimethyl-3-oxo-

pdb file: 103824.pdb
sdf file: 103824.sdf
directory: 103824


(Phenoxymethyl)oxirane .gamma.-Phenoxypropylene oxide 1,2-Epoxy-3-phenoxypropane 1-Phenoxy-2,3-epoxypropane 122-60-1 2,3-Epoxypropyl phenyl ether 3-Phenoxy-1,2-epoxypropane 3-Phenoxy-1,2-propylene oxide 3-Phenyloxy-1,2-epoxypropane Benzene, (2,3-epoxypropoxy)- Ether, 2,3-epoxypropyl phenyl Ether, phenylglycidyl Fenyl-glycidylether Glycidol phenyl ether Glycidyl phenyl ether NSC53476 Oxirane, (phenoxymethyl)- Oxirane,(phenoxymethyl)-phenol-glycidaether PGE Phenol glycidyl ether Phenoxypropene oxide Phenoxypropylene oxide Phenyl 2,3-epoxypropyl ether Phenyl glycidyl ether Phenylglycydyl ether Propane, 1,2-epoxy-3-phenoxy- WLN: T3OTJ B1OR

pdb file: 103994.pdb
sdf file: 103994.sdf
directory: 103994


.alpha.-Methylphenethyl alcohol 1-Phenyl-2-propanol 2-Hydroxy-1-phenylpropane 2-Propanol, 1-phenyl- 698-87-3 Benzeneethanol, .alpha.-methyl- Benzyl methyl carbinol NSC53553 Phenethyl alcohol, .alpha.-methyl-

pdb file: 104016.pdb
sdf file: 104016.sdf
directory: 104016


83-13-6 Diethyl phenylmalonate Malonic acid, phenyl-, diethyl ester NSC53560 Phenylmalonic acid diethyl ester Propanedioic acid, phenyl-, diethyl ester

pdb file: 104019.pdb
sdf file: 104019.sdf
directory: 104019


139-68-4 3-Pyridinecarboxamide, N-(1-methyl-2-phenylethyl)- Fenatin N(.alpha.-Methylphenethyl)nicotinamide NSC53639 Nicotinamide, N-(.alpha.-methylphenethyl)- Nicotinic acid .beta.-phenylisopropylamide Nicotinoyl-.beta.-phenylisopropylamine Perviton Phenatin Phenatine

pdb file: 104041.pdb
sdf file: 104041.sdf
directory: 104041


5120-12-7 Aziridine, 2-(bromomethyl)-1-(phenylsulfonyl)- NSC53750

pdb file: 104122.pdb
sdf file: 104122.sdf
directory: 104122


1-Phenyl-2-methoxycarbonyloxirane 37161-74-3 Methyl .beta.-phenylglycidate NSC53768 Oxiranecarboxylic acid, 3-phenyl-, methyl ester

pdb file: 104134.pdb
sdf file: 104134.sdf
directory: 104134


6963-56-0 Anisyl butyrate Butanoic acid, (4-methoxyphenyl)methyl ester Butyric acid, p-methoxybenzyl ester NSC53797

pdb file: 104162.pdb
sdf file: 104162.sdf
directory: 104162


1168-42-9 4',5,6,7-Tetramethoxyflavone 4H-1-Benzopyran-4-one, 5,6,7-trimethoxy-2-(4-methoxyphenyl)- Flavone, 4',5,6,7-tetramethoxy- NSC53908 Scutellarein tetramethyl ether Tetra-O-methylscutellarein Tetramethyl-O-scutellarin

pdb file: 104264.pdb
sdf file: 104264.sdf
directory: 104264


2-Butenoic acid, phenylmethyl ester 65416-24-2 Benzyl 2-butenoate Benzyl crotonate NSC53951

pdb file: 104295.pdb
sdf file: 104295.sdf
directory: 104295


6938-45-0 Hexanoic acid, phenylmethyl ester NSC53964

pdb file: 104308.pdb
sdf file: 104308.sdf
directory: 104308


1,2-Dimethyl-1,2-diphenylethylene glycol 1636-34-6 2,3-Butanediol, 2,3-diphenyl- 2,3-Dihydroxy-2,3-diphenylbutane 2,3-Diphenyl-2,3-butanediol Acetophenonepinacol NSC54029

pdb file: 104364.pdb
sdf file: 104364.sdf
directory: 104364


57-40-9 Aziridine, 1,1'-(phenylphosphinylidene)bis[2-methyl- Bis(2-methyl-1-aziridinyl)phenylphosphine oxide NSC54057 Phenyl MAPO Phenyl metepa Phenylbis(2-methyl-1-aziridinyl)phosphine oxide Phosphine oxide, bis(2-methyl-1-aziridinyl)phenyl-

pdb file: 104385.pdb
sdf file: 104385.sdf
directory: 104385


6830-82-6 Acetamide, N-methyl-2-phenyl- Benzeneacetamide, N-methyl- N-Methyl-2-phenylacetamide N-Methylphenylacetamide NSC54118

pdb file: 104425.pdb
sdf file: 104425.sdf
directory: 104425


2',6'-Acetoxylidide 2,6-Dimethylacetanilide 2198-53-0 Acetamide, N-(2,6-dimethylphenyl)- Acetanilide, 2',6'-dimethyl- N-(2,6-Dimethylphenyl)acetamide N-Acetyl-2,6-dimethylaniline NSC54130 WLN: 1VMR B1 F1

pdb file: 104435.pdb
sdf file: 104435.sdf
directory: 104435


(.beta.-Chloro-.alpha.,.alpha.-dimethyl)ethylbenzene (.beta.-Chloro-tert-butyl)benzene .beta.,.beta.-Dimethylphenethyl chloride .beta.-Chloro-tert-butylbenzene 2-Methyl-2-phenylpropyl chloride 515-40-2 Benzene, (2-chloro-1,1-dimethylethyl)- NSC54159 Neophyl chloride

pdb file: 104460.pdb
sdf file: 104460.sdf
directory: 104460


4265-51-4 Acetic acid, (salicylidenedithio)di- Acetic acid, 2,2'-[[(2-hydroxyphenyl)methylene]bis(thio)]bis- Acetic acid, [(o-hydroxybenzylidene)dithio]di- NSC54162

pdb file: 104463.pdb
sdf file: 104463.sdf
directory: 104463


9H-Purin-2-amine, 6-[[(3-bromophenyl)methyl]thio]-9-.beta.-D-ribofuranosyl- 9H-Purine, 2-amino-6-(m-bromobenzylthio)-9-.beta.-D-ribofuranosyl- 9H-Purine, 2-amino-6-[(m-bromobenzyl)thio]-9-.beta.-D-ribofuranosyl- NSC54264 PC 43

pdb file: 104500.pdb
sdf file: 104500.sdf
directory: 104500


1-(Propylsulfonyl)pyrrolidine 10479-30-8 Acetamide, N,N-bis(phenylmethyl)- Acetamide, N,N-dibenzyl- Dibenzylacetamide N,N-Dibenzylacetamide N-Acetyldibenzylamine NSC54295 WLN: 1VN1R&1R

pdb file: 104525.pdb
sdf file: 104525.sdf
directory: 104525


2-(4-Methylphenyl)ethanol 2-(p-Methylphenyl)ethanol 2-p-Tolylethanol 4-Methylbenzeneethanol 4-Methylphenethyl alcohol 699-02-5 Benzeneethanol, 4-methyl- NSC54360 Phenethyl alcohol, p-methyl- p-Methylphenethyl alcohol p-Methylphenylethyl alcohol

pdb file: 104561.pdb
sdf file: 104561.sdf
directory: 104561


2-Pentanone, 4-methyl-4-phenyl- 4-Phenyl-4-methylpentan-2-one 7403-42-1 Methyl 2-methyl-2-phenylpropyl ketone NSC54368

pdb file: 104569.pdb
sdf file: 104569.sdf
directory: 104569


2,5-Diphenylhexane 3548-85-4 Benzene, 1,1'-(1,4-dimethyl-1,4-butanediyl)bis- Hexane, 2,5-diphenyl- NSC54379

pdb file: 104580.pdb
sdf file: 104580.sdf
directory: 104580


2-Pentene, 4-methyl-2,4-diphenyl- 6258-73-7 Benzene, 1,1'-(1,3,3-trimethyl-1-propene-1,3-diyl)bis- NSC54387

pdb file: 104588.pdb
sdf file: 104588.sdf
directory: 104588


Hydantoin, DL-5-[p-[bis(2-hydroxyethyl)amino]benzyl]-5-phenyl- NSC54403

pdb file: 104602.pdb
sdf file: 104602.sdf
directory: 104602


6622-55-5 Benzoic acid, 2-[(phenylmethyl)amino]- NSC54454

pdb file: 104641.pdb
sdf file: 104641.sdf
directory: 104641


6622-55-5 Benzoic acid, 2-[(phenylmethyl)amino]- NSC54640

pdb file: 104678.pdb
sdf file: 104678.sdf
directory: 104678


1669-85-8 2-Chloroethylmethylphenylamine Aniline, N-(2-chloroethyl)-N-methyl- Benzenamine, N-(2-chloroethyl)-N-methyl- N-(2-Chloroethyl)-N-methylaniline NSC54749 WLN: G2N1&R

pdb file: 104746.pdb
sdf file: 104746.sdf
directory: 104746


NSC54909 Propan-1-one, 2,3-dichloro-1,3-bis(4-methylphenyl)-

pdb file: 104877.pdb
sdf file: 104877.sdf
directory: 104877


.gamma.,.gamma.-Bis(p-hydroxyphenyl)valeric acid 126-00-1 4,4-Bis(4-hydroxyphenyl)pentanoic acid 4,4-Bis(4-hydroxyphenyl)valeric acid 4,4-Bis(p-hydroxyphenyl)pentanoic acid 4,4-Bis(p-hydroxyphenyl)valeric acid Benzenebutanoic acid, 4-hydroxy-.gamma.-(4-hydroxyphenyl)-.gamma.-methyl- DPA Diphenolic acid NSC55069 Valeric acid, 4,4-bis(p-hydroxyphenyl)-

pdb file: 104916.pdb
sdf file: 104916.sdf
directory: 104916


1,1,3-Trimethyl-3-phenylindan 1,1,3-Trimethyl-3-phenylindane 1,3,3-Trimethyl-1-phenylindan 1-Phenyl-1,3,3-trimethylindan 1-Phenyl-1,3,3-trimethylindane 1H-Indene, 2,3-dihydro-1,1,3-trimethyl-3-phenyl- 2,3-Dihydro-1,1,3-trimethyl-3-phenyl-1H-indene 3910-35-8 Indan, 1,1,3-trimethyl-3-phenyl- NSC55135

pdb file: 104950.pdb
sdf file: 104950.sdf
directory: 104950


5416-11-5 Acetic acid, [(4-nitrophenyl)amino]oxo-, ethyl ester NSC55318

pdb file: 105096.pdb
sdf file: 105096.sdf
directory: 105096


100-27-6 2-(4-Nitrophenyl)ethanol 2-(p-Nitrophenyl)ethanol 4-Nitrophenethyl alcohol Benzeneethanol, 4-nitro- NSC55519 Phenethyl alcohol, p-nitro- p-Nitrophenethyl alcohol

pdb file: 105253.pdb
sdf file: 105253.sdf
directory: 105253


1,3-Benzodioxole-5-propanoic acid 2815-95-4 3,4-(Methylenedioxy)hydrocinnamic acid 3-(3,4-Methylenedioxyphenyl)propionic acid Hydrocinnamic acid, 3,4-(methylenedioxy)- NSC55524 WLN: T56 BO DO CHJ G2VQ

pdb file: 105258.pdb
sdf file: 105258.sdf
directory: 105258


32017-77-9 Benzene, 1-(epoxyethyl)-3-methoxy- NSC55876 Oxirane, (3-methoxyphenyl)-

pdb file: 105492.pdb
sdf file: 105492.sdf
directory: 105492


1-(2-Hydroxyethyl)-3-methoxybenzene 2-(3-Methoxyphenyl)ethanol 3-METHOXYPHENETHYL ALCOHOL 5020-41-7 Benzeneethanol, 3-methoxy- NSC55877 Phenethyl alcohol, m-methoxy- m-Methoxyphenethyl alcohol m-Methoxyphenylethanol

pdb file: 105493.pdb
sdf file: 105493.sdf
directory: 105493


1-(2-ETHYLPHENYL)-4-(3,4,5-TRIMETHOXYBENZOYL)PIPERAZINE NSC56030 Piperazine, 1-(2-ethylphenyl)-4-(3,4,5-trimethoxybenzoyl)- Piperazine, 1-(o-ethylphenyl)-4-(3,4,5-trimethoxybenzoyl)-

pdb file: 105575.pdb
sdf file: 105575.sdf
directory: 105575


1H-Pyrrole-2,5-dione, 1-(2-methylphenyl)- 4067-01-0 Maleimide, N-o-tolyl- N-(o-Methylphenyl)maleimide N-o-Tolylmaleimide NSC56115 WLN: T5VNVJ BR B1

pdb file: 105620.pdb
sdf file: 105620.sdf
directory: 105620


6629-10-3 BG 1 Ethanedioic acid, bis[(phenylmethylene)hydrazide] N,N'-Dibenzal(oxalyl dihydrazide) N,N'-Dibenzal(oxalyl dihydrozide) NSC56213 Oxalic acid, bis(benzylidenehydrazide)

pdb file: 105668.pdb
sdf file: 105668.sdf
directory: 105668


404-86-4 6-Nonenamide, 8-methyl-N-vanillyl-, (E)- 6-Nonenamide, N-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methyl-, (E)- CAPSAICIN CAPSAICINE Capsaicin (in oleoresin of capsicum) NSC56353

pdb file: 105773.pdb
sdf file: 105773.sdf
directory: 105773


13287-49-5 4-Nitrobenzyl thiocyanate NSC56364 Thiocyanic acid, (4-nitrophenyl)methyl ester Thiocyanic acid, (p-nitrobenzyl) ester Thiocyanic acid, 4-nitrobenzyl ester WLN: NCS1R DNW p-Nitrobenzyl thiocyanate

