Google

isoxsuprin hydrochloride Molecules Structural Archive and Gallery


1-(4-Hydroxyphenyl)-2-(1-methyl-2-phenoxyethylamino)propanol 1-(p-Hydroxyphenyl)-2-(1'-methyl-2'-phenoxyethylamino)propanol-2-hydrochloride 1-(p-Hydroxyphenyl)-2-(1-methyl-2-phenoxyethylamino)-1-propanol 2-(3-Phenoxy-2-propylamino)-1-(p-hydroxyphenyl)-1-propanol 395-28-8 395-29-9 4-Hydroxy-alpha-(1-((1-methyl-2-phenoxyethyl)amino)ethyl)benzenemethanol Benzenemethanol, 4-hydroxy-alpha-(1-((1-methyl-2-phenoxyethyl)amino)ethyl)- Benzyl alcohol, p-hydroxy-alpha-(1-((1-methyl-2-phenoxyethyl)amino)ethyl)- Dilavase EINECS 206-898-2 ISOXSUPRINE Isoxsuprina [INN-Spanish] Isoxsuprinum [INN-Latin] Vasodilian Vasosurpine erythro-1-(p-Hydroxyphenyl)-2-(alpha-methyl-beta-phenoxyethylamino)propanol p-Hydroxy-N-(1-methyl-2-phenoxyethyl)norephedrine p-Hydroxy-alpha-(1-((1-methyl-2-phenoxyethyl)amino)ethyl)benzyl alcohol

pdb file: 153027.pdb
sdf file: 153027.sdf
directory: 153027


1-(p-Hydroxyphenyl)-2-(1'-methyl-2'-phenoxy)ethylaminopropanol-1 hydrochloride 2-(3-Phenoxy-2-propylamino)-1-(p-hydroxyphenyl)-1-propanol hydrochloride 34233-88-0 34331-89-0 579-56-6 BENZYL ALCOHOL, p-HYDROXY-alpha-(1-((1-METHYL-2-PHENOXYETHYL)AMINO)ETHYL)-, HYDR Benzenemethanol, 4-hydroxy-alpha-(1-((1-methyl-2-phenoxyethyl)amino)ethyl)-, hydrochloride, stereoisomer Benzyl alcohol, p-hydroxy-alpha-(1-((1-methyl-2-phenoxyethyl)amino)ethyl)-, hydrochloride Duvadilan EINECS 209-443-6 HSDB 3106 Isolait Isoxsuprin hydrochloride Isoxsuprine hydrochloride Isoxsuprine hydrochloride [USAN:JAN] Norephedrine, p-hydroxy-N-(1-methyl-2-phenoxyethyl)-, hydrochloride Suprilent Vasodilan Vasoplex Vasotran p-Hydroxy-alpha-(1-((1-methyl-2-phenoxyethyl)amino)ethyl)benzyl alcohol hydrochloride

pdb file: 154671.pdb
sdf file: 154671.sdf
directory: 154671


14358-50-0 4-Hydroxy-3-methoxy-alpha-(1-((1-methyl-2-phenoxyethyl)amino)ethyl)benzenemethanol hydrochloride Benzenemethanol, 4-hydroxy-3-methoxy-alpha-(1-((1-methyl-2-phenoxyethyl)amino)ethyl)-, HCl Benzenemethanol, 4-hydroxy-3-methoxy-alpha-(1-((1-methyl-2-phenoxyethyl)amino)ethyl)-, hydrochloride METHOXYISOXSUPRINE HYDROCHLORIDE Vanillyl alcohol, alpha-(1-((1-methyl-2-phenoxyethyl)amino)ethyl)-, hydrochloride

pdb file: 169350.pdb
sdf file: 169350.sdf
directory: 169350