Google

propyloamine Molecules Structural Archive and Gallery


1-Phenyl-2-(1',1'-diphenylpropyl-3'-amino)propane 390-64-7 B-436 BRN 2060323 Benzenepropanamine, N-(1-methyl-2-phenylethyl)-gamma-phenyl- Bismethin Corpax DL-Prenylamine EINECS 206-869-4 Elecor Falliocor Hostaginan N-(1-Methyl-2-phenylethyl)-gamma-phenylbenzenepropanamine N-(3'-Phenylo-2-propylo)-1,1-diphenylo-3-propyloamine [Polish] N-(3,3-Diphenylpropyl)-alpha-methylphenaethylamin [German] N-(3,3-Diphenylpropyl)-alpha-methylphenethylamine PRENYLAMINE Phenethylamine, N-(3,3-diphenylpropyl)-alpha-methyl- Prenilamina [INN-Spanish] Prenylamine (vasodilator) Prenylamine [USAN:BAN:INN] Prenylaminum [INN-Latin] SAN 13-194 Sandoz 13-194 Segontin Synadrin Valecor

pdb file: 153019.pdb
sdf file: 153019.sdf
directory: 153019