pdb file: 105781.pdb
sdf file: 105781.sdf
directory: 105781


.alpha.,.alpha.,N-Triphenylnitrone 4504-13-6 Benzenamine, N-(diphenylmethylene)-, N-oxide N,.alpha.,.alpha.-Triphenylnitrone NSC56389 Nitrone, triphenyl-

pdb file: 105792.pdb
sdf file: 105792.sdf
directory: 105792


1,2-Diphenyl-1-thiaethane 831-91-4 Benzene, [(phenylmethyl)thio]- Benzyl phenyl sulfide NSC56472 Phenyl benzyl sulfide Sulfide, benzyl phenyl

pdb file: 105846.pdb
sdf file: 105846.sdf
directory: 105846


1,1,2-Triphenylethanol 4428-13-1 Benzeneethanol, .alpha.,.alpha.-diphenyl- Benzhydrol, .alpha.-benzyl- Ethanol, 1,1,2-triphenyl- NSC56476 Phenethyl alcohol, .alpha.,.alpha.-diphenyl-

pdb file: 105850.pdb
sdf file: 105850.sdf
directory: 105850


29055-89-8 Benzene, 1,1'-[bis[(phenylmethyl)thio]methylene]bis- NSC56484

pdb file: 105858.pdb
sdf file: 105858.sdf
directory: 105858


(4-Chlorobenzyl)thiocyanate 2082-64-6 4-Chlorbenzylthiocyanat NSC56501 Thiocyanic acid, (4-chlorophenyl)methyl ester Thiocyanic acid, 4-chlorobenzyl ester WLN: NCS1R DG

pdb file: 105867.pdb
sdf file: 105867.sdf
directory: 105867


9H-Fluoren-2-amine, 9-bromo-N-[(4-nitrophenyl)methylene]- NSC56671

pdb file: 105965.pdb
sdf file: 105965.sdf
directory: 105965


1229-71-6 9-(p-Chlorobenzylidene)fluorene 9H-Fluorene, 9-[(4-chlorophenyl)methylene]- Fluorene, 9-(p-chlorobenzylidene)- NSC56692

pdb file: 105985.pdb
sdf file: 105985.sdf
directory: 105985


1-Propanone, 2-methyl-1-(2,4,6-trimethylphenyl)- 2040-22-4 NSC56701 Propiophenone, 2,2',4',6'-tetramethyl-

pdb file: 105994.pdb
sdf file: 105994.sdf
directory: 105994


1691-42-5 NSC56706 m-Toluidine, N,N-bis(2-chloroethyl)-4-[N-(p-fluorophenyl)formimidoyl]-

pdb file: 105997.pdb
sdf file: 105997.sdf
directory: 105997


NSC56737 Propanoic acid, 2,2'-thiobis-, bis[[(3-methoxyphenyl)methylene]hydrazide] Propionic acid, 2,2'-thiodi-, bis[(m-methoxybenzylidene)hydrazide]

pdb file: 106013.pdb
sdf file: 106013.sdf
directory: 106013


2-Pyridinecarboxylic acid, 5-amino-6-(7-amino-5,8-dihydro-6-methoxy-5,8-dioxo-2-quinolinyl)-4-(2-hydroxy-3,4-dimethoxyphenyl)-3-methyl- 3930-19-6 5-Amino-6-(7-amino-5,8-dihydro-6-methoxy-5,8-dioxo-2-quinolyl)-4-(2-hydroxy-3,4-dimethoxyphenyl)-3-methylpicolinic acid 5278 R. P. A 050165L302 ABBOTT CRYSTALLINE ANTIBIOTIC AO50165L302 Antibiotic from Streptomyces flocculus Bruneomycin NSC 45383 NSC-45383 NSC56748 Nigrin Picolinic acid, 5-amino-6-(6-amino-5,8-dihydro-7-methoxy-5,8-dioxo-2-quinolyl)-4-(2-hydroxy-3,4-dimethoxyphenyl)-3-methyl- Picolinic acid, 5-amino-6-(7-amino-5,8-dihydro-6-methoxy-5,8-dioxo-2-quinolyl)-4-(2-hydroxy-3,4-dimethoxyphenyl)-3-methyl- Rufochromomycin Rufocromomycin SN STP STREPTONIGRIN Streptonigran WLN: T66 BV EV GNJ CO1 DZ H- BT6NJ CZ DR BQ CO1 DO1& E1 FVQ

pdb file: 106023.pdb
sdf file: 106023.sdf
directory: 106023


2,4-Diisocyanato-1-methylbenzene 2,4-Diisocyanatotoluene 2,4-TDI 2,4-Toluene diisocyanate 2,4-Tolylene diisocyanate 4-Methyl-m-phenylene diisocyanate 4-Methyl-m-phenylene isocyanate 584-84-9 Benzene, 2,4-diisocyanato-1-methyl- Di-iso-cyanatoluene Di-isocyanate de toluylene Diisocyanat-toluol Isocyanic acid, 4-methyl-m-phenylene ester Isocyanic acid, methylphenylene ester NCI-C50533 NSC56759 TDI Tolueen-diisocyanaat Toluen-disocianato Toluene 2,4-diisocyanate Toluene diisocyanate Toluene-2,4-diisocyanate Toluilenodwuizocyjanian Toluylene-2,4-diisocyanate Tolylene 2,4-diisocyanate Tolylene-2,4-diisocyanate Tuluylendiisocyanat WLN: OCNR B1 ENCO

pdb file: 106029.pdb
sdf file: 106029.sdf
directory: 106029


1,4-Benzenediamine, N,N'-dimethyl-N,N'-bis(1-methylpropyl)- 87-98-9 Eastozone 32 NSC56771 p-Phenylenediamine, N,N'-di-sec-butyl-N,N'-dimethyl-

pdb file: 106039.pdb
sdf file: 106039.sdf
directory: 106039


.alpha.,.alpha.'-Dicumyl peroxide .alpha.-Cumyl peroxide 80-43-3 Active dicumyl peroxide Bis(.alpha.,.alpha.-dimethylbenzyl) peroxide Bis(2-phenyl-2-propyl) peroxide Cumene peroxide Cumyl peroxide DICUMYL PEROXIDE Di-.alpha.-cumyl peroxide Di-Cup Di-Cup 40C DiCup 40KE Dicumene hydroperoxide Dicumenyl peroxide Dicumyl peroxide, dry Diisopropylbenzene peroxide Isopropylbenzene peroxide Luperco 500-40C Luperco 500-40KE Luperox 500 Luperox 500R Luperox 500T NSC56772 Percumyl D Percumyl D 40 Perkadox B Perkadox BC Perkadox SB Peroxide, bis(.alpha.,.alpha.-dimethylbenzyl) Peroxide, bis(1-methyl-1-phenylethyl) Peroxide, bis(2,4-dichlorobenzoyl)- with phthalic acid, dibutyl ester (1:1) WLN: 1X1&R&OOX1&1&R

pdb file: 106040.pdb
sdf file: 106040.sdf
directory: 106040


1,4-Benzenediamine, N,N'-bis(1-methylheptyl)- 103-96-8 Antozite 1 Di-2-octyl-p-phenylenediamine Elastozone 30 N,N'-Bis(1-methylheptyl)-1,4-benzenediamine N,N'-Bis(1-methylheptyl)-p-phenylenediamine N,N'-Bis(2-octyl)-p-phenylenediamine N,N'-Di(1-methylheptyl)-p-phenylenediamine N,N'-Di(2-octyl)-p-phenylenediamine NSC56774 Santoflex 217 Tenemene 30 UOP 288 p-Phenylenediamine, N,N'-bis(1-methylheptyl)-

pdb file: 106042.pdb
sdf file: 106042.sdf
directory: 106042


1,6-Hexanediamine, N,N'-bis(3-phenyl-2-propenylidene)- 1,6-Hexanediamine, N,N'-dicinnamylidene- 140-73-8 Bis(cinnamylidene)hexamethylenediamine Diak 3 Diak no. 3 Dicinnamylidene hexamethylenediamine N,N'-Dicinnamylidene-1,6-hexamethylenediamine N,N'-Dicinnamylidene-1,6-hexanediamine N,N'-Dicinnamylidene-1,6-hexylenediamine N,N'-Dicinnamylidenehexamethylenediamine NSC56776

pdb file: 106044.pdb
sdf file: 106044.sdf
directory: 106044


57-40-9 Aziridine, 1,1'-(phenylphosphinylidene)bis[2-methyl- Bis(2-methyl-1-aziridinyl)phenylphosphine oxide NSC56842 Phenyl MAPO Phenyl metepa Phenylbis(2-methyl-1-aziridinyl)phosphine oxide Phosphine oxide, bis(2-methyl-1-aziridinyl)phenyl-

pdb file: 106072.pdb
sdf file: 106072.sdf
directory: 106072


1,4-Benzenediamine, N'-[4-(dimethylamino)phenyl]-N,N-dimethyl- 4,4'-Bis(dimethylamino)diphenylamine 637-31-0 Bindschedler's green leuco base C.I. 76125 Diphenylamine, 4,4'-bis(dimethylamino)- NSC56921 p,p'-(Tetramethyldiamino)diphenylamine

pdb file: 106122.pdb
sdf file: 106122.sdf
directory: 106122


7082-99-7 Benzene, 1-chloro-4-[[(4-chlorophenyl)methyl]sulfonyl]- Chlorbenside sulfone NSC56973 Sulfone, p-chlorobenzyl p-chlorophenyl p-Chlorobenzyl p-chlorophenyl sulfone

pdb file: 106168.pdb
sdf file: 106168.sdf
directory: 106168


52739-88-5 Disulfide, 4-chloro trichloromethyl Disulfide, p-chlorophenyl trichloromethyl NSC56976 p-Chlorophenyl trichloromethyl disulfide

pdb file: 106171.pdb
sdf file: 106171.sdf
directory: 106171


2872-52-8 4-Nitro-4'-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]azobenzene Acetamine Scarlet B Acetate Fast Scarlet B Acetoquinone Light Scarlet BLZ Amacel Scarlet GB C.I. 11110 C.I. Disperse Red 1 Calcosyn Brilliant Scarlet BN Celliton Discharge Scarlet B Celliton Red B Celliton Scarlet B Celliton Scarlet BA-CF Celutate Scarlet BH Cibacet Scarlet 2B Cibacet Scarlet BRN Cibacet Scarlet BS Cibacete Scarlet BRN Cilla Scarlet B Diacelliton Scarlet B Disperse Red 1 Disperse Red Zh Disperse Scarlet B Disperse Scarlet Zh Dispersive ruby Zh Dispersol Fast Scarlet B Durgacet Scarlet B Eastone Scarlet BG Eniacyl Scarlet B Ethanol, 2-[ethyl[4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]amino]- Fenacet Scarlet B Interchem Acetate Scarlet B Interchem Hisperse

pdb file: 106199.pdb
sdf file: 106199.sdf
directory: 106199


1-Methoxy-3-phenoxybenzene 1655-68-1 3-Methoxyphenoxybenzene Benzene, 1-methoxy-3-phenoxy- NSC57097 m-Methoxyphenyl phenyl ether m-Phenoxymethoxybenzene m-Phenoxyphenol monomethyl ether

pdb file: 106234.pdb
sdf file: 106234.sdf
directory: 106234


(+-)-o-Phenylalanine mustard (.+-.)-o-Phenylalanine mustard 3-(o-(Bis(.beta.-chloroethyl)amino)phenyl)-d,l-alanine 3-[o-[Bis(.beta.-chloroethyl)amino]phenyl]-DL-alanine 342-95-0 Alanine, 3-[o-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]-, DL- CB 1729 DL-Alanine, 3-(o-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl)- DL-Phenylalanine, 2-[bis(2-chloroethyl)amino]- FDA 0109 Merophan NSC-57199 NSC57199 WLN: QVYZ1R BN2G2G o-DL-Sarcolysin o-Di-(2-chloroethyl)amino-DL-phenylalanine o-Merphalan o-Phenylalanine mustard

pdb file: 106263.pdb
sdf file: 106263.sdf
directory: 106263


701-73-5 Carbamodithioic acid, phenyl-, methyl ester Carbanilic acid, dithio-, methyl ester ENT 31472 Methyl dithiocarbanilate Methyl phenyldithiocarbamate NSC57602 WLN: SUYS1&MR

pdb file: 106559.pdb
sdf file: 106559.sdf
directory: 106559


(-)-1-(o-Chlorophenyl)-1-(p-chlorophenyl)-2,2,2-trichloroethane (-)-o,p'-Ddt 1,1,1-Trichloro-2-(o-chlorophenyl)-2-(p-chlorophenyl)ethane 2,2-Bis(o,p-chlorophenyl)-1,1,1-trichloroethane 2,4'-DDT 2-(2-Chlorophenyl)-2-(4-chlorophenyl)-1,1,1-trichloroethane 789-02-6 Benzene, 1-chloro-2-[2,2,2-trichloro-1-(4-chlorophenyl)ethyl]- Ethane, 1,1,1-trichloro-2-(o-chlorophenyl)-2-(p-chlorophenyl)- Ethane, 2-(o-chlorophenyl)-2-(p-chlorophenyl)-1,1,1-trichloro- NSC57644 WLN: GXGGYR BG&R DG o,p'-DDT

pdb file: 106590.pdb
sdf file: 106590.sdf
directory: 106590


.alpha.,.alpha.-Diphenylethylene .alpha.-Methylene-diphenylmethane .alpha.-Phenylstyrene 1,1-Diphenylethene 1,1-Diphenylethylene 530-48-3 Benzene, 1,1'-ethenylidenebis- DDNU Diphenylethylene Ethylene, 1,1-diphenyl- NSC57645 as-Diphenylethylene

pdb file: 106591.pdb
sdf file: 106591.sdf
directory: 106591


3',5,7-Trihydroxy-4'-methoxyflavanone 4H-1-Benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-, (S)- 5,7,3'-Trihydroxy-4'-methoxyflavanone 520-33-2 Cyanidanon 4'-methyl ether 1626 Flavanone, 3',5,7-trihydroxy-4'-methoxy- HESPERETIN Hesperitin NSC57654

pdb file: 106600.pdb
sdf file: 106600.sdf
directory: 106600


(p-Phenylenedimethylene)dimalononitrile 1,4-Bis(2',2'-dicyanovinyl)benzene 17239-69-9 Malononitrile, (p-phenylenedimethylidyne)di- NSC57670 Propanedinitrile, 2,2'-(1,4-phenylenedimethylidyne)bis-

pdb file: 106609.pdb
sdf file: 106609.sdf
directory: 106609


76-89-1 Benzeneacetic acid, .alpha.-hydroxy-.alpha.-phenyl-, methyl ester Benzilic acid, methyl ester Methyl benzilate Methyl diphenylglycolate NSC57672

pdb file: 106611.pdb
sdf file: 106611.sdf
directory: 106611


2-(4-Aminophenyl)-6-methylbenzothiazole 2-(p-Aminophenyl)-6-methylbenzothiazole 4-(6-Methyl-2-benzothiazolyl)aniline 92-36-4 Benzenamine, 4-(6-methyl-2-benzothiazolyl)- Benzothiazole, 2-(p-aminophenyl)-6-methyl- Dehydrothio-p-toluidine NSC57678

pdb file: 106615.pdb
sdf file: 106615.sdf
directory: 106615


92167-94-7 NSC57687 Urea, 1,1-bis(2-chloroethyl)-3-(p-methoxyphenyl)-

pdb file: 106621.pdb
sdf file: 106621.sdf
directory: 106621


2-Butanol, 4-(p-hydroxyphenyl)-2-methyl- 4237-73-4 Benzenepropanol, 4-hydroxy-.alpha.,.alpha.-dimethyl- NSC57707 Phenol, p-(3-hydroxy-3-methylbutyl)-

pdb file: 106636.pdb
sdf file: 106636.sdf
directory: 106636


L-Alanine, 3-(p-[bis(2-chloroethyl)amino]benzylthio)- L-Alanine, 3-[p-[bis(2-chloroethyl)amino]benzylthio]- L-Cysteine, S-[[4-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]methyl]- MP 848 NSC57769

pdb file: 106685.pdb
sdf file: 106685.sdf
directory: 106685


Alanine, 3-[p-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]-N-(tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorin-2-yl)-, ethyl ester, P-oxide NSC57775 Phenylalanine, 4-[bis(2-chloroethyl)amino]-N-(tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorin-2-yl)-, ethyl ester, P-oxide

pdb file: 106691.pdb
sdf file: 106691.sdf
directory: 106691


2396-68-1 4-tert-Butylbenzenethiol 4-tert-Butylthiophenol Benzenethiol, 4-(1,1-dimethylethyl)- Benzenethiol, p-tert-butyl- Benzenethiol, p-tert-butylthio- NSC57807 WLN: SHR DX1&1&1 p-tert-Butylbenzenethiol p-tert-Butylphenyl mercaptan p-tert-Butylthiophenol

pdb file: 106704.pdb
sdf file: 106704.sdf
directory: 106704


1-Phenyl-3-carbethoxypyrazolone 1H-Pyrazole-3-carboxylic acid, 4,5-dihydro-5-oxo-1-phenyl-, ethyl ester 2-Pyrazoline-3-carboxylic acid, 5-oxo-1-phenyl-, ethyl ester 3-(Ethoxycarbonyl)-1-phenyl-5-pyrazolone 89-33-8 NSC57876

pdb file: 106748.pdb
sdf file: 106748.sdf
directory: 106748


709-88-6 Carbamodithioic acid, (4-chlorophenyl)-, ethyl ester Carbanilic acid, p-chlorodithio-, ethyl ester NSC57881 S-Aethyl-N-(4-chlor-phenyl)-dithiocarbamat WLN: SUYS2&MR DG p-Chlorodithiocarbanilic acid ethyl ester

pdb file: 106749.pdb
sdf file: 106749.sdf
directory: 106749


(1-Thiaethyl)benzene (Methylthio)benzene 1-Phenyl-1-thiaethane 100-68-5 Anisole, thio- Benzene, (methylthio)- Methyl phenyl sulfide NSC57916 Phenyl methyl sulfide Phenylthiomethane Sulfide, methyl phenyl Thioanisol Thioanisole WLN: 1SR

pdb file: 106769.pdb
sdf file: 106769.sdf
directory: 106769


6631-87-4 Aniline, N-[[(p-chlorophenyl)thio]methyl]-p-nitro- Benzenamine, N-[[(4-chlorophenyl)thio]methyl]-4-nitro- N-[[(p-Chlorophenyl)thio]methyl]-p-nitroaniline N-[[(p-Nitrophenyl)amino]methyl]-p-chlorophenyl sulfide NSC57942 WLN: WNR DM1SR DG

pdb file: 106791.pdb
sdf file: 106791.sdf
directory: 106791


2-Butenoic acid, 4-[(4-methylphenyl)amino]-4-oxo-, (Z)- 24870-11-9 Maleanilic acid, p-methyl- NSC58033

pdb file: 106869.pdb
sdf file: 106869.sdf
directory: 106869


1-(o-Tolueneazo)-2-naphthol 1-(o-Tolylazo)-.beta.-naphthol 1-(o-Tolylazo)-2-naphthol 1-[(2-Methylphenyl)azo]-2-naphthalenol 2-Naphthalenol, 1-[(2-methylphenyl)azo]- 2-Naphthol, 1-(o-tolylazo)- 2646-17-5 A.F. Orange No. 2 Aizen Food Orange No. 2 Atul Oil Orange T C.I. 12100 C.I. Solvent Orange 2 D & C Orange No. 2 Dolkwal Orange SS Ext D and C Orange No. 4 Ext. D And C Orange No. 4 Extract D And C Orange No. 4 FD & C Orange 2 FD and C Orange No. 2 Fat Orange II Fat Orange RR Hexacol Oil Orange SS Lacquer Orange V NSC58044 Oil Orange O'PEL Oil Orange OPEL Oil Orange SS Oil Orange TX Oil Orange XO Oleal

pdb file: 106876.pdb
sdf file: 106876.sdf
directory: 106876


.alpha.-Methyl-4-biphenylmethanol 1-(4-Biphenylyl)ethanol 3562-73-0 4-Biphenylmethanol, .alpha.-methyl- Diascleril Difencol Drucoles NSC58063 [1,1'-Biphenyl]-4-methanol, .alpha.-methyl-

pdb file: 106884.pdb
sdf file: 106884.sdf
directory: 106884


1137-79-7 4-(Dimethylamino)biphenyl 4-Biphenylamine, N,N-dimethyl- 4-Biphenyldimethylamine 4-Phenyl-N,N-dimethylaniline N,N-Dimethyl-4-aminobiphenyl NSC58064 WLN: 1N1&R DR [1,1'-Biphenyl]-4-amine, N,N-dimethyl-

pdb file: 106885.pdb
sdf file: 106885.sdf
directory: 106885


3-Camphenilanacetanilide 6629-39-6 Bicyclo[2.2.1]heptane-2-acetamide, 3,3-dimethyl-N-phenyl- NSC58152

pdb file: 106924.pdb
sdf file: 106924.sdf
directory: 106924


6629-52-3 Ethanol, 2,2'-(2,5-xylidino)bis- Ethanol, 2,2'-[(2,5-dimethylphenyl)imino]bis- NSC58169

pdb file: 106941.pdb
sdf file: 106941.sdf
directory: 106941


(m-Chlorophenyl)diethanolamine 2,2'-(m-chlorophenylimino)diethanol 2,2'-[(m-Chlorophenyl)imino]diethanol 2,2'-meta-(meta-Chlorophenylimino)diethanol 3-Chloro-N,N-bis(2-hydroxyethyl)aniline 92-00-2 Aniline, m-chloro-N,N-bis(2-hydroxyethyl)- Aniline, m-chloro-N,N-dihydroxyethyl- Ethanol, 2,2'-(m-chloroanilino)bis- Ethanol, 2,2'-[(3-chlorophenyl)imino]bis- Ethanol, 2,2'-[(m-chlorophenyl)imino]di- N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-3-chloroaniline N,N-Di(.beta.-hydroxyethyl)-m-chloroaniline N,N-Di(hydroxyethyl)-m-chloroaniline N,N-Dihydroxyethyl-m-chloroaniline N-(3-Chlorophenyl)diethanolamine N-(m-Chlorophenyl)diethanolamine NSC58170 m-Chloro-N,N-bis(2-hydroxyethyl)aniline

pdb file: 106942.pdb
sdf file: 106942.sdf
directory: 106942


2-Propanol, 1-chloro-3-(N-ethyl-m-toluidino)- 2-Propanol, 1-chloro-3-[ethyl(3-methylphenyl)amino]- 54229-51-5 NSC58171

pdb file: 106943.pdb
sdf file: 106943.sdf
directory: 106943


2-Propenamide, N-(2-hydroxyethyl)-3-phenyl- 6961-46-2 Brolitene Cinnamamide, N-(2-hydroxyethyl)- Idrocilamide LCB 29 N-(2-Hydroxyethyl)cinnamamide N-(2-Hydroxyethyl)cinnamide N-(Hydroxy-2 ethyl)cinnamamide NSC58207 Srilane WLN: Q2MV1U1R

pdb file: 106966.pdb
sdf file: 106966.sdf
directory: 106966


1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic 1,2:4,5-diimide, N,N'-di-m-tolyl- 7143-61-5 Benzo[1,2-c:4,5-c']dipyrrole-1,3,5,7(2H,6H)-tetrone, 2,6-bis(3-methylphenyl)- NSC58275

pdb file: 107003.pdb
sdf file: 107003.sdf
directory: 107003


6626-84-2 Dimethyl benzylidenemalonate Malonic acid, benzylidene-, dimethyl ester NSC58321 Propanedioic acid, (phenylmethylene)-, dimethyl ester

pdb file: 107025.pdb
sdf file: 107025.sdf
directory: 107025


2,6-Piperidinedione, 4-[2-(2-hydroxy-3,5-dimethylphenyl)-2-oxoethyl]- 3-(2-Hydroxy-3,5-dimethylphenacyl)glutarimide 526-02-3 ACTIPHENOL Actinophenol Glutarimide, 3-(2-hydroxy-3,5-dimethylphenacyl)- NSC58413

pdb file: 107076.pdb
sdf file: 107076.sdf
directory: 107076


15457-05-3 2,4'-Dinitro-4-(trifluoromethyl)diphenyl ether 2,4-Dinitro-p-trifluoromethyl phenyl ether 2-Nitro-1-(4-nitrophenoxy)-4-(trifluoromethyl)benzene 4-Nitrophenyl 4-(trifluoromethyl)-2-nitrophenyl ether 4-Trifluoromethyl-2,4'-dinitrodiphenyl ether 4-Trifluoromethyl-2,4'-dinitrophenyl ether Benzene, 2-nitro-1-(4-nitrophenoxy)-4-(trifluoromethyl)- C 6929 C 6989 C6989 Ether, (p-nitrophenyl) (.alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro-2-nitro-p-tolyl) Ether, 2,4'-dinitro-4-trifluoromethyldiphenyl Ether, p-nitrophenyl .alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro-2-nitro-p-tolyl Fluordifen Fluorodifen Fluorodiphen NSC58415 Preforan Soyex WLN: WNR DOR BNW BXFFF p-Nitrophenyl .alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro-2-nitro-p-tolyl ether p-Nitrophenyl 2-nitro-4-(trifluoromethyl) phenyl ether p-Nitrophenyl 2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl ether

pdb file: 107078.pdb
sdf file: 107078.sdf
directory: 107078


3'-Chlorooxanilic acid isopropyl ester 7399-76-0 Acetic acid, [(2-chlorophenyl)amino]oxo-, 1-methylethyl ester NSC58430 Oxanilic acid, 3'-chloro-, isopropyl ester

pdb file: 107093.pdb
sdf file: 107093.sdf
directory: 107093


6625-74-7 NSC58513 Pivalanilide Propanamide, 2,2-dimethyl-N-phenyl-

pdb file: 107126.pdb
sdf file: 107126.sdf
directory: 107126


.alpha.-D-erythro-Hex-2-enopyranoside, methyl 2,3-dideoxy-4,6-O-(phenylmethylene)- 3169-98-0 Methyl-4,6-o-benzylidene-.alpha.-D-erythro-hex-2-enopyranoside NSC58601

pdb file: 107185.pdb
sdf file: 107185.sdf
directory: 107185


299-13-8 9H-Purine, 6-(benzylthio)-9-(2-chloroethyl)- 9H-Purine, 9-(2-chloroethyl)-6-[(phenylmethyl)thio]- BC 76 NSC58905

pdb file: 107414.pdb
sdf file: 107414.sdf
directory: 107414


299-12-7 9H-Purine, 6-(o-chlorobenzylthio)-9-(2-chloroethyl)- 9H-Purine, 6-[(o-chlorobenzyl)thio]-9-(2-chloroethyl)- 9H-Purine, 9-(2-chloroethyl)-6-[[(2-chlorophenyl)methyl]thio]- BC 77 NSC58906

pdb file: 107415.pdb
sdf file: 107415.sdf
directory: 107415


9H-Purin-2-amine, 9-cyclopentyl-6-[(phenylmethyl)thio]- 9H-Purine, 2-amino-6-(benzylthio)-9-cyclopentyl- NSC58909 PD 143

pdb file: 107418.pdb
sdf file: 107418.sdf
directory: 107418


2-Methylphenyl acetate 533-18-6 Acetic acid, 2-methylphenyl ester Acetic acid, o-tolyl ester Acetyl-o-cresol NSC58961 O-CRESOLACETATE o-Acetoxytoluene o-Cresol acetate o-Cresyl acetate o-Cresylic acetate o-Methylphenyl acetate o-Tolyl acetate

pdb file: 107460.pdb
sdf file: 107460.sdf
directory: 107460


1174-11-4 Benzoic acid, 4-[(2-[1,1'-biphenyl]-4-yl-1-ethoxy-2-oxoethyl)amino]- Benzoic acid, p-[(.alpha.-ethoxy-p-phenylphenacyl)amino]- CV 58903 NSC58991 SKF-8318 Xenalamine Xenazoic acid Xenovis p-[(.alpha.-Ethoxy-p-phenylphenacyl)amino]benzoic acid

pdb file: 107479.pdb
sdf file: 107479.sdf
directory: 107479


1,4-Benzoquinone, 2-(p-ethylphenyl)-3,6-dihydroxy-5-phenyl- 2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, 2-(4-ethylphenyl)-3,6-dihydroxy-5-phenyl- NSC59064

pdb file: 107498.pdb
sdf file: 107498.sdf
directory: 107498


349-76-8 Ethanone, 1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]- NSC59177

pdb file: 107517.pdb
sdf file: 107517.sdf
directory: 107517


6270-07-1 Acetamide, N-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]- NSC59178

pdb file: 107518.pdb
sdf file: 107518.sdf
directory: 107518


1174-11-4 Benzoic acid, 4-[(2-[1,1'-biphenyl]-4-yl-1-ethoxy-2-oxoethyl)amino]- Benzoic acid, p-[(.alpha.-ethoxy-p-phenylphenacyl)amino]- CV 58903 NSC59182 SKF-8318 Xenalamine Xenazoic acid Xenovis p-[(.alpha.-Ethoxy-p-phenylphenacyl)amino]benzoic acid

pdb file: 107519.pdb
sdf file: 107519.sdf
directory: 107519


78218-72-1 NSC59222 Phosphoramidic acid, bis(2-chloroethyl)-, 2-chloroethyl phenyl ester

pdb file: 107533.pdb
sdf file: 107533.sdf
directory: 107533


2,2',6,6'-Tetrabromobisphenol A 2,2-Bis(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)propane 2,2-Bis(4-hydroxy-3,5-dibromophenyl)propane 3,5,3',5'-Tetrabromobisphenol A 4,4'-Isopropylidenebis(2,6-dibromophenol) 79-94-7 Bromdian FG 2000 Firemaster BP4A NSC59775 Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis[2,6-dibromo- Phenol, 4,4'-isopropylidenebis[2,6-dibromo- Tetrabromobisphenol A

pdb file: 107860.pdb
sdf file: 107860.sdf
directory: 107860


1,3-Dimethyl-1,3-diphenylurea 611-92-7 Carbanilide, N,N'-dimethyl- Centralit II Centralite II Centralite-2 Methyl centralite N,N'-Dimethyl-N,N'-diphenylurea N,N'-Dimethylcarbanilide NSC59781 Urea, N,N'-dimethyl-N,N'-diphenyl- WLN: 1NR&VN1&R

pdb file: 107865.pdb
sdf file: 107865.sdf
directory: 107865


3',N,N-Trimethyl-4-aminoazobenzene 3'-MDAB 3'-Me-dab 3'-Methyl-4-dimethylaminoazobenzen 3'-Methyl-4-dimethylaminoazobenzene 3'-Methylbuttergelb 3'-Methyldimethylaminoazobenzol 3'Methyl-dab 3-Methyl-4'-(dimethylamino)azobenzene 4-(N,N-Dimethylamino)-3'-methylazobenzene 4-Dimethylamino-3'-methylazobenzene 55-80-1 Aniline, N,N-dimethyl-p-(m-tolylazo)- Benzenamine, N,N-dimethyl-4-[(3-methylphenyl)azo]- MDAB N,N-Dimethyl-p-(m-tolylazo)aniline NSC59783 WLN: 1N1&R DNUNR C1 m'-Methyl-p-dimethylaminoazobenzene

pdb file: 107867.pdb
sdf file: 107867.sdf
directory: 107867


2-Naphthalenecarboxamide, N-(4-chloro-2-methylphenyl)-3-hydroxy- 2-Naphtho-o-toluidide, 4'-chloro-3-hydroxy- 92-76-2 Acna Naphthol T Amanil Naphthol AS-TR Amarthol AS-TR Anthonaphthol AS-TR Azoground TR Azoic Coupling Component 8 Brenthol CT C.I. 37525 C.I. Azoic Coupling Component 8 Cibanaphthol RCT Daito Grounder TR NSC59807 Naftolo MTR Naphtanilide TR Naphtazol TR Naphthoide TR Naphthol AS-TR Naphthol AS-TR Dispersible Naphtol AS-TR Naphtol AS-TR Supra Naphtol AS-TRLL Sanatol TR Solunaptol CTL Solunaptol CTX Tulathol AS-TR

pdb file: 107887.pdb
sdf file: 107887.sdf
directory: 107887


3H-Pyrazol-3-one, 1,2-dihydro-1,5-dimethyl-2-phenyl-4-[(phenylmethylene)amino]- 4-(Benzylideneamino)antipyrine 83-17-0 Antipyrine, 4-(benzylideneamino)- NSC59808

pdb file: 107888.pdb
sdf file: 107888.sdf
directory: 107888


2,4-Hexadiene, 3,4-bis(4-hydroxyphenyl)- 3,4-Bis(p-hydroxyphenyl)-2,4-hexadiene 4,4'-(Diethylideneethylene)diphenol 84-17-3 Agaldog Cycladiene Dienestrol Dienol Dinestrol Dinovex Estraguard Estrodienol Estroral Follidiene Follormon Gynefollin Isodienestrol NSC59809 Oestrasid Oestrodiene Oestroral Phenol, 4,4'-(1,2-diethylidene-1,2-ethanediyl)bis- Phenol, 4,4'-(diethylideneethylene)di- Restrol Retalon Sexadien Synestrol Teserene component of Estan p,p'-(Diethylideneethylene)diphenol

pdb file: 107889.pdb
sdf file: 107889.sdf
directory: 107889


1,1'-Biphenyl, 4-(phenylmethyl)- 613-42-3 NSC59812

pdb file: 107892.pdb
sdf file: 107892.sdf
directory: 107892


(Phenyl-1 acetyl-2 ethyl) 3-hydroxy-4 coumarine 2H-1-Benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)- 3-(.alpha.-Acetonylbenzyl)-4-hydroxycoumarin 3-(.alpha.-Phenyl-.beta.-acetylethyl)-4-hydroxycoumarin 3-(1'-Phenyl-2'-acetylethyl)-4-hydroxycoumarin 4-HYDROXY-3-(3-OXO-1-PHENYLBUTYL)-2H-1-BENZOPYRAN-2-ONE 4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-fenyl-butyl) cumarine 4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenyl-butyl)-cumarin 4-Idrossi-3-(3-oxo-)-fenil-butil)-cumarine 81-81-2 Arab rat deth Athrombine-K Brumolin Compound 42 Coumadin Coumafen Coumafene Coumarin, 3-(.alpha.-acetonylbenzyl)-4-hydroxy- Coumefene D-Con Dethmor Dethnel Eastern states duocide Fasco fascrat powder Frass-Ratron Kumader Kumadu Kypfarin Maag Rattentod Cum Mar-Frin Martin's mar-frin Maveran NSC59813 Panwarfin Prothromadin Rat & mice bait Rat-B-gon Rat-Gard Rat-Kill Rat-Mix Rat-Ola Rat-Trol Rat-a-way Rat-o-cide

pdb file: 107893.pdb
sdf file: 107893.sdf
directory: 107893


2-(Benzylamino)pyridine 2-Pyridinamine, N-(phenylmethyl)- 6935-27-9 NSC59833 Pyridine, 2-(benzylamino)-

pdb file: 107911.pdb
sdf file: 107911.sdf
directory: 107911


1H-Pyrazole-4-carboxylic acid, 2,3-dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl- 4-Antipyrinecarboxylic acid 83-10-3 Antipyric acid NSC59834

pdb file: 107912.pdb
sdf file: 107912.sdf
directory: 107912


(o,p)-DDE 1,1-Dichloro-2-(o-chlorophenyl)-2-(p-chlorophenyl)ethene 1,1-Dichloro-2-(o-chlorophenyl)-2-(p-chlorophenyl)ethylene 2-(2-Chlorophenyl)-2-(4-chlorophenyl)-1,1-dichloroethylene 3424-82-6 Benzene, 1-chloro-2-[2,2-dichloro-1-(4-chlorophenyl)ethenyl]- Ethylene, 1,1-dichloro-2-(o-chlorophenyl)-2-(p-chlorophenyl)- NSC59908 o,p'-DDE o,p-DDE

pdb file: 107979.pdb
sdf file: 107979.sdf
directory: 107979


120-32-1 2-Benzyl-4-chlorophenol 4-Chloro-.alpha.-phenyl-o-cresol 4-Chloro-2-benzylphenol 5-Chloro-2-hydroxydiphenylmethane Benzylchlorophenol Bio-Clave CHLOROPHENE Clorofene Clorophene Ketolin H NSC59989 Neosabenyl Phenol, 4-chloro-2-(phenylmethyl)- Santophen Santophen 1 Santophen I germicide Septiphene WLN: QR DG B1R o-Benzyl-p-chlorophenol o-Cresol, 4-chloro-.alpha.-phenyl- p-Chloro-o-benzylphenol

pdb file: 108045.pdb
sdf file: 108045.sdf
directory: 108045


2503-55-1 3-Pyridinecarboxamide, N-(phenylmethyl)- N-Benzylnicotinamide NSC59992 Nicotinamide, N-benzyl-

pdb file: 108048.pdb
sdf file: 108048.sdf
directory: 108048


1H-Benzimidazole, 2-(phenylmethyl)- 2-Benzylbenzimidazole 621-72-7 Bendazol Bendazole Benzimidazole, 2-benzyl- Dibasol Dibazol Dibazole NSC60020 Tromasedan

pdb file: 108075.pdb
sdf file: 108075.sdf
directory: 108075


.alpha.-Phenyl-p-cresol carbamate 101-71-3 Butolan Butolen Carbamic acid, .alpha.-phenyl-p-tolyl ester Carbaurine Carphenol Diphenan Diphenan, pharmaceutical Diphenane NSC60023 Oxybulan Oxylan Palafuge Parabencil Phenol, 4-(phenylmethyl)-, carbamate p-Benzylphenyl carbamate p-Cresol, .alpha.-phenyl-, carbamate p-Hydroxydiphenylmethane carbamic acid ester

pdb file: 108078.pdb
sdf file: 108078.sdf
directory: 108078


1,1'-Biphenyl, 3,3'-dimethyl- 1-Methyl-3-(3'-methylphenyl)benzene 3,3'-Dimethylbiphenyl 3,3'-Ditolyl 612-75-9 NSC60024 m,m'-Bitolyl

pdb file: 108079.pdb
sdf file: 108079.sdf
directory: 108079


6630-13-3 NSC60025 Phosphorochloridic acid, bis(2-methylphenyl) ester

pdb file: 108080.pdb
sdf file: 108080.sdf
directory: 108080


.alpha.,.alpha.'-Bi-p-toluidine 1,2-Bis(4-Aminophenyl)ethane 1,2-Bis(p-aminophenyl)ethane 4,4'-Diaminobibenzyl 621-95-4 Aniline, 4,4'-ethylenedi- Benzenamine, 4,4'-(1,2-ethanediyl)bis- NSC60033

pdb file: 108088.pdb
sdf file: 108088.sdf
directory: 108088


2698-42-2 Malononitrile, o-bromobenzal- Malononitrile, o-bromobenzylidene- NSC60054 Propanedinitrile, [(2-bromophenyl)methylene]- WLN: NCYCN&U1R BE

pdb file: 108107.pdb
sdf file: 108107.sdf
directory: 108107


1,1'-Biphenyl, 4-ethyl- 1-Ethyl-4-phenylbenzene 4-Ethylbiphenyl 5707-44-8 Biphenyl, 4-ethyl- NSC60063 p-Ethylbiphenyl

pdb file: 108116.pdb
sdf file: 108116.sdf
directory: 108116


6627-79-8 NSC60232 Oxazole, 4-(chloromethyl)-2-methyl-5-(4-nitrophenyl)-

pdb file: 108271.pdb
sdf file: 108271.sdf
directory: 108271


882-36-0 Acetoacetamide, N-benzyl- Acetoacetbenzylamide Acetoacetobenzylamide Butanamide, 3-oxo-N-(phenylmethyl)- N-Acetoacetylbenzylamine N-Benzylacetoacetamide NSC60240

pdb file: 108279.pdb
sdf file: 108279.sdf
directory: 108279


3H-Pyrazol-3-one, 4-amino-1,2-dihydro-1,5-dimethyl-2-phenyl- 4-AAP 4-Aminoantipyrene 4-Aminoantipyrine 4-Aminophenazone 83-07-8 Aminoantipyrin Aminoantipyrine Aminoazophene Ampyrone Antipyrine, 4-amino- Metapirazone NSC60242 Solvapyrin-A

pdb file: 108281.pdb
sdf file: 108281.sdf
directory: 108281


.alpha.,.alpha.,.alpha.-Trifluoro-m-acetotoluidide 3-Trifluoromethylacetanilide 351-36-0 Acetamide, N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]- Acetanilide, 3-(trifluoromethyl)- N-(.alpha.,.alpha.,.alpha.-Trifluoro-m-tolyl)acetamide NSC60257 Usaf ma-14 WLN: FXFFR CMV1 m-Acetotoluidide, .alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluoro- m-Trifluoromethylacetanilide

pdb file: 108294.pdb
sdf file: 108294.sdf
directory: 108294


104-63-2 2-(Benzylamino)ethanol 2-Benzylaminoethanol Benzyl ethanolamine Benzylaminoethanol Benzylethanolamine Ethanol, 2-(benzylamino)- Ethanol, 2-[(phenylmethyl)amino]- N-Benzylaminoethanol N-Benzylethanolamine NSC60267

pdb file: 108304.pdb
sdf file: 108304.sdf
directory: 108304


101-32-6 2,2'-(Benzylimino)diethanol Benzyldiethanolamine Ethanol, 2,2'-(benzylimino)di- Ethanol, 2,2'-[(phenylmethyl)imino]bis- N,N-Bis(2-hydroxyethyl)benzylamine N-Benzyl-N,N-bis(2-hydroxyethyl)amine N-Benzyldiethanolamine NSC60297

pdb file: 108332.pdb
sdf file: 108332.sdf
directory: 108332


1-(4-Bromophenyl)ethylene 2039-82-9 4-Bromostyrene Benzene, 1-bromo-4-ethenyl- NSC60393 Styrene, p-bromo- p-Bromostyrene

pdb file: 108416.pdb
sdf file: 108416.sdf
directory: 108416


1H-Pyrazole-4-carboxaldehyde, 2,3-dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl- 4-Antipyrinecarboxaldehyde 4-Formylantipyrine 950-81-2 Antipyraldehyde Antipyrinaldehyd Antipyrine, 4-formyl- Febranine NSC60408

pdb file: 108431.pdb
sdf file: 108431.sdf
directory: 108431


Butyric acid, 2-amino-4-(p-[bis(2-chloroethyl)amino]benzylthio)- Butyric acid, 2-amino-4-[[p-[bis(2-chloroethyl)amino]benzyl]thio]- L-Homocysteine, S-[[4-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]methyl]- MP 909 NSC60430

pdb file: 108452.pdb
sdf file: 108452.sdf
directory: 108452


3-[p-[Bis(2-chloroethyl)amino]benzylsulfonyl]-L-alanine 6940-98-3 Alanine, .beta.-[p-[bis(2-chloroethyl)amino]benzylsulfonyl]-, L- L-Alanine, 3-[[[4-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]methyl]sulfonyl]- NSC60431 WLN: QVYZ1SW1R DN2G2G -L

pdb file: 108453.pdb
sdf file: 108453.sdf
directory: 108453


3678-19-1 NSC60454 Phosphinothioic acid, bis(2-methyl-1-aziridinyl)-, O-phenyl ester

pdb file: 108468.pdb
sdf file: 108468.sdf
directory: 108468


1672-58-8 Formamide, N-(2,3-dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)- Formamide, N-antipyrinyl- NSC60565 WLN: T5NNVJ A1 BR& DMVH E1

pdb file: 108559.pdb
sdf file: 108559.sdf
directory: 108559


10415-87-9 3-Pentanol, 3-methyl-1-phenyl- Benzenepropanol, .alpha.-ethyl-.alpha.-methyl- NSC60568 Phenethylmethylethylcarbinol Phenylethyl methyl ethyl carbinol

pdb file: 108562.pdb
sdf file: 108562.sdf
directory: 108562


620-79-1 Benzenepropanoic acid, .alpha.-acetyl-, ethyl ester Ethyl .alpha.-acetylhydrocinnamate Ethyl .alpha.-benzylacetoacetate Ethyl 2-acetyl-3-phenylpropionate Ethyl 2-benzylacetoacetate Hydrocinnamic acid, .alpha.-acetyl-, ethyl ester NSC60581

pdb file: 108574.pdb
sdf file: 108574.sdf
directory: 108574


102-19-2 Acetic acid, phenyl-, isopentyl ester Benzeneacetic acid, 3-methylbutyl ester Isoamyl phenylacetate Isopentyl phenylacetate NSC60582 Phenylacetic acid, isopentyl ester WLN: 1Y12OV1R

pdb file: 108575.pdb
sdf file: 108575.sdf
directory: 108575


1-(4-Hydroxyphenyl)-1-phenylethane 1-Phenyl-1-(4-hydroxyphenyl)ethane 1988-89-2 4-(.alpha.-Methylbenzyl)phenol 4-(1-Phenylethyl)phenol 4-(Phenylethylidene)phenol NSC60586 Phenol, 4-(1-phenylethyl)- Phenol, p-(.alpha.-methylbenzyl)-

pdb file: 108578.pdb
sdf file: 108578.sdf
directory: 108578


1-[(p-Chlorophenyl)sulfonyl]-3-[p-(dimethylamino)phenyl]urea 5581-42-0 Benzenesulfonamide, 4-chloro-N-[[[4-(dimethylamino)phenyl]amino]carbonyl]- Glyparamide NSC60605 P 1306 P-1306 Urea, 1-[(p-chlorophenyl)sulfonyl]-3-[p-(dimethylamino)phenyl]-

pdb file: 108597.pdb
sdf file: 108597.sdf
directory: 108597


1H-Pyrazol-4-amine, 4,5-dihydro-1,3,5-triphenyl-N-(phenylmethyl)- 2-Pyrazoline, 4-benzylamino-1,3,5-triphenyl- 6628-56-4 NSC60626 WLN: T5NN BUTJ AR& CR& DM1R& ER

pdb file: 108615.pdb
sdf file: 108615.sdf
directory: 108615


3678-70-4 NSC60653 Pyridine, 2-(diphenylmethyl)-

pdb file: 108641.pdb
sdf file: 108641.sdf
directory: 108641


3678-72-6 4-(Diphenylmethyl)pyridine NSC60655 Pyridine, 4-(diphenylmethyl)-

pdb file: 108643.pdb
sdf file: 108643.sdf
directory: 108643


1251-85-0 3H-Pyrazol-3-one, 4,4'-methylenebis[1,2-dihydro-1,5-dimethyl-2-phenyl- Antipyrine, 4,4'-methylenedi- Bisantipyrylmethane Diantipyrinylmethane Diantipyrylmethane NSC60670

pdb file: 108655.pdb
sdf file: 108655.sdf
directory: 108655


3,4-Bis(p-dipalmitoyloxyphenyl)-3-hexene 63019-08-9 Hexadecanoic acid, (1,2-diethyl-1,2-ethenediyl)di-4,1-phenylene ester NSC60679

pdb file: 108664.pdb
sdf file: 108664.sdf
directory: 108664


1-Iodo-4-methoxybenzene 4-Iodoanisole 4-Iodomethoxybenzene 696-62-8 Anisole, p-iodo- Benzene, 1-iodo-4-methoxy- Isoform NSC60727 p-Iodoanisole p-Iodophenyl methyl ether p-Methoxyiodobenzene

pdb file: 108711.pdb
sdf file: 108711.sdf
directory: 108711


56961-47-8 Benzene, 1-chloro-2-(chlorophenylmethyl)- NSC60815

pdb file: 108783.pdb
sdf file: 108783.sdf
directory: 108783


6628-68-8 NSC60931 Propanedioic acid, (2-phenylethyl)-, diethyl ester

pdb file: 108880.pdb
sdf file: 108880.sdf
directory: 108880


1,1'-Isopropylidenebis(p-phenyleneoxy-2-ethanol) 2,2'-[Isopropylidenebis(p-phenyleneoxy)]diethanol 2,2-Bis(4-.beta.-hydroxyethoxyphenyl)propane 2,2-Bis[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]propane 2,2-Bis[p-(.beta.-hydroxyethoxy)phenyl]propane 2,2-Bis[p-(2-hydroxyethoxy)phenyl]propane 4,4'-Bis(hydroxyethoxy)diphenyldimethylmethane 901-44-0 Bisphenol A bis(2-hydroxyethyl)ether Dianol 22 Ethanol, 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy)]bis- Ethanol, 2,2'-[isopropylidenebis(p-phenyleneoxy)]di- NSC60933

pdb file: 108882.pdb
sdf file: 108882.sdf
directory: 108882


4-Methylphenyl salicylate 607-88-5 Benzoic acid, 2-hydroxy-, 4-methylphenyl ester NSC60999 Salicylic acid, p-tolyl ester p-Cresyl salicylate p-Tolyl salicylate

pdb file: 108897.pdb
sdf file: 108897.sdf
directory: 108897


128-38-1 4,4'-Biphenyldiol, 3,3',5,5'-tetra-tert-butyl- 4,4'-Bis(2,6-di-tert-butylphenol) Ethyl 712 NSC61171 [1,1'-Biphenyl]-4,4'-diol, 3,3',5,5'-tetrakis(1,1-dimethylethyl)-

pdb file: 108933.pdb
sdf file: 108933.sdf
directory: 108933


.alpha.,.alpha.'-Diamino-m-xylene .alpha.,.alpha.'-m-Xylenediamine 1,3-Benzenedimethanamine 1,3-Bis(aminomethyl)benzene 1,3-Bis-aminomethylbenzen 1,3-Xylylenediamine 1477-55-0 MXDA Methylamine, m-phenylenebis- NSC61568 m-Diaminoxylene m-Phenylenebis(methylamine) m-Xylene-.alpha.,.alpha.'-diamine m-Xylenediamine m-Xylylendiamin m-Xylylene amine m-Xylylenediamine

pdb file: 109007.pdb
sdf file: 109007.sdf
directory: 109007


6435-78-5 NSC61572 Pyrrolidine, 1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-

pdb file: 109011.pdb
sdf file: 109011.sdf
directory: 109011


NSC61619 Phosphinothioic acid, bis(1-aziridinyl)-, O-(4-chloro-3-methylphenyl) ester Phosphinothioic acid, bis(1-aziridinyl)-, O-4-chloro-m-tolyl ester

pdb file: 109041.pdb
sdf file: 109041.sdf
directory: 109041


Hydrocinnamide, N,N-bis(2-chloroethyl)-.beta.-[3,4- (methylenedioxy)phenyl]-3,4,5-trimethoxy- NSC61648

pdb file: 109067.pdb
sdf file: 109067.sdf
directory: 109067


3376-34-9 Benzophenone, O-methyloxime Methanone, diphenyl-, O-methyloxime NSC61773

pdb file: 109162.pdb
sdf file: 109162.sdf
directory: 109162


1245-15-4 4H-1-Benzopyran-4-one, 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-hydroxy-3,7-dimethoxy- Flavone, 5-hydroxy-3,3',4',7-tetramethoxy- NSC61837 Quercetin 3,7,3',4'-tetramethyl ether Retusin Retusin (Ariocarpus) Retusine Retusine (Ariocarpus)

pdb file: 109203.pdb
sdf file: 109203.sdf
directory: 109203


94-69-9 Formamide, N-(2-methylphenyl)- N-(2-Methylphenyl)formamide NSC62002 o-Formotoluidide o-Methyl-N-formylaniline o-Methylformanilide o-Tolylformamide

pdb file: 109327.pdb
sdf file: 109327.sdf
directory: 109327


(3-Hydroxyphenyl)dimethylamine 3-(Dimethylamino)phenol 3-Hydroxy-N,N-dimethylaniline 99-07-0 DAMP N,N-Dimethyl-m-aminophenol NSC62017 Phenol, 3-(dimethylamino)- Phenol, m-(dimethylamino)- m-(Dimethylamino)phenol

pdb file: 109340.pdb
sdf file: 109340.sdf
directory: 109340


(m-Aminophenyl)methyl carbinol 2454-37-7 3-Amino-.alpha.-methylbenzyl alcohol Benzenemethanol, 3-amino-.alpha.-methyl- Benzyl alcohol, m-amino-.alpha.-methyl- NSC62018 WLN: ZR CYQ1 m-(1-Hydroxyethyl)aniline m-Amino-.alpha.-methylbenzyl alcohol

pdb file: 109341.pdb
sdf file: 109341.sdf
directory: 109341


2-Propenal, 3-[4-(dimethylamino)phenyl]- 4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde 4-Dimethylaminocinnamaldehyde 4-Dimethylcinnamaldehyde 6203-18-5 Cinnamaldehyde, p-(dimethylamino)- NSC62138 p-(Dimethylamino)cinnamaldehyde p-Dimethylaminocinnamic aldehyde

pdb file: 109430.pdb
sdf file: 109430.sdf
directory: 109430


1-Phenyl-3-methylbutane 2-Methyl-4-phenylbutane 2049-94-7 3-Methyl-1-phenylbutane Benzene, (3-methylbutyl)- Benzene, isopentyl- Isoamylbenzene Isopentylbenzene NSC62142

pdb file: 109434.pdb
sdf file: 109434.sdf
directory: 109434


.alpha.,.alpha.-Dimethyl-.delta.-phenylpropyl alcohol 1,1-Dimethyl-3-phenyl-1-propanol 1,1-Dimethyl-3-phenylpropanol 1-Propanol, 1,1-dimethyl-3-phenyl- 103-05-9 2-(2-Phenylethyl)-2-propanol 2-Butanol, 2-methyl-4-phenyl- 2-Methyl-4-phenyl-2-butanol Benzenepropanol, .alpha.,.alpha.-dimethyl- Benzyl-tert-butanol Dimethylphenethylcarbinol Dimethylphenylethylcarbinol NSC62145 Phenylethyl dimethyl carbinol WLN: QX1 & 1 & 2R

pdb file: 109435.pdb
sdf file: 109435.sdf
directory: 109435


2240-41-7 NSC62258 Phosphonic acid, phenyl-, dimethyl ester

pdb file: 109463.pdb
sdf file: 109463.sdf
directory: 109463


1080-32-6 Diethoxyphosphonomethylbenzene Diethyl benzylphosphonate Diethyl phosphonate, benzyl- NSC62294 Phosphonic acid, (phenylmethyl)-, diethyl ester Phosphonic acid, benzyl-, diethyl ester WLN: 2OPO&O2&1R

pdb file: 109467.pdb
sdf file: 109467.sdf
directory: 109467


2-[p-Chloro-.alpha.-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzyl]pyridine bimaleate 2-[p-Chloro-.alpha.-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzyl]pyridine maleate 3505-38-2 Allergefon maleate Carbinoxamine maleate Ciberon Clistin maleate Clistine Maleate Cliston Ethanamine, 2-[(4-chlorophenyl)-2-pyridinylmethoxy]-N,N-dimethyl-, (Z)-2-butenedioate (1:1) Lergefin NSC62362 Paracarbinoxamine maleate Pyridine, 2-[p-chloro-.alpha.-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzyl]-, maleate (1:1) WLN: QV1U1VQ -C &621 component of Clistin-D p-Carbinoxamine maleate

pdb file: 109496.pdb
sdf file: 109496.sdf
directory: 109496


1,1'-Biphenyl, 2,2',3,3',4,4',6,6'-octamethyl- 6883-66-5 NSC62429

pdb file: 109544.pdb
sdf file: 109544.sdf
directory: 109544


(1,2-Dibromoethyl)benzene .alpha.,.beta.-Dibromoethylbenzene 1,2-Dibromo-1-phenylethane 1,2-Dibromo-2-phenylethane 93-52-7 Benzene, (1,2-dibromoethyl)- Dowspray 9 NSC62438

pdb file: 109550.pdb
sdf file: 109550.sdf
directory: 109550


52182-15-7 Benzeneacetic acid, .alpha.-hydroxy-.alpha.-phenyl-, ethyl ester Ethyl benzilate Ethyl diphenylglycolate NSC62707

pdb file: 109737.pdb
sdf file: 109737.sdf
directory: 109737


15964-31-5 2-Pyridinecarboxylic acid, 5-amino-4-(2-hydroxy-3,4-dimethoxyphenyl)-6-(5-hydroxy-4-methoxy-2,2-dimethyl-2H-imidazo[4,5-h]quinolin-8-yl)-3-methyl- Azastreptonigrin, isopropylidene- IPAS Imidazoquinoline Isopropylideneazastreptonigrin Isopropylidine azastreptonigrin NSC-62709 NSC62709 Picolinic acid, 5-amino-4-(2,3-dihydro-3,4-dimethoxy-2-hydroxyphenyl)-6-(2,2-dimethyl-4-methoxy-5-oxo-5H-imidazo[4,5-h]quinolin-8-yl)-3-methyl- Picolinic acid, 5-amino-4-(2-hydroxy-3,4-dimethoxyphenyl)-6-(5-hydroxy-4-methoxy-2,2-dimethyl-2H-imidazo[4,5-h]quinolin-8-yl)- Picolinic acid, 5-amino-4-(2-hydroxy-3,4-dimethoxyphenyl)-6-(5-hydroxy-4-methoxy-2,2-dimethyl-2H-imidazo[4,5-h]quinolin-8-yl)-3-methyl- STREPTONIGRIN-AZA, ISOPROPYLIDENE Streptonigrin tetrahydrooxime Streptonigrin, tetrahydro-, pseudooxime THOS Streptonigrin

pdb file: 109738.pdb
sdf file: 109738.sdf
directory: 109738


100-42-5 Benzene, ethenyl- Benzene, vinyl- Bulstren K-525-19 Cinnamene Cinnamenol Cinnamol Diarex hf 77 Ethenylbenzene Ethylene, phenyl- NCI-C02200 NSC62785 Phenethylene Phenylethene Phenylethylene STYRENE Stirolo Styreen Styren Styrene monomer Styrol Styrole Styrolene Styron Styropol SO Vinylbenzen Vinylbenzene Vinylbenzol WLN: 1U1R

pdb file: 109784.pdb
sdf file: 109784.sdf
directory: 109784


4-Methylphenylboric acid 5720-05-8 Boronic acid, (4-methylphenyl)- Boronic acid, p-tolyl- NSC62870 WLN: QBQR D1 p-Methylbenzeneboronic acid p-Tolueneboronic acid p-Tolylboronic acid

pdb file: 109823.pdb
sdf file: 109823.sdf
directory: 109823


90-68-6 Antioxidant 80 Mesitol, .alpha.2,.alpha.6-bis(5-tert-butyl-6-hydroxy-m-tolyl)- NSC62914 Phenol, 2,6-bis[[3-(1,1-dimethylethyl)-2-hydroxy-5-methylphenyl]methyl]-4-methyl-

pdb file: 109830.pdb
sdf file: 109830.sdf
directory: 109830


2-Cyclohexylamino-1-phenylethanol 6589-48-6 Benzenemethanol, .alpha.-[(cyclohexylamino)methyl]- Benzylalcohol, .alpha.-[(cyclohexylamino)methyl]- Ethanol, 2-cyclohexylamino-1-phenyl- NSC62916 WLN: L6TJ AM1YQR

pdb file: 109831.pdb
sdf file: 109831.sdf
directory: 109831


1,2-Bis(benzylamino)ethane 1,2-Ethanediamine, N,N'-bis(phenylmethyl)- 140-28-3 Benzathine Benzatin DBED Ethylenediamine, N,N'-dibenzyl- N,N'-Dibenzylethylenediamine NSC62936 Usaf do-53 WLN: R1M2M1R

pdb file: 109834.pdb
sdf file: 109834.sdf
directory: 109834


6952-08-5 Benzene, 1-chloro-4-(2,2-dichloro-1-phenylethyl)- NSC63005

pdb file: 109853.pdb
sdf file: 109853.sdf
directory: 109853


834-25-3 Benzene, 1-methyl-4-(phenylmethoxy)- Ether, benzyl p-tolyl NSC63054

pdb file: 109889.pdb
sdf file: 109889.sdf
directory: 109889


.gamma.-(2,5-Dimethylphenyl)-n-butyric acid 1453-06-1 4-(2,5-Xylyl)butanoic acid Benzenebutanoic acid, 2,5-dimethyl- Butyric acid, 4-(2,5-xylyl)- NSC63112

pdb file: 109917.pdb
sdf file: 109917.sdf
directory: 109917


2548-26-7 Benzene, 1,4-dimethyl-2-(phenylsulfonyl)- NSC63214

pdb file: 109954.pdb
sdf file: 109954.sdf
directory: 109954


2-Propenamide, N-(2-hydroxyethyl)-3-phenyl- 6961-46-2 Brolitene Cinnamamide, N-(2-hydroxyethyl)- Idrocilamide LCB 29 N-(2-Hydroxyethyl)cinnamamide N-(2-Hydroxyethyl)cinnamide N-(Hydroxy-2 ethyl)cinnamamide NSC63229 Srilane WLN: Q2MV1U1R

pdb file: 109958.pdb
sdf file: 109958.sdf
directory: 109958


2150-89-2 Carbamic acid, (3-chlorophenyl)-, ethyl ester Carbanilic acid, m-chloro-, ethyl ester NSC63356

pdb file: 110044.pdb
sdf file: 110044.sdf
directory: 110044


2-Nitrophenylurethane 2621-84-3 Carbamic acid, (2-nitrophenyl)-, ethyl ester Carbanilic acid, o-nitro-, ethyl ester NSC63361

pdb file: 110049.pdb
sdf file: 110049.sdf
directory: 110049


1-Hydroxy-2-acetyl-4-methylbenzene 1450-72-2 2'-Hydroxy-5'-methylacetophenone 2-Acetyl-4-methylphenol Acetophenone, 2'-hydroxy-5'-methyl- Ethanone, 1-(2-hydroxy-5-methylphenyl)- NSC63363 o-Acetyl-p-cresol

pdb file: 110051.pdb
sdf file: 110051.sdf
directory: 110051


1165-06-6 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-phenyl-, diethyl ester Diethyl-2,6-dimethyl-4-phenyl-1,4-dihydro-3,5-pyridine dicarboxylate Isocinchomeronic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-phenyl-, diethyl ester NSC63467 WLN: T6M DHJ B1 CVO2 DR& EVO2 F1

pdb file: 110083.pdb
sdf file: 110083.sdf
directory: 110083


7364-23-0 Ether, p-chloro-.alpha.-phenylbenzyl methyl NSC63477

pdb file: 110084.pdb
sdf file: 110084.sdf
directory: 110084


1-(4-Bromophenyl)-3,3-dimethyltriazene 1-Triazene, 1-(4-bromophenyl)-3,3-dimethyl- 1-p-Bromfenyl-3,3-dimethyltriazen 3,3-Dimethyl-1-(4-bromophenyl)triazene 7239-21-6 NSC63952 Triazene, 1-(p-bromophenyl)-3,3-dimethyl- Triazene, 3,3-dimethyl-1-(p-bromophenyl)- WLN: ER DNUNN1&1

pdb file: 110219.pdb
sdf file: 110219.sdf
directory: 110219


13739-35-0 3-(p-Tolylthio)propionic acid NSC64356 Propanoic acid, 3-[(4-methylphenyl)thio]-

pdb file: 110307.pdb
sdf file: 110307.sdf
directory: 110307


L-Alanine, 3-[p-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]-N-[[4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamido]methyl]- L-Phenylalanine, 4-[bis(2-chloroethyl)amino]-N-[[[[4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenyl]carbonyl]amino]methyl]-, [4S-(4.alpha.,4a.alpha.,5a.alpha.,6.beta.,12a.alpha.)]- NSC64453

pdb file: 110322.pdb
sdf file: 110322.sdf
directory: 110322


D-Alanine, 3-[p-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]-N-[[4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacene-carboxamido]methyl]- D-Phenylalanine, 4-[bis(2-chloroethyl)amino]-N-[[[[4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenyl]carbonyl]amino]methyl]-, [4S-(4.alpha.,4a.alpha.,5a.alpha.,6.beta.,12a.alpha.)]- NSC64454

pdb file: 110323.pdb
sdf file: 110323.sdf
directory: 110323


3-[(p-Chloro-.alpha.-phenylbenzyl)oxy]-1-methylpyrrolidine maleate (1:1) 5560-75-8 AHR 224 AHR-224 NSC64540 Pyroxamine Maleate Pyrrolidine, 3-(p-chloro-.alpha.-phenylbenzyloxy)-1-methyl-, maleate Pyrrolidine, 3-[(4-chlorophenyl)phenylmethoxy]-1-methyl-, (Z)-2-butenedioate (1:1) Pyrrolidine, 3-[(p-chloro-.alpha.-phenylbenzyl)oxy]-1-methyl-, maleate (1:1)

pdb file: 110342.pdb
sdf file: 110342.sdf
directory: 110342


1H-1,2,4-Triazol-3-amine, N-[(2,4-dichlorophenyl)methylene]- 1H-1,2,4-Triazole, 3-[2,4-(dichlorobenzylidene)amino]- 3-[2,4-(Dichlorobenzylidene)amino]-1H-1,2,4-triazole 73953-90-9 NSC64585 WLN: T5MN DNJ CNU1R BG DG

pdb file: 110343.pdb
sdf file: 110343.sdf
directory: 110343


2-Ethylacetanilide 33098-65-6 Acetamide, N-(2-ethylphenyl)- Acetanilide, 2'-ethyl- NSC64679

pdb file: 110384.pdb
sdf file: 110384.sdf
directory: 110384


66922-67-6 Acetamide, N-(4-ethoxyphenyl)-N-ethyl- NSC64743 p-Acetophenetidide, N-ethyl-

pdb file: 110422.pdb
sdf file: 110422.sdf
directory: 110422


1261-86-5 Aniline, 4,4',4'',4'''-ethenediylidenetetrakis[N,N-dimethyl- Benzenamine, 4,4',4'',4'''-(1,2-ethenediylidene)tetrakis[N,N-dimethyl- NSC64825 Tetrakis[p-(dimethylamino)phenyl]ethylene

pdb file: 110494.pdb
sdf file: 110494.sdf
directory: 110494


.alpha.-(p-Chlorobenzyl)-4-diethylaminoethoxy-4'-methylbenzhydrol 1-[4-[2-(Diethylamino)ethoxy]phenyl]-1-(p-tolyl)-2-(p-chlorophenyl)ethanol 1-[p-(.beta.-Diethylaminoethoxy)phenyl]-1-(p-tolyl)-2-(p-chlorophenyl)ethanol 2-(p-Chlorophenyl)-1-[p-(.beta.-diethylaminoethoxy)phenyl]-1-(p-tolyl)ethanol 2-p-Chlorophenyl-1-[p-(2-diethylaminoethoxy)phenyl]-1-p-tolylethanol 78-41-1 Benzeneethanol, 4-chloro-.alpha.-[4-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]-.alpha.-(4-methylphenyl)- Ethanol, 2-(p-chlorophenyl)-1-(p-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl)-1-p-tolyl- Ethanol, 2-(p-chlorophenyl)-1-[p-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]-1-p-tolyl- MER 29 Metasqualene NSC65345 TR Triparanol WLN: GR D1XQR D1&R DO2N2&2

pdb file: 110740.pdb
sdf file: 110740.sdf
directory: 110740


94-90-6 Benzaldehyde, 2-hydroxy-, (aminoiminomethyl)hydrazone Guanidine, (salicylideneamino)- Guanidine, [(o-hydroxybenzylidene)amino]- Hydrazinecarboximidamide, 2-[(2-hydroxyphenyl)methylene]- NSC65383

pdb file: 110753.pdb
sdf file: 110753.sdf
directory: 110753


3151-41-5 Chlorid tribenzylcinicity Chlorotribenzyltin NSC65528 Stannane, chlorotribenzyl- Stannane, chlorotris(phenylmethyl)- Stannane, tribenzylchloro- Tin, tribenzyl-, chloride Tribenzylchlorostannane Tribenzylchlorotin Tribenzyltin chloride WLN: R1-SN-G1R&1R

pdb file: 110873.pdb
sdf file: 110873.sdf
directory: 110873


1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 7-[(4-amino-2-methylphenyl)azo]- 1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 7-[(4-amino-o-tolyl)azo]- 2494-93-1 NSC65536

pdb file: 110880.pdb
sdf file: 110880.sdf
directory: 110880


.beta.-Methylstyrene .beta.-Methylstyrol .omega.-Methylstyrene 1-Phenyl-1-propene 1-Phenylpropene 1-Propene, 1-phenyl- 1-Propenylbenzene 3-Phenyl-1-propene 637-50-3 Benzene, 1-propenyl- Benzene, propenyl- Isoallylbenzene NSC65591 Propenylbenzene WLN: 1U2R

pdb file: 110899.pdb
sdf file: 110899.sdf
directory: 110899


140-39-6 4-Acetoxytoluene 4-Methylbenzoic acid methyl ester 4-Methylphenyl acetate 4-Tolyl acetate Acetic acid, 4-methylphenyl ester Acetic acid, p-tolyl ester Cresyl acetate NSC65594 Narceol WLN: 1VOR D1 p-Acetoxytoluene p-Cresol acetate p-Cresyl acetate p-Methylphenyl acetate p-Tolyl acetate p-Tolyl ethanoate

pdb file: 110902.pdb
sdf file: 110902.sdf
directory: 110902


2621-79-6 Carbamic acid, methylphenyl-, ethyl ester Carbanilic acid, N-methyl-, ethyl ester Ethyl N-methyl-N-phenylcarbamate Ethyl methylphenylcarbamate N-Methylcarbanilic acid, ethyl ester NSC65608

pdb file: 110916.pdb
sdf file: 110916.sdf
directory: 110916


102-40-9 2,2'-(m-Phenylenedioxy)diethanol Ethanol, 2,2'-(m-phenylenedioxy)di- Ethanol, 2,2'-[1,3-phenylenebis(oxy)]bis- NSC65613 Resorcinol bis(.beta.-hydroxyethyl) ether m-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene

pdb file: 110920.pdb
sdf file: 110920.sdf
directory: 110920


1,3,5-Trimethyl-2-acetylbenzene 1667-01-2 2',4',6'-Trimethylacetophenone Acetomesitylene Acetophenone, 2',4',6'-trimethyl- Acetylmesitylene Ethanone, 1-(2,4,6-trimethylphenyl)- Mesityl methyl ketone Methyl 2,4,6-trimethylphenyl ketone NSC65636

pdb file: 110943.pdb
sdf file: 110943.sdf
directory: 110943


1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 6,6'-[(3,3'-dimethyl [1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[4-amino-5-hydroxy- 6968-33-8 C.I. Direct Blue 53 (free acid) NSC65849

pdb file: 111068.pdb
sdf file: 111068.sdf
directory: 111068


.alpha.,.alpha.-Diethoxyacetophenone 2,2-Diethoxy-1-phenylethanone 2,2-Diethoxyacetophenone 6175-45-7 Ethanone, 2,2-diethoxy-1-phenyl- Glyoxal, phenyl-, 2-(diethyl acetal) NSC66180 Phenylglyoxal diethyl acetal

pdb file: 111284.pdb
sdf file: 111284.sdf
directory: 111284


3-Pyridinecarboxaldehyde, O-(phenylmethyl)oxime 71172-64-0 NSC66188 o-Benzylnicotinaldoxime

pdb file: 111292.pdb
sdf file: 111292.sdf
directory: 111292


3-Phenylpropynal diethyl acetal 6142-95-6 Benzene, (3,3-diethoxy-1-propynyl)- NSC66194 Phenylpropargyl aldehyde diethyl acetal Phenylpropylargylaldehyde-diethyl acetyl Propiolaldehyde, phenyl-, diethyl acetal

pdb file: 111298.pdb
sdf file: 111298.sdf
directory: 111298


1783-81-9 3-(Methylthio)aniline 3-Methylmercaptoaniline 3-Methylthiobenzenamine Aniline, m-(methylthio)- Benzenamine, 3-(methylthio)- NSC66274 m-(Methylthio)aniline m-Aminophenyl methyl sulfide m-Aminothioanisole

pdb file: 111369.pdb
sdf file: 111369.sdf
directory: 111369


4-Chloro-.alpha.-(3,4-xylyl)-o-cresol 6955-53-9 NSC66421 Phenol, 4-chloro-2-[(3,4-dimethylphenyl)methyl]- WLN: QR DG B1R C1 D1 o-Cresol, 4-chloro-.alpha.-(3,4-xylyl)-

pdb file: 111481.pdb
sdf file: 111481.sdf
directory: 111481


(Z)-Stilbene 1,cis-2-Diphenylethene 1,cis-2-Diphenylethylene 645-49-8 Benzene, 1,1'-(1,2-ethenediyl)bis-, (Z)- Isostilbene NSC66424 Stilbene, (Z)- cis-1,2-Diphenylethylene cis-Stilbene

pdb file: 111484.pdb
sdf file: 111484.sdf
directory: 111484


.beta.-Phenethyl-o-aminobenzoate 133-18-6 2-Phenylethyl anthranilate 2-Phenylethyl o-aminobenzoate 2-Phenylethyl-o-aminobenzoate Anthranilic acid, phenethyl ester Benzoic acid, 2-amino-, 2-phenylethyl ester Benzylcarbinyl anthranilate NSC66441 Phenethyl anthranilate Phenylethyl anthranilate WLN: ZR BVO2R

pdb file: 111501.pdb
sdf file: 111501.sdf
directory: 111501


.alpha.-Bromotriphenylmethane 596-43-0 Benzene, 1,1',1''-(bromomethylidyne)tris- Bromotriphenylmethane Methane, bromotriphenyl- NSC66464 Triphenylmethyl bromide Trityl bromide

pdb file: 111524.pdb
sdf file: 111524.sdf
directory: 111524


5893-05-0 Glycine, N-(triphenylmethyl)- NSC66471

pdb file: 111531.pdb
sdf file: 111531.sdf
directory: 111531


19074-59-0 2,5-Xylenol,phosphate (3:1) 2,5-Xylyl phosphate, (C8H9O)3PO NSC66475 Phenol, 2,5-dimethyl-, phosphate (3:1) Tri(2,5-dimethylphenyl) phosphate

pdb file: 111535.pdb
sdf file: 111535.sdf
directory: 111535


6964-36-9 NSC66504 Phosphorodichloridic acid, 2-methylphenyl ester o-Tolyl phosphorodichloridate

pdb file: 111560.pdb
sdf file: 111560.sdf
directory: 111560


4-Methylphenylurea 622-51-5 NCI-C02153 NSC66557 Urea, (4-methylphenyl)- Urea, p-tolyl- WLN: ZVMR D1 p-Tolylcarbamide p-Tolylurea

pdb file: 111604.pdb
sdf file: 111604.sdf
directory: 111604


147-19-3 1H-Indole-3-acetic acid, 1-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-ethyl-5-methyl Indole-3-acetic acid, 1-(p-chlorobenzyl)-2-ethyl-5-methyl Indole-3-acetic acid, 1-(p-chlorobenzyl)-2-ethyl-5-methyl- Indole-3-acetic acid, 1-p-chlorobenzyl-2-ethyl-5-methyl- L 585442 NSC66574

pdb file: 111621.pdb
sdf file: 111621.sdf
directory: 111621


1H-Indole-3-acetic acid, 1-[(4-chlorophenyl)methyl]-5-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)- NSC66575

pdb file: 111622.pdb
sdf file: 111622.sdf
directory: 111622


531-77-1 L,L-Asaline L-Valine, N-[N-acetyl-4-[bis(2-chloroethyl)amino]-L-phenyl-alanyl]-, ethyl ester NSC66610 Valine, N-[N-acetyl-3-[p-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]-L-alanyl]-, ethyl ester, L-

pdb file: 111652.pdb
sdf file: 111652.sdf
directory: 111652


L-Phenylalanine, 4-[bis(2-chloroethyl)amino]-N-formyl-, ethyl ester NSC66611

pdb file: 111653.pdb
sdf file: 111653.sdf
directory: 111653


14310-21-5 Anisole, p-phenethyl- Benzene, 1-methoxy-4-(2-phenylethyl)- NSC66824

pdb file: 111703.pdb
sdf file: 111703.sdf
directory: 111703


3002-01-5 NSC67014 Stannane, dichlorobis(phenylmethyl)-

pdb file: 111782.pdb
sdf file: 111782.sdf
directory: 111782


501-68-8 Beclamid Beclamide Beklamid Benxchlorpropamide Benzchlorpropamid Benzchlorpropamide Benzochlorpropamid Chloracon Chlorakon Chloroethylphenamide Hibicon Khlorakon N-(3-Chloropropionyl)benzylamine N-Benzyl-.beta.-chloropropanamide N-Benzyl-.beta.-chloropropionamide N-Benzyl-3-chloropropionamide NSC67062 Neuracen Nidrane Nydran Nydrane Posedran Posedrine Propanamide, 3-chloro-N-(phenylmethyl)- Propionamide, N-benzyl-3-chloro- Seclar WLN: G2VM1R

pdb file: 111819.pdb
sdf file: 111819.sdf
directory: 111819


NSC67162 Naphtho[2,3-d]-1,3-dioxole-6-carboxylic acid, 5,6,7,8-tetrahydro-7-(hydroxymethyl)-8-(tetrahydropyran-2-yloxy)-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-, .gamma.-lactone Naptho[2,3-d]-1,3-dioxole-6-carboxylic acid, 5,6,7,8-tetrahydro-7-(hydroxymethyl)-8-(tetrahydropyran-2-yloxy)-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-, .gamma.-lactone

pdb file: 111878.pdb
sdf file: 111878.sdf
directory: 111878


.alpha.-Phenyl-.alpha.-(1-phenylisopropyl)aminoacetonitrile 17590-01-1 AN 1 AN 1 (pharmaceutical) Acetonitrile, [(.alpha.-methylphenethyl)amino]phenyl- Amphetaminil Aponeuron Benzeneacetonitrile, .alpha.-[(1-methyl-2-phenylethyl)amino]- N-(.beta.-Phenylisopropyl)-.alpha.-aminophenylacetonitrile NSC67172 dl-Amphetaminil

pdb file: 111882.pdb
sdf file: 111882.sdf
directory: 111882


6971-74-0 Benzamide, N-[(4-methylphenyl)sulfonyl]- NSC67180

pdb file: 111889.pdb
sdf file: 111889.sdf
directory: 111889


3,3'-Dichlorobenzylideneazine 6971-97-7 Benzaldehyde, 3-chloro-, [(3-chlorophenyl)methylene]hydrazone Benzaldehyde, m-chloro-, azine NSC67224

pdb file: 111921.pdb
sdf file: 111921.sdf
directory: 111921


1,1'-Biphenyl, 4'-bromo-3-methyl- 56961-07-0 NSC67360

pdb file: 112045.pdb
sdf file: 112045.sdf
directory: 112045


131-58-8 2-Methylbenzophenone Benzophenone, 2-methyl- Methanone, (2-methylphenyl)phenyl- NSC67362 Phenyl o-tolyl ketone o-Methylbenzophenone

pdb file: 112047.pdb
sdf file: 112047.sdf
directory: 112047


2-Propenoic acid, 3-phenyl-, 1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl ester, endo- 6330-67-2 Bornyl cinnamate Cinnamic acid, 2-bornyl ester, endo- NSC67373

pdb file: 112057.pdb
sdf file: 112057.sdf
directory: 112057


5798-75-4 Benzoic acid, 4-bromo-, ethyl ester Benzoic acid, p-bromo-, ethyl ester Ethyl 4-bromobenzoate Ethyl p-bromobenzoate NSC67387 p-(Ethoxycarbonyl)phenyl bromide

pdb file: 112071.pdb
sdf file: 112071.sdf
directory: 112071


2,2',6,6'-Tetrachlorobisphenol A 2,2-Bis(3,5-dichloro-4-hydroxyphenyl)propane 2,2-Bis(4-hydroxy-3,5-dichlorophenyl)propane 2,2-Bis[3,5-dichloro-4-oxyphenyl]propane 3,3',5,5'-Tetrachlorobisphenol A 3,5,3',5'-Tetrachlorobisphenol A 4,4'-(1-Methylethylidene)bis(2,6-dichlorophenol) 4,4'-Isopropylidenebis(2,6-dichlorophenol) 4,4'-Isopropylidenebis[2,6-dichlorophenol] 79-95-8 NSC67465 Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis[2,6-dichloro- Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis[dichloro- Phenol, 4,4'-isopropylidenebis[2,6-dichloro- Phenol, 4,4'-isopropylidenebis[dichloro- Tetrachlordian Tetrachlorobisphenol A Tetrachlorodian WLN: QR BG FG DX1&1&R DQ BG FG

pdb file: 112116.pdb
sdf file: 112116.sdf
directory: 112116


1,1-Bis(2-methyl-4-hydroxy-5-tert-butylphenyl)butane 4,4'-Butylidenebis(3-methyl-6-tert-butylphenol) 4,4'-Butylidenebis(6-tert-butyl-3-methylphenyl) 4,4'-Butylidenebis(6-tert-butyl-m-cresol) 85-60-9 Anullex PBA 15 BBM NSC67485 Phenol, 4,4'-butylidenebis[2-(1,1-dimethylethyl)-5-methyl- SWP SWP, antioxidant Santowhite Santowhite Powder Sumilit BBM Sumilizer BBM WLN: 1X&&R BQ D E- 2Y3 m-Cresol, 4,4'-butylidenebis[6-tert-butyl-

pdb file: 112124.pdb
sdf file: 112124.sdf
directory: 112124


90-68-6 Antioxidant 80 Mesitol, .alpha.2,.alpha.6-bis(5-tert-butyl-6-hydroxy-m-tolyl)- NSC67516 Phenol, 2,6-bis[[3-(1,1-dimethylethyl)-2-hydroxy-5-methylphenyl]methyl]-4-methyl-

pdb file: 112129.pdb
sdf file: 112129.sdf
directory: 112129


775-11-1 N-Benzyl-N-nitrosourea N-Nitroso-N-benzylurea N-Nitrosobenzylurea NSC67523 Urea, 1-benzyl-1-nitroso- Urea, N-nitroso-N-(phenylmethyl)-

pdb file: 112131.pdb
sdf file: 112131.sdf
directory: 112131


94546-71-1 9H-Fluoren-2-amine, 7-chloro-N-[(2-chlorophenyl)methylene]- Fluoren-2-amine, 7-chloro-N-(o-chlorobenzylidene)- NSC67684

pdb file: 112213.pdb
sdf file: 112213.sdf
directory: 112213


D-Cysteine, S-[[4-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]methyl]- NSC67780

pdb file: 112279.pdb
sdf file: 112279.sdf
directory: 112279


1088-80-8 Alanine, 3-[m-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]-, L- L-Phenylalanine, 3-[bis(2-chloroethyl)amino]-, L-m-Sarcolysin NSC67781

pdb file: 112280.pdb
sdf file: 112280.sdf
directory: 112280


1088-78-4 D-Phenylalanine, 3-[bis(2-chloroethyl)amino]- NSC67782

pdb file: 112281.pdb
sdf file: 112281.sdf
directory: 112281


3-Methyl-5-(4'-nitrophenylazo)rhodanine 3-Methyl-5-(4-nitrophenylazo)rhodanine 3-Methyl-5-[(p-nitrophenyl)azo]rhodanine 4-Thiazolidinone, 3-methyl-5-[(4-nitrophenyl)azo]-2-thioxo- 962-02-7 CTR 6110 Everfree NSC67817 Nidanthel Nitrodan Rhodanine, 3-methyl-5-(p-nitrophenylazo)- Rhodanine, 3-methyl-5-[(p-nitrophenyl)azo]-

pdb file: 112307.pdb
sdf file: 112307.sdf
directory: 112307


1179-87-9 16.alpha.,17-Dihydroxyprogesterone acetophenide 16.alpha.,17.alpha.-Dihydroxyprogesterone acetophenide 16.alpha.,17.alpha.-Dihydroxyprogesterone acetophenonide Bovitrol Droxone Isomer I NSC67831 Pregn-4-ene-3,20-dione, 16,17-[(1-phenylethylidene)bis(oxy)]-, (16.alpha.)- Pregn-4-ene-3,20-dione, 16.alpha.,17-dihydroxy-, cyclic acetal with acetophenone

pdb file: 112315.pdb
sdf file: 112315.sdf
directory: 112315


10316-00-4 Morpholine, 4-(phenylmethyl)- NSC67985

pdb file: 112424.pdb
sdf file: 112424.sdf
directory: 112424


1,4-Benzenedicarboxamide, N,N'-bis[4-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)phenyl]-2-methyl- 21696-06-0 NSC68132 Terephthalanilide, 4',4''-di-2-imidazolin-2-yl-2-methyl-

pdb file: 112523.pdb
sdf file: 112523.sdf
directory: 112523


942-91-6 Acetic acid, [(phenylthioxomethyl)thio]- Benzoic acid, dithio-, carboxymethyl ester Benzoic acid, dithio-, ester with mercaptoacetic acid Carboxymethyl dithiobenzoate NSC68200 Thiobenzoyl thioglycolate Thiobenzoylthioacetic acid

pdb file: 112547.pdb
sdf file: 112547.sdf
directory: 112547


1H-Pyrrole-3-carboxaldehyde, 2,5-dimethyl-1-phenyl- 83-18-1 NSC68230 Pyrrole-3-carboxaldehyde, 2,5-dimethyl-1-phenyl-

pdb file: 112561.pdb
sdf file: 112561.sdf
directory: 112561


6370-19-0 Benzamide, 3-amino-N-(2,4-dimethylphenyl)-4-methyl- NSC68262 p-Tolu-2',4'-xylidide, 3-amino-

pdb file: 112588.pdb
sdf file: 112588.sdf
directory: 112588


1179-87-9 16.alpha.,17-Dihydroxyprogesterone acetophenide 16.alpha.,17.alpha.-Dihydroxyprogesterone acetophenide 16.alpha.,17.alpha.-Dihydroxyprogesterone acetophenonide Bovitrol Droxone Isomer I NSC68280 Pregn-4-ene-3,20-dione, 16,17-[(1-phenylethylidene)bis(oxy)]-, (16.alpha.)- Pregn-4-ene-3,20-dione, 16.alpha.,17-dihydroxy-, cyclic acetal with acetophenone

pdb file: 112606.pdb
sdf file: 112606.sdf
directory: 112606


6967-29-9 Acetamide, 2-chloro-N-(2,6-diethylphenyl)- NSC68291

pdb file: 112617.pdb
sdf file: 112617.sdf
directory: 112617


Copper, bis[2-[[4-[bis(2-chloroethyl)amino]-2-methylphenyl]azo]benzoate]- Copper, bis[2-[[4-[bis(2-chloroethyl)amino]-2-methylphenyl]azo]benzoato]- NSC68292

pdb file: 112618.pdb
sdf file: 112618.sdf
directory: 112618


4126-60-7 NSC68300 Propanoic acid, 3-(phenylmethoxy)-, methyl ester Propionic acid, 3-(benzyloxy)-, methyl ester

pdb file: 112621.pdb
sdf file: 112621.sdf
directory: 112621


2-Nitro-N-(2-hydroxyethyl)aniline 4926-55-0 Ethanol, 2-(o-nitroanilino)- Ethanol, 2-[(2-nitrophenyl)amino]- HC Yellow No. 2 N-(2-Hydroxyethyl)-2-nitroaniline N-(2-Hydroxyethyl)-o-nitroaniline NSC68401

pdb file: 112678.pdb
sdf file: 112678.sdf
directory: 112678


1,4-Benzenediamine, N,N'-bis(1-methylpropyl)- 101-96-2 Antioxidant 22 Du Pont Gasoline Antioxidant No. 22 N,N'-Di-sec-butyl-p-phenyldiamine N,N'-Di-sec-butyl-p-phenylenediamine N,N'-Di-sec-butylparaphenylenediamine NSC68417 Tenamene 2 Topanol M WLN: 2Y1 & MR DMY2 & 1 p-Phenylenediamine, N,N'-di-sec-butyl-

pdb file: 112682.pdb
sdf file: 112682.sdf
directory: 112682


779-84-0 NSC68443 Phenol, 2-[(phenylimino)methyl]- Salicylideneaniline

pdb file: 112702.pdb
sdf file: 112702.sdf
directory: 112702


(Nitrosomethylphenyl)urea 1-Methyl-1-nitroso-3-phenylurea 21561-99-9 3-Phenyl-1-methyl-1-nitrosoharnstoff NSC68456 Urea, 1-methyl-1-nitroso-3-phenyl- Urea, N-methyl-N-nitroso-N'-phenyl- WLN: ONN1&VMR

pdb file: 112711.pdb
sdf file: 112711.sdf
directory: 112711


620-80-4 Butanoic acid, 3-oxo-2-(phenylmethylene)-, ethyl ester Cinnamic acid, .alpha.-acetyl-, ethyl ester Ethyl .alpha.-acetylcinnamate Ethyl 2-benzylideneacetoacetate NSC68527

pdb file: 112775.pdb
sdf file: 112775.sdf
directory: 112775


5-(.alpha.-Methylbenzyl)semioxamazide 5-(.alpha.-Phenylethyl)semioxamazide 93-95-8 Acetic acid, oxo[(1-phenylethyl)amino]-, hydrazide NSC68640 Semioxamazide, 5-(.alpha.-methylbenzyl)-

pdb file: 112841.pdb
sdf file: 112841.sdf
directory: 112841


6969-90-0 Carbamic acid, dimethyl-, phenyl ester NSC68654 Phenyl N,N-dimethylcarbamate Phenyl dimethylcarbamate WLN: 1N1&VOR

pdb file: 112850.pdb
sdf file: 112850.sdf
directory: 112850


.beta.-Hydroxyethyl p-methylphenyl ether 15149-10-7 2-(4-Methylphenoxy)ethanol 2-(p-Tolyloxy)ethanol Ethanol, 2-(4-methylphenoxy)- Ethanol, 2-(p-tolyloxy)- Ethylene glycol mono-p-tolyl ether NSC68802 p-Cresoxyethanol p-Methylphenyloxyethanol

pdb file: 112889.pdb
sdf file: 112889.sdf
directory: 112889


5051-62-7 GBZ Guanabenz Guanidine, [(2,6-dichlorobenzylidene)amino]- Hydrazinecarboximidamide, 2-[(2,6-dichlorophenyl)methylene]- N-(2,6-Dichlorobenzylidene)-N'-amidinohydrazine NSC68982 Wy 8678 base Wy-8678 [(2,6-Dichlorobenzylidene)amino]guanidine

pdb file: 113005.pdb
sdf file: 113005.sdf
directory: 113005


13331-67-4 Alanine, 3-[p-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]-N-(N-formyl-3-phenyl-L-alanyl-, ethyl ester L- NSC68989

pdb file: 113007.pdb
sdf file: 113007.sdf
directory: 113007


2-Butenoic acid, 2-methyl-, phenylmethyl ester, (E)- 37526-88-8 Benzyl tiglate NSC69098 trans-2-Butenoic acid, 2-methyl-, phenylmethyl ester

pdb file: 113114.pdb
sdf file: 113114.sdf
directory: 113114


Acetamide, 2-chloro-N-(1-methyl-2-phenylethyl)-, (+)- Acetamide, 2-chloro-N-(d-.alpha.-methylphenethyl)- NSC69205

pdb file: 113216.pdb
sdf file: 113216.sdf
directory: 113216


622-29-7 Benzylidenemethanamine Benzylidenemethylamine Methanamine, N-(phenylmethylene)- Methylamine, N-benzylidene- N-(Phenylmethylene)methanamine N-Benzylidenemethylamine N-Methylbenzaldimine N-Methylbenzylideneamine NSC69423

pdb file: 113294.pdb
sdf file: 113294.sdf
directory: 113294


1-Propanamine, N-(phenylmethylene)- 6852-55-7 N-Benzylidenepropylamine NSC69424 Propylamine, N-benzylidene-

pdb file: 113295.pdb
sdf file: 113295.sdf
directory: 113295


1-(p-Chlorophenyl)-3-methylurea 3-(4-Chlorophenyl)-1-methylurea 3-(p-Chlorophenyl)-1-methylurea 5352-88-5 Monomethylmonuron N-(4-Chlorophenyl)-N'-methylurea N-(p-Chlorophenyl)-N'-methylurea N-Methyl-N'-(4-chlorophenyl)urea NSC69430 Urea, 1-(p-chlorophenyl)-3-methyl- Urea, N-(4-chlorophenyl)-N'-methyl- p-CPMU

pdb file: 113301.pdb
sdf file: 113301.sdf
directory: 113301


4213-38-1 Alanine, N-(N-acetyl-L-leucyl)-3-[p-[bis(2-chloroethyl)amino]phenyl]-, ethylester L- NSC69830

pdb file: 113453.pdb
sdf file: 113453.sdf
directory: 113453


18374-36-2 NSC69940 Phosphorodiamidic acid, N,N-bis(2-chloroethyl)-, phenyl ester

pdb file: 113524.pdb
sdf file: 113524.sdf
directory: 113524


2-(p-Tolylsulfonyl)ethanol 22381-54-0 Ethanol, 2-(p-tolylsulfonyl)- Ethanol, 2-[(4-methylphenyl)sulfonyl]- NSC70003

pdb file: 113584.pdb
sdf file: 113584.sdf
directory: 113584


14289-65-7 Allyl-1-phenylethyl(2)ether Ether, allyl phenethyl NSC70009

pdb file: 113589.pdb
sdf file: 113589.sdf
directory: 113589


Dichloro[2,4-diamino-5-(3,4-dichlorophenyl)-6-ethylpyrimidine]palladium NSC70089 Palladium, dichloro[5-(3,4-dichlorophenyl)-6-ethyl-2,4-pyrimidinediamine]-

pdb file: 113650.pdb
sdf file: 113650.sdf
directory: 113650


2-(o-Chlorophenyl)-2-(methylamino)cyclohexanone 6740-88-1 CI 581 base CLSTA 20 Cyclohexanone, 2-(2-chlorophenyl)-2-(methylamino)-, (.+-.)- Cyclohexanone, 2-(o-chlorophenyl)-2-(methylamino)- Cyclohexanone, 2-(o-chlorophenyl)-2-(methylamino)-, (.+-.)- Ketaject Ketalar base Ketamine Ketanest Ketolar NSC70151

pdb file: 113688.pdb
sdf file: 113688.sdf
directory: 113688


7151-53-3 Acetic acid, 2-(phenylmethyl)hydrazide Hydrazine, 1-acetyl-2-benzyl- NSC70198

pdb file: 113727.pdb
sdf file: 113727.sdf
directory: 113727


4294-16-0 6-Benzyladenosine 6-Benzylamino-9.beta.-D-ribofuranosylpurine 6-Benzylamino-9.beta.-ribofuranosylpurine, D- 6-Benzylaminopurine riboside Adenosine, N-(phenylmethyl)- Adenosine, N-benzyl- Benzoadenosine Benzyladenine ribonucleoside Benzyladenine riboside Benzyladenosine Benzylaminopurine riboside N-6-Benzyladenosine N-Benzyladenosine N6-Benzyladenosine N6BAR NSC70423 Pyranylbenzyladenine

pdb file: 113826.pdb
sdf file: 113826.sdf
directory: 113826


1643-49-8 9H-Fluorene, 9-[(2-chlorophenyl)methylene]- Fluorene, 9-(o-chlorobenzylidene)- NSC70533

pdb file: 113902.pdb
sdf file: 113902.sdf
directory: 113902


66919-79-7 L-Phenylalanine, N-[[bis(2-chloroethyl)amino]carbonyl]-, ethyl ester NSC70632

pdb file: 113955.pdb
sdf file: 113955.sdf
directory: 113955


4-(p-Chloro-.alpha.-2-pyridylbenzylidene)-1-methylpiperidine maleate (1:1) 5781-37-3 Cycliramine Maleate NSC70933 Piperidine, 4-(p-chloro-.alpha.-2-pyridylbenzylidene)-1-methyl-, maleate (1:1) Piperidine, 4-[p-chloro-.alpha.-(2-pyridyl)benzylidene]-1-methyl-, maleate Prolergic Pyridine, 2-[(4-chlorophenyl)(1-methyl-4-piperidinylidene)methyl]-, (Z)-2-butenedioate (1:1) Sch 2544

pdb file: 114103.pdb
sdf file: 114103.sdf
directory: